SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 80

 

1. Info

To:    indra
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   paṅkti
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.080.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.042   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒त्था हि सोम॒ इन्मदे॑ ब्र॒ह्मा च॒कार॒ वर्ध॑नं ।

शवि॑ष्ठ वज्रि॒न्नोज॑सा पृथि॒व्या निः श॑शा॒ अहि॒मर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनं ।

शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

itthā́ hí sóma ínmáde brahmā́ cakā́ra várdhanam ǀ

śáviṣṭha vajrinnójasā pṛthivyā́ níḥ śaśā áhimárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

itthā hi soma inmade brahmā cakāra vardhanam ǀ

śaviṣṭha vajrinnojasā pṛthivyā niḥ śaśā ahimarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒त्था । हि । सोमे॑ । इत् । मदे॑ । ब्र॒ह्मा । च॒कार॑ । वर्ध॑नम् ।

शवि॑ष्ठ । व॒ज्रि॒न् । ओज॑सा । पृ॒थि॒व्याः । निः । श॒शाः॒ । अहि॑म् । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इत्था । हि । सोमे । इत् । मदे । ब्रह्मा । चकार । वर्धनम् ।

शविष्ठ । वज्रिन् । ओजसा । पृथिव्याः । निः । शशाः । अहिम् । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

itthā́ ǀ hí ǀ sóme ǀ ít ǀ máde ǀ brahmā́ ǀ cakā́ra ǀ várdhanam ǀ

śáviṣṭha ǀ vajrin ǀ ójasā ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ níḥ ǀ śaśāḥ ǀ áhim ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

itthā ǀ hi ǀ some ǀ it ǀ made ǀ brahmā ǀ cakāra ǀ vardhanam ǀ

śaviṣṭha ǀ vajrin ǀ ojasā ǀ pṛthivyāḥ ǀ niḥ ǀ śaśāḥ ǀ ahim ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

For [2] it is [4] in the intoxication [5] of soma [3] Brahma, the Lord of Word [6], has made [7] {thee} thus [1] increasing [8]. O most puissant [9], O Thunderer [10], {thou} hast expelled [14] the Serpent [15] from [13] Earth [12] by force [11], O shining [16] in thy self-empire [18].

01.080.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.043   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स त्वा॑मद॒द्वृषा॒ मदः॒ सोमः॑ श्ये॒नाभृ॑तः सु॒तः ।

येना॑ वृ॒त्रं निर॒द्भ्यो ज॒घंथ॑ वज्रि॒न्नोज॒सार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स त्वामदद्वृषा मदः सोमः श्येनाभृतः सुतः ।

येना वृत्रं निरद्भ्यो जघंथ वज्रिन्नोजसार्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

sá tvāmadadvṛ́ṣā mádaḥ sómaḥ śyenā́bhṛtaḥ sutáḥ ǀ

yénā vṛtrám níradbhyó jaghántha vajrinnójasā́rcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa tvāmadadvṛṣā madaḥ somaḥ śyenābhṛtaḥ sutaḥ ǀ

yenā vṛtram niradbhyo jaghantha vajrinnojasārcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । त्वा॒ । अ॒म॒द॒त् । वृषा॑ । मदः॑ । सोमः॑ । श्ये॒नऽआ॑भृतः । सु॒तः ।

येन॑ । वृ॒त्रम् । निः । अ॒त्ऽभ्यः । ज॒घन्थ॑ । व॒ज्रि॒न् । ओज॑सा । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । त्वा । अमदत् । वृषा । मदः । सोमः । श्येनऽआभृतः । सुतः ।

येन । वृत्रम् । निः । अत्ऽभ्यः । जघन्थ । वज्रिन् । ओजसा । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ tvā ǀ amadat ǀ vṛ́ṣā ǀ mádaḥ ǀ sómaḥ ǀ śyená-ābhṛtaḥ ǀ sutáḥ ǀ

yéna ǀ vṛtrám ǀ níḥ ǀ at-bhyáḥ ǀ jaghántha ǀ vajrin ǀ ójasā ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ tvā ǀ amadat ǀ vṛṣā ǀ madaḥ ǀ somaḥ ǀ śyena-ābhṛtaḥ ǀ sutaḥ ǀ

yena ǀ vṛtram ǀ niḥ ǀ at-bhyaḥ ǀ jaghantha ǀ vajrin ǀ ojasā ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

He [1], Soma [6], intoxicating [5] Bull [4], intoxicated [3] thee [2], {he} brought by quick bird [7], pressed [8], by which [9] {thou} has clovest away [13] Vritra [10] from [11] waters [12] by force [15], O Thunderer [14], O shining [16] in thy self-empire [18].

