SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 70

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: dvipadā virāt (7-11); virāṭpaṅkti (1, 4); paṅktiḥ (2, 5); nicṛtpaṅkti (3); sāmnīpaṅkti (6)

2nd set of styles: dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.070.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒नेम॑ पू॒र्वीर॒र्यो म॑नी॒षा अ॒ग्निः सु॒शोको॒ विश्वा॑न्यश्याः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वनेम पूर्वीरर्यो मनीषा अग्निः सुशोको विश्वान्यश्याः ॥

Samhita Transcription Accented

vanéma pūrvī́raryó manīṣā́ agníḥ suśóko víśvānyaśyāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vanema pūrvīraryo manīṣā agniḥ suśoko viśvānyaśyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒नेम॑ । पू॒र्वीः । अ॒र्यः । म॒नी॒षा । अ॒ग्निः । सु॒ऽशोकः॑ । विश्वा॑नि । अ॒श्याः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वनेम । पूर्वीः । अर्यः । मनीषा । अग्निः । सुऽशोकः । विश्वानि । अश्याः ॥

Padapatha Transcription Accented

vanéma ǀ pūrvī́ḥ ǀ aryáḥ ǀ manīṣā́ ǀ agníḥ ǀ su-śókaḥ ǀ víśvāni ǀ aśyāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vanema ǀ pūrvīḥ ǀ aryaḥ ǀ manīṣā ǀ agniḥ ǀ su-śokaḥ ǀ viśvāni ǀ aśyāḥ ǁ

01.070.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ दैव्या॑नि व्र॒ता चि॑कि॒त्वाना मानु॑षस्य॒ जन॑स्य॒ जन्म॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ दैव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ dáivyāni vratā́ cikitvā́nā́ mā́nuṣasya jánasya jánma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā daivyāni vratā cikitvānā mānuṣasya janasya janma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । दैव्या॑नि । व्र॒ता । चि॒कि॒त्वान् । आ । मानु॑षस्य । जन॑स्य । जन्म॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । दैव्यानि । व्रता । चिकित्वान् । आ । मानुषस्य । जनस्य । जन्म ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ dáivyāni ǀ vratā́ ǀ cikitvā́n ǀ ā́ ǀ mā́nuṣasya ǀ jánasya ǀ jánma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ daivyāni ǀ vratā ǀ cikitvān ǀ ā ǀ mānuṣasya ǀ janasya ǀ janma ǁ

01.070.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गर्भो॒ यो अ॒पां गर्भो॒ वना॑नां॒ गर्भ॑श्च स्था॒तां गर्भ॑श्च॒रथां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथां ॥

Samhita Transcription Accented

gárbho yó apā́m gárbho vánānām gárbhaśca sthātā́m gárbhaścaráthām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

garbho yo apām garbho vanānām garbhaśca sthātām garbhaścarathām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गर्भः॑ । यः । अ॒पाम् । गर्भः॑ । वना॑नाम् । गर्भः॑ । च॒ । स्था॒ताम् । गर्भः॑ । च॒रथा॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गर्भः । यः । अपाम् । गर्भः । वनानाम् । गर्भः । च । स्थाताम् । गर्भः । चरथाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

gárbhaḥ ǀ yáḥ ǀ apā́m ǀ gárbhaḥ ǀ vánānām ǀ gárbhaḥ ǀ ca ǀ sthātā́m ǀ gárbhaḥ ǀ caráthām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

garbhaḥ ǀ yaḥ ǀ apām ǀ garbhaḥ ǀ vanānām ǀ garbhaḥ ǀ ca ǀ sthātām ǀ garbhaḥ ǀ carathām ǁ

01.070.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अद्रौ॑ चिदस्मा अं॒तर्दु॑रो॒णे वि॒शां न विश्वो॑ अ॒मृतः॑ स्वा॒धीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अद्रौ चिदस्मा अंतर्दुरोणे विशां न विश्वो अमृतः स्वाधीः ॥

Samhita Transcription Accented

ádrau cidasmā antárduroṇé viśā́m ná víśvo amṛ́taḥ svādhī́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adrau cidasmā antarduroṇe viśām na viśvo amṛtaḥ svādhīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अद्रौ॑ । चि॒त् । अ॒स्मै॒ । अ॒न्तः । दु॒रो॒णे । वि॒शाम् । न । विश्वः॑ । अ॒मृतः॑ । सु॒ऽआ॒धीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अद्रौ । चित् । अस्मै । अन्तः । दुरोणे । विशाम् । न । विश्वः । अमृतः । सुऽआधीः ॥

