SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 57

 

1. Info

To:    indra
From:   savya āṅgirasa
Metres:   jagatī
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.057.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.067   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र मंहि॑ष्ठाय बृह॒ते बृ॒हद्र॑ये स॒त्यशु॑ष्माय त॒वसे॑ म॒तिं भ॑रे ।

अ॒पामि॑व प्रव॒णे यस्य॑ दु॒र्धरं॒ राधो॑ वि॒श्वायु॒ शव॑से॒ अपा॑वृतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे ।

अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतं ॥

Samhita transliteration accented

prá máṃhiṣṭhāya bṛhaté bṛhádraye satyáśuṣmāya taváse matím bhare ǀ

apā́miva pravaṇé yásya durdháram rā́dho viśvā́yu śávase ápāvṛtam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pra maṃhiṣṭhāya bṛhate bṛhadraye satyaśuṣmāya tavase matim bhare ǀ

apāmiva pravaṇe yasya durdharam rādho viśvāyu śavase apāvṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । मंहि॑ष्ठाय । बृ॒ह॒ते । बृ॒हत्ऽर॑ये । स॒त्यऽशु॑ष्माय । त॒वसे॑ । म॒तिम् । भ॒रे॒ ।

अ॒पाम्ऽइ॑व । प्र॒व॒णे । यस्य॑ । दुः॒ऽधर॑म् । राधः॑ । वि॒श्वऽआ॑यु । शव॑से । अप॑ऽवृतम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । मंहिष्ठाय । बृहते । बृहत्ऽरये । सत्यऽशुष्माय । तवसे । मतिम् । भरे ।

अपाम्ऽइव । प्रवणे । यस्य । दुःऽधरम् । राधः । विश्वऽआयु । शवसे । अपऽवृतम् ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ máṃhiṣṭhāya ǀ bṛhaté ǀ bṛhát-raye ǀ satyá-śuṣmāya ǀ taváse ǀ matím ǀ bhare ǀ

apā́m-iva ǀ pravaṇé ǀ yásya ǀ duḥ-dháram ǀ rā́dhaḥ ǀ viśvá-āyu ǀ śávase ǀ ápa-vṛtam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ maṃhiṣṭhāya ǀ bṛhate ǀ bṛhat-raye ǀ satya-śuṣmāya ǀ tavase ǀ matim ǀ bhare ǀ

apām-iva ǀ pravaṇe ǀ yasya ǀ duḥ-dharam ǀ rādhaḥ ǀ viśva-āyu ǀ śavase ǀ apa-vṛtam ǁ

interlinear translation

For bounteous giver [2], for the great [3] having great riches [4], for him whose strength is of the truth [5], for the powerful [6] { I } bring [8] forward [1] thought [7], whose [11] wealth [13] {is} unrestrainable [12] like of waters [9] on slopes [10], universal life [14] laid open [16] for bright might [15].

01.057.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.068   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अध॑ ते॒ विश्व॒मनु॑ हासदि॒ष्टय॒ आपो॑ नि॒म्नेव॒ सव॑ना ह॒विष्म॑तः ।

यत्पर्व॑ते॒ न स॒मशी॑त हर्य॒त इंद्र॑स्य॒ वज्रः॒ श्नथि॑ता हिर॒ण्ययः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अध ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सवना हविष्मतः ।

यत्पर्वते न समशीत हर्यत इंद्रस्य वज्रः श्नथिता हिरण्ययः ॥

Samhita transliteration accented

ádha te víśvamánu hāsadiṣṭáya ā́po nimnéva sávanā havíṣmataḥ ǀ

yátpárvate ná samáśīta haryatá índrasya vájraḥ śnáthitā hiraṇyáyaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

adha te viśvamanu hāsadiṣṭaya āpo nimneva savanā haviṣmataḥ ǀ

yatparvate na samaśīta haryata indrasya vajraḥ śnathitā hiraṇyayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । ते॒ । विश्व॑म् । अनु॑ । ह॒ । अ॒स॒त् । इ॒ष्टये॑ । आपः॑ । नि॒म्नाऽइ॑व । सव॑ना । ह॒विष्म॑तः ।

यत् । पर्व॑ते । न । स॒म्ऽअशी॑त । ह॒र्य॒तः । इन्द्र॑स्य । वज्रः॑ । श्नथि॑ता । हि॒र॒ण्ययः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । ते । विश्वम् । अनु । ह । असत् । इष्टये । आपः । निम्नाऽइव । सवना । हविष्मतः ।

