SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 81

 

1. Info

To:    indra
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: virāṭpaṅkti (1, 2, 7-9); nicṛdāstārapaṅkti (3, 5); paṅktiḥ (4, 6)

2nd set of styles: paṅkti
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.081.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रो॒ मदा॑य वावृधे॒ शव॑से वृत्र॒हा नृभिः॑ ।

तमिन्म॒हत्स्वा॒जिषू॒तेमर्भे॑ हवामहे॒ स वाजे॑षु॒ प्र नो॑ऽविषत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ।

तमिन्महत्स्वाजिषूतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत् ॥

Samhita Transcription Accented

índro mádāya vāvṛdhe śávase vṛtrahā́ nṛ́bhiḥ ǀ

támínmahátsvājíṣūtémárbhe havāmahe sá vā́jeṣu prá no’viṣat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indro madāya vāvṛdhe śavase vṛtrahā nṛbhiḥ ǀ

taminmahatsvājiṣūtemarbhe havāmahe sa vājeṣu pra no’viṣat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । मदा॑य । व॒वृ॒धे॒ । शव॑से । वृ॒त्र॒ऽहा । नृऽभिः॑ ।

तम् । इत् । म॒हत्ऽसु॑ । आ॒जिषु॑ । उ॒त । ई॒म् । अर्भे॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ । सः । वाजे॑षु । प्र । नः॒ । अ॒वि॒ष॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । मदाय । ववृधे । शवसे । वृत्रऽहा । नृऽभिः ।

तम् । इत् । महत्ऽसु । आजिषु । उत । ईम् । अर्भे । हवामहे । सः । वाजेषु । प्र । नः । अविषत् ॥

Padapatha Transcription Accented

índraḥ ǀ mádāya ǀ vavṛdhe ǀ śávase ǀ vṛtra-hā́ ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ

tám ǀ ít ǀ mahát-su ǀ ājíṣu ǀ utá ǀ īm ǀ árbhe ǀ havāmahe ǀ sáḥ ǀ vā́jeṣu ǀ prá ǀ naḥ ǀ aviṣat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indraḥ ǀ madāya ǀ vavṛdhe ǀ śavase ǀ vṛtra-hā ǀ nṛ-bhiḥ ǀ

tam ǀ it ǀ mahat-su ǀ ājiṣu ǀ uta ǀ īm ǀ arbhe ǀ havāmahe ǀ saḥ ǀ vājeṣu ǀ pra ǀ naḥ ǀ aviṣat ǁ

01.081.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असि॒ हि वी॑र॒ सेन्योऽसि॒ भूरि॑ पराद॒दिः ।

असि॑ द॒भ्रस्य॑ चिद्वृ॒धो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्व॒ते भूरि॑ ते॒ वसु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः ।

असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥

Samhita Transcription Accented

ási hí vīra sényó’si bhū́ri parādadíḥ ǀ

ási dabhrásya cidvṛdhó yájamānāya śikṣasi sunvaté bhū́ri te vásu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asi hi vīra senyo’si bhūri parādadiḥ ǀ

asi dabhrasya cidvṛdho yajamānāya śikṣasi sunvate bhūri te vasu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असि॑ । हि । वी॒र॒ । सेन्यः॑ । असि॑ । भूरि॑ । प॒रा॒ऽद॒दिः ।

असि॑ । द॒भ्रस्य॑ । चि॒त् । वृ॒धः । यज॑मानाय । शि॒क्ष॒सि॒ । सु॒न्व॒ते । भूरि॑ । ते॒ । वसु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असि । हि । वीर । सेन्यः । असि । भूरि । पराऽददिः ।

असि । दभ्रस्य । चित् । वृधः । यजमानाय । शिक्षसि । सुन्वते । भूरि । ते । वसु ॥

Padapatha Transcription Accented

ási ǀ hí ǀ vīra ǀ sényaḥ ǀ ási ǀ bhū́ri ǀ parā-dadíḥ ǀ

ási ǀ dabhrásya ǀ cit ǀ vṛdháḥ ǀ yájamānāya ǀ śikṣasi ǀ sunvaté ǀ bhū́ri ǀ te ǀ vásu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asi ǀ hi ǀ vīra ǀ senyaḥ ǀ asi ǀ bhūri ǀ parā-dadiḥ ǀ

asi ǀ dabhrasya ǀ cit ǀ vṛdhaḥ ǀ yajamānāya ǀ śikṣasi ǀ sunvate ǀ bhūri ǀ te ǀ vasu ǁ

