SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 77

 

1. Info

To:    agni
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (2-5); nicṛtpaṅkti (1)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.077.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒था दा॑शेमा॒ग्नये॒ कास्मै॑ दे॒वजु॑ष्टोच्यते भा॒मिने॒ गीः ।

यो मर्त्ये॑ष्व॒मृत॑ ऋ॒तावा॒ होता॒ यजि॑ष्ठ॒ इत्कृ॒णोति॑ दे॒वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कथा दाशेमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः ।

यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान् ॥

Samhita Transcription Accented

kathā́ dāśemāgnáye kā́smai devájuṣṭocyate bhāmíne gī́ḥ ǀ

yó mártyeṣvamṛ́ta ṛtā́vā hótā yájiṣṭha ítkṛṇóti devā́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kathā dāśemāgnaye kāsmai devajuṣṭocyate bhāmine gīḥ ǀ

yo martyeṣvamṛta ṛtāvā hotā yajiṣṭha itkṛṇoti devān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒था । दा॒शे॒म॒ । अ॒ग्नये॑ । का । अ॒स्मै॒ । दे॒वऽजु॑ष्टा । उ॒च्य॒ते॒ । भा॒मिने॑ । गीः ।

यः । मर्त्ये॑षु । अ॒मृतः॑ । ऋ॒तऽवा॑ । होता॑ । यजि॑ष्ठः । इत् । कृ॒णोति॑ । दे॒वान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कथा । दाशेम । अग्नये । का । अस्मै । देवऽजुष्टा । उच्यते । भामिने । गीः ।

यः । मर्त्येषु । अमृतः । ऋतऽवा । होता । यजिष्ठः । इत् । कृणोति । देवान् ॥

Padapatha Transcription Accented

kathā́ ǀ dāśema ǀ agnáye ǀ kā́ ǀ asmai ǀ devá-juṣṭā ǀ ucyate ǀ bhāmíne ǀ gī́ḥ ǀ

yáḥ ǀ mártyeṣu ǀ amṛ́taḥ ǀ ṛtá-vā ǀ hótā ǀ yájiṣṭhaḥ ǀ ít ǀ kṛṇóti ǀ devā́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kathā ǀ dāśema ǀ agnaye ǀ kā ǀ asmai ǀ deva-juṣṭā ǀ ucyate ǀ bhāmine ǀ gīḥ ǀ

yaḥ ǀ martyeṣu ǀ amṛtaḥ ǀ ṛta-vā ǀ hotā ǀ yajiṣṭhaḥ ǀ it ǀ kṛṇoti ǀ devān ǁ

01.077.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो अ॑ध्व॒रेषु॒ शंत॑म ऋ॒तावा॒ होता॒ तमू॒ नमो॑भि॒रा कृ॑णुध्वं ।

अ॒ग्निर्यद्वेर्मर्ता॑य दे॒वान्त्स चा॒ बोधा॑ति॒ मन॑सा यजाति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वं ।

अग्निर्यद्वेर्मर्ताय देवान्त्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥

Samhita Transcription Accented

yó adhvaréṣu śáṃtama ṛtā́vā hótā támū námobhirā́ kṛṇudhvam ǀ

agníryádvérmártāya devā́ntsá cā bódhāti mánasā yajāti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo adhvareṣu śaṃtama ṛtāvā hotā tamū namobhirā kṛṇudhvam ǀ

agniryadvermartāya devāntsa cā bodhāti manasā yajāti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । अ॒ध्व॒रेषु॑ । शम्ऽत॑मः । ऋ॒तऽवा॑ । होता॑ । तम् । ऊं॒ इति॑ । नमः॑ऽभिः । आ । कृ॒णु॒ध्व॒म् ।

अ॒ग्निः । यत् । वेः । मर्ता॑य । दे॒वान् । सः । च॒ । बोधा॑ति । मन॑सा । य॒जा॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । अध्वरेषु । शम्ऽतमः । ऋतऽवा । होता । तम् । ऊं इति । नमःऽभिः । आ । कृणुध्वम् ।

