SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 82

 

1. Info

To:    indra
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: virāḍāstārapaṅkti (2, 3, 5); nicṛdāstārapaṅkti (1, 4); virāḍjagatī (6)

2nd set of styles: paṅkti (1-5); jagatī (6)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.082.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उपो॒ षु शृ॑णु॒ही गिरो॒ मघ॑व॒न्मात॑था इव ।

य॒दा नः॑ सू॒नृता॑वतः॒ कर॒ आद॒र्थया॑स॒ इद्योजा॒ न्विं॑द्र ते॒ हरी॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उपो षु शृणुही गिरो मघवन्मातथा इव ।

यदा नः सूनृतावतः कर आदर्थयास इद्योजा न्विंद्र ते हरी ॥

Samhita Transcription Accented

úpo ṣú śṛṇuhī́ gíro mághavanmā́tathā iva ǀ

yadā́ naḥ sūnṛ́tāvataḥ kára ā́dartháyāsa ídyójā nvíndra te hárī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upo ṣu śṛṇuhī giro maghavanmātathā iva ǀ

yadā naḥ sūnṛtāvataḥ kara ādarthayāsa idyojā nvindra te harī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उपो॒ इति॑ । सु । शृ॒णु॒हि । गिरः॑ । मघ॑ऽवन् । मा । अत॑थाःऽइव ।

य॒दा । नः॒ । सू॒नृता॑ऽवतः । करः॑ । आत् । अ॒र्थया॑से । इत् । योज॑ । नु । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । हरी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उपो इति । सु । शृणुहि । गिरः । मघऽवन् । मा । अतथाःऽइव ।

यदा । नः । सूनृताऽवतः । करः । आत् । अर्थयासे । इत् । योज । नु । इन्द्र । ते । हरी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

úpo íti ǀ sú ǀ śṛṇuhí ǀ gíraḥ ǀ mágha-van ǀ mā́ ǀ átathāḥ-iva ǀ

yadā́ ǀ naḥ ǀ sūnṛ́tā-vataḥ ǀ káraḥ ǀ ā́t ǀ artháyāse ǀ ít ǀ yója ǀ nú ǀ indra ǀ te ǀ hárī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upo iti ǀ su ǀ śṛṇuhi ǀ giraḥ ǀ magha-van ǀ mā ǀ atathāḥ-iva ǀ

yadā ǀ naḥ ǀ sūnṛtā-vataḥ ǀ karaḥ ǀ āt ǀ arthayāse ǀ it ǀ yoja ǀ nu ǀ indra ǀ te ǀ harī iti ǁ

01.082.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अक्ष॒न्नमी॑मदंत॒ ह्यव॑ प्रि॒या अ॑धूषत ।

अस्तो॑षत॒ स्वभा॑नवो॒ विप्रा॒ नवि॑ष्ठया म॒ती योजा॒ न्विं॑द्र ते॒ हरी॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अक्षन्नमीमदंत ह्यव प्रिया अधूषत ।

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विंद्र ते हरी ॥

Samhita Transcription Accented

ákṣannámīmadanta hyáva priyā́ adhūṣata ǀ

ástoṣata svábhānavo víprā náviṣṭhayā matī́ yójā nvíndra te hárī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

akṣannamīmadanta hyava priyā adhūṣata ǀ

astoṣata svabhānavo viprā naviṣṭhayā matī yojā nvindra te harī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अक्ष॑न् । अमी॑मदन्त । हि । अव॑ । प्रि॒याः । अ॒धू॒ष॒त॒ ।

अस्तो॑षत । स्वऽभा॑नवः । विप्राः॑ । नवि॑ष्ठया । म॒ती । योज॑ । नु । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । हरी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अक्षन् । अमीमदन्त । हि । अव । प्रियाः । अधूषत ।

अस्तोषत । स्वऽभानवः । विप्राः । नविष्ठया । मती । योज । नु । इन्द्र । ते । हरी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

ákṣan ǀ ámīmadanta ǀ hí ǀ áva ǀ priyā́ḥ ǀ adhūṣata ǀ

ástoṣata ǀ svá-bhānavaḥ ǀ víprāḥ ǀ náviṣṭhayā ǀ matī́ ǀ yója ǀ nú ǀ indra ǀ te ǀ hárī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

akṣan ǀ amīmadanta ǀ hi ǀ ava ǀ priyāḥ ǀ adhūṣata ǀ

astoṣata ǀ sva-bhānavaḥ ǀ viprāḥ ǀ naviṣṭhayā ǀ matī ǀ yoja ǀ nu ǀ indra ǀ te ǀ harī iti ǁ

01.082.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒सं॒दृशं॑ त्वा व॒यं मघ॑वन्वंदिषी॒महि॑ ।

