SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 62

 

1. Info

To:    indra
From:   nodhas gautama
Metres:   1st set of styles: ārṣītriṣṭup (10-13); virāḍārṣītriṣṭup (1, 4, 6); nicṛdārṣītriṣṭup (2, 5, 9); bhurigārṣīpaṅkti (3, 7, 8)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.062.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र म॑न्महे शवसा॒नाय॑ शू॒षमां॑गू॒षं गिर्व॑णसे अंगिर॒स्वत् ।

सु॒वृ॒क्तिभिः॑ स्तुव॒त ऋ॑ग्मि॒यायार्चा॑मा॒र्कं नरे॒ विश्रु॑ताय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र मन्महे शवसानाय शूषमांगूषं गिर्वणसे अंगिरस्वत् ।

सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्मियायार्चामार्कं नरे विश्रुताय ॥

Samhita Transcription Accented

prá manmahe śavasānā́ya śūṣámāṅgūṣám gírvaṇase aṅgirasvát ǀ

suvṛktíbhiḥ stuvatá ṛgmiyā́yā́rcāmārkám náre víśrutāya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra manmahe śavasānāya śūṣamāṅgūṣam girvaṇase aṅgirasvat ǀ

suvṛktibhiḥ stuvata ṛgmiyāyārcāmārkam nare viśrutāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । म॒न्म॒हे॒ । श॒व॒सा॒नाय॑ । शू॒षम् । आ॒ङ्गू॒षम् । गिर्व॑णसे । अ॒ङ्गि॒र॒स्वत् ।

सु॒वृ॒क्तिऽभिः॑ । स्तु॒व॒ते । ऋ॒ग्मि॒याय॑ । अर्चा॑म । अ॒र्कम् । नरे॑ । विऽश्रु॑ताय ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । मन्महे । शवसानाय । शूषम् । आङ्गूषम् । गिर्वणसे । अङ्गिरस्वत् ।

सुवृक्तिऽभिः । स्तुवते । ऋग्मियाय । अर्चाम । अर्कम् । नरे । विऽश्रुताय ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ manmahe ǀ śavasānā́ya ǀ śūṣám ǀ āṅgūṣám ǀ gírvaṇase ǀ aṅgirasvát ǀ

suvṛktí-bhiḥ ǀ stuvaté ǀ ṛgmiyā́ya ǀ árcāma ǀ arkám ǀ náre ǀ ví-śrutāya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ manmahe ǀ śavasānāya ǀ śūṣam ǀ āṅgūṣam ǀ girvaṇase ǀ aṅgirasvat ǀ

suvṛkti-bhiḥ ǀ stuvate ǀ ṛgmiyāya ǀ arcāma ǀ arkam ǀ nare ǀ vi-śrutāya ǁ

01.062.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वो॑ म॒हे महि॒ नमो॑ भरध्वमांगू॒ष्यं॑ शवसा॒नाय॒ साम॑ ।

येना॑ नः॒ पूर्वे॑ पि॒तरः॑ पद॒ज्ञा अर्चं॑तो॒ अंगि॑रसो॒ गा अविं॑दन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वो महे महि नमो भरध्वमांगूष्यं शवसानाय साम ।

येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अर्चंतो अंगिरसो गा अविंदन् ॥

Samhita Transcription Accented

prá vo mahé máhi námo bharadhvamāṅgūṣyám śavasānā́ya sā́ma ǀ

yénā naḥ pū́rve pitáraḥ padajñā́ árcanto áṅgiraso gā́ ávindan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vo mahe mahi namo bharadhvamāṅgūṣyam śavasānāya sāma ǀ

yenā naḥ pūrve pitaraḥ padajñā arcanto aṅgiraso gā avindan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । म॒हे । महि॑ । नमः॑ । भ॒र॒ध्व॒म् । आ॒ङ्गू॒ष्य॑म् । श॒व॒सा॒नाय॑ । साम॑ ।

येन॑ । नः॒ । पूर्वे॑ । पि॒तरः॑ । प॒द॒ऽज्ञाः । अर्च॑न्तः । अङ्गि॑रसः । गाः । अवि॑न्दन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । महे । महि । नमः । भरध्वम् । आङ्गूष्यम् । शवसानाय । साम ।

