SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 68

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.068.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.031   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्री॒णन्नुप॑ स्था॒द्दिवं॑ भुर॒ण्युः स्था॒तुश्च॒रथ॑म॒क्तून्व्यू॑र्णोत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रीणन्नुप स्थाद्दिवं भुरण्युः स्थातुश्चरथमक्तून्व्यूर्णोत् ॥

Samhita transliteration accented

śrīṇánnúpa sthāddívam bhuraṇyúḥ sthātúścaráthamaktū́nvyū́rṇot ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śrīṇannupa sthāddivam bhuraṇyuḥ sthātuścarathamaktūnvyūrṇot ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्री॒णन् । उप॑ । स्था॒त् । दिव॑म् । भु॒र॒ण्युः । स्था॒तुः । च॒रथ॑म् । अ॒क्तून् । वि । ऊ॒र्णो॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रीणन् । उप । स्थात् । दिवम् । भुरण्युः । स्थातुः । चरथम् । अक्तून् । वि । ऊर्णोत् ॥

Padapatha transliteration accented

śrīṇán ǀ úpa ǀ sthāt ǀ dívam ǀ bhuraṇyúḥ ǀ sthātúḥ ǀ carátham ǀ aktū́n ǀ ví ǀ ūrṇot ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śrīṇan ǀ upa ǀ sthāt ǀ divam ǀ bhuraṇyuḥ ǀ sthātuḥ ǀ caratham ǀ aktūn ǀ vi ǀ ūrṇot ǁ

interlinear translation

Burning [1] quivering [5] has stood [3] toward [2] Heaven [4], uncovered [10] stable [6], mobile [7], nights [8],

01.068.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.032   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॒ यदे॑षा॒मेको॒ विश्वे॑षां॒ भुव॑द्दे॒वो दे॒वानां॑ महि॒त्वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि यदेषामेको विश्वेषां भुवद्देवो देवानां महित्वा ॥

Samhita transliteration accented

pári yádeṣāméko víśveṣām bhúvaddevó devā́nām mahitvā́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pari yadeṣāmeko viśveṣām bhuvaddevo devānām mahitvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । यत् । ए॒षा॒म् । एकः॑ । विश्वे॑षाम् । भुव॑त् । दे॒वः । दे॒वाना॑म् । म॒हि॒ऽत्वा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । यत् । एषाम् । एकः । विश्वेषाम् । भुवत् । देवः । देवानाम् । महिऽत्वा ॥

Padapatha transliteration accented

pári ǀ yát ǀ eṣām ǀ ékaḥ ǀ víśveṣām ǀ bhúvat ǀ deváḥ ǀ devā́nām ǀ mahi-tvā́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pari ǀ yat ǀ eṣām ǀ ekaḥ ǀ viśveṣām ǀ bhuvat ǀ devaḥ ǀ devānām ǀ mahi-tvā ǁ

interlinear translation

when [2] by greatness [9] has became [6] altogether [1] one [4] god [7] of all [5] these [3] gods [8].

01.068.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.033   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आदित्ते॒ विश्वे॒ क्रतुं॑ जुषंत॒ शुष्का॒द्यद्दे॑व जी॒वो जनि॑ष्ठाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आदित्ते विश्वे क्रतुं जुषंत शुष्काद्यद्देव जीवो जनिष्ठाः ॥

Samhita transliteration accented

ā́dítte víśve krátum juṣanta śúṣkādyáddeva jīvó jániṣṭhāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

āditte viśve kratum juṣanta śuṣkādyaddeva jīvo janiṣṭhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आत् । इत् । ते॒ । विश्वे॑ । क्रतु॑म् । जु॒ष॒न्त॒ । शुष्का॑त् । यत् । दे॒व॒ । जी॒वः । जनि॑ष्ठाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आत् । इत् । ते । विश्वे । क्रतुम् । जुषन्त । शुष्कात् । यत् । देव । जीवः । जनिष्ठाः ॥

Padapatha transliteration accented

ā́t ǀ ít ǀ te ǀ víśve ǀ krátum ǀ juṣanta ǀ śúṣkāt ǀ yát ǀ deva ǀ jīváḥ ǀ jániṣṭhāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

āt ǀ it ǀ te ǀ viśve ǀ kratum ǀ juṣanta ǀ śuṣkāt ǀ yat ǀ deva ǀ jīvaḥ ǀ janiṣṭhāḥ ǁ

interlinear translation

Then [1], verily [2], all [4] accepted [6] thy [3] will [5], when [8], O god [9], {thou} wast born [11] alive [10] from dryness [7].

