SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 68

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: dvipadā virāt (6-10); paṅktiḥ (2, 3, 5); nicṛtpaṅkti (1, 4)

2nd set of styles: dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.068.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्री॒णन्नुप॑ स्था॒द्दिवं॑ भुर॒ण्युः स्था॒तुश्च॒रथ॑म॒क्तून्व्यू॑र्णोत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रीणन्नुप स्थाद्दिवं भुरण्युः स्थातुश्चरथमक्तून्व्यूर्णोत् ॥

Samhita Transcription Accented

śrīṇánnúpa sthāddívam bhuraṇyúḥ sthātúścaráthamaktū́nvyū́rṇot ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śrīṇannupa sthāddivam bhuraṇyuḥ sthātuścarathamaktūnvyūrṇot ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्री॒णन् । उप॑ । स्था॒त् । दिव॑म् । भु॒र॒ण्युः । स्था॒तुः । च॒रथ॑म् । अ॒क्तून् । वि । ऊ॒र्णो॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रीणन् । उप । स्थात् । दिवम् । भुरण्युः । स्थातुः । चरथम् । अक्तून् । वि । ऊर्णोत् ॥

Padapatha Transcription Accented

śrīṇán ǀ úpa ǀ sthāt ǀ dívam ǀ bhuraṇyúḥ ǀ sthātúḥ ǀ carátham ǀ aktū́n ǀ ví ǀ ūrṇot ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śrīṇan ǀ upa ǀ sthāt ǀ divam ǀ bhuraṇyuḥ ǀ sthātuḥ ǀ caratham ǀ aktūn ǀ vi ǀ ūrṇot ǁ

01.068.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॒ यदे॑षा॒मेको॒ विश्वे॑षां॒ भुव॑द्दे॒वो दे॒वानां॑ महि॒त्वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि यदेषामेको विश्वेषां भुवद्देवो देवानां महित्वा ॥

Samhita Transcription Accented

pári yádeṣāméko víśveṣām bhúvaddevó devā́nām mahitvā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari yadeṣāmeko viśveṣām bhuvaddevo devānām mahitvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । यत् । ए॒षा॒म् । एकः॑ । विश्वे॑षाम् । भुव॑त् । दे॒वः । दे॒वाना॑म् । म॒हि॒ऽत्वा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । यत् । एषाम् । एकः । विश्वेषाम् । भुवत् । देवः । देवानाम् । महिऽत्वा ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ yát ǀ eṣām ǀ ékaḥ ǀ víśveṣām ǀ bhúvat ǀ deváḥ ǀ devā́nām ǀ mahi-tvā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ yat ǀ eṣām ǀ ekaḥ ǀ viśveṣām ǀ bhuvat ǀ devaḥ ǀ devānām ǀ mahi-tvā ǁ

01.068.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आदित्ते॒ विश्वे॒ क्रतुं॑ जुषंत॒ शुष्का॒द्यद्दे॑व जी॒वो जनि॑ष्ठाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आदित्ते विश्वे क्रतुं जुषंत शुष्काद्यद्देव जीवो जनिष्ठाः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́dítte víśve krátum juṣanta śúṣkādyáddeva jīvó jániṣṭhāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āditte viśve kratum juṣanta śuṣkādyaddeva jīvo janiṣṭhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आत् । इत् । ते॒ । विश्वे॑ । क्रतु॑म् । जु॒ष॒न्त॒ । शुष्का॑त् । यत् । दे॒व॒ । जी॒वः । जनि॑ष्ठाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आत् । इत् । ते । विश्वे । क्रतुम् । जुषन्त । शुष्कात् । यत् । देव । जीवः । जनिष्ठाः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́t ǀ ít ǀ te ǀ víśve ǀ krátum ǀ juṣanta ǀ śúṣkāt ǀ yát ǀ deva ǀ jīváḥ ǀ jániṣṭhāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āt ǀ it ǀ te ǀ viśve ǀ kratum ǀ juṣanta ǀ śuṣkāt ǀ yat ǀ deva ǀ jīvaḥ ǀ janiṣṭhāḥ ǁ

01.068.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भजं॑त॒ विश्वे॑ देव॒त्वं नाम॑ ऋ॒तं सपं॑तो अ॒मृत॒मेवैः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भजंत विश्वे देवत्वं नाम ऋतं सपंतो अमृतमेवैः ॥