01.081.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदु॒दीर॑त आ॒जयो॑ धृ॒ष्णवे॑ धीयते॒ धना॑ ।

यु॒क्ष्वा म॑द॒च्युता॒ हरी॒ कं हनः॒ कं वसौ॑ दधो॒ऽस्माँ इं॑द्र॒ वसौ॑ दधः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना ।

युक्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्माँ इंद्र वसौ दधः ॥

Samhita Transcription Accented

yádudī́rata ājáyo dhṛṣṇáve dhīyate dhánā ǀ

yukṣvā́ madacyútā hárī kám hánaḥ kám vásau dadho’smā́m̐ indra vásau dadhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadudīrata ājayo dhṛṣṇave dhīyate dhanā ǀ

yukṣvā madacyutā harī kam hanaḥ kam vasau dadho’smām̐ indra vasau dadhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । उ॒त्ऽईर॑ते । आ॒जयः॑ । धृ॒ष्णवे॑ । धी॒य॒ते॒ । धना॑ ।

यु॒क्ष्व । म॒द॒ऽच्युता॑ । हरी॒ इति॑ । कम् । हनः॑ । कम् । वसौ॑ । द॒धः॒ । अ॒स्मान् । इ॒न्द्र॒ । वसौ॑ । द॒धः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । उत्ऽईरते । आजयः । धृष्णवे । धीयते । धना ।

युक्ष्व । मदऽच्युता । हरी इति । कम् । हनः । कम् । वसौ । दधः । अस्मान् । इन्द्र । वसौ । दधः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ ut-ī́rate ǀ ājáyaḥ ǀ dhṛṣṇáve ǀ dhīyate ǀ dhánā ǀ

yukṣvá ǀ mada-cyútā ǀ hárī íti ǀ kám ǀ hánaḥ ǀ kám ǀ vásau ǀ dadhaḥ ǀ asmā́n ǀ indra ǀ vásau ǀ dadhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ ut-īrate ǀ ājayaḥ ǀ dhṛṣṇave ǀ dhīyate ǀ dhanā ǀ

yukṣva ǀ mada-cyutā ǀ harī iti ǀ kam ǀ hanaḥ ǀ kam ǀ vasau ǀ dadhaḥ ǀ asmān ǀ indra ǀ vasau ǀ dadhaḥ ǁ

01.081.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्रत्वा॑ म॒हाँ अ॑नुष्व॒धं भी॒म आ वा॑वृधे॒ शवः॑ ।

श्रि॒य ऋ॒ष्व उ॑पा॒कयो॒र्नि शि॒प्री हरि॑वांदधे॒ हस्त॑यो॒र्वज्र॑माय॒सं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्रत्वा महाँ अनुष्वधं भीम आ वावृधे शवः ।

श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवांदधे हस्तयोर्वज्रमायसं ॥

Samhita Transcription Accented

krátvā mahā́m̐ anuṣvadhám bhīmá ā́ vāvṛdhe śávaḥ ǀ

śriyá ṛṣvá upākáyorní śiprī́ hárivāndadhe hástayorvájramāyasám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kratvā mahām̐ anuṣvadham bhīma ā vāvṛdhe śavaḥ ǀ

śriya ṛṣva upākayorni śiprī harivāndadhe hastayorvajramāyasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्रत्वा॑ । म॒हान् । अ॒नु॒ऽस्व॒धम् । भी॒मः । आ । व॒वृ॒धे॒ । शवः॑ ।

श्रि॒ये । ऋ॒ष्वः । उ॒पा॒कयोः॑ । नि । शि॒प्री । हरि॑ऽवान् । द॒धे॒ । हस्त॑योः । वज्र॑म् । आ॒य॒सम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्रत्वा । महान् । अनुऽस्वधम् । भीमः । आ । ववृधे । शवः ।