01.068.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.034   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भजं॑त॒ विश्वे॑ देव॒त्वं नाम॑ ऋ॒तं सपं॑तो अ॒मृत॒मेवैः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भजंत विश्वे देवत्वं नाम ऋतं सपंतो अमृतमेवैः ॥

Samhita transliteration accented

bhájanta víśve devatvám nā́ma ṛtám sápanto amṛ́tamévaiḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

bhajanta viśve devatvam nāma ṛtam sapanto amṛtamevaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भज॑न्त । विश्वे॑ । दे॒व॒ऽत्वम् । नाम॑ । ऋ॒तम् । सप॑न्तः । अ॒मृत॑म् । एवैः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भजन्त । विश्वे । देवऽत्वम् । नाम । ऋतम् । सपन्तः । अमृतम् । एवैः ॥

Padapatha transliteration accented

bhájanta ǀ víśve ǀ deva-tvám ǀ nā́ma ǀ ṛtám ǀ sápantaḥ ǀ amṛ́tam ǀ évaiḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

bhajanta ǀ viśve ǀ deva-tvam ǀ nāma ǀ ṛtam ǀ sapantaḥ ǀ amṛtam ǀ evaiḥ ǁ

interlinear translation

All [2] enjoyed [1] divine [3] name [4], achieving [6] the Truth [5] {and} immortality [7] by movements [8].

01.068.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.035   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॒ प्रेषा॑ ऋ॒तस्य॑ धी॒तिर्वि॒श्वायु॒र्विश्वे॒ अपां॑सि चक्रुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपांसि चक्रुः ॥

Samhita transliteration accented

ṛtásya préṣā ṛtásya dhītírviśvā́yurvíśve ápāṃsi cakruḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ṛtasya preṣā ṛtasya dhītirviśvāyurviśve apāṃsi cakruḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॑ । प्रेषाः॑ । ऋ॒तस्य॑ । धी॒तिः । वि॒श्वऽआ॑युः । विश्वे॑ । अपां॑सि । च॒क्रुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतस्य । प्रेषाः । ऋतस्य । धीतिः । विश्वऽआयुः । विश्वे । अपांसि । चक्रुः ॥

Padapatha transliteration accented

ṛtásya ǀ préṣāḥ ǀ ṛtásya ǀ dhītíḥ ǀ viśvá-āyuḥ ǀ víśve ǀ ápāṃsi ǀ cakruḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ṛtasya ǀ preṣāḥ ǀ ṛtasya ǀ dhītiḥ ǀ viśva-āyuḥ ǀ viśve ǀ apāṃsi ǀ cakruḥ ǁ

interlinear translation

{Thou art} impelling forces [2] of the Truth [1], thinking [4] of the Truth [3], universal life [5]. {They} all [6] fulfilled [8] {Vedic} works [7].

01.068.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.036   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्तुभ्यं॒ दाशा॒द्यो वा॑ ते॒ शिक्षा॒त्तस्मै॑ चिकि॒त्वान्र॒यिं द॑यस्व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्तुभ्यं दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वान्रयिं दयस्व ॥

Samhita transliteration accented

yástúbhyam dā́śādyó vā te śíkṣāttásmai cikitvā́nrayím dayasva ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yastubhyam dāśādyo vā te śikṣāttasmai cikitvānrayim dayasva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । तुभ्य॑म् । दाशा॑त् । यः । वा॒ । ते॒ । शिक्षा॑त् । तस्मै॑ । चि॒कि॒त्वान् । र॒यिम् । द॒य॒स्व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । तुभ्यम् । दाशात् । यः । वा । ते । शिक्षात् । तस्मै । चिकित्वान् । रयिम् । दयस्व ॥

Padapatha transliteration accented

yáḥ ǀ túbhyam ǀ dā́śāt ǀ yáḥ ǀ vā ǀ te ǀ śíkṣāt ǀ tásmai ǀ cikitvā́n ǀ rayím ǀ dayasva ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yaḥ ǀ tubhyam ǀ dāśāt ǀ yaḥ ǀ vā ǀ te ǀ śikṣāt ǀ tasmai ǀ cikitvān ǀ rayim ǀ dayasva ǁ

interlinear translation

For him [8], who [1] gives [3] to thee [2] or [5] who [4] would like to give [7] thee [6], {thou} knowing [9] do give [11] wealth [10].