येन । नः । पूर्वे । पितरः । पदऽज्ञाः । अर्चन्तः । अङ्गिरसः । गाः । अविन्दन् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ mahé ǀ máhi ǀ námaḥ ǀ bharadhvam ǀ āṅgūṣyám ǀ śavasānā́ya ǀ sā́ma ǀ

yéna ǀ naḥ ǀ pū́rve ǀ pitáraḥ ǀ pada-jñā́ḥ ǀ árcantaḥ ǀ áṅgirasaḥ ǀ gā́ḥ ǀ ávindan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ mahe ǀ mahi ǀ namaḥ ǀ bharadhvam ǀ āṅgūṣyam ǀ śavasānāya ǀ sāma ǀ

yena ǀ naḥ ǀ pūrve ǀ pitaraḥ ǀ pada-jñāḥ ǀ arcantaḥ ǀ aṅgirasaḥ ǀ gāḥ ǀ avindan ǁ

01.062.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒स्यांगि॑रसां चे॒ष्टौ वि॒दत्स॒रमा॒ तन॑याय धा॒सिं ।

बृह॒स्पति॑र्भि॒नदद्रिं॑ वि॒दद्गाः समु॒स्रिया॑भिर्वावशंत॒ नरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रस्यांगिरसां चेष्टौ विदत्सरमा तनयाय धासिं ।

बृहस्पतिर्भिनदद्रिं विदद्गाः समुस्रियाभिर्वावशंत नरः ॥

Samhita Transcription Accented

índrasyā́ṅgirasām ceṣṭáu vidátsarámā tánayāya dhāsím ǀ

bṛ́haspátirbhinádádrim vidádgā́ḥ sámusríyābhirvāvaśanta náraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrasyāṅgirasām ceṣṭau vidatsaramā tanayāya dhāsim ǀ

bṛhaspatirbhinadadrim vidadgāḥ samusriyābhirvāvaśanta naraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑स्य । अङ्गि॑रसाम् । च॒ । इ॒ष्टौ । वि॒दत् । स॒रमा॑ । तन॑याय । धा॒सिम् ।

बृह॒स्पतिः॑ । भि॒नत् । अद्रि॑म् । वि॒दत् । गाः । सम् । उ॒स्रिया॑भिः । वा॒व॒श॒न्त॒ । नरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रस्य । अङ्गिरसाम् । च । इष्टौ । विदत् । सरमा । तनयाय । धासिम् ।

बृहस्पतिः । भिनत् । अद्रिम् । विदत् । गाः । सम् । उस्रियाभिः । वावशन्त । नरः ॥

Padapatha Transcription Accented

índrasya ǀ áṅgirasām ǀ ca ǀ iṣṭáu ǀ vidát ǀ sarámā ǀ tánayāya ǀ dhāsím ǀ

bṛ́haspátiḥ ǀ bhinát ǀ ádrim ǀ vidát ǀ gā́ḥ ǀ sám ǀ usríyābhiḥ ǀ vāvaśanta ǀ náraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrasya ǀ aṅgirasām ǀ ca ǀ iṣṭau ǀ vidat ǀ saramā ǀ tanayāya ǀ dhāsim ǀ

bṛhaspatiḥ ǀ bhinat ǀ adrim ǀ vidat ǀ gāḥ ǀ sam ǀ usriyābhiḥ ǀ vāvaśanta ǀ naraḥ ǁ

01.062.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स सु॒ष्टुभा॒ स स्तु॒भा स॒प्त विप्रैः॑ स्व॒रेणाद्रिं॑ स्व॒र्यो॒३॒॑ नव॑ग्वैः ।

स॒र॒ण्युभिः॑ फलि॒गमिं॑द्र शक्र व॒लं रवे॑ण दरयो॒ दश॑ग्वैः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाद्रिं स्वर्यो नवग्वैः ।

