SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 76

 

1. Info

To:    agni
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1, 3, 4); virāṭtrisṭup (2, 5)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.076.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

का त॒ उपे॑ति॒र्मन॑सो॒ वरा॑य॒ भुव॑दग्ने॒ शंत॑मा॒ का म॑नी॒षा ।

को वा॑ य॒ज्ञैः परि॒ दक्षं॑ त आप॒ केन॑ वा ते॒ मन॑सा दाशेम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

का त उपेतिर्मनसो वराय भुवदग्ने शंतमा का मनीषा ।

को वा यज्ञैः परि दक्षं त आप केन वा ते मनसा दाशेम ॥

Samhita Transcription Accented

kā́ ta úpetirmánaso várāya bhúvadagne śáṃtamā kā́ manīṣā́ ǀ

kó vā yajñáiḥ pári dákṣam ta āpa kéna vā te mánasā dāśema ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kā ta upetirmanaso varāya bhuvadagne śaṃtamā kā manīṣā ǀ

ko vā yajñaiḥ pari dakṣam ta āpa kena vā te manasā dāśema ǁ

Padapatha Devanagari Accented

का । ते॒ । उप॑ऽइतिः । मन॑सः । वरा॑य । भुव॑त् । अ॒ग्ने॒ । शम्ऽत॑मा । का । म॒नी॒षा ।

कः । वा॒ । य॒ज्ञैः । परि॑ । दक्ष॑म् । ते॒ । आ॒प॒ । केन॑ । वा॒ । ते॒ । मन॑सा । दा॒शे॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

का । ते । उपऽइतिः । मनसः । वराय । भुवत् । अग्ने । शम्ऽतमा । का । मनीषा ।

कः । वा । यज्ञैः । परि । दक्षम् । ते । आप । केन । वा । ते । मनसा । दाशेम ॥

Padapatha Transcription Accented

kā́ ǀ te ǀ úpa-itiḥ ǀ mánasaḥ ǀ várāya ǀ bhúvat ǀ agne ǀ śám-tamā ǀ kā́ ǀ manīṣā́ ǀ

káḥ ǀ vā ǀ yajñáiḥ ǀ pári ǀ dákṣam ǀ te ǀ āpa ǀ kéna ǀ vā ǀ te ǀ mánasā ǀ dāśema ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kā ǀ te ǀ upa-itiḥ ǀ manasaḥ ǀ varāya ǀ bhuvat ǀ agne ǀ śam-tamā ǀ kā ǀ manīṣā ǀ

kaḥ ǀ vā ǀ yajñaiḥ ǀ pari ǀ dakṣam ǀ te ǀ āpa ǀ kena ǀ vā ǀ te ǀ manasā ǀ dāśema ǁ

01.076.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एह्य॑ग्न इ॒ह होता॒ नि षी॒दाद॑ब्धः॒ सु पु॑रए॒ता भ॑वा नः ।

अव॑तां त्वा॒ रोद॑सी विश्वमि॒न्वे यजा॑ म॒हे सौ॑मन॒साय॑ दे॒वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एह्यग्न इह होता नि षीदादब्धः सु पुरएता भवा नः ।

अवतां त्वा रोदसी विश्वमिन्वे यजा महे सौमनसाय देवान् ॥

Samhita Transcription Accented

éhyagna ihá hótā ní ṣīdā́dabdhaḥ sú puraetā́ bhavā naḥ ǀ

ávatām tvā ródasī viśvaminvé yájā mahé saumanasā́ya devā́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ehyagna iha hotā ni ṣīdādabdhaḥ su puraetā bhavā naḥ ǀ

avatām tvā rodasī viśvaminve yajā mahe saumanasāya devān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । इ॒हि॒ । अ॒ग्ने॒ । इ॒ह । होता॑ । नि । सी॒द॒ । अद॑ब्धः । सु । पु॒रः॒ऽए॒ता । भ॒व॒ । नः॒ ।

अव॑ताम् । त्वा॒ । रोद॑सी॒ इति॑ । वि॒श्व॒मि॒न्वे इति॑ वि॒श्व॒म्ऽइ॒न्वे । यज॑ । म॒हे । सौ॒म॒न॒साय॑ । दे॒वान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । इहि । अग्ने । इह । होता । नि । सीद । अदब्धः । सु । पुरःऽएता । भव । नः ।

