SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 67

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: dvipadā virāt (6-10); nicṛtpaṅkti (1-4); virāṭpaṅkti (5)

2nd set of styles: dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.067.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वने॑षु जा॒युर्मर्ते॑षु मि॒त्रो वृ॑णी॒ते श्रु॒ष्टिं राजे॑वाजु॒र्यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वनेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो वृणीते श्रुष्टिं राजेवाजुर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

váneṣu jāyúrmárteṣu mitró vṛṇīté śruṣṭím rā́jevājuryám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vaneṣu jāyurmarteṣu mitro vṛṇīte śruṣṭim rājevājuryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वने॑षु । जा॒युः । मर्ते॑षु । मि॒त्रः । वृ॒णी॒ते । श्रु॒ष्टिम् । राजा॑ऽइव । अ॒जु॒र्यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वनेषु । जायुः । मर्तेषु । मित्रः । वृणीते । श्रुष्टिम् । राजाऽइव । अजुर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

váneṣu ǀ jāyúḥ ǀ márteṣu ǀ mitráḥ ǀ vṛṇīté ǀ śruṣṭím ǀ rā́jā-iva ǀ ajuryám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vaneṣu ǀ jāyuḥ ǀ marteṣu ǀ mitraḥ ǀ vṛṇīte ǀ śruṣṭim ǀ rājā-iva ǀ ajuryam ǁ

01.067.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्षेमो॒ न सा॒धुः क्रतु॒र्न भ॒द्रो भुव॑त्स्वा॒धीर्होता॑ हव्य॒वाट् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्षेमो न साधुः क्रतुर्न भद्रो भुवत्स्वाधीर्होता हव्यवाट् ॥

Samhita Transcription Accented

kṣémo ná sādhúḥ kráturná bhadró bhúvatsvādhī́rhótā havyavā́ṭ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kṣemo na sādhuḥ kraturna bhadro bhuvatsvādhīrhotā havyavāṭ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्षेमः॑ । न । सा॒धुः । क्रतुः॑ । न । भ॒द्रः । भुव॑त् । सु॒ऽआ॒धीः । होता॑ । ह॒व्य॒ऽवाट् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्षेमः । न । साधुः । क्रतुः । न । भद्रः । भुवत् । सुऽआधीः । होता । हव्यऽवाट् ॥

Padapatha Transcription Accented

kṣémaḥ ǀ ná ǀ sādhúḥ ǀ krátuḥ ǀ ná ǀ bhadráḥ ǀ bhúvat ǀ su-ādhī́ḥ ǀ hótā ǀ havya-vā́ṭ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kṣemaḥ ǀ na ǀ sādhuḥ ǀ kratuḥ ǀ na ǀ bhadraḥ ǀ bhuvat ǀ su-ādhīḥ ǀ hotā ǀ havya-vāṭ ǁ

01.067.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हस्ते॒ दधा॑नो नृ॒म्णा विश्वा॒न्यमे॑ दे॒वांधा॒द्गुहा॑ नि॒षीद॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवांधाद्गुहा निषीदन् ॥

Samhita Transcription Accented

háste dádhāno nṛmṇā́ víśvānyáme devā́ndhādgúhā niṣī́dan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

haste dadhāno nṛmṇā viśvānyame devāndhādguhā niṣīdan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हस्ते॑ । दधा॑नः । नृ॒म्णा । विश्वा॑नि । अमे॑ । दे॒वान् । धा॒त् । गुहा॑ । नि॒ऽसीद॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हस्ते । दधानः । नृम्णा । विश्वानि । अमे । देवान् । धात् । गुहा । निऽसीदन् ॥

Padapatha Transcription Accented

háste ǀ dádhānaḥ ǀ nṛmṇā́ ǀ víśvāni ǀ áme ǀ devā́n ǀ dhāt ǀ gúhā ǀ ni-sī́dan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

haste ǀ dadhānaḥ ǀ nṛmṇā ǀ viśvāni ǀ ame ǀ devān ǀ dhāt ǀ guhā ǀ ni-sīdan ǁ

01.067.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒दंती॒मत्र॒ नरो॑ धियं॒धा हृ॒दा यत्त॒ष्टान्मंत्राँ॒ अशं॑सन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विदंतीमत्र नरो धियंधा हृदा यत्तष्टान्मंत्राँ अशंसन् ॥