सरण्युभिः फलिगमिंद्र शक्र वलं रवेण दरयो दशग्वैः ॥

Samhita Transcription Accented

sá suṣṭúbhā sá stubhā́ saptá vípraiḥ svaréṇā́drim svaryó návagvaiḥ ǀ

saraṇyúbhiḥ phaligámindra śakra valám ráveṇa darayo dáśagvaiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa suṣṭubhā sa stubhā sapta vipraiḥ svareṇādrim svaryo navagvaiḥ ǀ

saraṇyubhiḥ phaligamindra śakra valam raveṇa darayo daśagvaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । सु॒ऽस्तुभा॑ । सः । स्तु॒भा । स॒प्त । विप्रैः॑ । स्व॒रेण॑ । अद्रि॑म् । स्व॒र्यः॑ । नव॑ऽग्वैः ।

स॒र॒ण्युऽभिः॑ । फ॒लि॒ऽगम् । इ॒न्द्र॒ । श॒क्र॒ । व॒लम् । रवे॑ण । द॒र॒यः॒ । दश॑ऽग्वैः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । सुऽस्तुभा । सः । स्तुभा । सप्त । विप्रैः । स्वरेण । अद्रिम् । स्वर्यः । नवऽग्वैः ।

सरण्युऽभिः । फलिऽगम् । इन्द्र । शक्र । वलम् । रवेण । दरयः । दशऽग्वैः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ su-stúbhā ǀ sáḥ ǀ stubhā́ ǀ saptá ǀ vípraiḥ ǀ svaréṇa ǀ ádrim ǀ svaryáḥ ǀ náva-gvaiḥ ǀ

saraṇyú-bhiḥ ǀ phali-gám ǀ indra ǀ śakra ǀ valám ǀ ráveṇa ǀ darayaḥ ǀ dáśa-gvaiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ su-stubhā ǀ saḥ ǀ stubhā ǀ sapta ǀ vipraiḥ ǀ svareṇa ǀ adrim ǀ svaryaḥ ǀ nava-gvaiḥ ǀ

saraṇyu-bhiḥ ǀ phali-gam ǀ indra ǀ śakra ǀ valam ǀ raveṇa ǀ darayaḥ ǀ daśa-gvaiḥ ǁ

01.062.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गृ॒णा॒नो अंगि॑रोभिर्दस्म॒ वि व॑रु॒षसा॒ सूर्ये॑ण॒ गोभि॒रंधः॑ ।

वि भूम्या॑ अप्रथय इंद्र॒ सानु॑ दि॒वो रज॒ उप॑रमस्तभायः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गृणानो अंगिरोभिर्दस्म वि वरुषसा सूर्येण गोभिरंधः ।

वि भूम्या अप्रथय इंद्र सानु दिवो रज उपरमस्तभायः ॥

Samhita Transcription Accented

gṛṇānó áṅgirobhirdasma ví varuṣásā sū́ryeṇa góbhirándhaḥ ǀ

ví bhū́myā aprathaya indra sā́nu divó rája úparamastabhāyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gṛṇāno aṅgirobhirdasma vi varuṣasā sūryeṇa gobhirandhaḥ ǀ

vi bhūmyā aprathaya indra sānu divo raja uparamastabhāyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गृ॒णा॒नः । अङ्गि॑रःऽभिः । द॒स्म॒ । वि । वः॒ । उ॒षसा॑ । सूर्ये॑ण । गोभिः॑ । अन्धः॑ ।

वि । भूम्याः॑ । अ॒प्र॒थ॒यः॒ । इ॒न्द्र॒ । सानु॑ । दि॒वः । रजः॑ । उप॑रम् । अ॒स्त॒भा॒यः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गृणानः । अङ्गिरःऽभिः । दस्म । वि । वः । उषसा । सूर्येण । गोभिः । अन्धः ।

वि । भूम्याः । अप्रथयः । इन्द्र । सानु । दिवः । रजः । उपरम् । अस्तभायः ॥

Padapatha Transcription Accented

gṛṇānáḥ ǀ áṅgiraḥ-bhiḥ ǀ dasma ǀ ví ǀ vaḥ ǀ uṣásā ǀ sū́ryeṇa ǀ góbhiḥ ǀ ándhaḥ ǀ

ví ǀ bhū́myāḥ ǀ aprathayaḥ ǀ indra ǀ sā́nu ǀ diváḥ ǀ rájaḥ ǀ úparam ǀ astabhāyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

gṛṇānaḥ ǀ aṅgiraḥ-bhiḥ ǀ dasma ǀ vi ǀ vaḥ ǀ uṣasā ǀ sūryeṇa ǀ gobhiḥ ǀ andhaḥ ǀ

vi ǀ bhūmyāḥ ǀ aprathayaḥ ǀ indra ǀ sānu ǀ divaḥ ǀ rajaḥ ǀ uparam ǀ astabhāyaḥ ǁ

01.062.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तदु॒ प्रय॑क्षतममस्य॒ कर्म॑ द॒स्मस्य॒ चारु॑तममस्ति॒ दंसः॑ ।

