SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 59

 

1. Info

To:    agni vaiśvānara
From:   nodhas gautama
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.059.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.010   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒या इद॑ग्ने अ॒ग्नय॑स्ते अ॒न्ये त्वे विश्वे॑ अ॒मृता॑ मादयंते ।

वैश्वा॑नर॒ नाभि॑रसि क्षिती॒नां स्थूणे॑व॒ जनाँ॑ उप॒मिद्य॑यंथ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयंते ।

वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँ उपमिद्ययंथ ॥

Samhita transliteration accented

vayā́ ídagne agnáyaste anyé tvé víśve amṛ́tā mādayante ǀ

váiśvānara nā́bhirasi kṣitīnā́m sthū́ṇeva jánām̐ upamídyayantha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vayā idagne agnayaste anye tve viśve amṛtā mādayante ǀ

vaiśvānara nābhirasi kṣitīnām sthūṇeva janām̐ upamidyayantha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒याः । इत् । अ॒ग्ने॒ । अ॒ग्नयः॑ । ते॒ । अ॒न्ये । त्वे इति॑ । विश्वे॑ । अ॒मृताः॑ । मा॒द॒य॒न्ते॒ ।

वैश्वा॑नर । नाभिः॑ । अ॒सि॒ । क्षि॒ती॒नाम् । स्थूणा॑ऽइव । जना॑न् । उ॒प॒ऽमित् । य॒य॒न्थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयाः । इत् । अग्ने । अग्नयः । ते । अन्ये । त्वे इति । विश्वे । अमृताः । मादयन्ते ।

वैश्वानर । नाभिः । असि । क्षितीनाम् । स्थूणाऽइव । जनान् । उपऽमित् । ययन्थ ॥

Padapatha transliteration accented

vayā́ḥ ǀ ít ǀ agne ǀ agnáyaḥ ǀ te ǀ anyé ǀ tvé íti ǀ víśve ǀ amṛ́tāḥ ǀ mādayante ǀ

váiśvānara ǀ nā́bhiḥ ǀ asi ǀ kṣitīnā́m ǀ sthū́ṇā-iva ǀ jánān ǀ upa-mít ǀ yayantha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vayāḥ ǀ it ǀ agne ǀ agnayaḥ ǀ te ǀ anye ǀ tve iti ǀ viśve ǀ amṛtāḥ ǀ mādayante ǀ

vaiśvānara ǀ nābhiḥ ǀ asi ǀ kṣitīnām ǀ sthūṇā-iva ǀ janān ǀ upa-mit ǀ yayantha ǁ

interlinear translation

Verily [2], O Agni [3], other [6] flames [4] {are} thy [5] branches [1], in thee [7] all [8] immortals [9] rejoice [10], O Vaishvanara (universal Godhead) [11], the navel <i.e. center> [12] of abiding worlds [14], {thou} hast supportedst [18] living beings [16] like a pillar [15], a prop [17].

01.059.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.011   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मू॒र्धा दि॒वो नाभि॑र॒ग्निः पृ॑थि॒व्या अथा॑भवदर॒ती रोद॑स्योः ।

तं त्वा॑ दे॒वासो॑ऽजनयंत दे॒वं वैश्वा॑नर॒ ज्योति॒रिदार्या॑य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवदरती रोदस्योः ।

तं त्वा देवासोऽजनयंत देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥

Samhita transliteration accented

mūrdhā́ divó nā́bhiragníḥ pṛthivyā́ áthābhavadaratī́ ródasyoḥ ǀ

tám tvā devā́so’janayanta devám váiśvānara jyótirídā́ryāya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

mūrdhā divo nābhiragniḥ pṛthivyā athābhavadaratī rodasyoḥ ǀ

tam tvā devāso’janayanta devam vaiśvānara jyotiridāryāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मू॒र्धा । दि॒वः । नाभिः॑ । अ॒ग्निः । पृ॒थि॒व्याः । अथ॑ । अ॒भ॒व॒त् । अ॒र॒तिः । रोद॑स्योः ।

तम् । त्वा॒ । दे॒वासः॑ । अ॒ज॒न॒य॒न्त॒ । दे॒वम् । वैश्वा॑नर । ज्योतिः॑ । इत् । आर्या॑य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मूर्धा । दिवः । नाभिः । अग्निः । पृथिव्याः । अथ । अभवत् । अरतिः । रोदस्योः ।

