SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 59

 

1. Info

To:    agni vaiśvānara
From:   nodhas gautama
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
   

Show grammar forms

 
 

 

3. Text

01.059.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.010   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒या इद॑ग्ने अ॒ग्नय॑स्ते अ॒न्ये त्वे विश्वे॑ अ॒मृता॑ मादयंते ।

वैश्वा॑नर॒ नाभि॑रसि क्षिती॒नां स्थूणे॑व॒ जनाँ॑ उप॒मिद्य॑यंथ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयंते ।

वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँ उपमिद्ययंथ ॥

Samhita transliteration accented

vayā́ ídagne agnáyaste anyé tvé víśve amṛ́tā mādayante ǀ

váiśvānara nā́bhirasi kṣitīnā́m sthū́ṇeva jánām̐ upamídyayantha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vayā idagne agnayaste anye tve viśve amṛtā mādayante ǀ

vaiśvānara nābhirasi kṣitīnām sthūṇeva janām̐ upamidyayantha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒याः । इत् । अ॒ग्ने॒ । अ॒ग्नयः॑ । ते॒ । अ॒न्ये । त्वे इति॑ । विश्वे॑ । अ॒मृताः॑ । मा॒द॒य॒न्ते॒ ।

वैश्वा॑नर । नाभिः॑ । अ॒सि॒ । क्षि॒ती॒नाम् । स्थूणा॑ऽइव । जना॑न् । उ॒प॒ऽमित् । य॒य॒न्थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयाः । इत् । अग्ने । अग्नयः । ते । अन्ये । त्वे इति । विश्वे । अमृताः । मादयन्ते ।

वैश्वानर । नाभिः । असि । क्षितीनाम् । स्थूणाऽइव । जनान् । उपऽमित् । ययन्थ ॥

Padapatha transliteration accented

vayā́ḥ ǀ ít ǀ agne ǀ agnáyaḥ ǀ te ǀ anyé ǀ tvé íti ǀ víśve ǀ amṛ́tāḥ ǀ mādayante ǀ

váiśvānara ǀ nā́bhiḥ ǀ asi ǀ kṣitīnā́m ǀ sthū́ṇā-iva ǀ jánān ǀ upa-mít ǀ yayantha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vayāḥ ǀ it ǀ agne ǀ agnayaḥ ǀ te ǀ anye ǀ tve iti ǀ viśve ǀ amṛtāḥ ǀ mādayante ǀ

vaiśvānara ǀ nābhiḥ ǀ asi ǀ kṣitīnām ǀ sthūṇā-iva ǀ janān ǀ upa-mit ǀ yayantha ǁ

interlinear translation

Verily, O Agni , the other flames  {are} thy branches, in thee all immortals  intoxicate themselves, O Vaishvanara, {thou} art the navel  of worlds of habitation, like a pillar, a prop {thou} hast supported living beings.

Translation — Padapatha — Grammar

Verily   ←   [2] it (indeclinable word; particle)  ←  id

O Agni   ←   [3] agne (noun M-V single)  ←  agni

the other   ←   [6] anye = anyāsaḥ (noun M-N plural)  ←  anya

flames   ←   [4] agnayaḥ (noun M-N plural)  ←  agni

{are} thy   ←   [5] te (pronoun G single 2nd)  ←  tva

branches   ←   [1] vayāḥ (noun F-Ac plural)  ←  vayā

in thee   ←   [7] tve iti (pronoun L single 2nd)  ←  tva

all   ←   [8] viśve (noun M-N plural)  ←  viśva

immortals   ←   [9] amṛtāḥ (noun M-N plural)  ←  amṛta

intoxicate themselves   ←   [10] mādayante (verb Present Middle plural 3rd)  ←  mad

O Vaishvanara   ←   [11] vaiśvānara (noun M-V single)

