SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 69

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: dvipadā virāt (6-10); nicṛtpaṅkti (2, 3); paṅktiḥ (1); bhurikpaṅkti (4); bhurigbṛhatī (5)

2nd set of styles: dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.069.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शु॒क्रः शु॑शु॒क्वाँ उ॒षो न जा॒रः प॒प्रा स॑मी॒ची दि॒वो न ज्योतिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शुक्रः शुशुक्वाँ उषो न जारः पप्रा समीची दिवो न ज्योतिः ॥

Samhita Transcription Accented

śukráḥ śuśukvā́m̐ uṣó ná jāráḥ paprā́ samīcī́ divó ná jyótiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śukraḥ śuśukvām̐ uṣo na jāraḥ paprā samīcī divo na jyotiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शु॒क्रः । शु॒शु॒क्वान् । उ॒षः । न । जा॒रः । प॒प्रा । स॒मी॒ची इति॑ स॒म्ऽई॒ची । दि॒वः । न । ज्योतिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शुक्रः । शुशुक्वान् । उषः । न । जारः । पप्रा । समीची इति सम्ऽईची । दिवः । न । ज्योतिः ॥

Padapatha Transcription Accented

śukráḥ ǀ śuśukvā́n ǀ uṣáḥ ǀ ná ǀ jāráḥ ǀ paprā́ ǀ samīcī́ íti sam-īcī́ ǀ diváḥ ǀ ná ǀ jyótiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śukraḥ ǀ śuśukvān ǀ uṣaḥ ǀ na ǀ jāraḥ ǀ paprā ǀ samīcī iti sam-īcī ǀ divaḥ ǀ na ǀ jyotiḥ ǁ

01.069.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॒ प्रजा॑तः॒ क्रत्वा॑ बभूथ॒ भुवो॑ दे॒वानां॑ पि॒ता पु॒त्रः सन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि प्रजातः क्रत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रः सन् ॥

Samhita Transcription Accented

pári prájātaḥ krátvā babhūtha bhúvo devā́nām pitā́ putráḥ sán ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari prajātaḥ kratvā babhūtha bhuvo devānām pitā putraḥ san ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । प्रऽजा॑तः । क्रत्वा॑ । ब॒भू॒थ॒ । भुवः॑ । दे॒वाना॑म् । पि॒ता । पु॒त्रः । सन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । प्रऽजातः । क्रत्वा । बभूथ । भुवः । देवानाम् । पिता । पुत्रः । सन् ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ prá-jātaḥ ǀ krátvā ǀ babhūtha ǀ bhúvaḥ ǀ devā́nām ǀ pitā́ ǀ putráḥ ǀ sán ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ pra-jātaḥ ǀ kratvā ǀ babhūtha ǀ bhuvaḥ ǀ devānām ǀ pitā ǀ putraḥ ǀ san ǁ

01.069.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वे॒धा अदृ॑प्तो अ॒ग्निर्वि॑जा॒नन्नूध॒र्न गोनां॒ स्वाद्मा॑ पितू॒नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वेधा अदृप्तो अग्निर्विजानन्नूधर्न गोनां स्वाद्मा पितूनां ॥

Samhita Transcription Accented

vedhā́ ádṛpto agnírvijānánnū́dharná gónām svā́dmā pitūnā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vedhā adṛpto agnirvijānannūdharna gonām svādmā pitūnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वे॒धाः । अदृ॑प्तः । अ॒ग्निः । वि॒ऽजा॒नन् । ऊधः॑ । न । गोना॑म् । स्वाद्म॑ । पि॒तू॒नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वेधाः । अदृप्तः । अग्निः । विऽजानन् । ऊधः । न । गोनाम् । स्वाद्म । पितूनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

vedhā́ḥ ǀ ádṛptaḥ ǀ agníḥ ǀ vi-jānán ǀ ū́dhaḥ ǀ ná ǀ gónām ǀ svā́dma ǀ pitūnā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vedhāḥ ǀ adṛptaḥ ǀ agniḥ ǀ vi-jānan ǀ ūdhaḥ ǀ na ǀ gonām ǀ svādma ǀ pitūnām ǁ

01.069.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जने॒ न शेव॑ आ॒हूर्यः॒ सन्मध्ये॒ निष॑त्तो र॒ण्वो दु॑रो॒णे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जने न शेव आहूर्यः सन्मध्ये निषत्तो रण्वो दुरोणे ॥

