SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 65

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.065.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.001   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प॒श्वा न ता॒युं गुहा॒ चतं॑तं॒ नमो॑ युजा॒नं नमो॒ वहं॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पश्वा न तायुं गुहा चतंतं नमो युजानं नमो वहंतं ॥

Samhita transliteration accented

paśvā́ ná tāyúm gúhā cátantam námo yujānám námo váhantam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

paśvā na tāyum guhā catantam namo yujānam namo vahantam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प॒श्वा । न । ता॒युम् । गुहा॑ । चत॑न्तम् । नमः॑ । यु॒जा॒नम् । नमः॑ । वह॑न्तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पश्वा । न । तायुम् । गुहा । चतन्तम् । नमः । युजानम् । नमः । वहन्तम् ॥

Padapatha transliteration accented

paśvā́ ǀ ná ǀ tāyúm ǀ gúhā ǀ cátantam ǀ námaḥ ǀ yujānám ǀ námaḥ ǀ váhantam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

paśvā ǀ na ǀ tāyum ǀ guhā ǀ catantam ǀ namaḥ ǀ yujānam ǀ namaḥ ǀ vahantam ǁ

interlinear translation

To hiding himself [5] like [2] a thief [3] with herd [1] in secret cave [4], to possessing [7] {our} bow {of surrender} [6], to bearing [9] {our} bow {of surrender} [8]

01.065.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.002   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒जोषा॒ धीराः॑ प॒दैरनु॑ ग्म॒न्नुप॑ त्वा सीद॒न्विश्वे॒ यज॑त्राः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सजोषा धीराः पदैरनु ग्मन्नुप त्वा सीदन्विश्वे यजत्राः ॥

Samhita transliteration accented

sajóṣā dhī́rāḥ padáiránu gmannúpa tvā sīdanvíśve yájatrāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sajoṣā dhīrāḥ padairanu gmannupa tvā sīdanviśve yajatrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ऽजोषाः॑ । धीराः॑ । प॒दैः । अनु॑ । ग्म॒न् । उप॑ । त्वा॒ । सी॒द॒न् । विश्वे॑ । यज॑त्राः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सऽजोषाः । धीराः । पदैः । अनु । ग्मन् । उप । त्वा । सीदन् । विश्वे । यजत्राः ॥

Padapatha transliteration accented

sa-jóṣāḥ ǀ dhī́rāḥ ǀ padáiḥ ǀ ánu ǀ gman ǀ úpa ǀ tvā ǀ sīdan ǀ víśve ǀ yájatrāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sa-joṣāḥ ǀ dhīrāḥ ǀ padaiḥ ǀ anu ǀ gman ǀ upa ǀ tvā ǀ sīdan ǀ viśve ǀ yajatrāḥ ǁ

interlinear translation

by footprints [3] wise thinkers [2] together [1] come [5] to [6] thee [7] sitting [8], all [9] masters of sacrifice [10].

01.065.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.003   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॑ दे॒वा अनु॑ व्र॒ता गु॒र्भुव॒त्परि॑ष्टि॒र्द्यौर्न भूम॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतस्य देवा अनु व्रता गुर्भुवत्परिष्टिर्द्यौर्न भूम ॥

Samhita transliteration accented

ṛtásya devā́ ánu vratā́ gurbhúvatpáriṣṭirdyáurná bhū́ma ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ṛtasya devā anu vratā gurbhuvatpariṣṭirdyaurna bhūma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॑ । दे॒वाः । अनु॑ । व्र॒ता । गुः॒ । भुव॑त् । परि॑ष्टिः । द्यौः । न । भूम॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतस्य । देवाः । अनु । व्रता । गुः । भुवत् । परिष्टिः । द्यौः । न । भूम ॥

Padapatha transliteration accented

ṛtásya ǀ devā́ḥ ǀ ánu ǀ vratā́ ǀ guḥ ǀ bhúvat ǀ páriṣṭiḥ ǀ dyáuḥ ǀ ná ǀ bhū́ma ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ṛtasya ǀ devāḥ ǀ anu ǀ vratā ǀ guḥ ǀ bhuvat ǀ pariṣṭiḥ ǀ dyauḥ ǀ na ǀ bhūma ǁ

interlinear translation

The gods [2] follow [5] after [3] laws of workings [4] of the Truth [1]: {he} has became [6] encompassing {all} [7] like [9] Heaven [8] – the Earth [10].

