SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 74

 

1. Info

To:    agni
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1, 2, 4, 9); gāyatrī (3, 5, 6); virāḍgāyatrī (7); svarāḍarcīgāyatrī (8)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.074.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒प॒प्र॒यंतो॑ अध्व॒रं मंत्रं॑ वोचेमा॒ग्नये॑ ।

आ॒रे अ॒स्मे च॑ शृण्व॒ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उपप्रयंतो अध्वरं मंत्रं वोचेमाग्नये ।

आरे अस्मे च शृण्वते ॥

Samhita Transcription Accented

upaprayánto adhvarám mántram vocemāgnáye ǀ

āré asmé ca śṛṇvaté ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upaprayanto adhvaram mantram vocemāgnaye ǀ

āre asme ca śṛṇvate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒प॒ऽप्र॒यन्तः॑ । अ॒ध्व॒रम् । मन्त्र॑म् । वो॒चे॒म॒ । अ॒ग्नये॑ ।

आ॒रे । अ॒स्मे इति॑ । च॒ । शृ॒ण्व॒ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उपऽप्रयन्तः । अध्वरम् । मन्त्रम् । वोचेम । अग्नये ।

आरे । अस्मे इति । च । शृण्वते ॥

Padapatha Transcription Accented

upa-prayántaḥ ǀ adhvarám ǀ mántram ǀ vocema ǀ agnáye ǀ

āré ǀ asmé íti ǀ ca ǀ śṛṇvaté ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa-prayantaḥ ǀ adhvaram ǀ mantram ǀ vocema ǀ agnaye ǀ

āre ǀ asme iti ǀ ca ǀ śṛṇvate ǁ

01.074.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यः स्नीहि॑तीषु पू॒र्व्यः सं॑जग्मा॒नासु॑ कृ॒ष्टिषु॑ ।

अर॑क्षद्दा॒शुषे॒ गयं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु ।

अरक्षद्दाशुषे गयं ॥

Samhita Transcription Accented

yáḥ snī́hitīṣu pūrvyáḥ saṃjagmānā́su kṛṣṭíṣu ǀ

árakṣaddāśúṣe gáyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaḥ snīhitīṣu pūrvyaḥ saṃjagmānāsu kṛṣṭiṣu ǀ

arakṣaddāśuṣe gayam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । स्नीहि॑तीषु । पू॒र्व्यः । स॒म्ऽज॒ग्मा॒नासु॑ । कृ॒ष्टिषु॑ ।

अर॑क्षत् । दा॒शुषे॑ । गय॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । स्नीहितीषु । पूर्व्यः । सम्ऽजग्मानासु । कृष्टिषु ।

अरक्षत् । दाशुषे । गयम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ snī́hitīṣu ǀ pūrvyáḥ ǀ sam-jagmānā́su ǀ kṛṣṭíṣu ǀ

árakṣat ǀ dāśúṣe ǀ gáyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ snīhitīṣu ǀ pūrvyaḥ ǀ sam-jagmānāsu ǀ kṛṣṭiṣu ǀ

arakṣat ǀ dāśuṣe ǀ gayam ǁ

01.074.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त ब्रु॑वंतु जं॒तव॒ उद॒ग्निर्वृ॑त्र॒हाज॑नि ।

ध॒नं॒ज॒यो रणे॑रणे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत ब्रुवंतु जंतव उदग्निर्वृत्रहाजनि ।

धनंजयो रणेरणे ॥

Samhita Transcription Accented

utá bruvantu jantáva údagnírvṛtrahā́jani ǀ

dhanaṃjayó ráṇeraṇe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta bruvantu jantava udagnirvṛtrahājani ǀ

dhanaṃjayo raṇeraṇe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । ब्रु॒व॒न्तु॒ । ज॒न्तवः॑ । उत् । अ॒ग्निः । वृ॒त्र॒ऽहा । अ॒ज॒नि॒ ।

ध॒न॒म्ऽज॒यः । रणे॑ऽरणे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । ब्रुवन्तु । जन्तवः । उत् । अग्निः । वृत्रऽहा । अजनि ।

