SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 66

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: dvipadā virāt (6-10); paṅktiḥ (1-3); virāṭpaṅkti (4, 5)

2nd set of styles: dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.066.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

र॒यिर्न चि॒त्रा सूरो॒ न सं॒दृगायु॒र्न प्रा॒णो नित्यो॒ न सू॒नुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रयिर्न चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः ॥

Samhita Transcription Accented

rayírná citrā́ sū́ro ná saṃdṛ́gā́yurná prāṇó nítyo ná sūnúḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rayirna citrā sūro na saṃdṛgāyurna prāṇo nityo na sūnuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

र॒यिः । न । चि॒त्रा । सूरः॑ । न । स॒म्ऽदृक् । आयुः॑ । न । प्रा॒णः । नित्यः॑ । न । सू॒नुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रयिः । न । चित्रा । सूरः । न । सम्ऽदृक् । आयुः । न । प्राणः । नित्यः । न । सूनुः ॥

Padapatha Transcription Accented

rayíḥ ǀ ná ǀ citrā́ ǀ sū́raḥ ǀ ná ǀ sam-dṛ́k ǀ ā́yuḥ ǀ ná ǀ prāṇáḥ ǀ nítyaḥ ǀ ná ǀ sūnúḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rayiḥ ǀ na ǀ citrā ǀ sūraḥ ǀ na ǀ sam-dṛk ǀ āyuḥ ǀ na ǀ prāṇaḥ ǀ nityaḥ ǀ na ǀ sūnuḥ ǁ

01.066.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तक्वा॒ न भूर्णि॒र्वना॑ सिषक्ति॒ पयो॒ न धे॒नुः शुचि॑र्वि॒भावा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा ॥

Samhita Transcription Accented

tákvā ná bhū́rṇirvánā siṣakti páyo ná dhenúḥ śúcirvibhā́vā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

takvā na bhūrṇirvanā siṣakti payo na dhenuḥ śucirvibhāvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तक्वा॑ । न । भूर्णिः॑ । वना॑ । सि॒स॒क्ति॒ । पयः॑ । न । धे॒नुः । शुचिः॑ । वि॒भाऽवा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तक्वा । न । भूर्णिः । वना । सिसक्ति । पयः । न । धेनुः । शुचिः । विभाऽवा ॥

Padapatha Transcription Accented

tákvā ǀ ná ǀ bhū́rṇiḥ ǀ vánā ǀ sisakti ǀ páyaḥ ǀ ná ǀ dhenúḥ ǀ śúciḥ ǀ vibhā́-vā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

takvā ǀ na ǀ bhūrṇiḥ ǀ vanā ǀ sisakti ǀ payaḥ ǀ na ǀ dhenuḥ ǀ śuciḥ ǀ vibhā-vā ǁ

01.066.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दा॒धार॒ क्षेम॒मोको॒ न र॒ण्वो यवो॒ न प॒क्वो जेता॒ जना॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानां ॥

Samhita Transcription Accented

dādhā́ra kṣémamóko ná raṇvó yávo ná pakvó jétā jánānām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dādhāra kṣemamoko na raṇvo yavo na pakvo jetā janānām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दा॒धार॑ । क्षेम॑म् । ओकः॑ । न । र॒ण्वः । यवः॑ । न । प॒क्वः । जेता॑ । जना॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दाधार । क्षेमम् । ओकः । न । रण्वः । यवः । न । पक्वः । जेता । जनानाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

dādhā́ra ǀ kṣémam ǀ ókaḥ ǀ ná ǀ raṇváḥ ǀ yávaḥ ǀ ná ǀ pakváḥ ǀ jétā ǀ jánānām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dādhāra ǀ kṣemam ǀ okaḥ ǀ na ǀ raṇvaḥ ǀ yavaḥ ǀ na ǀ pakvaḥ ǀ jetā ǀ janānām ǁ

01.066.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋषि॒र्न स्तुभ्वा॑ वि॒क्षु प्र॑श॒स्तो वा॒जी न प्री॒तो वयो॑ दधाति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋषिर्न स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥

Samhita Transcription Accented

ṛ́ṣirná stúbhvā vikṣú praśastó vājī́ ná prītó váyo dadhāti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛṣirna stubhvā vikṣu praśasto vājī na prīto vayo dadhāti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋषिः॑ । न । स्तुभ्वा॑ । वि॒क्षु । प्र॒ऽश॒स्तः । वा॒जी । न । प्री॒तः । वयः॑ । द॒धा॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋषिः । न । स्तुभ्वा । विक्षु । प्रऽशस्तः । वाजी । न । प्रीतः । वयः । दधाति ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛ́ṣiḥ ǀ ná ǀ stúbhvā ǀ vikṣú ǀ pra-śastáḥ ǀ vājī́ ǀ ná ǀ prītáḥ ǀ váyaḥ ǀ dadhāti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛṣiḥ ǀ na ǀ stubhvā ǀ vikṣu ǀ pra-śastaḥ ǀ vājī ǀ na ǀ prītaḥ ǀ vayaḥ ǀ dadhāti ǁ

01.066.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दु॒रोक॑शोचिः॒ क्रतु॒र्न नित्यो॑ जा॒येव॒ योना॒वरं॒ विश्व॑स्मै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै ॥

Samhita Transcription Accented

durókaśociḥ kráturná nítyo jāyéva yónāváram víśvasmai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

durokaśociḥ kraturna nityo jāyeva yonāvaram viśvasmai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दु॒रोक॑ऽशोचिः । क्रतुः॑ । न । नित्यः॑ । जा॒याऽइ॑व । योनौ॑ । अर॑म् । विश्व॑स्मै ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दुरोकऽशोचिः । क्रतुः । न । नित्यः । जायाऽइव । योनौ । अरम् । विश्वस्मै ॥

Padapatha Transcription Accented

duróka-śociḥ ǀ krátuḥ ǀ ná ǀ nítyaḥ ǀ jāyā́-iva ǀ yónau ǀ áram ǀ víśvasmai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

duroka-śociḥ ǀ kratuḥ ǀ na ǀ nityaḥ ǀ jāyā-iva ǀ yonau ǀ aram ǀ viśvasmai ǁ

01.066.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चि॒त्रो यदभ्रा॑ट् छ्वे॒तो न वि॒क्षु रथो॒ न रु॒क्मी त्वे॒षः स॒मत्सु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चित्रो यदभ्राट् छ्वेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्सु ॥

Samhita Transcription Accented

citró yádábhrāṭ chvetó ná vikṣú rátho ná rukmī́ tveṣáḥ samátsu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

citro yadabhrāṭ chveto na vikṣu ratho na rukmī tveṣaḥ samatsu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चि॒त्रः । यत् । अभ्रा॑ट् । श्वे॒तः । न । वि॒क्षु । रथः॑ । न । रु॒क्मी । त्वे॒षः । स॒मत्ऽसु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चित्रः । यत् । अभ्राट् । श्वेतः । न । विक्षु । रथः । न । रुक्मी । त्वेषः । समत्ऽसु ॥

Padapatha Transcription Accented

citráḥ ǀ yát ǀ ábhrāṭ ǀ śvetáḥ ǀ ná ǀ vikṣú ǀ ráthaḥ ǀ ná ǀ rukmī́ ǀ tveṣáḥ ǀ samát-su ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

citraḥ ǀ yat ǀ abhrāṭ ǀ śvetaḥ ǀ na ǀ vikṣu ǀ rathaḥ ǀ na ǀ rukmī ǀ tveṣaḥ ǀ samat-su ǁ

01.066.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सेने॑व सृ॒ष्टामं॑ दधा॒त्यस्तु॒र्न दि॒द्युत्त्वे॒षप्र॑तीका ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्त्वेषप्रतीका ॥

Samhita Transcription Accented

séneva sṛṣṭā́mam dadhātyásturná didyúttveṣápratīkā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

seneva sṛṣṭāmam dadhātyasturna didyuttveṣapratīkā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सेना॑ऽइव । सृ॒ष्टा । अम॑म् । द॒धा॒ति॒ । अस्तुः॑ । न । दि॒द्युत् । त्वे॒षऽप्र॑तीका ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सेनाऽइव । सृष्टा । अमम् । दधाति । अस्तुः । न । दिद्युत् । त्वेषऽप्रतीका ॥

