SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 84

 

1. Info

To:    indra
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: uṣṇik (7-9); nicṛdgāyatrī (13-15); virāḍanuṣṭup (2, 4); virāḍāstārapaṅkti (10, 12); nicṛdāstārapaṅkti (11, 20); nicṛdanuṣṭup (1); anuṣṭup (3); nicrṛdanuṣṭup (5); bhuriguṣṇik (6); nicṛttriṣṭup (16); virāṭtrisṭup (17); triṣṭup (18); ārcītriṣṭup (19)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-6); uṣṇih (7-9); paṅkti (10-12); gāyatrī (13-15); triṣṭubh (16-18); bṛhatī (19); satobṛhatī (20)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.084.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असा॑वि॒ सोम॑ इंद्र ते॒ शवि॑ष्ठ धृष्ण॒वा ग॑हि ।

आ त्वा॑ पृणक्त्विंद्रि॒यं रजः॒ सूर्यो॒ न र॒श्मिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असावि सोम इंद्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि ।

आ त्वा पृणक्त्विंद्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

ásāvi sóma indra te śáviṣṭha dhṛṣṇavā́ gahi ǀ

ā́ tvā pṛṇaktvindriyám rájaḥ sū́ryo ná raśmíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asāvi soma indra te śaviṣṭha dhṛṣṇavā gahi ǀ

ā tvā pṛṇaktvindriyam rajaḥ sūryo na raśmibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असा॑वि । सोमः॑ । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । शवि॑ष्ठ । धृ॒ष्णो॒ इति॑ । आ । ग॒हि॒ ।

आ । त्वा॒ । पृ॒ण॒क्तु॒ । इ॒न्द्रि॒यम् । रजः॑ । सूर्यः॑ । न । र॒श्मिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असावि । सोमः । इन्द्र । ते । शविष्ठ । धृष्णो इति । आ । गहि ।

आ । त्वा । पृणक्तु । इन्द्रियम् । रजः । सूर्यः । न । रश्मिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ásāvi ǀ sómaḥ ǀ indra ǀ te ǀ śáviṣṭha ǀ dhṛṣṇo íti ǀ ā́ ǀ gahi ǀ

ā́ ǀ tvā ǀ pṛṇaktu ǀ indriyám ǀ rájaḥ ǀ sū́ryaḥ ǀ ná ǀ raśmí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asāvi ǀ somaḥ ǀ indra ǀ te ǀ śaviṣṭha ǀ dhṛṣṇo iti ǀ ā ǀ gahi ǀ

ā ǀ tvā ǀ pṛṇaktu ǀ indriyam ǀ rajaḥ ǀ sūryaḥ ǀ na ǀ raśmi-bhiḥ ǁ

01.084.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒मिद्धरी॑ वह॒तोऽप्र॑तिधृष्टशवसं ।

ऋषी॑णां च स्तु॒तीरुप॑ य॒ज्ञं च॒ मानु॑षाणां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसं ।

ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणां ॥

Samhita Transcription Accented

índramíddhárī vaható’pratidhṛṣṭaśavasam ǀ

ṛ́ṣīṇām ca stutī́rúpa yajñám ca mā́nuṣāṇām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indramiddharī vahato’pratidhṛṣṭaśavasam ǀ

ṛṣīṇām ca stutīrupa yajñam ca mānuṣāṇām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । इत् । हरी॒ इति॑ । व॒ह॒तः॒ । अप्र॑तिधृष्टऽशवसम् ।

ऋषी॑णाम् । च॒ । स्तु॒तीः । उप॑ । य॒ज्ञम् । च॒ । मानु॑षाणाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । इत् । हरी इति । वहतः । अप्रतिधृष्टऽशवसम् ।

ऋषीणाम् । च । स्तुतीः । उप । यज्ञम् । च । मानुषाणाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ ít ǀ hárī íti ǀ vahataḥ ǀ ápratidhṛṣṭa-śavasam ǀ

ṛ́ṣīṇām ǀ ca ǀ stutī́ḥ ǀ úpa ǀ yajñám ǀ ca ǀ mā́nuṣāṇām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ it ǀ harī iti ǀ vahataḥ ǀ apratidhṛṣṭa-śavasam ǀ