उ॒प॒ह्व॒रे यदुप॑रा॒ अपि॑न्व॒न्मध्व॑र्णसो न॒द्य१॒॑श्चत॑स्रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तदु प्रयक्षतममस्य कर्म दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः ।

उपह्वरे यदुपरा अपिन्वन्मध्वर्णसो नद्यश्चतस्रः ॥

Samhita Transcription Accented

tádu práyakṣatamamasya kárma dasmásya cā́rutamamasti dáṃsaḥ ǀ

upahvaré yádúparā ápinvanmádhvarṇaso nadyáścátasraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadu prayakṣatamamasya karma dasmasya cārutamamasti daṃsaḥ ǀ

upahvare yaduparā apinvanmadhvarṇaso nadyaścatasraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । ऊं॒ इति॑ । प्रय॑क्षऽतमम् । अ॒स्य॒ । कर्म॑ । द॒स्मस्य॑ । चारु॑ऽतमम् । अ॒स्ति॒ । दंसः॑ ।

उ॒प॒ऽह्व॒रे । यत् । उप॑राः । अपि॑न्वत् । मधु॑ऽअर्णसः । न॒द्यः॑ । चत॑स्रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । ऊं इति । प्रयक्षऽतमम् । अस्य । कर्म । दस्मस्य । चारुऽतमम् । अस्ति । दंसः ।

उपऽह्वरे । यत् । उपराः । अपिन्वत् । मधुऽअर्णसः । नद्यः । चतस्रः ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ ūṃ íti ǀ práyakṣa-tamam ǀ asya ǀ kárma ǀ dasmásya ǀ cā́ru-tamam ǀ asti ǀ dáṃsaḥ ǀ

upa-hvaré ǀ yát ǀ úparāḥ ǀ ápinvat ǀ mádhu-arṇasaḥ ǀ nadyáḥ ǀ cátasraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ ūṃ iti ǀ prayakṣa-tamam ǀ asya ǀ karma ǀ dasmasya ǀ cāru-tamam ǀ asti ǀ daṃsaḥ ǀ

upa-hvare ǀ yat ǀ uparāḥ ǀ apinvat ǀ madhu-arṇasaḥ ǀ nadyaḥ ǀ catasraḥ ǁ

01.062.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्वि॒ता वि व॑व्रे स॒नजा॒ सनी॑ळे अ॒यास्यः॒ स्तव॑मानेभिर॒र्कैः ।

भगो॒ न मेने॑ पर॒मे व्यो॑म॒न्नधा॑रय॒द्रोद॑सी सु॒दंसाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्विता वि वव्रे सनजा सनीळे अयास्यः स्तवमानेभिरर्कैः ।

भगो न मेने परमे व्योमन्नधारयद्रोदसी सुदंसाः ॥

Samhita Transcription Accented

dvitā́ ví vavre sanájā sánīḷe ayā́syaḥ stávamānebhirarkáiḥ ǀ

bhágo ná méne paramé vyómannádhārayadródasī sudáṃsāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dvitā vi vavre sanajā sanīḷe ayāsyaḥ stavamānebhirarkaiḥ ǀ

bhago na mene parame vyomannadhārayadrodasī sudaṃsāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्वि॒ता । वि । व॒व्रे॒ । स॒नऽजा॑ । सनी॑ळे॒ इति॒ सऽनी॑ळे । अ॒यास्यः॑ । स्तव॑मानेभिः । अ॒र्कैः ।