01.080.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.044   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रेह्य॒भी॑हि धृष्णु॒हि न ते॒ वज्रो॒ नि यं॑सते ।

इंद्र॑ नृ॒म्णं हि ते॒ शवो॒ हनो॑ वृ॒त्रं जया॑ अ॒पोऽर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते ।

इंद्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

préhyabhī́hi dhṛṣṇuhí ná te vájro ní yaṃsate ǀ

índra nṛmṇám hí te śávo háno vṛtrám jáyā apó’rcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

prehyabhīhi dhṛṣṇuhi na te vajro ni yaṃsate ǀ

indra nṛmṇam hi te śavo hano vṛtram jayā apo’rcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । इ॒हि॒ । अ॒भि । इ॒हि॒ । धृ॒ष्णु॒हि । न । ते॒ । वज्रः॑ । नि । यं॒स॒ते॒ ।

इन्द्र॑ । नृ॒म्णम् । हि । ते॒ । शवः॑ । हनः॑ । वृ॒त्रम् । जयाः॑ । अ॒पः । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । इहि । अभि । इहि । धृष्णुहि । न । ते । वज्रः । नि । यंसते ।

इन्द्र । नृम्णम् । हि । ते । शवः । हनः । वृत्रम् । जयाः । अपः । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ ihi ǀ abhí ǀ ihi ǀ dhṛṣṇuhí ǀ ná ǀ te ǀ vájraḥ ǀ ní ǀ yaṃsate ǀ

índra ǀ nṛmṇám ǀ hí ǀ te ǀ śávaḥ ǀ hánaḥ ǀ vṛtrám ǀ jáyāḥ ǀ apáḥ ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ ihi ǀ abhi ǀ ihi ǀ dhṛṣṇuhi ǀ na ǀ te ǀ vajraḥ ǀ ni ǀ yaṃsate ǀ

indra ǀ nṛmṇam ǀ hi ǀ te ǀ śavaḥ ǀ hanaḥ ǀ vṛtram ǀ jayāḥ ǀ apaḥ ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

Go [2] forward [1], go [4] toward [3], be violent [5], thy [7] thunderbolt [8] {is} uncontainable [6+10], O Indra [11], for [13] the power [12], the bright might [15] {is} thine [14] – {thou} killedst [16] Vritra [17], conqueredst [18] waters [19], O shining [20] in thy self-empire [22].

01.080.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.045   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

निरिं॑द्र॒ भूम्या॒ अधि॑ वृ॒त्रं ज॑घंथ॒ निर्दि॒वः ।

सृ॒जा म॒रुत्व॑ती॒रव॑ जी॒वध॑न्या इ॒मा अ॒पोऽर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

निरिंद्र भूम्या अधि वृत्रं जघंथ निर्दिवः ।

सृजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

nírindra bhū́myā ádhi vṛtrám jaghantha nírdiváḥ ǀ

sṛjā́ marútvatīráva jīvádhanyā imā́ apó’rcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

nirindra bhūmyā adhi vṛtram jaghantha nirdivaḥ ǀ

sṛjā marutvatīrava jīvadhanyā imā apo’rcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

निः । इ॒न्द्र॒ । भूम्याः॑ । अधि॑ । वृ॒त्रम् । ज॒घ॒न्थ॒ । निः । दि॒वः ।

सृ॒ज । म॒रुत्व॑तीः । अव॑ । जी॒वऽध॑न्याः । इ॒माः । अ॒पः । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

निः । इन्द्र । भूम्याः । अधि । वृत्रम् । जघन्थ । निः । दिवः ।

सृज । मरुत्वतीः । अव । जीवऽधन्याः । इमाः । अपः । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

níḥ ǀ indra ǀ bhū́myāḥ ǀ ádhi ǀ vṛtrám ǀ jaghantha ǀ níḥ ǀ diváḥ ǀ

sṛjá ǀ marútvatīḥ ǀ áva ǀ jīvá-dhanyāḥ ǀ imā́ḥ ǀ apáḥ ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

niḥ ǀ indra ǀ bhūmyāḥ ǀ adhi ǀ vṛtram ǀ jaghantha ǀ niḥ ǀ divaḥ ǀ

sṛja ǀ marutvatīḥ ǀ ava ǀ jīva-dhanyāḥ ǀ imāḥ ǀ apaḥ ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

O Indra [2], {thou} from above [4] repelledst [6] Vritra [5] from [1] Earth [3], from [7] Heaven [8]; do release [9] down [11] these [13] life-giving [12] waters [14] attended by the Maruts [10], O shining [15] in thy self-empire [17].