01.068.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.037   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

होता॒ निष॑त्तो॒ मनो॒रप॑त्ये॒ स चि॒न्न्वा॑सां॒ पती॑ रयी॒णां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

होता निषत्तो मनोरपत्ये स चिन्न्वासां पती रयीणां ॥

Samhita transliteration accented

hótā níṣatto mánorápatye sá cinnvā́sām pátī rayīṇā́m ǁ

Samhita transliteration nonaccented

hotā niṣatto manorapatye sa cinnvāsām patī rayīṇām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

होता॑ । निऽस॑त्तः । मनोः॑ । अप॑त्ये । सः । चि॒त् । नु । आ॒सा॒म् । पतिः॑ । र॒यी॒णाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

होता । निऽसत्तः । मनोः । अपत्ये । सः । चित् । नु । आसाम् । पतिः । रयीणाम् ॥

Padapatha transliteration accented

hótā ǀ ní-sattaḥ ǀ mánoḥ ǀ ápatye ǀ sáḥ ǀ cit ǀ nú ǀ āsām ǀ pátiḥ ǀ rayīṇā́m ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

hotā ǀ ni-sattaḥ ǀ manoḥ ǀ apatye ǀ saḥ ǀ cit ǀ nu ǀ āsām ǀ patiḥ ǀ rayīṇām ǁ

interlinear translation

Priest calling {the gods} [1] seated [2] in offspring [4] of man [3], he [5], verily [7], is the lord [9] of these [8] riches [10].

01.068.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.038   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒च्छंत॒ रेतो॑ मि॒थस्त॒नूषु॒ सं जा॑नत॒ स्वैर्दक्षै॒रमू॑राः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इच्छंत रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूराः ॥

Samhita transliteration accented

icchánta réto mithástanū́ṣu sám jānata sváirdákṣairámūrāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

icchanta reto mithastanūṣu sam jānata svairdakṣairamūrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒च्छन्त॑ । रेतः॑ । मि॒थः । त॒नूषु॑ । सम् । जा॒न॒त॒ । स्वैः । दक्षैः॑ । अमू॑राः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इच्छन्त । रेतः । मिथः । तनूषु । सम् । जानत । स्वैः । दक्षैः । अमूराः ॥

Padapatha transliteration accented

icchánta ǀ rétaḥ ǀ mitháḥ ǀ tanū́ṣu ǀ sám ǀ jānata ǀ sváiḥ ǀ dákṣaiḥ ǀ ámūrāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

icchanta ǀ retaḥ ǀ mithaḥ ǀ tanūṣu ǀ sam ǀ jānata ǀ svaiḥ ǀ dakṣaiḥ ǀ amūrāḥ ǁ

interlinear translation

{They} desired [1] the seed [2] mutually [3] in manifestations [4] together [5], knew [6] by their [7] discernments [8], free from ignorance [9].

01.068.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.039   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पि॒तुर्न पु॒त्राः क्रतुं॑ जुषंत॒ श्रोष॒न्ये अ॑स्य॒ शासं॑ तु॒रासः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुषंत श्रोषन्ये अस्य शासं तुरासः ॥

Samhita transliteration accented

pitúrná putrā́ḥ krátum juṣanta śróṣanyé asya śā́sam turā́saḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

piturna putrāḥ kratum juṣanta śroṣanye asya śāsam turāsaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पि॒तुः । न । पु॒त्राः । क्रतु॑म् । जु॒ष॒न्त॒ । श्रोष॑न् । ये । अ॒स्य॒ । शास॑म् । तु॒रासः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पितुः । न । पुत्राः । क्रतुम् । जुषन्त । श्रोषन् । ये । अस्य । शासम् । तुरासः ॥

Padapatha transliteration accented

pitúḥ ǀ ná ǀ putrā́ḥ ǀ krátum ǀ juṣanta ǀ śróṣan ǀ yé ǀ asya ǀ śā́sam ǀ turā́saḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pituḥ ǀ na ǀ putrāḥ ǀ kratum ǀ juṣanta ǀ śroṣan ǀ ye ǀ asya ǀ śāsam ǀ turāsaḥ ǁ

interlinear translation

Those [10] swift ones [10] who [7], like [2] sons [3] the will [4] of {their} father [1], accepted [5] his [8] teaching [9] to hear {the Truth} [6].

