SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 79

 

1. Info

To:    agni
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (7, 8, 10-12); nicṛttriṣṭup (2, 3); nicṛdārṣyuṣṇik (5, 6); virāṭtrisṭup (1); ārṣyuṣṇik (4); gāyatrī (9)

2nd set of styles: gāyatrī (7-12); triṣṭubh (1-3); uṣṇih (4-6)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.079.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हिर॑ण्यकेशो॒ रज॑सो विसा॒रेऽहि॒र्धुनि॒र्वात॑ इव॒ ध्रजी॑मान् ।

शुचि॑भ्राजा उ॒षसो॒ नवे॑दा॒ यश॑स्वतीरप॒स्युवो॒ न स॒त्याः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हिरण्यकेशो रजसो विसारेऽहिर्धुनिर्वात इव ध्रजीमान् ।

शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः ॥

Samhita Transcription Accented

híraṇyakeśo rájaso visāré’hirdhúnirvā́ta iva dhrájīmān ǀ

śúcibhrājā uṣáso návedā yáśasvatīrapasyúvo ná satyā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hiraṇyakeśo rajaso visāre’hirdhunirvāta iva dhrajīmān ǀ

śucibhrājā uṣaso navedā yaśasvatīrapasyuvo na satyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हिर॑ण्यऽकेशः । रज॑सः । वि॒ऽसा॒रे । अहिः॑ । धुनिः॑ । वातः॑ऽइव । ध्रजी॑मान् ।

शुचि॑ऽभ्राजाः । उ॒षसः॑ । नवे॑दाः । यश॑स्वतीः । अ॒प॒स्युवः॑ । न । स॒त्याः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हिरण्यऽकेशः । रजसः । विऽसारे । अहिः । धुनिः । वातःऽइव । ध्रजीमान् ।

शुचिऽभ्राजाः । उषसः । नवेदाः । यशस्वतीः । अपस्युवः । न । सत्याः ॥

Padapatha Transcription Accented

híraṇya-keśaḥ ǀ rájasaḥ ǀ vi-sāré ǀ áhiḥ ǀ dhúniḥ ǀ vā́taḥ-iva ǀ dhrájīmān ǀ

śúci-bhrājāḥ ǀ uṣásaḥ ǀ návedāḥ ǀ yáśasvatīḥ ǀ apasyúvaḥ ǀ ná ǀ satyā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hiraṇya-keśaḥ ǀ rajasaḥ ǀ vi-sāre ǀ ahiḥ ǀ dhuniḥ ǀ vātaḥ-iva ǀ dhrajīmān ǀ

śuci-bhrājāḥ ǀ uṣasaḥ ǀ navedāḥ ǀ yaśasvatīḥ ǀ apasyuvaḥ ǀ na ǀ satyāḥ ǁ

01.079.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ते॑ सुप॒र्णा अ॑मिनंतँ॒ एवैः॑ कृ॒ष्णो नो॑नाव वृष॒भो यदी॒दं ।

शि॒वाभि॒र्न स्मय॑मानाभि॒रागा॒त्पतं॑ति॒ मिहः॑ स्त॒नयं॑त्य॒भ्रा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ ते सुपर्णा अमिनंतँ एवैः कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदं ।

शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागात्पतंति मिहः स्तनयंत्यभ्रा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ te suparṇā́ aminantam̐ évaiḥ kṛṣṇó nonāva vṛṣabhó yádīdám ǀ

śivā́bhirná smáyamānābhirā́gātpátanti míhaḥ stanáyantyabhrā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā te suparṇā aminantam̐ evaiḥ kṛṣṇo nonāva vṛṣabho yadīdam ǀ

śivābhirna smayamānābhirāgātpatanti mihaḥ stanayantyabhrā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ते॒ । सु॒ऽप॒र्णाः । अ॒मि॒न॒न्त॒ । एवैः॑ । कृ॒ष्णः । नो॒ना॒व॒ । वृ॒ष॒भः । यदि॑ । इ॒दम् ।

