SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 71

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (3, 4, 8, 10); triṣṭup (1, 6, 7); nicṛttriṣṭup (2, 5); bhurikpaṅkti (9)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.071.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॒ प्र जि॑न्वन्नुश॒तीरु॒शंतं॒ पतिं॒ न नित्यं॒ जन॑यः॒ सनी॑ळाः ।

स्वसा॑रः॒ श्यावी॒मरु॑षीमजुष्रंचि॒त्रमु॒च्छंती॑मु॒षसं॒ न गावः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप प्र जिन्वन्नुशतीरुशंतं पतिं न नित्यं जनयः सनीळाः ।

स्वसारः श्यावीमरुषीमजुष्रंचित्रमुच्छंतीमुषसं न गावः ॥

Samhita Transcription Accented

úpa prá jinvannuśatī́ruśántam pátim ná nítyam jánayaḥ sánīḷāḥ ǀ

svásāraḥ śyā́vīmáruṣīmajuṣrañcitrámucchántīmuṣásam ná gā́vaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upa pra jinvannuśatīruśantam patim na nityam janayaḥ sanīḷāḥ ǀ

svasāraḥ śyāvīmaruṣīmajuṣrañcitramucchantīmuṣasam na gāvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । प्र । जि॒न्व॒न् । उ॒श॒तीः । उ॒शन्त॑म् । पति॑म् । न । नित्य॑म् । जन॑यः । सऽनी॑ळाः ।

स्वसा॑रः । श्यावी॑म् । अरु॑षीम् । अ॒जु॒ष्र॒न् । चि॒त्रम् । उ॒च्छन्ती॑म् । उ॒षस॑म् । न । गावः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । प्र । जिन्वन् । उशतीः । उशन्तम् । पतिम् । न । नित्यम् । जनयः । सऽनीळाः ।

स्वसारः । श्यावीम् । अरुषीम् । अजुष्रन् । चित्रम् । उच्छन्तीम् । उषसम् । न । गावः ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ prá ǀ jinvan ǀ uśatī́ḥ ǀ uśántam ǀ pátim ǀ ná ǀ nítyam ǀ jánayaḥ ǀ sá-nīḷāḥ ǀ

svásāraḥ ǀ śyā́vīm ǀ áruṣīm ǀ ajuṣran ǀ citrám ǀ ucchántīm ǀ uṣásam ǀ ná ǀ gā́vaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ pra ǀ jinvan ǀ uśatīḥ ǀ uśantam ǀ patim ǀ na ǀ nityam ǀ janayaḥ ǀ sa-nīḷāḥ ǀ

svasāraḥ ǀ śyāvīm ǀ aruṣīm ǀ ajuṣran ǀ citram ǀ ucchantīm ǀ uṣasam ǀ na ǀ gāvaḥ ǁ

01.071.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वी॒ळु चि॑द्दृ॒ळ्हा पि॒तरो॑ न उ॒क्थैरद्रिं॑ रुज॒न्नंगि॑रसो॒ रवे॑ण ।

च॒क्रुर्दि॒वो बृ॑ह॒तो गा॒तुम॒स्मे अहः॒ स्व॑र्विविदुः के॒तुमु॒स्राः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वीळु चिद्दृळ्हा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजन्नंगिरसो रवेण ।

चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुस्राः ॥

Samhita Transcription Accented

vīḷú ciddṛḷhā́ pitáro na uktháirádrim rujannáṅgiraso ráveṇa ǀ

cakrúrdivó bṛható gātúmasmé áhaḥ svárvividuḥ ketúmusrā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vīḷu ciddṛḷhā pitaro na ukthairadrim rujannaṅgiraso raveṇa ǀ

cakrurdivo bṛhato gātumasme ahaḥ svarvividuḥ ketumusrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वी॒ळु । चि॒त् । दृ॒ळ्हा । पि॒तरः॑ । नः॒ । उ॒क्थैः । अद्रि॑म् । रु॒ज॒न् । अङ्गि॑रसः । रवे॑ण ।

च॒क्रुः । दि॒वः । बृ॒ह॒तः । गा॒तुम् । अ॒स्मे इति॑ । अह॒रिति॑ । स्वः॑ । वि॒वि॒दुः॒ । के॒तुम् । उ॒स्राः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वीळु । चित् । दृळ्हा । पितरः । नः । उक्थैः । अद्रिम् । रुजन् । अङ्गिरसः । रवेण ।