तम् । त्वा । देवासः । अजनयन्त । देवम् । वैश्वानर । ज्योतिः । इत् । आर्याय ॥

Padapatha transliteration accented

mūrdhā́ ǀ diváḥ ǀ nā́bhiḥ ǀ agníḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ átha ǀ abhavat ǀ aratíḥ ǀ ródasyoḥ ǀ

tám ǀ tvā ǀ devā́saḥ ǀ ajanayanta ǀ devám ǀ váiśvānara ǀ jyótiḥ ǀ ít ǀ ā́ryāya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

mūrdhā ǀ divaḥ ǀ nābhiḥ ǀ agniḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ atha ǀ abhavat ǀ aratiḥ ǀ rodasyoḥ ǀ

tam ǀ tvā ǀ devāsaḥ ǀ ajanayanta ǀ devam ǀ vaiśvānara ǀ jyotiḥ ǀ it ǀ āryāya ǁ

interlinear translation

The head [1] of Heaven [2], the navel [3] of Earth [5] – this is why [6] Agni [4] became [7] traveller [8] in the two firmaments [9]; the gods [12] have brought to birth [13] such [10] thee [11], the god [14], O Vaishvanara (universal Godhead) [15], truly [17], a light [16] for Aryan man [18].

01.059.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.012   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ सूर्ये॒ न र॒श्मयो॑ ध्रु॒वासो॑ वैश्वान॒रे द॑धिरे॒ऽग्ना वसू॑नि ।

या पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु या मानु॑षे॒ष्वसि॒ तस्य॒ राजा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्ना वसूनि ।

या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा ॥

Samhita transliteration accented

ā́ sū́rye ná raśmáyo dhruvā́so vaiśvānaré dadhire’gnā́ vásūni ǀ

yā́ párvateṣvóṣadhīṣvapsú yā́ mā́nuṣeṣvási tásya rā́jā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā sūrye na raśmayo dhruvāso vaiśvānare dadhire’gnā vasūni ǀ

yā parvateṣvoṣadhīṣvapsu yā mānuṣeṣvasi tasya rājā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । सूर्ये॑ । न । र॒श्मयः॑ । ध्रु॒वासः॑ । वै॒श्वा॒न॒रे । द॒धि॒रे॒ । अ॒ग्ना । वसू॑नि ।

या । पर्व॑तेषु । ओष॑धीषु । अ॒प्ऽसु । या । मानु॑षेषु । असि॑ । तस्य॑ । राजा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । सूर्ये । न । रश्मयः । ध्रुवासः । वैश्वानरे । दधिरे । अग्ना । वसूनि ।

या । पर्वतेषु । ओषधीषु । अप्ऽसु । या । मानुषेषु । असि । तस्य । राजा ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ sū́rye ǀ ná ǀ raśmáyaḥ ǀ dhruvā́saḥ ǀ vaiśvānaré ǀ dadhire ǀ agnā́ ǀ vásūni ǀ

yā́ ǀ párvateṣu ǀ óṣadhīṣu ǀ ap-sú ǀ yā́ ǀ mā́nuṣeṣu ǀ ási ǀ tásya ǀ rā́jā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ sūrye ǀ na ǀ raśmayaḥ ǀ dhruvāsaḥ ǀ vaiśvānare ǀ dadhire ǀ agnā ǀ vasūni ǀ

yā ǀ parvateṣu ǀ oṣadhīṣu ǀ ap-su ǀ yā ǀ mānuṣeṣu ǀ asi ǀ tasya ǀ rājā ǁ

interlinear translation

As [3] constant [5] rays [4] in the Sun [2], {so} riches [9] have been established [7] in Vaishvanara [6], O Agni [8], which [10] {are} in mountains [11], in plants [12], in waters [13], which {are} [14] in peoples [15]; {thou} art [16] the king [18] of it <i.e. of the riches> [17].

01.059.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.013   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बृ॒ह॒ती इ॑व सू॒नवे॒ रोद॑सी॒ गिरो॒ होता॑ मनु॒ष्यो॒३॒॑ न दक्षः॑ ।

स्व॑र्वते स॒त्यशु॑ष्माय पू॒र्वीर्वै॑श्वान॒राय॒ नृत॑माय य॒ह्वीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बृहती इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो न दक्षः ।

स्वर्वते सत्यशुष्माय पूर्वीर्वैश्वानराय नृतमाय यह्वीः ॥

Samhita transliteration accented

bṛhatī́ iva sūnáve ródasī gíro hótā manuṣyó ná dákṣaḥ ǀ

svárvate satyáśuṣmāya pūrvī́rvaiśvānarā́ya nṛ́tamāya yahvī́ḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

bṛhatī iva sūnave rodasī giro hotā manuṣyo na dakṣaḥ ǀ

svarvate satyaśuṣmāya pūrvīrvaiśvānarāya nṛtamāya yahvīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बृ॒ह॒ती इ॒वेति॑ बृह॒तीऽइ॑व । सू॒नवे॑ । रोद॑सी॒ इति॑ । गिरः॑ । होता॑ । म॒नु॒ष्यः॑ । न । दक्षः॑ ।