भगः॑ । न । मेने॒ इति॑ । प॒र॒मे । विऽओ॑मन् । अधा॑रयत् । रोद॑सी॒ इति॑ । सु॒ऽदंसाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्विता । वि । वव्रे । सनऽजा । सनीळे इति सऽनीळे । अयास्यः । स्तवमानेभिः । अर्कैः ।

भगः । न । मेने इति । परमे । विऽओमन् । अधारयत् । रोदसी इति । सुऽदंसाः ॥

Padapatha Transcription Accented

dvitā́ ǀ ví ǀ vavre ǀ saná-jā ǀ sánīḷe íti sá-nīḷe ǀ ayā́syaḥ ǀ stávamānebhiḥ ǀ arkáiḥ ǀ

bhágaḥ ǀ ná ǀ méne íti ǀ paramé ǀ ví-oman ǀ ádhārayat ǀ ródasī íti ǀ su-dáṃsāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dvitā ǀ vi ǀ vavre ǀ sana-jā ǀ sanīḷe iti sa-nīḷe ǀ ayāsyaḥ ǀ stavamānebhiḥ ǀ arkaiḥ ǀ

bhagaḥ ǀ na ǀ mene iti ǀ parame ǀ vi-oman ǀ adhārayat ǀ rodasī iti ǀ su-daṃsāḥ ǁ

01.062.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒नाद्दिवं॒ परि॒ भूमा॒ विरू॑पे पुन॒र्भुवा॑ युव॒ती स्वेभि॒रेवैः॑ ।

कृ॒ष्णेभि॑र॒क्तोषा रुश॑द्भि॒र्वपु॑र्भि॒रा च॑रतो अ॒न्यान्या॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनाद्दिवं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेभिरेवैः ।

कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्भिर्वपुर्भिरा चरतो अन्यान्या ॥

Samhita Transcription Accented

sanā́ddívam pári bhū́mā vírūpe punarbhúvā yuvatī́ svébhirévaiḥ ǀ

kṛṣṇébhiraktóṣā́ rúśadbhirvápurbhirā́ carato anyā́nyā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanāddivam pari bhūmā virūpe punarbhuvā yuvatī svebhirevaiḥ ǀ

kṛṣṇebhiraktoṣā ruśadbhirvapurbhirā carato anyānyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒नात् । दिव॑म् । परि॑ । भूम॑ । विरू॑पे॒ इति॒ विऽरू॑पे । पु॒नः॒ऽभुवा॑ । यु॒व॒ती इति॑ । स्वेभिः॑ । एवैः॑ ।

कृ॒ष्णेभिः॑ । अ॒क्ता । उ॒षाः । रुश॑त्ऽभिः । वपुः॑ऽभिः । आ । च॒र॒तः॒ । अ॒न्याऽअ॑न्या ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनात् । दिवम् । परि । भूम । विरूपे इति विऽरूपे । पुनःऽभुवा । युवती इति । स्वेभिः । एवैः ।

कृष्णेभिः । अक्ता । उषाः । रुशत्ऽभिः । वपुःऽभिः । आ । चरतः । अन्याऽअन्या ॥

Padapatha Transcription Accented

sanā́t ǀ dívam ǀ pári ǀ bhū́ma ǀ vírūpe íti ví-rūpe ǀ punaḥ-bhúvā ǀ yuvatī́ íti ǀ svébhiḥ ǀ évaiḥ ǀ

kṛṣṇébhiḥ ǀ aktā́ ǀ uṣā́ḥ ǀ rúśat-bhiḥ ǀ vápuḥ-bhiḥ ǀ ā́ ǀ carataḥ ǀ anyā́-anyā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanāt ǀ divam ǀ pari ǀ bhūma ǀ virūpe iti vi-rūpe ǀ punaḥ-bhuvā ǀ yuvatī iti ǀ svebhiḥ ǀ evaiḥ ǀ

kṛṣṇebhiḥ ǀ aktā ǀ uṣāḥ ǀ ruśat-bhiḥ ǀ vapuḥ-bhiḥ ǀ ā ǀ carataḥ ǀ anyā-anyā ǁ

01.062.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सने॑मि स॒ख्यं स्व॑प॒स्यमा॑नः सू॒नुर्दा॑धार॒ शव॑सा सु॒दंसाः॑ ।

