SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 65

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: dvipadā virāt (6-10); nicṛtpaṅkti (2, 3, 5); paṅktiḥ (1); virāṭpaṅkti (4)

2nd set of styles: dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.065.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प॒श्वा न ता॒युं गुहा॒ चतं॑तं॒ नमो॑ युजा॒नं नमो॒ वहं॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पश्वा न तायुं गुहा चतंतं नमो युजानं नमो वहंतं ॥

Samhita Transcription Accented

paśvā́ ná tāyúm gúhā cátantam námo yujānám námo váhantam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

paśvā na tāyum guhā catantam namo yujānam namo vahantam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प॒श्वा । न । ता॒युम् । गुहा॑ । चत॑न्तम् । नमः॑ । यु॒जा॒नम् । नमः॑ । वह॑न्तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पश्वा । न । तायुम् । गुहा । चतन्तम् । नमः । युजानम् । नमः । वहन्तम् ॥

Padapatha Transcription Accented

paśvā́ ǀ ná ǀ tāyúm ǀ gúhā ǀ cátantam ǀ námaḥ ǀ yujānám ǀ námaḥ ǀ váhantam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

paśvā ǀ na ǀ tāyum ǀ guhā ǀ catantam ǀ namaḥ ǀ yujānam ǀ namaḥ ǀ vahantam ǁ

01.065.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒जोषा॒ धीराः॑ प॒दैरनु॑ ग्म॒न्नुप॑ त्वा सीद॒न्विश्वे॒ यज॑त्राः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सजोषा धीराः पदैरनु ग्मन्नुप त्वा सीदन्विश्वे यजत्राः ॥

Samhita Transcription Accented

sajóṣā dhī́rāḥ padáiránu gmannúpa tvā sīdanvíśve yájatrāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sajoṣā dhīrāḥ padairanu gmannupa tvā sīdanviśve yajatrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ऽजोषाः॑ । धीराः॑ । प॒दैः । अनु॑ । ग्म॒न् । उप॑ । त्वा॒ । सी॒द॒न् । विश्वे॑ । यज॑त्राः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सऽजोषाः । धीराः । पदैः । अनु । ग्मन् । उप । त्वा । सीदन् । विश्वे । यजत्राः ॥

Padapatha Transcription Accented

sa-jóṣāḥ ǀ dhī́rāḥ ǀ padáiḥ ǀ ánu ǀ gman ǀ úpa ǀ tvā ǀ sīdan ǀ víśve ǀ yájatrāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sa-joṣāḥ ǀ dhīrāḥ ǀ padaiḥ ǀ anu ǀ gman ǀ upa ǀ tvā ǀ sīdan ǀ viśve ǀ yajatrāḥ ǁ

01.065.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॑ दे॒वा अनु॑ व्र॒ता गु॒र्भुव॒त्परि॑ष्टि॒र्द्यौर्न भूम॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतस्य देवा अनु व्रता गुर्भुवत्परिष्टिर्द्यौर्न भूम ॥

Samhita Transcription Accented

ṛtásya devā́ ánu vratā́ gurbhúvatpáriṣṭirdyáurná bhū́ma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛtasya devā anu vratā gurbhuvatpariṣṭirdyaurna bhūma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॑ । दे॒वाः । अनु॑ । व्र॒ता । गुः॒ । भुव॑त् । परि॑ष्टिः । द्यौः । न । भूम॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतस्य । देवाः । अनु । व्रता । गुः । भुवत् । परिष्टिः । द्यौः । न । भूम ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛtásya ǀ devā́ḥ ǀ ánu ǀ vratā́ ǀ guḥ ǀ bhúvat ǀ páriṣṭiḥ ǀ dyáuḥ ǀ ná ǀ bhū́ma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛtasya ǀ devāḥ ǀ anu ǀ vratā ǀ guḥ ǀ bhuvat ǀ pariṣṭiḥ ǀ dyauḥ ǀ na ǀ bhūma ǁ

01.065.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वर्धं॑ती॒मापः॑ प॒न्वा सुशि॑श्विमृ॒तस्य॒ योना॒ गर्भे॒ सुजा॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वर्धंतीमापः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजातं ॥