यत् । पर्वते । न । सम्ऽअशीत । हर्यतः । इन्द्रस्य । वज्रः । श्नथिता । हिरण्ययः ॥

Padapatha transliteration accented

ádha ǀ te ǀ víśvam ǀ ánu ǀ ha ǀ asat ǀ iṣṭáye ǀ ā́paḥ ǀ nimnā́-iva ǀ sávanā ǀ havíṣmataḥ ǀ

yát ǀ párvate ǀ ná ǀ sam-áśīta ǀ haryatáḥ ǀ índrasya ǀ vájraḥ ǀ śnáthitā ǀ hiraṇyáyaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

adha ǀ te ǀ viśvam ǀ anu ǀ ha ǀ asat ǀ iṣṭaye ǀ āpaḥ ǀ nimnā-iva ǀ savanā ǀ haviṣmataḥ ǀ

yat ǀ parvate ǀ na ǀ sam-aśīta ǀ haryataḥ ǀ indrasya ǀ vajraḥ ǀ śnathitā ǀ hiraṇyayaḥ ǁ

interlinear translation

Then [1] verily [5] let all [3] be [6] for thee [2] altogether [4], pressed somas [10] of sacrificer [11] for offering [7] like waters [8] beneath [9], when [12] the golden [20] piercing [19] thunderbolt [18] of rejoicing [16] Indra [17] is sharpened [15] like [14] in the mountain [13].

01.057.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.069   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मै भी॒माय॒ नम॑सा॒ सम॑ध्व॒र उषो॒ न शु॑भ्र॒ आ भ॑रा॒ पनी॑यसे ।

यस्य॒ धाम॒ श्रव॑से॒ नामें॑द्रि॒यं ज्योति॒रका॑रि ह॒रितो॒ नाय॑से ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उषो न शुभ्र आ भरा पनीयसे ।

यस्य धाम श्रवसे नामेंद्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥

Samhita transliteration accented

asmái bhīmā́ya námasā sámadhvará úṣo ná śubhra ā́ bharā pánīyase ǀ

yásya dhā́ma śrávase nā́mendriyám jyótirákāri haríto nā́yase ǁ

Samhita transliteration nonaccented

asmai bhīmāya namasā samadhvara uṣo na śubhra ā bharā panīyase ǀ

yasya dhāma śravase nāmendriyam jyotirakāri harito nāyase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । भी॒माय॑ । नम॑सा । सम् । अ॒ध्व॒रे । उषः॑ । न । शु॒भ्रे॒ । आ । भ॒र॒ । पनी॑यसे ।

यस्य॑ । धाम॑ । श्रव॑से । नाम॑ । इ॒न्द्रि॒यम् । ज्योतिः॑ । अका॑रि । ह॒रितः॑ । न । अय॑से ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । भीमाय । नमसा । सम् । अध्वरे । उषः । न । शुभ्रे । आ । भर । पनीयसे ।

यस्य । धाम । श्रवसे । नाम । इन्द्रियम् । ज्योतिः । अकारि । हरितः । न । अयसे ॥

Padapatha transliteration accented

asmái ǀ bhīmā́ya ǀ námasā ǀ sám ǀ adhvaré ǀ úṣaḥ ǀ ná ǀ śubhre ǀ ā́ ǀ bhara ǀ pánīyase ǀ

yásya ǀ dhā́ma ǀ śrávase ǀ nā́ma ǀ indriyám ǀ jyótiḥ ǀ ákāri ǀ harítaḥ ǀ ná ǀ áyase ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

asmai ǀ bhīmāya ǀ namasā ǀ sam ǀ adhvare ǀ uṣaḥ ǀ na ǀ śubhre ǀ ā ǀ bhara ǀ panīyase ǀ

yasya ǀ dhāma ǀ śravase ǀ nāma ǀ indriyam ǀ jyotiḥ ǀ akāri ǀ haritaḥ ǀ na ǀ ayase ǁ

interlinear translation

To this [1] formidable [2] with bow of surrender [3] in pilgrim-sacrifice [5], in bright [8] like [7] dawns [6] do bring [10] all [4], to wonderful [11], whose [12] seat [13] {is} for hearing {of the Truth} <i.e. inspired knowledge> [14], {whose} indrian [16] name [15] became [18] light [17] like [20] brilliant horses [19] to advance [21].