01.065.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.004   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वर्धं॑ती॒मापः॑ प॒न्वा सुशि॑श्विमृ॒तस्य॒ योना॒ गर्भे॒ सुजा॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वर्धंतीमापः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजातं ॥

Samhita transliteration accented

várdhantīmā́paḥ panvā́ súśiśvimṛtásya yónā gárbhe sújātam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vardhantīmāpaḥ panvā suśiśvimṛtasya yonā garbhe sujātam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वर्ध॑न्ति । ई॒म् । आपः॑ । प॒न्वा । सुऽशि॑श्विम् । ऋ॒तस्य॑ । योना॑ । गर्भे॑ । सुऽजा॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वर्धन्ति । ईम् । आपः । पन्वा । सुऽशिश्विम् । ऋतस्य । योना । गर्भे । सुऽजातम् ॥

Padapatha transliteration accented

várdhanti ǀ īm ǀ ā́paḥ ǀ panvā́ ǀ sú-śiśvim ǀ ṛtásya ǀ yónā ǀ gárbhe ǀ sú-jātam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vardhanti ǀ īm ǀ āpaḥ ǀ panvā ǀ su-śiśvim ǀ ṛtasya ǀ yonā ǀ garbhe ǀ su-jātam ǁ

interlinear translation

For [2] waters [3] increase [1] by {their} toil [4] {him} growing well [5], well-born [9] in womb1 [7] of the Truth [6], in abode [8].

1 see note to 1.15.4

01.065.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.005   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒ष्टिर्न र॒ण्वा क्षि॒तिर्न पृ॒थ्वी गि॒रिर्न भुज्म॒ क्षोदो॒ न शं॒भु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुष्टिर्न रण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शंभु ॥

Samhita transliteration accented

puṣṭírná raṇvā́ kṣitírná pṛthvī́ girírná bhújma kṣódo ná śambhú ǁ

Samhita transliteration nonaccented

puṣṭirna raṇvā kṣitirna pṛthvī girirna bhujma kṣodo na śambhu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒ष्टिः । न । र॒ण्वा । क्षि॒तिः । न । पृ॒थ्वी । गि॒रिः । न । भुज्म॑ । क्षोदः॑ । न । श॒म्ऽभु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुष्टिः । न । रण्वा । क्षितिः । न । पृथ्वी । गिरिः । न । भुज्म । क्षोदः । न । शम्ऽभु ॥

Padapatha transliteration accented

puṣṭíḥ ǀ ná ǀ raṇvā́ ǀ kṣitíḥ ǀ ná ǀ pṛthvī́ ǀ giríḥ ǀ ná ǀ bhújma ǀ kṣódaḥ ǀ ná ǀ śam-bhú ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

puṣṭiḥ ǀ na ǀ raṇvā ǀ kṣitiḥ ǀ na ǀ pṛthvī ǀ giriḥ ǀ na ǀ bhujma ǀ kṣodaḥ ǀ na ǀ śam-bhu ǁ

interlinear translation

{He is} rapturous [3] like [2] a growth [1], dwelling-place [4] like [5] an earth [6], enjoyable [9] like [8] a mountain [7], bliss-giving [12] like [11] a stream of water [10],

01.065.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.006   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत्यो॒ नाज्म॒न्त्सर्ग॑प्रतक्तः॒ सिंधु॒र्न क्षोदः॒ क ईं॑ वराते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अत्यो नाज्मन्त्सर्गप्रतक्तः सिंधुर्न क्षोदः क ईं वराते ॥

Samhita transliteration accented

átyo nā́jmantsárgaprataktaḥ síndhurná kṣódaḥ ká īm varāte ǁ

Samhita transliteration nonaccented

atyo nājmantsargaprataktaḥ sindhurna kṣodaḥ ka īm varāte ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अत्यः॑ । न । अज्म॑न् । सर्ग॑ऽप्रतक्तः । सिन्धुः॑ । न । क्षोदः॑ । कः । ई॒म् । व॒रा॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अत्यः । न । अज्मन् । सर्गऽप्रतक्तः । सिन्धुः । न । क्षोदः । कः । ईम् । वराते ॥