अग्निः । यत् । वेः । मर्ताय । देवान् । सः । च । बोधाति । मनसा । यजाति ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ adhvaréṣu ǀ śám-tamaḥ ǀ ṛtá-vā ǀ hótā ǀ tám ǀ ūṃ íti ǀ námaḥ-bhiḥ ǀ ā́ ǀ kṛṇudhvam ǀ

agníḥ ǀ yát ǀ véḥ ǀ mártāya ǀ devā́n ǀ sáḥ ǀ ca ǀ bódhāti ǀ mánasā ǀ yajāti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ adhvareṣu ǀ śam-tamaḥ ǀ ṛta-vā ǀ hotā ǀ tam ǀ ūṃ iti ǀ namaḥ-bhiḥ ǀ ā ǀ kṛṇudhvam ǀ

agniḥ ǀ yat ǀ veḥ ǀ martāya ǀ devān ǀ saḥ ǀ ca ǀ bodhāti ǀ manasā ǀ yajāti ǁ

01.077.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स हि क्रतुः॒ स मर्यः॒ स सा॒धुर्मि॒त्रो न भू॒दद्भु॑तस्य र॒थीः ।

तं मेधे॑षु प्रथ॒मं दे॑व॒यंती॒र्विश॒ उप॑ ब्रुवते द॒स्ममारीः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स हि क्रतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्भुतस्य रथीः ।

तं मेधेषु प्रथमं देवयंतीर्विश उप ब्रुवते दस्ममारीः ॥

Samhita Transcription Accented

sá hí krátuḥ sá máryaḥ sá sādhúrmitró ná bhūdádbhutasya rathī́ḥ ǀ

tám médheṣu prathamám devayántīrvíśa úpa bruvate dasmámā́rīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa hi kratuḥ sa maryaḥ sa sādhurmitro na bhūdadbhutasya rathīḥ ǀ

tam medheṣu prathamam devayantīrviśa upa bruvate dasmamārīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । हि । क्रतुः॑ । सः । मर्यः॑ । सः । सा॒धुः । मि॒त्रः । न । भू॒त् । अद्भु॑तस्य । र॒थीः ।

तम् । मेधे॑षु । प्र॒थ॒मम् । दे॒व॒ऽयन्तीः॑ । विशः॑ । उप॑ । ब्रु॒व॒ते॒ । द॒स्मम् । आरीः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । हि । क्रतुः । सः । मर्यः । सः । साधुः । मित्रः । न । भूत् । अद्भुतस्य । रथीः ।

तम् । मेधेषु । प्रथमम् । देवऽयन्तीः । विशः । उप । ब्रुवते । दस्मम् । आरीः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ hí ǀ krátuḥ ǀ sáḥ ǀ máryaḥ ǀ sáḥ ǀ sādhúḥ ǀ mitráḥ ǀ ná ǀ bhūt ǀ ádbhutasya ǀ rathī́ḥ ǀ

tám ǀ médheṣu ǀ prathamám ǀ deva-yántīḥ ǀ víśaḥ ǀ úpa ǀ bruvate ǀ dasmám ǀ ā́rīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ hi ǀ kratuḥ ǀ saḥ ǀ maryaḥ ǀ saḥ ǀ sādhuḥ ǀ mitraḥ ǀ na ǀ bhūt ǀ adbhutasya ǀ rathīḥ ǀ

tam ǀ medheṣu ǀ prathamam ǀ deva-yantīḥ ǀ viśaḥ ǀ upa ǀ bruvate ǀ dasmam ǀ ārīḥ ǁ

01.077.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ नृ॒णां नृत॑मो रि॒शादा॑ अ॒ग्निर्गिरोऽव॑सा वेतु धी॒तिं ।

तना॑ च॒ ये म॒घवा॑नः॒ शवि॑ष्ठा॒ वाज॑प्रसूता इ॒षयं॑त॒ मन्म॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो नृणां नृतमो रिशादा अग्निर्गिरोऽवसा वेतु धीतिं ।

तना च ये मघवानः शविष्ठा वाजप्रसूता इषयंत मन्म ॥

Samhita Transcription Accented

sá no nṛṇā́m nṛ́tamo riśā́dā agnírgíró’vasā vetu dhītím ǀ

tánā ca yé maghávānaḥ śáviṣṭhā vā́japrasūtā iṣáyanta mánma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no nṛṇām nṛtamo riśādā agnirgiro’vasā vetu dhītim ǀ

tanā ca ye maghavānaḥ śaviṣṭhā vājaprasūtā iṣayanta manma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । नृ॒णाम् । नृऽत॑मः । रि॒शादाः॑ । अ॒ग्निः । गिरः॑ । अव॑सा । वे॒तु॒ । धी॒तिम् ।