चक्रुः । दिवः । बृहतः । गातुम् । अस्मे इति । अहरिति । स्वः । विविदुः । केतुम् । उस्राः ॥

Padapatha Transcription Accented

vīḷú ǀ cit ǀ dṛḷhā́ ǀ pitáraḥ ǀ naḥ ǀ uktháiḥ ǀ ádrim ǀ rujan ǀ áṅgirasaḥ ǀ ráveṇa ǀ

cakrúḥ ǀ diváḥ ǀ bṛhatáḥ ǀ gātúm ǀ asmé íti ǀ áharíti ǀ sváḥ ǀ vividuḥ ǀ ketúm ǀ usrā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vīḷu ǀ cit ǀ dṛḷhā ǀ pitaraḥ ǀ naḥ ǀ ukthaiḥ ǀ adrim ǀ rujan ǀ aṅgirasaḥ ǀ raveṇa ǀ

cakruḥ ǀ divaḥ ǀ bṛhataḥ ǀ gātum ǀ asme iti ǀ ahariti ǀ svaḥ ǀ vividuḥ ǀ ketum ǀ usrāḥ ǁ

01.071.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दध॑न्नृ॒तं ध॒नय॑न्नस्य धी॒तिमादिद॒र्यो दि॑धि॒ष्वो॒३॒॑ विभृ॑त्राः ।

अतृ॑ष्यंतीर॒पसो॑ यं॒त्यच्छा॑ दे॒वांजन्म॒ प्रय॑सा व॒र्धयं॑तीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दधन्नृतं धनयन्नस्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो विभृत्राः ।

अतृष्यंतीरपसो यंत्यच्छा देवांजन्म प्रयसा वर्धयंतीः ॥

Samhita Transcription Accented

dádhannṛtám dhanáyannasya dhītímā́dídaryó didhiṣvó víbhṛtrāḥ ǀ

átṛṣyantīrapáso yantyácchā devā́ñjánma práyasā vardháyantīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dadhannṛtam dhanayannasya dhītimādidaryo didhiṣvo vibhṛtrāḥ ǀ

atṛṣyantīrapaso yantyacchā devāñjanma prayasā vardhayantīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दध॑न् । ऋ॒तम् । ध॒नय॑न् । अ॒स्य॒ । धी॒तिम् । आत् । इत् । अ॒र्यः । दि॒धि॒ष्वः॑ । विऽभृ॑त्राः ।

अतृ॑ष्यन्तीः । अ॒पसः॑ । य॒न्ति॒ । अच्छ॑ । दे॒वान् । जन्म॑ । प्रय॑सा । व॒र्धय॑न्तीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दधन् । ऋतम् । धनयन् । अस्य । धीतिम् । आत् । इत् । अर्यः । दिधिष्वः । विऽभृत्राः ।

अतृष्यन्तीः । अपसः । यन्ति । अच्छ । देवान् । जन्म । प्रयसा । वर्धयन्तीः ॥

Padapatha Transcription Accented

dádhan ǀ ṛtám ǀ dhanáyan ǀ asya ǀ dhītím ǀ ā́t ǀ ít ǀ aryáḥ ǀ didhiṣváḥ ǀ ví-bhṛtrāḥ ǀ

átṛṣyantīḥ ǀ apásaḥ ǀ yanti ǀ áccha ǀ devā́n ǀ jánma ǀ práyasā ǀ vardháyantīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dadhan ǀ ṛtam ǀ dhanayan ǀ asya ǀ dhītim ǀ āt ǀ it ǀ aryaḥ ǀ didhiṣvaḥ ǀ vi-bhṛtrāḥ ǀ

atṛṣyantīḥ ǀ apasaḥ ǀ yanti ǀ accha ǀ devān ǀ janma ǀ prayasā ǀ vardhayantīḥ ǁ

01.071.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मथी॒द्यदीं॒ विभृ॑तो मात॒रिश्वा॑ गृ॒हेगृ॑हे श्ये॒तो जेन्यो॒ भूत् ।

आदीं॒ राज्ञे॒ न सही॑यसे॒ सचा॒ सन्ना दू॒त्यं१॒॑ भृग॑वाणो विवाय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मथीद्यदीं विभृतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत् ।