Samhita Transcription Accented

várdhantīmā́paḥ panvā́ súśiśvimṛtásya yónā gárbhe sújātam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vardhantīmāpaḥ panvā suśiśvimṛtasya yonā garbhe sujātam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वर्ध॑न्ति । ई॒म् । आपः॑ । प॒न्वा । सुऽशि॑श्विम् । ऋ॒तस्य॑ । योना॑ । गर्भे॑ । सुऽजा॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वर्धन्ति । ईम् । आपः । पन्वा । सुऽशिश्विम् । ऋतस्य । योना । गर्भे । सुऽजातम् ॥

Padapatha Transcription Accented

várdhanti ǀ īm ǀ ā́paḥ ǀ panvā́ ǀ sú-śiśvim ǀ ṛtásya ǀ yónā ǀ gárbhe ǀ sú-jātam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vardhanti ǀ īm ǀ āpaḥ ǀ panvā ǀ su-śiśvim ǀ ṛtasya ǀ yonā ǀ garbhe ǀ su-jātam ǁ

01.065.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒ष्टिर्न र॒ण्वा क्षि॒तिर्न पृ॒थ्वी गि॒रिर्न भुज्म॒ क्षोदो॒ न शं॒भु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुष्टिर्न रण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शंभु ॥

Samhita Transcription Accented

puṣṭírná raṇvā́ kṣitírná pṛthvī́ girírná bhújma kṣódo ná śambhú ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

puṣṭirna raṇvā kṣitirna pṛthvī girirna bhujma kṣodo na śambhu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒ष्टिः । न । र॒ण्वा । क्षि॒तिः । न । पृ॒थ्वी । गि॒रिः । न । भुज्म॑ । क्षोदः॑ । न । श॒म्ऽभु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुष्टिः । न । रण्वा । क्षितिः । न । पृथ्वी । गिरिः । न । भुज्म । क्षोदः । न । शम्ऽभु ॥

Padapatha Transcription Accented

puṣṭíḥ ǀ ná ǀ raṇvā́ ǀ kṣitíḥ ǀ ná ǀ pṛthvī́ ǀ giríḥ ǀ ná ǀ bhújma ǀ kṣódaḥ ǀ ná ǀ śam-bhú ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

puṣṭiḥ ǀ na ǀ raṇvā ǀ kṣitiḥ ǀ na ǀ pṛthvī ǀ giriḥ ǀ na ǀ bhujma ǀ kṣodaḥ ǀ na ǀ śam-bhu ǁ

01.065.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत्यो॒ नाज्म॒न्त्सर्ग॑प्रतक्तः॒ सिंधु॒र्न क्षोदः॒ क ईं॑ वराते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अत्यो नाज्मन्त्सर्गप्रतक्तः सिंधुर्न क्षोदः क ईं वराते ॥

Samhita Transcription Accented

átyo nā́jmantsárgaprataktaḥ síndhurná kṣódaḥ ká īm varāte ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atyo nājmantsargaprataktaḥ sindhurna kṣodaḥ ka īm varāte ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अत्यः॑ । न । अज्म॑न् । सर्ग॑ऽप्रतक्तः । सिन्धुः॑ । न । क्षोदः॑ । कः । ई॒म् । व॒रा॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अत्यः । न । अज्मन् । सर्गऽप्रतक्तः । सिन्धुः । न । क्षोदः । कः । ईम् । वराते ॥

Padapatha Transcription Accented

átyaḥ ǀ ná ǀ ájman ǀ sárga-prataktaḥ ǀ síndhuḥ ǀ ná ǀ kṣódaḥ ǀ káḥ ǀ īm ǀ varāte ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atyaḥ ǀ na ǀ ajman ǀ sarga-prataktaḥ ǀ sindhuḥ ǀ na ǀ kṣodaḥ ǀ kaḥ ǀ īm ǀ varāte ǁ

01.065.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जा॒मिः सिंधू॑नां॒ भ्राते॑व॒ स्वस्रा॒मिभ्या॒न्न राजा॒ वना॑न्यत्ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जामिः सिंधूनां भ्रातेव स्वस्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति ॥

Samhita Transcription Accented

jāmíḥ síndhūnām bhrā́teva svásrāmíbhyānná rā́jā vánānyatti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jāmiḥ sindhūnām bhrāteva svasrāmibhyānna rājā vanānyatti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जा॒मिः । सिन्धू॑नाम् । भ्राता॑ऽइव । स्वस्रा॑म् । इभ्या॑न् । न । राजा॑ । वना॑नि । अ॒त्ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जामिः । सिन्धूनाम् । भ्राताऽइव । स्वस्राम् । इभ्यान् । न । राजा । वनानि । अत्ति ॥

