SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 63

 

1. Info

To:    indra
From:   nodhas gautama
Metres:   1st set of styles: bhurigārṣīpaṅkti (1, 7-9); virāṭtrisṭup (2, 4); virāṭpaṅkti (3); bhurigbṛhatī (5); svarāḍārṣībṛhatī (6)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.063.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं म॒हाँ इं॑द्र॒ यो ह॒ शुष्मै॒र्द्यावा॑ जज्ञा॒नः पृ॑थि॒वी अमे॑ धाः ।

यद्ध॑ ते॒ विश्वा॑ गि॒रय॑श्चि॒दभ्वा॑ भि॒या दृ॒ळ्हासः॑ कि॒रणा॒ नैज॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं महाँ इंद्र यो ह शुष्मैर्द्यावा जज्ञानः पृथिवी अमे धाः ।

यद्ध ते विश्वा गिरयश्चिदभ्वा भिया दृळ्हासः किरणा नैजन् ॥

Samhita Transcription Accented

tvám mahā́m̐ indra yó ha śúṣmairdyā́vā jajñānáḥ pṛthivī́ áme dhāḥ ǀ

yáddha te víśvā giráyaścidábhvā bhiyā́ dṛḷhā́saḥ kiráṇā náijan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam mahām̐ indra yo ha śuṣmairdyāvā jajñānaḥ pṛthivī ame dhāḥ ǀ

yaddha te viśvā girayaścidabhvā bhiyā dṛḷhāsaḥ kiraṇā naijan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । म॒हान् । इ॒न्द्र॒ । यः । ह॒ । शुष्मैः॑ । द्यावा॑ । ज॒ज्ञा॒नः । पृ॒थि॒वी इति॑ । अमे॑ । धाः॒ ।

यत् । ह॒ । ते॒ । विश्वा॑ । गि॒रयः॑ । चि॒त् । अभ्वा॑ । भि॒या । दृ॒ळ्हासः॑ । कि॒रणाः॑ । न । ऐज॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । महान् । इन्द्र । यः । ह । शुष्मैः । द्यावा । जज्ञानः । पृथिवी इति । अमे । धाः ।

यत् । ह । ते । विश्वा । गिरयः । चित् । अभ्वा । भिया । दृळ्हासः । किरणाः । न । ऐजन् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ mahā́n ǀ indra ǀ yáḥ ǀ ha ǀ śúṣmaiḥ ǀ dyā́vā ǀ jajñānáḥ ǀ pṛthivī́ íti ǀ áme ǀ dhāḥ ǀ

yát ǀ ha ǀ te ǀ víśvā ǀ giráyaḥ ǀ cit ǀ ábhvā ǀ bhiyā́ ǀ dṛḷhā́saḥ ǀ kiráṇāḥ ǀ ná ǀ áijan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ mahān ǀ indra ǀ yaḥ ǀ ha ǀ śuṣmaiḥ ǀ dyāvā ǀ jajñānaḥ ǀ pṛthivī iti ǀ ame ǀ dhāḥ ǀ

yat ǀ ha ǀ te ǀ viśvā ǀ girayaḥ ǀ cit ǀ abhvā ǀ bhiyā ǀ dṛḷhāsaḥ ǀ kiraṇāḥ ǀ na ǀ aijan ǁ

01.063.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ यद्धरी॑ इंद्र॒ विव्र॑ता॒ वेरा ते॒ वज्रं॑ जरि॒ता बा॒ह्वोर्धा॑त् ।

येना॑विहर्यतक्रतो अ॒मित्रा॒न्पुर॑ इ॒ष्णासि॑ पुरुहूत पू॒र्वीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ यद्धरी इंद्र विव्रता वेरा ते वज्रं जरिता बाह्वोर्धात् ।

येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान्पुर इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yáddhárī indra vívratā vérā́ te vájram jaritā́ bāhvórdhāt ǀ

yénāviharyatakrato amítrānpúra iṣṇā́si puruhūta pūrvī́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yaddharī indra vivratā verā te vajram jaritā bāhvordhāt ǀ

yenāviharyatakrato amitrānpura iṣṇāsi puruhūta pūrvīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । यत् । हरी॒ इति॑ । इ॒न्द्र॒ । विऽव्र॑ता । वेः । आ । ते॒ । वज्र॑म् । ज॒रि॒ता । बा॒ह्वोः । धा॒त् ।

येन॑ । अ॒वि॒ह॒र्य॒त॒क्र॒तो॒ इत्य॑विहर्यतऽक्रतो । अ॒मित्रा॑न् । पुरः॑ । इ॒ष्णासि॑ । पु॒रु॒ऽहू॒त॒ । पू॒र्वीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । यत् । हरी इति । इन्द्र । विऽव्रता । वेः । आ । ते । वज्रम् । जरिता । बाह्वोः । धात् ।

येन । अविहर्यतक्रतो इत्यविहर्यतऽक्रतो । अमित्रान् । पुरः । इष्णासि । पुरुऽहूत । पूर्वीः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yát ǀ hárī íti ǀ indra ǀ ví-vratā ǀ véḥ ǀ ā́ ǀ te ǀ vájram ǀ jaritā́ ǀ bāhvóḥ ǀ dhāt ǀ

yéna ǀ aviharyatakrato ítyaviharyata-krato ǀ amítrān ǀ púraḥ ǀ iṣṇā́si ǀ puru-hūta ǀ pūrvī́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yat ǀ harī iti ǀ indra ǀ vi-vratā ǀ veḥ ǀ ā ǀ te ǀ vajram ǀ jaritā ǀ bāhvoḥ ǀ dhāt ǀ

yena ǀ aviharyatakrato ityaviharyata-krato ǀ amitrān ǀ puraḥ ǀ iṣṇāsi ǀ puru-hūta ǀ pūrvīḥ ǁ

01.063.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं स॒त्य इं॑द्र धृ॒ष्णुरे॒तान्त्वमृ॑भु॒क्षा नर्य॒स्त्वं षाट् ।

त्वं शुष्णं॑ वृ॒जने॑ पृ॒क्ष आ॒णौ यूने॒ कुत्सा॑य द्यु॒मते॒ सचा॑हन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सत्य इंद्र धृष्णुरेतान्त्वमृभुक्षा नर्यस्त्वं षाट् ।

त्वं शुष्णं वृजने पृक्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन् ॥

Samhita Transcription Accented

tvám satyá indra dhṛṣṇúretā́ntvámṛbhukṣā́ náryastvám ṣā́ṭ ǀ

tvám śúṣṇam vṛjáne pṛkṣá āṇáu yū́ne kútsāya dyumáte sácāhan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam satya indra dhṛṣṇuretāntvamṛbhukṣā naryastvam ṣāṭ ǀ

tvam śuṣṇam vṛjane pṛkṣa āṇau yūne kutsāya dyumate sacāhan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । स॒त्यः । इ॒न्द्र॒ । धृ॒ष्णुः । ए॒तान् । त्वम् । ऋ॒भु॒क्षाः । नर्यः॑ । त्वम् । षाट् ।

त्वम् । शुष्ण॑म् । वृ॒जने॑ । पृ॒क्षे । आ॒णौ । यूने॑ । कुत्सा॑य । द्यु॒ऽमते॑ । सचा॑ । अ॒ह॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सत्यः । इन्द्र । धृष्णुः । एतान् । त्वम् । ऋभुक्षाः । नर्यः । त्वम् । षाट् ।

