SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 78

 

1. Info

To:    agni
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   gāyatrī
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.078.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.025   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि त्वा॒ गोत॑मा गि॒रा जात॑वेदो॒ विच॑र्षणे ।

द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे ।

द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥

Samhita transliteration accented

abhí tvā gótamā girā́ jā́tavedo vícarṣaṇe ǀ

dyumnáirabhí prá ṇonumaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

abhi tvā gotamā girā jātavedo vicarṣaṇe ǀ

dyumnairabhi pra ṇonumaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । त्वा॒ । गोत॑माः । गि॒रा । जात॑ऽवेदः । विऽच॑र्षणे ।

द्यु॒म्नैः । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । त्वा । गोतमाः । गिरा । जातऽवेदः । विऽचर्षणे ।

द्युम्नैः । अभि । प्र । नोनुमः ॥

Padapatha transliteration accented

abhí ǀ tvā ǀ gótamāḥ ǀ girā́ ǀ jā́ta-vedaḥ ǀ ví-carṣaṇe ǀ

dyumnáiḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

abhi ǀ tvā ǀ gotamāḥ ǀ girā ǀ jāta-vedaḥ ǀ vi-carṣaṇe ǀ

dyumnaiḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǁ

interlinear translation

To [1] thee [2] {we} the Gotamas [3] with word [4], O Jatavedas, knower of birth of gods and of mortals (1.70.6) [5], O wide-seeing [6], go [10] forward [9] to {thee} [8] with radiances of light [7].

01.078.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.026   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमु॑ त्वा॒ गोत॑मो गि॒रा रा॒यस्का॑मो दुवस्यति ।

द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमु त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति ।

द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥

Samhita transliteration accented

támu tvā gótamo girā́ rāyáskāmo duvasyati ǀ

dyumnáirabhí prá ṇonumaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tamu tvā gotamo girā rāyaskāmo duvasyati ǀ

dyumnairabhi pra ṇonumaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । ऊं॒ इति॑ । त्वा॒ । गोत॑मः । गि॒रा । रा॒यःऽका॑मः । दु॒व॒स्य॒ति॒ ।

द्यु॒म्नैः । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । ऊं इति । त्वा । गोतमः । गिरा । रायःऽकामः । दुवस्यति ।

द्युम्नैः । अभि । प्र । नोनुमः ॥

Padapatha transliteration accented

tám ǀ ūṃ íti ǀ tvā ǀ gótamaḥ ǀ girā́ ǀ rāyáḥ-kāmaḥ ǀ duvasyati ǀ

dyumnáiḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tam ǀ ūṃ iti ǀ tvā ǀ gotamaḥ ǀ girā ǀ rāyaḥ-kāmaḥ ǀ duvasyati ǀ

dyumnaiḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǁ

interlinear translation

And [2] Gotama [4] desiring wealth [6] will chant [7] thee [3] by word [5]. {We} go [11] forward [10] to {thee} [9] with radiances of light [8].

01.078.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.027   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमु॑ त्वा वाज॒सात॑ममंगिर॒स्वद्ध॑वामहे ।

द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमु त्वा वाजसातममंगिरस्वद्धवामहे ।

द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥

Samhita transliteration accented

támu tvā vājasā́tamamaṅgirasváddhavāmahe ǀ

dyumnáirabhí prá ṇonumaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tamu tvā vājasātamamaṅgirasvaddhavāmahe ǀ

dyumnairabhi pra ṇonumaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । ऊं॒ इति॑ । त्वा॒ । वा॒ज॒ऽसात॑मम् । अ॒ङ्गि॒र॒स्वत् । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

द्यु॒म्नैः । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । ऊं इति । त्वा । वाजऽसातमम् । अङ्गिरस्वत् । हवामहे ।

द्युम्नैः । अभि । प्र । नोनुमः ॥

Padapatha transliteration accented

tám ǀ ūṃ íti ǀ tvā ǀ vāja-sā́tamam ǀ aṅgirasvát ǀ havāmahe ǀ

dyumnáiḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tam ǀ ūṃ iti ǀ tvā ǀ vāja-sātamam ǀ aṅgirasvat ǀ havāmahe ǀ

dyumnaiḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǁ

interlinear translation

And [2] {we} call [6] thee [3] most strong to conquer the plenitudes [4], O accompanied by the Angirases [5]. {We} go [10] forward [9] to {thee} [8] with radiances of light [7].

01.078.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.028   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमु॑ त्वा वृत्र॒हंत॑मं॒ यो दस्यूँ॑रवधूनु॒षे ।

द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमु त्वा वृत्रहंतमं यो दस्यूँरवधूनुषे ।

द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥

Samhita transliteration accented

támu tvā vṛtrahántamam yó dásyūm̐ravadhūnuṣé ǀ

dyumnáirabhí prá ṇonumaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tamu tvā vṛtrahantamam yo dasyūm̐ravadhūnuṣe ǀ

dyumnairabhi pra ṇonumaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । ऊं॒ इति॑ । त्वा॒ । वृ॒त्र॒हन्ऽत॑मम् । यः । दस्यू॑न् । अ॒व॒ऽधू॒नु॒षे ।

द्यु॒म्नैः । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । ऊं इति । त्वा । वृत्रहन्ऽतमम् । यः । दस्यून् । अवऽधूनुषे ।

द्युम्नैः । अभि । प्र । नोनुमः ॥

Padapatha transliteration accented

tám ǀ ūṃ íti ǀ tvā ǀ vṛtrahán-tamam ǀ yáḥ ǀ dásyūn ǀ ava-dhūnuṣé ǀ

dyumnáiḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tam ǀ ūṃ iti ǀ tvā ǀ vṛtrahan-tamam ǀ yaḥ ǀ dasyūn ǀ ava-dhūnuṣe ǀ

dyumnaiḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǁ

interlinear translation

And [2] to thee [3], to the most strong to slay Vritra [4], who [5] shook down [7] Dasyus [6], {we} go [11] forward [10] to {thee} [9] with radiances of light [8].

01.078.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.26.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.029   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अवो॑चाम॒ रहू॑गणा अ॒ग्नये॒ मधु॑म॒द्वचः॑ ।

द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अवोचाम रहूगणा अग्नये मधुमद्वचः ।

द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥

Samhita transliteration accented

ávocāma ráhūgaṇā agnáye mádhumadvácaḥ ǀ

dyumnáirabhí prá ṇonumaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

avocāma rahūgaṇā agnaye madhumadvacaḥ ǀ

dyumnairabhi pra ṇonumaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अवो॑चाम । रहू॑गणाः । अ॒ग्नये॑ । मधु॑ऽमत् । वचः॑ ।

द्यु॒म्नैः । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अवोचाम । रहूगणाः । अग्नये । मधुऽमत् । वचः ।

द्युम्नैः । अभि । प्र । नोनुमः ॥

Padapatha transliteration accented

ávocāma ǀ ráhūgaṇāḥ ǀ agnáye ǀ mádhu-mat ǀ vácaḥ ǀ

dyumnáiḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

avocāma ǀ rahūgaṇāḥ ǀ agnaye ǀ madhu-mat ǀ vacaḥ ǀ

dyumnaiḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǁ

interlinear translation

The Rahuganas [2] declared [1] honeyed [4] word [5] for Agni [3]. {We} go [9] forward [8] to {thee} [7] with radiances of light [6].

in Russian