SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 59

 

1. Info

To:    agni vaiśvānara
From:   nodhas gautama
Metres:   1st set of styles: triṣṭup (5-7); virāṭtrisṭup (2, 4); nicṛttriṣṭup (1); paṅktiḥ (3)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.059.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒या इद॑ग्ने अ॒ग्नय॑स्ते अ॒न्ये त्वे विश्वे॑ अ॒मृता॑ मादयंते ।

वैश्वा॑नर॒ नाभि॑रसि क्षिती॒नां स्थूणे॑व॒ जनाँ॑ उप॒मिद्य॑यंथ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयंते ।

वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँ उपमिद्ययंथ ॥

Samhita Transcription Accented

vayā́ ídagne agnáyaste anyé tvé víśve amṛ́tā mādayante ǀ

váiśvānara nā́bhirasi kṣitīnā́m sthū́ṇeva jánām̐ upamídyayantha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayā idagne agnayaste anye tve viśve amṛtā mādayante ǀ

vaiśvānara nābhirasi kṣitīnām sthūṇeva janām̐ upamidyayantha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒याः । इत् । अ॒ग्ने॒ । अ॒ग्नयः॑ । ते॒ । अ॒न्ये । त्वे इति॑ । विश्वे॑ । अ॒मृताः॑ । मा॒द॒य॒न्ते॒ ।

वैश्वा॑नर । नाभिः॑ । अ॒सि॒ । क्षि॒ती॒नाम् । स्थूणा॑ऽइव । जना॑न् । उ॒प॒ऽमित् । य॒य॒न्थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयाः । इत् । अग्ने । अग्नयः । ते । अन्ये । त्वे इति । विश्वे । अमृताः । मादयन्ते ।

वैश्वानर । नाभिः । असि । क्षितीनाम् । स्थूणाऽइव । जनान् । उपऽमित् । ययन्थ ॥

Padapatha Transcription Accented

vayā́ḥ ǀ ít ǀ agne ǀ agnáyaḥ ǀ te ǀ anyé ǀ tvé íti ǀ víśve ǀ amṛ́tāḥ ǀ mādayante ǀ

váiśvānara ǀ nā́bhiḥ ǀ asi ǀ kṣitīnā́m ǀ sthū́ṇā-iva ǀ jánān ǀ upa-mít ǀ yayantha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayāḥ ǀ it ǀ agne ǀ agnayaḥ ǀ te ǀ anye ǀ tve iti ǀ viśve ǀ amṛtāḥ ǀ mādayante ǀ

vaiśvānara ǀ nābhiḥ ǀ asi ǀ kṣitīnām ǀ sthūṇā-iva ǀ janān ǀ upa-mit ǀ yayantha ǁ

01.059.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मू॒र्धा दि॒वो नाभि॑र॒ग्निः पृ॑थि॒व्या अथा॑भवदर॒ती रोद॑स्योः ।

तं त्वा॑ दे॒वासो॑ऽजनयंत दे॒वं वैश्वा॑नर॒ ज्योति॒रिदार्या॑य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवदरती रोदस्योः ।

तं त्वा देवासोऽजनयंत देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥

Samhita Transcription Accented

mūrdhā́ divó nā́bhiragníḥ pṛthivyā́ áthābhavadaratī́ ródasyoḥ ǀ

tám tvā devā́so’janayanta devám váiśvānara jyótirídā́ryāya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mūrdhā divo nābhiragniḥ pṛthivyā athābhavadaratī rodasyoḥ ǀ

tam tvā devāso’janayanta devam vaiśvānara jyotiridāryāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मू॒र्धा । दि॒वः । नाभिः॑ । अ॒ग्निः । पृ॒थि॒व्याः । अथ॑ । अ॒भ॒व॒त् । अ॒र॒तिः । रोद॑स्योः ।

तम् । त्वा॒ । दे॒वासः॑ । अ॒ज॒न॒य॒न्त॒ । दे॒वम् । वैश्वा॑नर । ज्योतिः॑ । इत् । आर्या॑य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मूर्धा । दिवः । नाभिः । अग्निः । पृथिव्याः । अथ । अभवत् । अरतिः । रोदस्योः ।