शि॒वाभिः॑ । न । स्मय॑मानाभिः । आ । अ॒गा॒त् । पत॑न्ति । मिहः॑ । स्त॒नय॑न्ति । अ॒भ्रा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ते । सुऽपर्णाः । अमिनन्त । एवैः । कृष्णः । नोनाव । वृषभः । यदि । इदम् ।

शिवाभिः । न । स्मयमानाभिः । आ । अगात् । पतन्ति । मिहः । स्तनयन्ति । अभ्रा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ te ǀ su-parṇā́ḥ ǀ aminanta ǀ évaiḥ ǀ kṛṣṇáḥ ǀ nonāva ǀ vṛṣabháḥ ǀ yádi ǀ idám ǀ

śivā́bhiḥ ǀ ná ǀ smáyamānābhiḥ ǀ ā́ ǀ agāt ǀ pátanti ǀ míhaḥ ǀ stanáyanti ǀ abhrā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ te ǀ su-parṇāḥ ǀ aminanta ǀ evaiḥ ǀ kṛṣṇaḥ ǀ nonāva ǀ vṛṣabhaḥ ǀ yadi ǀ idam ǀ

śivābhiḥ ǀ na ǀ smayamānābhiḥ ǀ ā ǀ agāt ǀ patanti ǀ mihaḥ ǀ stanayanti ǀ abhrā ǁ

01.079.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदी॑मृ॒तस्य॒ पय॑सा॒ पिया॑नो॒ नय॑न्नृ॒तस्य॑ प॒थिभी॒ रजि॑ष्ठैः ।

अ॒र्य॒मा मि॒त्रो वरु॑णः॒ परि॑ज्मा॒ त्वचं॑ पृंचं॒त्युप॑रस्य॒ योनौ॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदीमृतस्य पयसा पियानो नयन्नृतस्य पथिभी रजिष्ठैः ।

अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा त्वचं पृंचंत्युपरस्य योनौ ॥

Samhita Transcription Accented

yádīmṛtásya páyasā píyāno náyannṛtásya pathíbhī rájiṣṭhaiḥ ǀ

aryamā́ mitró váruṇaḥ párijmā tvácam pṛñcantyúparasya yónau ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadīmṛtasya payasā piyāno nayannṛtasya pathibhī rajiṣṭhaiḥ ǀ

aryamā mitro varuṇaḥ parijmā tvacam pṛñcantyuparasya yonau ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । ई॒म् । ऋ॒तस्य॑ । पय॑सा । पिया॑नः । नय॑न् । ऋ॒तस्य॑ । प॒थिऽभिः॑ । रजि॑ष्ठैः ।

अ॒र्य॒मा । मि॒त्रः । वरु॑णः । परि॑ऽज्मा । त्वच॑म् । पृ॒ञ्च॒न्ति॒ । उप॑रस्य । योनौ॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । ईम् । ऋतस्य । पयसा । पियानः । नयन् । ऋतस्य । पथिऽभिः । रजिष्ठैः ।

अर्यमा । मित्रः । वरुणः । परिऽज्मा । त्वचम् । पृञ्चन्ति । उपरस्य । योनौ ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ īm ǀ ṛtásya ǀ páyasā ǀ píyānaḥ ǀ náyan ǀ ṛtásya ǀ pathí-bhiḥ ǀ rájiṣṭhaiḥ ǀ

aryamā́ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ pári-jmā ǀ tvácam ǀ pṛñcanti ǀ úparasya ǀ yónau ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ īm ǀ ṛtasya ǀ payasā ǀ piyānaḥ ǀ nayan ǀ ṛtasya ǀ pathi-bhiḥ ǀ rajiṣṭhaiḥ ǀ

aryamā ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ pari-jmā ǀ tvacam ǀ pṛñcanti ǀ uparasya ǀ yonau ǁ

01.079.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ वाज॑स्य॒ गोम॑त॒ ईशा॑नः सहसो यहो ।

अ॒स्मे धे॑हि जातवेदो॒ महि॒ श्रवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो ।

अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne vā́jasya gómata ī́śānaḥ sahaso yaho ǀ

asmé dhehi jātavedo máhi śrávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne vājasya gomata īśānaḥ sahaso yaho ǀ

asme dhehi jātavedo mahi śravaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । वाज॑स्य । गोऽम॑तः । ईशा॑नः । स॒ह॒सः॒ । य॒हो॒ इति॑ ।

अ॒स्मे इति॑ । धे॒हि॒ । जा॒त॒ऽवे॒दः॒ । महि॑ । श्रवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । वाजस्य । गोऽमतः । ईशानः । सहसः । यहो इति ।

अस्मे इति । धेहि । जातऽवेदः । महि । श्रवः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ vā́jasya ǀ gó-mataḥ ǀ ī́śānaḥ ǀ sahasaḥ ǀ yaho íti ǀ

asmé íti ǀ dhehi ǀ jāta-vedaḥ ǀ máhi ǀ śrávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ vājasya ǀ go-mataḥ ǀ īśānaḥ ǀ sahasaḥ ǀ yaho iti ǀ

asme iti ǀ dhehi ǀ jāta-vedaḥ ǀ mahi ǀ śravaḥ ǁ

01.079.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.27.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स इ॑धा॒नो वसु॑ष्क॒विर॒ग्निरी॒ळेन्यो॑ गि॒रा ।

रे॒वद॒स्मभ्यं॑ पुर्वणीक दीदिहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स इधानो वसुष्कविरग्निरीळेन्यो गिरा ।

रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥

Samhita Transcription Accented

sá idhānó vásuṣkavíragnírīḷényo girā́ ǀ

revádasmábhyam purvaṇīka dīdihi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa idhāno vasuṣkaviragnirīḷenyo girā ǀ

revadasmabhyam purvaṇīka dīdihi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । इ॒धा॒नः । वसुः॑ । क॒विः । अ॒ग्निः । ई॒ळेन्यः॑ । गि॒रा ।

रे॒वत् । अ॒स्मभ्य॑म् । पु॒रु॒ऽअ॒नी॒क॒ । दी॒दि॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । इधानः । वसुः । कविः । अग्निः । ईळेन्यः । गिरा ।

रेवत् । अस्मभ्यम् । पुरुऽअनीक । दीदिहि ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ idhānáḥ ǀ vásuḥ ǀ kavíḥ ǀ agníḥ ǀ īḷényaḥ ǀ girā́ ǀ

revát ǀ asmábhyam ǀ puru-anīka ǀ dīdihi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ idhānaḥ ǀ vasuḥ ǀ kaviḥ ǀ agniḥ ǀ īḷenyaḥ ǀ girā ǀ

revat ǀ asmabhyam ǀ puru-anīka ǀ dīdihi ǁ

01.079.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.27.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्ष॒पो रा॑जन्नु॒त त्मनाग्ने॒ वस्तो॑रु॒तोषसः॑ ।

स ति॑ग्मजंभ र॒क्षसो॑ दह॒ प्रति॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः ।

स तिग्मजंभ रक्षसो दह प्रति ॥

Samhita Transcription Accented

kṣapó rājannutá tmánā́gne vástorutóṣásaḥ ǀ

sá tigmajambha rakṣáso daha práti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kṣapo rājannuta tmanāgne vastorutoṣasaḥ ǀ

sa tigmajambha rakṣaso daha prati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्ष॒पः । रा॒ज॒न् । उ॒त । त्मना॑ । अग्ने॑ । वस्तोः॑ । उ॒त । उ॒षसः॑ ।

सः । ति॒ग्म॒ऽज॒म्भ॒ । र॒क्षसः॑ । द॒ह॒ । प्रति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्षपः । राजन् । उत । त्मना । अग्ने । वस्तोः । उत । उषसः ।

सः । तिग्मऽजम्भ । रक्षसः । दह । प्रति ॥

Padapatha Transcription Accented

kṣapáḥ ǀ rājan ǀ utá ǀ tmánā ǀ ágne ǀ vástoḥ ǀ utá ǀ uṣásaḥ ǀ

sáḥ ǀ tigma-jambha ǀ rakṣásaḥ ǀ daha ǀ práti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kṣapaḥ ǀ rājan ǀ uta ǀ tmanā ǀ agne ǀ vastoḥ ǀ uta ǀ uṣasaḥ ǀ

saḥ ǀ tigma-jambha ǀ rakṣasaḥ ǀ daha ǀ prati ǁ

01.079.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अवा॑ नो अग्न ऊ॒तिभि॑र्गाय॒त्रस्य॒ प्रभ॑र्मणि ।

