SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 64

 

1. Info

To:    maruts
From:   nodhas gautama
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (2, 3, 7, 10, 11, 13); virāḍjagatī (4-6, 9); jagatī (8, 12, 14); bhuriktriṣṭup (1); nicṛttriṣṭup (15)

2nd set of styles: jagatī (1-14); triṣṭubh (15)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.064.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वृष्णे॒ शर्धा॑य॒ सुम॑खाय वे॒धसे॒ नोधः॑ सुवृ॒क्तिं प्र भ॑रा म॒रुद्भ्यः॑ ।

अ॒पो न धीरो॒ मन॑सा सु॒हस्त्यो॒ गिरः॒ समं॑जे वि॒दथे॑ष्वा॒भुवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वृष्णे शर्धाय सुमखाय वेधसे नोधः सुवृक्तिं प्र भरा मरुद्भ्यः ।

अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समंजे विदथेष्वाभुवः ॥

Samhita Transcription Accented

vṛ́ṣṇe śárdhāya súmakhāya vedháse nódhaḥ suvṛktím prá bharā marúdbhyaḥ ǀ

apó ná dhī́ro mánasā suhástyo gíraḥ sámañje vidátheṣvābhúvaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vṛṣṇe śardhāya sumakhāya vedhase nodhaḥ suvṛktim pra bharā marudbhyaḥ ǀ

apo na dhīro manasā suhastyo giraḥ samañje vidatheṣvābhuvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वृष्णे॑ । शर्धा॑य । सुऽम॑खाय । वे॒धसे॑ । नोधः॑ । सु॒ऽवृ॒क्तिम् । प्र । भ॒र॒ । म॒रुत्ऽभ्यः॑ ।

अ॒पः । न । धीरः॑ । मन॑सा । सु॒ऽहस्त्यः॑ । गिरः॑ । सम् । अ॒ञ्जे॒ । वि॒दथे॑षु । आ॒ऽभुवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वृष्णे । शर्धाय । सुऽमखाय । वेधसे । नोधः । सुऽवृक्तिम् । प्र । भर । मरुत्ऽभ्यः ।

अपः । न । धीरः । मनसा । सुऽहस्त्यः । गिरः । सम् । अञ्जे । विदथेषु । आऽभुवः ॥

Padapatha Transcription Accented

vṛ́ṣṇe ǀ śárdhāya ǀ sú-makhāya ǀ vedháse ǀ nódhaḥ ǀ su-vṛktím ǀ prá ǀ bhara ǀ marút-bhyaḥ ǀ

apáḥ ǀ ná ǀ dhī́raḥ ǀ mánasā ǀ su-hástyaḥ ǀ gíraḥ ǀ sám ǀ añje ǀ vidátheṣu ǀ ā-bhúvaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vṛṣṇe ǀ śardhāya ǀ su-makhāya ǀ vedhase ǀ nodhaḥ ǀ su-vṛktim ǀ pra ǀ bhara ǀ marut-bhyaḥ ǀ

apaḥ ǀ na ǀ dhīraḥ ǀ manasā ǀ su-hastyaḥ ǀ giraḥ ǀ sam ǀ añje ǀ vidatheṣu ǀ ā-bhuvaḥ ǁ

01.064.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते ज॑ज्ञिरे दि॒व ऋ॒ष्वास॑ उ॒क्षणो॑ रु॒द्रस्य॒ मर्या॒ असु॑रा अरे॒पसः॑ ।

पा॒व॒कासः॒ शुच॑यः॒ सूर्या॑ इव॒ सत्वा॑नो॒ न द्र॒प्सिनो॑ घो॒रव॑र्पसः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः ।

पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥

Samhita Transcription Accented

té jajñire divá ṛṣvā́sa ukṣáṇo rudrásya máryā ásurā arepásaḥ ǀ

pāvakā́saḥ śúcayaḥ sū́ryā iva sátvāno ná drapsíno ghorávarpasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te jajñire diva ṛṣvāsa ukṣaṇo rudrasya maryā asurā arepasaḥ ǀ

pāvakāsaḥ śucayaḥ sūryā iva satvāno na drapsino ghoravarpasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । ज॒ज्ञि॒रे॒ । दि॒वः । ऋ॒ष्वासः॑ । उ॒क्षणः॑ । रु॒द्रस्य॑ । मर्याः॑ । असु॑राः । अ॒रे॒पसः॑ ।

पा॒व॒कासः॑ । शुच॑यः । सूर्याः॑ऽइव । सत्वा॑नः । न । द्र॒प्सिनः॑ । घो॒रऽव॑र्पसः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । जज्ञिरे । दिवः । ऋष्वासः । उक्षणः । रुद्रस्य । मर्याः । असुराः । अरेपसः ।

