SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 61

 

1. Info

To:    indra
From:   nodhas gautama
Metres:   1st set of styles: paṅktiḥ (4, 6, 10, 12); virāṭtrisṭup (1, 14, 16); nicṛttriṣṭup (2, 7, 9); virāṭpaṅkti (3, 5, 15); bhurikpaṅkti (8, 11); nicṛtpaṅkti (13)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.061.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ प्र त॒वसे॑ तु॒राय॒ प्रयो॒ न ह॑र्मि॒ स्तोमं॒ माहि॑नाय ।

ऋची॑षमा॒याध्रि॑गव॒ ओह॒मिंद्रा॑य॒ ब्रह्मा॑णि रा॒तत॑मा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिनाय ।

ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिंद्राय ब्रह्माणि राततमा ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu prá taváse turā́ya práyo ná harmi stómam mā́hināya ǀ

ṛ́cīṣamāyā́dhrigava óhamíndrāya bráhmāṇi rātátamā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu pra tavase turāya prayo na harmi stomam māhināya ǀ

ṛcīṣamāyādhrigava ohamindrāya brahmāṇi rātatamā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । प्र । त॒वसे॑ । तु॒राय॑ । प्रयः॑ । न । ह॒र्मि॒ । स्तोम॑म् । माहि॑नाय ।

ऋची॑षमाय । अध्रि॑ऽगवे । ओह॑म् । इन्द्रा॑य । ब्रह्मा॑णि । रा॒तऽत॑मा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । प्र । तवसे । तुराय । प्रयः । न । हर्मि । स्तोमम् । माहिनाय ।

ऋचीषमाय । अध्रिऽगवे । ओहम् । इन्द्राय । ब्रह्माणि । रातऽतमा ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ prá ǀ taváse ǀ turā́ya ǀ práyaḥ ǀ ná ǀ harmi ǀ stómam ǀ mā́hināya ǀ

ṛ́cīṣamāya ǀ ádhri-gave ǀ óham ǀ índrāya ǀ bráhmāṇi ǀ rātá-tamā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ pra ǀ tavase ǀ turāya ǀ prayaḥ ǀ na ǀ harmi ǀ stomam ǀ māhināya ǀ

ṛcīṣamāya ǀ adhri-gave ǀ oham ǀ indrāya ǀ brahmāṇi ǀ rāta-tamā ǁ

01.061.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ प्रय॑ इव॒ प्र यं॑सि॒ भरा॑म्यांगू॒षं बाधे॑ सुवृ॒क्ति ।

इंद्रा॑य हृ॒दा मन॑सा मनी॒षा प्र॒त्नाय॒ पत्ये॒ धियो॑ मर्जयंत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु प्रय इव प्र यंसि भराम्यांगूषं बाधे सुवृक्ति ।

इंद्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धियो मर्जयंत ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu práya iva prá yaṃsi bhárāmyāṅgūṣám bā́dhe suvṛktí ǀ

índrāya hṛdā́ mánasā manīṣā́ pratnā́ya pátye dhíyo marjayanta ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu praya iva pra yaṃsi bharāmyāṅgūṣam bādhe suvṛkti ǀ

indrāya hṛdā manasā manīṣā pratnāya patye dhiyo marjayanta ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । प्रयः॑ऽइव । प्र । यं॒सि॒ । भरा॑मि । आ॒ङ्गू॒षम् । बाधे॑ । सु॒ऽवृ॒क्ति ।

इन्द्रा॑य । हृ॒दा । मन॑सा । म॒नी॒षा । प्र॒त्नाय॑ । पत्ये॑ । धियः॑ । म॒र्ज॒य॒न्त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । प्रयःऽइव । प्र । यंसि । भरामि । आङ्गूषम् । बाधे । सुऽवृक्ति ।

इन्द्राय । हृदा । मनसा । मनीषा । प्रत्नाय । पत्ये । धियः । मर्जयन्त ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ práyaḥ-iva ǀ prá ǀ yaṃsi ǀ bhárāmi ǀ āṅgūṣám ǀ bā́dhe ǀ su-vṛktí ǀ

índrāya ǀ hṛdā́ ǀ mánasā ǀ manīṣā́ ǀ pratnā́ya ǀ pátye ǀ dhíyaḥ ǀ marjayanta ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ prayaḥ-iva ǀ pra ǀ yaṃsi ǀ bharāmi ǀ āṅgūṣam ǀ bādhe ǀ su-vṛkti ǀ

indrāya ǀ hṛdā ǀ manasā ǀ manīṣā ǀ pratnāya ǀ patye ǀ dhiyaḥ ǀ marjayanta ǁ

01.061.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ त्यमु॑प॒मं स्व॒र्षां भरा॑म्यांगू॒षमा॒स्ये॑न ।