अवताम् । त्वा । रोदसी इति । विश्वमिन्वे इति विश्वम्ऽइन्वे । यज । महे । सौमनसाय । देवान् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ihi ǀ agne ǀ ihá ǀ hótā ǀ ní ǀ sīda ǀ ádabdhaḥ ǀ sú ǀ puraḥ-etā́ ǀ bhava ǀ naḥ ǀ

ávatām ǀ tvā ǀ ródasī íti ǀ viśvaminvé íti viśvam-invé ǀ yája ǀ mahé ǀ saumanasā́ya ǀ devā́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ihi ǀ agne ǀ iha ǀ hotā ǀ ni ǀ sīda ǀ adabdhaḥ ǀ su ǀ puraḥ-etā ǀ bhava ǀ naḥ ǀ

avatām ǀ tvā ǀ rodasī iti ǀ viśvaminve iti viśvam-inve ǀ yaja ǀ mahe ǀ saumanasāya ǀ devān ǁ

01.076.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र सु विश्वा॑न्र॒क्षसो॒ धक्ष्य॑ग्ने॒ भवा॑ य॒ज्ञाना॑मभिशस्ति॒पावा॑ ।

अथा व॑ह॒ सोम॑पतिं॒ हरि॑भ्यामाति॒थ्यम॑स्मै चकृमा सु॒दाव्ने॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र सु विश्वान्रक्षसो धक्ष्यग्ने भवा यज्ञानामभिशस्तिपावा ।

अथा वह सोमपतिं हरिभ्यामातिथ्यमस्मै चकृमा सुदाव्ने ॥

Samhita Transcription Accented

prá sú víśvānrakṣáso dhákṣyagne bhávā yajñā́nāmabhiśastipā́vā ǀ

áthā́ vaha sómapatim háribhyāmātithyámasmai cakṛmā sudā́vne ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra su viśvānrakṣaso dhakṣyagne bhavā yajñānāmabhiśastipāvā ǀ

athā vaha somapatim haribhyāmātithyamasmai cakṛmā sudāvne ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । सु । विश्वा॑न् । र॒क्षसः॑ । धक्षि॑ । अ॒ग्ने॒ । भव॑ । य॒ज्ञाना॑म् । अ॒भि॒श॒स्ति॒ऽपावा॑ ।

अथ॑ । आ । व॒ह॒ । सोम॑ऽपतिम् । हरि॑ऽभ्याम् । आ॒ति॒थ्यम् । अ॒स्मै॒ । च॒कृ॒म॒ । सु॒ऽदाव्ने॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । सु । विश्वान् । रक्षसः । धक्षि । अग्ने । भव । यज्ञानाम् । अभिशस्तिऽपावा ।

अथ । आ । वह । सोमऽपतिम् । हरिऽभ्याम् । आतिथ्यम् । अस्मै । चकृम । सुऽदाव्ने ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ sú ǀ víśvān ǀ rakṣásaḥ ǀ dhákṣi ǀ agne ǀ bháva ǀ yajñā́nām ǀ abhiśasti-pā́vā ǀ

átha ǀ ā́ ǀ vaha ǀ sóma-patim ǀ hári-bhyām ǀ ātithyám ǀ asmai ǀ cakṛma ǀ su-dā́vne ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ su ǀ viśvān ǀ rakṣasaḥ ǀ dhakṣi ǀ agne ǀ bhava ǀ yajñānām ǀ abhiśasti-pāvā ǀ

atha ǀ ā ǀ vaha ǀ soma-patim ǀ hari-bhyām ǀ ātithyam ǀ asmai ǀ cakṛma ǀ su-dāvne ǁ

01.076.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र॒जाव॑ता॒ वच॑सा॒ वह्नि॑रा॒सा च॑ हु॒वे नि च॑ सत्सी॒ह दे॒वैः ।

वेषि॑ हो॒त्रमु॒त पो॒त्रं य॑जत्र बो॒धि प्र॑यंतर्जनित॒र्वसू॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रजावता वचसा वह्निरासा च हुवे नि च सत्सीह देवैः ।