पावकासः । शुचयः । सूर्याःऽइव । सत्वानः । न । द्रप्सिनः । घोरऽवर्पसः ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ jajñire ǀ diváḥ ǀ ṛṣvā́saḥ ǀ ukṣáṇaḥ ǀ rudrásya ǀ máryāḥ ǀ ásurāḥ ǀ arepásaḥ ǀ

pāvakā́saḥ ǀ śúcayaḥ ǀ sū́ryāḥ-iva ǀ sátvānaḥ ǀ ná ǀ drapsínaḥ ǀ ghorá-varpasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ jajñire ǀ divaḥ ǀ ṛṣvāsaḥ ǀ ukṣaṇaḥ ǀ rudrasya ǀ maryāḥ ǀ asurāḥ ǀ arepasaḥ ǀ

pāvakāsaḥ ǀ śucayaḥ ǀ sūryāḥ-iva ǀ satvānaḥ ǀ na ǀ drapsinaḥ ǀ ghora-varpasaḥ ǁ

01.064.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

युवा॑नो रु॒द्रा अ॒जरा॑ अभो॒ग्घनो॑ वव॒क्षुरध्रि॑गावः॒ पर्व॑ता इव ।

दृ॒ळ्हा चि॒द्विश्वा॒ भुव॑नानि॒ पार्थि॑वा॒ प्र च्या॑वयंति दि॒व्यानि॑ म॒ज्मना॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घनो ववक्षुरध्रिगावः पर्वता इव ।

दृळ्हा चिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयंति दिव्यानि मज्मना ॥

Samhita Transcription Accented

yúvāno rudrā́ ajárā abhoggháno vavakṣúrádhrigāvaḥ párvatā iva ǀ

dṛḷhā́ cidvíśvā bhúvanāni pā́rthivā prá cyāvayanti divyā́ni majmánā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvāno rudrā ajarā abhogghano vavakṣuradhrigāvaḥ parvatā iva ǀ

dṛḷhā cidviśvā bhuvanāni pārthivā pra cyāvayanti divyāni majmanā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

युवा॑नः । रु॒द्राः । अ॒जराः॑ । अ॒भो॒क्ऽहनः॑ । व॒व॒क्षुः । अध्रि॑ऽगावः । पर्व॑ताःऽइव ।

दृ॒ळ्हा । चि॒त् । विश्वा॑ । भुव॑नानि । पार्थि॑वा । प्र । च्य॒व॒य॒न्ति॒ । दि॒व्यानि॑ । म॒ज्मना॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवानः । रुद्राः । अजराः । अभोक्ऽहनः । ववक्षुः । अध्रिऽगावः । पर्वताःऽइव ।

दृळ्हा । चित् । विश्वा । भुवनानि । पार्थिवा । प्र । च्यवयन्ति । दिव्यानि । मज्मना ॥

Padapatha Transcription Accented

yúvānaḥ ǀ rudrā́ḥ ǀ ajárāḥ ǀ abhok-hánaḥ ǀ vavakṣúḥ ǀ ádhri-gāvaḥ ǀ párvatāḥ-iva ǀ

dṛḷhā́ ǀ cit ǀ víśvā ǀ bhúvanāni ǀ pā́rthivā ǀ prá ǀ cyavayanti ǀ divyā́ni ǀ majmánā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvānaḥ ǀ rudrāḥ ǀ ajarāḥ ǀ abhok-hanaḥ ǀ vavakṣuḥ ǀ adhri-gāvaḥ ǀ parvatāḥ-iva ǀ

dṛḷhā ǀ cit ǀ viśvā ǀ bhuvanāni ǀ pārthivā ǀ pra ǀ cyavayanti ǀ divyāni ǀ majmanā ǁ

01.064.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चि॒त्रैरं॒जिभि॒र्वपु॑षे॒ व्यं॑जते॒ वक्षः॑सु रु॒क्माँ अधि॑ येतिरे शु॒भे ।

अंसे॑ष्वेषां॒ नि मि॑मृक्षुर्ऋ॒ष्टयः॑ सा॒कं ज॑ज्ञिरे स्व॒धया॑ दि॒वो नरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चित्रैरंजिभिर्वपुषे व्यंजते वक्षःसु रुक्माँ अधि येतिरे शुभे ।

अंसेष्वेषां नि मिमृक्षुर्ऋष्टयः साकं जज्ञिरे स्वधया दिवो नरः ॥

Samhita Transcription Accented

citráirañjíbhirvápuṣe vyáñjate vákṣaḥsu rukmā́m̐ ádhi yetire śubhé ǀ

áṃseṣveṣām ní mimṛkṣurṛṣṭáyaḥ sākám jajñire svadháyā divó náraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

citrairañjibhirvapuṣe vyañjate vakṣaḥsu rukmām̐ adhi yetire śubhe ǀ

aṃseṣveṣām ni mimṛkṣurṛṣṭayaḥ sākam jajñire svadhayā divo naraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चि॒त्रैः । अ॒ञ्जिऽभिः॑ । वपु॑षे । वि । अ॒ञ्ज॒ते॒ । वक्षः॑ऽसु । रु॒क्मान् । अधि॑ । ये॒ति॒रे॒ । शु॒भे ।

अंसे॑षु । ए॒षा॒म् । नि । मि॒मृ॒क्षुः॒ । ऋ॒ष्टयः॑ । सा॒कम् । ज॒ज्ञि॒रे॒ । स्व॒धया॑ । दि॒वः । नरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चित्रैः । अञ्जिऽभिः । वपुषे । वि । अञ्जते । वक्षःऽसु । रुक्मान् । अधि । येतिरे । शुभे ।