त्वम् । शुष्णम् । वृजने । पृक्षे । आणौ । यूने । कुत्साय । द्युऽमते । सचा । अहन् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ satyáḥ ǀ indra ǀ dhṛṣṇúḥ ǀ etā́n ǀ tvám ǀ ṛbhukṣā́ḥ ǀ náryaḥ ǀ tvám ǀ ṣā́ṭ ǀ

tvám ǀ śúṣṇam ǀ vṛjáne ǀ pṛkṣé ǀ āṇáu ǀ yū́ne ǀ kútsāya ǀ dyu-máte ǀ sácā ǀ ahan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ satyaḥ ǀ indra ǀ dhṛṣṇuḥ ǀ etān ǀ tvam ǀ ṛbhukṣāḥ ǀ naryaḥ ǀ tvam ǀ ṣāṭ ǀ

tvam ǀ śuṣṇam ǀ vṛjane ǀ pṛkṣe ǀ āṇau ǀ yūne ǀ kutsāya ǀ dyu-mate ǀ sacā ǀ ahan ǁ

01.063.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं ह॒ त्यदिं॑द्र चोदीः॒ सखा॑ वृ॒त्रं यद्व॑ज्रिन्वृषकर्मन्नु॒भ्नाः ।

यद्ध॑ शूर वृषमणः परा॒चैर्वि दस्यूँ॒र्योना॒वकृ॑तो वृथा॒षाट् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं ह त्यदिंद्र चोदीः सखा वृत्रं यद्वज्रिन्वृषकर्मन्नुभ्नाः ।

यद्ध शूर वृषमणः पराचैर्वि दस्यूँर्योनावकृतो वृथाषाट् ॥

Samhita Transcription Accented

tvám ha tyádindra codīḥ sákhā vṛtrám yádvajrinvṛṣakarmannubhnā́ḥ ǀ

yáddha śūra vṛṣamaṇaḥ parācáirví dásyūm̐ryónāvákṛto vṛthāṣā́ṭ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam ha tyadindra codīḥ sakhā vṛtram yadvajrinvṛṣakarmannubhnāḥ ǀ

yaddha śūra vṛṣamaṇaḥ parācairvi dasyūm̐ryonāvakṛto vṛthāṣāṭ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । ह॒ । त्यत् । इ॒न्द्र॒ । चो॒दीः॒ । सखा॑ । वृ॒त्रम् । यत् । व॒ज्रि॒न् । वृ॒ष॒ऽक॒र्म॒न् । उ॒भ्नाः ।

यत् । ह॒ । शू॒र॒ । वृ॒ष॒ऽम॒नः॒ । प॒रा॒चैः । वि । दस्यू॑न् । योनौ॑ । अकृ॑तः । वृ॒था॒षाट् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । ह । त्यत् । इन्द्र । चोदीः । सखा । वृत्रम् । यत् । वज्रिन् । वृषऽकर्मन् । उभ्नाः ।

यत् । ह । शूर । वृषऽमनः । पराचैः । वि । दस्यून् । योनौ । अकृतः । वृथाषाट् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ ha ǀ tyát ǀ indra ǀ codīḥ ǀ sákhā ǀ vṛtrám ǀ yát ǀ vajrin ǀ vṛṣa-karman ǀ ubhnā́ḥ ǀ

yát ǀ ha ǀ śūra ǀ vṛṣa-manaḥ ǀ parācáiḥ ǀ ví ǀ dásyūn ǀ yónau ǀ ákṛtaḥ ǀ vṛthāṣā́ṭ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ ha ǀ tyat ǀ indra ǀ codīḥ ǀ sakhā ǀ vṛtram ǀ yat ǀ vajrin ǀ vṛṣa-karman ǀ ubhnāḥ ǀ

yat ǀ ha ǀ śūra ǀ vṛṣa-manaḥ ǀ parācaiḥ ǀ vi ǀ dasyūn ǀ yonau ǀ akṛtaḥ ǀ vṛthāṣāṭ ǁ

01.063.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं ह॒ त्यदिं॒द्रारि॑षण्यंदृ॒ळ्हस्य॑ चि॒न्मर्ता॑ना॒मजु॑ष्टौ ।

व्य१॒॑स्मदा काष्ठा॒ अर्व॑ते वर्घ॒नेव॑ वज्रिंछ्नथिह्य॒मित्रा॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं ह त्यदिंद्रारिषण्यंदृळ्हस्य चिन्मर्तानामजुष्टौ ।

