SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 66

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.066.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.011   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

र॒यिर्न चि॒त्रा सूरो॒ न सं॒दृगायु॒र्न प्रा॒णो नित्यो॒ न सू॒नुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रयिर्न चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः ॥

Samhita transliteration accented

rayírná citrā́ sū́ro ná saṃdṛ́gā́yurná prāṇó nítyo ná sūnúḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

rayirna citrā sūro na saṃdṛgāyurna prāṇo nityo na sūnuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

र॒यिः । न । चि॒त्रा । सूरः॑ । न । स॒म्ऽदृक् । आयुः॑ । न । प्रा॒णः । नित्यः॑ । न । सू॒नुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रयिः । न । चित्रा । सूरः । न । सम्ऽदृक् । आयुः । न । प्राणः । नित्यः । न । सूनुः ॥

Padapatha transliteration accented

rayíḥ ǀ ná ǀ citrā́ ǀ sū́raḥ ǀ ná ǀ sam-dṛ́k ǀ ā́yuḥ ǀ ná ǀ prāṇáḥ ǀ nítyaḥ ǀ ná ǀ sūnúḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

rayiḥ ǀ na ǀ citrā ǀ sūraḥ ǀ na ǀ sam-dṛk ǀ āyuḥ ǀ na ǀ prāṇaḥ ǀ nityaḥ ǀ na ǀ sūnuḥ ǁ

interlinear translation

Like [2] many-hued [3] riches [1], like [5] all-seeing [6] sun [4], like [8] breath [9], life [7], like [11] eternal [10] son [12].

01.066.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.012   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तक्वा॒ न भूर्णि॒र्वना॑ सिषक्ति॒ पयो॒ न धे॒नुः शुचि॑र्वि॒भावा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा ॥

Samhita transliteration accented

tákvā ná bhū́rṇirvánā siṣakti páyo ná dhenúḥ śúcirvibhā́vā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

takvā na bhūrṇirvanā siṣakti payo na dhenuḥ śucirvibhāvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तक्वा॑ । न । भूर्णिः॑ । वना॑ । सि॒स॒क्ति॒ । पयः॑ । न । धे॒नुः । शुचिः॑ । वि॒भाऽवा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तक्वा । न । भूर्णिः । वना । सिसक्ति । पयः । न । धेनुः । शुचिः । विभाऽवा ॥

Padapatha transliteration accented

tákvā ǀ ná ǀ bhū́rṇiḥ ǀ vánā ǀ sisakti ǀ páyaḥ ǀ ná ǀ dhenúḥ ǀ śúciḥ ǀ vibhā́-vā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

takvā ǀ na ǀ bhūrṇiḥ ǀ vanā ǀ sisakti ǀ payaḥ ǀ na ǀ dhenuḥ ǀ śuciḥ ǀ vibhā-vā ǁ

interlinear translation

Like [2] bearing [3] galloper [1] pursuing [5] forests [4], like [7] yielding [8] milk [6] cow [8], pure [9], wide is his lustre [10].

01.066.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.013   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दा॒धार॒ क्षेम॒मोको॒ न र॒ण्वो यवो॒ न प॒क्वो जेता॒ जना॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानां ॥

Samhita transliteration accented

dādhā́ra kṣémamóko ná raṇvó yávo ná pakvó jétā jánānām ǁ

Samhita transliteration nonaccented

dādhāra kṣemamoko na raṇvo yavo na pakvo jetā janānām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दा॒धार॑ । क्षेम॑म् । ओकः॑ । न । र॒ण्वः । यवः॑ । न । प॒क्वः । जेता॑ । जना॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दाधार । क्षेमम् । ओकः । न । रण्वः । यवः । न । पक्वः । जेता । जनानाम् ॥

Padapatha transliteration accented

dādhā́ra ǀ kṣémam ǀ ókaḥ ǀ ná ǀ raṇváḥ ǀ yávaḥ ǀ ná ǀ pakváḥ ǀ jétā ǀ jánānām ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

dādhāra ǀ kṣemam ǀ okaḥ ǀ na ǀ raṇvaḥ ǀ yavaḥ ǀ na ǀ pakvaḥ ǀ jetā ǀ janānām ǁ

interlinear translation

{He} has gave [1] secure foundation1 [2] like [4] rapturous [5] home [3], like [7] ripe [8] barley [6], victorious [9] of living beings [10].