आदीं राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं भृगवाणो विवाय ॥

Samhita Transcription Accented

máthīdyádīm víbhṛto mātaríśvā gṛhégṛhe śyetó jényo bhū́t ǀ

ā́dīm rā́jñe ná sáhīyase sácā sánnā́ dūtyám bhṛ́gavāṇo vivāya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mathīdyadīm vibhṛto mātariśvā gṛhegṛhe śyeto jenyo bhūt ǀ

ādīm rājñe na sahīyase sacā sannā dūtyam bhṛgavāṇo vivāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मथी॑त् । यत् । ई॒म् । विऽभृ॑तः । मा॒त॒रिश्वा॑ । गृ॒हेऽगृ॑हे । श्ये॒तः । जेन्यः॑ । भूत् ।

आत् । ई॒म् । राज्ञे॑ । न । सही॑यसे । सचा॑ । सन् । आ । दू॒त्य॑म् । भृग॑वाणः । वि॒वा॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मथीत् । यत् । ईम् । विऽभृतः । मातरिश्वा । गृहेऽगृहे । श्येतः । जेन्यः । भूत् ।

आत् । ईम् । राज्ञे । न । सहीयसे । सचा । सन् । आ । दूत्यम् । भृगवाणः । विवाय ॥

Padapatha Transcription Accented

máthīt ǀ yát ǀ īm ǀ ví-bhṛtaḥ ǀ mātaríśvā ǀ gṛhé-gṛhe ǀ śyetáḥ ǀ jényaḥ ǀ bhū́t ǀ

ā́t ǀ īm ǀ rā́jñe ǀ ná ǀ sáhīyase ǀ sácā ǀ sán ǀ ā́ ǀ dūtyám ǀ bhṛ́gavāṇaḥ ǀ vivāya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mathīt ǀ yat ǀ īm ǀ vi-bhṛtaḥ ǀ mātariśvā ǀ gṛhe-gṛhe ǀ śyetaḥ ǀ jenyaḥ ǀ bhūt ǀ

āt ǀ īm ǀ rājñe ǀ na ǀ sahīyase ǀ sacā ǀ san ǀ ā ǀ dūtyam ǀ bhṛgavāṇaḥ ǀ vivāya ǁ

01.071.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒हे यत्पि॒त्र ईं॒ रसं॑ दि॒वे करव॑ त्सरत्पृश॒न्य॑श्चिकि॒त्वान् ।

सृ॒जदस्ता॑ धृष॒ता दि॒द्युम॑स्मै॒ स्वायां॑ दे॒वो दु॑हि॒तरि॒ त्विषिं॑ धात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महे यत्पित्र ईं रसं दिवे करव त्सरत्पृशन्यश्चिकित्वान् ।

सृजदस्ता धृषता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं धात् ॥

Samhita Transcription Accented

mahé yátpitrá īm rásam divé káráva tsaratpṛśanyáścikitvā́n ǀ

sṛjádástā dhṛṣatā́ didyúmasmai svā́yām devó duhitári tvíṣim dhāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahe yatpitra īm rasam dive karava tsaratpṛśanyaścikitvān ǀ

sṛjadastā dhṛṣatā didyumasmai svāyām devo duhitari tviṣim dhāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒हे । यत् । पि॒त्रे । ई॒म् । रस॑म् । दि॒वे । कः । अव॑ । त्स॒र॒त् । पृ॒श॒न्यः॑ । चि॒कि॒त्वान् ।

सृ॒जत् । अस्ता॑ । धृ॒ष॒ता । दि॒द्युम् । अ॒स्मै॒ । स्वाया॑म् । दे॒वः । दु॒हि॒तरि॑ । त्विषि॑म् । धा॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महे । यत् । पित्रे । ईम् । रसम् । दिवे । कः । अव । त्सरत् । पृशन्यः । चिकित्वान् ।

सृजत् । अस्ता । धृषता । दिद्युम् । अस्मै । स्वायाम् । देवः । दुहितरि । त्विषिम् । धात् ॥

Padapatha Transcription Accented

mahé ǀ yát ǀ pitré ǀ īm ǀ rásam ǀ divé ǀ káḥ ǀ áva ǀ tsarat ǀ pṛśanyáḥ ǀ cikitvā́n ǀ

sṛját ǀ ástā ǀ dhṛṣatā́ ǀ didyúm ǀ asmai ǀ svā́yām ǀ deváḥ ǀ duhitári ǀ tvíṣim ǀ dhāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahe ǀ yat ǀ pitre ǀ īm ǀ rasam ǀ dive ǀ kaḥ ǀ ava ǀ tsarat ǀ pṛśanyaḥ ǀ cikitvān ǀ

sṛjat ǀ astā ǀ dhṛṣatā ǀ didyum ǀ asmai ǀ svāyām ǀ devaḥ ǀ duhitari ǀ tviṣim ǀ dhāt ǁ