प्र नू॒नं पू॒र्णवं॑धुरः स्तु॒तो या॑हि॒ वशाँ॒ अनु॒ योजा॒ न्विं॑द्र ते॒ हरी॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुसंदृशं त्वा वयं मघवन्वंदिषीमहि ।

प्र नूनं पूर्णवंधुरः स्तुतो याहि वशाँ अनु योजा न्विंद्र ते हरी ॥

Samhita Transcription Accented

susaṃdṛ́śam tvā vayám mághavanvandiṣīmáhi ǀ

prá nūnám pūrṇávandhuraḥ stutó yāhi váśām̐ ánu yójā nvíndra te hárī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

susaṃdṛśam tvā vayam maghavanvandiṣīmahi ǀ

pra nūnam pūrṇavandhuraḥ stuto yāhi vaśām̐ anu yojā nvindra te harī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽस॒ंदृश॑म् । त्वा॒ । व॒यम् । मघ॑ऽवन् । व॒न्दि॒षी॒महि॑ ।

प्र । नू॒नम् । पू॒र्णऽव॑न्धुरः । स्तु॒तः । या॒हि॒ । वशा॑न् । अनु॑ । योज॑ । नु । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । हरी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽसंदृशम् । त्वा । वयम् । मघऽवन् । वन्दिषीमहि ।

प्र । नूनम् । पूर्णऽवन्धुरः । स्तुतः । याहि । वशान् । अनु । योज । नु । इन्द्र । ते । हरी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

su-saṃdṛ́śam ǀ tvā ǀ vayám ǀ mágha-van ǀ vandiṣīmáhi ǀ

prá ǀ nūnám ǀ pūrṇá-vandhuraḥ ǀ stutáḥ ǀ yāhi ǀ váśān ǀ ánu ǀ yója ǀ nú ǀ indra ǀ te ǀ hárī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-saṃdṛśam ǀ tvā ǀ vayam ǀ magha-van ǀ vandiṣīmahi ǀ

pra ǀ nūnam ǀ pūrṇa-vandhuraḥ ǀ stutaḥ ǀ yāhi ǀ vaśān ǀ anu ǀ yoja ǀ nu ǀ indra ǀ te ǀ harī iti ǁ

01.082.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स घा॒ तं वृष॑णं॒ रथ॒मधि॑ तिष्ठाति गो॒विदं॑ ।

यः पात्रं॑ हारियोज॒नं पू॒र्णमिं॑द्र॒ चिके॑तति॒ योजा॒ न्विं॑द्र ते॒ हरी॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदं ।

यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिंद्र चिकेतति योजा न्विंद्र ते हरी ॥

Samhita Transcription Accented

sá ghā tám vṛ́ṣaṇam ráthamádhi tiṣṭhāti govídam ǀ

yáḥ pā́tram hāriyojanám pūrṇámindra cíketati yójā nvíndra te hárī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa ghā tam vṛṣaṇam rathamadhi tiṣṭhāti govidam ǀ

yaḥ pātram hāriyojanam pūrṇamindra ciketati yojā nvindra te harī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । घ॒ । तम् । वृष॑णम् । रथ॑म् । अधि॑ । ति॒ष्ठा॒ति॒ । गो॒ऽविद॑म् ।

यः । पात्र॑म् । हा॒रि॒ऽयो॒ज॒नम् । पू॒र्णम् । इ॒न्द्र॒ । चिके॑तति । योज॑ । नु । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । हरी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । घ । तम् । वृषणम् । रथम् । अधि । तिष्ठाति । गोऽविदम् ।

यः । पात्रम् । हारिऽयोजनम् । पूर्णम् । इन्द्र । चिकेतति । योज । नु । इन्द्र । ते । हरी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ gha ǀ tám ǀ vṛ́ṣaṇam ǀ rátham ǀ ádhi ǀ tiṣṭhāti ǀ go-vídam ǀ

yáḥ ǀ pā́tram ǀ hāri-yojanám ǀ pūrṇám ǀ indra ǀ cíketati ǀ yója ǀ nú ǀ indra ǀ te ǀ hárī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ gha ǀ tam ǀ vṛṣaṇam ǀ ratham ǀ adhi ǀ tiṣṭhāti ǀ go-vidam ǀ

yaḥ ǀ pātram ǀ hāri-yojanam ǀ pūrṇam ǀ indra ǀ ciketati ǀ yoja ǀ nu ǀ indra ǀ te ǀ harī iti ǁ

01.082.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒क्तस्ते॑ अस्तु॒ दक्षि॑ण उ॒त स॒व्यः श॑तक्रतो ।

तेन॑ जा॒यामुप॑ प्रि॒यां मं॑दा॒नो या॒ह्यंध॑सो॒ योजा॒ न्विं॑द्र ते॒ हरी॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो ।