{thou} art   ←   [13] asi (verb Present Active single 2nd)  ←  as

the navel   ←   [12] nābhiḥ (noun F-N single)  ←  nābhi

of worlds of habitation   ←   [14] kṣitīnām (noun F-G plural)  ←  kṣiti

like a pillar   ←   [15] sthūṇā-iva (noun F-N single)  ←  sthūṇā

a prop   ←   [17] upa-mit (noun F-N single)  ←  upamit

{thou} hast supported   ←   [18] yayantha (verb Perfect Active single 2nd)  ←  yam

living beings   ←   [16] janān (noun M-Ac plural)  ←  jana

01.059.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.011   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मू॒र्धा दि॒वो नाभि॑र॒ग्निः पृ॑थि॒व्या अथा॑भवदर॒ती रोद॑स्योः ।

तं त्वा॑ दे॒वासो॑ऽजनयंत दे॒वं वैश्वा॑नर॒ ज्योति॒रिदार्या॑य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवदरती रोदस्योः ।

तं त्वा देवासोऽजनयंत देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥

Samhita transliteration accented

mūrdhā́ divó nā́bhiragníḥ pṛthivyā́ áthābhavadaratī́ ródasyoḥ ǀ

tám tvā devā́so’janayanta devám váiśvānara jyótirídā́ryāya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

mūrdhā divo nābhiragniḥ pṛthivyā athābhavadaratī rodasyoḥ ǀ

tam tvā devāso’janayanta devam vaiśvānara jyotiridāryāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मू॒र्धा । दि॒वः । नाभिः॑ । अ॒ग्निः । पृ॒थि॒व्याः । अथ॑ । अ॒भ॒व॒त् । अ॒र॒तिः । रोद॑स्योः ।

तम् । त्वा॒ । दे॒वासः॑ । अ॒ज॒न॒य॒न्त॒ । दे॒वम् । वैश्वा॑नर । ज्योतिः॑ । इत् । आर्या॑य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मूर्धा । दिवः । नाभिः । अग्निः । पृथिव्याः । अथ । अभवत् । अरतिः । रोदस्योः ।

तम् । त्वा । देवासः । अजनयन्त । देवम् । वैश्वानर । ज्योतिः । इत् । आर्याय ॥

Padapatha transliteration accented

mūrdhā́ ǀ diváḥ ǀ nā́bhiḥ ǀ agníḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ átha ǀ abhavat ǀ aratíḥ ǀ ródasyoḥ ǀ

tám ǀ tvā ǀ devā́saḥ ǀ ajanayanta ǀ devám ǀ váiśvānara ǀ jyótiḥ ǀ ít ǀ ā́ryāya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

mūrdhā ǀ divaḥ ǀ nābhiḥ ǀ agniḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ atha ǀ abhavat ǀ aratiḥ ǀ rodasyoḥ ǀ

tam ǀ tvā ǀ devāsaḥ ǀ ajanayanta ǀ devam ǀ vaiśvānara ǀ jyotiḥ ǀ it ǀ āryāya ǁ

interlinear translation

The head of Heaven , the navel  of Earth thence Agni  became traveller  in two firmaments ; the gods brought to birth such thee, the god, O Vaishvanara , truly, the Light  for the Aryan .

Translation — Padapatha — Grammar

The head   ←   [1] mūrdhā (noun M-N single)  ←  mūrdhan

of Heaven   ←   [2] divaḥ (noun M-G single)  ←  div

the navel   ←   [3] nābhiḥ (noun F-N single)  ←  nābhi

of Earth   ←   [5] pṛthivyāḥ (noun F-G single)  ←  pṛthivī

thence   ←   [6] atha (indeclinable word; adverb)

Agni   ←   [4] agniḥ (noun M-N single)  ←  agni

became   ←   [7] abhavat (verb Imperfect Active single 3rd)  ←  bhū

traveller   ←   [8] aratiḥ (noun M-N single)  ←  arati

in two firmaments   ←   [9] rodasyoḥ (noun F-L double)  ←  rodasī

; the gods   ←   [12] devāsaḥ (noun M-N plural)  ←  devās

brought to birth   ←   [13] ajanayanta (verb Imperfect Middle plural 3rd)  ←  jan

such   ←   [10] tam (pronoun M-Ac single)  ←  sa

thee   ←   [11] tvā (pronoun Ac single 2nd)  ←  tva

the god   ←   [14] devam (noun M-Ac single)  ←  deva

O Vaishvanara   ←   [15] vaiśvānara (noun M-V single)

truly   ←   [17] it (indeclinable word; particle)  ←  id

the Light   ←   [16] jyotiḥ (noun N-N single)  ←  jyotis

for the Aryan   ←   [18] āryāya (noun M-D single)  ←  ārya

01.059.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.012   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ सूर्ये॒ न र॒श्मयो॑ ध्रु॒वासो॑ वैश्वान॒रे द॑धिरे॒ऽग्ना वसू॑नि ।

या पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु या मानु॑षे॒ष्वसि॒ तस्य॒ राजा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्ना वसूनि ।

या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा ॥

Samhita transliteration accented

ā́ sū́rye ná raśmáyo dhruvā́so vaiśvānaré dadhire’gnā́ vásūni ǀ

yā́ párvateṣvóṣadhīṣvapsú yā́ mā́nuṣeṣvási tásya rā́jā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā sūrye na raśmayo dhruvāso vaiśvānare dadhire’gnā vasūni ǀ

yā parvateṣvoṣadhīṣvapsu yā mānuṣeṣvasi tasya rājā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । सूर्ये॑ । न । र॒श्मयः॑ । ध्रु॒वासः॑ । वै॒श्वा॒न॒रे । द॒धि॒रे॒ । अ॒ग्ना । वसू॑नि ।

या । पर्व॑तेषु । ओष॑धीषु । अ॒प्ऽसु । या । मानु॑षेषु । असि॑ । तस्य॑ । राजा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । सूर्ये । न । रश्मयः । ध्रुवासः । वैश्वानरे । दधिरे । अग्ना । वसूनि ।

या । पर्वतेषु । ओषधीषु । अप्ऽसु । या । मानुषेषु । असि । तस्य । राजा ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ sū́rye ǀ ná ǀ raśmáyaḥ ǀ dhruvā́saḥ ǀ vaiśvānaré ǀ dadhire ǀ agnā́ ǀ vásūni ǀ

yā́ ǀ párvateṣu ǀ óṣadhīṣu ǀ ap-sú ǀ yā́ ǀ mā́nuṣeṣu ǀ ási ǀ tásya ǀ rā́jā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ sūrye ǀ na ǀ raśmayaḥ ǀ dhruvāsaḥ ǀ vaiśvānare ǀ dadhire ǀ agnā ǀ vasūni ǀ

yā ǀ parvateṣu ǀ oṣadhīṣu ǀ ap-su ǀ yā ǀ mānuṣeṣu ǀ asi ǀ tasya ǀ rājā ǁ

interlinear translation

As eternal rays in the Sun , {so} riches  have been established in Vaishvanara , in Agni , which {are} in Mountains , in Plants , in Waters , which {are} in human beings{thou} art its King.

Translation — Padapatha — Grammar

As   ←   [3] na (indeclinable word; adverb, particle)

eternal   ←   [5] dhruvāsaḥ (noun M-N plural)  ←  dhruva

rays   ←   [4] raśmayaḥ (noun M-N plural)  ←  raśmi

in the Sun   ←   [2] sūrye (noun M-L single)  ←  sūrya

{so} riches   ←   [9] vasūni (noun N-N plural)  ←  vasu

have been established   ←   [1] ā (preposition); [7] dadhire (verb Perfect Middle plural 3rd)  ←  dhā

in Vaishvanara   ←   [6] vaiśvānare (noun M-L single)  ←  vaiśvānara

in Agni   ←   [8] agnā (noun M-L single)

which   ←   [10] yā (pronoun N-N plural)  ←  yad

{are} in Mountains   ←   [11] parvateṣu (noun M-L plural)  ←  parvata

in Plants   ←   [12] oṣadhīṣu (noun F-L plural)  ←  oṣadhī

in Waters   ←   [13] ap-su (noun F-L plural)  ←  ap

which {are}   ←   [14] yā (pronoun N-N plural)  ←  yad

in human beings   ←   [15] mānuṣeṣu (noun M-L plural)  ←  mānuṣa

{thou} art   ←   [16] asi (verb Present Active single 2nd)  ←  as

its   ←   [17] tasya (pronoun M-G single)  ←  sa

King   ←   [18] rājā (noun M-N single)  ←  rājan

01.059.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.013   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बृ॒ह॒ती इ॑व सू॒नवे॒ रोद॑सी॒ गिरो॒ होता॑ मनु॒ष्यो॒३॒॑ न दक्षः॑ ।