01.080.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.046   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रो॑ वृ॒त्रस्य॒ दोध॑तः॒ सानुं॒ वज्रे॑ण हीळि॒तः ।

अ॒भि॒क्रम्याव॑ जिघ्नते॒ऽपः सर्मा॑य चो॒दय॒न्नर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीळितः ।

अभिक्रम्याव जिघ्नतेऽपः सर्माय चोदयन्नर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

índro vṛtrásya dódhataḥ sā́num vájreṇa hīḷitáḥ ǀ

abhikrámyā́va jighnate’páḥ sármāya codáyannárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

indro vṛtrasya dodhataḥ sānum vajreṇa hīḷitaḥ ǀ

abhikramyāva jighnate’paḥ sarmāya codayannarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । वृ॒त्रस्य॑ । दोध॑तः । सानु॑म् । वज्रे॑ण । ही॒ळि॒तः ।

अ॒भि॒ऽक्रम्य॑ । अव॑ । जि॒घ्न॒ते॒ । अ॒पः । सर्मा॑य । चो॒दय॑न् । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । वृत्रस्य । दोधतः । सानुम् । वज्रेण । हीळितः ।

अभिऽक्रम्य । अव । जिघ्नते । अपः । सर्माय । चोदयन् । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

índraḥ ǀ vṛtrásya ǀ dódhataḥ ǀ sā́num ǀ vájreṇa ǀ hīḷitáḥ ǀ

abhi-krámya ǀ áva ǀ jighnate ǀ apáḥ ǀ sármāya ǀ codáyan ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

indraḥ ǀ vṛtrasya ǀ dodhataḥ ǀ sānum ǀ vajreṇa ǀ hīḷitaḥ ǀ

abhi-kramya ǀ ava ǀ jighnate ǀ apaḥ ǀ sarmāya ǀ codayan ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

Wrathful [6] Indra [1] cleavest [9] away [8] a top [4] of attacking [7] enraged [3] Vritra [2] by thunderbolt [5], impelling [12] waters [10] for flowing [11], O shining [13] in thy self-empire [15].

01.080.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.30.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.047   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधि॒ सानौ॒ नि जि॑घ्नते॒ वज्रे॑ण श॒तप॑र्वणा ।

मं॒दा॒न इंद्रो॒ अंध॑सः॒ सखि॑भ्यो गा॒तुमि॑च्छ॒त्यर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधि सानौ नि जिघ्नते वज्रेण शतपर्वणा ।

मंदान इंद्रो अंधसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

ádhi sā́nau ní jighnate vájreṇa śatáparvaṇā ǀ

mandāná índro ándhasaḥ sákhibhyo gātúmicchatyárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

adhi sānau ni jighnate vajreṇa śataparvaṇā ǀ

mandāna indro andhasaḥ sakhibhyo gātumicchatyarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अधि॑ । सानौ॑ । नि । जि॒घ्न॒ते॒ । वज्रे॑ण । श॒तऽप॑र्वणा ।

म॒न्दा॒नः । इन्द्रः॑ । अन्ध॑सः । सखि॑ऽभ्यः । गा॒तुम् । इ॒च्छ॒ति॒ । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अधि । सानौ । नि । जिघ्नते । वज्रेण । शतऽपर्वणा ।

मन्दानः । इन्द्रः । अन्धसः । सखिऽभ्यः । गातुम् । इच्छति । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

ádhi ǀ sā́nau ǀ ní ǀ jighnate ǀ vájreṇa ǀ śatá-parvaṇā ǀ

mandānáḥ ǀ índraḥ ǀ ándhasaḥ ǀ sákhi-bhyaḥ ǀ gātúm ǀ icchati ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

adhi ǀ sānau ǀ ni ǀ jighnate ǀ vajreṇa ǀ śata-parvaṇā ǀ

mandānaḥ ǀ indraḥ ǀ andhasaḥ ǀ sakhi-bhyaḥ ǀ gātum ǀ icchati ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

From above [1] {he} smites [4] in the top {of Vritra} [2] by hundred-jointed [6] thunderbolt [5]; intoxicated [7] by soma juice [9] Indra [8] seeks [12] the path [11] for comrades [10], O shining [13] in thy self-empire [15].

01.080.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.30.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.048   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒ तुभ्य॒मिद॑द्रि॒वोऽनु॑त्तं वज्रिन्वी॒र्यं॑ ।

यद्ध॒ त्यं मा॒यिनं॑ मृ॒गं तमु॒ त्वं मा॒यया॑वधी॒रर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्रिन्वीर्यं ।

यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधीरर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

índra túbhyamídadrivó’nuttam vajrinvīryám ǀ

yáddha tyám māyínam mṛgám támu tvám māyáyāvadhīrárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

indra tubhyamidadrivo’nuttam vajrinvīryam ǀ

yaddha tyam māyinam mṛgam tamu tvam māyayāvadhīrarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । तुभ्य॑म् । इत् । अ॒द्रि॒ऽवः॒ । अनु॑त्तम् । व॒ज्रि॒न् । वी॒र्य॑म् ।