01.071.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्व आ यस्तुभ्यं॒ दम॒ आ वि॒भाति॒ नमो॑ वा॒ दाशा॑दुश॒तो अनु॒ द्यून् ।

वर्धो॑ अग्ने॒ वयो॑ अस्य द्वि॒बर्हा॒ यास॑द्रा॒या स॒रथं॒ यं जु॒नासि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशादुशतो अनु द्यून् ।

वर्धो अग्ने वयो अस्य द्विबर्हा यासद्राया सरथं यं जुनासि ॥

Samhita Transcription Accented

svá ā́ yástúbhyam dáma ā́ vibhā́ti námo vā dā́śāduśató ánu dyū́n ǀ

várdho agne váyo asya dvibárhā yā́sadrāyā́ sarátham yám junā́si ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sva ā yastubhyam dama ā vibhāti namo vā dāśāduśato anu dyūn ǀ

vardho agne vayo asya dvibarhā yāsadrāyā saratham yam junāsi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्वे । आ । यः । तुभ्य॑म् । दमे॑ । आ । वि॒ऽभाति॑ । नमः॑ । वा॒ । दाशा॑त् । उ॒श॒तः । अनु॑ । द्यून् ।

वर्धो॒ इति॑ । अ॒ग्ने॒ । वयः॑ । अ॒स्य॒ । द्वि॒ऽबर्हाः॑ । यास॑त् । रा॒या । स॒ऽरथ॑म् । यम् । जु॒नासि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्वे । आ । यः । तुभ्यम् । दमे । आ । विऽभाति । नमः । वा । दाशात् । उशतः । अनु । द्यून् ।

वर्धो इति । अग्ने । वयः । अस्य । द्विऽबर्हाः । यासत् । राया । सऽरथम् । यम् । जुनासि ॥

Padapatha Transcription Accented

své ǀ ā́ ǀ yáḥ ǀ túbhyam ǀ dáme ǀ ā́ ǀ vi-bhā́ti ǀ námaḥ ǀ vā ǀ dā́śāt ǀ uśatáḥ ǀ ánu ǀ dyū́n ǀ

várdho íti ǀ agne ǀ váyaḥ ǀ asya ǀ dvi-bárhāḥ ǀ yā́sat ǀ rāyā́ ǀ sa-rátham ǀ yám ǀ junā́si ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sve ǀ ā ǀ yaḥ ǀ tubhyam ǀ dame ǀ ā ǀ vi-bhāti ǀ namaḥ ǀ vā ǀ dāśāt ǀ uśataḥ ǀ anu ǀ dyūn ǀ

vardho iti ǀ agne ǀ vayaḥ ǀ asya ǀ dvi-barhāḥ ǀ yāsat ǀ rāyā ǀ sa-ratham ǀ yam ǀ junāsi ǁ

01.071.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निं विश्वा॑ अ॒भि पृक्षः॑ सचंते समु॒द्रं न स्र॒वतः॑ स॒प्त य॒ह्वीः ।

न जा॒मिभि॒र्वि चि॑किते॒ वयो॑ नो वि॒दा दे॒वेषु॒ प्रम॑तिं चिकि॒त्वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निं विश्वा अभि पृक्षः सचंते समुद्रं न स्रवतः सप्त यह्वीः ।

न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमतिं चिकित्वान् ॥

Samhita Transcription Accented

agním víśvā abhí pṛ́kṣaḥ sacante samudrám ná sravátaḥ saptá yahvī́ḥ ǀ

ná jāmíbhirví cikite váyo no vidā́ devéṣu prámatim cikitvā́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnim viśvā abhi pṛkṣaḥ sacante samudram na sravataḥ sapta yahvīḥ ǀ

na jāmibhirvi cikite vayo no vidā deveṣu pramatim cikitvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । विश्वाः॑ । अ॒भि । पृक्षः॑ । स॒च॒न्ते॒ । स॒मु॒द्रम् । न । स्र॒वतः॑ । स॒प्त । य॒ह्वीः ।