01.057.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.070   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मे त॑ इंद्र॒ ते व॒यं पु॑रुष्टुत॒ ये त्वा॒रभ्य॒ चरा॑मसि प्रभूवसो ।

न॒हि त्वद॒न्यो गि॑र्वणो॒ गिरः॒ सघ॑त्क्षो॒णीरि॑व॒ प्रति॑ नो हर्य॒ तद्वचः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमे त इंद्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।

नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः ॥

Samhita transliteration accented

imé ta indra té vayám puruṣṭuta yé tvārábhya cárāmasi prabhūvaso ǀ

nahí tvádanyó girvaṇo gíraḥ sághatkṣoṇī́riva práti no harya tádvácaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ime ta indra te vayam puruṣṭuta ye tvārabhya carāmasi prabhūvaso ǀ

nahi tvadanyo girvaṇo giraḥ saghatkṣoṇīriva prati no harya tadvacaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मे । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । ते । व॒यम् । पु॒रु॒ऽस्तु॒त॒ । ये । त्वा॒ । आ॒ऽरभ्य॑ । चरा॑मसि । प्र॒भु॒व॒सो॒ इति॑ प्रभुऽवसो ।

न॒हि । त्वत् । अ॒न्यः । गि॒र्व॒णः॒ । गिरः॑ । सघ॑त् । क्षो॒णीःऽइ॑व । प्रति॑ । नः॒ । ह॒र्य॒ । तत् । वचः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमे । ते । इन्द्र । ते । वयम् । पुरुऽस्तुत । ये । त्वा । आऽरभ्य । चरामसि । प्रभुवसो इति प्रभुऽवसो ।

नहि । त्वत् । अन्यः । गिर्वणः । गिरः । सघत् । क्षोणीःऽइव । प्रति । नः । हर्य । तत् । वचः ॥

Padapatha transliteration accented

imé ǀ te ǀ indra ǀ té ǀ vayám ǀ puru-stuta ǀ yé ǀ tvā ǀ ā-rábhya ǀ cárāmasi ǀ prabhuvaso íti prabhu-vaso ǀ

nahí ǀ tvát ǀ anyáḥ ǀ girvaṇaḥ ǀ gíraḥ ǀ sághat ǀ kṣoṇī́ḥ-iva ǀ práti ǀ naḥ ǀ harya ǀ tát ǀ vácaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ime ǀ te ǀ indra ǀ te ǀ vayam ǀ puru-stuta ǀ ye ǀ tvā ǀ ā-rabhya ǀ carāmasi ǀ prabhuvaso iti prabhu-vaso ǀ

nahi ǀ tvat ǀ anyaḥ ǀ girvaṇaḥ ǀ giraḥ ǀ saghat ǀ kṣoṇīḥ-iva ǀ prati ǀ naḥ ǀ harya ǀ tat ǀ vacaḥ ǁ

interlinear translation

These ones [1] {are} for thee [2], O Indra [3], we [5] {are} for thee [4], O lauded by many [6], who [7] desiring [9] thee [8] moved [10], O thee of riches born into the world [11]; none [12] other [14] except thee [13], O having joy in the Word [15], art able to seize [17] words [16], like with earths [18] do rejoice [21] in response [19] with this [22] our [20] word [23].

01.057.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.071   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भूरि॑ त इंद्र वी॒र्यं१॒॑ तव॑ स्मस्य॒स्य स्तो॒तुर्म॑घव॒न्काम॒मा पृ॑ण ।

अनु॑ ते॒ द्यौर्बृ॑ह॒ती वी॒र्यं॑ मम इ॒यं च॑ ते पृथि॒वी ने॑म॒ ओज॑से ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भूरि त इंद्र वीर्यं तव स्मस्यस्य स्तोतुर्मघवन्काममा पृण ।

अनु ते द्यौर्बृहती वीर्यं मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे ॥

Samhita transliteration accented

bhū́ri ta indra vīryám táva smasyasyá stotúrmaghavankā́mamā́ pṛṇa ǀ

ánu te dyáurbṛhatī́ vīryám mama iyám ca te pṛthivī́ nema ójase ǁ

Samhita transliteration nonaccented

bhūri ta indra vīryam tava smasyasya stoturmaghavankāmamā pṛṇa ǀ

anu te dyaurbṛhatī vīryam mama iyam ca te pṛthivī nema ojase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भूरि॑ । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । वी॒र्य॑म् । तव॑ । स्म॒सि॒ । अ॒स्य । स्तो॒तुः । म॒घ॒ऽव॒न् । काम॑म् । आ । पृ॒ण॒ ।

अनु॑ । ते॒ । द्यौः । बृ॒ह॒ती । वी॒र्य॑म् । म॒मे॒ । इ॒यम् । च॒ । ते॒ । पृ॒थि॒वी । ने॒मे॒ । ओज॑से ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भूरि । ते । इन्द्र । वीर्यम् । तव । स्मसि । अस्य । स्तोतुः । मघऽवन् । कामम् । आ । पृण ।