मंहि॑ष्ठ॒मच्छो॑क्तिभिर्मती॒नां सु॑वृ॒क्तिभिः॑ सू॒रिं वा॑वृ॒धध्यै॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षां भराम्यांगूषमास्येन ।

मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिभिः सूरिं वावृधध्यै ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu tyámupamám svarṣā́m bhárāmyāṅgūṣámāsyéna ǀ

máṃhiṣṭhamácchoktibhirmatīnā́m suvṛktíbhiḥ sūrím vāvṛdhádhyai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu tyamupamam svarṣām bharāmyāṅgūṣamāsyena ǀ

maṃhiṣṭhamacchoktibhirmatīnām suvṛktibhiḥ sūrim vāvṛdhadhyai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । त्यम् । उ॒प॒ऽमम् । स्वः॒ऽसाम् । भरा॑मि । आ॒ङ्गू॒षम् । आ॒स्ये॑न ।

मंहि॑ष्ठम् । अच्छो॑क्तिऽभिः । म॒ती॒नाम् । सु॒वृ॒क्तिऽभिः॑ । सू॒रिम् । व॒वृ॒धध्यै॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । त्यम् । उपऽमम् । स्वःऽसाम् । भरामि । आङ्गूषम् । आस्येन ।

मंहिष्ठम् । अच्छोक्तिऽभिः । मतीनाम् । सुवृक्तिऽभिः । सूरिम् । ववृधध्यै ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ tyám ǀ upa-mám ǀ svaḥ-sā́m ǀ bhárāmi ǀ āṅgūṣám ǀ āsyéna ǀ

máṃhiṣṭham ǀ ácchokti-bhiḥ ǀ matīnā́m ǀ suvṛktí-bhiḥ ǀ sūrím ǀ vavṛdhádhyai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ tyam ǀ upa-mam ǀ svaḥ-sām ǀ bharāmi ǀ āṅgūṣam ǀ āsyena ǀ

maṃhiṣṭham ǀ acchokti-bhiḥ ǀ matīnām ǀ suvṛkti-bhiḥ ǀ sūrim ǀ vavṛdhadhyai ǁ

01.061.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ स्तोमं॒ सं हि॑नोमि॒ रथं॒ न तष्टे॑व॒ तत्सि॑नाय ।

गिर॑श्च॒ गिर्वा॑हसे सुवृ॒क्तींद्रा॑य विश्वमि॒न्वं मेधि॑राय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय ।

गिरश्च गिर्वाहसे सुवृक्तींद्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu stómam sám hinomi rátham ná táṣṭeva tátsināya ǀ

gíraśca gírvāhase suvṛktī́ndrāya viśvaminvám médhirāya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu stomam sam hinomi ratham na taṣṭeva tatsināya ǀ

giraśca girvāhase suvṛktīndrāya viśvaminvam medhirāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । स्तोम॑म् । सम् । हि॒नो॒मि॒ । रथ॑म् । न । तष्टा॑ऽइव । तत्ऽसि॑नाय ।

गिरः॑ । च॒ । गिर्वा॑हसे । सु॒ऽवृ॒क्ति । इन्द्रा॑य । वि॒श्व॒म्ऽइ॒न्वम् । मेधि॑राय ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । स्तोमम् । सम् । हिनोमि । रथम् । न । तष्टाऽइव । तत्ऽसिनाय ।

गिरः । च । गिर्वाहसे । सुऽवृक्ति । इन्द्राय । विश्वम्ऽइन्वम् । मेधिराय ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ stómam ǀ sám ǀ hinomi ǀ rátham ǀ ná ǀ táṣṭā-iva ǀ tát-sināya ǀ

gíraḥ ǀ ca ǀ gírvāhase ǀ su-vṛktí ǀ índrāya ǀ viśvam-invám ǀ médhirāya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ stomam ǀ sam ǀ hinomi ǀ ratham ǀ na ǀ taṣṭā-iva ǀ tat-sināya ǀ

giraḥ ǀ ca ǀ girvāhase ǀ su-vṛkti ǀ indrāya ǀ viśvam-invam ǀ medhirāya ǁ

01.061.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.27.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ सप्ति॑मिव श्रव॒स्येंद्रा॑या॒र्कं जु॒ह्वा॒३॒॑ समं॑जे ।

वी॒रं दा॒नौक॑सं वं॒दध्यै॑ पु॒रां गू॒र्तश्र॑वसं द॒र्माणं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्येंद्रायार्कं जुह्वा समंजे ।