Padapatha Transcription Accented

jāmíḥ ǀ síndhūnām ǀ bhrā́tā-iva ǀ svásrām ǀ íbhyān ǀ ná ǀ rā́jā ǀ vánāni ǀ atti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jāmiḥ ǀ sindhūnām ǀ bhrātā-iva ǀ svasrām ǀ ibhyān ǀ na ǀ rājā ǀ vanāni ǀ atti ǁ

01.065.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद्वात॑जूतो॒ वना॒ व्यस्था॑द॒ग्निर्ह॑ दाति॒ रोमा॑ पृथि॒व्याः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यद्वातजूतो वना व्यस्थादग्निर्ह दाति रोमा पृथिव्याः ॥

Samhita Transcription Accented

yádvā́tajūto vánā vyásthādagnírha dāti rómā pṛthivyā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadvātajūto vanā vyasthādagnirha dāti romā pṛthivyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । वात॑ऽजूतः । वना॑ । वि । अस्था॑त् । अ॒ग्निः । ह॒ । दा॒ति॒ । रोम॑ । पृ॒थि॒व्याः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । वातऽजूतः । वना । वि । अस्थात् । अग्निः । ह । दाति । रोम । पृथिव्याः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ vā́ta-jūtaḥ ǀ vánā ǀ ví ǀ ásthāt ǀ agníḥ ǀ ha ǀ dāti ǀ róma ǀ pṛthivyā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ vāta-jūtaḥ ǀ vanā ǀ vi ǀ asthāt ǀ agniḥ ǀ ha ǀ dāti ǀ roma ǀ pṛthivyāḥ ǁ

01.065.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्वसि॑त्य॒प्सु हं॒सो न सीद॒न् क्रत्वा॒ चेति॑ष्ठो वि॒शामु॑ष॒र्भुत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन् क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत् ॥

Samhita Transcription Accented

śvásityapsú haṃsó ná sī́dan krátvā cétiṣṭho viśā́muṣarbhút ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śvasityapsu haṃso na sīdan kratvā cetiṣṭho viśāmuṣarbhut ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्वसि॑ति । अ॒प्ऽसु । हं॒सः । न । सीद॑न् । क्रत्वा॑ । चेति॑ष्ठः । वि॒शाम् । उ॒षः॒ऽभुत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्वसिति । अप्ऽसु । हंसः । न । सीदन् । क्रत्वा । चेतिष्ठः । विशाम् । उषःऽभुत् ॥

Padapatha Transcription Accented

śvásiti ǀ ap-sú ǀ haṃsáḥ ǀ ná ǀ sī́dan ǀ krátvā ǀ cétiṣṭhaḥ ǀ viśā́m ǀ uṣaḥ-bhút ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śvasiti ǀ ap-su ǀ haṃsaḥ ǀ na ǀ sīdan ǀ kratvā ǀ cetiṣṭhaḥ ǀ viśām ǀ uṣaḥ-bhut ǁ

01.065.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.12.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोमो॒ न वे॒धा ऋ॒तप्र॑जातः प॒शुर्न शिश्वा॑ वि॒भुर्दू॒रेभाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पशुर्न शिश्वा विभुर्दूरेभाः ॥

Samhita Transcription Accented

sómo ná vedhā́ ṛtáprajātaḥ paśúrná śíśvā vibhúrdūrébhāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

somo na vedhā ṛtaprajātaḥ paśurna śiśvā vibhurdūrebhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोमः॑ । न । वे॒धाः । ऋ॒तऽप्र॑जातः । प॒शुः । न । शिश्वा॑ । वि॒ऽभुः । दू॒रेऽभाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमः । न । वेधाः । ऋतऽप्रजातः । पशुः । न । शिश्वा । विऽभुः । दूरेऽभाः ॥

Padapatha Transcription Accented

sómaḥ ǀ ná ǀ vedhā́ḥ ǀ ṛtá-prajātaḥ ǀ paśúḥ ǀ ná ǀ śíśvā ǀ vi-bhúḥ ǀ dūré-bhāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

somaḥ ǀ na ǀ vedhāḥ ǀ ṛta-prajātaḥ ǀ paśuḥ ǀ na ǀ śiśvā ǀ vi-bhuḥ ǀ dūre-bhāḥ ǁ