अनु । ते । द्यौः । बृहती । वीर्यम् । ममे । इयम् । च । ते । पृथिवी । नेमे । ओजसे ॥

Padapatha transliteration accented

bhū́ri ǀ te ǀ indra ǀ vīryám ǀ táva ǀ smasi ǀ asyá ǀ stotúḥ ǀ magha-van ǀ kā́mam ǀ ā́ ǀ pṛṇa ǀ

ánu ǀ te ǀ dyáuḥ ǀ bṛhatī́ ǀ vīryám ǀ mame ǀ iyám ǀ ca ǀ te ǀ pṛthivī́ ǀ neme ǀ ójase ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

bhūri ǀ te ǀ indra ǀ vīryam ǀ tava ǀ smasi ǀ asya ǀ stotuḥ ǀ magha-van ǀ kāmam ǀ ā ǀ pṛṇa ǀ

anu ǀ te ǀ dyauḥ ǀ bṛhatī ǀ vīryam ǀ mame ǀ iyam ǀ ca ǀ te ǀ pṛthivī ǀ neme ǀ ojase ǁ

interlinear translation

Great {is} [1] thy [2], O Indra [3], hero might [4], {we} are [6] thy [5]; {do} fulfil [12] desire [10] of him who [7] chanting thee [8], O Lord of plenitudes [9]. For thee [14] great [16] Heaven <brihat, i.e. supramental> [15] has formed [18] hero strength [17] and [20] this [19] Earth [22] to thee [21] for power [24] bows [23].

01.057.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.22.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.10.072   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं तमिं॑द्र॒ पर्व॑तं म॒हामु॒रुं वज्रे॑ण वज्रिन्पर्व॒शश्च॑कर्तिथ ।

अवा॑सृजो॒ निवृ॑ताः॒ सर्त॒वा अ॒पः स॒त्रा विश्वं॑ दधिषे॒ केव॑लं॒ सहः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं तमिंद्र पर्वतं महामुरुं वज्रेण वज्रिन्पर्वशश्चकर्तिथ ।

अवासृजो निवृताः सर्तवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केवलं सहः ॥

Samhita transliteration accented

tvám támindra párvatam mahā́murúm vájreṇa vajrinparvaśáścakartitha ǀ

ávāsṛjo nívṛtāḥ sártavā́ apáḥ satrā́ víśvam dadhiṣe kévalam sáhaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam tamindra parvatam mahāmurum vajreṇa vajrinparvaśaścakartitha ǀ

avāsṛjo nivṛtāḥ sartavā apaḥ satrā viśvam dadhiṣe kevalam sahaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । तम् । इ॒न्द्र॒ । पर्व॑तम् । म॒हाम् । उ॒रुम् । वज्रे॑ण । व॒ज्रि॒न् । प॒र्व॒ऽशः । च॒क॒र्ति॒थ॒ ।

अव॑ । अ॒सृ॒जः॒ । निऽवृ॑ताः । सर्त॒वै । अ॒पः । स॒त्रा । विश्व॑म् । द॒धि॒षे॒ । केव॑लम् । सहः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । तम् । इन्द्र । पर्वतम् । महाम् । उरुम् । वज्रेण । वज्रिन् । पर्वऽशः । चकर्तिथ ।

अव । असृजः । निऽवृताः । सर्तवै । अपः । सत्रा । विश्वम् । दधिषे । केवलम् । सहः ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ tám ǀ indra ǀ párvatam ǀ mahā́m ǀ urúm ǀ vájreṇa ǀ vajrin ǀ parva-śáḥ ǀ cakartitha ǀ

áva ǀ asṛjaḥ ǀ ní-vṛtāḥ ǀ sártavái ǀ apáḥ ǀ satrā́ ǀ víśvam ǀ dadhiṣe ǀ kévalam ǀ sáhaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ tam ǀ indra ǀ parvatam ǀ mahām ǀ urum ǀ vajreṇa ǀ vajrin ǀ parva-śaḥ ǀ cakartitha ǀ

ava ǀ asṛjaḥ ǀ ni-vṛtāḥ ǀ sartavai ǀ apaḥ ǀ satrā ǀ viśvam ǀ dadhiṣe ǀ kevalam ǀ sahaḥ ǁ

interlinear translation

Thou [1], O Indra [3], hast cut [10] that [2] great [5], wide [6] mountain [4] by thunderbolt [7], O Thunderer [8], piece by piece [9], hast released [12] to flow [14] enclosed [13] waters [15], always [16] heldest [18] all [17] absolute [19] power [20].

in Russian