विश्वा॑सु धी॒षु वं॑द्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि ।

विश्वासु धीषु वंद्य ॥

Samhita Transcription Accented

ávā no agna ūtíbhirgāyatrásya prábharmaṇi ǀ

víśvāsu dhīṣú vandya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

avā no agna ūtibhirgāyatrasya prabharmaṇi ǀ

viśvāsu dhīṣu vandya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । ऊ॒तिऽभिः॑ । गा॒य॒त्रस्य॑ । प्रऽभ॑र्मणि ।

विश्वा॑सु । धी॒षु । व॒न्द्य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव । नः । अग्ने । ऊतिऽभिः । गायत्रस्य । प्रऽभर्मणि ।

विश्वासु । धीषु । वन्द्य ॥

Padapatha Transcription Accented

áva ǀ naḥ ǀ agne ǀ ūtí-bhiḥ ǀ gāyatrásya ǀ prá-bharmaṇi ǀ

víśvāsu ǀ dhīṣú ǀ vandya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ava ǀ naḥ ǀ agne ǀ ūti-bhiḥ ǀ gāyatrasya ǀ pra-bharmaṇi ǀ

viśvāsu ǀ dhīṣu ǀ vandya ǁ

01.079.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ अग्ने र॒यिं भ॑र सत्रा॒साहं॒ वरे॑ण्यं ।

विश्वा॑सु पृ॒त्सु दु॒ष्टरं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यं ।

विश्वासु पृत्सु दुष्टरं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no agne rayím bhara satrāsā́ham váreṇyam ǀ

víśvāsu pṛtsú duṣṭáram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no agne rayim bhara satrāsāham vareṇyam ǀ

viśvāsu pṛtsu duṣṭaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । र॒यिम् । भ॒र॒ । स॒त्रा॒ऽसह॑म् । वरे॑ण्यम् ।

विश्वा॑सु । पृ॒त्ऽसु । दु॒स्तर॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । अग्ने । रयिम् । भर । सत्राऽसहम् । वरेण्यम् ।

विश्वासु । पृत्ऽसु । दुस्तरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ agne ǀ rayím ǀ bhara ǀ satrā-sáham ǀ váreṇyam ǀ

víśvāsu ǀ pṛt-sú ǀ dustáram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ agne ǀ rayim ǀ bhara ǀ satrā-saham ǀ vareṇyam ǀ

viśvāsu ǀ pṛt-su ǀ dustaram ǁ

01.079.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ अग्ने सुचे॒तुना॑ र॒यिं वि॒श्वायु॑पोषसं ।

मा॒र्डी॒कं धे॑हि जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसं ।

मार्डीकं धेहि जीवसे ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no agne sucetúnā rayím viśvā́yupoṣasam ǀ

mārḍīkám dhehi jīváse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no agne sucetunā rayim viśvāyupoṣasam ǀ

mārḍīkam dhehi jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । सु॒ऽचे॒तुना॑ । र॒यिम् । वि॒श्वायु॑ऽपोषसम् ।

मा॒र्डी॒कम् । धे॒हि॒ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । अग्ने । सुऽचेतुना । रयिम् । विश्वायुऽपोषसम् ।

मार्डीकम् । धेहि । जीवसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ agne ǀ su-cetúnā ǀ rayím ǀ viśvā́yu-poṣasam ǀ

mārḍīkám ǀ dhehi ǀ jīváse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ agne ǀ su-cetunā ǀ rayim ǀ viśvāyu-poṣasam ǀ

mārḍīkam ǀ dhehi ǀ jīvase ǁ

01.079.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.28.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र पू॒तास्ति॒ग्मशो॑चिषे॒ वाचो॑ गोतमा॒ग्नये॑ ।

