SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 72

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (1, 2, 5, 6); bhurikpaṅkti (3, 8); triṣṭup (4, 10); nicṛttriṣṭup (7, 9)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.072.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि काव्या॑ वे॒धसः॒ शश्व॑तस्क॒र्हस्ते॒ दधा॑नो॒ नर्या॑ पु॒रूणि॑ ।

अ॒ग्निर्भु॑वद्रयि॒पती॑ रयी॒णां स॒त्रा च॑क्रा॒णो अ॒मृता॑नि॒ विश्वा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि काव्या वेधसः शश्वतस्कर्हस्ते दधानो नर्या पुरूणि ।

अग्निर्भुवद्रयिपती रयीणां सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा ॥

Samhita Transcription Accented

ní kā́vyā vedhásaḥ śáśvataskarháste dádhāno náryā purū́ṇi ǀ

agnírbhuvadrayipátī rayīṇā́m satrā́ cakrāṇó amṛ́tāni víśvā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni kāvyā vedhasaḥ śaśvataskarhaste dadhāno naryā purūṇi ǀ

agnirbhuvadrayipatī rayīṇām satrā cakrāṇo amṛtāni viśvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । काव्या॑ । वे॒धसः॑ । शश्व॑तः । कः॒ । हस्ते॑ । दधा॑नः । नर्या॑ । पु॒रूणि॑ ।

अ॒ग्निः । भु॒व॒त् । र॒यि॒ऽपतिः॑ । र॒यी॒णाम् । स॒त्रा । च॒क्रा॒णः । अ॒मृता॑नि । विश्वा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । काव्या । वेधसः । शश्वतः । कः । हस्ते । दधानः । नर्या । पुरूणि ।

अग्निः । भुवत् । रयिऽपतिः । रयीणाम् । सत्रा । चक्राणः । अमृतानि । विश्वा ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ kā́vyā ǀ vedhásaḥ ǀ śáśvataḥ ǀ kaḥ ǀ háste ǀ dádhānaḥ ǀ náryā ǀ purū́ṇi ǀ

agníḥ ǀ bhuvat ǀ rayi-pátiḥ ǀ rayīṇā́m ǀ satrā́ ǀ cakrāṇáḥ ǀ amṛ́tāni ǀ víśvā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ kāvyā ǀ vedhasaḥ ǀ śaśvataḥ ǀ kaḥ ǀ haste ǀ dadhānaḥ ǀ naryā ǀ purūṇi ǀ

agniḥ ǀ bhuvat ǀ rayi-patiḥ ǀ rayīṇām ǀ satrā ǀ cakrāṇaḥ ǀ amṛtāni ǀ viśvā ǁ

01.072.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मे व॒त्सं परि॒ षंतं॒ न विं॑दन्नि॒च्छंतो॒ विश्वे॑ अ॒मृता॒ अमू॑राः ।

श्र॒म॒युवः॑ पद॒व्यो॑ धियं॒धास्त॒स्थुः प॒दे प॑र॒मे चार्व॒ग्नेः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मे वत्सं परि षंतं न विंदन्निच्छंतो विश्वे अमृता अमूराः ।

श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्नेः ॥

Samhita Transcription Accented

asmé vatsám pári ṣántam ná vindannicchánto víśve amṛ́tā ámūrāḥ ǀ

śramayúvaḥ padavyó dhiyaṃdhā́stasthúḥ padé paramé cā́rvagnéḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asme vatsam pari ṣantam na vindannicchanto viśve amṛtā amūrāḥ ǀ

śramayuvaḥ padavyo dhiyaṃdhāstasthuḥ pade parame cārvagneḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मे इति॑ । व॒त्सम् । परि॑ । सन्त॑म् । न । वि॒न्द॒न् । इ॒च्छन्तः॑ । विश्वे॑ । अ॒मृताः॑ । अमू॑राः ।

श्र॒म॒ऽयुवः॑ । प॒द॒ऽव्यः॑ । धि॒य॒म्ऽधाः । त॒स्थुः । प॒दे । प॒र॒मे । चारु॑ । अ॒ग्नेः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मे इति । वत्सम् । परि । सन्तम् । न । विन्दन् । इच्छन्तः । विश्वे । अमृताः । अमूराः ।

श्रमऽयुवः । पदऽव्यः । धियम्ऽधाः । तस्थुः । पदे । परमे । चारु । अग्नेः ॥

Padapatha Transcription Accented

asmé íti ǀ vatsám ǀ pári ǀ sántam ǀ ná ǀ vindan ǀ icchántaḥ ǀ víśve ǀ amṛ́tāḥ ǀ ámūrāḥ ǀ