श्रिये । ऋष्वः । उपाकयोः । नि । शिप्री । हरिऽवान् । दधे । हस्तयोः । वज्रम् । आयसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

krátvā ǀ mahā́n ǀ anu-svadhám ǀ bhīmáḥ ǀ ā́ ǀ vavṛdhe ǀ śávaḥ ǀ

śriyé ǀ ṛṣváḥ ǀ upākáyoḥ ǀ ní ǀ śiprī́ ǀ hári-vān ǀ dadhe ǀ hástayoḥ ǀ vájram ǀ āyasám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kratvā ǀ mahān ǀ anu-svadham ǀ bhīmaḥ ǀ ā ǀ vavṛdhe ǀ śavaḥ ǀ

śriye ǀ ṛṣvaḥ ǀ upākayoḥ ǀ ni ǀ śiprī ǀ hari-vān ǀ dadhe ǀ hastayoḥ ǀ vajram ǀ āyasam ǁ

01.081.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ प॑प्रौ॒ पार्थि॑वं॒ रजो॑ बद्ब॒धे रो॑च॒ना दि॒वि ।

न त्वावाँ॑ इंद्र॒ कश्च॒न न जा॒तो न ज॑निष्य॒तेऽति॒ विश्वं॑ ववक्षिथ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ पप्रौ पार्थिवं रजो बद्बधे रोचना दिवि ।

न त्वावाँ इंद्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विश्वं ववक्षिथ ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ paprau pā́rthivam rájo badbadhé rocanā́ diví ǀ

ná tvā́vām̐ indra káścaná ná jātó ná janiṣyaté’ti víśvam vavakṣitha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā paprau pārthivam rajo badbadhe rocanā divi ǀ

na tvāvām̐ indra kaścana na jāto na janiṣyate’ti viśvam vavakṣitha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । प॒प्रौ॒ । पार्थि॑वम् । रजः॑ । ब॒द्ब॒धे । रो॒च॒ना । दि॒वि ।

न । त्वाऽवा॑न् । इ॒न्द्र॒ । कः । च॒न । न । जा॒तः । न । ज॒नि॒ष्य॒ते॒ । अति॑ । विश्व॑म् । व॒व॒क्षि॒थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । पप्रौ । पार्थिवम् । रजः । बद्बधे । रोचना । दिवि ।

न । त्वाऽवान् । इन्द्र । कः । चन । न । जातः । न । जनिष्यते । अति । विश्वम् । ववक्षिथ ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ paprau ǀ pā́rthivam ǀ rájaḥ ǀ badbadhé ǀ rocanā́ ǀ diví ǀ

ná ǀ tvā́-vān ǀ indra ǀ káḥ ǀ caná ǀ ná ǀ jātáḥ ǀ ná ǀ janiṣyate ǀ áti ǀ víśvam ǀ vavakṣitha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ paprau ǀ pārthivam ǀ rajaḥ ǀ badbadhe ǀ rocanā ǀ divi ǀ

na ǀ tvā-vān ǀ indra ǀ kaḥ ǀ cana ǀ na ǀ jātaḥ ǀ na ǀ janiṣyate ǀ ati ǀ viśvam ǀ vavakṣitha ǁ

01.081.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो अ॒र्यो म॑र्त॒भोज॑नं परा॒ददा॑ति दा॒शुषे॑ ।

इंद्रो॑ अ॒स्मभ्यं॑ शिक्षतु॒ वि भ॑जा॒ भूरि॑ ते॒ वसु॑ भक्षी॒य तव॒ राध॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो अर्यो मर्तभोजनं पराददाति दाशुषे ।

इंद्रो अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरि ते वसु भक्षीय तव राधसः ॥