1 see note to 1.55.4

01.066.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.014   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋषि॒र्न स्तुभ्वा॑ वि॒क्षु प्र॑श॒स्तो वा॒जी न प्री॒तो वयो॑ दधाति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋषिर्न स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥

Samhita transliteration accented

ṛ́ṣirná stúbhvā vikṣú praśastó vājī́ ná prītó váyo dadhāti ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ṛṣirna stubhvā vikṣu praśasto vājī na prīto vayo dadhāti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋषिः॑ । न । स्तुभ्वा॑ । वि॒क्षु । प्र॒ऽश॒स्तः । वा॒जी । न । प्री॒तः । वयः॑ । द॒धा॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋषिः । न । स्तुभ्वा । विक्षु । प्रऽशस्तः । वाजी । न । प्रीतः । वयः । दधाति ॥

Padapatha transliteration accented

ṛ́ṣiḥ ǀ ná ǀ stúbhvā ǀ vikṣú ǀ pra-śastáḥ ǀ vājī́ ǀ ná ǀ prītáḥ ǀ váyaḥ ǀ dadhāti ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ṛṣiḥ ǀ na ǀ stubhvā ǀ vikṣu ǀ pra-śastaḥ ǀ vājī ǀ na ǀ prītaḥ ǀ vayaḥ ǀ dadhāti ǁ

interlinear translation

Like [2] rishi [1] chanting [3] among peoples [4], like [7] proclaimed [5] exulting [8] steed of the plenitude [6], {he} upholds [10] growth [9].

01.066.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.015   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दु॒रोक॑शोचिः॒ क्रतु॒र्न नित्यो॑ जा॒येव॒ योना॒वरं॒ विश्व॑स्मै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै ॥

Samhita transliteration accented

durókaśociḥ kráturná nítyo jāyéva yónāváram víśvasmai ǁ

Samhita transliteration nonaccented

durokaśociḥ kraturna nityo jāyeva yonāvaram viśvasmai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दु॒रोक॑ऽशोचिः । क्रतुः॑ । न । नित्यः॑ । जा॒याऽइ॑व । योनौ॑ । अर॑म् । विश्व॑स्मै ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दुरोकऽशोचिः । क्रतुः । न । नित्यः । जायाऽइव । योनौ । अरम् । विश्वस्मै ॥

Padapatha transliteration accented

duróka-śociḥ ǀ krátuḥ ǀ ná ǀ nítyaḥ ǀ jāyā́-iva ǀ yónau ǀ áram ǀ víśvasmai ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

duroka-śociḥ ǀ kratuḥ ǀ na ǀ nityaḥ ǀ jāyā-iva ǀ yonau ǀ aram ǀ viśvasmai ǁ

interlinear translation

Scalding heat [1], like [3] eternal [4] will [2], like wife [5] in house [6], sufficient [7] for every one [8].

01.066.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.016   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चि॒त्रो यदभ्रा॑ट् छ्वे॒तो न वि॒क्षु रथो॒ न रु॒क्मी त्वे॒षः स॒मत्सु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चित्रो यदभ्राट् छ्वेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्सु ॥

Samhita transliteration accented

citró yádábhrāṭ chvetó ná vikṣú rátho ná rukmī́ tveṣáḥ samátsu ǁ

Samhita transliteration nonaccented

citro yadabhrāṭ chveto na vikṣu ratho na rukmī tveṣaḥ samatsu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चि॒त्रः । यत् । अभ्रा॑ट् । श्वे॒तः । न । वि॒क्षु । रथः॑ । न । रु॒क्मी । त्वे॒षः । स॒मत्ऽसु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चित्रः । यत् । अभ्राट् । श्वेतः । न । विक्षु । रथः । न । रुक्मी । त्वेषः । समत्ऽसु ॥

Padapatha transliteration accented

citráḥ ǀ yát ǀ ábhrāṭ ǀ śvetáḥ ǀ ná ǀ vikṣú ǀ ráthaḥ ǀ ná ǀ rukmī́ ǀ tveṣáḥ ǀ samát-su ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

citraḥ ǀ yat ǀ abhrāṭ ǀ śvetaḥ ǀ na ǀ vikṣu ǀ rathaḥ ǀ na ǀ rukmī ǀ tveṣaḥ ǀ samat-su ǁ

interlinear translation

Rich in brilliance [1], when [2] blazes [3], like [5] white one [4] in peoples [6], like [8] golden [9] chariot [7] brilliant [10] in battles [11].