Padapatha transliteration accented

átyaḥ ǀ ná ǀ ájman ǀ sárga-prataktaḥ ǀ síndhuḥ ǀ ná ǀ kṣódaḥ ǀ káḥ ǀ īm ǀ varāte ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

atyaḥ ǀ na ǀ ajman ǀ sarga-prataktaḥ ǀ sindhuḥ ǀ na ǀ kṣodaḥ ǀ kaḥ ǀ īm ǀ varāte ǁ

interlinear translation

like [2] steed [1] in a battle [3] rushing to the gallop [4], like [6] a rushing [7] river [5], who [8] will restrain?

01.065.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.007   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जा॒मिः सिंधू॑नां॒ भ्राते॑व॒ स्वस्रा॒मिभ्या॒न्न राजा॒ वना॑न्यत्ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जामिः सिंधूनां भ्रातेव स्वस्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति ॥

Samhita transliteration accented

jāmíḥ síndhūnām bhrā́teva svásrāmíbhyānná rā́jā vánānyatti ǁ

Samhita transliteration nonaccented

jāmiḥ sindhūnām bhrāteva svasrāmibhyānna rājā vanānyatti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जा॒मिः । सिन्धू॑नाम् । भ्राता॑ऽइव । स्वस्रा॑म् । इभ्या॑न् । न । राजा॑ । वना॑नि । अ॒त्ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जामिः । सिन्धूनाम् । भ्राताऽइव । स्वस्राम् । इभ्यान् । न । राजा । वनानि । अत्ति ॥

Padapatha transliteration accented

jāmíḥ ǀ síndhūnām ǀ bhrā́tā-iva ǀ svásrām ǀ íbhyān ǀ ná ǀ rā́jā ǀ vánāni ǀ atti ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

jāmiḥ ǀ sindhūnām ǀ bhrātā-iva ǀ svasrām ǀ ibhyān ǀ na ǀ rājā ǀ vanāni ǀ atti ǁ

interlinear translation

Close comrade [1] of rivers [2] like brother [3] for sisters [4], {he} devours [9] {earth’s} forests [8] like [6] king [7] – enemies [5],

01.065.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.008   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद्वात॑जूतो॒ वना॒ व्यस्था॑द॒ग्निर्ह॑ दाति॒ रोमा॑ पृथि॒व्याः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यद्वातजूतो वना व्यस्थादग्निर्ह दाति रोमा पृथिव्याः ॥

Samhita transliteration accented

yádvā́tajūto vánā vyásthādagnírha dāti rómā pṛthivyā́ḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadvātajūto vanā vyasthādagnirha dāti romā pṛthivyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । वात॑ऽजूतः । वना॑ । वि । अस्था॑त् । अ॒ग्निः । ह॒ । दा॒ति॒ । रोम॑ । पृ॒थि॒व्याः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । वातऽजूतः । वना । वि । अस्थात् । अग्निः । ह । दाति । रोम । पृथिव्याः ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ vā́ta-jūtaḥ ǀ vánā ǀ ví ǀ ásthāt ǀ agníḥ ǀ ha ǀ dāti ǀ róma ǀ pṛthivyā́ḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ vāta-jūtaḥ ǀ vanā ǀ vi ǀ asthāt ǀ agniḥ ǀ ha ǀ dāti ǀ roma ǀ pṛthivyāḥ ǁ

interlinear translation

when [1] driven by the breath of the wind [2] Agni [6] stands widely [5] over forests [3], verily [7], tears asunder [8] hairs [9] of earth [10].