अंसेषु । एषाम् । नि । मिमृक्षुः । ऋष्टयः । साकम् । जज्ञिरे । स्वधया । दिवः । नरः ॥

Padapatha Transcription Accented

citráiḥ ǀ añjí-bhiḥ ǀ vápuṣe ǀ ví ǀ añjate ǀ vákṣaḥ-su ǀ rukmā́n ǀ ádhi ǀ yetire ǀ śubhé ǀ

áṃseṣu ǀ eṣām ǀ ní ǀ mimṛkṣuḥ ǀ ṛṣṭáyaḥ ǀ sākám ǀ jajñire ǀ svadháyā ǀ diváḥ ǀ náraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

citraiḥ ǀ añji-bhiḥ ǀ vapuṣe ǀ vi ǀ añjate ǀ vakṣaḥ-su ǀ rukmān ǀ adhi ǀ yetire ǀ śubhe ǀ

aṃseṣu ǀ eṣām ǀ ni ǀ mimṛkṣuḥ ǀ ṛṣṭayaḥ ǀ sākam ǀ jajñire ǀ svadhayā ǀ divaḥ ǀ naraḥ ǁ

01.064.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ई॒शा॒न॒कृतो॒ धुन॑यो रि॒शाद॑सो॒ वाता॑न्वि॒द्युत॒स्तवि॑षीभिरक्रत ।

दु॒हंत्यूध॑र्दि॒व्यानि॒ धूत॑यो॒ भूमिं॑ पिन्वंति॒ पय॑सा॒ परि॑ज्रयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ईशानकृतो धुनयो रिशादसो वातान्विद्युतस्तविषीभिरक्रत ।

दुहंत्यूधर्दिव्यानि धूतयो भूमिं पिन्वंति पयसा परिज्रयः ॥

Samhita Transcription Accented

īśānakṛ́to dhúnayo riśā́daso vā́tānvidyútastáviṣībhirakrata ǀ

duhántyū́dhardivyā́ni dhū́tayo bhū́mim pinvanti páyasā párijrayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

īśānakṛto dhunayo riśādaso vātānvidyutastaviṣībhirakrata ǀ

duhantyūdhardivyāni dhūtayo bhūmim pinvanti payasā parijrayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ई॒शा॒न॒ऽकृतः॑ । धुन॑यः । रि॒शाद॑सः । वाता॑न् । वि॒ऽद्युतः॑ । तवि॑षीभिः । अ॒क्र॒त॒ ।

दु॒हन्ति॑ । ऊधः॑ । दि॒व्यानि॑ । धूत॑यः । भूमि॑म् । पि॒न्व॒न्ति॒ । पय॑सा । परि॑ऽज्रयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ईशानऽकृतः । धुनयः । रिशादसः । वातान् । विऽद्युतः । तविषीभिः । अक्रत ।

दुहन्ति । ऊधः । दिव्यानि । धूतयः । भूमिम् । पिन्वन्ति । पयसा । परिऽज्रयः ॥

Padapatha Transcription Accented

īśāna-kṛ́taḥ ǀ dhúnayaḥ ǀ riśā́dasaḥ ǀ vā́tān ǀ vi-dyútaḥ ǀ táviṣībhiḥ ǀ akrata ǀ

duhánti ǀ ū́dhaḥ ǀ divyā́ni ǀ dhū́tayaḥ ǀ bhū́mim ǀ pinvanti ǀ páyasā ǀ pári-jrayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

īśāna-kṛtaḥ ǀ dhunayaḥ ǀ riśādasaḥ ǀ vātān ǀ vi-dyutaḥ ǀ taviṣībhiḥ ǀ akrata ǀ

duhanti ǀ ūdhaḥ ǀ divyāni ǀ dhūtayaḥ ǀ bhūmim ǀ pinvanti ǀ payasā ǀ pari-jrayaḥ ǁ

01.064.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पिन्वं॑त्य॒पो म॒रुतः॑ सु॒दान॑वः॒ पयो॑ घृ॒तव॑द्वि॒दथे॑ष्वा॒भुवः॑ ।

अत्यं॒ न मि॒हे वि न॑यंति वा॒जिन॒मुत्सं॑ दुहंति स्त॒नयं॑त॒मक्षि॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पिन्वंत्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्विदथेष्वाभुवः ।

अत्यं न मिहे वि नयंति वाजिनमुत्सं दुहंति स्तनयंतमक्षितं ॥

Samhita Transcription Accented

pínvantyapó marútaḥ sudā́navaḥ páyo ghṛtávadvidátheṣvābhúvaḥ ǀ

átyam ná mihé ví nayanti vājínamútsam duhanti stanáyantamákṣitam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pinvantyapo marutaḥ sudānavaḥ payo ghṛtavadvidatheṣvābhuvaḥ ǀ

atyam na mihe vi nayanti vājinamutsam duhanti stanayantamakṣitam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पिन्व॑न्ति । अ॒पः । म॒रुतः॑ । सु॒ऽदान॑वः । पयः॑ । घृ॒तऽव॑त् । वि॒दथे॑षु । आ॒ऽभुवः॑ ।