01.066.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.017   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सेने॑व सृ॒ष्टामं॑ दधा॒त्यस्तु॒र्न दि॒द्युत्त्वे॒षप्र॑तीका ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्त्वेषप्रतीका ॥

Samhita transliteration accented

séneva sṛṣṭā́mam dadhātyásturná didyúttveṣápratīkā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

seneva sṛṣṭāmam dadhātyasturna didyuttveṣapratīkā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सेना॑ऽइव । सृ॒ष्टा । अम॑म् । द॒धा॒ति॒ । अस्तुः॑ । न । दि॒द्युत् । त्वे॒षऽप्र॑तीका ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सेनाऽइव । सृष्टा । अमम् । दधाति । अस्तुः । न । दिद्युत् । त्वेषऽप्रतीका ॥

Padapatha transliteration accented

sénā-iva ǀ sṛṣṭā́ ǀ ámam ǀ dadhāti ǀ ástuḥ ǀ ná ǀ didyút ǀ tveṣá-pratīkā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

senā-iva ǀ sṛṣṭā ǀ amam ǀ dadhāti ǀ astuḥ ǀ na ǀ didyut ǀ tveṣa-pratīkā ǁ

interlinear translation

Like [1] spreading [2] army [1] upholds [4] strenght [3], like [6] flaming arrow [7] of archer [5] with keen burning front [8].

01.066.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.018   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒मो ह॑ जा॒तो य॒मो जनि॑त्वं जा॒रः क॒नीनां॒ पति॒र्जनी॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनां ॥

Samhita transliteration accented

yamó ha jātó yamó jánitvam jāráḥ kanī́nām pátirjánīnām ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yamo ha jāto yamo janitvam jāraḥ kanīnām patirjanīnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒मः । ह॒ । जा॒तः । य॒मः । जनि॑ऽत्वम् । जा॒रः । क॒नीना॑म् । पतिः॑ । जनी॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यमः । ह । जातः । यमः । जनिऽत्वम् । जारः । कनीनाम् । पतिः । जनीनाम् ॥

Padapatha transliteration accented

yamáḥ ǀ ha ǀ jātáḥ ǀ yamáḥ ǀ jáni-tvam ǀ jāráḥ ǀ kanī́nām ǀ pátiḥ ǀ jánīnām ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yamaḥ ǀ ha ǀ jātaḥ ǀ yamaḥ ǀ jani-tvam ǀ jāraḥ ǀ kanīnām ǀ patiḥ ǀ janīnām ǁ

interlinear translation

Truly [2], a twin [1] {that was} born [3], a twin [4], who is to be born [5], lover [6] of virgins [7], husband [8] of women | of mothers [9].

01.066.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.019   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं व॑श्च॒राथा॑ व॒यं व॑स॒त्यास्तं॒ न गावो॒ नक्षं॑त इ॒द्धं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षंत इद्धं ॥

Samhita transliteration accented

tám vaścarā́thā vayám vasatyā́stam ná gā́vo nákṣanta iddhám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tam vaścarāthā vayam vasatyāstam na gāvo nakṣanta iddham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । वः॒ । च॒राथा॑ । व॒यम् । व॒स॒त्या । अस्त॑म् । न । गावः॑ । नक्ष॑न्ते । इ॒द्धम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । वः । चराथा । वयम् । वसत्या । अस्तम् । न । गावः । नक्षन्ते । इद्धम् ॥

Padapatha transliteration accented

tám ǀ vaḥ ǀ carā́thā ǀ vayám ǀ vasatyā́ ǀ ástam ǀ ná ǀ gā́vaḥ ǀ nákṣante ǀ iddhám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tam ǀ vaḥ ǀ carāthā ǀ vayam ǀ vasatyā ǀ astam ǀ na ǀ gāvaḥ ǀ nakṣante ǀ iddham ǁ

interlinear translation

To that [1] yours [2] kindled [10] we {come} [4] by movement [3], by staying [5], like [7] cows [8] come [9] to home [6].