तम् । त्वा । देवासः । अजनयन्त । देवम् । वैश्वानर । ज्योतिः । इत् । आर्याय ॥

Padapatha Transcription Accented

mūrdhā́ ǀ diváḥ ǀ nā́bhiḥ ǀ agníḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ átha ǀ abhavat ǀ aratíḥ ǀ ródasyoḥ ǀ

tám ǀ tvā ǀ devā́saḥ ǀ ajanayanta ǀ devám ǀ váiśvānara ǀ jyótiḥ ǀ ít ǀ ā́ryāya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mūrdhā ǀ divaḥ ǀ nābhiḥ ǀ agniḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ atha ǀ abhavat ǀ aratiḥ ǀ rodasyoḥ ǀ

tam ǀ tvā ǀ devāsaḥ ǀ ajanayanta ǀ devam ǀ vaiśvānara ǀ jyotiḥ ǀ it ǀ āryāya ǁ

01.059.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ सूर्ये॒ न र॒श्मयो॑ ध्रु॒वासो॑ वैश्वान॒रे द॑धिरे॒ऽग्ना वसू॑नि ।

या पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु या मानु॑षे॒ष्वसि॒ तस्य॒ राजा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्ना वसूनि ।

या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ sū́rye ná raśmáyo dhruvā́so vaiśvānaré dadhire’gnā́ vásūni ǀ

yā́ párvateṣvóṣadhīṣvapsú yā́ mā́nuṣeṣvási tásya rā́jā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā sūrye na raśmayo dhruvāso vaiśvānare dadhire’gnā vasūni ǀ

yā parvateṣvoṣadhīṣvapsu yā mānuṣeṣvasi tasya rājā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । सूर्ये॑ । न । र॒श्मयः॑ । ध्रु॒वासः॑ । वै॒श्वा॒न॒रे । द॒धि॒रे॒ । अ॒ग्ना । वसू॑नि ।

या । पर्व॑तेषु । ओष॑धीषु । अ॒प्ऽसु । या । मानु॑षेषु । असि॑ । तस्य॑ । राजा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । सूर्ये । न । रश्मयः । ध्रुवासः । वैश्वानरे । दधिरे । अग्ना । वसूनि ।

या । पर्वतेषु । ओषधीषु । अप्ऽसु । या । मानुषेषु । असि । तस्य । राजा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ sū́rye ǀ ná ǀ raśmáyaḥ ǀ dhruvā́saḥ ǀ vaiśvānaré ǀ dadhire ǀ agnā́ ǀ vásūni ǀ

yā́ ǀ párvateṣu ǀ óṣadhīṣu ǀ ap-sú ǀ yā́ ǀ mā́nuṣeṣu ǀ ási ǀ tásya ǀ rā́jā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ sūrye ǀ na ǀ raśmayaḥ ǀ dhruvāsaḥ ǀ vaiśvānare ǀ dadhire ǀ agnā ǀ vasūni ǀ

yā ǀ parvateṣu ǀ oṣadhīṣu ǀ ap-su ǀ yā ǀ mānuṣeṣu ǀ asi ǀ tasya ǀ rājā ǁ

01.059.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बृ॒ह॒ती इ॑व सू॒नवे॒ रोद॑सी॒ गिरो॒ होता॑ मनु॒ष्यो॒३॒॑ न दक्षः॑ ।

स्व॑र्वते स॒त्यशु॑ष्माय पू॒र्वीर्वै॑श्वान॒राय॒ नृत॑माय य॒ह्वीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बृहती इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो न दक्षः ।

स्वर्वते सत्यशुष्माय पूर्वीर्वैश्वानराय नृतमाय यह्वीः ॥

Samhita Transcription Accented

bṛhatī́ iva sūnáve ródasī gíro hótā manuṣyó ná dákṣaḥ ǀ

svárvate satyáśuṣmāya pūrvī́rvaiśvānarā́ya nṛ́tamāya yahvī́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bṛhatī iva sūnave rodasī giro hotā manuṣyo na dakṣaḥ ǀ

svarvate satyaśuṣmāya pūrvīrvaiśvānarāya nṛtamāya yahvīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बृ॒ह॒ती इ॒वेति॑ बृह॒तीऽइ॑व । सू॒नवे॑ । रोद॑सी॒ इति॑ । गिरः॑ । होता॑ । म॒नु॒ष्यः॑ । न । दक्षः॑ ।