Padapatha Transcription Accented

sénā-iva ǀ sṛṣṭā́ ǀ ámam ǀ dadhāti ǀ ástuḥ ǀ ná ǀ didyút ǀ tveṣá-pratīkā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

senā-iva ǀ sṛṣṭā ǀ amam ǀ dadhāti ǀ astuḥ ǀ na ǀ didyut ǀ tveṣa-pratīkā ǁ

01.066.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒मो ह॑ जा॒तो य॒मो जनि॑त्वं जा॒रः क॒नीनां॒ पति॒र्जनी॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनां ॥

Samhita Transcription Accented

yamó ha jātó yamó jánitvam jāráḥ kanī́nām pátirjánīnām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yamo ha jāto yamo janitvam jāraḥ kanīnām patirjanīnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒मः । ह॒ । जा॒तः । य॒मः । जनि॑ऽत्वम् । जा॒रः । क॒नीना॑म् । पतिः॑ । जनी॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यमः । ह । जातः । यमः । जनिऽत्वम् । जारः । कनीनाम् । पतिः । जनीनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yamáḥ ǀ ha ǀ jātáḥ ǀ yamáḥ ǀ jáni-tvam ǀ jāráḥ ǀ kanī́nām ǀ pátiḥ ǀ jánīnām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yamaḥ ǀ ha ǀ jātaḥ ǀ yamaḥ ǀ jani-tvam ǀ jāraḥ ǀ kanīnām ǀ patiḥ ǀ janīnām ǁ

01.066.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं व॑श्च॒राथा॑ व॒यं व॑स॒त्यास्तं॒ न गावो॒ नक्षं॑त इ॒द्धं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षंत इद्धं ॥

Samhita Transcription Accented

tám vaścarā́thā vayám vasatyā́stam ná gā́vo nákṣanta iddhám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam vaścarāthā vayam vasatyāstam na gāvo nakṣanta iddham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । वः॒ । च॒राथा॑ । व॒यम् । व॒स॒त्या । अस्त॑म् । न । गावः॑ । नक्ष॑न्ते । इ॒द्धम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । वः । चराथा । वयम् । वसत्या । अस्तम् । न । गावः । नक्षन्ते । इद्धम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ vaḥ ǀ carā́thā ǀ vayám ǀ vasatyā́ ǀ ástam ǀ ná ǀ gā́vaḥ ǀ nákṣante ǀ iddhám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ vaḥ ǀ carāthā ǀ vayam ǀ vasatyā ǀ astam ǀ na ǀ gāvaḥ ǀ nakṣante ǀ iddham ǁ

01.066.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.10.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सिंधु॒र्न क्षोदः॒ प्र नीची॑रैनो॒न्नवं॑त॒ गावः॒ स्व१॒॑र्दृशी॑के ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सिंधुर्न क्षोदः प्र नीचीरैनोन्नवंत गावः स्वर्दृशीके ॥

Samhita Transcription Accented

síndhurná kṣódaḥ prá nī́cīrainonnávanta gā́vaḥ svárdṛ́śīke ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sindhurna kṣodaḥ pra nīcīrainonnavanta gāvaḥ svardṛśīke ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सिन्धुः॑ । न । क्षोदः॑ । प्र । नीचीः॑ । ऐ॒नो॒त् । नव॑न्त । गावः॑ । स्वः॑ । दृशी॑के ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सिन्धुः । न । क्षोदः । प्र । नीचीः । ऐनोत् । नवन्त । गावः । स्वः । दृशीके ॥

Padapatha Transcription Accented

síndhuḥ ǀ ná ǀ kṣódaḥ ǀ prá ǀ nī́cīḥ ǀ ainot ǀ návanta ǀ gā́vaḥ ǀ sváḥ ǀ dṛ́śīke ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sindhuḥ ǀ na ǀ kṣodaḥ ǀ pra ǀ nīcīḥ ǀ ainot ǀ navanta ǀ gāvaḥ ǀ svaḥ ǀ dṛśīke ǁ