वेषि होत्रमुत पोत्रं यजत्र बोधि प्रयंतर्जनितर्वसूनां ॥

Samhita Transcription Accented

prajā́vatā vácasā váhnirāsā́ ca huvé ní ca satsīhá deváiḥ ǀ

véṣi hotrámutá potrám yajatra bodhí prayantarjanitarvásūnām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prajāvatā vacasā vahnirāsā ca huve ni ca satsīha devaiḥ ǀ

veṣi hotramuta potram yajatra bodhi prayantarjanitarvasūnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र॒जाऽव॑ता । वच॑सा । वह्निः॑ । आ॒सा । आ । च॒ । हु॒वे । नि । च॒ । स॒त्सि॒ । इ॒ह । दे॒वैः ।

वेषि॑ । हो॒त्रम् । उ॒त । पो॒त्रम् । य॒ज॒त्र॒ । बो॒धि । प्र॒ऽय॒न्तः॒ । ज॒नि॒तः॒ । वसू॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रजाऽवता । वचसा । वह्निः । आसा । आ । च । हुवे । नि । च । सत्सि । इह । देवैः ।

वेषि । होत्रम् । उत । पोत्रम् । यजत्र । बोधि । प्रऽयन्तः । जनितः । वसूनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prajā́-vatā ǀ vácasā ǀ váhniḥ ǀ āsā́ ǀ ā́ ǀ ca ǀ huvé ǀ ní ǀ ca ǀ satsi ǀ ihá ǀ deváiḥ ǀ

véṣi ǀ hotrám ǀ utá ǀ potrám ǀ yajatra ǀ bodhí ǀ pra-yantaḥ ǀ janitaḥ ǀ vásūnām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prajā-vatā ǀ vacasā ǀ vahniḥ ǀ āsā ǀ ā ǀ ca ǀ huve ǀ ni ǀ ca ǀ satsi ǀ iha ǀ devaiḥ ǀ

veṣi ǀ hotram ǀ uta ǀ potram ǀ yajatra ǀ bodhi ǀ pra-yantaḥ ǀ janitaḥ ǀ vasūnām ǁ

01.076.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यथा॒ विप्र॑स्य॒ मनु॑षो ह॒विर्भि॑र्दे॒वाँ अय॑जः क॒विभिः॑ क॒विः सन् ।

ए॒वा हो॑तः सत्यतर॒ त्वम॒द्याग्ने॑ मं॒द्रया॑ जु॒ह्वा॑ यजस्व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवाँ अयजः कविभिः कविः सन् ।

एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व ॥

Samhita Transcription Accented

yáthā víprasya mánuṣo havírbhirdevā́m̐ áyajaḥ kavíbhiḥ kavíḥ sán ǀ

evā́ hotaḥ satyatara tvámadyā́gne mandráyā juhvā́ yajasva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yathā viprasya manuṣo havirbhirdevām̐ ayajaḥ kavibhiḥ kaviḥ san ǀ

evā hotaḥ satyatara tvamadyāgne mandrayā juhvā yajasva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यथा॑ । विप्र॑स्य । मनु॑षः । ह॒विःऽभिः॑ । दे॒वान् । अय॑जः । क॒विऽभिः॑ । क॒विः । सन् ।

ए॒व । हो॒त॒रिति॑ । स॒त्य॒ऽत॒र॒ । त्वम् । अ॒द्य । अग्ने॑ । म॒न्द्रया॑ । जु॒ह्वा॑ । य॒ज॒स्व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यथा । विप्रस्य । मनुषः । हविःऽभिः । देवान् । अयजः । कविऽभिः । कविः । सन् ।

एव । होतरिति । सत्यऽतर । त्वम् । अद्य । अग्ने । मन्द्रया । जुह्वा । यजस्व ॥

Padapatha Transcription Accented

yáthā ǀ víprasya ǀ mánuṣaḥ ǀ havíḥ-bhiḥ ǀ devā́n ǀ áyajaḥ ǀ kaví-bhiḥ ǀ kavíḥ ǀ sán ǀ

evá ǀ hotaríti ǀ satya-tara ǀ tvám ǀ adyá ǀ ágne ǀ mandráyā ǀ juhvā́ ǀ yajasva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yathā ǀ viprasya ǀ manuṣaḥ ǀ haviḥ-bhiḥ ǀ devān ǀ ayajaḥ ǀ kavi-bhiḥ ǀ kaviḥ ǀ san ǀ

eva ǀ hotariti ǀ satya-tara ǀ tvam ǀ adya ǀ agne ǀ mandrayā ǀ juhvā ǀ yajasva ǁ