आ॒मासु॑ चिद्दधिषे प॒क्वमं॒तः पयः॑ कृ॒ष्णासु॒ रुश॒द्रोहि॑णीषु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः सूनुर्दाधार शवसा सुदंसाः ।

आमासु चिद्दधिषे पक्वमंतः पयः कृष्णासु रुशद्रोहिणीषु ॥

Samhita Transcription Accented

sánemi sakhyám svapasyámānaḥ sūnúrdādhāra śávasā sudáṃsāḥ ǀ

āmā́su ciddadhiṣe pakvámantáḥ páyaḥ kṛṣṇā́su rúśadróhiṇīṣu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanemi sakhyam svapasyamānaḥ sūnurdādhāra śavasā sudaṃsāḥ ǀ

āmāsu ciddadhiṣe pakvamantaḥ payaḥ kṛṣṇāsu ruśadrohiṇīṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सने॑मि । स॒ख्यम् । सु॒ऽअ॒प॒स्यमा॑नः । सू॒नुः । दा॒धा॒र॒ । शव॑सा । सु॒ऽदंसाः॑ ।

आ॒मासु॑ । चि॒त् । द॒धि॒षे॒ । प॒क्वम् । अ॒न्तरिति॑ । पयः॑ । कृ॒ष्णासु॑ । रुश॑त् । रोहि॑णीषु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनेमि । सख्यम् । सुऽअपस्यमानः । सूनुः । दाधार । शवसा । सुऽदंसाः ।

आमासु । चित् । दधिषे । पक्वम् । अन्तरिति । पयः । कृष्णासु । रुशत् । रोहिणीषु ॥

Padapatha Transcription Accented

sánemi ǀ sakhyám ǀ su-apasyámānaḥ ǀ sūnúḥ ǀ dādhāra ǀ śávasā ǀ su-dáṃsāḥ ǀ

āmā́su ǀ cit ǀ dadhiṣe ǀ pakvám ǀ antáríti ǀ páyaḥ ǀ kṛṣṇā́su ǀ rúśat ǀ róhiṇīṣu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanemi ǀ sakhyam ǀ su-apasyamānaḥ ǀ sūnuḥ ǀ dādhāra ǀ śavasā ǀ su-daṃsāḥ ǀ

āmāsu ǀ cit ǀ dadhiṣe ǀ pakvam ǀ antariti ǀ payaḥ ǀ kṛṣṇāsu ǀ ruśat ǀ rohiṇīṣu ǁ

01.062.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒नात्सनी॑ळा अ॒वनी॑रवा॒ता व्र॒ता र॑क्षंते अ॒मृताः॒ सहो॑भिः ।

पु॒रू स॒हस्रा॒ जन॑यो॒ न पत्नी॑र्दुव॒स्यंति॒ स्वसा॑रो॒ अह्र॑याणं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनात्सनीळा अवनीरवाता व्रता रक्षंते अमृताः सहोभिः ।

पुरू सहस्रा जनयो न पत्नीर्दुवस्यंति स्वसारो अह्रयाणं ॥

Samhita Transcription Accented

sanā́tsánīḷā avánīravātā́ vratā́ rakṣante amṛ́tāḥ sáhobhiḥ ǀ

purū́ sahásrā jánayo ná pátnīrduvasyánti svásāro áhrayāṇam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanātsanīḷā avanīravātā vratā rakṣante amṛtāḥ sahobhiḥ ǀ

purū sahasrā janayo na patnīrduvasyanti svasāro ahrayāṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒नात् । सऽनी॑ळाः । अ॒वनीः॑ । अ॒वा॒ताः । व्र॒ता । र॒क्ष॒न्ते॒ । अ॒मृताः॑ । सहः॑ऽभिः ।

पु॒रु । स॒हस्रा॑ । जन॑यः । न । पत्नीः॑ । दु॒व॒स्यन्ति॑ । स्वसा॑रः । अह्र॑याणम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनात् । सऽनीळाः । अवनीः । अवाताः । व्रता । रक्षन्ते । अमृताः । सहःऽभिः ।