यत् । ह॒ । त्यम् । मा॒यिन॑म् । मृ॒गम् । तम् । ऊं॒ इति॑ । त्वम् । मा॒यया॑ । अ॒व॒धीः॒ । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । तुभ्यम् । इत् । अद्रिऽवः । अनुत्तम् । वज्रिन् । वीर्यम् ।

यत् । ह । त्यम् । मायिनम् । मृगम् । तम् । ऊं इति । त्वम् । मायया । अवधीः । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

índra ǀ túbhyam ǀ ít ǀ adri-vaḥ ǀ ánuttam ǀ vajrin ǀ vīryám ǀ

yát ǀ ha ǀ tyám ǀ māyínam ǀ mṛgám ǀ tám ǀ ūṃ íti ǀ tvám ǀ māyáyā ǀ avadhīḥ ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

indra ǀ tubhyam ǀ it ǀ adri-vaḥ ǀ anuttam ǀ vajrin ǀ vīryam ǀ

yat ǀ ha ǀ tyam ǀ māyinam ǀ mṛgam ǀ tam ǀ ūṃ iti ǀ tvam ǀ māyayā ǀ avadhīḥ ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

O Indra [1], O Master of the thunder-stone [4], O Thunderer [6] for [3] it is for thee [2] {is} invincible [5] hero might [7], when [8] truly [9] thou [15] hast killed [17] that [10] maker of false maya <of false creative knowledge> [11], that [13] beast [12] by {thy} maya <creative knowledge> [16], O shining [18] in thy self-empire [20].

01.080.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.30.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.049   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि ते॒ वज्रा॑सो अस्थिरन्नव॒तिं ना॒व्या॒३॒॑ अनु॑ ।

म॒हत्त॑ इंद्र वी॒र्यं॑ बा॒ह्वोस्ते॒ बलं॑ हि॒तमर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि ते वज्रासो अस्थिरन्नवतिं नाव्या अनु ।

महत्त इंद्र वीर्यं बाह्वोस्ते बलं हितमर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

ví te vájrāso asthirannavatím nāvyā́ ánu ǀ

mahátta indra vīryám bāhvóste bálam hitámárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vi te vajrāso asthirannavatim nāvyā anu ǀ

mahatta indra vīryam bāhvoste balam hitamarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । ते॒ । वज्रा॑सः । अ॒स्थि॒र॒न् । न॒व॒तिम् । ना॒व्याः॑ । अनु॑ ।

म॒हत् । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । वी॒र्य॑म् । बा॒ह्वोः । ते॒ । बल॑म् । हि॒तम् । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । ते । वज्रासः । अस्थिरन् । नवतिम् । नाव्याः । अनु ।

महत् । ते । इन्द्र । वीर्यम् । बाह्वोः । ते । बलम् । हितम् । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

ví ǀ te ǀ vájrāsaḥ ǀ asthiran ǀ navatím ǀ nāvyā́ḥ ǀ ánu ǀ

mahát ǀ te ǀ indra ǀ vīryám ǀ bāhvóḥ ǀ te ǀ bálam ǀ hitám ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vi ǀ te ǀ vajrāsaḥ ǀ asthiran ǀ navatim ǀ nāvyāḥ ǀ anu ǀ

mahat ǀ te ǀ indra ǀ vīryam ǀ bāhvoḥ ǀ te ǀ balam ǀ hitam ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

Thy [2] thunderbolts [3] stood [4] widely [1] together with [7] ninety [5] rivers [6], O Indra [10], great {is} [8] thy [9] hero might [11], the strength [14] is established [15] in both [12] thy [13] hands [12], O shining [16] in thy self-empire [18].

01.080.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.30.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.050   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒हस्रं॑ सा॒कम॑र्चत॒ परि॑ ष्टोभत विंश॒तिः ।

श॒तैन॒मन्व॑नोनवु॒रिंद्रा॑य॒ ब्रह्मोद्य॑त॒मर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सहस्रं साकमर्चत परि ष्टोभत विंशतिः ।

शतैनमन्वनोनवुरिंद्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

sahásram sākámarcata pári ṣṭobhata viṃśatíḥ ǀ

śatáinamánvanonavuríndrāya bráhmódyatamárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sahasram sākamarcata pari ṣṭobhata viṃśatiḥ ǀ

śatainamanvanonavurindrāya brahmodyatamarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒हस्र॑म् । सा॒कम् । अ॒र्च॒त॒ । परि॑ । स्तो॒भ॒त॒ । विं॒श॒तिः ।

श॒ता । ए॒न॒म् । अनु॑ । अ॒नो॒न॒वुः॒ । इन्द्रा॑य । ब्रह्म॑ । उत्ऽय॑तम् । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सहस्रम् । साकम् । अर्चत । परि । स्तोभत । विंशतिः ।