वीरं दानौकसं वंदध्यै पुरां गूर्तश्रवसं दर्माणं ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu sáptimiva śravasyéndrāyārkám juhvā́ sámañje ǀ

vīrám dānáukasam vandádhyai purā́m gūrtáśravasam darmā́ṇam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu saptimiva śravasyendrāyārkam juhvā samañje ǀ

vīram dānaukasam vandadhyai purām gūrtaśravasam darmāṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । सप्ति॑म्ऽइव । श्र॒व॒स्या । इन्द्रा॑य । अ॒र्कम् । जु॒ह्वा॑ । सम् । अ॒ञ्जे॒ ।

वी॒रम् । दा॒नऽओ॑कसम् । व॒न्दध्यै॑ । पु॒राम् । गू॒र्तऽश्र॑वसम् । द॒र्माण॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । सप्तिम्ऽइव । श्रवस्या । इन्द्राय । अर्कम् । जुह्वा । सम् । अञ्जे ।

वीरम् । दानऽओकसम् । वन्दध्यै । पुराम् । गूर्तऽश्रवसम् । दर्माणम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ sáptim-iva ǀ śravasyā́ ǀ índrāya ǀ arkám ǀ juhvā́ ǀ sám ǀ añje ǀ

vīrám ǀ dāná-okasam ǀ vandádhyai ǀ purā́m ǀ gūrtá-śravasam ǀ darmā́ṇam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ saptim-iva ǀ śravasyā ǀ indrāya ǀ arkam ǀ juhvā ǀ sam ǀ añje ǀ

vīram ǀ dāna-okasam ǀ vandadhyai ǀ purām ǀ gūrta-śravasam ǀ darmāṇam ǁ

01.061.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ त्वष्टा॑ तक्ष॒द्वज्रं॒ स्वप॑स्तमं स्व॒र्यं१॒॑ रणा॑य ।

वृ॒त्रस्य॑ चिद्वि॒दद्येन॒ मर्म॑ तु॒जन्नीशा॑नस्तुज॒ता कि॑ये॒धाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्वज्रं स्वपस्तमं स्वर्यं रणाय ।

वृत्रस्य चिद्विदद्येन मर्म तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu tváṣṭā takṣadvájram svápastamam svaryám ráṇāya ǀ

vṛtrásya cidvidádyéna márma tujánnī́śānastujatā́ kiyedhā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu tvaṣṭā takṣadvajram svapastamam svaryam raṇāya ǀ

vṛtrasya cidvidadyena marma tujannīśānastujatā kiyedhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । त्वष्टा॑ । त॒क्ष॒त् । वज्र॑म् । स्वपः॑ऽतमम् । स्व॒र्य॑म् । रणा॑य ।

वृ॒त्रस्य॑ । चि॒त् । वि॒दत् । येन॑ । मर्म॑ । तु॒जन् । ईशा॑नः । तु॒ज॒ता । कि॒ये॒धाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । त्वष्टा । तक्षत् । वज्रम् । स्वपःऽतमम् । स्वर्यम् । रणाय ।

वृत्रस्य । चित् । विदत् । येन । मर्म । तुजन् । ईशानः । तुजता । कियेधाः ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ tváṣṭā ǀ takṣat ǀ vájram ǀ svápaḥ-tamam ǀ svaryám ǀ ráṇāya ǀ

vṛtrásya ǀ cit ǀ vidát ǀ yéna ǀ márma ǀ tuján ǀ ī́śānaḥ ǀ tujatā́ ǀ kiyedhā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ tvaṣṭā ǀ takṣat ǀ vajram ǀ svapaḥ-tamam ǀ svaryam ǀ raṇāya ǀ

vṛtrasya ǀ cit ǀ vidat ǀ yena ǀ marma ǀ tujan ǀ īśānaḥ ǀ tujatā ǀ kiyedhāḥ ǁ

01.061.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्येदु॑ मा॒तुः सव॑नेषु स॒द्यो म॒हः पि॒तुं प॑पि॒वांचार्वन्ना॑ ।

मु॒षा॒यद्विष्णुः॑ पच॒तं सही॑या॒न्विध्य॑द्वरा॒हं ति॒रो अद्रि॒मस्ता॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवांचार्वन्ना ।

मुषायद्विष्णुः पचतं सहीयान्विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥

Samhita Transcription Accented

asyédu mātúḥ sávaneṣu sadyó maháḥ pitúm papivā́ñcā́rvánnā ǀ

muṣāyádvíṣṇuḥ pacatám sáhīyānvídhyadvarāhám tiró ádrimástā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asyedu mātuḥ savaneṣu sadyo mahaḥ pitum papivāñcārvannā ǀ

muṣāyadviṣṇuḥ pacatam sahīyānvidhyadvarāham tiro adrimastā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । इत् । ऊं॒ इति॑ । मा॒तुः । सव॑नेषु । स॒द्यः । म॒हः । पि॒तुम् । प॒पि॒ऽवान् । चारु॑ । अन्ना॑ ।

