SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 58

 

1. Info

To:    agni
From:   nodhas gautama
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (6, 7, 9); jagatī (1, 5); virāḍjagatī (2); triṣṭup (3); nicṛjjagatī (4); virāṭtrisṭup (8)

2nd set of styles: jagatī (1-5); triṣṭubh (6-9)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.058.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नू चि॑त्सहो॒जा अ॒मृतो॒ नि तुं॑दते॒ होता॒ यद्दू॒तो अभ॑वद्वि॒वस्व॑तः ।

वि साधि॑ष्ठेभिः प॒थिभी॒ रजो॑ मम॒ आ दे॒वता॑ता ह॒विषा॑ विवासति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नू चित्सहोजा अमृतो नि तुंदते होता यद्दूतो अभवद्विवस्वतः ।

वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम आ देवताता हविषा विवासति ॥

Samhita Transcription Accented

nū́ citsahojā́ amṛ́to ní tundate hótā yáddūtó ábhavadvivásvataḥ ǀ

ví sā́dhiṣṭhebhiḥ pathíbhī rájo mama ā́ devátātā havíṣā vivāsati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nū citsahojā amṛto ni tundate hotā yaddūto abhavadvivasvataḥ ǀ

vi sādhiṣṭhebhiḥ pathibhī rajo mama ā devatātā haviṣā vivāsati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नु । चि॒त् । स॒हः॒ऽजाः । अ॒मृतः॑ । नि । तु॒न्द॒ते॒ । होता॑ । यत् । दू॒तः । अभ॑वत् । वि॒वस्व॑तः ।

वि । साधि॑ष्ठेभिः । प॒थिऽभिः॑ । रजः॑ । म॒मे॒ । आ । दे॒वऽता॑ता । ह॒विषा॑ । वि॒वा॒स॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नु । चित् । सहःऽजाः । अमृतः । नि । तुन्दते । होता । यत् । दूतः । अभवत् । विवस्वतः ।

वि । साधिष्ठेभिः । पथिऽभिः । रजः । ममे । आ । देवऽताता । हविषा । विवासति ॥

Padapatha Transcription Accented

nú ǀ cit ǀ sahaḥ-jā́ḥ ǀ amṛ́taḥ ǀ ní ǀ tundate ǀ hótā ǀ yát ǀ dūtáḥ ǀ ábhavat ǀ vivásvataḥ ǀ

ví ǀ sā́dhiṣṭhebhiḥ ǀ pathí-bhiḥ ǀ rájaḥ ǀ mame ǀ ā́ ǀ devá-tātā ǀ havíṣā ǀ vivāsati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nu ǀ cit ǀ sahaḥ-jāḥ ǀ amṛtaḥ ǀ ni ǀ tundate ǀ hotā ǀ yat ǀ dūtaḥ ǀ abhavat ǀ vivasvataḥ ǀ

vi ǀ sādhiṣṭhebhiḥ ǀ pathi-bhiḥ ǀ rajaḥ ǀ mame ǀ ā ǀ deva-tātā ǀ haviṣā ǀ vivāsati ǁ

01.058.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ स्वमद्म॑ यु॒वमा॑नो अ॒जर॑स्तृ॒ष्व॑वि॒ष्यन्न॑त॒सेषु॑ तिष्ठति ।

अत्यो॒ न पृ॒ष्ठं प्रु॑षि॒तस्य॑ रोचते दि॒वो न सानु॑ स्त॒नय॑न्नचिक्रदत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ स्वमद्म युवमानो अजरस्तृष्वविष्यन्नतसेषु तिष्ठति ।

अत्यो न पृष्ठं प्रुषितस्य रोचते दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत् ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ svámádma yuvámāno ajárastṛṣváviṣyánnataséṣu tiṣṭhati ǀ