śrama-yúvaḥ ǀ pada-vyáḥ ǀ dhiyam-dhā́ḥ ǀ tasthúḥ ǀ padé ǀ paramé ǀ cā́ru ǀ agnéḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asme iti ǀ vatsam ǀ pari ǀ santam ǀ na ǀ vindan ǀ icchantaḥ ǀ viśve ǀ amṛtāḥ ǀ amūrāḥ ǀ

śrama-yuvaḥ ǀ pada-vyaḥ ǀ dhiyam-dhāḥ ǀ tasthuḥ ǀ pade ǀ parame ǀ cāru ǀ agneḥ ǁ

01.072.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ति॒स्रो यद॑ग्ने श॒रद॒स्त्वामिच्छुचिं॑ घृ॒तेन॒ शुच॑यः सप॒र्यान् ।

नामा॑नि चिद्दधिरे य॒ज्ञिया॒न्यसू॑दयंत त॒न्वः१॒॑ सुजा॑ताः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छुचिं घृतेन शुचयः सपर्यान् ।

नामानि चिद्दधिरे यज्ञियान्यसूदयंत तन्वः सुजाताः ॥

Samhita Transcription Accented

tisró yádagne śarádastvā́mícchúcim ghṛténa śúcayaḥ saparyā́n ǀ

nā́māni ciddadhire yajñíyānyásūdayanta tanváḥ sújātāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tisro yadagne śaradastvāmicchucim ghṛtena śucayaḥ saparyān ǀ

nāmāni ciddadhire yajñiyānyasūdayanta tanvaḥ sujātāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ति॒स्रः । यत् । अ॒ग्ने॒ । श॒रदः॑ । त्वाम् । इत् । शुचि॑म् । घृ॒तेन॑ । शुच॑यः । स॒प॒र्यान् ।

नामा॑नि । चि॒त् । द॒धि॒रे॒ । य॒ज्ञिया॑नि । असू॑दयन्त । त॒न्वः॑ । सुऽजा॑ताः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तिस्रः । यत् । अग्ने । शरदः । त्वाम् । इत् । शुचिम् । घृतेन । शुचयः । सपर्यान् ।

नामानि । चित् । दधिरे । यज्ञियानि । असूदयन्त । तन्वः । सुऽजाताः ॥

Padapatha Transcription Accented

tisráḥ ǀ yát ǀ agne ǀ śarádaḥ ǀ tvā́m ǀ ít ǀ śúcim ǀ ghṛténa ǀ śúcayaḥ ǀ saparyā́n ǀ

nā́māni ǀ cit ǀ dadhire ǀ yajñíyāni ǀ ásūdayanta ǀ tanváḥ ǀ sú-jātāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tisraḥ ǀ yat ǀ agne ǀ śaradaḥ ǀ tvām ǀ it ǀ śucim ǀ ghṛtena ǀ śucayaḥ ǀ saparyān ǀ

nāmāni ǀ cit ǀ dadhire ǀ yajñiyāni ǀ asūdayanta ǀ tanvaḥ ǀ su-jātāḥ ǁ

01.072.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ रोद॑सी बृह॒ती वेवि॑दानाः॒ प्र रु॒द्रिया॑ जभ्रिरे य॒ज्ञिया॑सः ।

वि॒दन्मर्तो॑ ने॒मधि॑ता चिकि॒त्वान॒ग्निं प॒दे प॑र॒मे त॑स्थि॒वांसं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ रोदसी बृहती वेविदानाः प्र रुद्रिया जभ्रिरे यज्ञियासः ।

विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वानग्निं पदे परमे तस्थिवांसं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ ródasī bṛhatī́ vévidānāḥ prá rudríyā jabhrire yajñíyāsaḥ ǀ

vidánmárto nemádhitā cikitvā́nagním padé paramé tasthivā́ṃsam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā rodasī bṛhatī vevidānāḥ pra rudriyā jabhrire yajñiyāsaḥ ǀ

vidanmarto nemadhitā cikitvānagnim pade parame tasthivāṃsam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । रोद॑सी॒ इति॑ । बृ॒ह॒ती इति॑ । वेवि॑दानाः । प्र । रु॒द्रिया॑ । ज॒भ्रि॒रे॒ । य॒ज्ञिया॑सः ।