मु॒षा॒यत् । विष्णुः॑ । प॒च॒तम् । सही॑यान् । विध्य॑त् । व॒रा॒हम् । ति॒रः । अद्रि॑म् । अस्ता॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । इत् । ऊं इति । मातुः । सवनेषु । सद्यः । महः । पितुम् । पपिऽवान् । चारु । अन्ना ।

मुषायत् । विष्णुः । पचतम् । सहीयान् । विध्यत् । वराहम् । तिरः । अद्रिम् । अस्ता ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ mātúḥ ǀ sávaneṣu ǀ sadyáḥ ǀ maháḥ ǀ pitúm ǀ papi-vā́n ǀ cā́ru ǀ ánnā ǀ

muṣāyát ǀ víṣṇuḥ ǀ pacatám ǀ sáhīyān ǀ vídhyat ǀ varāhám ǀ tiráḥ ǀ ádrim ǀ ástā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ mātuḥ ǀ savaneṣu ǀ sadyaḥ ǀ mahaḥ ǀ pitum ǀ papi-vān ǀ cāru ǀ annā ǀ

muṣāyat ǀ viṣṇuḥ ǀ pacatam ǀ sahīyān ǀ vidhyat ǀ varāham ǀ tiraḥ ǀ adrim ǀ astā ǁ

01.061.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ ग्नाश्चि॑द्दे॒वप॑त्नी॒रिंद्रा॑या॒र्कम॑हि॒हत्य॑ ऊवुः ।

परि॒ द्यावा॑पृथि॒वी ज॑भ्र उ॒र्वी नास्य॒ ते म॑हि॒मानं॒ परि॑ ष्टः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु ग्नाश्चिद्देवपत्नीरिंद्रायार्कमहिहत्य ऊवुः ।

परि द्यावापृथिवी जभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परि ष्टः ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu gnā́ściddevápatnīríndrāyārkámahihátya ūvuḥ ǀ

pári dyā́vāpṛthivī́ jabhra urvī́ nā́sya té mahimā́nam pári ṣṭaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu gnāściddevapatnīrindrāyārkamahihatya ūvuḥ ǀ

pari dyāvāpṛthivī jabhra urvī nāsya te mahimānam pari ṣṭaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । ग्नाः । चि॒त् । दे॒वऽप॑त्नीः । इन्द्रा॑य । अ॒र्कम् । अ॒हि॒ऽहत्ये॑ । ऊ॒वु॒रित्यू॑वुः ।

परि॑ । द्यावा॑पृथि॒वी इति॑ । ज॒भ्रे॒ । उ॒र्वी इति॑ । न । अ॒स्य॒ । ते इति॑ । म॒हि॒मान॑म् । परि॑ । स्त॒ इति॑ स्तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । ग्नाः । चित् । देवऽपत्नीः । इन्द्राय । अर्कम् । अहिऽहत्ये । ऊवुरित्यूवुः ।

परि । द्यावापृथिवी इति । जभ्रे । उर्वी इति । न । अस्य । ते इति । महिमानम् । परि । स्त इति स्तः ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ gnā́ḥ ǀ cit ǀ devá-patnīḥ ǀ índrāya ǀ arkám ǀ ahi-hátye ǀ ūvurítyūvuḥ ǀ

pári ǀ dyā́vāpṛthivī́ íti ǀ jabhre ǀ urvī́ íti ǀ ná ǀ asya ǀ té íti ǀ mahimā́nam ǀ pári ǀ sta íti staḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ gnāḥ ǀ cit ǀ deva-patnīḥ ǀ indrāya ǀ arkam ǀ ahi-hatye ǀ ūvurityūvuḥ ǀ

pari ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ jabhre ǀ urvī iti ǀ na ǀ asya ǀ te iti ǀ mahimānam ǀ pari ǀ sta iti staḥ ǁ

01.061.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.28.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्येदे॒व प्र रि॑रिचे महि॒त्वं दि॒वस्पृ॑थि॒व्याः पर्यं॒तरि॑क्षात् ।

स्व॒राळिंद्रो॒ दम॒ आ वि॒श्वगू॑र्तः स्व॒रिरम॑त्रो ववक्षे॒ रणा॑य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यंतरिक्षात् ।

स्वराळिंद्रो दम आ विश्वगूर्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय ॥