átyo ná pṛṣṭhám pruṣitásya rocate divó ná sā́nu stanáyannacikradat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā svamadma yuvamāno ajarastṛṣvaviṣyannataseṣu tiṣṭhati ǀ

atyo na pṛṣṭham pruṣitasya rocate divo na sānu stanayannacikradat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । स्वम् । अद्म॑ । यु॒वमा॑नः । अ॒जरः॑ । तृ॒षु । अ॒वि॒ष्यन् । अ॒त॒सेषु॑ । ति॒ष्ठ॒ति॒ ।

अत्यः॑ । न । पृ॒ष्ठम् । प्रु॒षि॒तस्य॑ । रो॒च॒ते॒ । दि॒वः । न । सानु॑ । स्त॒नय॑न् । अ॒चि॒क्र॒द॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । स्वम् । अद्म । युवमानः । अजरः । तृषु । अविष्यन् । अतसेषु । तिष्ठति ।

अत्यः । न । पृष्ठम् । प्रुषितस्य । रोचते । दिवः । न । सानु । स्तनयन् । अचिक्रदत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ svám ǀ ádma ǀ yuvámānaḥ ǀ ajáraḥ ǀ tṛṣú ǀ aviṣyán ǀ ataséṣu ǀ tiṣṭhati ǀ

átyaḥ ǀ ná ǀ pṛṣṭhám ǀ pruṣitásya ǀ rocate ǀ diváḥ ǀ ná ǀ sā́nu ǀ stanáyan ǀ acikradat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ svam ǀ adma ǀ yuvamānaḥ ǀ ajaraḥ ǀ tṛṣu ǀ aviṣyan ǀ ataseṣu ǀ tiṣṭhati ǀ

atyaḥ ǀ na ǀ pṛṣṭham ǀ pruṣitasya ǀ rocate ǀ divaḥ ǀ na ǀ sānu ǀ stanayan ǀ acikradat ǁ

01.058.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्रा॒णा रु॒द्रेभि॒र्वसु॑भिः पु॒रोहि॑तो॒ होता॒ निष॑त्तो रयि॒षाळम॑र्त्यः ।

रथो॒ न वि॒क्ष्वृं॑जसा॒न आ॒युषु॒ व्या॑नु॒षग्वार्या॑ दे॒व ऋ॑ण्वति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्राणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाळमर्त्यः ।

रथो न विक्ष्वृंजसान आयुषु व्यानुषग्वार्या देव ऋण्वति ॥

Samhita Transcription Accented

krāṇā́ rudrébhirvásubhiḥ puróhito hótā níṣatto rayiṣā́ḷámartyaḥ ǀ

rátho ná vikṣvṛ́ñjasāná āyúṣu vyā́nuṣágvā́ryā devá ṛṇvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

krāṇā rudrebhirvasubhiḥ purohito hotā niṣatto rayiṣāḷamartyaḥ ǀ

ratho na vikṣvṛñjasāna āyuṣu vyānuṣagvāryā deva ṛṇvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्रा॒णा । रु॒द्रेभिः॑ । वसु॑ऽभिः । पु॒रःऽहि॑तः । होता॑ । निऽस॑त्तः । र॒यि॒षाट् । अम॑र्त्यः ।

रथः॑ । न । वि॒क्षु । ऋ॒ञ्ज॒सा॒नः । आ॒युषु॑ । वि । आ॒नु॒षक् । वार्या॑ । दे॒वः । ऋ॒ण्व॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्राणा । रुद्रेभिः । वसुऽभिः । पुरःऽहितः । होता । निऽसत्तः । रयिषाट् । अमर्त्यः ।

रथः । न । विक्षु । ऋञ्जसानः । आयुषु । वि । आनुषक् । वार्या । देवः । ऋण्वति ॥

Padapatha Transcription Accented

krāṇā́ ǀ rudrébhiḥ ǀ vásu-bhiḥ ǀ puráḥ-hitaḥ ǀ hótā ǀ ní-sattaḥ ǀ rayiṣā́ṭ ǀ ámartyaḥ ǀ

ráthaḥ ǀ ná ǀ vikṣú ǀ ṛñjasānáḥ ǀ āyúṣu ǀ ví ǀ ānuṣák ǀ vā́ryā ǀ deváḥ ǀ ṛṇvati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