अत्य॑म् । न । मि॒हे । वि । न॒य॒न्ति॒ । वा॒जिन॑म् । उत्स॑म् । दु॒ह॒न्ति॒ । स्त॒नय॑न्तम् । अक्षि॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पिन्वन्ति । अपः । मरुतः । सुऽदानवः । पयः । घृतऽवत् । विदथेषु । आऽभुवः ।

अत्यम् । न । मिहे । वि । नयन्ति । वाजिनम् । उत्सम् । दुहन्ति । स्तनयन्तम् । अक्षितम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pínvanti ǀ apáḥ ǀ marútaḥ ǀ su-dā́navaḥ ǀ páyaḥ ǀ ghṛtá-vat ǀ vidátheṣu ǀ ā-bhúvaḥ ǀ

átyam ǀ ná ǀ mihé ǀ ví ǀ nayanti ǀ vājínam ǀ útsam ǀ duhanti ǀ stanáyantam ǀ ákṣitam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pinvanti ǀ apaḥ ǀ marutaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ payaḥ ǀ ghṛta-vat ǀ vidatheṣu ǀ ā-bhuvaḥ ǀ

atyam ǀ na ǀ mihe ǀ vi ǀ nayanti ǀ vājinam ǀ utsam ǀ duhanti ǀ stanayantam ǀ akṣitam ǁ

01.064.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒हि॒षासो॑ मा॒यिन॑श्चि॒त्रभा॑नवो गि॒रयो॒ न स्वत॑वसो रघु॒ष्यदः॑ ।

मृ॒गा इ॑व ह॒स्तिनः॑ खादथा॒ वना॒ यदारु॑णीषु॒ तवि॑षी॒रयु॑ग्ध्वं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महिषासो मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रघुष्यदः ।

मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वं ॥

Samhita Transcription Accented

mahiṣā́so māyínaścitrábhānavo giráyo ná svátavaso raghuṣyádaḥ ǀ

mṛgā́ iva hastínaḥ khādathā vánā yádā́ruṇīṣu táviṣīráyugdhvam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahiṣāso māyinaścitrabhānavo girayo na svatavaso raghuṣyadaḥ ǀ

mṛgā iva hastinaḥ khādathā vanā yadāruṇīṣu taviṣīrayugdhvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒हि॒षासः॑ । मा॒यिनः॑ । चि॒त्रऽभा॑नवः । गि॒रयः॑ । न । स्वऽत॑वसः । र॒घु॒ऽस्यदः॑ ।

मृ॒गाःऽइ॑व । ह॒स्तिनः॑ । खा॒द॒थ॒ । वना॑ । यत् । आरु॑णीषु । तवि॑षीः । अयु॑ग्ध्वम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महिषासः । मायिनः । चित्रऽभानवः । गिरयः । न । स्वऽतवसः । रघुऽस्यदः ।

मृगाःऽइव । हस्तिनः । खादथ । वना । यत् । आरुणीषु । तविषीः । अयुग्ध्वम् ॥

Padapatha Transcription Accented

mahiṣā́saḥ ǀ māyínaḥ ǀ citrá-bhānavaḥ ǀ giráyaḥ ǀ ná ǀ svá-tavasaḥ ǀ raghu-syádaḥ ǀ

mṛgā́ḥ-iva ǀ hastínaḥ ǀ khādatha ǀ vánā ǀ yát ǀ ā́ruṇīṣu ǀ táviṣīḥ ǀ áyugdhvam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahiṣāsaḥ ǀ māyinaḥ ǀ citra-bhānavaḥ ǀ girayaḥ ǀ na ǀ sva-tavasaḥ ǀ raghu-syadaḥ ǀ

mṛgāḥ-iva ǀ hastinaḥ ǀ khādatha ǀ vanā ǀ yat ǀ āruṇīṣu ǀ taviṣīḥ ǀ ayugdhvam ǁ

01.064.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सिं॒हा इ॑व नानदति॒ प्रचे॑तसः पि॒शा इ॑व सु॒पिशो॑ वि॒श्ववे॑दसः ।

क्षपो॒ जिन्वं॑तः॒ पृष॑तीभिर्ऋ॒ष्टिभिः॒ समित्स॒बाधः॒ शव॒साहि॑मन्यवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव सुपिशो विश्ववेदसः ।

क्षपो जिन्वंतः पृषतीभिर्ऋष्टिभिः समित्सबाधः शवसाहिमन्यवः ॥

Samhita Transcription Accented

siṃhā́ iva nānadati prácetasaḥ piśā́ iva supíśo viśvávedasaḥ ǀ

kṣápo jínvantaḥ pṛ́ṣatībhirṛṣṭíbhiḥ sámítsabā́dhaḥ śávasā́himanyavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

siṃhā iva nānadati pracetasaḥ piśā iva supiśo viśvavedasaḥ ǀ

kṣapo jinvantaḥ pṛṣatībhirṛṣṭibhiḥ samitsabādhaḥ śavasāhimanyavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सिं॒हाःऽइ॑व । ना॒न॒द॒ति॒ । प्रऽचे॑तसः । पि॒शाःऽइ॑व । सु॒ऽपिशः॑ । वि॒श्वऽवे॑दसः ।