स्वः॑ऽवते । स॒त्यऽशु॑ष्माय । पू॒र्वीः । वै॒श्वा॒न॒राय॑ । नृऽत॑माय । य॒ह्वीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बृहती इवेति बृहतीऽइव । सूनवे । रोदसी इति । गिरः । होता । मनुष्यः । न । दक्षः ।

स्वःऽवते । सत्यऽशुष्माय । पूर्वीः । वैश्वानराय । नृऽतमाय । यह्वीः ॥

Padapatha transliteration accented

bṛhatī́ ivéti bṛhatī́-iva ǀ sūnáve ǀ ródasī íti ǀ gíraḥ ǀ hótā ǀ manuṣyáḥ ǀ ná ǀ dákṣaḥ ǀ

sváḥ-vate ǀ satyá-śuṣmāya ǀ pūrvī́ḥ ǀ vaiśvānarā́ya ǀ nṛ́-tamāya ǀ yahvī́ḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

bṛhatī iveti bṛhatī-iva ǀ sūnave ǀ rodasī iti ǀ giraḥ ǀ hotā ǀ manuṣyaḥ ǀ na ǀ dakṣaḥ ǀ

svaḥ-vate ǀ satya-śuṣmāya ǀ pūrvīḥ ǀ vaiśvānarāya ǀ nṛ-tamāya ǀ yahvīḥ ǁ

interlinear translation

Like two vast [1] firmaments (Earth and Heaven) [3] for the Son [2], the priest calling {the gods} [5] like [7] discerning [8] man [6] {speaks} the words [4] for him who brings the Sun-world [9], for him, whose strength is of the truth [10], many {words} [11] for Vaishvanara (universal Godhead) [12], mighty [14] {words} for the most strong [13].

01.059.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.014   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वश्चि॑त्ते बृह॒तो जा॑तवेदो॒ वैश्वा॑नर॒ प्र रि॑रिचे महि॒त्वं ।

राजा॑ कृष्टी॒नाम॑सि॒ मानु॑षीणां यु॒धा दे॒वेभ्यो॒ वरि॑वश्चकर्थ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वं ।

राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥

Samhita transliteration accented

diváścitte bṛható jātavedo váiśvānara prá ririce mahitvám ǀ

rā́jā kṛṣṭīnā́masi mā́nuṣīṇām yudhā́ devébhyo várivaścakartha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

divaścitte bṛhato jātavedo vaiśvānara pra ririce mahitvam ǀ

rājā kṛṣṭīnāmasi mānuṣīṇām yudhā devebhyo varivaścakartha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । चि॒त् । ते॒ । बृ॒ह॒तः । जा॒त॒ऽवे॒दः॒ । वैश्वा॑नर । प्र । रि॒रि॒चे॒ । म॒हि॒ऽत्वम् ।

राजा॑ । कृ॒ष्टी॒नाम् । अ॒सि॒ । मानु॑षीणाम् । यु॒धा । दे॒वेभ्यः॑ । वरि॑वः । च॒क॒र्थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । चित् । ते । बृहतः । जातऽवेदः । वैश्वानर । प्र । रिरिचे । महिऽत्वम् ।

राजा । कृष्टीनाम् । असि । मानुषीणाम् । युधा । देवेभ्यः । वरिवः । चकर्थ ॥

Padapatha transliteration accented

diváḥ ǀ cit ǀ te ǀ bṛhatáḥ ǀ jāta-vedaḥ ǀ váiśvānara ǀ prá ǀ ririce ǀ mahi-tvám ǀ

rā́jā ǀ kṛṣṭīnā́m ǀ asi ǀ mā́nuṣīṇām ǀ yudhā́ ǀ devébhyaḥ ǀ várivaḥ ǀ cakartha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

divaḥ ǀ cit ǀ te ǀ bṛhataḥ ǀ jāta-vedaḥ ǀ vaiśvānara ǀ pra ǀ ririce ǀ mahi-tvam ǀ

rājā ǀ kṛṣṭīnām ǀ asi ǀ mānuṣīṇām ǀ yudhā ǀ devebhyaḥ ǀ varivaḥ ǀ cakartha ǁ

interlinear translation

O Jatavedas, knower of birth of gods and of mortals (1.70.6) [5], O Vaishvanara [6], thy [3] greatness [9] surpasses [7+8] even [2] the great [4] Heaven [1]. {Thou} art [12] king [10] of the human [13] races [11], by battle [14] {thou} hast made [17] the felicity [16] for the gods [15].