स्वः॑ऽवते । स॒त्यऽशु॑ष्माय । पू॒र्वीः । वै॒श्वा॒न॒राय॑ । नृऽत॑माय । य॒ह्वीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बृहती इवेति बृहतीऽइव । सूनवे । रोदसी इति । गिरः । होता । मनुष्यः । न । दक्षः ।

स्वःऽवते । सत्यऽशुष्माय । पूर्वीः । वैश्वानराय । नृऽतमाय । यह्वीः ॥

Padapatha Transcription Accented

bṛhatī́ ivéti bṛhatī́-iva ǀ sūnáve ǀ ródasī íti ǀ gíraḥ ǀ hótā ǀ manuṣyáḥ ǀ ná ǀ dákṣaḥ ǀ

sváḥ-vate ǀ satyá-śuṣmāya ǀ pūrvī́ḥ ǀ vaiśvānarā́ya ǀ nṛ́-tamāya ǀ yahvī́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bṛhatī iveti bṛhatī-iva ǀ sūnave ǀ rodasī iti ǀ giraḥ ǀ hotā ǀ manuṣyaḥ ǀ na ǀ dakṣaḥ ǀ

svaḥ-vate ǀ satya-śuṣmāya ǀ pūrvīḥ ǀ vaiśvānarāya ǀ nṛ-tamāya ǀ yahvīḥ ǁ

01.059.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वश्चि॑त्ते बृह॒तो जा॑तवेदो॒ वैश्वा॑नर॒ प्र रि॑रिचे महि॒त्वं ।

राजा॑ कृष्टी॒नाम॑सि॒ मानु॑षीणां यु॒धा दे॒वेभ्यो॒ वरि॑वश्चकर्थ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वं ।

राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥

Samhita Transcription Accented

diváścitte bṛható jātavedo váiśvānara prá ririce mahitvám ǀ

rā́jā kṛṣṭīnā́masi mā́nuṣīṇām yudhā́ devébhyo várivaścakartha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divaścitte bṛhato jātavedo vaiśvānara pra ririce mahitvam ǀ

rājā kṛṣṭīnāmasi mānuṣīṇām yudhā devebhyo varivaścakartha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । चि॒त् । ते॒ । बृ॒ह॒तः । जा॒त॒ऽवे॒दः॒ । वैश्वा॑नर । प्र । रि॒रि॒चे॒ । म॒हि॒ऽत्वम् ।

राजा॑ । कृ॒ष्टी॒नाम् । अ॒सि॒ । मानु॑षीणाम् । यु॒धा । दे॒वेभ्यः॑ । वरि॑वः । च॒क॒र्थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । चित् । ते । बृहतः । जातऽवेदः । वैश्वानर । प्र । रिरिचे । महिऽत्वम् ।

राजा । कृष्टीनाम् । असि । मानुषीणाम् । युधा । देवेभ्यः । वरिवः । चकर्थ ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ cit ǀ te ǀ bṛhatáḥ ǀ jāta-vedaḥ ǀ váiśvānara ǀ prá ǀ ririce ǀ mahi-tvám ǀ

rā́jā ǀ kṛṣṭīnā́m ǀ asi ǀ mā́nuṣīṇām ǀ yudhā́ ǀ devébhyaḥ ǀ várivaḥ ǀ cakartha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ cit ǀ te ǀ bṛhataḥ ǀ jāta-vedaḥ ǀ vaiśvānara ǀ pra ǀ ririce ǀ mahi-tvam ǀ

rājā ǀ kṛṣṭīnām ǀ asi ǀ mānuṣīṇām ǀ yudhā ǀ devebhyaḥ ǀ varivaḥ ǀ cakartha ǁ

01.059.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र नू म॑हि॒त्वं वृ॑ष॒भस्य॑ वोचं॒ यं पू॒रवो॑ वृत्र॒हणं॒ सचं॑ते ।

वै॒श्वा॒न॒रो दस्यु॑म॒ग्निर्ज॑घ॒न्वाँ अधू॑नो॒त्काष्ठा॒ अव॒ शंब॑रं भेत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सचंते ।

वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शंबरं भेत् ॥

Samhita Transcription Accented

prá nū́ mahitvám vṛṣabhásya vocam yám pūrávo vṛtraháṇam sácante ǀ

vaiśvānaró dásyumagnírjaghanvā́m̐ ádhūnotkā́ṣṭhā áva śámbaram bhet ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra nū mahitvam vṛṣabhasya vocam yam pūravo vṛtrahaṇam sacante ǀ

vaiśvānaro dasyumagnirjaghanvām̐ adhūnotkāṣṭhā ava śambaram bhet ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नु । म॒हि॒ऽत्वम् । वृ॒ष॒भस्य॑ । वो॒च॒म् । यम् । पू॒रवः॑ । वृ॒त्र॒ऽहन॑म् । सच॑न्ते ।

वै॒श्वा॒न॒रः । दस्यु॑म् । अ॒ग्निः । ज॒घ॒न्वान् । अधू॑नोत् । काष्ठाः॑ । अव॑ । शम्ब॑रम् । भे॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नु । महिऽत्वम् । वृषभस्य । वोचम् । यम् । पूरवः । वृत्रऽहनम् । सचन्ते ।

वैश्वानरः । दस्युम् । अग्निः । जघन्वान् । अधूनोत् । काष्ठाः । अव । शम्बरम् । भेत् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ nú ǀ mahi-tvám ǀ vṛṣabhásya ǀ vocam ǀ yám ǀ pūrávaḥ ǀ vṛtra-hánam ǀ sácante ǀ

vaiśvānaráḥ ǀ dásyum ǀ agníḥ ǀ jaghanvā́n ǀ ádhūnot ǀ kā́ṣṭhāḥ ǀ áva ǀ śámbaram ǀ bhet ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ nu ǀ mahi-tvam ǀ vṛṣabhasya ǀ vocam ǀ yam ǀ pūravaḥ ǀ vṛtra-hanam ǀ sacante ǀ

vaiśvānaraḥ ǀ dasyum ǀ agniḥ ǀ jaghanvān ǀ adhūnot ǀ kāṣṭhāḥ ǀ ava ǀ śambaram ǀ bhet ǁ

01.059.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रो म॑हि॒म्ना वि॒श्वकृ॑ष्टिर्भ॒रद्वा॑जेषु यज॒तो वि॒भावा॑ ।

शा॒त॒व॒ने॒ये श॒तिनी॑भिर॒ग्निः पु॑रुणी॒थे ज॑रते सू॒नृता॑वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजतो विभावा ।

शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे जरते सूनृतावान् ॥

Samhita Transcription Accented

vaiśvānaró mahimnā́ viśvákṛṣṭirbharádvājeṣu yajató vibhā́vā ǀ

śātavaneyé śatínībhiragníḥ puruṇīthé jarate sūnṛ́tāvān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vaiśvānaro mahimnā viśvakṛṣṭirbharadvājeṣu yajato vibhāvā ǀ

śātavaneye śatinībhiragniḥ puruṇīthe jarate sūnṛtāvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रः । म॒हि॒म्ना । वि॒श्वऽकृ॑ष्टिः । भ॒रत्ऽवा॑जेषु । य॒ज॒तः । वि॒भाऽवा॑ ।

शा॒त॒ऽव॒ने॒ये । श॒तिनी॑भिः । अ॒ग्निः । पु॒रु॒ऽनी॒थे । ज॒र॒ते॒ । सू॒नृता॑ऽवान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वैश्वानरः । महिम्ना । विश्वऽकृष्टिः । भरत्ऽवाजेषु । यजतः । विभाऽवा ।

शातऽवनेये । शतिनीभिः । अग्निः । पुरुऽनीथे । जरते । सूनृताऽवान् ॥

Padapatha Transcription Accented

vaiśvānaráḥ ǀ mahimnā́ ǀ viśvá-kṛṣṭiḥ ǀ bharát-vājeṣu ǀ yajatáḥ ǀ vibhā́-vā ǀ

śāta-vaneyé ǀ śatínībhiḥ ǀ agníḥ ǀ puru-nīthé ǀ jarate ǀ sūnṛ́tā-vān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vaiśvānaraḥ ǀ mahimnā ǀ viśva-kṛṣṭiḥ ǀ bharat-vājeṣu ǀ yajataḥ ǀ vibhā-vā ǀ

śāta-vaneye ǀ śatinībhiḥ ǀ agniḥ ǀ puru-nīthe ǀ jarate ǀ sūnṛtā-vān ǁ