शता । एनम् । अनु । अनोनवुः । इन्द्राय । ब्रह्म । उत्ऽयतम् । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

sahásram ǀ sākám ǀ arcata ǀ pári ǀ stobhata ǀ viṃśatíḥ ǀ

śatā́ ǀ enam ǀ ánu ǀ anonavuḥ ǀ índrāya ǀ bráhma ǀ út-yatam ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sahasram ǀ sākam ǀ arcata ǀ pari ǀ stobhata ǀ viṃśatiḥ ǀ

śatā ǀ enam ǀ anu ǀ anonavuḥ ǀ indrāya ǀ brahma ǀ ut-yatam ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

Let {you} together [2], the thousand ones [1], sing [3], let the twenty ones [6] praise [5] everywhere [4]; the hundred ones [7] sounded loudly [10] that [8] wisdom-word [12] raised [13] for Indra [11], O shining [14] in thy self-empire [16].

01.080.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.30.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.051   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रो॑ वृ॒त्रस्य॒ तवि॑षीं॒ निर॑ह॒न्त्सह॑सा॒ सहः॑ ।

म॒हत्तद॑स्य॒ पौंस्यं॑ वृ॒त्रं ज॑घ॒न्वाँ अ॑सृज॒दर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रो वृत्रस्य तविषीं निरहन्त्सहसा सहः ।

महत्तदस्य पौंस्यं वृत्रं जघन्वाँ असृजदर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

índro vṛtrásya táviṣīm nírahantsáhasā sáhaḥ ǀ

maháttádasya páuṃsyam vṛtrám jaghanvā́m̐ asṛjadárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

indro vṛtrasya taviṣīm nirahantsahasā sahaḥ ǀ

mahattadasya pauṃsyam vṛtram jaghanvām̐ asṛjadarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । वृ॒त्रस्य॑ । तवि॑षीम् । निः । अ॒ह॒न् । सह॑सा । सहः॑ ।

म॒हत् । तत् । अ॒स्य॒ । पौंस्य॑म् । वृ॒त्रम् । ज॒घ॒न्वान् । अ॒सृ॒ज॒त् । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । वृत्रस्य । तविषीम् । निः । अहन् । सहसा । सहः ।

महत् । तत् । अस्य । पौंस्यम् । वृत्रम् । जघन्वान् । असृजत् । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

índraḥ ǀ vṛtrásya ǀ táviṣīm ǀ níḥ ǀ ahan ǀ sáhasā ǀ sáhaḥ ǀ

mahát ǀ tát ǀ asya ǀ páuṃsyam ǀ vṛtrám ǀ jaghanvā́n ǀ asṛjat ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

indraḥ ǀ vṛtrasya ǀ taviṣīm ǀ niḥ ǀ ahan ǀ sahasā ǀ sahaḥ ǀ

mahat ǀ tat ǀ asya ǀ pauṃsyam ǀ vṛtram ǀ jaghanvān ǀ asṛjat ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

Indra [1] clove away [4+5] the might [3] of Vritra [2] – the force [7] by force [6], great {is} [8] that [9] his [10] manly deed [11], killing [13] Vritra [12] released {waters} [14], O shining [15] in thy self-empire [17].

01.080.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.052   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मे चि॒त्तव॑ म॒न्यवे॒ वेपे॑ते भि॒यसा॑ म॒ही ।

यदिं॑द्र वज्रि॒न्नोज॑सा वृ॒त्रं म॒रुत्वाँ॒ अव॑धी॒रर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही ।

यदिंद्र वज्रिन्नोजसा वृत्रं मरुत्वाँ अवधीरर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

imé cittáva manyáve vépete bhiyásā mahī́ ǀ

yádindra vajrinnójasā vṛtrám marútvām̐ ávadhīrárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ime cittava manyave vepete bhiyasā mahī ǀ

yadindra vajrinnojasā vṛtram marutvām̐ avadhīrarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मे । चि॒त् । तव॑ । म॒न्यवे॑ । वेपे॑ते॒ इति॑ । भि॒यसा॑ । म॒ही इति॑ ।

यत् । इ॒न्द्र॒ । व॒ज्रि॒न् । ओज॑सा । वृ॒त्रम् । म॒रुत्वा॑न् । अव॑धीः । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमे । चित् । तव । मन्यवे । वेपेते इति । भियसा । मही इति ।

यत् । इन्द्र । वज्रिन् । ओजसा । वृत्रम् । मरुत्वान् । अवधीः । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

imé ǀ cit ǀ táva ǀ manyáve ǀ vépete íti ǀ bhiyásā ǀ mahī́ íti ǀ

yát ǀ indra ǀ vajrin ǀ ójasā ǀ vṛtrám ǀ marútvān ǀ ávadhīḥ ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ime ǀ cit ǀ tava ǀ manyave ǀ vepete iti ǀ bhiyasā ǀ mahī iti ǀ

yat ǀ indra ǀ vajrin ǀ ojasā ǀ vṛtram ǀ marutvān ǀ avadhīḥ ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

Even [2] these two [1] great [7] tremble [5] in fear [6] of thy [3] wrath [4], when [8], O Indra [9], O Thunderer [10], attended by the Maruts [13], {thou} killedst [14] Vritra [12] by force [11], O shining [15] in thy self-empire [17].