Samhita Transcription Accented

asyédevá prá ririce mahitvám diváspṛthivyā́ḥ páryantárikṣāt ǀ

svarā́ḷíndro dáma ā́ viśvágūrtaḥ svarírámatro vavakṣe ráṇāya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asyedeva pra ririce mahitvam divaspṛthivyāḥ paryantarikṣāt ǀ

svarāḷindro dama ā viśvagūrtaḥ svariramatro vavakṣe raṇāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । इत् । ए॒व । प्र । रि॒रि॒चे॒ । म॒हि॒ऽत्वम् । दि॒वः । पृ॒थि॒व्याः । परि॑ । अ॒न्तरि॑क्षात् ।

स्व॒ऽराट् । इन्द्रः॑ । दमे॑ । आ । वि॒श्वऽगू॑र्तः । सु॒ऽअ॒रिः । अम॑त्रः । व॒व॒क्षे॒ । रणा॑य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । इत् । एव । प्र । रिरिचे । महिऽत्वम् । दिवः । पृथिव्याः । परि । अन्तरिक्षात् ।

स्वऽराट् । इन्द्रः । दमे । आ । विश्वऽगूर्तः । सुऽअरिः । अमत्रः । ववक्षे । रणाय ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ ít ǀ evá ǀ prá ǀ ririce ǀ mahi-tvám ǀ diváḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ pári ǀ antárikṣāt ǀ

sva-rā́ṭ ǀ índraḥ ǀ dáme ǀ ā́ ǀ viśvá-gūrtaḥ ǀ su-aríḥ ǀ ámatraḥ ǀ vavakṣe ǀ ráṇāya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ it ǀ eva ǀ pra ǀ ririce ǀ mahi-tvam ǀ divaḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ pari ǀ antarikṣāt ǀ

sva-rāṭ ǀ indraḥ ǀ dame ǀ ā ǀ viśva-gūrtaḥ ǀ su-ariḥ ǀ amatraḥ ǀ vavakṣe ǀ raṇāya ǁ

01.061.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.28.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्येदे॒व शव॑सा शु॒षंतं॒ वि वृ॑श्च॒द्वज्रे॑ण वृ॒त्रमिंद्रः॑ ।

गा न व्रा॒णा अ॒वनी॑रमुंचद॒भि श्रवो॑ दा॒वने॒ सचे॑ताः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्येदेव शवसा शुषंतं वि वृश्चद्वज्रेण वृत्रमिंद्रः ।

गा न व्राणा अवनीरमुंचदभि श्रवो दावने सचेताः ॥

Samhita Transcription Accented

asyédevá śávasā śuṣántam ví vṛścadvájreṇa vṛtrámíndraḥ ǀ

gā́ ná vrāṇā́ avánīramuñcadabhí śrávo dāváne sácetāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asyedeva śavasā śuṣantam vi vṛścadvajreṇa vṛtramindraḥ ǀ

gā na vrāṇā avanīramuñcadabhi śravo dāvane sacetāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । इत् । ए॒व । शव॑सा । शु॒षन्त॑म् । वि । वृ॒श्च॒त् । वज्रे॑ण । वृ॒त्रम् । इन्द्रः॑ ।

गाः । न । व्रा॒णाः । अ॒वनीः॑ । अ॒मु॒ञ्च॒त् । अ॒भि । श्रवः॑ । दा॒वने॑ । सऽचे॑ताः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । इत् । एव । शवसा । शुषन्तम् । वि । वृश्चत् । वज्रेण । वृत्रम् । इन्द्रः ।

गाः । न । व्राणाः । अवनीः । अमुञ्चत् । अभि । श्रवः । दावने । सऽचेताः ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ ít ǀ evá ǀ śávasā ǀ śuṣántam ǀ ví ǀ vṛścat ǀ vájreṇa ǀ vṛtrám ǀ índraḥ ǀ

gā́ḥ ǀ ná ǀ vrāṇā́ḥ ǀ avánīḥ ǀ amuñcat ǀ abhí ǀ śrávaḥ ǀ dāváne ǀ sá-cetāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ it ǀ eva ǀ śavasā ǀ śuṣantam ǀ vi ǀ vṛścat ǀ vajreṇa ǀ vṛtram ǀ indraḥ ǀ

gāḥ ǀ na ǀ vrāṇāḥ ǀ avanīḥ ǀ amuñcat ǀ abhi ǀ śravaḥ ǀ dāvane ǀ sa-cetāḥ ǁ

01.061.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्येदु॑ त्वे॒षसा॑ रंत॒ सिंध॑वः॒ परि॒ यद्वज्रे॑ण सी॒मय॑च्छत् ।

ई॒शा॒न॒कृद्दा॒शुषे॑ दश॒स्यंतु॒र्वीत॑ये गा॒धं तु॒र्वणिः॑ कः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्येदु त्वेषसा रंत सिंधवः परि यद्वज्रेण सीमयच्छत् ।