न । जा॒मिऽभिः॑ । वि । चि॒कि॒ते॒ । वयः॑ । नः॒ । वि॒दाः । दे॒वेषु॑ । प्रऽम॑तिम् । चि॒कि॒त्वान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । विश्वाः । अभि । पृक्षः । सचन्ते । समुद्रम् । न । स्रवतः । सप्त । यह्वीः ।

न । जामिऽभिः । वि । चिकिते । वयः । नः । विदाः । देवेषु । प्रऽमतिम् । चिकित्वान् ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ víśvāḥ ǀ abhí ǀ pṛ́kṣaḥ ǀ sacante ǀ samudrám ǀ ná ǀ sravátaḥ ǀ saptá ǀ yahvī́ḥ ǀ

ná ǀ jāmí-bhiḥ ǀ ví ǀ cikite ǀ váyaḥ ǀ naḥ ǀ vidā́ḥ ǀ devéṣu ǀ prá-matim ǀ cikitvā́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ viśvāḥ ǀ abhi ǀ pṛkṣaḥ ǀ sacante ǀ samudram ǀ na ǀ sravataḥ ǀ sapta ǀ yahvīḥ ǀ

na ǀ jāmi-bhiḥ ǀ vi ǀ cikite ǀ vayaḥ ǀ naḥ ǀ vidāḥ ǀ deveṣu ǀ pra-matim ǀ cikitvān ǁ

01.071.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ यदि॒षे नृ॒पतिं॒ तेज॒ आन॒ट्छुचि॒ रेतो॒ निषि॑क्तं॒ द्यौर॒भीके॑ ।

अ॒ग्निः शर्ध॑मनव॒द्यं युवा॑नं स्वा॒ध्यं॑ जनयत्सू॒दय॑च्च ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ यदिषे नृपतिं तेज आनट्छुचि रेतो निषिक्तं द्यौरभीके ।

अग्निः शर्धमनवद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्सूदयच्च ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yádiṣé nṛpátim téja ā́naṭchúci réto níṣiktam dyáurabhī́ke ǀ

agníḥ śárdhamanavadyám yúvānam svādhyám janayatsūdáyacca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yadiṣe nṛpatim teja ānaṭchuci reto niṣiktam dyaurabhīke ǀ

agniḥ śardhamanavadyam yuvānam svādhyam janayatsūdayacca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । यत् । इ॒षे । नृ॒ऽपति॑म् । तेजः॑ । आन॑ट् । शुचि॑ । रेतः॑ । निऽसि॑क्तम् । द्यौः । अ॒भीके॑ ।

अ॒ग्निः । शर्ध॑म् । अ॒न॒व॒द्यम् । युवा॑नम् । सु॒ऽआ॒ध्य॑म् । ज॒न॒य॒त् । सू॒दय॑त् । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । यत् । इषे । नृऽपतिम् । तेजः । आनट् । शुचि । रेतः । निऽसिक्तम् । द्यौः । अभीके ।

अग्निः । शर्धम् । अनवद्यम् । युवानम् । सुऽआध्यम् । जनयत् । सूदयत् । च ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yát ǀ iṣé ǀ nṛ-pátim ǀ téjaḥ ǀ ā́naṭ ǀ śúci ǀ rétaḥ ǀ ní-siktam ǀ dyáuḥ ǀ abhī́ke ǀ

agníḥ ǀ śárdham ǀ anavadyám ǀ yúvānam ǀ su-ādhyám ǀ janayat ǀ sūdáyat ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yat ǀ iṣe ǀ nṛ-patim ǀ tejaḥ ǀ ānaṭ ǀ śuci ǀ retaḥ ǀ ni-siktam ǀ dyauḥ ǀ abhīke ǀ

agniḥ ǀ śardham ǀ anavadyam ǀ yuvānam ǀ su-ādhyam ǀ janayat ǀ sūdayat ǀ ca ǁ

01.071.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मनो॒ न योऽध्व॑नः स॒द्य एत्येकः॑ स॒त्रा सूरो॒ वस्व॑ ईशे ।

राजा॑ना मि॒त्रावरु॑णा सुपा॒णी गोषु॑ प्रि॒यम॒मृतं॒ रक्ष॑माणा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मनो न योऽध्वनः सद्य एत्येकः सत्रा सूरो वस्व ईशे ।

राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा ॥

Samhita Transcription Accented

máno ná yó’dhvanaḥ sadyá étyékaḥ satrā́ sū́ro vásva īśe ǀ

rā́jānā mitrā́váruṇā supāṇī́ góṣu priyámamṛ́tam rákṣamāṇā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mano na yo’dhvanaḥ sadya etyekaḥ satrā sūro vasva īśe ǀ

rājānā mitrāvaruṇā supāṇī goṣu priyamamṛtam rakṣamāṇā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मनः॑ । न । यः । अध्व॑नः । स॒द्यः । एति॑ । एकः॑ । स॒त्रा । सूरः॑ । वस्वः॑ । ई॒शे॒ ।

राजा॑ना । मि॒त्रावरु॑णा । सु॒पा॒णी इति॑ सु॒ऽपा॒णी । गोषु॑ । प्रि॒यम् । अ॒मृत॑म् । रक्ष॑माणा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मनः । न । यः । अध्वनः । सद्यः । एति । एकः । सत्रा । सूरः । वस्वः । ईशे ।

राजाना । मित्रावरुणा । सुपाणी इति सुऽपाणी । गोषु । प्रियम् । अमृतम् । रक्षमाणा ॥

Padapatha Transcription Accented

mánaḥ ǀ ná ǀ yáḥ ǀ ádhvanaḥ ǀ sadyáḥ ǀ éti ǀ ékaḥ ǀ satrā́ ǀ sū́raḥ ǀ vásvaḥ ǀ īśe ǀ

rā́jānā ǀ mitrā́váruṇā ǀ supāṇī́ íti su-pāṇī́ ǀ góṣu ǀ priyám ǀ amṛ́tam ǀ rákṣamāṇā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

manaḥ ǀ na ǀ yaḥ ǀ adhvanaḥ ǀ sadyaḥ ǀ eti ǀ ekaḥ ǀ satrā ǀ sūraḥ ǀ vasvaḥ ǀ īśe ǀ

rājānā ǀ mitrāvaruṇā ǀ supāṇī iti su-pāṇī ǀ goṣu ǀ priyam ǀ amṛtam ǀ rakṣamāṇā ǁ

01.071.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नो॑ अग्ने स॒ख्या पित्र्या॑णि॒ प्र म॑र्षिष्ठा अ॒भि वि॒दुष्क॒विः सन् ।

नभो॒ न रू॒पं ज॑रि॒मा मि॑नाति पु॒रा तस्या॑ अ॒भिश॑स्ते॒रधी॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन् ।

नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ no agne sakhyā́ pítryāṇi prá marṣiṣṭhā abhí vidúṣkavíḥ sán ǀ

nábho ná rūpám jarimā́ mināti purā́ tásyā abhíśasterádhīhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā no agne sakhyā pitryāṇi pra marṣiṣṭhā abhi viduṣkaviḥ san ǀ

nabho na rūpam jarimā mināti purā tasyā abhiśasteradhīhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । स॒ख्या । पित्र्या॑णि । प्र । म॒र्षि॒ष्ठाः॒ । अ॒भि । वि॒दुः । क॒विः । सन् ।

नभः॑ । न । रू॒पम् । ज॒रि॒मा । मि॒ना॒ति॒ । पु॒रा । तस्याः॑ । अ॒भिऽश॑स्तेः । अधि॑ । इ॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । अग्ने । सख्या । पित्र्याणि । प्र । मर्षिष्ठाः । अभि । विदुः । कविः । सन् ।

नभः । न । रूपम् । जरिमा । मिनाति । पुरा । तस्याः । अभिऽशस्तेः । अधि । इहि ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ naḥ ǀ agne ǀ sakhyā́ ǀ pítryāṇi ǀ prá ǀ marṣiṣṭhāḥ ǀ abhí ǀ vidúḥ ǀ kavíḥ ǀ sán ǀ

nábhaḥ ǀ ná ǀ rūpám ǀ jarimā́ ǀ mināti ǀ purā́ ǀ tásyāḥ ǀ abhí-śasteḥ ǀ ádhi ǀ ihi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ agne ǀ sakhyā ǀ pitryāṇi ǀ pra ǀ marṣiṣṭhāḥ ǀ abhi ǀ viduḥ ǀ kaviḥ ǀ san ǀ

nabhaḥ ǀ na ǀ rūpam ǀ jarimā ǀ mināti ǀ purā ǀ tasyāḥ ǀ abhi-śasteḥ ǀ adhi ǀ ihi ǁ