क्षपः॑ । जिन्व॑न्तः । पृष॑तीभिः । ऋ॒ष्टिऽभिः॑ । सम् । इत् । स॒ऽबाधः॑ । शव॑सा । अहि॑ऽमन्यवः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सिंहाःऽइव । नानदति । प्रऽचेतसः । पिशाःऽइव । सुऽपिशः । विश्वऽवेदसः ।

क्षपः । जिन्वन्तः । पृषतीभिः । ऋष्टिऽभिः । सम् । इत् । सऽबाधः । शवसा । अहिऽमन्यवः ॥

Padapatha Transcription Accented

siṃhā́ḥ-iva ǀ nānadati ǀ prá-cetasaḥ ǀ piśā́ḥ-iva ǀ su-píśaḥ ǀ viśvá-vedasaḥ ǀ

kṣápaḥ ǀ jínvantaḥ ǀ pṛ́ṣatībhiḥ ǀ ṛṣṭí-bhiḥ ǀ sám ǀ ít ǀ sa-bā́dhaḥ ǀ śávasā ǀ áhi-manyavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

siṃhāḥ-iva ǀ nānadati ǀ pra-cetasaḥ ǀ piśāḥ-iva ǀ su-piśaḥ ǀ viśva-vedasaḥ ǀ

kṣapaḥ ǀ jinvantaḥ ǀ pṛṣatībhiḥ ǀ ṛṣṭi-bhiḥ ǀ sam ǀ it ǀ sa-bādhaḥ ǀ śavasā ǀ ahi-manyavaḥ ǁ

01.064.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रोद॑सी॒ आ व॑दता गणश्रियो॒ नृषा॑चः शूराः॒ शव॒साहि॑मन्यवः ।

आ वं॒धुरे॑ष्व॒मति॒र्न द॑र्श॒ता वि॒द्युन्न त॑स्थौ मरुतो॒ रथे॑षु वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रोदसी आ वदता गणश्रियो नृषाचः शूराः शवसाहिमन्यवः ।

आ वंधुरेष्वमतिर्न दर्शता विद्युन्न तस्थौ मरुतो रथेषु वः ॥

Samhita Transcription Accented

ródasī ā́ vadatā gaṇaśriyo nṛ́ṣācaḥ śūrāḥ śávasā́himanyavaḥ ǀ

ā́ vandhúreṣvamátirná darśatā́ vidyúnná tasthau maruto rátheṣu vaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rodasī ā vadatā gaṇaśriyo nṛṣācaḥ śūrāḥ śavasāhimanyavaḥ ǀ

ā vandhureṣvamatirna darśatā vidyunna tasthau maruto ratheṣu vaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रोद॑सी॒ इति॑ । आ । व॒द॒त॒ । ग॒ण॒ऽश्रि॒यः॒ । नृऽसा॑चः । शू॒राः॒ । शव॑सा । अहि॑ऽमन्यवः ।

आ । व॒न्धुरे॑षु । अ॒मतिः॑ । न । द॒र्श॒ता । वि॒ऽद्युत् । न । त॒स्थौ॒ । म॒रु॒तः॒ । रथे॑षु । वः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रोदसी इति । आ । वदत । गणऽश्रियः । नृऽसाचः । शूराः । शवसा । अहिऽमन्यवः ।

आ । वन्धुरेषु । अमतिः । न । दर्शता । विऽद्युत् । न । तस्थौ । मरुतः । रथेषु । वः ॥

Padapatha Transcription Accented

ródasī íti ǀ ā́ ǀ vadata ǀ gaṇa-śriyaḥ ǀ nṛ́-sācaḥ ǀ śūrāḥ ǀ śávasā ǀ áhi-manyavaḥ ǀ

ā́ ǀ vandhúreṣu ǀ amátiḥ ǀ ná ǀ darśatā́ ǀ vi-dyút ǀ ná ǀ tasthau ǀ marutaḥ ǀ rátheṣu ǀ vaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rodasī iti ǀ ā ǀ vadata ǀ gaṇa-śriyaḥ ǀ nṛ-sācaḥ ǀ śūrāḥ ǀ śavasā ǀ ahi-manyavaḥ ǀ

ā ǀ vandhureṣu ǀ amatiḥ ǀ na ǀ darśatā ǀ vi-dyut ǀ na ǀ tasthau ǀ marutaḥ ǀ ratheṣu ǀ vaḥ ǁ

01.064.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒श्ववे॑दसो र॒यिभिः॒ समो॑कसः॒ संमि॑श्लास॒स्तवि॑षीभिर्विर॒प्शिनः॑ ।

अस्ता॑र॒ इषुं॑ दधिरे॒ गभ॑स्त्योरनं॒तशु॑ष्मा॒ वृष॑खादयो॒ नरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः संमिश्लासस्तविषीभिर्विरप्शिनः ।

अस्तार इषुं दधिरे गभस्त्योरनंतशुष्मा वृषखादयो नरः ॥

Samhita Transcription Accented

viśvávedaso rayíbhiḥ sámokasaḥ sáṃmiślāsastáviṣībhirvirapśínaḥ ǀ

ástāra íṣum dadhire gábhastyoranantáśuṣmā vṛ́ṣakhādayo náraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvavedaso rayibhiḥ samokasaḥ saṃmiślāsastaviṣībhirvirapśinaḥ ǀ

astāra iṣum dadhire gabhastyoranantaśuṣmā vṛṣakhādayo naraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒श्वऽवे॑दसः । र॒यिऽभिः॑ । सम्ऽओ॑कसः । सम्ऽमि॑श्लासः । तवि॑षीभिः । वि॒ऽर॒प्शिनः॑ ।