स्व॑र्वते स॒त्यशु॑ष्माय पू॒र्वीर्वै॑श्वान॒राय॒ नृत॑माय य॒ह्वीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बृहती इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो न दक्षः ।

स्वर्वते सत्यशुष्माय पूर्वीर्वैश्वानराय नृतमाय यह्वीः ॥

Samhita transliteration accented

bṛhatī́ iva sūnáve ródasī gíro hótā manuṣyó ná dákṣaḥ ǀ

svárvate satyáśuṣmāya pūrvī́rvaiśvānarā́ya nṛ́tamāya yahvī́ḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

bṛhatī iva sūnave rodasī giro hotā manuṣyo na dakṣaḥ ǀ

svarvate satyaśuṣmāya pūrvīrvaiśvānarāya nṛtamāya yahvīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बृ॒ह॒ती इ॒वेति॑ बृह॒तीऽइ॑व । सू॒नवे॑ । रोद॑सी॒ इति॑ । गिरः॑ । होता॑ । म॒नु॒ष्यः॑ । न । दक्षः॑ ।

स्वः॑ऽवते । स॒त्यऽशु॑ष्माय । पू॒र्वीः । वै॒श्वा॒न॒राय॑ । नृऽत॑माय । य॒ह्वीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बृहती इवेति बृहतीऽइव । सूनवे । रोदसी इति । गिरः । होता । मनुष्यः । न । दक्षः ।

स्वःऽवते । सत्यऽशुष्माय । पूर्वीः । वैश्वानराय । नृऽतमाय । यह्वीः ॥

Padapatha transliteration accented

bṛhatī́ ivéti bṛhatī́-iva ǀ sūnáve ǀ ródasī íti ǀ gíraḥ ǀ hótā ǀ manuṣyáḥ ǀ ná ǀ dákṣaḥ ǀ

sváḥ-vate ǀ satyá-śuṣmāya ǀ pūrvī́ḥ ǀ vaiśvānarā́ya ǀ nṛ́-tamāya ǀ yahvī́ḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

bṛhatī iveti bṛhatī-iva ǀ sūnave ǀ rodasī iti ǀ giraḥ ǀ hotā ǀ manuṣyaḥ ǀ na ǀ dakṣaḥ ǀ

svaḥ-vate ǀ satya-śuṣmāya ǀ pūrvīḥ ǀ vaiśvānarāya ǀ nṛ-tamāya ǀ yahvīḥ ǁ

interlinear translation

{He is} like {two} vast firmaments  for the Son , like the human Hotar  discerning  the words , {which} the numerous {are} for him who brings the Sun-world , for him, whose strength is of the Truth, the mighty {words}for Vaishvanara , for the most strong.

Translation — Padapatha — Grammar

{He is} like {two} vast   ←   [1] bṛhatī iveti bṛhatī-iva (noun N-Ac double)  ←  bṛhat

firmaments   ←   [3] rodasī iti (noun N-Ac double)  ←  rodas

for the Son   ←   [2] sūnave (noun M-D single)  ←  sūnu

like   ←   [7] na (indeclinable word; adverb, particle)

the human   ←   [6] manuṣyaḥ (noun M-N single)  ←  manuṣya

Hotar   ←   [5] hotā (noun M-N single)  ←  hotṛ

discerning   ←   [8] dakṣaḥ (noun M-N single)  ←  dakṣa

the words   ←   [4] giraḥ (noun M-Ac plural)  ←  gir

{which} the numerous   ←   [11] pūrvīḥ (noun F-Ac plural)  ←  puru

{are} for him who brings the Sun-world   ←   [9] svaḥ-vate (noun M-D single)  ←  svarvat

for him, whose strength is of the Truth   ←   [10] satya-śuṣmāya (noun M-D single)  ←  satyaśuṣma

the mighty {words}   ←   [14] yahvīḥ (noun F-Ac plural)  ←  yahva

for Vaishvanara   ←   [12] vaiśvānarāya (noun M-D single)  ←  vaiśvānara

for the most strong   ←   [13] nṛ-tamāya (noun M-D single)  ←  nṛtama

01.059.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.014   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वश्चि॑त्ते बृह॒तो जा॑तवेदो॒ वैश्वा॑नर॒ प्र रि॑रिचे महि॒त्वं ।