ṛṣīṇām ǀ ca ǀ stutīḥ ǀ upa ǀ yajñam ǀ ca ǀ mānuṣāṇām ǁ

01.084.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ति॑ष्ठ वृत्रह॒न्रथं॑ यु॒क्ता ते॒ ब्रह्म॑णा॒ हरी॑ ।

अ॒र्वा॒चीनं॒ सु ते॒ मनो॒ ग्रावा॑ कृणोतु व॒ग्नुना॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ तिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी ।

अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tiṣṭha vṛtrahanrátham yuktā́ te bráhmaṇā hárī ǀ

arvācī́nam sú te máno grā́vā kṛṇotu vagnúnā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tiṣṭha vṛtrahanratham yuktā te brahmaṇā harī ǀ

arvācīnam su te mano grāvā kṛṇotu vagnunā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ति॒ष्ठ॒ । वृ॒त्र॒ऽह॒न् । रथ॑म् । यु॒क्ता । ते॒ । ब्रह्म॑णा । हरी॒ इति॑ ।

अ॒र्वा॒चीन॑म् । सु । ते॒ । मनः॑ । ग्रावा॑ । कृ॒णो॒तु॒ । व॒ग्नुना॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । तिष्ठ । वृत्रऽहन् । रथम् । युक्ता । ते । ब्रह्मणा । हरी इति ।

अर्वाचीनम् । सु । ते । मनः । ग्रावा । कृणोतु । वग्नुना ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tiṣṭha ǀ vṛtra-han ǀ rátham ǀ yuktā́ ǀ te ǀ bráhmaṇā ǀ hárī íti ǀ

arvācī́nam ǀ sú ǀ te ǀ mánaḥ ǀ grā́vā ǀ kṛṇotu ǀ vagnúnā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tiṣṭha ǀ vṛtra-han ǀ ratham ǀ yuktā ǀ te ǀ brahmaṇā ǀ harī iti ǀ

arvācīnam ǀ su ǀ te ǀ manaḥ ǀ grāvā ǀ kṛṇotu ǀ vagnunā ǁ

01.084.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒ममिं॑द्र सु॒तं पि॑ब॒ ज्येष्ठ॒मम॑र्त्यं॒ मदं॑ ।

शु॒क्रस्य॑ त्वा॒भ्य॑क्षरं॒धारा॑ ऋ॒तस्य॒ साद॑ने ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इममिंद्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदं ।

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरंधारा ऋतस्य सादने ॥

Samhita Transcription Accented

imámindra sutám piba jyéṣṭhamámartyam mádam ǀ

śukrásya tvābhyákṣarandhā́rā ṛtásya sā́dane ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imamindra sutam piba jyeṣṭhamamartyam madam ǀ

śukrasya tvābhyakṣarandhārā ṛtasya sādane ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । इ॒न्द्र॒ । सु॒तम् । पि॒ब॒ । ज्येष्ठ॑म् । अम॑र्त्यम् । मद॑म् ।

शु॒क्रस्य॑ । त्वा॒ । अ॒भि । अ॒क्ष॒र॒न् । धाराः॑ । ऋ॒तस्य॑ । सद॑ने ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । इन्द्र । सुतम् । पिब । ज्येष्ठम् । अमर्त्यम् । मदम् ।

शुक्रस्य । त्वा । अभि । अक्षरन् । धाराः । ऋतस्य । सदने ॥

Padapatha Transcription Accented

imám ǀ indra ǀ sutám ǀ piba ǀ jyéṣṭham ǀ ámartyam ǀ mádam ǀ

śukrásya ǀ tvā ǀ abhí ǀ akṣaran ǀ dhā́rāḥ ǀ ṛtásya ǀ sádane ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imam ǀ indra ǀ sutam ǀ piba ǀ jyeṣṭham ǀ amartyam ǀ madam ǀ

śukrasya ǀ tvā ǀ abhi ǀ akṣaran ǀ dhārāḥ ǀ ṛtasya ǀ sadane ǁ

01.084.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा॑य नू॒नम॑र्चतो॒क्थानि॑ च ब्रवीतन ।

सु॒ता अ॑मत्सु॒रिंद॑वो॒ ज्येष्ठं॑ नमस्यता॒ सहः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन ।