तेन जायामुप प्रियां मंदानो याह्यंधसो योजा न्विंद्र ते हरी ॥

Samhita Transcription Accented

yuktáste astu dákṣiṇa utá savyáḥ śatakrato ǀ

téna jāyā́múpa priyā́m mandānó yāhyándhaso yójā nvíndra te hárī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuktaste astu dakṣiṇa uta savyaḥ śatakrato ǀ

tena jāyāmupa priyām mandāno yāhyandhaso yojā nvindra te harī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒क्तः । ते॒ । अ॒स्तु॒ । दक्षि॑णः । उ॒त । स॒व्यः । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

तेन॑ । जा॒याम् । उप॑ । प्रि॒याम् । म॒न्दा॒नः । या॒हि॒ । अन्ध॑सः । योज॑ । नु । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । हरी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युक्तः । ते । अस्तु । दक्षिणः । उत । सव्यः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

तेन । जायाम् । उप । प्रियाम् । मन्दानः । याहि । अन्धसः । योज । नु । इन्द्र । ते । हरी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

yuktáḥ ǀ te ǀ astu ǀ dákṣiṇaḥ ǀ utá ǀ savyáḥ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

téna ǀ jāyā́m ǀ úpa ǀ priyā́m ǀ mandānáḥ ǀ yāhi ǀ ándhasaḥ ǀ yója ǀ nú ǀ indra ǀ te ǀ hárī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuktaḥ ǀ te ǀ astu ǀ dakṣiṇaḥ ǀ uta ǀ savyaḥ ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

tena ǀ jāyām ǀ upa ǀ priyām ǀ mandānaḥ ǀ yāhi ǀ andhasaḥ ǀ yoja ǀ nu ǀ indra ǀ te ǀ harī iti ǁ

01.082.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒नज्मि॑ ते॒ ब्रह्म॑णा के॒शिना॒ हरी॒ उप॒ प्र या॑हि दधि॒षे गभ॑स्त्योः ।

उत्त्वा॑ सु॒तासो॑ रभ॒सा अ॑मंदिषुः पूष॒ण्वान्व॑ज्रि॒न्त्समु॒ पत्न्या॑मदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभस्त्योः ।

उत्त्वा सुतासो रभसा अमंदिषुः पूषण्वान्वज्रिन्त्समु पत्न्यामदः ॥

Samhita Transcription Accented

yunájmi te bráhmaṇā keśínā hárī úpa prá yāhi dadhiṣé gábhastyoḥ ǀ

úttvā sutā́so rabhasā́ amandiṣuḥ pūṣaṇvā́nvajrintsámu pátnyāmadaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yunajmi te brahmaṇā keśinā harī upa pra yāhi dadhiṣe gabhastyoḥ ǀ

uttvā sutāso rabhasā amandiṣuḥ pūṣaṇvānvajrintsamu patnyāmadaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒नज्मि॑ । ते॒ । ब्रह्म॑णा । के॒शिना॑ । हरी॒ इति॑ । उप॑ । प्र । या॒हि॒ । द॒धि॒षे । गभ॑स्त्योः ।

उत् । त्वा॒ । सु॒तासः॑ । र॒भ॒साः । अ॒म॒न्दि॒षुः॒ । पू॒ष॒ण्ऽवान् । व॒ज्रि॒न् । सम् । ऊं॒ इति॑ । पत्न्या॑ । अ॒म॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युनज्मि । ते । ब्रह्मणा । केशिना । हरी इति । उप । प्र । याहि । दधिषे । गभस्त्योः ।

उत् । त्वा । सुतासः । रभसाः । अमन्दिषुः । पूषण्ऽवान् । वज्रिन् । सम् । ऊं इति । पत्न्या । अमदः ॥

Padapatha Transcription Accented

yunájmi ǀ te ǀ bráhmaṇā ǀ keśínā ǀ hárī íti ǀ úpa ǀ prá ǀ yāhi ǀ dadhiṣé ǀ gábhastyoḥ ǀ

út ǀ tvā ǀ sutā́saḥ ǀ rabhasā́ḥ ǀ amandiṣuḥ ǀ pūṣaṇ-vā́n ǀ vajrin ǀ sám ǀ ūṃ íti ǀ pátnyā ǀ amadaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yunajmi ǀ te ǀ brahmaṇā ǀ keśinā ǀ harī iti ǀ upa ǀ pra ǀ yāhi ǀ dadhiṣe ǀ gabhastyoḥ ǀ

ut ǀ tvā ǀ sutāsaḥ ǀ rabhasāḥ ǀ amandiṣuḥ ǀ pūṣaṇ-vān ǀ vajrin ǀ sam ǀ ūṃ iti ǀ patnyā ǀ amadaḥ ǁ