SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 73

 

1. Info

To:    agni
From:   parāśara śāktya
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1, 2, 4-7, 9, 10); triṣṭup (3); bhurikpaṅkti (8)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.073.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

र॒यिर्न यः पि॑तृवि॒त्तो व॑यो॒धाः सु॒प्रणी॑तिश्चिकि॒तुषो॒ न शासुः॑ ।

स्यो॒न॒शीरति॑थि॒र्न प्री॑णा॒नो होते॑व॒ सद्म॑ विध॒तो वि ता॑रीत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रयिर्न यः पितृवित्तो वयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासुः ।

स्योनशीरतिथिर्न प्रीणानो होतेव सद्म विधतो वि तारीत् ॥

Samhita Transcription Accented

rayírná yáḥ pitṛvittó vayodhā́ḥ supráṇītiścikitúṣo ná śā́suḥ ǀ

syonaśī́rátithirná prīṇānó hóteva sádma vidható ví tārīt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rayirna yaḥ pitṛvitto vayodhāḥ supraṇītiścikituṣo na śāsuḥ ǀ

syonaśīratithirna prīṇāno hoteva sadma vidhato vi tārīt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

र॒यिः । न । यः । पि॒तृ॒ऽवि॒त्तः । व॒यः॒ऽधाः । सु॒ऽप्रनी॑तिः । चि॒कि॒तुषः॑ । न । शासुः॑ ।

स्यो॒न॒ऽशीः । अति॑थिः । न । प्री॒णा॒नः । होता॑ऽइव । सद्म॑ । वि॒ध॒तः । वि । ता॒री॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रयिः । न । यः । पितृऽवित्तः । वयःऽधाः । सुऽप्रनीतिः । चिकितुषः । न । शासुः ।

स्योनऽशीः । अतिथिः । न । प्रीणानः । होताऽइव । सद्म । विधतः । वि । तारीत् ॥

Padapatha Transcription Accented

rayíḥ ǀ ná ǀ yáḥ ǀ pitṛ-vittáḥ ǀ vayaḥ-dhā́ḥ ǀ su-pránītiḥ ǀ cikitúṣaḥ ǀ ná ǀ śā́suḥ ǀ

syona-śī́ḥ ǀ átithiḥ ǀ ná ǀ prīṇānáḥ ǀ hótā-iva ǀ sádma ǀ vidhatáḥ ǀ ví ǀ tārīt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rayiḥ ǀ na ǀ yaḥ ǀ pitṛ-vittaḥ ǀ vayaḥ-dhāḥ ǀ su-pranītiḥ ǀ cikituṣaḥ ǀ na ǀ śāsuḥ ǀ

syona-śīḥ ǀ atithiḥ ǀ na ǀ prīṇānaḥ ǀ hotā-iva ǀ sadma ǀ vidhataḥ ǀ vi ǀ tārīt ǁ

01.073.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वो न यः स॑वि॒ता स॒त्यम॑न्मा॒ क्रत्वा॑ नि॒पाति॑ वृ॒जना॑नि॒ विश्वा॑ ।

पु॒रु॒प्र॒श॒स्तो अ॒मति॒र्न स॒त्य आ॒त्मेव॒ शेवो॑ दिधि॒षाय्यो॑ भूत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवो न यः सविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपाति वृजनानि विश्वा ।

पुरुप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत् ॥

Samhita Transcription Accented

devó ná yáḥ savitā́ satyámanmā krátvā nipā́ti vṛjánāni víśvā ǀ

purupraśastó amátirná satyá ātméva śévo didhiṣā́yyo bhūt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

devo na yaḥ savitā satyamanmā kratvā nipāti vṛjanāni viśvā ǀ

purupraśasto amatirna satya ātmeva śevo didhiṣāyyo bhūt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वः । न । यः । स॒वि॒ता । स॒त्यऽम॑न्मा । क्रत्वा॑ । नि॒ऽपाति॑ । वृ॒जना॑नि । विश्वा॑ ।

पु॒रु॒ऽप्र॒श॒स्तः । अ॒मतिः॑ । न । स॒त्यः । आ॒त्माऽइ॑व । शेवः॑ । दि॒धि॒षाय्यः॑ । भू॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवः । न । यः । सविता । सत्यऽमन्मा । क्रत्वा । निऽपाति । वृजनानि । विश्वा ।