01.068.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.040   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि राय॑ और्णो॒द्दुरः॑ पुरु॒क्षुः पि॒पेश॒ नाकं॒ स्तृभि॒र्दमू॑नाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि राय और्णोद्दुरः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः ॥

Samhita transliteration accented

ví rā́ya aurṇoddúraḥ purukṣúḥ pipéśa nā́kam stṛ́bhirdámūnāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vi rāya aurṇodduraḥ purukṣuḥ pipeśa nākam stṛbhirdamūnāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । रायः॑ । औ॒र्णो॒त् । दुरः॑ । पु॒रु॒ऽक्षुः । पि॒पेश॑ । नाक॑म् । स्तृऽभिः॑ । दमू॑नाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । रायः । और्णोत् । दुरः । पुरुऽक्षुः । पिपेश । नाकम् । स्तृऽभिः । दमूनाः ॥

Padapatha transliteration accented

ví ǀ rā́yaḥ ǀ aurṇot ǀ dúraḥ ǀ puru-kṣúḥ ǀ pipéśa ǀ nā́kam ǀ stṛ́-bhiḥ ǀ dámūnāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vi ǀ rāyaḥ ǀ aurṇot ǀ duraḥ ǀ puru-kṣuḥ ǀ pipeśa ǀ nākam ǀ stṛ-bhiḥ ǀ damūnāḥ ǁ

interlinear translation

Possessor of the much riches [5] opened [3] doors [4] of the wealth [2], {he} dwelling within [9] has gave form [6] to firmament [7] with stars [8].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 19461

1.68.1-2. The carrier, burning, he reaches heaven. He unravels the nights and uncovers the stable and the moving; for this is the one God who envelops with himself the grandeurs of all the Gods.

1.68.3-4. All cleave to2 thy will of works when, O God, thou art born a living being from dry matter. All enjoy the Name, the Godhead; by thy movements they touch Truth and Immortality.

1.68.5-6. He is the urgings of the Truth, the thinking of the Truth, the universal life by whom all do the works. He who gives to thee, he who gains from thee3, to him, for thou knowest, give the Riches.

1.68.7-8. He is the priest of the sacrifice seated in the son of Man: he verily is the lord of these riches. They desire the seed mutually in their bodies; the wise by their own discernings come wholly to know.

1.68.9-10. Those who listen to his teaching, those who are swift to the journey, serve gladly his will as sons the will of a father. He houses a multitude of riches and flings wide the doors of the Treasure. He is the dweller within who has formed heaven with its stars.

2. June 19204

1. The Carrier of our gifts speeds on his way and reaches up towards heaven. He unravels out of the nights all that is stable and all that moves.

2. This is he that becomes the one God who is around all the gods in his greatness.

3. All serve with gladness thy will to works when, O God, thou art born as the living being from a dry matter.

4. All by thy movings get touch of the Truth and touch of immortality and they enjoy the Name, the Godhead.

5. He is the missioned impulse of Truth and the thinking of the Truth. He is the universal life and all do in him their works.

6. To him who gives to thee and to him who takes of thee be knower of the knowledge and give him his portion of thy treasure.

7. He is the priest of the sacrifice who is seated in the Son of Man: he is the lord of these riches.

8. The wise desire mutually his seed in their bodies and they come altogether to know him by their own discerning minds.

9. Those who listen to his word of instruction, those who are swift to the journey, serve gladly his will as sons the will of a father.

10. He is the house of a multitude of riches and flings wide the door of his felicitous treasure. He is the dweller in the home and gives form to Paradise by the light of his stars.

3. March 19165

1. Agni, the divine Seer-Will, is described as ascending to heaven and unrolling the veil of the nights from all that is stable and all that is mobile

2. when he becomes the one God encompassing all these godheads with the greatness of his being.

3. Then indeed all accept and cleave to the Will (or the Work) when, O godhead, thou art born a living soul from the dryness (i.e. from the material being, the desert, as it is called, unwatered by the streams of the Truth);

4. all enjoy godhead attaining to the truth and the immortality by their movements

5. The impulse of the Truth, the thinking of the Truth becomes a universal life (or pervades all the life), and in it all fulfil their workings

4. Date unkown6

3. Let all accept thy will when thou art born a living god from the dry tree,

4. that they may attain to divinity and reach by the speed of thy movements to possession of the Truth and the Immortality.

 

1 Hymns to the Mystic Fire, 1946 // CWSA.– Vol. 16.– Hymns to the Mystic Fire.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2013, pp. 31-113.

Back

2 Or, take joy in

Back

3 Or, learns from thee,

Back

4 Parashara’s Hymns to the Lord of the Flame // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 578-579. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.6, No 11 – June 1920, pp. 704.

Back

5 The Secret of the Veda. XIX. The Victory of the Fathers // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 199-210. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.2, No 8 – March 1916, pp. 482-494.

Back

6 The Life Divine. XXVIII The Divine Life // CWSA.– Vol. 21–22.– The Life Divine.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2005, pp. 1051-1107.

Back

in Russian