Samhita Transcription Accented

yó aryó martabhójanam parādádāti dāśúṣe ǀ

índro asmábhyam śikṣatu ví bhajā bhū́ri te vásu bhakṣīyá táva rā́dhasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo aryo martabhojanam parādadāti dāśuṣe ǀ

indro asmabhyam śikṣatu vi bhajā bhūri te vasu bhakṣīya tava rādhasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । अ॒र्यः । म॒र्त॒ऽभोज॑नम् । प॒रा॒ऽददा॑ति । दा॒शुषे॑ ।

इन्द्रः॑ । अ॒स्मभ्य॑म् । शि॒क्ष॒तु॒ । वि । भ॒ज॒ । भूरि॑ । ते॒ । वसु॑ । भ॒क्षी॒य । तव॑ । राध॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । अर्यः । मर्तऽभोजनम् । पराऽददाति । दाशुषे ।

इन्द्रः । अस्मभ्यम् । शिक्षतु । वि । भज । भूरि । ते । वसु । भक्षीय । तव । राधसः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ aryáḥ ǀ marta-bhójanam ǀ parā-dádāti ǀ dāśúṣe ǀ

índraḥ ǀ asmábhyam ǀ śikṣatu ǀ ví ǀ bhaja ǀ bhū́ri ǀ te ǀ vásu ǀ bhakṣīyá ǀ táva ǀ rā́dhasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ aryaḥ ǀ marta-bhojanam ǀ parā-dadāti ǀ dāśuṣe ǀ

indraḥ ǀ asmabhyam ǀ śikṣatu ǀ vi ǀ bhaja ǀ bhūri ǀ te ǀ vasu ǀ bhakṣīya ǀ tava ǀ rādhasaḥ ǁ

01.081.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मदे॑मदे॒ हि नो॑ द॒दिर्यू॒था गवा॑मृजु॒क्रतुः॑ ।

सं गृ॑भाय पु॒रू श॒तोभ॑याह॒स्त्या वसु॑ शिशी॒हि रा॒य आ भ॑र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मदेमदे हि नो ददिर्यूथा गवामृजुक्रतुः ।

सं गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ॥

Samhita Transcription Accented

mádemade hí no dadíryūthā́ gávāmṛjukrátuḥ ǀ

sám gṛbhāya purū́ śatóbhayāhastyā́ vásu śiśīhí rāyá ā́ bhara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mademade hi no dadiryūthā gavāmṛjukratuḥ ǀ

sam gṛbhāya purū śatobhayāhastyā vasu śiśīhi rāya ā bhara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मदे॑ऽमदे । हि । नः॒ । द॒दिः । यू॒था । गवा॑म् । ऋ॒जु॒ऽक्रतुः॑ ।

सम् । गृ॒भा॒य॒ । पु॒रु । श॒ता । उ॒भ॒या॒ह॒स्त्या । वसु॑ । शि॒शी॒हि । रा॒यः । आ । भ॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मदेऽमदे । हि । नः । ददिः । यूथा । गवाम् । ऋजुऽक्रतुः ।

सम् । गृभाय । पुरु । शता । उभयाहस्त्या । वसु । शिशीहि । रायः । आ । भर ॥

Padapatha Transcription Accented

máde-made ǀ hí ǀ naḥ ǀ dadíḥ ǀ yūthā́ ǀ gávām ǀ ṛju-krátuḥ ǀ

sám ǀ gṛbhāya ǀ purú ǀ śatā́ ǀ ubhayāhastyā́ ǀ vásu ǀ śiśīhí ǀ rāyáḥ ǀ ā́ ǀ bhara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

made-made ǀ hi ǀ naḥ ǀ dadiḥ ǀ yūthā ǀ gavām ǀ ṛju-kratuḥ ǀ

sam ǀ gṛbhāya ǀ puru ǀ śatā ǀ ubhayāhastyā ǀ vasu ǀ śiśīhi ǀ rāyaḥ ǀ ā ǀ bhara ǁ

01.081.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा॒दय॑स्व सु॒ते सचा॒ शव॑से शूर॒ राध॑से ।

वि॒द्मा हि त्वा॑ पुरू॒वसु॒मुप॒ कामा॑न्त्ससृ॒ज्महेऽथा॑ नोऽवि॒ता भ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मादयस्व सुते सचा शवसे शूर राधसे ।