Padapatha Transcription Accented

ádrau ǀ cit ǀ asmai ǀ antáḥ ǀ duroṇé ǀ viśā́m ǀ ná ǀ víśvaḥ ǀ amṛ́taḥ ǀ su-ādhī́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adrau ǀ cit ǀ asmai ǀ antaḥ ǀ duroṇe ǀ viśām ǀ na ǀ viśvaḥ ǀ amṛtaḥ ǀ su-ādhīḥ ǁ

01.070.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स हि क्ष॒पावाँ॑ अ॒ग्नी र॑यी॒णां दाश॒द्यो अ॑स्मा॒ अरं॑ सू॒क्तैः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स हि क्षपावाँ अग्नी रयीणां दाशद्यो अस्मा अरं सूक्तैः ॥

Samhita Transcription Accented

sá hí kṣapā́vām̐ agnī́ rayīṇā́m dā́śadyó asmā áram sūktáiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa hi kṣapāvām̐ agnī rayīṇām dāśadyo asmā aram sūktaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । हि । क्ष॒पाऽवा॑न् । अ॒ग्निः । र॒यी॒णाम् । दाश॑त् । यः । अ॒स्मै॒ । अर॑म् । सु॒ऽउ॒क्तैः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । हि । क्षपाऽवान् । अग्निः । रयीणाम् । दाशत् । यः । अस्मै । अरम् । सुऽउक्तैः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ hí ǀ kṣapā́-vān ǀ agníḥ ǀ rayīṇā́m ǀ dā́śat ǀ yáḥ ǀ asmai ǀ áram ǀ su-uktáiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ hi ǀ kṣapā-vān ǀ agniḥ ǀ rayīṇām ǀ dāśat ǀ yaḥ ǀ asmai ǀ aram ǀ su-uktaiḥ ǁ

01.070.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ता चि॑कित्वो॒ भूमा॒ नि पा॑हि दे॒वानां॒ जन्म॒ मर्तां॑श्च वि॒द्वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मर्तांश्च विद्वान् ॥

Samhita Transcription Accented

etā́ cikitvo bhū́mā ní pāhi devā́nām jánma mártāṃśca vidvā́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

etā cikitvo bhūmā ni pāhi devānām janma martāṃśca vidvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒ता । चि॒कि॒त्वः॒ । भूम॑ । नि । पा॒हि॒ । दे॒वाना॑म् । जन्म॑ । मर्ता॑न् । च॒ । वि॒द्वान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एता । चिकित्वः । भूम । नि । पाहि । देवानाम् । जन्म । मर्तान् । च । विद्वान् ॥

Padapatha Transcription Accented

etā́ ǀ cikitvaḥ ǀ bhū́ma ǀ ní ǀ pāhi ǀ devā́nām ǀ jánma ǀ mártān ǀ ca ǀ vidvā́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

etā ǀ cikitvaḥ ǀ bhūma ǀ ni ǀ pāhi ǀ devānām ǀ janma ǀ martān ǀ ca ǀ vidvān ǁ

01.070.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वर्धा॒न्यं पू॒र्वीः क्ष॒पो विरू॑पाः स्था॒तुश्च॒ रथ॑मृ॒तप्र॑वीतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वर्धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथमृतप्रवीतं ॥

Samhita Transcription Accented

várdhānyám pūrvī́ḥ kṣapó vírūpāḥ sthātúśca ráthamṛtápravītam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vardhānyam pūrvīḥ kṣapo virūpāḥ sthātuśca rathamṛtapravītam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वर्धा॑न् । यम् । पू॒र्वीः । क्ष॒पः । विऽरू॑पाः । स्था॒तुः । च॒ । रथ॑म् । ऋ॒तऽप्र॑वीतम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वर्धान् । यम् । पूर्वीः । क्षपः । विऽरूपाः । स्थातुः । च । रथम् । ऋतऽप्रवीतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

várdhān ǀ yám ǀ pūrvī́ḥ ǀ kṣapáḥ ǀ ví-rūpāḥ ǀ sthātúḥ ǀ ca ǀ rátham ǀ ṛtá-pravītam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vardhān ǀ yam ǀ pūrvīḥ ǀ kṣapaḥ ǀ vi-rūpāḥ ǀ sthātuḥ ǀ ca ǀ ratham ǀ ṛta-pravītam ǁ

01.070.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अरा॑धि॒ होता॒ स्व१॒॑र्निष॑त्तः कृ॒ण्वन्विश्वा॒न्यपां॑सि स॒त्या ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अराधि होता स्वर्निषत्तः कृण्वन्विश्वान्यपांसि सत्या ॥