तना॑ । च॒ । ये । म॒घऽवा॑नः । शवि॑ष्ठाः । वाज॑ऽप्रसूताः । इ॒षय॑न्त । मन्म॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । नृणाम् । नृऽतमः । रिशादाः । अग्निः । गिरः । अवसा । वेतु । धीतिम् ।

तना । च । ये । मघऽवानः । शविष्ठाः । वाजऽप्रसूताः । इषयन्त । मन्म ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ nṛṇā́m ǀ nṛ́-tamaḥ ǀ riśā́dāḥ ǀ agníḥ ǀ gíraḥ ǀ ávasā ǀ vetu ǀ dhītím ǀ

tánā ǀ ca ǀ yé ǀ maghá-vānaḥ ǀ śáviṣṭhāḥ ǀ vā́ja-prasūtāḥ ǀ iṣáyanta ǀ mánma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ nṛṇām ǀ nṛ-tamaḥ ǀ riśādāḥ ǀ agniḥ ǀ giraḥ ǀ avasā ǀ vetu ǀ dhītim ǀ

tanā ǀ ca ǀ ye ǀ magha-vānaḥ ǀ śaviṣṭhāḥ ǀ vāja-prasūtāḥ ǀ iṣayanta ǀ manma ǁ

01.077.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वाग्निर्गोत॑मेभिर्ऋ॒तावा॒ विप्रे॑भिरस्तोष्ट जा॒तवे॑दाः ।

स ए॑षु द्यु॒म्नं पी॑पय॒त्स वाजं॒ स पु॒ष्टिं या॑ति॒ जोष॒मा चि॑कि॒त्वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवाग्निर्गोतमेभिर्ऋतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः ।

स एषु द्युम्नं पीपयत्स वाजं स पुष्टिं याति जोषमा चिकित्वान् ॥

Samhita Transcription Accented

evā́gnírgótamebhirṛtā́vā víprebhirastoṣṭa jātávedāḥ ǀ

sá eṣu dyumnám pīpayatsá vā́jam sá puṣṭím yāti jóṣamā́ cikitvā́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evāgnirgotamebhirṛtāvā viprebhirastoṣṭa jātavedāḥ ǀ

sa eṣu dyumnam pīpayatsa vājam sa puṣṭim yāti joṣamā cikitvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । अ॒ग्निः । गोत॑मेभिः । ऋ॒तऽवा॑ । विप्रे॑भिः । अ॒स्तो॒ष्ट॒ । जा॒तऽवे॑दाः ।

सः । ए॒षु॒ । द्यु॒म्नम् । पी॒प॒य॒त् । सः । वाज॑म् । सः । पु॒ष्टिम् । या॒ति॒ । जोष॑म् । आ । चि॒कि॒त्वान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । अग्निः । गोतमेभिः । ऋतऽवा । विप्रेभिः । अस्तोष्ट । जातऽवेदाः ।

सः । एषु । द्युम्नम् । पीपयत् । सः । वाजम् । सः । पुष्टिम् । याति । जोषम् । आ । चिकित्वान् ॥

Padapatha Transcription Accented

evá ǀ agníḥ ǀ gótamebhiḥ ǀ ṛtá-vā ǀ víprebhiḥ ǀ astoṣṭa ǀ jātá-vedāḥ ǀ

sáḥ ǀ eṣu ǀ dyumnám ǀ pīpayat ǀ sáḥ ǀ vā́jam ǀ sáḥ ǀ puṣṭím ǀ yāti ǀ jóṣam ǀ ā́ ǀ cikitvā́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eva ǀ agniḥ ǀ gotamebhiḥ ǀ ṛta-vā ǀ viprebhiḥ ǀ astoṣṭa ǀ jāta-vedāḥ ǀ

saḥ ǀ eṣu ǀ dyumnam ǀ pīpayat ǀ saḥ ǀ vājam ǀ saḥ ǀ puṣṭim ǀ yāti ǀ joṣam ǀ ā ǀ cikitvān ǁ