सुता अमत्सुरिंदवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥

Samhita Transcription Accented

índrāya nūnámarcatokthā́ni ca bravītana ǀ

sutā́ amatsuríndavo jyéṣṭham namasyatā sáhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrāya nūnamarcatokthāni ca bravītana ǀ

sutā amatsurindavo jyeṣṭham namasyatā sahaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रा॑य । नू॒नम् । अ॒र्च॒त॒ । उ॒क्थानि॑ । च॒ । ब्र॒वी॒त॒न॒ ।

सु॒ताः । अ॒म॒त्सुः॒ । इन्द॑वः । ज्येष्ठ॑म् । न॒म॒स्य॒त॒ । सहः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्राय । नूनम् । अर्चत । उक्थानि । च । ब्रवीतन ।

सुताः । अमत्सुः । इन्दवः । ज्येष्ठम् । नमस्यत । सहः ॥

Padapatha Transcription Accented

índrāya ǀ nūnám ǀ arcata ǀ ukthā́ni ǀ ca ǀ bravītana ǀ

sutā́ḥ ǀ amatsuḥ ǀ índavaḥ ǀ jyéṣṭham ǀ namasyata ǀ sáhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrāya ǀ nūnam ǀ arcata ǀ ukthāni ǀ ca ǀ bravītana ǀ

sutāḥ ǀ amatsuḥ ǀ indavaḥ ǀ jyeṣṭham ǀ namasyata ǀ sahaḥ ǁ

01.084.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नकि॒ष्ट्वद्र॒थीत॑रो॒ हरी॒ यदिं॑द्र॒ यच्छ॑से ।

नकि॒ष्ट्वानु॑ म॒ज्मना॒ नकिः॒ स्वश्व॑ आनशे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिंद्र यच्छसे ।

नकिष्ट्वानु मज्मना नकिः स्वश्व आनशे ॥

Samhita Transcription Accented

nákiṣṭvádrathī́taro hárī yádindra yácchase ǀ

nákiṣṭvā́nu majmánā nákiḥ sváśva ānaśe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nakiṣṭvadrathītaro harī yadindra yacchase ǀ

nakiṣṭvānu majmanā nakiḥ svaśva ānaśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नकिः॑ । त्वत् । र॒थिऽत॑रः । हरी॒ इति॑ । यत् । इ॒न्द्र॒ । यच्छ॑से ।

नकिः॑ । त्वा॒ । अनु॑ । म॒ज्मना॑ । नकिः॑ । सु॒ऽअश्वः॑ । आ॒न॒शे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नकिः । त्वत् । रथिऽतरः । हरी इति । यत् । इन्द्र । यच्छसे ।

नकिः । त्वा । अनु । मज्मना । नकिः । सुऽअश्वः । आनशे ॥

Padapatha Transcription Accented

nákiḥ ǀ tvát ǀ rathí-taraḥ ǀ hárī íti ǀ yát ǀ indra ǀ yácchase ǀ

nákiḥ ǀ tvā ǀ ánu ǀ majmánā ǀ nákiḥ ǀ su-áśvaḥ ǀ ānaśe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nakiḥ ǀ tvat ǀ rathi-taraḥ ǀ harī iti ǀ yat ǀ indra ǀ yacchase ǀ

nakiḥ ǀ tvā ǀ anu ǀ majmanā ǀ nakiḥ ǀ su-aśvaḥ ǀ ānaśe ǁ

01.084.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य एक॒ इद्वि॒दय॑ते॒ वसु॒ मर्ता॑य दा॒शुषे॑ ।

ईशा॑नो॒ अप्र॑तिष्कुत॒ इंद्रो॑ अं॒ग ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे ।

ईशानो अप्रतिष्कुत इंद्रो अंग ॥

Samhita Transcription Accented

yá éka ídvidáyate vásu mártāya dāśúṣe ǀ

ī́śāno ápratiṣkuta índro aṅgá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya eka idvidayate vasu martāya dāśuṣe ǀ

īśāno apratiṣkuta indro aṅga ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । एकः॑ । इत् । वि॒ऽदय॑ते । वसु॑ । मर्ता॑य । दा॒शुषे॑ ।

ईशा॑नः । अप्र॑तिऽस्कुतः । इन्द्रः॑ । अ॒ङ्ग ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । एकः । इत् । विऽदयते । वसु । मर्ताय । दाशुषे ।