व्यस्मदा काष्ठा अर्वते वर्घनेव वज्रिंछ्नथिह्यमित्रान् ॥

Samhita Transcription Accented

tvám ha tyádindrā́riṣaṇyandṛḷhásya cinmártānāmájuṣṭau ǀ

vyásmádā́ kā́ṣṭhā árvate varghanéva vajriñchnathihyamítrān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam ha tyadindrāriṣaṇyandṛḷhasya cinmartānāmajuṣṭau ǀ

vyasmadā kāṣṭhā arvate varghaneva vajriñchnathihyamitrān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । ह॒ । त्यत् । इ॒न्द्र॒ । अरि॑षण्यन् । दृ॒ळ्हस्य॑ । चि॒त् । मर्ता॑नाम् । अजु॑ष्टौ ।

वि । अ॒स्मत् । आ । काष्ठाः॑ । अर्व॑ते । वः॒ । घ॒नाऽइ॑व । व॒ज्रि॒न् । श्न॒थि॒हि॒ । अ॒मित्रा॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । ह । त्यत् । इन्द्र । अरिषण्यन् । दृळ्हस्य । चित् । मर्तानाम् । अजुष्टौ ।

वि । अस्मत् । आ । काष्ठाः । अर्वते । वः । घनाऽइव । वज्रिन् । श्नथिहि । अमित्रान् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ ha ǀ tyát ǀ indra ǀ áriṣaṇyan ǀ dṛḷhásya ǀ cit ǀ mártānām ǀ ájuṣṭau ǀ

ví ǀ asmát ǀ ā́ ǀ kā́ṣṭhāḥ ǀ árvate ǀ vaḥ ǀ ghanā́-iva ǀ vajrin ǀ śnathihi ǀ amítrān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ ha ǀ tyat ǀ indra ǀ ariṣaṇyan ǀ dṛḷhasya ǀ cit ǀ martānām ǀ ajuṣṭau ǀ

vi ǀ asmat ǀ ā ǀ kāṣṭhāḥ ǀ arvate ǀ vaḥ ǀ ghanā-iva ǀ vajrin ǀ śnathihi ǀ amitrān ǁ

01.063.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां ह॒ त्यदिं॒द्रार्ण॑सातौ॒ स्व॑र्मीळ्हे॒ नर॑ आ॒जा ह॑वंते ।

तव॑ स्वधाव इ॒यमा स॑म॒र्य ऊ॒तिर्वाजे॑ष्वत॒साय्या॑ भूत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां ह त्यदिंद्रार्णसातौ स्वर्मीळ्हे नर आजा हवंते ।

तव स्वधाव इयमा समर्य ऊतिर्वाजेष्वतसाय्या भूत् ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́m ha tyádindrā́rṇasātau svármīḷhe nára ājā́ havante ǀ

táva svadhāva iyámā́ samaryá ūtírvā́jeṣvatasā́yyā bhūt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvām ha tyadindrārṇasātau svarmīḷhe nara ājā havante ǀ

tava svadhāva iyamā samarya ūtirvājeṣvatasāyyā bhūt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । ह॒ । त्यत् । इ॒न्द्र॒ । अर्ण॑ऽसातौ । स्वः॑ऽमीळ्हे । नरः॑ । आ॒जा । ह॒व॒न्ते॒ ।

तव॑ । स्व॒धा॒ऽवः॒ । इ॒यम् । आ । स॒ऽम॒र्ये । ऊ॒तिः । वाजे॑षु । अ॒त॒साय्या॑ । भू॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । ह । त्यत् । इन्द्र । अर्णऽसातौ । स्वःऽमीळ्हे । नरः । आजा । हवन्ते ।