Samhita Transcription Accented

bhájanta víśve devatvám nā́ma ṛtám sápanto amṛ́tamévaiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bhajanta viśve devatvam nāma ṛtam sapanto amṛtamevaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भज॑न्त । विश्वे॑ । दे॒व॒ऽत्वम् । नाम॑ । ऋ॒तम् । सप॑न्तः । अ॒मृत॑म् । एवैः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भजन्त । विश्वे । देवऽत्वम् । नाम । ऋतम् । सपन्तः । अमृतम् । एवैः ॥

Padapatha Transcription Accented

bhájanta ǀ víśve ǀ deva-tvám ǀ nā́ma ǀ ṛtám ǀ sápantaḥ ǀ amṛ́tam ǀ évaiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bhajanta ǀ viśve ǀ deva-tvam ǀ nāma ǀ ṛtam ǀ sapantaḥ ǀ amṛtam ǀ evaiḥ ǁ

01.068.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॒ प्रेषा॑ ऋ॒तस्य॑ धी॒तिर्वि॒श्वायु॒र्विश्वे॒ अपां॑सि चक्रुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपांसि चक्रुः ॥

Samhita Transcription Accented

ṛtásya préṣā ṛtásya dhītírviśvā́yurvíśve ápāṃsi cakruḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛtasya preṣā ṛtasya dhītirviśvāyurviśve apāṃsi cakruḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॑ । प्रेषाः॑ । ऋ॒तस्य॑ । धी॒तिः । वि॒श्वऽआ॑युः । विश्वे॑ । अपां॑सि । च॒क्रुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतस्य । प्रेषाः । ऋतस्य । धीतिः । विश्वऽआयुः । विश्वे । अपांसि । चक्रुः ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛtásya ǀ préṣāḥ ǀ ṛtásya ǀ dhītíḥ ǀ viśvá-āyuḥ ǀ víśve ǀ ápāṃsi ǀ cakruḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛtasya ǀ preṣāḥ ǀ ṛtasya ǀ dhītiḥ ǀ viśva-āyuḥ ǀ viśve ǀ apāṃsi ǀ cakruḥ ǁ

01.068.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्तुभ्यं॒ दाशा॒द्यो वा॑ ते॒ शिक्षा॒त्तस्मै॑ चिकि॒त्वान्र॒यिं द॑यस्व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्तुभ्यं दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वान्रयिं दयस्व ॥

Samhita Transcription Accented

yástúbhyam dā́śādyó vā te śíkṣāttásmai cikitvā́nrayím dayasva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yastubhyam dāśādyo vā te śikṣāttasmai cikitvānrayim dayasva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । तुभ्य॑म् । दाशा॑त् । यः । वा॒ । ते॒ । शिक्षा॑त् । तस्मै॑ । चि॒कि॒त्वान् । र॒यिम् । द॒य॒स्व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । तुभ्यम् । दाशात् । यः । वा । ते । शिक्षात् । तस्मै । चिकित्वान् । रयिम् । दयस्व ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ túbhyam ǀ dā́śāt ǀ yáḥ ǀ vā ǀ te ǀ śíkṣāt ǀ tásmai ǀ cikitvā́n ǀ rayím ǀ dayasva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ tubhyam ǀ dāśāt ǀ yaḥ ǀ vā ǀ te ǀ śikṣāt ǀ tasmai ǀ cikitvān ǀ rayim ǀ dayasva ǁ

01.068.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

होता॒ निष॑त्तो॒ मनो॒रप॑त्ये॒ स चि॒न्न्वा॑सां॒ पती॑ रयी॒णां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

होता निषत्तो मनोरपत्ये स चिन्न्वासां पती रयीणां ॥

Samhita Transcription Accented

hótā níṣatto mánorápatye sá cinnvā́sām pátī rayīṇā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hotā niṣatto manorapatye sa cinnvāsām patī rayīṇām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

होता॑ । निऽस॑त्तः । मनोः॑ । अप॑त्ये । सः । चि॒त् । नु । आ॒सा॒म् । पतिः॑ । र॒यी॒णाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