01.065.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.009   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्वसि॑त्य॒प्सु हं॒सो न सीद॒न् क्रत्वा॒ चेति॑ष्ठो वि॒शामु॑ष॒र्भुत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन् क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत् ॥

Samhita transliteration accented

śvásityapsú haṃsó ná sī́dan krátvā cétiṣṭho viśā́muṣarbhút ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śvasityapsu haṃso na sīdan kratvā cetiṣṭho viśāmuṣarbhut ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्वसि॑ति । अ॒प्ऽसु । हं॒सः । न । सीद॑न् । क्रत्वा॑ । चेति॑ष्ठः । वि॒शाम् । उ॒षः॒ऽभुत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्वसिति । अप्ऽसु । हंसः । न । सीदन् । क्रत्वा । चेतिष्ठः । विशाम् । उषःऽभुत् ॥

Padapatha transliteration accented

śvásiti ǀ ap-sú ǀ haṃsáḥ ǀ ná ǀ sī́dan ǀ krátvā ǀ cétiṣṭhaḥ ǀ viśā́m ǀ uṣaḥ-bhút ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śvasiti ǀ ap-su ǀ haṃsaḥ ǀ na ǀ sīdan ǀ kratvā ǀ cetiṣṭhaḥ ǀ viśām ǀ uṣaḥ-bhut ǁ

interlinear translation

{He} breathes [1] in Waters [2] like [4] a seated [5] swan [3], the most conscious of knowledge [7], by will [6] waking [9] the peoples [8] in the dawn [9].

01.065.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.010   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोमो॒ न वे॒धा ऋ॒तप्र॑जातः प॒शुर्न शिश्वा॑ वि॒भुर्दू॒रेभाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पशुर्न शिश्वा विभुर्दूरेभाः ॥

Samhita transliteration accented

sómo ná vedhā́ ṛtáprajātaḥ paśúrná śíśvā vibhúrdūrébhāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

somo na vedhā ṛtaprajātaḥ paśurna śiśvā vibhurdūrebhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोमः॑ । न । वे॒धाः । ऋ॒तऽप्र॑जातः । प॒शुः । न । शिश्वा॑ । वि॒ऽभुः । दू॒रेऽभाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमः । न । वेधाः । ऋतऽप्रजातः । पशुः । न । शिश्वा । विऽभुः । दूरेऽभाः ॥

Padapatha transliteration accented

sómaḥ ǀ ná ǀ vedhā́ḥ ǀ ṛtá-prajātaḥ ǀ paśúḥ ǀ ná ǀ śíśvā ǀ vi-bhúḥ ǀ dūré-bhāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

somaḥ ǀ na ǀ vedhāḥ ǀ ṛta-prajātaḥ ǀ paśuḥ ǀ na ǀ śiśvā ǀ vi-bhuḥ ǀ dūre-bhāḥ ǁ

interlinear translation

Like [2] soma [1], ordainer of works [3], born of the Truth [4], like [6] cow [5] with calf [7], all-pervading [8], his light is seen from afar [9].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 19461

1.65.1-2. He hides himself like a thief with the cow of vision in the secret cavern, he takes to himself our adoration, and thither he carries it2. The thinkers take a common joy in him, they follow him by his footprints; all the Masters of sacrifice come to thee, O Flame, in the secrecy.

1.65.3-4. The Gods follow after him the law of the workings of Truth. He stands encompassing all as heaven the earth. The Waters make him grow increasing in his bulk by their toil3, the Flame well-born in their womb, in the abode of the Truth.

1.65.5-6. He is as if a delightful thriving, he is like the earth our wide dwelling-place. He is enjoyable like a hill and bliss-giving like fast-running water. He is like a charger in the battle rushing to the gallop and like a flowing river4, who shall hedge in his course?

1.65.7-8. He is the close comrade of the Rivers as is a brother of his sisters. He devours the earth’s forests as a king his enemies. When driven by the breath of the wind he ranges around the forests, the Flame tears asunder the hairs of Earth’s body.

1.65.9-10. He breathes in the Waters like a seated swan. Waking in the dawn he has power by the will of his works to give knowledge to the peoples. He is like the God of the Wine, born of the Truth and a creator. He is like a cow with her new-born. He is wide-spreading and his light is seen from afar.

2. February 19205

1. He hides himself like a thief with the Cow of vision in the secret cavern of being taking to himself and bearing thither our adoration.

2. The thinkers nurse a common joy in him in their hearts and follow in his way by her footprints. All the Masters of sacrifice come to thee, O Flame, in the secrecy.