विद्मा हि त्वा पुरूवसुमुप कामान्त्ससृज्महेऽथा नोऽविता भव ॥

Samhita Transcription Accented

mādáyasva suté sácā śávase śūra rā́dhase ǀ

vidmā́ hí tvā purūvásumúpa kā́māntsasṛjmáhé’thā no’vitā́ bhava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mādayasva sute sacā śavase śūra rādhase ǀ

vidmā hi tvā purūvasumupa kāmāntsasṛjmahe’thā no’vitā bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा॒दय॑स्व । सु॒ते । सचा॑ । शव॑से । शू॒र॒ । राध॑से ।

वि॒द्म । हि । त्वा॒ । पु॒रु॒ऽवसु॑म् । उप॑ । कामा॑न् । स॒सृ॒ज्महे॑ । अथ॑ । नः॒ । अ॒वि॒ता । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मादयस्व । सुते । सचा । शवसे । शूर । राधसे ।

विद्म । हि । त्वा । पुरुऽवसुम् । उप । कामान् । ससृज्महे । अथ । नः । अविता । भव ॥

Padapatha Transcription Accented

mādáyasva ǀ suté ǀ sácā ǀ śávase ǀ śūra ǀ rā́dhase ǀ

vidmá ǀ hí ǀ tvā ǀ puru-vásum ǀ úpa ǀ kā́mān ǀ sasṛjmáhe ǀ átha ǀ naḥ ǀ avitā́ ǀ bhava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mādayasva ǀ sute ǀ sacā ǀ śavase ǀ śūra ǀ rādhase ǀ

vidma ǀ hi ǀ tvā ǀ puru-vasum ǀ upa ǀ kāmān ǀ sasṛjmahe ǀ atha ǀ naḥ ǀ avitā ǀ bhava ǁ

01.081.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ते त॑ इंद्र जं॒तवो॒ विश्वं॑ पुष्यंति॒ वार्यं॑ ।

अं॒तर्हि ख्यो जना॑नाम॒र्यो वेदो॒ अदा॑शुषां॒ तेषां॑ नो॒ वेद॒ आ भ॑र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एते त इंद्र जंतवो विश्वं पुष्यंति वार्यं ।

अंतर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद आ भर ॥

Samhita Transcription Accented

eté ta indra jantávo víśvam puṣyanti vā́ryam ǀ

antárhí khyó jánānāmaryó védo ádāśuṣām téṣām no véda ā́ bhara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ete ta indra jantavo viśvam puṣyanti vāryam ǀ

antarhi khyo janānāmaryo vedo adāśuṣām teṣām no veda ā bhara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒ते । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । ज॒न्तवः॑ । विश्व॑म् । पु॒ष्य॒न्ति॒ । वार्य॑म् ।

अ॒न्तः । हि । ख्यः । जना॑नाम् । अ॒र्यः । वेदः॑ । अदा॑शुषाम् । तेषा॑म् । नः॒ । वेदः॑ । आ । भ॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एते । ते । इन्द्र । जन्तवः । विश्वम् । पुष्यन्ति । वार्यम् ।

अन्तः । हि । ख्यः । जनानाम् । अर्यः । वेदः । अदाशुषाम् । तेषाम् । नः । वेदः । आ । भर ॥

Padapatha Transcription Accented

eté ǀ te ǀ indra ǀ jantávaḥ ǀ víśvam ǀ puṣyanti ǀ vā́ryam ǀ

antáḥ ǀ hí ǀ khyáḥ ǀ jánānām ǀ aryáḥ ǀ védaḥ ǀ ádāśuṣām ǀ téṣām ǀ naḥ ǀ védaḥ ǀ ā́ ǀ bhara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ete ǀ te ǀ indra ǀ jantavaḥ ǀ viśvam ǀ puṣyanti ǀ vāryam ǀ

antaḥ ǀ hi ǀ khyaḥ ǀ janānām ǀ aryaḥ ǀ vedaḥ ǀ adāśuṣām ǀ teṣām ǀ naḥ ǀ vedaḥ ǀ ā ǀ bhara ǁ