ईशानः । अप्रतिऽस्कुतः । इन्द्रः । अङ्ग ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ ékaḥ ǀ ít ǀ vi-dáyate ǀ vásu ǀ mártāya ǀ dāśúṣe ǀ

ī́śānaḥ ǀ áprati-skutaḥ ǀ índraḥ ǀ aṅgá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ ekaḥ ǀ it ǀ vi-dayate ǀ vasu ǀ martāya ǀ dāśuṣe ǀ

īśānaḥ ǀ aprati-skutaḥ ǀ indraḥ ǀ aṅga ǁ

01.084.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒दा मर्त॑मरा॒धसं॑ प॒दा क्षुंप॑मिव स्फुरत् ।

क॒दा नः॑ शुश्रव॒द्गिर॒ इंद्रो॑ अं॒ग ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कदा मर्तमराधसं पदा क्षुंपमिव स्फुरत् ।

कदा नः शुश्रवद्गिर इंद्रो अंग ॥

Samhita Transcription Accented

kadā́ mártamarādhásam padā́ kṣúmpamiva sphurat ǀ

kadā́ naḥ śuśravadgíra índro aṅgá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kadā martamarādhasam padā kṣumpamiva sphurat ǀ

kadā naḥ śuśravadgira indro aṅga ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒दा । मर्त॑म् । अ॒रा॒धस॑म् । प॒दा । क्षुम्प॑म्ऽइव । स्फु॒र॒त् ।

क॒दा । नः॒ । शु॒श्र॒व॒त् । गिरः॑ । इन्द्रः॑ । अ॒ङ्ग ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कदा । मर्तम् । अराधसम् । पदा । क्षुम्पम्ऽइव । स्फुरत् ।

कदा । नः । शुश्रवत् । गिरः । इन्द्रः । अङ्ग ॥

Padapatha Transcription Accented

kadā́ ǀ mártam ǀ arādhásam ǀ padā́ ǀ kṣúmpam-iva ǀ sphurat ǀ

kadā́ ǀ naḥ ǀ śuśravat ǀ gíraḥ ǀ índraḥ ǀ aṅgá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kadā ǀ martam ǀ arādhasam ǀ padā ǀ kṣumpam-iva ǀ sphurat ǀ

kadā ǀ naḥ ǀ śuśravat ǀ giraḥ ǀ indraḥ ǀ aṅga ǁ

01.084.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यश्चि॒द्धि त्वा॑ ब॒हुभ्य॒ आ सु॒तावाँ॑ आ॒विवा॑सति ।

उ॒ग्रं तत्प॑त्यते॒ शव॒ इंद्रो॑ अं॒ग ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति ।

उग्रं तत्पत्यते शव इंद्रो अंग ॥

Samhita Transcription Accented

yáściddhí tvā bahúbhya ā́ sutā́vām̐ āvívāsati ǀ

ugrám tátpatyate śáva índro aṅgá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaściddhi tvā bahubhya ā sutāvām̐ āvivāsati ǀ

ugram tatpatyate śava indro aṅga ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । चि॒त् । हि । त्वा॒ । ब॒हुऽभ्यः॑ । आ । सु॒तऽवा॑न् । आ॒ऽविवा॑सति ।

उ॒ग्रम् । तत् । प॒त्य॒ते॒ । शवः॑ । इन्द्रः॑ । अ॒ङ्ग ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । चित् । हि । त्वा । बहुऽभ्यः । आ । सुतऽवान् । आऽविवासति ।

उग्रम् । तत् । पत्यते । शवः । इन्द्रः । अङ्ग ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ cit ǀ hí ǀ tvā ǀ bahú-bhyaḥ ǀ ā́ ǀ sutá-vān ǀ ā-vívāsati ǀ

ugrám ǀ tát ǀ patyate ǀ śávaḥ ǀ índraḥ ǀ aṅgá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ cit ǀ hi ǀ tvā ǀ bahu-bhyaḥ ǀ ā ǀ suta-vān ǀ ā-vivāsati ǀ

ugram ǀ tat ǀ patyate ǀ śavaḥ ǀ indraḥ ǀ aṅga ǁ

01.084.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.088   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्वा॒दोरि॒त्था वि॑षू॒वतो॒ मध्वः॑ पिबंति गौ॒र्यः॑ ।