राजा॑ कृष्टी॒नाम॑सि॒ मानु॑षीणां यु॒धा दे॒वेभ्यो॒ वरि॑वश्चकर्थ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वं ।

राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥

Samhita transliteration accented

diváścitte bṛható jātavedo váiśvānara prá ririce mahitvám ǀ

rā́jā kṛṣṭīnā́masi mā́nuṣīṇām yudhā́ devébhyo várivaścakartha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

divaścitte bṛhato jātavedo vaiśvānara pra ririce mahitvam ǀ

rājā kṛṣṭīnāmasi mānuṣīṇām yudhā devebhyo varivaścakartha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । चि॒त् । ते॒ । बृ॒ह॒तः । जा॒त॒ऽवे॒दः॒ । वैश्वा॑नर । प्र । रि॒रि॒चे॒ । म॒हि॒ऽत्वम् ।

राजा॑ । कृ॒ष्टी॒नाम् । अ॒सि॒ । मानु॑षीणाम् । यु॒धा । दे॒वेभ्यः॑ । वरि॑वः । च॒क॒र्थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । चित् । ते । बृहतः । जातऽवेदः । वैश्वानर । प्र । रिरिचे । महिऽत्वम् ।

राजा । कृष्टीनाम् । असि । मानुषीणाम् । युधा । देवेभ्यः । वरिवः । चकर्थ ॥

Padapatha transliteration accented

diváḥ ǀ cit ǀ te ǀ bṛhatáḥ ǀ jāta-vedaḥ ǀ váiśvānara ǀ prá ǀ ririce ǀ mahi-tvám ǀ

rā́jā ǀ kṛṣṭīnā́m ǀ asi ǀ mā́nuṣīṇām ǀ yudhā́ ǀ devébhyaḥ ǀ várivaḥ ǀ cakartha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

divaḥ ǀ cit ǀ te ǀ bṛhataḥ ǀ jāta-vedaḥ ǀ vaiśvānara ǀ pra ǀ ririce ǀ mahi-tvam ǀ

rājā ǀ kṛṣṭīnām ǀ asi ǀ mānuṣīṇām ǀ yudhā ǀ devebhyaḥ ǀ varivaḥ ǀ cakartha ǁ

interlinear translation

O Jatavedas , O Vaishvanara , thy greatness surpasses even the vast Heaven , {thou} art the King of the human peoples, by battle {thou} hast made the expanse  for the gods.

Translation — Padapatha — Grammar

O Jatavedas   ←   [5] jāta-vedaḥ (noun M-V single)  ←  jātavedas

O Vaishvanara   ←   [6] vaiśvānara (noun M-V single)

thy   ←   [3] te (pronoun G single 2nd)  ←  tva

greatness   ←   [9] mahi-tvam (noun N-N single)  ←  mahitva

surpasses   ←   [7] pra (indeclinable word; adverb, preposition); [8] ririce (verb Perfect Middle single 3rd)  ←  ric

even   ←   [2] cit (indeclinable word; particle)

the vast   ←   [4] bṛhataḥ (noun M-Ab single)  ←  bṛhat

Heaven   ←   [1] divaḥ (noun M-Ab single)  ←  div

{thou} art   ←   [12] asi (verb Present Active single 2nd)  ←  as

the King   ←   [10] rājā (noun M-N single)  ←  rājan

of the human   ←   [13] mānuṣīṇām (noun F-G plural)  ←  mānuṣa

peoples   ←   [11] kṛṣṭīnām (noun F-G plural)  ←  kṛṣṭi

by battle   ←   [14] yudhā (noun M-I single)  ←  yudh

{thou} hast made   ←   [17] cakartha (verb Perfect Active single 2nd)  ←  kṛ

the expanse   ←   [16] varivaḥ (noun N-Ac single)  ←  varivas

for the gods   ←   [15] devebhyaḥ (noun M-D plural)  ←  deva

01.059.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.015   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र नू म॑हि॒त्वं वृ॑ष॒भस्य॑ वोचं॒ यं पू॒रवो॑ वृत्र॒हणं॒ सचं॑ते ।