पुरुऽप्रशस्तः । अमतिः । न । सत्यः । आत्माऽइव । शेवः । दिधिषाय्यः । भूत् ॥

Padapatha Transcription Accented

deváḥ ǀ ná ǀ yáḥ ǀ savitā́ ǀ satyá-manmā ǀ krátvā ǀ ni-pā́ti ǀ vṛjánāni ǀ víśvā ǀ

puru-praśastáḥ ǀ amátiḥ ǀ ná ǀ satyáḥ ǀ ātmā́-iva ǀ śévaḥ ǀ didhiṣā́yyaḥ ǀ bhūt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

devaḥ ǀ na ǀ yaḥ ǀ savitā ǀ satya-manmā ǀ kratvā ǀ ni-pāti ǀ vṛjanāni ǀ viśvā ǀ

puru-praśastaḥ ǀ amatiḥ ǀ na ǀ satyaḥ ǀ ātmā-iva ǀ śevaḥ ǀ didhiṣāyyaḥ ǀ bhūt ǁ

01.073.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वो न यः पृ॑थि॒वीं वि॒श्वधा॑या उप॒क्षेति॑ हि॒तमि॑त्रो॒ न राजा॑ ।

पु॒रः॒सदः॑ शर्म॒सदो॒ न वी॒रा अ॑नव॒द्या पति॑जुष्टेव॒ नारी॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा ।

पुरःसदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥

Samhita Transcription Accented

devó ná yáḥ pṛthivī́m viśvádhāyā upakṣéti hitámitro ná rā́jā ǀ

puraḥsádaḥ śarmasádo ná vīrā́ anavadyā́ pátijuṣṭeva nā́rī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

devo na yaḥ pṛthivīm viśvadhāyā upakṣeti hitamitro na rājā ǀ

puraḥsadaḥ śarmasado na vīrā anavadyā patijuṣṭeva nārī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वः । न । यः । पृ॒थि॒वीम् । वि॒श्वऽधा॑याः । उ॒प॒ऽक्षेति॑ । हि॒तऽमि॑त्रः । न । राजा॑ ।

पु॒रः॒ऽसदः॑ । श॒र्म॒ऽसदः॑ । न । वी॒राः । अ॒न॒व॒द्या । पति॑जुष्टाऽइव । नारी॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवः । न । यः । पृथिवीम् । विश्वऽधायाः । उपऽक्षेति । हितऽमित्रः । न । राजा ।

पुरःऽसदः । शर्मऽसदः । न । वीराः । अनवद्या । पतिजुष्टाऽइव । नारी ॥

Padapatha Transcription Accented

deváḥ ǀ ná ǀ yáḥ ǀ pṛthivī́m ǀ viśvá-dhāyāḥ ǀ upa-kṣéti ǀ hitá-mitraḥ ǀ ná ǀ rā́jā ǀ

puraḥ-sádaḥ ǀ śarma-sádaḥ ǀ ná ǀ vīrā́ḥ ǀ anavadyā́ ǀ pátijuṣṭā-iva ǀ nā́rī ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

devaḥ ǀ na ǀ yaḥ ǀ pṛthivīm ǀ viśva-dhāyāḥ ǀ upa-kṣeti ǀ hita-mitraḥ ǀ na ǀ rājā ǀ

puraḥ-sadaḥ ǀ śarma-sadaḥ ǀ na ǀ vīrāḥ ǀ anavadyā ǀ patijuṣṭā-iva ǀ nārī ǁ

01.073.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं त्वा॒ नरो॒ दम॒ आ नित्य॑मि॒द्धमग्ने॒ सचं॑त क्षि॒तिषु॑ ध्रु॒वासु॑ ।

अधि॑ द्यु॒म्नं नि द॑धु॒र्भूर्य॑स्मि॒न्भवा॑ वि॒श्वायु॑र्ध॒रुणो॑ रयी॒णां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचंत क्षितिषु ध्रुवासु ।

अधि द्युम्नं नि दधुर्भूर्यस्मिन्भवा विश्वायुर्धरुणो रयीणां ॥

Samhita Transcription Accented

tám tvā náro dáma ā́ nítyamiddhámágne sácanta kṣitíṣu dhruvā́su ǀ

ádhi dyumnám ní dadhurbhū́ryasminbhávā viśvā́yurdharúṇo rayīṇā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam tvā naro dama ā nityamiddhamagne sacanta kṣitiṣu dhruvāsu ǀ

adhi dyumnam ni dadhurbhūryasminbhavā viśvāyurdharuṇo rayīṇām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । त्वा॒ । नरः॑ । दमे॑ । आ । नित्य॑म् । इ॒द्धम् । अ॒ग्ने॒ । सच॑न्त । क्षि॒तिषु॑ । ध्रु॒वासु॑ ।