या इंद्रे॑ण स॒याव॑री॒र्वृष्णा॒ मदं॑ति शो॒भसे॒ वस्वी॒रनु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबंति गौर्यः ।

या इंद्रेण सयावरीर्वृष्णा मदंति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यं ॥

Samhita Transcription Accented

svādóritthā́ viṣūváto mádhvaḥ pibanti gauryáḥ ǀ

yā́ índreṇa sayā́varīrvṛ́ṣṇā mádanti śobháse vásvīránu svarā́jyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

svādoritthā viṣūvato madhvaḥ pibanti gauryaḥ ǀ

yā indreṇa sayāvarīrvṛṣṇā madanti śobhase vasvīranu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्वा॒दोः । इ॒त्था । वि॒षु॒ऽवतः॑ । मध्वः॑ । पि॒ब॒न्ति॒ । गौ॒र्यः॑ ।

याः । इन्द्रे॑ण । स॒ऽयाव॑रीः । वृष्णा॑ । मद॑न्ति । शो॒भसे॑ । वस्वीः॑ । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्वादोः । इत्था । विषुऽवतः । मध्वः । पिबन्ति । गौर्यः ।

याः । इन्द्रेण । सऽयावरीः । वृष्णा । मदन्ति । शोभसे । वस्वीः । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

svādóḥ ǀ itthā́ ǀ viṣu-vátaḥ ǀ mádhvaḥ ǀ pibanti ǀ gauryáḥ ǀ

yā́ḥ ǀ índreṇa ǀ sa-yā́varīḥ ǀ vṛ́ṣṇā ǀ mádanti ǀ śobháse ǀ vásvīḥ ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

svādoḥ ǀ itthā ǀ viṣu-vataḥ ǀ madhvaḥ ǀ pibanti ǀ gauryaḥ ǀ

yāḥ ǀ indreṇa ǀ sa-yāvarīḥ ǀ vṛṣṇā ǀ madanti ǀ śobhase ǀ vasvīḥ ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

01.084.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता अ॑स्य पृशना॒युवः॒ सोमं॑ श्रीणंति॒ पृश्न॑यः ।

प्रि॒या इंद्र॑स्य धे॒नवो॒ वज्रं॑ हिन्वंति॒ साय॑कं॒ वस्वी॒रनु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणंति पृश्नयः ।

प्रिया इंद्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वंति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यं ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ asya pṛśanāyúvaḥ sómam śrīṇanti pṛ́śnayaḥ ǀ

priyā́ índrasya dhenávo vájram hinvanti sā́yakam vásvīránu svarā́jyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā asya pṛśanāyuvaḥ somam śrīṇanti pṛśnayaḥ ǀ

priyā indrasya dhenavo vajram hinvanti sāyakam vasvīranu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ताः । अ॒स्य॒ । पृ॒श॒न॒ऽयुवः॑ । सोम॑म् । श्री॒ण॒न्ति॒ । पृश्न॑यः ।

प्रि॒याः । इन्द्र॑स्य । धे॒नवः॑ । वज्र॑म् । हि॒न्व॒न्ति॒ । साय॑कम् । वस्वीः॑ । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ताः । अस्य । पृशनऽयुवः । सोमम् । श्रीणन्ति । पृश्नयः ।

प्रियाः । इन्द्रस्य । धेनवः । वज्रम् । हिन्वन्ति । सायकम् । वस्वीः । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ḥ ǀ asya ǀ pṛśana-yúvaḥ ǀ sómam ǀ śrīṇanti ǀ pṛ́śnayaḥ ǀ

priyā́ḥ ǀ índrasya ǀ dhenávaḥ ǀ vájram ǀ hinvanti ǀ sā́yakam ǀ vásvīḥ ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tāḥ ǀ asya ǀ pṛśana-yuvaḥ ǀ somam ǀ śrīṇanti ǀ pṛśnayaḥ ǀ

priyāḥ ǀ indrasya ǀ dhenavaḥ ǀ vajram ǀ hinvanti ǀ sāyakam ǀ vasvīḥ ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

01.084.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता अ॑स्य॒ नम॑सा॒ सहः॑ सप॒र्यंति॒ प्रचे॑तसः ।