वै॒श्वा॒न॒रो दस्यु॑म॒ग्निर्ज॑घ॒न्वाँ अधू॑नो॒त्काष्ठा॒ अव॒ शंब॑रं भेत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सचंते ।

वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शंबरं भेत् ॥

Samhita transliteration accented

prá nū́ mahitvám vṛṣabhásya vocam yám pūrávo vṛtraháṇam sácante ǀ

vaiśvānaró dásyumagnírjaghanvā́m̐ ádhūnotkā́ṣṭhā áva śámbaram bhet ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pra nū mahitvam vṛṣabhasya vocam yam pūravo vṛtrahaṇam sacante ǀ

vaiśvānaro dasyumagnirjaghanvām̐ adhūnotkāṣṭhā ava śambaram bhet ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नु । म॒हि॒ऽत्वम् । वृ॒ष॒भस्य॑ । वो॒च॒म् । यम् । पू॒रवः॑ । वृ॒त्र॒ऽहन॑म् । सच॑न्ते ।

वै॒श्वा॒न॒रः । दस्यु॑म् । अ॒ग्निः । ज॒घ॒न्वान् । अधू॑नोत् । काष्ठाः॑ । अव॑ । शम्ब॑रम् । भे॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नु । महिऽत्वम् । वृषभस्य । वोचम् । यम् । पूरवः । वृत्रऽहनम् । सचन्ते ।

वैश्वानरः । दस्युम् । अग्निः । जघन्वान् । अधूनोत् । काष्ठाः । अव । शम्बरम् । भेत् ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ nú ǀ mahi-tvám ǀ vṛṣabhásya ǀ vocam ǀ yám ǀ pūrávaḥ ǀ vṛtra-hánam ǀ sácante ǀ

vaiśvānaráḥ ǀ dásyum ǀ agníḥ ǀ jaghanvā́n ǀ ádhūnot ǀ kā́ṣṭhāḥ ǀ áva ǀ śámbaram ǀ bhet ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ nu ǀ mahi-tvam ǀ vṛṣabhasya ǀ vocam ǀ yam ǀ pūravaḥ ǀ vṛtra-hanam ǀ sacante ǀ

vaiśvānaraḥ ǀ dasyum ǀ agniḥ ǀ jaghanvān ǀ adhūnot ǀ kāṣṭhāḥ ǀ ava ǀ śambaram ǀ bhet ǁ

interlinear translation

Now { I } have declared the greatness of the Bull to whom, to the slayer of Vritra, the Purus  cleave; Agni  Vaishvanara , the slayer of Dasyu , has released stream beds {to flow} down, split Shambara .

Translation — Padapatha — Grammar

Now   ←   [2] nu (indeclinable word; adverb, particle)

{ I } have declared   ←   [1] pra (indeclinable word; adverb, preposition); [5] vocam = avocam (verb Aorist Active single 1st)  ←  vac

the greatness   ←   [3] mahi-tvam (noun N-Ac single)  ←  mahitva

of the Bull   ←   [4] vṛṣabhasya (noun M-G single)  ←  vṛṣabha

to whom   ←   [6] yam (pronoun M-Ac single)  ←  yad

to the slayer of Vritra   ←   [8] vṛtra-hanam (noun M-Ac single)  ←  vṛtrahan

the Purus   ←   [7] pūravaḥ (noun M-N plural)  ←  pūru

cleave   ←   [9] sacante (verb Present Middle plural 3rd)  ←  sac

; Agni   ←   [12] agniḥ (noun M-N single)  ←  agni

Vaishvanara   ←   [10] vaiśvānaraḥ (noun M-N single)  ←  vaiśvānara

the slayer   ←   [13] jaghanvān (noun M-N single)  ←  jaghanvas

of Dasyu   ←   [11] dasyum (noun M-Ac single)  ←  dasyu

has released   ←   [14] adhūnot (indeclinable word; verb single 3rd)  ←  dhū

stream beds   ←   [15] kāṣṭhāḥ (noun F-Ac plural)  ←  kāṣṭhā

{to flow} down   ←   [16] ava (indeclinable word; adverb)