अधि॑ । द्यु॒म्नम् । नि । द॒धुः॒ । भूरि॑ । अ॒स्मि॒न् । भव॑ । वि॒श्वऽआ॑युः । ध॒रुणः॑ । र॒यी॒णाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । त्वा । नरः । दमे । आ । नित्यम् । इद्धम् । अग्ने । सचन्त । क्षितिषु । ध्रुवासु ।

अधि । द्युम्नम् । नि । दधुः । भूरि । अस्मिन् । भव । विश्वऽआयुः । धरुणः । रयीणाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ tvā ǀ náraḥ ǀ dáme ǀ ā́ ǀ nítyam ǀ iddhám ǀ agne ǀ sácanta ǀ kṣitíṣu ǀ dhruvā́su ǀ

ádhi ǀ dyumnám ǀ ní ǀ dadhuḥ ǀ bhū́ri ǀ asmin ǀ bháva ǀ viśvá-āyuḥ ǀ dharúṇaḥ ǀ rayīṇā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ tvā ǀ naraḥ ǀ dame ǀ ā ǀ nityam ǀ iddham ǀ agne ǀ sacanta ǀ kṣitiṣu ǀ dhruvāsu ǀ

adhi ǀ dyumnam ǀ ni ǀ dadhuḥ ǀ bhūri ǀ asmin ǀ bhava ǀ viśva-āyuḥ ǀ dharuṇaḥ ǀ rayīṇām ǁ

01.073.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि पृक्षो॑ अग्ने म॒घवा॑नो अश्यु॒र्वि सू॒रयो॒ दद॑तो॒ विश्व॒मायुः॑ ।

स॒नेम॒ वाजं॑ समि॒थेष्व॒र्यो भा॒गं दे॒वेषु॒ श्रव॑से॒ दधा॑नाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि पृक्षो अग्ने मघवानो अश्युर्वि सूरयो ददतो विश्वमायुः ।

सनेम वाजं समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रवसे दधानाः ॥

Samhita Transcription Accented

ví pṛ́kṣo agne maghávāno aśyurví sūráyo dádato víśvamā́yuḥ ǀ

sanéma vā́jam samithéṣvaryó bhāgám devéṣu śrávase dádhānāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi pṛkṣo agne maghavāno aśyurvi sūrayo dadato viśvamāyuḥ ǀ

sanema vājam samitheṣvaryo bhāgam deveṣu śravase dadhānāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । पृक्षः॑ । अ॒ग्ने॒ । म॒घऽवा॑नः । अश्युः॑ । वि । सू॒रयः॑ । दद॑तः । विश्व॑म् । आयुः॑ ।

स॒नेम॑ । वाज॑म् । स॒म्ऽइ॒थेषु॑ । अ॒र्यः । भा॒गम् । दे॒वेषु॑ । श्रव॑से । दधा॑नाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । पृक्षः । अग्ने । मघऽवानः । अश्युः । वि । सूरयः । ददतः । विश्वम् । आयुः ।

सनेम । वाजम् । सम्ऽइथेषु । अर्यः । भागम् । देवेषु । श्रवसे । दधानाः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ pṛ́kṣaḥ ǀ agne ǀ maghá-vānaḥ ǀ áśyuḥ ǀ ví ǀ sūráyaḥ ǀ dádataḥ ǀ víśvam ǀ ā́yuḥ ǀ

sanéma ǀ vā́jam ǀ sam-ithéṣu ǀ aryáḥ ǀ bhāgám ǀ devéṣu ǀ śrávase ǀ dádhānāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ pṛkṣaḥ ǀ agne ǀ magha-vānaḥ ǀ aśyuḥ ǀ vi ǀ sūrayaḥ ǀ dadataḥ ǀ viśvam ǀ āyuḥ ǀ

sanema ǀ vājam ǀ sam-itheṣu ǀ aryaḥ ǀ bhāgam ǀ deveṣu ǀ śravase ǀ dadhānāḥ ǁ

01.073.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॒ हि धे॒नवो॑ वावशा॒नाः स्मदू॑ध्नीः पी॒पयं॑त॒ द्युभ॑क्ताः ।