01.066.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.020   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सिंधु॒र्न क्षोदः॒ प्र नीची॑रैनो॒न्नवं॑त॒ गावः॒ स्व१॒॑र्दृशी॑के ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सिंधुर्न क्षोदः प्र नीचीरैनोन्नवंत गावः स्वर्दृशीके ॥

Samhita transliteration accented

síndhurná kṣódaḥ prá nī́cīrainonnávanta gā́vaḥ svárdṛ́śīke ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sindhurna kṣodaḥ pra nīcīrainonnavanta gāvaḥ svardṛśīke ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सिन्धुः॑ । न । क्षोदः॑ । प्र । नीचीः॑ । ऐ॒नो॒त् । नव॑न्त । गावः॑ । स्वः॑ । दृशी॑के ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सिन्धुः । न । क्षोदः । प्र । नीचीः । ऐनोत् । नवन्त । गावः । स्वः । दृशीके ॥

Padapatha transliteration accented

síndhuḥ ǀ ná ǀ kṣódaḥ ǀ prá ǀ nī́cīḥ ǀ ainot ǀ návanta ǀ gā́vaḥ ǀ sváḥ ǀ dṛ́śīke ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sindhuḥ ǀ na ǀ kṣodaḥ ǀ pra ǀ nīcīḥ ǀ ainot ǀ navanta ǀ gāvaḥ ǀ svaḥ ǀ dṛśīke ǁ

interlinear translation

Like [2] river [1] running [3] forward [4], {that} advanced [6] down [5], cows (perceptions from supramental Svar) [8] moved [7] in visible [10] Svar [9].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 19461

1.66.1-2. He is like a wealth richly diverse and like the all-seeing of the Sun. He is as if life and the breath of our existence, he is as if our eternal child. He is like a galloper bearing us. He clings to the forests: he is like a cow with her milk. He is pure-bright and wide is his lustre.

1.66.3-4. He holds all our good like a pleasant home; he is like ripe corn. He is a conqueror of men and like a chanting Rishi; there is word of him among the folk: he is as if our exultant steed of swiftness; he upholds our growth.

1.66.5-6. He is light in a house difficult to inhabit2; he is as a will ever active in us; he is like a wife in our abode and sufficient to every man. When he blazes wonderfully manifold, he is like one white in the peoples: he is like a golden chariot; he is a splendour in our battles.

1.66.7-8. He is like an army running to the charge and puts strength in us: he is like the flaming shaft of the Archer with its keen burning front. A twin he is born, a twin he is that which is to be born: he is the lover of the virgins and the husband of the mothers.

1.66.9-10. We by your movement, we by your staying, come to him when his light is kindled as the cows come home to their stall. He is like a river running in its channel and sends in his front the descending Waters: the Ray-Cows move to him in the manifesting of the world of the Sun3.

2. July 19204

1. He is as if a marvellous shining riches and like the wide seeing of the sun. He is as if life and the breath of our existence and he is as if our eternal child.

2. He is like a galloper that bears us. He fastens on the woodlands. He gives of his substance as the cow its milk. He is wide and lustrous, he is very bright and pure.

3. He is pleasant like a home and holds all our good. He is to us like ripe corn. He is a conqueror of men

4. and like a chanting Rishi; the word of him is among the folk. He is like an exulting steed and he lays on us our birth to knowledge.

5. He is light in a house difficult to inhabit5. He is as an eternal will that acts in us; he is like a wife in our chamber and sufficient to every man.

6. When he burns out wonderful and manifold, he is as if the white horse in the peoples. He is like a chariot made of gold: he is like a keen flame in the battles.

7. He is like an army running to the charge and puts strength in us: he is like the flaming shaft of the Archer that has a keen burning face.

8. He is the twin that is born and the twin who is that which is to be born. He is the lover of the virgins and the husband of the mothers.

9. When his light is kindled, we come to him as the herds come to their home: we come to him by your journeying, O gods, and we come to him by your sitting still.

10. He is like a river running in its channel and sends in front the downward Waters: the herd of the Rays move to him in the seeing of the world of the Sun.

3. Circa 1917–206

1.66.1-2

चित्रा. चायनीयो विचित्ररूपो वा like wealth

संदृक् संद्रष्टा (दर्शयिता of all things वस्तूनां) like the sun — may it not be “seeing of the sun”?

युः संचरन् like the breath moving (in the mouth) or as the प्राणवायुरायुर्जीवनमवस्थापयति (S. यावद्ध्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः)

नित्यो न सूनुः ध्रुवः पुत्र इव प्रियकारी because Agni gives Swarga.

Sru[ti]: पुत्रः पित्रे लोककृज्जातवेद इति

Parallel passages

तक्वा गतिमानश्वः तक हसने. अत्र गत्यर्थः as that is one of its meanings.

भूर्णिः भर्ता आरयति पोषयति — may it not be “swift”?