3. The Gods follow after him the ways and works of the Truth. He shall stand encompassing the earth like heaven.

4. The Waters increase by their toil growing in his bulk the Flame because he was born perfect in their womb in the house of Truth.

5. He is like delightful increase and like the wide earth our dwelling-place. He is enjoyable like a hill and bliss-giving like fast-running water.

6. He is like a horse in the battle-charge urged to the gallop and like a rushing river, and who then shall hedge in his course?

7. He is the close comrade of the Rivers as a brother of his sisters. He devours Earth’s pleasant woods as a king devours his enemies.

8. When driven by the breath of the wind he stands about in all the woodland, the Flame tears asunder the hairs of earth’s body.

9. He breathes in the Waters like a seated swan. Awake in the dawn he has power by the will of his works to give knowledge to the peoples.

10. He is like the god of the nectar-wine and born of Truth and a creator. He is like the Cow with her child. He is all-pervading and his light is seen from a far distance

3. Circa 1917–206

1.65.1-2

तायुः thief with the cow in mountain cave .. (query, one who forms, creates पश्वा by the cow of vision)

गुहा चतंतं. See parallel passages. S. अब्रूपायां गुहायां or अश्वत्थगुहायां Taitt. स निलायत सोऽपः प्राविशत् or (sruti) अग्निर्देवेभ्यो निलायत । अश्वो रूपं कृत्वा सोऽश्वत्थे संवत्सरमतिष्ठत्

चतंतं S. going = वर्तमानं. चततिर्गतिकर्मा. Perhaps “hiding” cf चतुः four = originally, side, wall

Data चत् 1 ask, request 2 go

Caus. to cause to hide scare, terrify

चतित hidden, made to disappear चातन driving away, removing चातनं removing, scaring away .. tormenting, afflicting चतुल depositing, placing चत्वर a quadrangular place or courtyard, a levelled spot of ground for sacrifice, a place where many roads meet, a collection of four chariots. चत्वालः a hole in the ground prepared for oblation or sacrificial fire, Kusha grass, womb. चतुर clever .. swift .. charming चतुरः round pillow .. crooked gait .. elephant’s stable (also चतुरं). चतुरं cleverness. See also चट् , चण् , चंड् and their derivatives.

गुहा

नमः S. offering food; really “obeisance, devotion”

युजानं 1. आत्मना संयुजानं. So “taking to himself”; may it not = प्रयुज् ?

Parallel passages.

धीराः. S. The intelligent gods. Simply the thinkers — possibly the Angiras Rishis.

सजोषाः समानप्रीतयः

पदैः. S. Tracks.

Parallel passages.

यजत्राः. S. यजनीयाः to be worshipped with sacrifice. But he also takes it active elsewhere.

उपसीदन् S. समीपं प्राप्नुवन् । ददृशुरित्यर्थः. But simply “came” or “came up to thee” or else “came for the knowledge”

1.65.3-4

ऋतस्य S. गतस्य पलायितस्याग्नेः. Absurd. ऋतस्य व्रता = परमसत्यस्य धर्मान् , or else सत्यस्याग्नेर्धर्मान् . Is ऋत ever adjective in R.V.?

ऋतस्य व्रता Parallel passages

व्रता S. कर्माणि. But it means “a regular or fixed course of action” = धर्म. S. says his actions of going, sitting, lying etc अन्वेष्टुमगमन् — cf such expressions as दृढानि व्रतानि which means “firm, unchanging courses or laws of action” or अदब्धानि व्रतानि. Hence the later meaning of व्रत

परिष्टिः. S. परितः सर्वतोऽन्वेषणंइषु इच्छायां. No .. Agni became परितः स्थितः all encompassing as the heaven encompasses the earth. Cf अभिष्टिः. गविष्टिः is different in formation.

द्यौर्न भूम. S. Earth became like heaven. But it means “as earth heaven” or “a great wideness like heaven” or “encompassing the earth like heaven”.

वर्धंति. S. The waters increase him, ie so keep him that the gods cannot see him, but that would rather show than hide him.