भर॑स्व सुम्न॒युर्गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र पूतास्तिग्मशोचिषे वाचो गोतमाग्नये ।

भरस्व सुम्नयुर्गिरः ॥

Samhita Transcription Accented

prá pūtā́stigmáśociṣe vā́co gotamāgnáye ǀ

bhárasva sumnayúrgíraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra pūtāstigmaśociṣe vāco gotamāgnaye ǀ

bharasva sumnayurgiraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । पू॒ताः । ति॒ग्मऽशो॑चिषे । वाचः॑ । गो॒त॒म॒ । अ॒ग्नये॑ ।

भर॑स्व । सु॒म्न॒ऽयुः । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । पूताः । तिग्मऽशोचिषे । वाचः । गोतम । अग्नये ।

भरस्व । सुम्नऽयुः । गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ pūtā́ḥ ǀ tigmá-śociṣe ǀ vā́caḥ ǀ gotama ǀ agnáye ǀ

bhárasva ǀ sumna-yúḥ ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ pūtāḥ ǀ tigma-śociṣe ǀ vācaḥ ǀ gotama ǀ agnaye ǀ

bharasva ǀ sumna-yuḥ ǀ giraḥ ǁ

01.079.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.28.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो नो॑ अग्नेऽभि॒दास॒त्यंति॑ दू॒रे प॑दी॒ष्ट सः ।

अ॒स्माक॒मिद्वृ॒धे भ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो नो अग्नेऽभिदासत्यंति दूरे पदीष्ट सः ।

अस्माकमिद्वृधे भव ॥

Samhita Transcription Accented

yó no agne’bhidā́satyánti dūré padīṣṭá sáḥ ǀ

asmā́kamídvṛdhé bhava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo no agne’bhidāsatyanti dūre padīṣṭa saḥ ǀ

asmākamidvṛdhe bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । अ॒भि॒ऽदास॑ति । अन्ति॑ । दू॒रे । प॒दी॒ष्ट । सः ।

अ॒स्माक॑म् । इत् । वृ॒धे । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । नः । अग्ने । अभिऽदासति । अन्ति । दूरे । पदीष्ट । सः ।

अस्माकम् । इत् । वृधे । भव ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ naḥ ǀ agne ǀ abhi-dā́sati ǀ ánti ǀ dūré ǀ padīṣṭá ǀ sáḥ ǀ

asmā́kam ǀ ít ǀ vṛdhé ǀ bhava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ naḥ ǀ agne ǀ abhi-dāsati ǀ anti ǀ dūre ǀ padīṣṭa ǀ saḥ ǀ

asmākam ǀ it ǀ vṛdhe ǀ bhava ǁ

01.079.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.28.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒ह॒स्रा॒क्षो विच॑र्षणिर॒ग्नी रक्षां॑सि सेधति ।

होता॑ गृणीत उ॒क्थ्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सहस्राक्षो विचर्षणिरग्नी रक्षांसि सेधति ।

होता गृणीत उक्थ्यः ॥

Samhita Transcription Accented

sahasrākṣó vícarṣaṇiragnī́ rákṣāṃsi sedhati ǀ

hótā gṛṇīta ukthyáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sahasrākṣo vicarṣaṇiragnī rakṣāṃsi sedhati ǀ

hotā gṛṇīta ukthyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ह॒स्र॒ऽअ॒क्षः । विऽच॑र्षणिः । अ॒ग्निः । रक्षां॑सि । से॒ध॒ति॒ ।

होता॑ । गृ॒णी॒ते॒ । उ॒क्थ्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सहस्रऽअक्षः । विऽचर्षणिः । अग्निः । रक्षांसि । सेधति ।

होता । गृणीते । उक्थ्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

sahasra-akṣáḥ ǀ ví-carṣaṇiḥ ǀ agníḥ ǀ rákṣāṃsi ǀ sedhati ǀ

hótā ǀ gṛṇīte ǀ ukthyáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sahasra-akṣaḥ ǀ vi-carṣaṇiḥ ǀ agniḥ ǀ rakṣāṃsi ǀ sedhati ǀ

hotā ǀ gṛṇīte ǀ ukthyaḥ ǁ