01.080.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.053   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न वेप॑सा॒ न त॑न्य॒तेंद्रं॑ वृ॒त्रो वि बी॑भयत् ।

अ॒भ्ये॑नं॒ वज्र॑ आय॒सः स॒हस्र॑भृष्टिराय॒तार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न वेपसा न तन्यतेंद्रं वृत्रो वि बीभयत् ।

अभ्येनं वज्र आयसः सहस्रभृष्टिरायतार्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

ná vépasā ná tanyaténdram vṛtró ví bībhayat ǀ

abhyénam vájra āyasáḥ sahásrabhṛṣṭirāyatā́rcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

na vepasā na tanyatendram vṛtro vi bībhayat ǀ

abhyenam vajra āyasaḥ sahasrabhṛṣṭirāyatārcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । वेप॑सा । न । त॒न्य॒ता । इन्द्र॑म् । वृ॒त्रः । वि । बी॒भ॒य॒त् ।

अ॒भि । ए॒न॒म् । वज्रः॑ । आ॒य॒सः । स॒हस्र॑ऽभृष्टिः । आ॒य॒त॒ । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । वेपसा । न । तन्यता । इन्द्रम् । वृत्रः । वि । बीभयत् ।

अभि । एनम् । वज्रः । आयसः । सहस्रऽभृष्टिः । आयत । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

ná ǀ vépasā ǀ ná ǀ tanyatā́ ǀ índram ǀ vṛtráḥ ǀ ví ǀ bībhayat ǀ

abhí ǀ enam ǀ vájraḥ ǀ āyasáḥ ǀ sahásra-bhṛṣṭiḥ ǀ āyata ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

na ǀ vepasā ǀ na ǀ tanyatā ǀ indram ǀ vṛtraḥ ǀ vi ǀ bībhayat ǀ

abhi ǀ enam ǀ vajraḥ ǀ āyasaḥ ǀ sahasra-bhṛṣṭiḥ ǀ āyata ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

Vritra [6] did not scare [1+8] Indra [5] by quivering [2], nor [3] by roar [4]; the iron [12] thunderbolt [11] thousand-pointed [13] approached [14] him [10], O shining [15] in thy self-empire [17].

01.080.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.054   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद्वृ॒त्रं तव॑ चा॒शनिं॒ वज्रे॑ण स॒मयो॑धयः ।

अहि॑मिंद्र॒ जिघां॑सतो दि॒वि ते॑ बद्बधे॒ शवोऽर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यद्वृत्रं तव चाशनिं वज्रेण समयोधयः ।

अहिमिंद्र जिघांसतो दिवि ते बद्बधे शवोऽर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

yádvṛtrám táva cāśánim vájreṇa samáyodhayaḥ ǀ

áhimindra jíghāṃsato diví te badbadhe śávó’rcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadvṛtram tava cāśanim vajreṇa samayodhayaḥ ǀ

ahimindra jighāṃsato divi te badbadhe śavo’rcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । वृ॒त्रम् । तव॑ । च॒ । अ॒शनि॑म् । वज्रे॑ण । स॒म्ऽअयो॑धयः ।

अहि॑म् । इ॒न्द्र॒ । जिघां॑सतः । दि॒वि । ते॒ । ब॒द्ब॒धे॒ । शवः॑ । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । वृत्रम् । तव । च । अशनिम् । वज्रेण । सम्ऽअयोधयः ।

अहिम् । इन्द्र । जिघांसतः । दिवि । ते । बद्बधे । शवः । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ vṛtrám ǀ táva ǀ ca ǀ aśánim ǀ vájreṇa ǀ sam-áyodhayaḥ ǀ

áhim ǀ indra ǀ jíghāṃsataḥ ǀ diví ǀ te ǀ badbadhe ǀ śávaḥ ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ vṛtram ǀ tava ǀ ca ǀ aśanim ǀ vajreṇa ǀ sam-ayodhayaḥ ǀ

ahim ǀ indra ǀ jighāṃsataḥ ǀ divi ǀ te ǀ badbadhe ǀ śavaḥ ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

When [1] {thou} madest [7] to fight [7] Vritra [2] and [4] thy [3] lightning [5] with thunderbolt [6], O Indra [9], thy [12] bright might [14] of determined to slay [10] drove away [13] in Heaven [11] the Serpent [8], O shining [15] in thy self-empire [17].