ईशानकृद्दाशुषे दशस्यंतुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः ॥

Samhita Transcription Accented

asyédu tveṣásā ranta síndhavaḥ pári yádvájreṇa sīmáyacchat ǀ

īśānakṛ́ddāśúṣe daśasyánturvī́taye gādhám turváṇiḥ kaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asyedu tveṣasā ranta sindhavaḥ pari yadvajreṇa sīmayacchat ǀ

īśānakṛddāśuṣe daśasyanturvītaye gādham turvaṇiḥ kaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । इत् । ऊं॒ इति॑ । त्वे॒षसा॑ । र॒न्त॒ । सिन्ध॑वः । परि॑ । यत् । वज्रे॑ण । सी॒म् । अय॑च्छत् ।

ई॒शा॒न॒ऽकृत् । दा॒शुषे॑ । द॒श॒स्यन् । तु॒र्वीत॑ये । गा॒धम् । तु॒र्वणिः॑ । क॒रिति॑ कः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । इत् । ऊं इति । त्वेषसा । रन्त । सिन्धवः । परि । यत् । वज्रेण । सीम् । अयच्छत् ।

ईशानऽकृत् । दाशुषे । दशस्यन् । तुर्वीतये । गाधम् । तुर्वणिः । करिति कः ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ tveṣásā ǀ ranta ǀ síndhavaḥ ǀ pári ǀ yát ǀ vájreṇa ǀ sīm ǀ áyacchat ǀ

īśāna-kṛ́t ǀ dāśúṣe ǀ daśasyán ǀ turvī́taye ǀ gādhám ǀ turváṇiḥ ǀ karíti kaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ tveṣasā ǀ ranta ǀ sindhavaḥ ǀ pari ǀ yat ǀ vajreṇa ǀ sīm ǀ ayacchat ǀ

īśāna-kṛt ǀ dāśuṣe ǀ daśasyan ǀ turvītaye ǀ gādham ǀ turvaṇiḥ ǀ kariti kaḥ ǁ

01.061.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ प्र भ॑रा॒ तूतु॑जानो वृ॒त्राय॒ वज्र॒मीशा॑नः किये॒धाः ।

गोर्न पर्व॒ वि र॑दा तिर॒श्चेष्य॒न्नर्णां॑स्य॒पां च॒रध्यै॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः ।

गोर्न पर्व वि रदा तिरश्चेष्यन्नर्णांस्यपां चरध्यै ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu prá bharā tū́tujāno vṛtrā́ya vájramī́śānaḥ kiyedhā́ḥ ǀ

górná párva ví radā tiraścéṣyannárṇāṃsyapā́m carádhyai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu pra bharā tūtujāno vṛtrāya vajramīśānaḥ kiyedhāḥ ǀ

gorna parva vi radā tiraśceṣyannarṇāṃsyapām caradhyai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । प्र । भ॒र॒ । तूतु॑जानः । वृ॒त्राय॑ । वज्र॑म् । ईशा॑नः । कि॒ये॒धाः ।

गोः । न । पर्व॑ । वि । र॒द॒ । ति॒र॒श्चा । इष्य॑न् । अर्णां॑सि । अ॒पाम् । च॒रध्यै॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । प्र । भर । तूतुजानः । वृत्राय । वज्रम् । ईशानः । कियेधाः ।

गोः । न । पर्व । वि । रद । तिरश्चा । इष्यन् । अर्णांसि । अपाम् । चरध्यै ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ prá ǀ bhara ǀ tū́tujānaḥ ǀ vṛtrā́ya ǀ vájram ǀ ī́śānaḥ ǀ kiyedhā́ḥ ǀ

góḥ ǀ ná ǀ párva ǀ ví ǀ rada ǀ tiraścā́ ǀ íṣyan ǀ árṇāṃsi ǀ apā́m ǀ carádhyai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ pra ǀ bhara ǀ tūtujānaḥ ǀ vṛtrāya ǀ vajram ǀ īśānaḥ ǀ kiyedhāḥ ǀ

goḥ ǀ na ǀ parva ǀ vi ǀ rada ǀ tiraścā ǀ iṣyan ǀ arṇāṃsi ǀ apām ǀ caradhyai ǁ

01.061.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्येदु॒ प्र ब्रू॑हि पू॒र्व्याणि॑ तु॒रस्य॒ कर्मा॑णि॒ नव्य॑ उ॒क्थैः ।

यु॒धे यदि॑ष्णा॒न आयु॑धान्यृघा॒यमा॑णो निरि॒णाति॒ शत्रू॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उक्थैः ।