split   ←   [18] bhet (verb Aorist single 2nd)  ←  bhid

Shambara   ←   [17] śambaram (noun M-Ac single)  ←  śambara

01.059.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.25.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.016   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रो म॑हि॒म्ना वि॒श्वकृ॑ष्टिर्भ॒रद्वा॑जेषु यज॒तो वि॒भावा॑ ।

शा॒त॒व॒ने॒ये श॒तिनी॑भिर॒ग्निः पु॑रुणी॒थे ज॑रते सू॒नृता॑वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजतो विभावा ।

शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे जरते सूनृतावान् ॥

Samhita transliteration accented

vaiśvānaró mahimnā́ viśvákṛṣṭirbharádvājeṣu yajató vibhā́vā ǀ

śātavaneyé śatínībhiragníḥ puruṇīthé jarate sūnṛ́tāvān ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vaiśvānaro mahimnā viśvakṛṣṭirbharadvājeṣu yajato vibhāvā ǀ

śātavaneye śatinībhiragniḥ puruṇīthe jarate sūnṛtāvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रः । म॒हि॒म्ना । वि॒श्वऽकृ॑ष्टिः । भ॒रत्ऽवा॑जेषु । य॒ज॒तः । वि॒भाऽवा॑ ।

शा॒त॒ऽव॒ने॒ये । श॒तिनी॑भिः । अ॒ग्निः । पु॒रु॒ऽनी॒थे । ज॒र॒ते॒ । सू॒नृता॑ऽवान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वैश्वानरः । महिम्ना । विश्वऽकृष्टिः । भरत्ऽवाजेषु । यजतः । विभाऽवा ।

शातऽवनेये । शतिनीभिः । अग्निः । पुरुऽनीथे । जरते । सूनृताऽवान् ॥

Padapatha transliteration accented

vaiśvānaráḥ ǀ mahimnā́ ǀ viśvá-kṛṣṭiḥ ǀ bharát-vājeṣu ǀ yajatáḥ ǀ vibhā́-vā ǀ

śāta-vaneyé ǀ śatínībhiḥ ǀ agníḥ ǀ puru-nīthé ǀ jarate ǀ sūnṛ́tā-vān ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vaiśvānaraḥ ǀ mahimnā ǀ viśva-kṛṣṭiḥ ǀ bharat-vājeṣu ǀ yajataḥ ǀ vibhā-vā ǀ

śāta-vaneye ǀ śatinībhiḥ ǀ agniḥ ǀ puru-nīthe ǀ jarate ǀ sūnṛtā-vān ǁ

interlinear translation

Vaishvanara , dwelling in all  with {his} greatness, the Lord of sacrifice , everywhere shining  is called in a hundred ways in Bharadwajas , in Purunitha , the son of Shatavani, Agni  bringing the word of the Truth.

Translation — Padapatha — Grammar

Vaishvanara   ←   [1] vaiśvānaraḥ (noun M-N single)  ←  vaiśvānara

dwelling in all   ←   [3] viśva-kṛṣṭiḥ (noun M-N single)  ←  viśvakṛṣṭi

with {his} greatness   ←   [2] mahimnā (noun M-I single)  ←  mahiman

the Lord of sacrifice   ←   [5] yajataḥ (noun M-N single)  ←  yajata

everywhere shining   ←   [6] vibhā-vā (noun M-N single)  ←  vibhāvan

is called   ←   [11] jarate (verb Present Middle single 3rd)  ←  jṝ

in a hundred ways   ←   [8] śatinībhiḥ (noun F-I plural)  ←  śatin

in Bharadwajas   ←   [4] bharat-vājeṣu (noun M-L plural)  ←  bharadvāja

in Purunitha   ←   [10] puru-nīthe (noun M-L single)  ←  puruṇītha

the son of Shatavani   ←   [7] śāta-vaneye (noun M-L single)  ←  śātavaneya

Agni   ←   [9] agniḥ (noun M-N single)  ←  agni

bringing the word of the Truth   ←   [12] sūnṛtā-vān (noun M-N single)  ←  sūnṛtāvat