वि॒दत् । मर्तः॑ । ने॒मऽधि॑ता । चि॒कि॒त्वान् । अ॒ग्निम् । प॒दे । प॒र॒मे । त॒स्थि॒ऽवांस॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । रोदसी इति । बृहती इति । वेविदानाः । प्र । रुद्रिया । जभ्रिरे । यज्ञियासः ।

विदत् । मर्तः । नेमऽधिता । चिकित्वान् । अग्निम् । पदे । परमे । तस्थिऽवांसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ródasī íti ǀ bṛhatī́ íti ǀ vévidānāḥ ǀ prá ǀ rudríyā ǀ jabhrire ǀ yajñíyāsaḥ ǀ

vidát ǀ mártaḥ ǀ nemá-dhitā ǀ cikitvā́n ǀ agním ǀ padé ǀ paramé ǀ tasthi-vā́ṃsam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ rodasī iti ǀ bṛhatī iti ǀ vevidānāḥ ǀ pra ǀ rudriyā ǀ jabhrire ǀ yajñiyāsaḥ ǀ

vidat ǀ martaḥ ǀ nema-dhitā ǀ cikitvān ǀ agnim ǀ pade ǀ parame ǀ tasthi-vāṃsam ǁ

01.072.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं॒जा॒ना॒ना उप॑ सीदन्नभि॒ज्ञु पत्नी॑वंतो नम॒स्यं॑ नमस्यन् ।

रि॒रि॒क्वांस॑स्त॒न्वः॑ कृण्वत॒ स्वाः सखा॒ सख्यु॑र्नि॒मिषि॒ रक्ष॑माणाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

संजानाना उप सीदन्नभिज्ञु पत्नीवंतो नमस्यं नमस्यन् ।

रिरिक्वांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणाः ॥

Samhita Transcription Accented

saṃjānānā́ úpa sīdannabhijñú pátnīvanto namasyám namasyan ǀ

ririkvā́ṃsastanváḥ kṛṇvata svā́ḥ sákhā sákhyurnimíṣi rákṣamāṇāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

saṃjānānā upa sīdannabhijñu patnīvanto namasyam namasyan ǀ

ririkvāṃsastanvaḥ kṛṇvata svāḥ sakhā sakhyurnimiṣi rakṣamāṇāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒म्ऽजा॒ना॒नाः । उप॑ । सी॒द॒न् । अ॒भि॒ऽज्ञु । पत्नी॑ऽवन्तः । न॒म॒स्य॑म् । न॒म॒स्य॒न्निति॑ नमस्यन् ।

रि॒रि॒क्वांसः॑ । त॒न्वः॑ । कृ॒ण्व॒त॒ । स्वाः । सखा॑ । सख्युः॑ । नि॒ऽमिषि॑ । रक्ष॑माणाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽजानानाः । उप । सीदन् । अभिऽज्ञु । पत्नीऽवन्तः । नमस्यम् । नमस्यन्निति नमस्यन् ।

रिरिक्वांसः । तन्वः । कृण्वत । स्वाः । सखा । सख्युः । निऽमिषि । रक्षमाणाः ॥

Padapatha Transcription Accented

sam-jānānā́ḥ ǀ úpa ǀ sīdan ǀ abhi-jñú ǀ pátnī-vantaḥ ǀ namasyám ǀ namasyanníti namasyan ǀ

ririkvā́ṃsaḥ ǀ tanváḥ ǀ kṛṇvata ǀ svā́ḥ ǀ sákhā ǀ sákhyuḥ ǀ ni-míṣi ǀ rákṣamāṇāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam-jānānāḥ ǀ upa ǀ sīdan ǀ abhi-jñu ǀ patnī-vantaḥ ǀ namasyam ǀ namasyanniti namasyan ǀ

ririkvāṃsaḥ ǀ tanvaḥ ǀ kṛṇvata ǀ svāḥ ǀ sakhā ǀ sakhyuḥ ǀ ni-miṣi ǀ rakṣamāṇāḥ ǁ

01.072.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रिः स॒प्त यद्गुह्या॑नि॒ त्वे इत्प॒दावि॑द॒न्निहि॑ता य॒ज्ञिया॑सः ।

तेभी॑ रक्षंते अ॒मृतं॑ स॒जोषाः॑ प॒शूंच॑ स्था॒तॄंच॒रथं॑ च पाहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिः सप्त यद्गुह्यानि त्वे इत्पदाविदन्निहिता यज्ञियासः ।