Samhita Transcription Accented

vidántīmátra náro dhiyaṃdhā́ hṛdā́ yáttaṣṭā́nmántrām̐ áśaṃsan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vidantīmatra naro dhiyaṃdhā hṛdā yattaṣṭānmantrām̐ aśaṃsan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒दन्ति॑ । ई॒म् । अत्र॑ । नरः॑ । धि॒य॒म्ऽधाः । हृ॒दा । यत् । त॒ष्टान् । मन्त्रा॑न् । अशं॑सन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विदन्ति । ईम् । अत्र । नरः । धियम्ऽधाः । हृदा । यत् । तष्टान् । मन्त्रान् । अशंसन् ॥

Padapatha Transcription Accented

vidánti ǀ īm ǀ átra ǀ náraḥ ǀ dhiyam-dhā́ḥ ǀ hṛdā́ ǀ yát ǀ taṣṭā́n ǀ mántrān ǀ áśaṃsan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vidanti ǀ īm ǀ atra ǀ naraḥ ǀ dhiyam-dhāḥ ǀ hṛdā ǀ yat ǀ taṣṭān ǀ mantrān ǀ aśaṃsan ǁ

01.067.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒जो न क्षां दा॒धार॑ पृथि॒वीं त॒स्तंभ॒ द्यां मंत्रे॑भिः स॒त्यैः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तंभ द्यां मंत्रेभिः सत्यैः ॥

Samhita Transcription Accented

ajó ná kṣā́m dādhā́ra pṛthivī́m tastámbha dyā́m mántrebhiḥ satyáiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ajo na kṣām dādhāra pṛthivīm tastambha dyām mantrebhiḥ satyaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒जः । न । क्षाम् । दा॒धार॑ । पृ॒थि॒वीम् । त॒स्तम्भ॑ । द्याम् । मन्त्रे॑भिः । स॒त्यैः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अजः । न । क्षाम् । दाधार । पृथिवीम् । तस्तम्भ । द्याम् । मन्त्रेभिः । सत्यैः ॥

Padapatha Transcription Accented

ajáḥ ǀ ná ǀ kṣā́m ǀ dādhā́ra ǀ pṛthivī́m ǀ tastámbha ǀ dyā́m ǀ mántrebhiḥ ǀ satyáiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ajaḥ ǀ na ǀ kṣām ǀ dādhāra ǀ pṛthivīm ǀ tastambha ǀ dyām ǀ mantrebhiḥ ǀ satyaiḥ ǁ

01.067.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रि॒या प॒दानि॑ प॒श्वो नि पा॑हि वि॒श्वायु॑रग्ने गु॒हा गुहं॑ गाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः ॥

Samhita Transcription Accented

priyā́ padā́ni paśvó ní pāhi viśvā́yuragne guhā́ gúham gāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

priyā padāni paśvo ni pāhi viśvāyuragne guhā guham gāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रि॒या । प॒दानि॑ । प॒श्वः । नि । पा॒हि॒ । वि॒श्वऽआ॑युः । अ॒ग्ने॒ । गु॒हा । गुह॑म् । गाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रिया । पदानि । पश्वः । नि । पाहि । विश्वऽआयुः । अग्ने । गुहा । गुहम् । गाः ॥

Padapatha Transcription Accented

priyā́ ǀ padā́ni ǀ paśváḥ ǀ ní ǀ pāhi ǀ viśvá-āyuḥ ǀ agne ǀ guhā́ ǀ gúham ǀ gāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

priyā ǀ padāni ǀ paśvaḥ ǀ ni ǀ pāhi ǀ viśva-āyuḥ ǀ agne ǀ guhā ǀ guham ǀ gāḥ ǁ

01.067.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य ईं॑ चि॒केत॒ गुहा॒ भवं॑त॒मा यः स॒साद॒ धारा॑मृ॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य ईं चिकेत गुहा भवंतमा यः ससाद धारामृतस्य ॥