अस्ता॑रः । इषु॑म् । द॒धि॒रे॒ । गभ॑स्त्योः । अ॒न॒न्तऽशु॑ष्माः । वृष॑ऽखादयः । नरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वऽवेदसः । रयिऽभिः । सम्ऽओकसः । सम्ऽमिश्लासः । तविषीभिः । विऽरप्शिनः ।

अस्तारः । इषुम् । दधिरे । गभस्त्योः । अनन्तऽशुष्माः । वृषऽखादयः । नरः ॥

Padapatha Transcription Accented

viśvá-vedasaḥ ǀ rayí-bhiḥ ǀ sám-okasaḥ ǀ sám-miślāsaḥ ǀ táviṣībhiḥ ǀ vi-rapśínaḥ ǀ

ástāraḥ ǀ íṣum ǀ dadhire ǀ gábhastyoḥ ǀ anantá-śuṣmāḥ ǀ vṛ́ṣa-khādayaḥ ǀ náraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśva-vedasaḥ ǀ rayi-bhiḥ ǀ sam-okasaḥ ǀ sam-miślāsaḥ ǀ taviṣībhiḥ ǀ vi-rapśinaḥ ǀ

astāraḥ ǀ iṣum ǀ dadhire ǀ gabhastyoḥ ǀ ananta-śuṣmāḥ ǀ vṛṣa-khādayaḥ ǀ naraḥ ǁ

01.064.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हि॒र॒ण्यये॑भिः प॒विभिः॑ पयो॒वृध॒ उज्जि॑घ्नंत आप॒थ्यो॒३॒॑ न पर्व॑तान् ।

म॒खा अ॒यासः॑ स्व॒सृतो॑ ध्रुव॒च्युतो॑ दुध्र॒कृतो॑ म॒रुतो॒ भ्राज॑दृष्टयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृध उज्जिघ्नंत आपथ्यो न पर्वतान् ।

मखा अयासः स्वसृतो ध्रुवच्युतो दुध्रकृतो मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

hiraṇyáyebhiḥ pavíbhiḥ payovṛ́dha újjighnanta āpathyó ná párvatān ǀ

makhā́ ayā́saḥ svasṛ́to dhruvacyúto dudhrakṛ́to marúto bhrā́jadṛṣṭayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hiraṇyayebhiḥ pavibhiḥ payovṛdha ujjighnanta āpathyo na parvatān ǀ

makhā ayāsaḥ svasṛto dhruvacyuto dudhrakṛto maruto bhrājadṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हि॒र॒ण्यये॑भिः । प॒विऽभिः॑ । प॒यः॒ऽवृधः॑ । उत् । जि॒घ्न॒न्ते॒ । आ॒ऽप॒थ्यः॑ । न । पर्व॑तान् ।

म॒खाः । अ॒यासः॑ । स्व॒ऽसृतः॑ । ध्रु॒व॒ऽच्युतः॑ । दु॒ध्र॒ऽकृतः॑ । म॒रुतः॑ । भ्राज॑त्ऽऋष्टयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हिरण्ययेभिः । पविऽभिः । पयःऽवृधः । उत् । जिघ्नन्ते । आऽपथ्यः । न । पर्वतान् ।

मखाः । अयासः । स्वऽसृतः । ध्रुवऽच्युतः । दुध्रऽकृतः । मरुतः । भ्राजत्ऽऋष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

hiraṇyáyebhiḥ ǀ paví-bhiḥ ǀ payaḥ-vṛ́dhaḥ ǀ út ǀ jighnante ǀ ā-pathyáḥ ǀ ná ǀ párvatān ǀ

makhā́ḥ ǀ ayā́saḥ ǀ sva-sṛ́taḥ ǀ dhruva-cyútaḥ ǀ dudhra-kṛ́taḥ ǀ marútaḥ ǀ bhrā́jat-ṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hiraṇyayebhiḥ ǀ pavi-bhiḥ ǀ payaḥ-vṛdhaḥ ǀ ut ǀ jighnante ǀ ā-pathyaḥ ǀ na ǀ parvatān ǀ

makhāḥ ǀ ayāsaḥ ǀ sva-sṛtaḥ ǀ dhruva-cyutaḥ ǀ dudhra-kṛtaḥ ǀ marutaḥ ǀ bhrājat-ṛṣṭayaḥ ǁ

01.064.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घृषुं॑ पाव॒कं व॒निनं॒ विच॑र्षणिं रु॒द्रस्य॑ सू॒नुं ह॒वसा॑ गृणीमसि ।

र॒ज॒स्तुरं॑ त॒वसं॒ मारु॑तं ग॒णमृ॑जी॒षिणं॒ वृष॑णं सश्चत श्रि॒ये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