Samhita Transcription Accented

jáne ná śéva āhū́ryaḥ sánmádhye níṣatto raṇvó duroṇé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jane na śeva āhūryaḥ sanmadhye niṣatto raṇvo duroṇe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जने॑ । न । शेव॑ । आ॒ऽहूर्यः॑ । सन् । मध्ये॑ । निऽस॑त्तः । र॒ण्वः । दु॒रो॒णे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जने । न । शेव । आऽहूर्यः । सन् । मध्ये । निऽसत्तः । रण्वः । दुरोणे ॥

Padapatha Transcription Accented

jáne ǀ ná ǀ śéva ǀ ā-hū́ryaḥ ǀ sán ǀ mádhye ǀ ní-sattaḥ ǀ raṇváḥ ǀ duroṇé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jane ǀ na ǀ śeva ǀ ā-hūryaḥ ǀ san ǀ madhye ǀ ni-sattaḥ ǀ raṇvaḥ ǀ duroṇe ǁ

01.069.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒त्रो न जा॒तो र॒ण्वो दु॑रो॒णे वा॒जी न प्री॒तो विशो॒ वि ता॑रीत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत् ॥

Samhita Transcription Accented

putró ná jātó raṇvó duroṇé vājī́ ná prītó víśo ví tārīt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

putro na jāto raṇvo duroṇe vājī na prīto viśo vi tārīt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒त्रः । न । जा॒तः । र॒ण्वः । दु॒रो॒णे । वा॒जी । न । प्री॒तः । विशः॑ । वि । ता॒री॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुत्रः । न । जातः । रण्वः । दुरोणे । वाजी । न । प्रीतः । विशः । वि । तारीत् ॥

Padapatha Transcription Accented

putráḥ ǀ ná ǀ jātáḥ ǀ raṇváḥ ǀ duroṇé ǀ vājī́ ǀ ná ǀ prītáḥ ǀ víśaḥ ǀ ví ǀ tārīt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

putraḥ ǀ na ǀ jātaḥ ǀ raṇvaḥ ǀ duroṇe ǀ vājī ǀ na ǀ prītaḥ ǀ viśaḥ ǀ vi ǀ tārīt ǁ

01.069.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विशो॒ यदह्वे॒ नृभिः॒ सनी॑ळा अ॒ग्निर्दे॑व॒त्वा विश्वा॑न्यश्याः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विशो यदह्वे नृभिः सनीळा अग्निर्देवत्वा विश्वान्यश्याः ॥

Samhita Transcription Accented

víśo yádáhve nṛ́bhiḥ sánīḷā agnírdevatvā́ víśvānyaśyāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśo yadahve nṛbhiḥ sanīḷā agnirdevatvā viśvānyaśyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विशः॑ । यत् । अह्वे॑ । नृऽभिः॑ । सऽनी॑ळाः । अ॒ग्निः । दे॒व॒ऽत्वा । विश्वा॑नि । अ॒श्याः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विशः । यत् । अह्वे । नृऽभिः । सऽनीळाः । अग्निः । देवऽत्वा । विश्वानि । अश्याः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśaḥ ǀ yát ǀ áhve ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ sá-nīḷāḥ ǀ agníḥ ǀ deva-tvā́ ǀ víśvāni ǀ aśyāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśaḥ ǀ yat ǀ ahve ǀ nṛ-bhiḥ ǀ sa-nīḷāḥ ǀ agniḥ ǀ deva-tvā ǀ viśvāni ǀ aśyāḥ ǁ

01.069.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नकि॑ष्ट ए॒ता व्र॒ता मि॑नंति॒ नृभ्यो॒ यदे॒भ्यः श्रु॒ष्टिं च॒कर्थ॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नकिष्ट एता व्रता मिनंति नृभ्यो यदेभ्यः श्रुष्टिं चकर्थ ॥

Samhita Transcription Accented

nákiṣṭa etā́ vratā́ minanti nṛ́bhyo yádebhyáḥ śruṣṭím cakártha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nakiṣṭa etā vratā minanti nṛbhyo yadebhyaḥ śruṣṭim cakartha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नकिः॑ । ते॒ । ए॒ता । व्र॒ता । मि॒न॒न्ति॒ । नृऽभ्यः॑ । यत् । ए॒भ्यः । श्रु॒ष्टिम् । च॒कर्थ॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नकिः । ते । एता । व्रता । मिनन्ति । नृऽभ्यः । यत् । एभ्यः । श्रुष्टिम् । चकर्थ ॥