युधे यदिष्णान आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति शत्रून् ॥

Samhita Transcription Accented

asyédu prá brūhi pūrvyā́ṇi turásya kármāṇi návya uktháiḥ ǀ

yudhé yádiṣṇāná ā́yudhānyṛghāyámāṇo niriṇā́ti śátrūn ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asyedu pra brūhi pūrvyāṇi turasya karmāṇi navya ukthaiḥ ǀ

yudhe yadiṣṇāna āyudhānyṛghāyamāṇo niriṇāti śatrūn ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । इत् । ऊं॒ इति॑ । प्र । ब्रू॒हि॒ । पू॒र्व्याणि॑ । तु॒रस्य॑ । कर्मा॑णि । नव्यः॑ । उ॒क्थैः ।

यु॒धे । यत् । इ॒ष्णा॒नः । आयु॑धानि । ऋ॒घा॒यमा॑णः । नि॒ऽरि॒णाति॑ । शत्रू॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । इत् । ऊं इति । प्र । ब्रूहि । पूर्व्याणि । तुरस्य । कर्माणि । नव्यः । उक्थैः ।

युधे । यत् । इष्णानः । आयुधानि । ऋघायमाणः । निऽरिणाति । शत्रून् ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ prá ǀ brūhi ǀ pūrvyā́ṇi ǀ turásya ǀ kármāṇi ǀ návyaḥ ǀ uktháiḥ ǀ

yudhé ǀ yát ǀ iṣṇānáḥ ǀ ā́yudhāni ǀ ṛghāyámāṇaḥ ǀ ni-riṇā́ti ǀ śátrūn ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ pra ǀ brūhi ǀ pūrvyāṇi ǀ turasya ǀ karmāṇi ǀ navyaḥ ǀ ukthaiḥ ǀ

yudhe ǀ yat ǀ iṣṇānaḥ ǀ āyudhāni ǀ ṛghāyamāṇaḥ ǀ ni-riṇāti ǀ śatrūn ǁ

01.061.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्येदु॑ भि॒या गि॒रय॑श्च दृ॒ळ्हा द्यावा॑ च॒ भूमा॑ ज॒नुष॑स्तुजेते ।

उपो॑ वे॒नस्य॒ जोगु॑वान ओ॒णिं स॒द्यो भु॑वद्वी॒र्या॑य नो॒धाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्येदु भिया गिरयश्च दृळ्हा द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेते ।

उपो वेनस्य जोगुवान ओणिं सद्यो भुवद्वीर्याय नोधाः ॥

Samhita Transcription Accented

asyédu bhiyā́ giráyaśca dṛḷhā́ dyā́vā ca bhū́mā janúṣastujete ǀ

úpo venásya jóguvāna oṇím sadyó bhuvadvīryā́ya nodhā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asyedu bhiyā girayaśca dṛḷhā dyāvā ca bhūmā januṣastujete ǀ

upo venasya joguvāna oṇim sadyo bhuvadvīryāya nodhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । इत् । ऊं॒ इति॑ । भि॒या । गि॒रयः॑ । च॒ । दृ॒ळ्हाः । द्यावा॑ । च॒ । भूम॑ । ज॒नुषः॑ । तु॒जे॒ते॒ इति॑ ।

उपो॒ इति॑ । वे॒नस्य॑ । जोगु॑वानः । ओ॒णिम् । स॒द्यः । भु॒व॒त् । वी॒र्या॑य । नो॒धाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । इत् । ऊं इति । भिया । गिरयः । च । दृळ्हाः । द्यावा । च । भूम । जनुषः । तुजेते इति ।

उपो इति । वेनस्य । जोगुवानः । ओणिम् । सद्यः । भुवत् । वीर्याय । नोधाः ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ bhiyā́ ǀ giráyaḥ ǀ ca ǀ dṛḷhā́ḥ ǀ dyā́vā ǀ ca ǀ bhū́ma ǀ janúṣaḥ ǀ tujete íti ǀ

úpo íti ǀ venásya ǀ jóguvānaḥ ǀ oṇím ǀ sadyáḥ ǀ bhuvat ǀ vīryā́ya ǀ nodhā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ bhiyā ǀ girayaḥ ǀ ca ǀ dṛḷhāḥ ǀ dyāvā ǀ ca ǀ bhūma ǀ januṣaḥ ǀ tujete iti ǀ

upo iti ǀ venasya ǀ joguvānaḥ ǀ oṇim ǀ sadyaḥ ǀ bhuvat ǀ vīryāya ǀ nodhāḥ ǁ

01.061.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मा इदु॒ त्यदनु॑ दाय्येषा॒मेको॒ यद्व॒व्ने भूरे॒रीशा॑नः ।