प॒रा॒वतः॑ सुम॒तिं भिक्ष॑माणा॒ वि सिंध॑वः स॒मया॑ सस्रु॒रद्रिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूध्नीः पीपयंत द्युभक्ताः ।

परावतः सुमतिं भिक्षमाणा वि सिंधवः समया सस्रुरद्रिं ॥

Samhita Transcription Accented

ṛtásya hí dhenávo vāvaśānā́ḥ smádūdhnīḥ pīpáyanta dyúbhaktāḥ ǀ

parāvátaḥ sumatím bhíkṣamāṇā ví síndhavaḥ samáyā sasrurádrim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛtasya hi dhenavo vāvaśānāḥ smadūdhnīḥ pīpayanta dyubhaktāḥ ǀ

parāvataḥ sumatim bhikṣamāṇā vi sindhavaḥ samayā sasruradrim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तस्य॑ । हि । धे॒नवः॑ । वा॒व॒शा॒नाः । स्मत्ऽऊ॑ध्नीः । पी॒पय॑न्त । द्युऽभ॑क्ताः ।

प॒रा॒ऽवतः॑ । सु॒ऽम॒तिम् । भिक्ष॑माणाः । वि । सिन्ध॑वः । स॒मया॑ । स॒स्रुः॒ । अद्रि॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतस्य । हि । धेनवः । वावशानाः । स्मत्ऽऊध्नीः । पीपयन्त । द्युऽभक्ताः ।

पराऽवतः । सुऽमतिम् । भिक्षमाणाः । वि । सिन्धवः । समया । सस्रुः । अद्रिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛtásya ǀ hí ǀ dhenávaḥ ǀ vāvaśānā́ḥ ǀ smát-ūdhnīḥ ǀ pīpáyanta ǀ dyú-bhaktāḥ ǀ

parā-vátaḥ ǀ su-matím ǀ bhíkṣamāṇāḥ ǀ ví ǀ síndhavaḥ ǀ samáyā ǀ sasruḥ ǀ ádrim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛtasya ǀ hi ǀ dhenavaḥ ǀ vāvaśānāḥ ǀ smat-ūdhnīḥ ǀ pīpayanta ǀ dyu-bhaktāḥ ǀ

parā-vataḥ ǀ su-matim ǀ bhikṣamāṇāḥ ǀ vi ǀ sindhavaḥ ǀ samayā ǀ sasruḥ ǀ adrim ǁ

01.073.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.088   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वे अ॑ग्ने सुम॒तिं भिक्ष॑माणा दि॒वि श्रवो॑ दधिरे य॒ज्ञिया॑सः ।

नक्ता॑ च च॒क्रुरु॒षसा॒ विरू॑पे कृ॒ष्णं च॒ वर्ण॑मरु॒णं च॒ सं धुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वे अग्ने सुमतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवो दधिरे यज्ञियासः ।

नक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुः ॥

Samhita Transcription Accented

tvé agne sumatím bhíkṣamāṇā diví śrávo dadhire yajñíyāsaḥ ǀ

náktā ca cakrúruṣásā vírūpe kṛṣṇám ca várṇamaruṇám ca sám dhuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tve agne sumatim bhikṣamāṇā divi śravo dadhire yajñiyāsaḥ ǀ

naktā ca cakruruṣasā virūpe kṛṣṇam ca varṇamaruṇam ca sam dhuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वे इति॑ । अ॒ग्ने॒ । सु॒ऽम॒तिम् । भिक्ष॑माणाः । दि॒वि । श्रवः॑ । द॒धि॒रे॒ । य॒ज्ञियाः॑ ।

नक्ता॑ । च॒ । च॒क्रुः । उ॒षसा॑ । विरू॑पे॒ इति॒ विऽरू॑पे । कृ॒ष्णम् । च॒ । वर्ण॑म् । अ॒रु॒णम् । च॒ । सम् । धु॒रिति॑ धुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वे इति । अग्ने । सुऽमतिम् । भिक्षमाणाः । दिवि । श्रवः । दधिरे । यज्ञियाः ।