01.080.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.055   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि॒ष्ट॒ने ते॑ अद्रिवो॒ यत्स्था जग॑च्च रेजते ।

त्वष्टा॑ चि॒त्तव॑ म॒न्यव॒ इंद्र॑ वेवि॒ज्यते॑ भि॒यार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभिष्टने ते अद्रिवो यत्स्था जगच्च रेजते ।

त्वष्टा चित्तव मन्यव इंद्र वेविज्यते भियार्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

abhiṣṭané te adrivo yátsthā́ jágacca rejate ǀ

tváṣṭā cittáva manyáva índra vevijyáte bhiyā́rcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

abhiṣṭane te adrivo yatsthā jagacca rejate ǀ

tvaṣṭā cittava manyava indra vevijyate bhiyārcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि॒ऽस्त॒ने । ते॒ । अ॒द्रि॒ऽवः॒ । यत् । स्थाः । जग॑त् । च॒ । रे॒ज॒ते॒ ।

त्वष्टा॑ । चि॒त् । तव॑ । म॒न्यवे॑ । इन्द्र॑ । वे॒वि॒ज्यते॑ । भि॒या । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभिऽस्तने । ते । अद्रिऽवः । यत् । स्थाः । जगत् । च । रेजते ।

त्वष्टा । चित् । तव । मन्यवे । इन्द्र । वेविज्यते । भिया । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

abhi-stané ǀ te ǀ adri-vaḥ ǀ yát ǀ sthā́ḥ ǀ jágat ǀ ca ǀ rejate ǀ

tváṣṭā ǀ cit ǀ táva ǀ manyáve ǀ índra ǀ vevijyáte ǀ bhiyā́ ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

abhi-stane ǀ te ǀ adri-vaḥ ǀ yat ǀ sthāḥ ǀ jagat ǀ ca ǀ rejate ǀ

tvaṣṭā ǀ cit ǀ tava ǀ manyave ǀ indra ǀ vevijyate ǀ bhiyā ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

In thy [2] roar [1], O Master of the thunder-stone [3], when [4] {all that is} stable [5] and [7] moving [6] trembles [8], even [10] Tvastri [9] recoils [14] in fear [15] of thy [11] wrath [12], O Indra [13], O shining [16] in thy self-empire [18].

01.080.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.31.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.056   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि नु याद॑धी॒मसींद्रं॒ को वी॒र्या॑ प॒रः ।

तस्मि॑न्नृ॒म्णमु॒त क्रतुं॑ दे॒वा ओजां॑सि॒ सं द॑धु॒रर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि नु यादधीमसींद्रं को वीर्या परः ।

तस्मिन्नृम्णमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुरर्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

nahí nú yā́dadhīmásī́ndram kó vīryā́ paráḥ ǀ

tásminnṛmṇámutá krátum devā́ ójāṃsi sám dadhurárcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

nahi nu yādadhīmasīndram ko vīryā paraḥ ǀ

tasminnṛmṇamuta kratum devā ojāṃsi sam dadhurarcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । नु । यात् । अ॒धि॒ऽइ॒मसि॑ । इन्द्र॑म् । कः । वी॒र्या॑ । प॒रः ।

तस्मि॑न् । नृ॒म्णम् । उ॒त । क्रतु॑म् । दे॒वाः । ओजां॑सि । सम् । द॒धुः॒ । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । नु । यात् । अधिऽइमसि । इन्द्रम् । कः । वीर्या । परः ।

तस्मिन् । नृम्णम् । उत । क्रतुम् । देवाः । ओजांसि । सम् । दधुः । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

nahí ǀ nú ǀ yā́t ǀ adhi-imási ǀ índram ǀ káḥ ǀ vīryā́ ǀ paráḥ ǀ

tásmin ǀ nṛmṇám ǀ utá ǀ krátum ǀ devā́ḥ ǀ ójāṃsi ǀ sám ǀ dadhuḥ ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

nahi ǀ nu ǀ yāt ǀ adhi-imasi ǀ indram ǀ kaḥ ǀ vīryā ǀ paraḥ ǀ

tasmin ǀ nṛmṇam ǀ uta ǀ kratum ǀ devāḥ ǀ ojāṃsi ǀ sam ǀ dadhuḥ ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

{We} know [4], there surely is not [1+2] nobody who [6] is higher [8] then Indra [5] in hero might [7] – the gods [13] have established [16] in him [9] might [10] and [11] will [12], {all} forces [14] together [15], O shining [17] in thy self-empire [19].