प्रैत॑शं॒ सूर्ये॑ पस्पृधा॒नं सौव॑श्व्ये॒ सुष्वि॑माव॒दिंद्रः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्वव्ने भूरेरीशानः ।

प्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये सुष्विमावदिंद्रः ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́ ídu tyádánu dāyyeṣāméko yádvavné bhū́rerī́śānaḥ ǀ

práitaśam sū́rye paspṛdhānám sáuvaśvye súṣvimāvadíndraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmā idu tyadanu dāyyeṣāmeko yadvavne bhūrerīśānaḥ ǀ

praitaśam sūrye paspṛdhānam sauvaśvye suṣvimāvadindraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मै । इत् । ऊं॒ इति॑ । त्यत् । अनु॑ । दा॒यि॒ । ए॒षा॒म् । एकः॑ । यत् । व॒व्ने । भूरेः॑ । ईशा॑नः ।

प्र । एत॑शम् । सूर्ये॑ । प॒स्पृ॒धा॒नम् । सौव॑श्व्ये । सुस्वि॑म् । आ॒व॒त् । इन्द्रः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मै । इत् । ऊं इति । त्यत् । अनु । दायि । एषाम् । एकः । यत् । वव्ने । भूरेः । ईशानः ।

प्र । एतशम् । सूर्ये । पस्पृधानम् । सौवश्व्ये । सुस्विम् । आवत् । इन्द्रः ॥

Padapatha Transcription Accented

asmái ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ tyát ǀ ánu ǀ dāyi ǀ eṣām ǀ ékaḥ ǀ yát ǀ vavné ǀ bhū́reḥ ǀ ī́śānaḥ ǀ

prá ǀ étaśam ǀ sū́rye ǀ paspṛdhānám ǀ sáuvaśvye ǀ súsvim ǀ āvat ǀ índraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmai ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ tyat ǀ anu ǀ dāyi ǀ eṣām ǀ ekaḥ ǀ yat ǀ vavne ǀ bhūreḥ ǀ īśānaḥ ǀ

pra ǀ etaśam ǀ sūrye ǀ paspṛdhānam ǀ sauvaśvye ǀ susvim ǀ āvat ǀ indraḥ ǁ

01.061.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.4.29.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.11.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वा ते॑ हारियोजना सुवृ॒क्तींद्र॒ ब्रह्मा॑णि॒ गोत॑मासो अक्रन् ।

ऐषु॑ वि॒श्वपे॑शसं॒ धियं॑ धाः प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवा ते हारियोजना सुवृक्तींद्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन् ।

ऐषु विश्वपेशसं धियं धाः प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात् ॥

Samhita Transcription Accented

evā́ te hāriyojanā suvṛktī́ndra bráhmāṇi gótamāso akran ǀ

áiṣu viśvápeśasam dhíyam dhāḥ prātármakṣū́ dhiyā́vasurjagamyāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evā te hāriyojanā suvṛktīndra brahmāṇi gotamāso akran ǀ

aiṣu viśvapeśasam dhiyam dhāḥ prātarmakṣū dhiyāvasurjagamyāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । ते॒ । हा॒रि॒ऽयो॒ज॒न॒ । सु॒ऽवृ॒क्ति । इन्द्र॑ । ब्रह्मा॑णि । गोत॑मासः । अ॒क्र॒न् ।

आ । ए॒षु॒ । वि॒श्वऽपे॑शसम् । धिय॑म् । धाः॒ । प्रा॒तः । म॒क्षु । धि॒याऽव॑सुः । ज॒ग॒म्या॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । ते । हारिऽयोजन । सुऽवृक्ति । इन्द्र । ब्रह्माणि । गोतमासः । अक्रन् ।

आ । एषु । विश्वऽपेशसम् । धियम् । धाः । प्रातः । मक्षु । धियाऽवसुः । जगम्यात् ॥

Padapatha Transcription Accented

evá ǀ te ǀ hāri-yojana ǀ su-vṛktí ǀ índra ǀ bráhmāṇi ǀ gótamāsaḥ ǀ akran ǀ

ā́ ǀ eṣu ǀ viśvá-peśasam ǀ dhíyam ǀ dhāḥ ǀ prātáḥ ǀ makṣú ǀ dhiyā́-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eva ǀ te ǀ hāri-yojana ǀ su-vṛkti ǀ indra ǀ brahmāṇi ǀ gotamāsaḥ ǀ akran ǀ

ā ǀ eṣu ǀ viśva-peśasam ǀ dhiyam ǀ dhāḥ ǀ prātaḥ ǀ makṣu ǀ dhiyā-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