01.059.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.015   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र नू म॑हि॒त्वं वृ॑ष॒भस्य॑ वोचं॒ यं पू॒रवो॑ वृत्र॒हणं॒ सचं॑ते ।

वै॒श्वा॒न॒रो दस्यु॑म॒ग्निर्ज॑घ॒न्वाँ अधू॑नो॒त्काष्ठा॒ अव॒ शंब॑रं भेत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सचंते ।

वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शंबरं भेत् ॥

Samhita transliteration accented

prá nū́ mahitvám vṛṣabhásya vocam yám pūrávo vṛtraháṇam sácante ǀ

vaiśvānaró dásyumagnírjaghanvā́m̐ ádhūnotkā́ṣṭhā áva śámbaram bhet ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pra nū mahitvam vṛṣabhasya vocam yam pūravo vṛtrahaṇam sacante ǀ

vaiśvānaro dasyumagnirjaghanvām̐ adhūnotkāṣṭhā ava śambaram bhet ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नु । म॒हि॒ऽत्वम् । वृ॒ष॒भस्य॑ । वो॒च॒म् । यम् । पू॒रवः॑ । वृ॒त्र॒ऽहन॑म् । सच॑न्ते ।

वै॒श्वा॒न॒रः । दस्यु॑म् । अ॒ग्निः । ज॒घ॒न्वान् । अधू॑नोत् । काष्ठाः॑ । अव॑ । शम्ब॑रम् । भे॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नु । महिऽत्वम् । वृषभस्य । वोचम् । यम् । पूरवः । वृत्रऽहनम् । सचन्ते ।

वैश्वानरः । दस्युम् । अग्निः । जघन्वान् । अधूनोत् । काष्ठाः । अव । शम्बरम् । भेत् ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ nú ǀ mahi-tvám ǀ vṛṣabhásya ǀ vocam ǀ yám ǀ pūrávaḥ ǀ vṛtra-hánam ǀ sácante ǀ

vaiśvānaráḥ ǀ dásyum ǀ agníḥ ǀ jaghanvā́n ǀ ádhūnot ǀ kā́ṣṭhāḥ ǀ áva ǀ śámbaram ǀ bhet ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ nu ǀ mahi-tvam ǀ vṛṣabhasya ǀ vocam ǀ yam ǀ pūravaḥ ǀ vṛtra-hanam ǀ sacante ǀ

vaiśvānaraḥ ǀ dasyum ǀ agniḥ ǀ jaghanvān ǀ adhūnot ǀ kāṣṭhāḥ ǀ ava ǀ śambaram ǀ bhet ǁ

interlinear translation

Now [2] { I } have denounced [5] the greatness [3] of the Bull [4] to whom [6], to the slayer of Vritra [8], the Purus [7] cling [9]; Agni [12] Vaishvanara [10], the killer [13] of Dasyu [11], has released [14] paths of the waters [15], broken down [16+18] Shambara [17].

01.059.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.016   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रो म॑हि॒म्ना वि॒श्वकृ॑ष्टिर्भ॒रद्वा॑जेषु यज॒तो वि॒भावा॑ ।

शा॒त॒व॒ने॒ये श॒तिनी॑भिर॒ग्निः पु॑रुणी॒थे ज॑रते सू॒नृता॑वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजतो विभावा ।

शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे जरते सूनृतावान् ॥

Samhita transliteration accented

vaiśvānaró mahimnā́ viśvákṛṣṭirbharádvājeṣu yajató vibhā́vā ǀ

śātavaneyé śatínībhiragníḥ puruṇīthé jarate sūnṛ́tāvān ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vaiśvānaro mahimnā viśvakṛṣṭirbharadvājeṣu yajato vibhāvā ǀ

śātavaneye śatinībhiragniḥ puruṇīthe jarate sūnṛtāvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रः । म॒हि॒म्ना । वि॒श्वऽकृ॑ष्टिः । भ॒रत्ऽवा॑जेषु । य॒ज॒तः । वि॒भाऽवा॑ ।

शा॒त॒ऽव॒ने॒ये । श॒तिनी॑भिः । अ॒ग्निः । पु॒रु॒ऽनी॒थे । ज॒र॒ते॒ । सू॒नृता॑ऽवान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वैश्वानरः । महिम्ना । विश्वऽकृष्टिः । भरत्ऽवाजेषु । यजतः । विभाऽवा ।