तेभी रक्षंते अमृतं सजोषाः पशूंच स्थातॄंचरथं च पाहि ॥

Samhita Transcription Accented

tríḥ saptá yádgúhyāni tvé ítpadā́vidanníhitā yajñíyāsaḥ ǀ

tébhī rakṣante amṛ́tam sajóṣāḥ paśū́ñca sthātṝ́ñcarátham ca pāhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

triḥ sapta yadguhyāni tve itpadāvidannihitā yajñiyāsaḥ ǀ

tebhī rakṣante amṛtam sajoṣāḥ paśūñca sthātṝñcaratham ca pāhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रिः । स॒प्त । यत् । गुह्या॑नि । त्वे इति॑ । इत् । प॒दा । अ॒वि॒द॒न् । निऽहि॑ता । य॒ज्ञिया॑सः ।

तेभिः॑ । र॒क्ष॒न्ते॒ । अ॒मृत॑म् । स॒ऽजोषाः॑ । प॒शून् । च॒ । स्था॒तॄन् । च॒रथ॑म् । च॒ । पा॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिः । सप्त । यत् । गुह्यानि । त्वे इति । इत् । पदा । अविदन् । निऽहिता । यज्ञियासः ।

तेभिः । रक्षन्ते । अमृतम् । सऽजोषाः । पशून् । च । स्थातॄन् । चरथम् । च । पाहि ॥

Padapatha Transcription Accented

tríḥ ǀ saptá ǀ yát ǀ gúhyāni ǀ tvé íti ǀ ít ǀ padā́ ǀ avidan ǀ ní-hitā ǀ yajñíyāsaḥ ǀ

tébhiḥ ǀ rakṣante ǀ amṛ́tam ǀ sa-jóṣāḥ ǀ paśū́n ǀ ca ǀ sthātṝ́n ǀ carátham ǀ ca ǀ pāhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

triḥ ǀ sapta ǀ yat ǀ guhyāni ǀ tve iti ǀ it ǀ padā ǀ avidan ǀ ni-hitā ǀ yajñiyāsaḥ ǀ

tebhiḥ ǀ rakṣante ǀ amṛtam ǀ sa-joṣāḥ ǀ paśūn ǀ ca ǀ sthātṝn ǀ caratham ǀ ca ǀ pāhi ǁ

01.072.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒द्वाँ अ॑ग्ने व॒युना॑नि क्षिती॒नां व्या॑नु॒षक्छु॒रुधो॑ जी॒वसे॑ धाः ।

अं॒त॒र्वि॒द्वाँ अध्व॑नो देव॒याना॒नतं॑द्रो दू॒तो अ॑भवो हवि॒र्वाट् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विद्वाँ अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुधो जीवसे धाः ।

अंतर्विद्वाँ अध्वनो देवयानानतंद्रो दूतो अभवो हविर्वाट् ॥

Samhita Transcription Accented

vidvā́m̐ agne vayúnāni kṣitīnā́m vyā́nuṣákchurúdho jīváse dhāḥ ǀ

antarvidvā́m̐ ádhvano devayā́nānátandro dūtó abhavo havirvā́ṭ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vidvām̐ agne vayunāni kṣitīnām vyānuṣakchurudho jīvase dhāḥ ǀ

antarvidvām̐ adhvano devayānānatandro dūto abhavo havirvāṭ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒द्वान् । अ॒ग्ने॒ । व॒युना॑नि । क्षि॒ती॒नाम् । वि । आ॒नु॒षक् । शु॒रुधः॑ । जी॒वसे॑ । धाः॒ ।

अ॒न्तः॒ऽवि॒द्वान् । अध्व॑नः । दे॒व॒ऽयाना॑न् । अत॑न्द्रः । दू॒तः । अ॒भ॒वः॒ । ह॒विः॒ऽवाट् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विद्वान् । अग्ने । वयुनानि । क्षितीनाम् । वि । आनुषक् । शुरुधः । जीवसे । धाः ।