krāṇā ǀ rudrebhiḥ ǀ vasu-bhiḥ ǀ puraḥ-hitaḥ ǀ hotā ǀ ni-sattaḥ ǀ rayiṣāṭ ǀ amartyaḥ ǀ

rathaḥ ǀ na ǀ vikṣu ǀ ṛñjasānaḥ ǀ āyuṣu ǀ vi ǀ ānuṣak ǀ vāryā ǀ devaḥ ǀ ṛṇvati ǁ

01.058.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि वात॑जूतो अत॒सेषु॑ तिष्ठते॒ वृथा॑ जु॒हूभिः॒ सृण्या॑ तुवि॒ष्वणिः॑ ।

तृ॒षु यद॑ग्ने व॒निनो॑ वृषा॒यसे॑ कृ॒ष्णं त॒ एम॒ रुश॑दूर्मे अजर ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुहूभिः सृण्या तुविष्वणिः ।

तृषु यदग्ने वनिनो वृषायसे कृष्णं त एम रुशदूर्मे अजर ॥

Samhita Transcription Accented

ví vā́tajūto ataséṣu tiṣṭhate vṛ́thā juhū́bhiḥ sṛ́ṇyā tuviṣváṇiḥ ǀ

tṛṣú yádagne vaníno vṛṣāyáse kṛṣṇám ta éma rúśadūrme ajara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi vātajūto ataseṣu tiṣṭhate vṛthā juhūbhiḥ sṛṇyā tuviṣvaṇiḥ ǀ

tṛṣu yadagne vanino vṛṣāyase kṛṣṇam ta ema ruśadūrme ajara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । वात॑ऽजूतः । अ॒त॒सेषु॑ । ति॒ष्ठ॒ते॒ । वृथा॑ । जु॒हूभिः॑ । सृण्या॑ । तु॒वि॒ऽस्वनिः॑ ।

तृ॒षु । यत् । अ॒ग्ने॒ । व॒निनः॑ । वृ॒ष॒ऽयसे॑ । कृ॒ष्णम् । ते॒ । एम॑ । रुश॑त्ऽऊर्मे । अ॒ज॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । वातऽजूतः । अतसेषु । तिष्ठते । वृथा । जुहूभिः । सृण्या । तुविऽस्वनिः ।

तृषु । यत् । अग्ने । वनिनः । वृषऽयसे । कृष्णम् । ते । एम । रुशत्ऽऊर्मे । अजर ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ vā́ta-jūtaḥ ǀ ataséṣu ǀ tiṣṭhate ǀ vṛ́thā ǀ juhū́bhiḥ ǀ sṛ́ṇyā ǀ tuvi-svániḥ ǀ

tṛṣú ǀ yát ǀ agne ǀ vanínaḥ ǀ vṛṣa-yáse ǀ kṛṣṇám ǀ te ǀ éma ǀ rúśat-ūrme ǀ ajara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ vāta-jūtaḥ ǀ ataseṣu ǀ tiṣṭhate ǀ vṛthā ǀ juhūbhiḥ ǀ sṛṇyā ǀ tuvi-svaniḥ ǀ

tṛṣu ǀ yat ǀ agne ǀ vaninaḥ ǀ vṛṣa-yase ǀ kṛṣṇam ǀ te ǀ ema ǀ ruśat-ūrme ǀ ajara ǁ

01.058.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तपु॑र्जंभो॒ वन॒ आ वात॑चोदितो यू॒थे न सा॒ह्वाँ अव॑ वाति॒ वंस॑गः ।

अ॒भि॒व्रज॒न्नक्षि॑तं॒ पाज॑सा॒ रजः॑ स्था॒तुश्च॒रथं॑ भयते पत॒त्रिणः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तपुर्जंभो वन आ वातचोदितो यूथे न साह्वाँ अव वाति वंसगः ।