घृषुं पावकं वनिनं विचर्षणिं रुद्रस्य सूनुं हवसा गृणीमसि ।

रजस्तुरं तवसं मारुतं गणमृजीषिणं वृषणं सश्चत श्रिये ॥

Samhita Transcription Accented

ghṛ́ṣum pāvakám vanínam vícarṣaṇim rudrásya sūnúm havásā gṛṇīmasi ǀ

rajastúram tavásam mā́rutam gaṇámṛjīṣíṇam vṛ́ṣaṇam saścata śriyé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ghṛṣum pāvakam vaninam vicarṣaṇim rudrasya sūnum havasā gṛṇīmasi ǀ

rajasturam tavasam mārutam gaṇamṛjīṣiṇam vṛṣaṇam saścata śriye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

घृषु॑म् । पा॒व॒कम् । व॒निन॑म् । विऽच॑र्षणिम् । रु॒द्रस्य॑ । सू॒नुम् । ह॒वसा॑ । गृ॒णी॒म॒सि॒ ।

र॒जः॒ऽतुर॑म् । त॒वस॑म् । मारु॑तम् । ग॒णम् । ऋ॒जी॒षिण॑म् । वृष॑णम् । स॒श्च॒त॒ । श्रि॒ये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

घृषुम् । पावकम् । वनिनम् । विऽचर्षणिम् । रुद्रस्य । सूनुम् । हवसा । गृणीमसि ।

रजःऽतुरम् । तवसम् । मारुतम् । गणम् । ऋजीषिणम् । वृषणम् । सश्चत । श्रिये ॥

Padapatha Transcription Accented

ghṛ́ṣum ǀ pāvakám ǀ vanínam ǀ ví-carṣaṇim ǀ rudrásya ǀ sūnúm ǀ havásā ǀ gṛṇīmasi ǀ

rajaḥ-túram ǀ tavásam ǀ mā́rutam ǀ gaṇám ǀ ṛjīṣíṇam ǀ vṛ́ṣaṇam ǀ saścata ǀ śriyé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ghṛṣum ǀ pāvakam ǀ vaninam ǀ vi-carṣaṇim ǀ rudrasya ǀ sūnum ǀ havasā ǀ gṛṇīmasi ǀ

rajaḥ-turam ǀ tavasam ǀ mārutam ǀ gaṇam ǀ ṛjīṣiṇam ǀ vṛṣaṇam ǀ saścata ǀ śriye ǁ

01.064.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र नू स मर्तः॒ शव॑सा॒ जनाँ॒ अति॑ त॒स्थौ व॑ ऊ॒ती म॑रुतो॒ यमाव॑त ।

अर्व॑द्भि॒र्वाजं॑ भरते॒ धना॒ नृभि॑रा॒पृच्छ्यं॒ क्रतु॒मा क्षे॑ति॒ पुष्य॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र नू स मर्तः शवसा जनाँ अति तस्थौ व ऊती मरुतो यमावत ।

अर्वद्भिर्वाजं भरते धना नृभिरापृच्छ्यं क्रतुमा क्षेति पुष्यति ॥

Samhita Transcription Accented

prá nū́ sá mártaḥ śávasā jánām̐ áti tastháu va ūtī́ maruto yámā́vata ǀ

árvadbhirvā́jam bharate dhánā nṛ́bhirāpṛ́cchyam krátumā́ kṣeti púṣyati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra nū sa martaḥ śavasā janām̐ ati tasthau va ūtī maruto yamāvata ǀ

arvadbhirvājam bharate dhanā nṛbhirāpṛcchyam kratumā kṣeti puṣyati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नु । सः । मर्तः॑ । शव॑सा । जना॑न् । अति॑ । त॒स्थौ । वः॒ । ऊ॒ती । म॒रु॒तः॒ । यम् । आव॑त ।

अर्व॑त्ऽभिः । वाज॑म् । भ॒र॒ते॒ । धना॑ । नृऽभिः॑ । आ॒ऽपृच्छ्य॑म् । क्रतु॑म् । आ । क्षे॒ति॒ । पुष्य॑ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नु । सः । मर्तः । शवसा । जनान् । अति । तस्थौ । वः । ऊती । मरुतः । यम् । आवत ।

अर्वत्ऽभिः । वाजम् । भरते । धना । नृऽभिः । आऽपृच्छ्यम् । क्रतुम् । आ । क्षेति । पुष्यति ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ nú ǀ sáḥ ǀ mártaḥ ǀ śávasā ǀ jánān ǀ áti ǀ tastháu ǀ vaḥ ǀ ūtī́ ǀ marutaḥ ǀ yám ǀ ā́vata ǀ

árvat-bhiḥ ǀ vā́jam ǀ bharate ǀ dhánā ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ ā-pṛ́cchyam ǀ krátum ǀ ā́ ǀ kṣeti ǀ púṣyati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ nu ǀ saḥ ǀ martaḥ ǀ śavasā ǀ janān ǀ ati ǀ tasthau ǀ vaḥ ǀ ūtī ǀ marutaḥ ǀ yam ǀ āvata ǀ

arvat-bhiḥ ǀ vājam ǀ bharate ǀ dhanā ǀ nṛ-bhiḥ ǀ ā-pṛcchyam ǀ kratum ǀ ā ǀ kṣeti ǀ puṣyati ǁ