व्र॒तान्य॑स्य सश्चिरे पु॒रूणि॑ पू॒र्वचि॑त्तये॒ वस्वी॒रनु॑ स्व॒राज्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता अस्य नमसा सहः सपर्यंति प्रचेतसः ।

व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यं ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ asya námasā sáhaḥ saparyánti prácetasaḥ ǀ

vratā́nyasya saścire purū́ṇi pūrvácittaye vásvīránu svarā́jyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā asya namasā sahaḥ saparyanti pracetasaḥ ǀ

vratānyasya saścire purūṇi pūrvacittaye vasvīranu svarājyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ताः । अ॒स्य॒ । नम॑सा । सहः॑ । स॒प॒र्यन्ति॑ । प्रऽचे॑तसः ।

व्र॒तानि॑ । अ॒स्य॒ । स॒श्चि॒रे॒ । पु॒रूणि॑ । पू॒र्वऽचि॑त्तये । वस्वीः॑ । अनु॑ । स्व॒ऽराज्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ताः । अस्य । नमसा । सहः । सपर्यन्ति । प्रऽचेतसः ।

व्रतानि । अस्य । सश्चिरे । पुरूणि । पूर्वऽचित्तये । वस्वीः । अनु । स्वऽराज्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ḥ ǀ asya ǀ námasā ǀ sáhaḥ ǀ saparyánti ǀ prá-cetasaḥ ǀ

vratā́ni ǀ asya ǀ saścire ǀ purū́ṇi ǀ pūrvá-cittaye ǀ vásvīḥ ǀ ánu ǀ sva-rā́jyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tāḥ ǀ asya ǀ namasā ǀ sahaḥ ǀ saparyanti ǀ pra-cetasaḥ ǀ

vratāni ǀ asya ǀ saścire ǀ purūṇi ǀ pūrva-cittaye ǀ vasvīḥ ǀ anu ǀ sva-rājyam ǁ

01.084.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रो॑ दधी॒चो अ॒स्थभि॑र्वृ॒त्राण्यप्र॑तिष्कुतः ।

ज॒घान॑ नव॒तीर्नव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः ।

जघान नवतीर्नव ॥

Samhita Transcription Accented

índro dadhīcó asthábhirvṛtrā́ṇyápratiṣkutaḥ ǀ

jaghā́na navatī́rnáva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indro dadhīco asthabhirvṛtrāṇyapratiṣkutaḥ ǀ

jaghāna navatīrnava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । द॒धी॒चः । अ॒स्थऽभिः॑ । वृ॒त्राणि॑ । अप्र॑तिऽस्कुतः ।

ज॒घान॑ । न॒व॒तीः । नव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । दधीचः । अस्थऽभिः । वृत्राणि । अप्रतिऽस्कुतः ।

जघान । नवतीः । नव ॥

Padapatha Transcription Accented

índraḥ ǀ dadhīcáḥ ǀ asthá-bhiḥ ǀ vṛtrā́ṇi ǀ áprati-skutaḥ ǀ

jaghā́na ǀ navatī́ḥ ǀ náva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indraḥ ǀ dadhīcaḥ ǀ astha-bhiḥ ǀ vṛtrāṇi ǀ aprati-skutaḥ ǀ

jaghāna ǀ navatīḥ ǀ nava ǁ

01.084.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.092   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒च्छन्नश्व॑स्य॒ यच्छिरः॒ पर्व॑ते॒ष्वप॑श्रितं ।

तद्वि॑दच्छर्य॒णाव॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितं ।

तद्विदच्छर्यणावति ॥

Samhita Transcription Accented

icchánnáśvasya yácchíraḥ párvateṣvápaśritam ǀ

tádvidaccharyaṇā́vati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

icchannaśvasya yacchiraḥ parvateṣvapaśritam ǀ

tadvidaccharyaṇāvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒च्छन् । अश्व॑स्य । यत् । शिरः॑ । पर्व॑तेषु । अप॑ऽश्रितम् ।

तत् । वि॒द॒त् । श॒र्य॒णाऽव॑ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इच्छन् । अश्वस्य । यत् । शिरः । पर्वतेषु । अपऽश्रितम् ।