धनम्ऽजयः । रणेऽरणे ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ bruvantu ǀ jantávaḥ ǀ út ǀ agníḥ ǀ vṛtra-hā́ ǀ ajani ǀ

dhanam-jayáḥ ǀ ráṇe-raṇe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ bruvantu ǀ jantavaḥ ǀ ut ǀ agniḥ ǀ vṛtra-hā ǀ ajani ǀ

dhanam-jayaḥ ǀ raṇe-raṇe ǁ

01.074.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॑ दू॒तो असि॒ क्षये॒ वेषि॑ ह॒व्यानि॑ वी॒तये॑ ।

द॒स्मत्कृ॒णोष्य॑ध्व॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य दूतो असि क्षये वेषि हव्यानि वीतये ।

दस्मत्कृणोष्यध्वरं ॥

Samhita Transcription Accented

yásya dūtó ási kṣáye véṣi havyā́ni vītáye ǀ

dasmátkṛṇóṣyadhvarám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya dūto asi kṣaye veṣi havyāni vītaye ǀ

dasmatkṛṇoṣyadhvaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । दू॒तः । असि॑ । क्षये॑ । वेषि॑ । ह॒व्यानि॑ । वी॒तये॑ ।

द॒स्मत् । कृ॒णोषि॑ । अ॒ध्व॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । दूतः । असि । क्षये । वेषि । हव्यानि । वीतये ।

दस्मत् । कृणोषि । अध्वरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ dūtáḥ ǀ ási ǀ kṣáye ǀ véṣi ǀ havyā́ni ǀ vītáye ǀ

dasmát ǀ kṛṇóṣi ǀ adhvarám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ dūtaḥ ǀ asi ǀ kṣaye ǀ veṣi ǀ havyāni ǀ vītaye ǀ

dasmat ǀ kṛṇoṣi ǀ adhvaram ǁ

01.074.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमित्सु॑ह॒व्यमं॑गिरः सुदे॒वं स॑हसो यहो ।

जना॑ आहुः सुब॒र्हिषं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमित्सुहव्यमंगिरः सुदेवं सहसो यहो ।

जना आहुः सुबर्हिषं ॥

Samhita Transcription Accented

támítsuhavyámaṅgiraḥ sudevám sahaso yaho ǀ

jánā āhuḥ subarhíṣam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamitsuhavyamaṅgiraḥ sudevam sahaso yaho ǀ

janā āhuḥ subarhiṣam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । इत् । सु॒ऽह॒व्यम् । अ॒ङ्गि॒रः॒ । सु॒ऽदे॒वम् । स॒ह॒सः॒ । य॒हो॒ इति॑ ।

जनाः॑ । आ॒हुः॒ । सु॒ऽब॒र्हिष॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । इत् । सुऽहव्यम् । अङ्गिरः । सुऽदेवम् । सहसः । यहो इति ।

जनाः । आहुः । सुऽबर्हिषम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ ít ǀ su-havyám ǀ aṅgiraḥ ǀ su-devám ǀ sahasaḥ ǀ yaho íti ǀ

jánāḥ ǀ āhuḥ ǀ su-barhíṣam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ it ǀ su-havyam ǀ aṅgiraḥ ǀ su-devam ǀ sahasaḥ ǀ yaho iti ǀ

janāḥ ǀ āhuḥ ǀ su-barhiṣam ǁ

01.074.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ च॒ वहा॑सि॒ ताँ इ॒ह दे॒वाँ उप॒ प्रश॑स्तये ।

ह॒व्या सु॑श्चंद्र वी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ च वहासि ताँ इह देवाँ उप प्रशस्तये ।

हव्या सुश्चंद्र वीतये ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ ca váhāsi tā́m̐ ihá devā́m̐ úpa práśastaye ǀ

havyā́ suścandra vītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā ca vahāsi tām̐ iha devām̐ upa praśastaye ǀ

havyā suścandra vītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । च॒ । वहा॑सि । तान् । इ॒ह । दे॒वान् । उप॑ । प्रऽश॑स्तये ।

ह॒व्या । सु॒ऽच॒न्द्र॒ । वी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । च । वहासि । तान् । इह । देवान् । उप । प्रऽशस्तये ।

हव्या । सुऽचन्द्र । वीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ca ǀ váhāsi ǀ tā́n ǀ ihá ǀ devā́n ǀ úpa ǀ prá-śastaye ǀ

havyā́ ǀ su-candra ǀ vītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ca ǀ vahāsi ǀ tān ǀ iha ǀ devān ǀ upa ǀ pra-śastaye ǀ

havyā ǀ su-candra ǀ vītaye ǁ

01.074.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न योरु॑प॒ब्दिरश्व्यः॑ शृ॒ण्वे रथ॑स्य॒ कच्च॒न ।