तव । स्वधाऽवः । इयम् । आ । सऽमर्ये । ऊतिः । वाजेषु । अतसाय्या । भूत् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ ha ǀ tyát ǀ indra ǀ árṇa-sātau ǀ sváḥ-mīḷhe ǀ náraḥ ǀ ājā́ ǀ havante ǀ

táva ǀ svadhā-vaḥ ǀ iyám ǀ ā́ ǀ sa-maryé ǀ ūtíḥ ǀ vā́jeṣu ǀ atasā́yyā ǀ bhūt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ ha ǀ tyat ǀ indra ǀ arṇa-sātau ǀ svaḥ-mīḷhe ǀ naraḥ ǀ ājā ǀ havante ǀ

tava ǀ svadhā-vaḥ ǀ iyam ǀ ā ǀ sa-marye ǀ ūtiḥ ǀ vājeṣu ǀ atasāyyā ǀ bhūt ǁ

01.063.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं ह॒ त्यदिं॑द्र स॒प्त युध्य॒न्पुरो॑ वज्रिन्पुरु॒कुत्सा॑य दर्दः ।

ब॒र्हिर्न यत्सु॒दासे॒ वृथा॒ वर्गं॒हो रा॑ज॒न्वरि॑वः पू॒रवे॑ कः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं ह त्यदिंद्र सप्त युध्यन्पुरो वज्रिन्पुरुकुत्साय दर्दः ।

बर्हिर्न यत्सुदासे वृथा वर्गंहो राजन्वरिवः पूरवे कः ॥

Samhita Transcription Accented

tvám ha tyádindra saptá yúdhyanpúro vajrinpurukútsāya dardaḥ ǀ

barhírná yátsudā́se vṛ́thā várgaṃhó rājanvárivaḥ pūráve kaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam ha tyadindra sapta yudhyanpuro vajrinpurukutsāya dardaḥ ǀ

barhirna yatsudāse vṛthā vargaṃho rājanvarivaḥ pūrave kaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । ह॒ । त्यत् । इ॒न्द्र॒ । स॒प्त । युध्य॑न् । पुरः॑ । व॒ज्रि॒न् । पु॒रु॒ऽकुत्सा॑य । द॒र्द॒रिति॑ दर्दः ।

ब॒र्हिः । न । यत् । सु॒ऽदासे॑ । वृथा॑ । वर्क् । अं॒होः । रा॒ज॒न् । वरि॑वः । पू॒रवे॑ । कः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । ह । त्यत् । इन्द्र । सप्त । युध्यन् । पुरः । वज्रिन् । पुरुऽकुत्साय । दर्दरिति दर्दः ।

बर्हिः । न । यत् । सुऽदासे । वृथा । वर्क् । अंहोः । राजन् । वरिवः । पूरवे । कः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ ha ǀ tyát ǀ indra ǀ saptá ǀ yúdhyan ǀ púraḥ ǀ vajrin ǀ puru-kútsāya ǀ dardaríti dardaḥ ǀ

barhíḥ ǀ ná ǀ yát ǀ su-dā́se ǀ vṛ́thā ǀ várk ǀ aṃhóḥ ǀ rājan ǀ várivaḥ ǀ pūráve ǀ káḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ ha ǀ tyat ǀ indra ǀ sapta ǀ yudhyan ǀ puraḥ ǀ vajrin ǀ puru-kutsāya ǀ dardariti dardaḥ ǀ

barhiḥ ǀ na ǀ yat ǀ su-dāse ǀ vṛthā ǀ vark ǀ aṃhoḥ ǀ rājan ǀ varivaḥ ǀ pūrave ǀ kaḥ ǁ

01.063.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं त्यां न॑ इंद्र देव चि॒त्रामिष॒मापो॒ न पी॑पयः॒ परि॑ज्मन् ।

यया॑ शूर॒ प्रत्य॒स्मभ्यं॒ यंसि॒ त्मन॒मूर्जं॒ न वि॒श्वध॒ क्षर॑ध्यै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं त्यां न इंद्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन् ।

यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध क्षरध्यै ॥

Samhita Transcription Accented

tvám tyā́m na indra deva citrā́míṣamā́po ná pīpayaḥ párijman ǀ

yáyā śūra prátyasmábhyam yáṃsi tmánamū́rjam ná viśvádha kṣáradhyai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tyām na indra deva citrāmiṣamāpo na pīpayaḥ parijman ǀ

yayā śūra pratyasmabhyam yaṃsi tmanamūrjam na viśvadha kṣaradhyai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । त्याम् । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । दे॒व॒ । चि॒त्राम् । इष॑म् । आपः॑ । न । पी॒प॒यः॒ । परि॑ऽज्मन् ।

यया॑ । शू॒र॒ । प्रति॑ । अ॒स्मभ्य॑म् । यंसि॑ । त्मन॑म् । ऊर्ज॑म् । न । वि॒श्वध॑ । क्षर॑ध्यै ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । त्याम् । नः । इन्द्र । देव । चित्राम् । इषम् । आपः । न । पीपयः । परिऽज्मन् ।

यया । शूर । प्रति । अस्मभ्यम् । यंसि । त्मनम् । ऊर्जम् । न । विश्वध । क्षरध्यै ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tyā́m ǀ naḥ ǀ indra ǀ deva ǀ citrā́m ǀ íṣam ǀ ā́paḥ ǀ ná ǀ pīpayaḥ ǀ pári-jman ǀ

yáyā ǀ śūra ǀ práti ǀ asmábhyam ǀ yáṃsi ǀ tmánam ǀ ū́rjam ǀ ná ǀ viśvádha ǀ kṣáradhyai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tyām ǀ naḥ ǀ indra ǀ deva ǀ citrām ǀ iṣam ǀ āpaḥ ǀ na ǀ pīpayaḥ ǀ pari-jman ǀ

yayā ǀ śūra ǀ prati ǀ asmabhyam ǀ yaṃsi ǀ tmanam ǀ ūrjam ǀ na ǀ viśvadha ǀ kṣaradhyai ǁ

01.063.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अका॑रि त इंद्र॒ गोत॑मेभि॒र्ब्रह्मा॒ण्योक्ता॒ नम॑सा॒ हरि॑भ्यां ।

सु॒पेश॑सं॒ वाज॒मा भ॑रा नः प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अकारि त इंद्र गोतमेभिर्ब्रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्यां ।

सुपेशसं वाजमा भरा नः प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात् ॥

Samhita Transcription Accented

ákāri ta indra gótamebhirbráhmāṇyóktā námasā háribhyām ǀ

supéśasam vā́jamā́ bharā naḥ prātármakṣū́ dhiyā́vasurjagamyāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

akāri ta indra gotamebhirbrahmāṇyoktā namasā haribhyām ǀ

supeśasam vājamā bharā naḥ prātarmakṣū dhiyāvasurjagamyāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अका॑रि । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । गोत॑मेभिः । ब्रह्मा॑णि । आऽउ॑क्ता । नम॑सा । हरि॑ऽभ्याम् ।

सु॒ऽपेश॑सम् । वाज॑म् । आ । भ॒र॒ । नः॒ । प्रा॒तः । म॒क्षु । धि॒याऽव॑सुः । ज॒ग॒म्या॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अकारि । ते । इन्द्र । गोतमेभिः । ब्रह्माणि । आऽउक्ता । नमसा । हरिऽभ्याम् ।

सुऽपेशसम् । वाजम् । आ । भर । नः । प्रातः । मक्षु । धियाऽवसुः । जगम्यात् ॥

Padapatha Transcription Accented

ákāri ǀ te ǀ indra ǀ gótamebhiḥ ǀ bráhmāṇi ǀ ā́-uktā ǀ námasā ǀ hári-bhyām ǀ

su-péśasam ǀ vā́jam ǀ ā́ ǀ bhara ǀ naḥ ǀ prātáḥ ǀ makṣú ǀ dhiyā́-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

akāri ǀ te ǀ indra ǀ gotamebhiḥ ǀ brahmāṇi ǀ ā-uktā ǀ namasā ǀ hari-bhyām ǀ

su-peśasam ǀ vājam ǀ ā ǀ bhara ǀ naḥ ǀ prātaḥ ǀ makṣu ǀ dhiyā-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