पुरु । सहस्रा । जनयः । न । पत्नीः । दुवस्यन्ति । स्वसारः । अह्रयाणम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sanā́t ǀ sá-nīḷāḥ ǀ avánīḥ ǀ avātā́ḥ ǀ vratā́ ǀ rakṣante ǀ amṛ́tāḥ ǀ sáhaḥ-bhiḥ ǀ

purú ǀ sahásrā ǀ jánayaḥ ǀ ná ǀ pátnīḥ ǀ duvasyánti ǀ svásāraḥ ǀ áhrayāṇam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanāt ǀ sa-nīḷāḥ ǀ avanīḥ ǀ avātāḥ ǀ vratā ǀ rakṣante ǀ amṛtāḥ ǀ sahaḥ-bhiḥ ǀ

puru ǀ sahasrā ǀ janayaḥ ǀ na ǀ patnīḥ ǀ duvasyanti ǀ svasāraḥ ǀ ahrayāṇam ǁ

01.062.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒ना॒युवो॒ नम॑सा॒ नव्यो॑ अ॒र्कैर्व॑सू॒यवो॑ म॒तयो॑ दस्म दद्रुः ।

पतिं॒ न पत्नी॑रुश॒तीरु॒शंतं॑ स्पृ॒शंति॑ त्वा शवसावन्मनी॒षाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनायुवो नमसा नव्यो अर्कैर्वसूयवो मतयो दस्म दद्रुः ।

पतिं न पत्नीरुशतीरुशंतं स्पृशंति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥

Samhita Transcription Accented

sanāyúvo námasā návyo arkáirvasūyávo matáyo dasma dadruḥ ǀ

pátim ná pátnīruśatī́ruśántam spṛśánti tvā śavasāvanmanīṣā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanāyuvo namasā navyo arkairvasūyavo matayo dasma dadruḥ ǀ

patim na patnīruśatīruśantam spṛśanti tvā śavasāvanmanīṣāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ना॒ऽयुवः॑ । नम॑सा । नव्यः॑ । अ॒र्कैः । व॒सु॒ऽयवः॑ । म॒तयः॑ । द॒स्म॒ । द॒द्रुः॒ ।

पति॑म् । न । पत्नीः॑ । उ॒श॒तीः । उ॒शन्त॑म् । स्पृ॒शन्ति॑ । त्वा॒ । श॒व॒सा॒ऽव॒न् । म॒नी॒षाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनाऽयुवः । नमसा । नव्यः । अर्कैः । वसुऽयवः । मतयः । दस्म । दद्रुः ।

पतिम् । न । पत्नीः । उशतीः । उशन्तम् । स्पृशन्ति । त्वा । शवसाऽवन् । मनीषाः ॥

Padapatha Transcription Accented

sanā-yúvaḥ ǀ námasā ǀ návyaḥ ǀ arkáiḥ ǀ vasu-yávaḥ ǀ matáyaḥ ǀ dasma ǀ dadruḥ ǀ

pátim ǀ ná ǀ pátnīḥ ǀ uśatī́ḥ ǀ uśántam ǀ spṛśánti ǀ tvā ǀ śavasā-van ǀ manīṣā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanā-yuvaḥ ǀ namasā ǀ navyaḥ ǀ arkaiḥ ǀ vasu-yavaḥ ǀ matayaḥ ǀ dasma ǀ dadruḥ ǀ

patim ǀ na ǀ patnīḥ ǀ uśatīḥ ǀ uśantam ǀ spṛśanti ǀ tvā ǀ śavasā-van ǀ manīṣāḥ ǁ

01.062.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒नादे॒व तव॒ रायो॒ गभ॑स्तौ॒ न क्षीयं॑ते॒ नोप॑ दस्यंति दस्म ।

द्यु॒माँ अ॑सि॒ क्रतु॑माँ इंद्र॒ धीरः॒ शिक्षा॑ शचीव॒स्तव॑ नः॒ शची॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनादेव तव रायो गभस्तौ न क्षीयंते नोप दस्यंति दस्म ।