अभिव्रजन्नक्षितं पाजसा रजः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥

Samhita Transcription Accented

tápurjambho vána ā́ vā́tacodito yūthé ná sāhvā́m̐ áva vāti váṃsagaḥ ǀ

abhivrájannákṣitam pā́jasā rájaḥ sthātúścarátham bhayate patatríṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tapurjambho vana ā vātacodito yūthe na sāhvām̐ ava vāti vaṃsagaḥ ǀ

abhivrajannakṣitam pājasā rajaḥ sthātuścaratham bhayate patatriṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तपुः॑ऽजम्भः । वने॑ । आ । वात॑ऽचोदितः । यू॒थे । न । स॒ह्वान् । अव॑ । वा॒ति॒ । वंस॑गः ।

अ॒भि॒ऽव्रज॑न् । अक्षि॑तम् । पाज॑सा । रजः॑ । स्था॒तुः । च॒रथ॑म् । भ॒य॒ते॒ । प॒त॒त्रिणः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तपुःऽजम्भः । वने । आ । वातऽचोदितः । यूथे । न । सह्वान् । अव । वाति । वंसगः ।

अभिऽव्रजन् । अक्षितम् । पाजसा । रजः । स्थातुः । चरथम् । भयते । पतत्रिणः ॥

Padapatha Transcription Accented

tápuḥ-jambhaḥ ǀ váne ǀ ā́ ǀ vā́ta-coditaḥ ǀ yūthé ǀ ná ǀ sahvā́n ǀ áva ǀ vāti ǀ váṃsagaḥ ǀ

abhi-vrájan ǀ ákṣitam ǀ pā́jasā ǀ rájaḥ ǀ sthātúḥ ǀ carátham ǀ bhayate ǀ patatríṇaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tapuḥ-jambhaḥ ǀ vane ǀ ā ǀ vāta-coditaḥ ǀ yūthe ǀ na ǀ sahvān ǀ ava ǀ vāti ǀ vaṃsagaḥ ǀ

abhi-vrajan ǀ akṣitam ǀ pājasā ǀ rajaḥ ǀ sthātuḥ ǀ caratham ǀ bhayate ǀ patatriṇaḥ ǁ

01.058.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द॒धुष्ट्वा॒ भृग॑वो॒ मानु॑षे॒ष्वा र॒यिं न चारुं॑ सु॒हवं॒ जने॑भ्यः ।

होता॑रमग्ने॒ अति॑थिं॒ वरे॑ण्यं मि॒त्रं न शेवं॑ दि॒व्याय॒ जन्म॑ने ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रयिं न चारुं सुहवं जनेभ्यः ।

होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने ॥

Samhita Transcription Accented

dadhúṣṭvā bhṛ́gavo mā́nuṣeṣvā́ rayím ná cā́rum suhávam jánebhyaḥ ǀ

hótāramagne átithim váreṇyam mitrám ná śévam divyā́ya jánmane ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dadhuṣṭvā bhṛgavo mānuṣeṣvā rayim na cārum suhavam janebhyaḥ ǀ

hotāramagne atithim vareṇyam mitram na śevam divyāya janmane ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द॒धुः । त्वा॒ । भृग॑वः । मानु॑षेषु । आ । र॒यिम् । न । चारु॑म् । सु॒ऽहव॑म् । जने॑भ्यः ।

होता॑रम् । अ॒ग्ने॒ । अति॑थिम् । वरे॑ण्यम् । मि॒त्रम् । न । शेव॑म् । दि॒व्याय॑ । जन्म॑ने ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दधुः । त्वा । भृगवः । मानुषेषु । आ । रयिम् । न । चारुम् । सुऽहवम् । जनेभ्यः ।