Samhita Transcription Accented

yá īm cikéta gúhā bhávantamā́ yáḥ sasā́da dhā́rāmṛtásya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya īm ciketa guhā bhavantamā yaḥ sasāda dhārāmṛtasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । ई॒म् । चि॒केत॑ । गुहा॑ । भव॑न्तम् । आ । यः । स॒साद॑ । धारा॑म् । ऋ॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । ईम् । चिकेत । गुहा । भवन्तम् । आ । यः । ससाद । धाराम् । ऋतस्य ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ īm ǀ cikéta ǀ gúhā ǀ bhávantam ǀ ā́ ǀ yáḥ ǀ sasā́da ǀ dhā́rām ǀ ṛtásya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ īm ǀ ciketa ǀ guhā ǀ bhavantam ǀ ā ǀ yaḥ ǀ sasāda ǀ dhārām ǀ ṛtasya ǁ

01.067.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि ये चृ॒तंत्यृ॒ता सपं॑त॒ आदिद्वसू॑नि॒ प्र व॑वाचास्मै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि ये चृतंत्यृता सपंत आदिद्वसूनि प्र ववाचास्मै ॥

Samhita Transcription Accented

ví yé cṛtántyṛtā́ sápanta ā́dídvásūni prá vavācāsmai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi ye cṛtantyṛtā sapanta ādidvasūni pra vavācāsmai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । ये । चृ॒तन्ति॑ । ऋ॒ता । सप॑न्तः । आत् । इत् । वसू॑नि । प्र । व॒वा॒च॒ । अ॒स्मै॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । ये । चृतन्ति । ऋता । सपन्तः । आत् । इत् । वसूनि । प्र । ववाच । अस्मै ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ yé ǀ cṛtánti ǀ ṛtā́ ǀ sápantaḥ ǀ ā́t ǀ ít ǀ vásūni ǀ prá ǀ vavāca ǀ asmai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ ye ǀ cṛtanti ǀ ṛtā ǀ sapantaḥ ǀ āt ǀ it ǀ vasūni ǀ pra ǀ vavāca ǀ asmai ǁ

01.067.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि यो वी॒रुत्सु॒ रोध॑न्महि॒त्वोत प्र॒जा उ॒त प्र॒सूष्वं॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसूष्वंतः ॥

Samhita Transcription Accented

ví yó vīrútsu ródhanmahitvótá prajā́ utá prasū́ṣvantáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi yo vīrutsu rodhanmahitvota prajā uta prasūṣvantaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । यः । वी॒रुत्ऽसु॑ । रोध॑त् । म॒हि॒ऽत्वा । उ॒त । प्र॒ऽजाः । उ॒त । प्र॒ऽसूषु॑ । अ॒न्तरिति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । यः । वीरुत्ऽसु । रोधत् । महिऽत्वा । उत । प्रऽजाः । उत । प्रऽसूषु । अन्तरिति ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ yáḥ ǀ vīrút-su ǀ ródhat ǀ mahi-tvā́ ǀ utá ǀ pra-jā́ḥ ǀ utá ǀ pra-sū́ṣu ǀ antáríti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ yaḥ ǀ vīrut-su ǀ rodhat ǀ mahi-tvā ǀ uta ǀ pra-jāḥ ǀ uta ǀ pra-sūṣu ǀ antariti ǁ

01.067.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.11.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चित्ति॑र॒पां दमे॑ वि॒श्वायुः॒ सद्मे॑व॒ धीराः॑ सं॒माय॑ चक्रुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चित्तिरपां दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः संमाय चक्रुः ॥

Samhita Transcription Accented

cíttirapā́m dáme viśvā́yuḥ sádmeva dhī́rāḥ saṃmā́ya cakruḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

cittirapām dame viśvāyuḥ sadmeva dhīrāḥ saṃmāya cakruḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चित्तिः॑ । अ॒पाम् । दमे॑ । वि॒श्वऽआ॑युः । सद्म॑ऽइव । धीराः॑ । स॒म्ऽमाय॑ । च॒क्रुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चित्तिः । अपाम् । दमे । विश्वऽआयुः । सद्मऽइव । धीराः । सम्ऽमाय । चक्रुः ॥

Padapatha Transcription Accented

cíttiḥ ǀ apā́m ǀ dáme ǀ viśvá-āyuḥ ǀ sádma-iva ǀ dhī́rāḥ ǀ sam-mā́ya ǀ cakruḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

cittiḥ ǀ apām ǀ dame ǀ viśva-āyuḥ ǀ sadma-iva ǀ dhīrāḥ ǀ sam-māya ǀ cakruḥ ǁ