SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 75

 

1. Info

To:    agni
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2, 5); gāyatrī (1); virāḍgāyatrī (3); yavamadhyāpādanicṛdgāyatrī (4)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.075.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जु॒षस्व॑ स॒प्रथ॑स्तमं॒ वचो॑ दे॒वप्स॑रस्तमं ।

ह॒व्या जुह्वा॑न आ॒सनि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जुषस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमं ।

हव्या जुह्वान आसनि ॥

Samhita Transcription Accented

juṣásva sapráthastamam váco devápsarastamam ǀ

havyā́ júhvāna āsáni ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

juṣasva saprathastamam vaco devapsarastamam ǀ

havyā juhvāna āsani ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जु॒षस्व॑ । स॒प्रथः॑ऽतमम् । वचः॑ । दे॒वप्स॑रःऽतमम् ।

ह॒व्या । जुह्वा॑नः । आ॒सनि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जुषस्व । सप्रथःऽतमम् । वचः । देवप्सरःऽतमम् ।

हव्या । जुह्वानः । आसनि ॥

Padapatha Transcription Accented

juṣásva ǀ sapráthaḥ-tamam ǀ vácaḥ ǀ devápsaraḥ-tamam ǀ

havyā́ ǀ júhvānaḥ ǀ āsáni ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

juṣasva ǀ saprathaḥ-tamam ǀ vacaḥ ǀ devapsaraḥ-tamam ǀ

havyā ǀ juhvānaḥ ǀ āsani ǁ

01.075.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अथा॑ ते अंगिरस्त॒माग्ने॑ वेधस्तम प्रि॒यं ।

वो॒चेम॒ ब्रह्म॑ सान॒सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अथा ते अंगिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियं ।

वोचेम ब्रह्म सानसि ॥

Samhita Transcription Accented

áthā te aṅgirastamā́gne vedhastama priyám ǀ

vocéma bráhma sānasí ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

athā te aṅgirastamāgne vedhastama priyam ǀ

vocema brahma sānasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अथ॑ । ते॒ । अ॒ङ्गि॒रः॒ऽत॒म॒ । अ॒ग्ने॒ । वे॒धः॒ऽत॒म॒ । प्रि॒यम् ।

वो॒चेम॑ । ब्रह्म॑ । सा॒न॒सि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अथ । ते । अङ्गिरःऽतम । अग्ने । वेधःऽतम । प्रियम् ।

वोचेम । ब्रह्म । सानसि ॥

Padapatha Transcription Accented

átha ǀ te ǀ aṅgiraḥ-tama ǀ agne ǀ vedhaḥ-tama ǀ priyám ǀ

vocéma ǀ bráhma ǀ sānasí ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atha ǀ te ǀ aṅgiraḥ-tama ǀ agne ǀ vedhaḥ-tama ǀ priyam ǀ

vocema ǀ brahma ǀ sānasi ǁ

01.075.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कस्ते॑ जा॒मिर्जना॑ना॒मग्ने॒ को दा॒श्व॑ध्वरः ।

को ह॒ कस्मि॑न्नसि श्रि॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः ।

को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥

Samhita Transcription Accented

káste jāmírjánānāmágne kó dāśvádhvaraḥ ǀ

kó ha kásminnasi śritáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kaste jāmirjanānāmagne ko dāśvadhvaraḥ ǀ

ko ha kasminnasi śritaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । ते॒ । जा॒मिः । जना॑नाम् । अग्ने॑ । कः । दा॒शुऽअ॑ध्वरः ।

कः । ह॒ । कस्मि॑न् । अ॒सि॒ । श्रि॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । ते । जामिः । जनानाम् । अग्ने । कः । दाशुऽअध्वरः ।

कः । ह । कस्मिन् । असि । श्रितः ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ te ǀ jāmíḥ ǀ jánānām ǀ ágne ǀ káḥ ǀ dāśú-adhvaraḥ ǀ

káḥ ǀ ha ǀ kásmin ǀ asi ǀ śritáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ te ǀ jāmiḥ ǀ janānām ǀ agne ǀ kaḥ ǀ dāśu-adhvaraḥ ǀ

kaḥ ǀ ha ǀ kasmin ǀ asi ǀ śritaḥ ǁ

01.075.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं जा॒मिर्जना॑ना॒मग्ने॑ मि॒त्रो अ॑सि प्रि॒यः ।

सखा॒ सखि॑भ्य॒ ईड्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः ।

सखा सखिभ्य ईड्यः ॥

Samhita Transcription Accented

tvám jāmírjánānāmágne mitró asi priyáḥ ǀ

sákhā sákhibhya ī́ḍyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam jāmirjanānāmagne mitro asi priyaḥ ǀ

sakhā sakhibhya īḍyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । जा॒मिः । जना॑नाम् । अग्ने॑ । मि॒त्रः । अ॒सि॒ । प्रि॒यः ।

सखा॑ । सखि॑ऽभ्यः । ईड्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । जामिः । जनानाम् । अग्ने । मित्रः । असि । प्रियः ।

सखा । सखिऽभ्यः । ईड्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ jāmíḥ ǀ jánānām ǀ ágne ǀ mitráḥ ǀ asi ǀ priyáḥ ǀ

sákhā ǀ sákhi-bhyaḥ ǀ ī́ḍyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ jāmiḥ ǀ janānām ǀ agne ǀ mitraḥ ǀ asi ǀ priyaḥ ǀ

sakhā ǀ sakhi-bhyaḥ ǀ īḍyaḥ ǁ

01.075.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यजा॑ नो मि॒त्रावरु॑णा॒ यजा॑ दे॒वाँ ऋ॒तं बृ॒हत् ।

अग्ने॒ यक्षि॒ स्वं दमं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत् ।

अग्ने यक्षि स्वं दमं ॥

Samhita Transcription Accented

yájā no mitrā́váruṇā yájā devā́m̐ ṛtám bṛhát ǀ

ágne yákṣi svám dámam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yajā no mitrāvaruṇā yajā devām̐ ṛtam bṛhat ǀ

agne yakṣi svam damam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यज॑ । नः॒ । मि॒त्रावरु॑णा । यज॑ । दे॒वान् । ऋ॒तम् । बृ॒हत् ।

अग्ने॑ । यक्षि॑ । स्वम् । दम॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यज । नः । मित्रावरुणा । यज । देवान् । ऋतम् । बृहत् ।

अग्ने । यक्षि । स्वम् । दमम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yája ǀ naḥ ǀ mitrā́váruṇā ǀ yája ǀ devā́n ǀ ṛtám ǀ bṛhát ǀ

ágne ǀ yákṣi ǀ svám ǀ dámam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaja ǀ naḥ ǀ mitrāvaruṇā ǀ yaja ǀ devān ǀ ṛtam ǀ bṛhat ǀ

agne ǀ yakṣi ǀ svam ǀ damam ǁ