द्युमाँ असि क्रतुमाँ इंद्र धीरः शिक्षा शचीवस्तव नः शचीभिः ॥

Samhita Transcription Accented

sanā́devá táva rā́yo gábhastau ná kṣī́yante nópa dasyanti dasma ǀ

dyumā́m̐ asi krátumām̐ indra dhī́raḥ śíkṣā śacīvastáva naḥ śácībhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanādeva tava rāyo gabhastau na kṣīyante nopa dasyanti dasma ǀ

dyumām̐ asi kratumām̐ indra dhīraḥ śikṣā śacīvastava naḥ śacībhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒नात् । ए॒व । तव॑ । रायः॑ । गभ॑स्तौ । न । क्षीय॑न्ते । न । उप॑ । द॒स्य॒न्ति॒ । द॒स्म॒ ।

द्यु॒ऽमान् । अ॒सि॒ । क्रतु॑ऽमान् । इ॒न्द्र॒ । धीरः॑ । शिक्ष॑ । श॒ची॒ऽवः॒ । तव॑ । नः॒ । शची॑भिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनात् । एव । तव । रायः । गभस्तौ । न । क्षीयन्ते । न । उप । दस्यन्ति । दस्म ।

द्युऽमान् । असि । क्रतुऽमान् । इन्द्र । धीरः । शिक्ष । शचीऽवः । तव । नः । शचीभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

sanā́t ǀ evá ǀ táva ǀ rā́yaḥ ǀ gábhastau ǀ ná ǀ kṣī́yante ǀ ná ǀ úpa ǀ dasyanti ǀ dasma ǀ

dyu-mā́n ǀ asi ǀ krátu-mān ǀ indra ǀ dhī́raḥ ǀ śíkṣa ǀ śacī-vaḥ ǀ táva ǀ naḥ ǀ śácībhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanāt ǀ eva ǀ tava ǀ rāyaḥ ǀ gabhastau ǀ na ǀ kṣīyante ǀ na ǀ upa ǀ dasyanti ǀ dasma ǀ

dyu-mān ǀ asi ǀ kratu-mān ǀ indra ǀ dhīraḥ ǀ śikṣa ǀ śacī-vaḥ ǀ tava ǀ naḥ ǀ śacībhiḥ ǁ

01.062.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒ना॒य॒ते गोत॑म इंद्र॒ नव्य॒मत॑क्ष॒द्ब्रह्म॑ हरि॒योज॑नाय ।

सु॒नी॒थाय॑ नः शवसान नो॒धाः प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनायते गोतम इंद्र नव्यमतक्षद्ब्रह्म हरियोजनाय ।

सुनीथाय नः शवसान नोधाः प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात् ॥

Samhita Transcription Accented

sanāyaté gótama indra návyamátakṣadbráhma hariyójanāya ǀ

sunīthā́ya naḥ śavasāna nodhā́ḥ prātármakṣū́ dhiyā́vasurjagamyāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanāyate gotama indra navyamatakṣadbrahma hariyojanāya ǀ

sunīthāya naḥ śavasāna nodhāḥ prātarmakṣū dhiyāvasurjagamyāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ना॒ऽय॒ते । गोत॑मः । इ॒न्द्र॒ । नव्य॑म् । अत॑क्षत् । ब्रह्म॑ । ह॒रि॒ऽयोज॑नाय ।

सु॒ऽनी॒थाय॑ । नः॒ । श॒व॒सा॒न॒ । नो॒धाः । प्रा॒तः । म॒क्षु । धि॒याऽव॑सुः । ज॒ग॒म्या॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनाऽयते । गोतमः । इन्द्र । नव्यम् । अतक्षत् । ब्रह्म । हरिऽयोजनाय ।

सुऽनीथाय । नः । शवसान । नोधाः । प्रातः । मक्षु । धियाऽवसुः । जगम्यात् ॥

Padapatha Transcription Accented

sanā-yaté ǀ gótamaḥ ǀ indra ǀ návyam ǀ átakṣat ǀ bráhma ǀ hari-yójanāya ǀ

su-nīthā́ya ǀ naḥ ǀ śavasāna ǀ nodhā́ḥ ǀ prātáḥ ǀ makṣú ǀ dhiyā́-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanā-yate ǀ gotamaḥ ǀ indra ǀ navyam ǀ atakṣat ǀ brahma ǀ hari-yojanāya ǀ

su-nīthāya ǀ naḥ ǀ śavasāna ǀ nodhāḥ ǀ prātaḥ ǀ makṣu ǀ dhiyā-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