नक्ता । च । चक्रुः । उषसा । विरूपे इति विऽरूपे । कृष्णम् । च । वर्णम् । अरुणम् । च । सम् । धुरिति धुः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvé íti ǀ agne ǀ su-matím ǀ bhíkṣamāṇāḥ ǀ diví ǀ śrávaḥ ǀ dadhire ǀ yajñíyāḥ ǀ

náktā ǀ ca ǀ cakrúḥ ǀ uṣásā ǀ vírūpe íti ví-rūpe ǀ kṛṣṇám ǀ ca ǀ várṇam ǀ aruṇám ǀ ca ǀ sám ǀ dhuríti dhuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tve iti ǀ agne ǀ su-matim ǀ bhikṣamāṇāḥ ǀ divi ǀ śravaḥ ǀ dadhire ǀ yajñiyāḥ ǀ

naktā ǀ ca ǀ cakruḥ ǀ uṣasā ǀ virūpe iti vi-rūpe ǀ kṛṣṇam ǀ ca ǀ varṇam ǀ aruṇam ǀ ca ǀ sam ǀ dhuriti dhuḥ ǁ

01.073.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यान्रा॒ये मर्ता॒न्त्सुषू॑दो अग्ने॒ ते स्या॑म म॒घवा॑नो व॒यं च॑ ।

छा॒येव॒ विश्वं॒ भुव॑नं सिसक्ष्यापप्रि॒वान्रोद॑सी अं॒तरि॑क्षं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यान्राये मर्तान्त्सुषूदो अग्ने ते स्याम मघवानो वयं च ।

छायेव विश्वं भुवनं सिसक्ष्यापप्रिवान्रोदसी अंतरिक्षं ॥

Samhita Transcription Accented

yā́nrāyé mártāntsúṣūdo agne té syāma maghávāno vayám ca ǀ

chāyéva víśvam bhúvanam sisakṣyāpaprivā́nródasī antárikṣam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yānrāye martāntsuṣūdo agne te syāma maghavāno vayam ca ǀ

chāyeva viśvam bhuvanam sisakṣyāpaprivānrodasī antarikṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यान् । रा॒ये । मर्ता॑न् । सुसू॑दः । अ॒ग्ने॒ । ते । स्या॒म॒ । म॒घऽवा॑नः । व॒यम् । च॒ ।

छा॒याऽइ॑व । विश्व॑म् । भुव॑नम् । सि॒स॒क्षि॒ । आ॒प॒प्रि॒ऽवान् । रोद॑सी॒ इति॑ । अ॒न्तरि॑क्षम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यान् । राये । मर्तान् । सुसूदः । अग्ने । ते । स्याम । मघऽवानः । वयम् । च ।

छायाऽइव । विश्वम् । भुवनम् । सिसक्षि । आपप्रिऽवान् । रोदसी इति । अन्तरिक्षम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́n ǀ rāyé ǀ mártān ǀ súsūdaḥ ǀ agne ǀ té ǀ syāma ǀ maghá-vānaḥ ǀ vayám ǀ ca ǀ

chāyā́-iva ǀ víśvam ǀ bhúvanam ǀ sisakṣi ǀ āpapri-vā́n ǀ ródasī íti ǀ antárikṣam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yān ǀ rāye ǀ martān ǀ susūdaḥ ǀ agne ǀ te ǀ syāma ǀ magha-vānaḥ ǀ vayam ǀ ca ǀ

chāyā-iva ǀ viśvam ǀ bhuvanam ǀ sisakṣi ǀ āpapri-vān ǀ rodasī iti ǀ antarikṣam ǁ

01.073.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अर्व॑द्भिरग्ने॒ अर्व॑तो॒ नृभि॒र्नॄन्वी॒रैर्वी॒रान्व॑नुयामा॒ त्वोताः॑ ।

ई॒शा॒नासः॑ पितृवि॒त्तस्य॑ रा॒यो वि सू॒रयः॑ श॒तहि॑मा नो अश्युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वद्भिरग्ने अर्वतो नृभिर्नॄन्वीरैर्वीरान्वनुयामा त्वोताः ।

ईशानासः पितृवित्तस्य रायो वि सूरयः शतहिमा नो अश्युः ॥

Samhita Transcription Accented

árvadbhiragne árvato nṛ́bhirnṝ́nvīráirvīrā́nvanuyāmā tvótāḥ ǀ

īśānā́saḥ pitṛvittásya rāyó ví sūráyaḥ śatáhimā no aśyuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arvadbhiragne arvato nṛbhirnṝnvīrairvīrānvanuyāmā tvotāḥ ǀ