होतारम् । अग्ने । अतिथिम् । वरेण्यम् । मित्रम् । न । शेवम् । दिव्याय । जन्मने ॥

Padapatha Transcription Accented

dadhúḥ ǀ tvā ǀ bhṛ́gavaḥ ǀ mā́nuṣeṣu ǀ ā́ ǀ rayím ǀ ná ǀ cā́rum ǀ su-hávam ǀ jánebhyaḥ ǀ

hótāram ǀ agne ǀ átithim ǀ váreṇyam ǀ mitrám ǀ ná ǀ śévam ǀ divyā́ya ǀ jánmane ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dadhuḥ ǀ tvā ǀ bhṛgavaḥ ǀ mānuṣeṣu ǀ ā ǀ rayim ǀ na ǀ cārum ǀ su-havam ǀ janebhyaḥ ǀ

hotāram ǀ agne ǀ atithim ǀ vareṇyam ǀ mitram ǀ na ǀ śevam ǀ divyāya ǀ janmane ǁ

01.058.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

होता॑रं स॒प्त जु॒ह्वो॒३॒॑ यजि॑ष्ठं॒ यं वा॒घतो॑ वृ॒णते॑ अध्व॒रेषु॑ ।

अ॒ग्निं विश्वे॑षामर॒तिं वसू॑नां सप॒र्यामि॒ प्रय॑सा॒ यामि॒ रत्नं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

होतारं सप्त जुह्वो यजिष्ठं यं वाघतो वृणते अध्वरेषु ।

अग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां सपर्यामि प्रयसा यामि रत्नं ॥

Samhita Transcription Accented

hótāram saptá juhvó yájiṣṭham yám vāgháto vṛṇáte adhvaréṣu ǀ

agním víśveṣāmaratím vásūnām saparyā́mi práyasā yā́mi rátnam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hotāram sapta juhvo yajiṣṭham yam vāghato vṛṇate adhvareṣu ǀ

agnim viśveṣāmaratim vasūnām saparyāmi prayasā yāmi ratnam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

होता॑रम् । स॒प्त । जु॒ह्वः॑ । यजि॑ष्ठम् । यम् । वा॒घतः॑ । वृ॒णते॑ । अ॒ध्व॒रेषु॑ ।

अ॒ग्निम् । विश्वे॑षाम् । अ॒र॒तिम् । वसू॑नाम् । स॒प॒र्यामि॑ । प्रय॑सा । यामि॑ । रत्न॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

होतारम् । सप्त । जुह्वः । यजिष्ठम् । यम् । वाघतः । वृणते । अध्वरेषु ।

अग्निम् । विश्वेषाम् । अरतिम् । वसूनाम् । सपर्यामि । प्रयसा । यामि । रत्नम् ॥

Padapatha Transcription Accented

hótāram ǀ saptá ǀ juhváḥ ǀ yájiṣṭham ǀ yám ǀ vāghátaḥ ǀ vṛṇáte ǀ adhvaréṣu ǀ

agním ǀ víśveṣām ǀ aratím ǀ vásūnām ǀ saparyā́mi ǀ práyasā ǀ yā́mi ǀ rátnam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hotāram ǀ sapta ǀ juhvaḥ ǀ yajiṣṭham ǀ yam ǀ vāghataḥ ǀ vṛṇate ǀ adhvareṣu ǀ

agnim ǀ viśveṣām ǀ aratim ǀ vasūnām ǀ saparyāmi ǀ prayasā ǀ yāmi ǀ ratnam ǁ

01.058.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अच्छि॑द्रा सूनो सहसो नो अ॒द्य स्तो॒तृभ्यो॑ मित्रमहः॒ शर्म॑ यच्छ ।

अग्ने॑ गृ॒णंत॒मंह॑स उरु॒ष्योर्जो॑ नपात्पू॒र्भिराय॑सीभिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मित्रमहः शर्म यच्छ ।

अग्ने गृणंतमंहस उरुष्योर्जो नपात्पूर्भिरायसीभिः ॥

Samhita Transcription Accented

ácchidrā sūno sahaso no adyá stotṛ́bhyo mitramahaḥ śárma yaccha ǀ

ágne gṛṇántamáṃhasa uruṣyórjo napātpūrbhírā́yasībhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

acchidrā sūno sahaso no adya stotṛbhyo mitramahaḥ śarma yaccha ǀ

agne gṛṇantamaṃhasa uruṣyorjo napātpūrbhirāyasībhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अच्छि॑द्रा । सू॒नो॒ इति॑ । स॒ह॒सः॒ । नः॒ । अ॒द्य । स्तो॒तृऽभ्यः॑ । मि॒त्र॒ऽम॒हः॒ । शर्म॑ । य॒च्छ॒ ।