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. January 19201

A Hymn of the Universal Divine Force and Will2

1.59.1 Other flames are only branches of thy stock, O Fire. All the immortals take in thee their rapturous joy. O universal Godhead, thou art the navel-knot of the earths and their inhabitants; all men born thou controllest and supportest like a pillar.

1.59.2 The Flame is the head of heaven and the navel of the earth and he is the power that moves at work in the two worlds. O Vaishwanara, the gods brought thee to birth a god to be a light to Aryan man.

1.59.3 As the firm rays sit steadfast in the Sun, all treasures have been placed in the universal godhead and flame. King art thou of all the riches that are in the growths of the earth and the hills and the waters and all the riches that are in men.

1.59.4 Heaven and Earth grow as if vaster worlds to the Son. He is the priest of our sacrifice and sings our words even as might a man of discerning skill. To Vaishwanara, for this most strong god who brings with him the light of the sun-world, its many mighty waters because his strength is of the truth.

1.59.5 O universal godhead, O knower of all things born, thy excess of greatness overflows even the Great Heaven. Thou art the king of the toiling human peoples and by battle madest the supreme good for the gods.

1.59.6 —

1.59.7 This is the universal godhead who by his greatness labours in all the peoples, the lustrous master of sacrifice, the Flame with his hundred treasures. This is he who has the word of the Truth.

2. Circa 19193

A hymn to Agni Vaisvanara, the universal Force in all the worlds and in all beings who conducts the action of the universe and getting rid of the powers of darkness manifests to men the supreme heavenly world of light and truth and true being.

1.59.1. Other flames are only branches of thy stock, O Fire. All the immortals take in thee their rapturous joy. O universal Godhead, thou art the navel-knot of the earths and their inhabitants; all who are born, thou controllest and supportest like a pillar.

1.59.2. The Flame is the head of heaven and the navel of the earth and the power that moves at work in the two worlds. O Vaisvanara, the gods brought thee to birth a god to be a light to Aryan man.

1.59.3. As firm rays sit steadfast in the Sun, all treasures have been placed in the universal godhead and flame. King art thou of all the riches that are in the growths of the earth and the hills and the waters and all the riches that are in men.

1.59.4. Heaven and earth grow as if vaster worlds to the Son. Then the offering priest sings the sacred words even as might a man of discerning skill. To Vaisvanara, for this most strong god who brings with him the light of the sun-world the many mighty waters because his strength is of the truth.

1.59.5. O universal godhead, O knower of all things born, thy excess of greatness overflows even the Great Heaven. Thou art king of the toiling human peoples and by battle makest the supreme good for the gods.

1.59.6. I have spoken the greatness of the Bull to whom the Purus cling and he slays for us the covering Vritras. The universal Godhead and Flame has slain the Destroyers and hastened the waters on the way and broken down Shambara.

1.59.7. This is the universal godhead who by his greatness labours in all the peoples, the lustrous master of sacrifice, the Flame with the hundredfold treasures is uttering the hymn of adoration among the Bharadwajas in Purunitha son of Shatavana. This is he who has the word of Truth.

 

1 Parashara’s Hymns to the Lord of the Flame // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 576-578. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.6, No 7 – February 1920, pp. 447-448.

Back

2 A hymn of Nodha Gautama to Agni Vaishwanara in the Rig Veda.

Back

3 CWSA.– Vol. 16.– Hymns to the Mystic Fire.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2013, pp. 133-138. (Part 2). 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 2, No1 (1978, April), pp. 48-50.

Back

in Russian

 19.09.2020 

Please, start with Introduction

Without knowledge of some things, reading Rigveda will be unproductive. We strongly recommend that you begin your acquaintance with Rigveda by reading the Introduction.