यद॑ग्ने॒ यासि॑ दू॒त्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न योरुपब्दिरश्व्यः शृण्वे रथस्य कच्चन ।

यदग्ने यासि दूत्यं ॥

Samhita Transcription Accented

ná yórupabdíráśvyaḥ śṛṇvé ráthasya káccaná ǀ

yádagne yā́si dūtyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na yorupabdiraśvyaḥ śṛṇve rathasya kaccana ǀ

yadagne yāsi dūtyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । योः । उ॒प॒ब्दिः । अश्व्यः॑ । शृ॒ण्वे । रथ॑स्य । कत् । च॒न ।

यत् । अ॒ग्ने॒ । यासि॑ । दू॒त्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । योः । उपब्दिः । अश्व्यः । शृण्वे । रथस्य । कत् । चन ।

यत् । अग्ने । यासि । दूत्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ yóḥ ǀ upabdíḥ ǀ áśvyaḥ ǀ śṛṇvé ǀ ráthasya ǀ kát ǀ caná ǀ

yát ǀ agne ǀ yā́si ǀ dūtyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ yoḥ ǀ upabdiḥ ǀ aśvyaḥ ǀ śṛṇve ǀ rathasya ǀ kat ǀ cana ǀ

yat ǀ agne ǀ yāsi ǀ dūtyam ǁ

01.074.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वोतो॑ वा॒ज्यह्र॑यो॒ऽभि पूर्व॑स्मा॒दप॑रः ।

प्र दा॒श्वाँ अ॑ग्ने अस्थात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वोतो वाज्यह्रयोऽभि पूर्वस्मादपरः ।

प्र दाश्वाँ अग्ने अस्थात् ॥

Samhita Transcription Accented

tvóto vājyáhrayo’bhí pū́rvasmādáparaḥ ǀ

prá dāśvā́m̐ agne asthāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvoto vājyahrayo’bhi pūrvasmādaparaḥ ǀ

pra dāśvām̐ agne asthāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाऽऊ॑तः । वा॒जी । अह्र॑यः । अ॒भि । पूर्व॑स्मात् । अप॑रः ।

प्र । दा॒श्वान् । अ॒ग्ने॒ । अ॒स्था॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाऽऊतः । वाजी । अह्रयः । अभि । पूर्वस्मात् । अपरः ।

प्र । दाश्वान् । अग्ने । अस्थात् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́-ūtaḥ ǀ vājī́ ǀ áhrayaḥ ǀ abhí ǀ pū́rvasmāt ǀ áparaḥ ǀ

prá ǀ dāśvā́n ǀ agne ǀ asthāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvā-ūtaḥ ǀ vājī ǀ ahrayaḥ ǀ abhi ǀ pūrvasmāt ǀ aparaḥ ǀ

pra ǀ dāśvān ǀ agne ǀ asthāt ǁ

01.074.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त द्यु॒मत्सु॒वीर्यं॑ बृ॒हद॑ग्ने विवाससि ।

दे॒वेभ्यो॑ देव दा॒शुषे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत द्युमत्सुवीर्यं बृहदग्ने विवाससि ।

देवेभ्यो देव दाशुषे ॥

Samhita Transcription Accented

utá dyumátsuvī́ryam bṛhádagne vivāsasi ǀ

devébhyo deva dāśúṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta dyumatsuvīryam bṛhadagne vivāsasi ǀ

devebhyo deva dāśuṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । द्यु॒ऽमत् । सु॒ऽवीर्य॑म् । बृ॒हत् । अ॒ग्ने॒ । वि॒वा॒स॒सि॒ ।

दे॒वेभ्यः॑ । दे॒व॒ । दा॒शुषे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । द्युऽमत् । सुऽवीर्यम् । बृहत् । अग्ने । विवाससि ।

देवेभ्यः । देव । दाशुषे ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ dyu-mát ǀ su-vī́ryam ǀ bṛhát ǀ agne ǀ vivāsasi ǀ

devébhyaḥ ǀ deva ǀ dāśúṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ dyu-mat ǀ su-vīryam ǀ bṛhat ǀ agne ǀ vivāsasi ǀ

devebhyaḥ ǀ deva ǀ dāśuṣe ǁ