01.064.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

च॒र्कृत्यं॑ मरुतः पृ॒त्सु दु॒ष्टरं॑ द्यु॒मंतं॒ शुष्मं॑ म॒घव॑त्सु धत्तन ।

ध॒न॒स्पृत॑मु॒क्थ्यं॑ वि॒श्वच॑र्षणिं तो॒कं पु॑ष्येम॒ तन॑यं श॒तं हिमाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चर्कृत्यं मरुतः पृत्सु दुष्टरं द्युमंतं शुष्मं मघवत्सु धत्तन ।

धनस्पृतमुक्थ्यं विश्वचर्षणिं तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः ॥

Samhita Transcription Accented

carkṛ́tyam marutaḥ pṛtsú duṣṭáram dyumántam śúṣmam maghávatsu dhattana ǀ

dhanaspṛ́tamukthyám viśvácarṣaṇim tokám puṣyema tánayam śatám hímāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

carkṛtyam marutaḥ pṛtsu duṣṭaram dyumantam śuṣmam maghavatsu dhattana ǀ

dhanaspṛtamukthyam viśvacarṣaṇim tokam puṣyema tanayam śatam himāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

च॒र्कृत्य॑म् । म॒रु॒तः॒ । पृ॒त्ऽसु । दु॒स्तर॑म् । द्यु॒ऽमन्त॑म् । शुष्म॑म् । म॒घव॑त्ऽसु । ध॒त्त॒न॒ ।

ध॒न॒ऽस्पृत॑म् । उ॒क्थ्य॑म् । वि॒श्वऽच॑र्षणिम् । तो॒कम् । पु॒ष्ये॒म॒ । तन॑यम् । श॒तम् । हिमाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चर्कृत्यम् । मरुतः । पृत्ऽसु । दुस्तरम् । द्युऽमन्तम् । शुष्मम् । मघवत्ऽसु । धत्तन ।

धनऽस्पृतम् । उक्थ्यम् । विश्वऽचर्षणिम् । तोकम् । पुष्येम । तनयम् । शतम् । हिमाः ॥

Padapatha Transcription Accented

carkṛ́tyam ǀ marutaḥ ǀ pṛt-sú ǀ dustáram ǀ dyu-mántam ǀ śúṣmam ǀ maghávat-su ǀ dhattana ǀ

dhana-spṛ́tam ǀ ukthyám ǀ viśvá-carṣaṇim ǀ tokám ǀ puṣyema ǀ tánayam ǀ śatám ǀ hímāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

carkṛtyam ǀ marutaḥ ǀ pṛt-su ǀ dustaram ǀ dyu-mantam ǀ śuṣmam ǀ maghavat-su ǀ dhattana ǀ

dhana-spṛtam ǀ ukthyam ǀ viśva-carṣaṇim ǀ tokam ǀ puṣyema ǀ tanayam ǀ śatam ǀ himāḥ ǁ

01.064.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.11.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नू ष्ठि॒रं म॑रुतो वी॒रवं॑तमृती॒षाहं॑ र॒यिम॒स्मासु॑ धत्त ।

स॒ह॒स्रिणं॑ श॒तिनं॑ शूशु॒वांसं॑ प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नू ष्ठिरं मरुतो वीरवंतमृतीषाहं रयिमस्मासु धत्त ।

सहस्रिणं शतिनं शूशुवांसं प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात् ॥

Samhita Transcription Accented

nū́ ṣṭhirám maruto vīrávantamṛtīṣā́ham rayímasmā́su dhatta ǀ

sahasríṇam śatínam śūśuvā́ṃsam prātármakṣū́ dhiyā́vasurjagamyāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nū ṣṭhiram maruto vīravantamṛtīṣāham rayimasmāsu dhatta ǀ

sahasriṇam śatinam śūśuvāṃsam prātarmakṣū dhiyāvasurjagamyāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नु । स्थि॒रम् । म॒रु॒तः॒ । वी॒रऽव॑न्तम् । ऋ॒ति॒ऽसह॑म् । र॒यिम् । अ॒स्मासु॑ । ध॒त्त॒ ।

स॒ह॒स्रिण॑म् । श॒तिन॑म् । शू॒शु॒ऽवांस॑म् । प्रा॒तः । म॒क्षु । धि॒याऽव॑सुः । ज॒ग॒म्या॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नु । स्थिरम् । मरुतः । वीरऽवन्तम् । ऋतिऽसहम् । रयिम् । अस्मासु । धत्त ।

सहस्रिणम् । शतिनम् । शूशुऽवांसम् । प्रातः । मक्षु । धियाऽवसुः । जगम्यात् ॥

Padapatha Transcription Accented

nú ǀ sthirám ǀ marutaḥ ǀ vīrá-vantam ǀ ṛti-sáham ǀ rayím ǀ asmā́su ǀ dhatta ǀ

sahasríṇam ǀ śatínam ǀ śūśu-vā́ṃsam ǀ prātáḥ ǀ makṣú ǀ dhiyā́-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nu ǀ sthiram ǀ marutaḥ ǀ vīra-vantam ǀ ṛti-saham ǀ rayim ǀ asmāsu ǀ dhatta ǀ

sahasriṇam ǀ śatinam ǀ śūśu-vāṃsam ǀ prātaḥ ǀ makṣu ǀ dhiyā-vasuḥ ǀ jagamyāt ǁ