अन्तःऽविद्वान् । अध्वनः । देवऽयानान् । अतन्द्रः । दूतः । अभवः । हविःऽवाट् ॥

Padapatha Transcription Accented

vidvā́n ǀ agne ǀ vayúnāni ǀ kṣitīnā́m ǀ ví ǀ ānuṣák ǀ śurúdhaḥ ǀ jīváse ǀ dhāḥ ǀ

antaḥ-vidvā́n ǀ ádhvanaḥ ǀ deva-yā́nān ǀ átandraḥ ǀ dūtáḥ ǀ abhavaḥ ǀ haviḥ-vā́ṭ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vidvān ǀ agne ǀ vayunāni ǀ kṣitīnām ǀ vi ǀ ānuṣak ǀ śurudhaḥ ǀ jīvase ǀ dhāḥ ǀ

antaḥ-vidvān ǀ adhvanaḥ ǀ deva-yānān ǀ atandraḥ ǀ dūtaḥ ǀ abhavaḥ ǀ haviḥ-vāṭ ǁ

01.072.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्वा॒ध्यो॑ दि॒व आ स॒प्त य॒ह्वी रा॒यो दुरो॒ व्यृ॑त॒ज्ञा अ॑जानन् ।

वि॒दद्गव्यं॑ स॒रमा॑ दृ॒ळ्हमू॒र्वं येना॒ नु कं॒ मानु॑षी॒ भोज॑ते॒ विट् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वाध्यो दिव आ सप्त यह्वी रायो दुरो व्यृतज्ञा अजानन् ।

विदद्गव्यं सरमा दृळ्हमूर्वं येना नु कं मानुषी भोजते विट् ॥

Samhita Transcription Accented

svādhyó divá ā́ saptá yahvī́ rāyó dúro vyṛ́tajñā́ ajānan ǀ

vidádgávyam sarámā dṛḷhámūrvám yénā nú kam mā́nuṣī bhójate víṭ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

svādhyo diva ā sapta yahvī rāyo duro vyṛtajñā ajānan ǀ

vidadgavyam saramā dṛḷhamūrvam yenā nu kam mānuṣī bhojate viṭ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽआ॒ध्यः॑ । दि॒वः । आ । स॒प्त । य॒ह्वीः । रा॒यः । दुरः॑ । वि । ऋ॒त॒ऽज्ञाः । अ॒जा॒न॒न् ।

वि॒दत् । गव्य॑म् । स॒रमा॑ । दृ॒ळ्हम् । ऊ॒र्वम् । येन॑ । नु । क॒म् । मानु॑षी । भोज॑ते । विट् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽआध्यः । दिवः । आ । सप्त । यह्वीः । रायः । दुरः । वि । ऋतऽज्ञाः । अजानन् ।

विदत् । गव्यम् । सरमा । दृळ्हम् । ऊर्वम् । येन । नु । कम् । मानुषी । भोजते । विट् ॥

Padapatha Transcription Accented

su-ādhyáḥ ǀ diváḥ ǀ ā́ ǀ saptá ǀ yahvī́ḥ ǀ rāyáḥ ǀ dúraḥ ǀ ví ǀ ṛta-jñā́ḥ ǀ ajānan ǀ

vidát ǀ gávyam ǀ sarámā ǀ dṛḷhám ǀ ūrvám ǀ yéna ǀ nú ǀ kam ǀ mā́nuṣī ǀ bhójate ǀ víṭ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-ādhyaḥ ǀ divaḥ ǀ ā ǀ sapta ǀ yahvīḥ ǀ rāyaḥ ǀ duraḥ ǀ vi ǀ ṛta-jñāḥ ǀ ajānan ǀ

vidat ǀ gavyam ǀ saramā ǀ dṛḷham ǀ ūrvam ǀ yena ǀ nu ǀ kam ǀ mānuṣī ǀ bhojate ǀ viṭ ǁ

01.072.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ये विश्वा॑ स्वप॒त्यानि॑ त॒स्थुः कृ॑ण्वा॒नासो॑ अमृत॒त्वाय॑ गा॒तुं ।

म॒ह्ना म॒हद्भिः॑ पृथि॒वी वि त॑स्थे मा॒ता पु॒त्रैरदि॑ति॒र्धाय॑से॒ वेः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थुः कृण्वानासो अमृतत्वाय गातुं ।

मह्ना महद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yé víśvā svapatyā́ni tasthúḥ kṛṇvānā́so amṛtatvā́ya gātúm ǀ

mahnā́ mahádbhiḥ pṛthivī́ ví tasthe mātā́ putráiráditirdhā́yase véḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā ye viśvā svapatyāni tasthuḥ kṛṇvānāso amṛtatvāya gātum ǀ

mahnā mahadbhiḥ pṛthivī vi tasthe mātā putrairaditirdhāyase veḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ये । विश्वा॑ । सु॒ऽअ॒प॒त्यानि॑ । त॒स्थुः । कृ॒ण्वा॒नासः॑ । अ॒मृ॒त॒ऽत्वाय॑ । गा॒तुम् ।