होता । निऽसत्तः । मनोः । अपत्ये । सः । चित् । नु । आसाम् । पतिः । रयीणाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

hótā ǀ ní-sattaḥ ǀ mánoḥ ǀ ápatye ǀ sáḥ ǀ cit ǀ nú ǀ āsām ǀ pátiḥ ǀ rayīṇā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hotā ǀ ni-sattaḥ ǀ manoḥ ǀ apatye ǀ saḥ ǀ cit ǀ nu ǀ āsām ǀ patiḥ ǀ rayīṇām ǁ

01.068.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒च्छंत॒ रेतो॑ मि॒थस्त॒नूषु॒ सं जा॑नत॒ स्वैर्दक्षै॒रमू॑राः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इच्छंत रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूराः ॥

Samhita Transcription Accented

icchánta réto mithástanū́ṣu sám jānata sváirdákṣairámūrāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

icchanta reto mithastanūṣu sam jānata svairdakṣairamūrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒च्छन्त॑ । रेतः॑ । मि॒थः । त॒नूषु॑ । सम् । जा॒न॒त॒ । स्वैः । दक्षैः॑ । अमू॑राः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इच्छन्त । रेतः । मिथः । तनूषु । सम् । जानत । स्वैः । दक्षैः । अमूराः ॥

Padapatha Transcription Accented

icchánta ǀ rétaḥ ǀ mitháḥ ǀ tanū́ṣu ǀ sám ǀ jānata ǀ sváiḥ ǀ dákṣaiḥ ǀ ámūrāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

icchanta ǀ retaḥ ǀ mithaḥ ǀ tanūṣu ǀ sam ǀ jānata ǀ svaiḥ ǀ dakṣaiḥ ǀ amūrāḥ ǁ

01.068.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पि॒तुर्न पु॒त्राः क्रतुं॑ जुषंत॒ श्रोष॒न्ये अ॑स्य॒ शासं॑ तु॒रासः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुषंत श्रोषन्ये अस्य शासं तुरासः ॥

Samhita Transcription Accented

pitúrná putrā́ḥ krátum juṣanta śróṣanyé asya śā́sam turā́saḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

piturna putrāḥ kratum juṣanta śroṣanye asya śāsam turāsaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पि॒तुः । न । पु॒त्राः । क्रतु॑म् । जु॒ष॒न्त॒ । श्रोष॑न् । ये । अ॒स्य॒ । शास॑म् । तु॒रासः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पितुः । न । पुत्राः । क्रतुम् । जुषन्त । श्रोषन् । ये । अस्य । शासम् । तुरासः ॥

Padapatha Transcription Accented

pitúḥ ǀ ná ǀ putrā́ḥ ǀ krátum ǀ juṣanta ǀ śróṣan ǀ yé ǀ asya ǀ śā́sam ǀ turā́saḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pituḥ ǀ na ǀ putrāḥ ǀ kratum ǀ juṣanta ǀ śroṣan ǀ ye ǀ asya ǀ śāsam ǀ turāsaḥ ǁ

01.068.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.12.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि राय॑ और्णो॒द्दुरः॑ पुरु॒क्षुः पि॒पेश॒ नाकं॒ स्तृभि॒र्दमू॑नाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि राय और्णोद्दुरः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः ॥

Samhita Transcription Accented

ví rā́ya aurṇoddúraḥ purukṣúḥ pipéśa nā́kam stṛ́bhirdámūnāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi rāya aurṇodduraḥ purukṣuḥ pipeśa nākam stṛbhirdamūnāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । रायः॑ । औ॒र्णो॒त् । दुरः॑ । पु॒रु॒ऽक्षुः । पि॒पेश॑ । नाक॑म् । स्तृऽभिः॑ । दमू॑नाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । रायः । और्णोत् । दुरः । पुरुऽक्षुः । पिपेश । नाकम् । स्तृऽभिः । दमूनाः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ rā́yaḥ ǀ aurṇot ǀ dúraḥ ǀ puru-kṣúḥ ǀ pipéśa ǀ nā́kam ǀ stṛ́-bhiḥ ǀ dámūnāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ rāyaḥ ǀ aurṇot ǀ duraḥ ǀ puru-kṣuḥ ǀ pipeśa ǀ nākam ǀ stṛ-bhiḥ ǀ damūnāḥ ǁ