01.080.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.5.31.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.13.057   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यामथ॑र्वा॒ मनु॑ष्पि॒ता द॒ध्यङ् धिय॒मत्न॑त ।

तस्मि॒न्ब्रह्मा॑णि पू॒र्वथेंद्र॑ उ॒क्था सम॑ग्म॒तार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ् धियमत्नत ।

तस्मिन्ब्रह्माणि पूर्वथेंद्र उक्था समग्मतार्चन्ननु स्वराज्यं ॥

Samhita transliteration accented

yā́mátharvā mánuṣpitā́ dadhyáṅ dhíyamátnata ǀ

tásminbráhmāṇi pūrváthéndra ukthā́ sámagmatā́rcannánu svarā́jyam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yāmatharvā manuṣpitā dadhyaṅ dhiyamatnata ǀ

tasminbrahmāṇi pūrvathendra ukthā samagmatārcannanu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याम् । अथ॑र्वा । मनुः॑ । पि॒ता । द॒ध्यङ् । धिय॑म् । अत्न॑त ।

तस्मि॑न् । ब्रह्मा॑णि । पू॒र्वऽथा॑ । इन्द्रे॑ । उ॒क्था । सम् । अ॒ग्म॒त॒ । अर्च॑न् । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

याम् । अथर्वा । मनुः । पिता । दध्यङ् । धियम् । अत्नत ।

तस्मिन् । ब्रह्माणि । पूर्वऽथा । इन्द्रे । उक्था । सम् । अग्मत । अर्चन् । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha transliteration accented

yā́m ǀ átharvā ǀ mánuḥ ǀ pitā́ ǀ dadhyáṅ ǀ dhíyam ǀ átnata ǀ

tásmin ǀ bráhmāṇi ǀ pūrvá-thā ǀ índre ǀ ukthā́ ǀ sám ǀ agmata ǀ árcan ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yām ǀ atharvā ǀ manuḥ ǀ pitā ǀ dadhyaṅ ǀ dhiyam ǀ atnata ǀ

tasmin ǀ brahmāṇi ǀ pūrva-thā ǀ indre ǀ ukthā ǀ sam ǀ agmata ǀ arcan ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

interlinear translation

The thought [6], which [1] Atharvan [2], Manu-[3]-father [4], Dadhyac [5] stretched out [7], wisdom-words [9], utterances [12] met [14] together [13] in him [8], in that [8] Indra [11] as formerly [10], O shining [15] in thy self-empire [17].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 1918–201

1.80.1. Rightly in the intoxicating Soma-wine the Priest of the word has made thy increase. O most puissant Thunderer, by thy might thou hast expelled from the earth the Serpent, singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.2. That intoxicating Soma which was pressed, which was brought by the Falcon, had made thee drunk with rapture, by which thou smotest the Coverer out from the waters, O Thunderer, by thy might, singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.3. Advance, approach, be violent; thy thunderbolt cannot be controlled. O Indra, for thy puissance is a god-might, slay the Coverer, conquer the waters, singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.4. [Not translated.]

1.80.5. Indra offended assails the height of Vritra where he lashes his body, and smites him with the thunderbolt, urging the waters to their flow, singing the word of illumination in the law of his self-empire.

1.80.6. On the height he smites him with his hundred-jointed thunderbolt; Indra, intoxicated with the Soma food, desires a path of travel for his comrades, singing the word of illumination in the law of his self-empire.

1.80.7. O Indra, master of the thunder-stone, thunderer, for thee an energy that cannot be moved, when thou slewest by thy wisdom that cunning one, the Beast, singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.8. Thy thunderbolts set themselves abroad along the ninety rivers; great is thy energy; strength is established in thy two arms,— singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.9. The Thousand sang the word of illumination, the Twenty affirmed him, the Hundred moved in his wake, to Indra the Word was lifted up,— singing the word of illumination in the law of his self-empire.

1.80.10. Indra smote out of him his energy, he slew force with force; great is his virile strength; when he had slain Vritra, he released the waters, singing the song of illumination in the law of his self-empire.

1.80.11. Lo, these two great goddesses tremble with fear to thy wrath, when, O Indra, O Thunderer, by thy might, having the Maruts in thee, thou hast smitten the Coverer, singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.12. Vritra terrified thee not by his shaking, nor by his thundering; the adamant thousand-lustred thunderbolt sped against him — singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.13. When thou warredst with thy thunderbolt against Vritra and his bolt, when, O Indra, thou wouldst slay the Python, thy puissance became a fixed mass in heaven. Singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.14. When, O master of the Stone, all that moves and all that is stable trembles with thy shouting, Twashtri even is shaken with fear before thy passion. Singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.15. We cannot hold him by our thought; who is above Indra in energy? The Gods have set in him god-might and will and puissances. Singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

1.80.16. The thought to which Atharvan and our father Manu and Dadhichi gave shape,— in him the Words and the Utterances meet together as of old in Indra. Singing the word of illumination in the law of thy self-empire.

 

1 Hymns to Indra of Gautama Rahugana // CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 225-229.

Back

in Russian