धेनुः प्रीणयिता

सिषक्ति दग्धुं समवैति सेवते वा

1.66.3-4

क्षेमं. स्तोतृभ्यो दत्तस्य धनस्य रक्षणं धारयति = कर्तुं शक्नोति

रण्वः delightful or गंतव्यःगृहवत्सर्वैः प्राप्यते

यवः is उपभोग्य because it is पक्वः ripe, Agni because he cooks पाकादिकार्यहेतुतया!!

जनानां of enemies मध्ये

स्तुभ्वा देवानां स्तोता

प्रशस्तः famous प्रख्यातः among Yajamanas.

वाजी as a horse goes joyfully to battle, so Agni joyfully carries the offerings.

वयः अन्नं दधाति दधातु let him give us

1.66.5-6

दुरोकशोचिः दुष्प्रापतेजाः उच समवाये

क्रतुः — firm as a कर्मणां कर्ता. As he is firm, without negligence and wakeful in his works, so Agni is firm and wakeful in burning the Rakshasa

cf 1.5

अरं. अलं भूषणं — as a wife in a house so Agni is अग्निहोत्रादिगृहे an ornament for every sacrificer

चित्र 2 meanings

श्वेतः शुभ्रवर्ण आदित्य इव one at night, the other at day. But what of the white horse?

त्वेषः दीप्तः — keen flaming

समत्सु समानं माद्यंत्येष्विति समदः संग्रामाः यद्वा सम्यगत्ति भक्षयति वीरानिति समत्

1.66.7-8

सेना इनेन सह वर्तत इति सेना

अमं दधाति भयं करोति बलं दधाति वा = is strong — Yaska.

दिद्युत् वज्रनाम here = इषु like the shining faced arrow of the shooter it frightens the enemy

यमः Agni is giver of desires to praisers यच्छतीति or twin because born with Indra. All creatures born or to be born are Agni, because all भावs are subject to Agni on account of आहुतिसर्वेषां भावानामाहुतिद्वाराग्न्यधीनत्वात्

Possible “Like Yama he controls what is born and what is to be born.”

जारः पतिः S. quotes a Rik.

सोमो॑ ददद्गंध॒र्वाय॑ गंध॒र्वो द॑दद॒ग्नये॑ ।

र॒यिं च॑ पु॒त्रांश्चा॑दाद॒ग्निर्मह्य॒मथो॑ इ॒मां ॥ [10.85.41]

and तथा चाख्यायते

अनुपजातपुरुषसंभोगेच्छावस्थां स्त्रियं सोमो लेभे । स च सोम ईषदुपजातभोगेच्छां तां विश्वावसवे गंधर्वाय प्रादात् । स च गंधर्वो विवाहसमयेऽग्नये प्रददौ । अग्निश्च मनुजाय भर्त्रे धनपुत्रैः सहितामिमां प्रायच्छत् । Agni is the lover at the time of marriage, because then their virginity ceases.

But Yaska Ni. 10.21 तृतीयोऽग्निस्ते पतिरित्यपि निसमो भवति

Or, says S, he is the जनीनां पालयिता because he gives the fruit by the sacrifices performed.

1.66.9-10

चराथा चरथयाचरथः पशुः । तत्प्रभवैर्हृदयादिभिः साध्याहुतिरपि चरथेत्युच्यते — the effect being expressed by the cause

वसत्या पुरोडाशाद्याहुत्या (in the Sadhyahuti) — निवसतीति स्थावरो व्रीह्यादिर्वसतिः — Yaska

नक्षंते So P.P. 3rd for 1st person व्याप्नुयाम? But obviously it must be नक्षंतः. For present participle in place of verb,

Parallel passages

नीचीः इतस्ततो नितरामुद्गच्छंतीर्ज्वालाः as the stream goes quickly downward

प्रैनोत् प्रेरयति

स्वर्दृशीके नभसि वर्तमाने दर्शनीयेऽग्नौ

गावः गमनस्वभावा रश्मयः

नवंते संगच्छंते

 

1 Hymns to the Mystic Fire, 1946 // CWSA.– Vol. 16.– Hymns to the Mystic Fire.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2013, pp. 31-113.

Back

2 Or, he is a light difficult to kindle;

Back

3 Or, when the Sun appears.

Back

4 Parashara’s Hymns to the Lord of the Flame // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 580-582. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.6, No 12 – July 1920, pp. 767-768.

Back

5 Or, “He is a light difficult to kindle.”

Back

6 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 448-455. (Part 4 № 4).

Back

in Russian