म॒ह्ना । म॒हत्ऽभिः॑ । पृ॒थि॒वी । वि । त॒स्थे॒ । मा॒ता । पु॒त्रैः । अदि॑तिः । धाय॑से । वेरिति॒ वेः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ये । विश्वा । सुऽअपत्यानि । तस्थुः । कृण्वानासः । अमृतऽत्वाय । गातुम् ।

मह्ना । महत्ऽभिः । पृथिवी । वि । तस्थे । माता । पुत्रैः । अदितिः । धायसे । वेरिति वेः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yé ǀ víśvā ǀ su-apatyā́ni ǀ tasthúḥ ǀ kṛṇvānā́saḥ ǀ amṛta-tvā́ya ǀ gātúm ǀ

mahnā́ ǀ mahát-bhiḥ ǀ pṛthivī́ ǀ ví ǀ tasthe ǀ mātā́ ǀ putráiḥ ǀ áditiḥ ǀ dhā́yase ǀ véríti véḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ye ǀ viśvā ǀ su-apatyāni ǀ tasthuḥ ǀ kṛṇvānāsaḥ ǀ amṛta-tvāya ǀ gātum ǀ

mahnā ǀ mahat-bhiḥ ǀ pṛthivī ǀ vi ǀ tasthe ǀ mātā ǀ putraiḥ ǀ aditiḥ ǀ dhāyase ǀ veriti veḥ ǁ

01.072.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधि॒ श्रियं॒ नि द॑धु॒श्चारु॑मस्मिंदि॒वो यद॒क्षी अ॒मृता॒ अकृ॑ण्वन् ।

अध॑ क्षरंति॒ सिंध॑वो॒ न सृ॒ष्टाः प्र नीची॑रग्ने॒ अरु॑षीरजानन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधि श्रियं नि दधुश्चारुमस्मिंदिवो यदक्षी अमृता अकृण्वन् ।

अध क्षरंति सिंधवो न सृष्टाः प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन् ॥

Samhita Transcription Accented

ádhi śríyam ní dadhuścā́rumasmindivó yádakṣī́ amṛ́tā ákṛṇvan ǀ

ádha kṣaranti síndhavo ná sṛṣṭā́ḥ prá nī́cīragne áruṣīrajānan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adhi śriyam ni dadhuścārumasmindivo yadakṣī amṛtā akṛṇvan ǀ

adha kṣaranti sindhavo na sṛṣṭāḥ pra nīcīragne aruṣīrajānan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अधि॑ । श्रिय॑म् । नि । द॒धुः॒ । चारु॑म् । अ॒स्मि॒न् । दि॒वः । यत् । अ॒क्षी इति॑ । अ॒मृताः॑ । अकृ॑ण्वन् ।

अध॑ । क्ष॒र॒न्ति॒ । सिन्ध॑वः । न । सृ॒ष्टाः । प्र । नीचीः॑ । अ॒ग्ने॒ । अरु॑षीः । अ॒जा॒न॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अधि । श्रियम् । नि । दधुः । चारुम् । अस्मिन् । दिवः । यत् । अक्षी इति । अमृताः । अकृण्वन् ।

अध । क्षरन्ति । सिन्धवः । न । सृष्टाः । प्र । नीचीः । अग्ने । अरुषीः । अजानन् ॥

Padapatha Transcription Accented

ádhi ǀ śríyam ǀ ní ǀ dadhuḥ ǀ cā́rum ǀ asmin ǀ diváḥ ǀ yát ǀ akṣī́ íti ǀ amṛ́tāḥ ǀ ákṛṇvan ǀ

ádha ǀ kṣaranti ǀ síndhavaḥ ǀ ná ǀ sṛṣṭā́ḥ ǀ prá ǀ nī́cīḥ ǀ agne ǀ áruṣīḥ ǀ ajānan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adhi ǀ śriyam ǀ ni ǀ dadhuḥ ǀ cārum ǀ asmin ǀ divaḥ ǀ yat ǀ akṣī iti ǀ amṛtāḥ ǀ akṛṇvan ǀ

adha ǀ kṣaranti ǀ sindhavaḥ ǀ na ǀ sṛṣṭāḥ ǀ pra ǀ nīcīḥ ǀ agne ǀ aruṣīḥ ǀ ajānan ǁ