अग्ने॑ । गृ॒णन्त॑म् । अंह॑सः । उ॒रु॒ष्य॒ । ऊर्जः॑ । न॒पा॒त् । पूः॒ऽभिः । आय॑सीभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अच्छिद्रा । सूनो इति । सहसः । नः । अद्य । स्तोतृऽभ्यः । मित्रऽमहः । शर्म । यच्छ ।

अग्ने । गृणन्तम् । अंहसः । उरुष्य । ऊर्जः । नपात् । पूःऽभिः । आयसीभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ácchidrā ǀ sūno íti ǀ sahasaḥ ǀ naḥ ǀ adyá ǀ stotṛ́-bhyaḥ ǀ mitra-mahaḥ ǀ śárma ǀ yaccha ǀ

ágne ǀ gṛṇántam ǀ áṃhasaḥ ǀ uruṣya ǀ ū́rjaḥ ǀ napāt ǀ pūḥ-bhíḥ ǀ ā́yasībhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

acchidrā ǀ sūno iti ǀ sahasaḥ ǀ naḥ ǀ adya ǀ stotṛ-bhyaḥ ǀ mitra-mahaḥ ǀ śarma ǀ yaccha ǀ

agne ǀ gṛṇantam ǀ aṃhasaḥ ǀ uruṣya ǀ ūrjaḥ ǀ napāt ǀ pūḥ-bhiḥ ǀ āyasībhiḥ ǁ

01.058.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भवा॒ वरू॑थं गृण॒ते वि॑भावो॒ भवा॑ मघवन्म॒घव॑द्भ्यः॒ शर्म॑ ।

उ॒रु॒ष्याग्ने॒ अंह॑सो गृ॒णंतं॑ प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भवा वरूथं गृणते विभावो भवा मघवन्मघवद्भ्यः शर्म ।

उरुष्याग्ने अंहसो गृणंतं प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात् ॥

Samhita Transcription Accented

bhávā várūtham gṛṇaté vibhāvo bhávā maghavanmaghávadbhyaḥ śárma ǀ

uruṣyā́gne áṃhaso gṛṇántam prātármakṣū́ dhiyā́vasurjagamyāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bhavā varūtham gṛṇate vibhāvo bhavā maghavanmaghavadbhyaḥ śarma ǀ

uruṣyāgne aṃhaso gṛṇantam prātarmakṣū dhiyāvasurjagamyāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भव॑ । वरू॑थम् । गृ॒ण॒ते । वि॒भा॒ऽवः॒ । भव॑ । म॒घ॒ऽव॒न् । म॒घव॑त्ऽभ्यः । शर्म॑ ।

उ॒रु॒ष्य । अ॒ग्ने॒ । अंह॑सः । गृ॒णन्त॑म् । प्रा॒तः । म॒क्षु । धि॒याऽव॑सुः । ज॒ग॒म्या॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भव । वरूथम् । गृणते । विभाऽवः । भव । मघऽवन् । मघवत्ऽभ्यः । शर्म ।

उरुष्य । अग्ने । अंहसः । गृणन्तम् । प्रातः । मक्षु । धियाऽवसुः । जगम्यात् ॥

Padapatha Transcription Accented

bháva ǀ várūtham ǀ gṛṇaté ǀ vibhā-vaḥ ǀ bháva ǀ magha-van ǀ maghávat-bhyaḥ ǀ śárma ǀ

uruṣyá ǀ agne ǀ áṃhasaḥ ǀ gṛṇántam ǀ prātáḥ ǀ makṣú ǀ dhiyā́-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bhava ǀ varūtham ǀ gṛṇate ǀ vibhā-vaḥ ǀ bhava ǀ magha-van ǀ maghavat-bhyaḥ ǀ śarma ǀ

uruṣya ǀ agne ǀ aṃhasaḥ ǀ gṛṇantam ǀ prātaḥ ǀ makṣu ǀ dhiyā-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