पन्वा. S. स्तोत्रेण. I take it as “working, toil”. The waters increase him by their working. Cf Greek πόνος toil, Tamil paṇ. to do, act. पण् to deal, traffic, trade and its derivatives. पनुः = toil

सुशिश्विं. S. सुष्ठु प्रवर्धितं

ऋतस्य S. यज्ञस्यान्नस्य वा योनौ कारणभूते जले. योनिरित्युदकनाम गर्भे गर्भस्थाने Sayana says the Fish gave news of him. Taitt. तं देवताः प्रैषमैच्छन् । तं मत्स्यः प्राब्रवीत्

1.65.5-6

पुष्टिर्न रण्वा S. (1) delightful (हृद्या) as the increase of desired fruits, because all dealings with both worlds depend upon Agni.

or (2) गंतव्यः or शब्दनीयः स्तुत्यः — ie Agni is got in the sacrifice by offerings as increase is got. स्तुत्यः not possible — cf 66.2

गिरिर्न भुज्म भोजयिता with its fruits and roots, as Agni by cooking our food, or as Agni gives enjoyment of Paradise or as a mountain protects people in famine by its fruits and nuts, so Agni delivers from sin.

शंभु सुखकरं

अज्मन् battle — why not course, race? अत्यः सततगमनशीलो जात्यश्वः

सर्गप्रतक्तः विसर्जनेन प्रगमितः to the man who has to be killed; instr. compound तृतीया कर्मणीति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं तंचु गतौ

सिंधुः न क्षोदः स्यंदनशीलमुदकमिवायमपि शीघ्रगामी क्षोदः = उदकं क्षुद् to tread on, trample, strike against, crush, bruise, pound. At. [Atmanepada] to move, be agitated.

क्षोदः pounding .. mortar .. flour .. dust .. small particle

क्षोदस् water.

को वराते को वारयेत्

1.65.7-8

सिंधूनां स्यंदनशीलानामपां

जामिः बंधुः because they are born of him तथाम्नातं । अग्नेरापः or because he hid in them and then became very friendly with them,

भ्राता as a brother is हितकरः to his sisters

इभ्यान् S. 1. enemies — भियं यंतीति. 2 rich men — by taking from them their wealth. In either case हिनस्ति.

इभः (-भन्-किच्च) elephant; Vd [Veda] fearless power or servants, dependants

इभ्य wealthy (Dk [Dashakumaracharita]) .. belonging to one’s servants

इभ्यः a king, elephant driver, acc. to S. enemy

इभ्या a female elephant .. olibanum tree, boswellia serrata.

इभ्यक wealthy, rich.

Suggestions to follow, go (elephant cf T. [Tamil] yanai) .. to attack (enemy) .. to rule (ईश्) so king, rich or powerful man .. power .. The servants, retinue from sense of to go with, follow

दाति छिनत्ति

1.65.9-10

श्वसिति. S. He breathes there when he runs away from the gods, ie is hidden.

क्रत्वा S. ज्ञानहेतुनात्मीयेन प्रकाशेन

चेतिष्ठः S. with विशांअतिशयेन ज्ञापयिता — ie by the light he gives at night.

क्रतु in sense of knowledge

चेतिष्ठः Parallel passages.

वेधाः S. विधाता स्रष्टा. Soma creates the plants which are eaten भोग्यजातं, Agni is the eater भोक्तृ, as सोमो वा ओषधीनां राजा and Taitt. अग्निरन्नादोऽन्नपतिः and in Vajasaneyaka एतावद्वा इदमन्नं चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः

Does ववेधा = creator?

ऋतजातः born from water

शिश्वा S. (1) शयानः. Agni has contracted like an animal in the waters (2) (the cow) with the calf

विभुः प्रभूतः when born as opposed to contraction or प्रभूतावयवः like the cow in his birth — all this to be connected with श्वसिति

 

1 Hymns to the Mystic Fire, 1946 // CWSA.– Vol. 16.– Hymns to the Mystic Fire.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2013, pp. 31-113.

Back

2 Or better, he takes to himself our surrender, he carries with him our surrender.

Back

3 Or, by their chant,

Back

4 Or, like a sea in its motion,

Back

5 Parashara’s Hymns to the Lord of the Flame // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 576-578. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.6, No 7 – February 1920, pp. 447-448.

Back

6 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 448-455. (Part 4 № 4).

Back

in Russian