Padapatha Transcription Accented

nákiḥ ǀ te ǀ etā́ ǀ vratā́ ǀ minanti ǀ nṛ́-bhyaḥ ǀ yát ǀ ebhyáḥ ǀ śruṣṭím ǀ cakártha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nakiḥ ǀ te ǀ etā ǀ vratā ǀ minanti ǀ nṛ-bhyaḥ ǀ yat ǀ ebhyaḥ ǀ śruṣṭim ǀ cakartha ǁ

01.069.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्तु ते॒ दंसो॒ यदह॑न्त्समा॒नैर्नृभि॒र्यद्यु॒क्तो वि॒वे रपां॑सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्तु ते दंसो यदहन्त्समानैर्नृभिर्यद्युक्तो विवे रपांसि ॥

Samhita Transcription Accented

táttú te dáṃso yádáhantsamānáirnṛ́bhiryádyuktó vivé rápāṃsi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tattu te daṃso yadahantsamānairnṛbhiryadyukto vive rapāṃsi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । तु । ते॒ । दंसः॑ । यत् । अह॑न् । स॒मा॒नैः । नृऽभिः॑ । यत् । यु॒क्तः । वि॒वेः । रपां॑सि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । तु । ते । दंसः । यत् । अहन् । समानैः । नृऽभिः । यत् । युक्तः । विवेः । रपांसि ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ tú ǀ te ǀ dáṃsaḥ ǀ yát ǀ áhan ǀ samānáiḥ ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ yát ǀ yuktáḥ ǀ vivéḥ ǀ rápāṃsi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ tu ǀ te ǀ daṃsaḥ ǀ yat ǀ ahan ǀ samānaiḥ ǀ nṛ-bhiḥ ǀ yat ǀ yuktaḥ ǀ viveḥ ǀ rapāṃsi ǁ

01.069.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒षो न जा॒रो वि॒भावो॒स्रः संज्ञा॑तरूप॒श्चिके॑तदस्मै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषो न जारो विभावोस्रः संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै ॥

Samhita Transcription Accented

uṣó ná jāró vibhā́vosráḥ sáṃjñātarūpaścíketadasmai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣo na jāro vibhāvosraḥ saṃjñātarūpaściketadasmai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒षः । न । जा॒रः । वि॒भाऽवा॑ । उ॒स्रः । संज्ञा॑तऽरूपः । चिके॑तत् । अ॒स्मै॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । न । जारः । विभाऽवा । उस्रः । संज्ञातऽरूपः । चिकेतत् । अस्मै ॥

Padapatha Transcription Accented

uṣáḥ ǀ ná ǀ jāráḥ ǀ vibhā́-vā ǀ usráḥ ǀ sáṃjñāta-rūpaḥ ǀ cíketat ǀ asmai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ na ǀ jāraḥ ǀ vibhā-vā ǀ usraḥ ǀ saṃjñāta-rūpaḥ ǀ ciketat ǀ asmai ǁ

01.069.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.13.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्मना॒ वहं॑तो॒ दुरो॒ व्यृ॑ण्व॒न्नवं॑त॒ विश्वे॒ स्व१॒॑र्दृशी॑के ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्मना वहंतो दुरो व्यृण्वन्नवंत विश्वे स्वर्दृशीके ॥

Samhita Transcription Accented

tmánā váhanto dúro vyṛ́ṇvannávanta víśve svárdṛ́śīke ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tmanā vahanto duro vyṛṇvannavanta viśve svardṛśīke ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्मना॑ । वह॑न्तः । दुरः॑ । वि । ऋ॒ण्व॒न् । नव॑न्त । विश्वे॑ । स्वः॑ । दृशी॑के ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्मना । वहन्तः । दुरः । वि । ऋण्वन् । नवन्त । विश्वे । स्वः । दृशीके ॥

Padapatha Transcription Accented

tmánā ǀ váhantaḥ ǀ dúraḥ ǀ ví ǀ ṛṇvan ǀ návanta ǀ víśve ǀ sváḥ ǀ dṛ́śīke ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tmanā ǀ vahantaḥ ǀ duraḥ ǀ vi ǀ ṛṇvan ǀ navanta ǀ viśve ǀ svaḥ ǀ dṛśīke ǁ