शातऽवनेये । शतिनीभिः । अग्निः । पुरुऽनीथे । जरते । सूनृताऽवान् ॥

Padapatha transliteration accented

vaiśvānaráḥ ǀ mahimnā́ ǀ viśvá-kṛṣṭiḥ ǀ bharát-vājeṣu ǀ yajatáḥ ǀ vibhā́-vā ǀ

śāta-vaneyé ǀ śatínībhiḥ ǀ agníḥ ǀ puru-nīthé ǀ jarate ǀ sūnṛ́tā-vān ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vaiśvānaraḥ ǀ mahimnā ǀ viśva-kṛṣṭiḥ ǀ bharat-vājeṣu ǀ yajataḥ ǀ vibhā-vā ǀ

śāta-vaneye ǀ śatinībhiḥ ǀ agniḥ ǀ puru-nīthe ǀ jarate ǀ sūnṛtā-vān ǁ

interlinear translation

Vaishvanara [1], universal in the peoples [3] by {his} greatness [2], the lord of sacrifice [5], widely shining [6] is called [11] in a hundred ways [8] in Bharadwajas <lit. carrying riches> [4], in the son of Shatavani <lit. containing a hundred> [7] Purunitha <lit. many-voiced> [10], Agni [9] having the word of the Truth [12].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. January 19201

A Hymn of the Universal Divine Force and Will2

1.59.1 Other flames are only branches of thy stock, O Fire. All the immortals take in thee their rapturous joy. O universal Godhead, thou art the navel-knot of the earths and their inhabitants; all men born thou controllest and supportest like a pillar.

1.59.2 The Flame is the head of heaven and the navel of the earth and he is the power that moves at work in the two worlds. O Vaishwanara, the gods brought thee to birth a god to be a light to Aryan man.

1.59.3 As the firm rays sit steadfast in the Sun, all treasures have been placed in the universal godhead and flame. King art thou of all the riches that are in the growths of the earth and the hills and the waters and all the riches that are in men.

1.59.4 Heaven and Earth grow as if vaster worlds to the Son. He is the priest of our sacrifice and sings our words even as might a man of discerning skill. To Vaishwanara, for this most strong god who brings with him the light of the sun-world, its many mighty waters because his strength is of the truth.

1.59.5 O universal godhead, O knower of all things born, thy excess of greatness overflows even the Great Heaven. Thou art the king of the toiling human peoples and by battle madest the supreme good for the gods.

1.59.6 —

1.59.7 This is the universal godhead who by his greatness labours in all the peoples, the lustrous master of sacrifice, the Flame with his hundred treasures. This is he who has the word of the Truth.

2. Circa 19193

A hymn to Agni Vaisvanara, the universal Force in all the worlds and in all beings who conducts the action of the universe and getting rid of the powers of darkness manifests to men the supreme heavenly world of light and truth and true being.

1.59.1. Other flames are only branches of thy stock, O Fire. All the immortals take in thee their rapturous joy. O universal Godhead, thou art the navel-knot of the earths and their inhabitants; all who are born, thou controllest and supportest like a pillar.

1.59.2. The Flame is the head of heaven and the navel of the earth and the power that moves at work in the two worlds. O Vaisvanara, the gods brought thee to birth a god to be a light to Aryan man.

1.59.3. As firm rays sit steadfast in the Sun, all treasures have been placed in the universal godhead and flame. King art thou of all the riches that are in the growths of the earth and the hills and the waters and all the riches that are in men.

1.59.4. Heaven and earth grow as if vaster worlds to the Son. Then the offering priest sings the sacred words even as might a man of discerning skill. To Vaisvanara, for this most strong god who brings with him the light of the sun-world the many mighty waters because his strength is of the truth.

1.59.5. O universal godhead, O knower of all things born, thy excess of greatness overflows even the Great Heaven. Thou art king of the toiling human peoples and by battle makest the supreme good for the gods.

1.59.6. I have spoken the greatness of the Bull to whom the Purus cling and he slays for us the covering Vritras. The universal Godhead and Flame has slain the Destroyers and hastened the waters on the way and broken down Shambara.

1.59.7. This is the universal godhead who by his greatness labours in all the peoples, the lustrous master of sacrifice, the Flame with the hundredfold treasures is uttering the hymn of adoration among the Bharadwajas in Purunitha son of Shatavana. This is he who has the word of Truth.

 

1 Parashara’s Hymns to the Lord of the Flame // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 576-578. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.6, No 7 – February 1920, pp. 447-448.

Back

2 A hymn of Nodha Gautama to Agni Vaishwanara in the Rig Veda.

Back

3 CWSA.– Vol. 16.– Hymns to the Mystic Fire.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2013, pp. 133-138. (Part 2). 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 2, No1 (1978, April), pp. 48-50.

Back

in Russian