īśānāsaḥ pitṛvittasya rāyo vi sūrayaḥ śatahimā no aśyuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अर्व॑त्ऽभिः । अ॒ग्ने॒ । अर्व॑तः । नृऽभिः॑ । नॄन् । वी॒रैः । वी॒रान् । व॒नु॒या॒म॒ । त्वाऽऊ॑ताः ।

ई॒शा॒नासः॑ । पि॒तृ॒ऽवि॒त्तस्य॑ । रा॒यः । वि । सू॒रयः॑ । श॒तऽहि॑माः । नः॒ । अ॒श्युः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वत्ऽभिः । अग्ने । अर्वतः । नृऽभिः । नॄन् । वीरैः । वीरान् । वनुयाम । त्वाऽऊताः ।

ईशानासः । पितृऽवित्तस्य । रायः । वि । सूरयः । शतऽहिमाः । नः । अश्युः ॥

Padapatha Transcription Accented

árvat-bhiḥ ǀ agne ǀ árvataḥ ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ nṝ́n ǀ vīráiḥ ǀ vīrā́n ǀ vanuyāma ǀ tvā́-ūtāḥ ǀ

īśānā́saḥ ǀ pitṛ-vittásya ǀ rāyáḥ ǀ ví ǀ sūráyaḥ ǀ śatá-himāḥ ǀ naḥ ǀ aśyuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arvat-bhiḥ ǀ agne ǀ arvataḥ ǀ nṛ-bhiḥ ǀ nṝn ǀ vīraiḥ ǀ vīrān ǀ vanuyāma ǀ tvā-ūtāḥ ǀ

īśānāsaḥ ǀ pitṛ-vittasya ǀ rāyaḥ ǀ vi ǀ sūrayaḥ ǀ śata-himāḥ ǀ naḥ ǀ aśyuḥ ǁ

01.073.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.12.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ता ते॑ अग्न उ॒चथा॑नि वेधो॒ जुष्टा॑नि संतु॒ मन॑से हृ॒दे च॑ ।

श॒केम॑ रा॒यः सु॒धुरो॒ यमं॒ तेऽधि॒ श्रवो॑ दे॒वभ॑क्तं॒ दधा॑नाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि संतु मनसे हृदे च ।

शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवो देवभक्तं दधानाः ॥

Samhita Transcription Accented

etā́ te agna ucáthāni vedho júṣṭāni santu mánase hṛdé ca ǀ

śakéma rāyáḥ sudhúro yámam té’dhi śrávo devábhaktam dádhānāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

etā te agna ucathāni vedho juṣṭāni santu manase hṛde ca ǀ

śakema rāyaḥ sudhuro yamam te’dhi śravo devabhaktam dadhānāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒ता । ते॒ । अ॒ग्ने॒ । उ॒चथा॑नि । वे॒धः॒ । जुष्टा॑नि । स॒न्तु॒ । मन॑से । हृ॒दे । च॒ ।

श॒केम॑ । रा॒यः । सु॒ऽधुरः॑ । यम॑म् । ते॒ । अधि॑ । श्रवः॑ । दे॒वऽभ॑क्तम् । दधा॑नाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एता । ते । अग्ने । उचथानि । वेधः । जुष्टानि । सन्तु । मनसे । हृदे । च ।

शकेम । रायः । सुऽधुरः । यमम् । ते । अधि । श्रवः । देवऽभक्तम् । दधानाः ॥

Padapatha Transcription Accented

etā́ ǀ te ǀ agne ǀ ucáthāni ǀ vedhaḥ ǀ júṣṭāni ǀ santu ǀ mánase ǀ hṛdé ǀ ca ǀ

śakéma ǀ rāyáḥ ǀ su-dhúraḥ ǀ yámam ǀ te ǀ ádhi ǀ śrávaḥ ǀ devá-bhaktam ǀ dádhānāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

etā ǀ te ǀ agne ǀ ucathāni ǀ vedhaḥ ǀ juṣṭāni ǀ santu ǀ manase ǀ hṛde ǀ ca ǀ

śakema ǀ rāyaḥ ǀ su-dhuraḥ ǀ yamam ǀ te ǀ adhi ǀ śravaḥ ǀ deva-bhaktam ǀ dadhānāḥ ǁ