Samhita Transcription Accented

árādhi hótā svárníṣattaḥ kṛṇvánvíśvānyápāṃsi satyā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arādhi hotā svarniṣattaḥ kṛṇvanviśvānyapāṃsi satyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अरा॑धि । होता॑ । स्वः॑ । निऽस॑त्तः । कृ॒ण्वन् । विश्वा॑नि । अपां॑सि । स॒त्या ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अराधि । होता । स्वः । निऽसत्तः । कृण्वन् । विश्वानि । अपांसि । सत्या ॥

Padapatha Transcription Accented

árādhi ǀ hótā ǀ sváḥ ǀ ní-sattaḥ ǀ kṛṇván ǀ víśvāni ǀ ápāṃsi ǀ satyā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arādhi ǀ hotā ǀ svaḥ ǀ ni-sattaḥ ǀ kṛṇvan ǀ viśvāni ǀ apāṃsi ǀ satyā ǁ

01.070.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गोषु॒ प्रश॑स्तिं॒ वने॑षु धिषे॒ भरं॑त॒ विश्वे॑ ब॒लिं स्व॑र्णः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गोषु प्रशस्तिं वनेषु धिषे भरंत विश्वे बलिं स्वर्णः ॥

Samhita Transcription Accented

góṣu práśastim váneṣu dhiṣe bháranta víśve balím svárṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

goṣu praśastim vaneṣu dhiṣe bharanta viśve balim svarṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गोषु॑ । प्रऽश॑स्तिम् । वने॑षु । धि॒षे॒ । भर॑न्त । विश्वे॑ । ब॒लिम् । स्वः॑ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गोषु । प्रऽशस्तिम् । वनेषु । धिषे । भरन्त । विश्वे । बलिम् । स्वः । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

góṣu ǀ prá-śastim ǀ váneṣu ǀ dhiṣe ǀ bháranta ǀ víśve ǀ balím ǀ sváḥ ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

goṣu ǀ pra-śastim ǀ vaneṣu ǀ dhiṣe ǀ bharanta ǀ viśve ǀ balim ǀ svaḥ ǀ naḥ ǁ

01.070.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि त्वा॒ नरः॑ पुरु॒त्रा स॑पर्यन्पि॒तुर्न जिव्रे॒र्वि वेदो॑ भरंत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि त्वा नरः पुरुत्रा सपर्यन्पितुर्न जिव्रेर्वि वेदो भरंत ॥

Samhita Transcription Accented

ví tvā náraḥ purutrā́ saparyanpitúrná jívrerví védo bharanta ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi tvā naraḥ purutrā saparyanpiturna jivrervi vedo bharanta ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । त्वा॒ । नरः॑ । पु॒रु॒ऽत्रा । स॒प॒र्य॒न् । पि॒तुः । न । जिव्रेः॑ । वि । वेदः॑ । भ॒र॒न्त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । त्वा । नरः । पुरुऽत्रा । सपर्यन् । पितुः । न । जिव्रेः । वि । वेदः । भरन्त ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ tvā ǀ náraḥ ǀ puru-trā́ ǀ saparyan ǀ pitúḥ ǀ ná ǀ jívreḥ ǀ ví ǀ védaḥ ǀ bharanta ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ tvā ǀ naraḥ ǀ puru-trā ǀ saparyan ǀ pituḥ ǀ na ǀ jivreḥ ǀ vi ǀ vedaḥ ǀ bharanta ǁ

01.070.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.14.11    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सा॒धुर्न गृ॒ध्नुरस्ते॑व॒ शूरो॒ याते॑व भी॒मस्त्वे॒षः स॒मत्सु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

साधुर्न गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥

Samhita Transcription Accented

sādhúrná gṛdhnúrásteva śū́ro yā́teva bhīmástveṣáḥ samátsu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sādhurna gṛdhnurasteva śūro yāteva bhīmastveṣaḥ samatsu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सा॒धुः । न । गृ॒ध्नुः । अस्ता॑ऽइव । शूरः॑ । याता॑ऽइव । भी॒मः । त्वे॒षः । स॒मत्ऽसु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

साधुः । न । गृध्नुः । अस्ताऽइव । शूरः । याताऽइव । भीमः । त्वेषः । समत्ऽसु ॥

Padapatha Transcription Accented

sādhúḥ ǀ ná ǀ gṛdhnúḥ ǀ ástā-iva ǀ śū́raḥ ǀ yā́tā-iva ǀ bhīmáḥ ǀ tveṣáḥ ǀ samát-su ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sādhuḥ ǀ na ǀ gṛdhnuḥ ǀ astā-iva ǀ śūraḥ ǀ yātā-iva ǀ bhīmaḥ ǀ tveṣaḥ ǀ samat-su ǁ