तत् । विदत् । शर्यणाऽवति ॥

Padapatha Transcription Accented

icchán ǀ áśvasya ǀ yát ǀ śíraḥ ǀ párvateṣu ǀ ápa-śritam ǀ

tát ǀ vidat ǀ śaryaṇā́-vati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

icchan ǀ aśvasya ǀ yat ǀ śiraḥ ǀ parvateṣu ǀ apa-śritam ǀ

tat ǀ vidat ǀ śaryaṇā-vati ǁ

01.084.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.093   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत्राह॒ गोर॑मन्वत॒ नाम॒ त्वष्टु॑रपी॒च्यं॑ ।

इ॒त्था चं॒द्रम॑सो गृ॒हे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यं ।

इत्था चंद्रमसो गृहे ॥

Samhita Transcription Accented

átrā́ha góramanvata nā́ma tváṣṭurapīcyám ǀ

itthā́ candrámaso gṛhé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atrāha goramanvata nāma tvaṣṭurapīcyam ǀ

itthā candramaso gṛhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अत्र॑ । अह॑ । गोः । अ॒म॒न्व॒त॒ । नाम॑ । त्वष्टुः॑ । अ॒पी॒च्य॑म् ।

इ॒त्था । च॒न्द्रम॑सः । गृ॒हे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अत्र । अह । गोः । अमन्वत । नाम । त्वष्टुः । अपीच्यम् ।

इत्था । चन्द्रमसः । गृहे ॥

Padapatha Transcription Accented

átra ǀ áha ǀ góḥ ǀ amanvata ǀ nā́ma ǀ tváṣṭuḥ ǀ apīcyám ǀ

itthā́ ǀ candrámasaḥ ǀ gṛhé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atra ǀ aha ǀ goḥ ǀ amanvata ǀ nāma ǀ tvaṣṭuḥ ǀ apīcyam ǀ

itthā ǀ candramasaḥ ǀ gṛhe ǁ

01.084.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.094   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

को अ॒द्य युं॑क्ते धु॒रि गा ऋ॒तस्य॒ शिमी॑वतो भा॒मिनो॑ दुर्हृणा॒यून् ।

आ॒सन्नि॑षून्हृ॒त्स्वसो॑ मयो॒भून्य ए॑षां भृ॒त्यामृ॒णध॒त्स जी॑वात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

को अद्य युंक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हृणायून् ।

आसन्निषून्हृत्स्वसो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात् ॥

Samhita Transcription Accented

kó adyá yuṅkte dhurí gā́ ṛtásya śímīvato bhāmíno durhṛṇāyū́n ǀ

āsánniṣūnhṛtsváso mayobhū́nyá eṣām bhṛtyā́mṛṇádhatsá jīvāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ko adya yuṅkte dhuri gā ṛtasya śimīvato bhāmino durhṛṇāyūn ǀ

āsanniṣūnhṛtsvaso mayobhūnya eṣām bhṛtyāmṛṇadhatsa jīvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । अ॒द्य । यु॒ङ्क्ते॒ । धु॒रि । गाः । ऋ॒तस्य॑ । शिमी॑ऽवतः । भा॒मिनः॑ । दुः॒ऽहृ॒णा॒यून् ।

आ॒सन्ऽइ॑षून् । हृ॒त्सु॒ऽअसः॑ । म॒यः॒ऽभून् । यः । ए॒षा॒म् । भृ॒त्याम् । ऋ॒णध॑त् । सः । जी॒वा॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । अद्य । युङ्क्ते । धुरि । गाः । ऋतस्य । शिमीऽवतः । भामिनः । दुःऽहृणायून् ।

आसन्ऽइषून् । हृत्सुऽअसः । मयःऽभून् । यः । एषाम् । भृत्याम् । ऋणधत् । सः । जीवात् ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ adyá ǀ yuṅkte ǀ dhurí ǀ gā́ḥ ǀ ṛtásya ǀ śímī-vataḥ ǀ bhāmínaḥ ǀ duḥ-hṛṇāyū́n ǀ

āsán-iṣūn ǀ hṛtsu-ásaḥ ǀ mayaḥ-bhū́n ǀ yáḥ ǀ eṣām ǀ bhṛtyā́m ǀ ṛṇádhat ǀ sáḥ ǀ jīvāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ adya ǀ yuṅkte ǀ dhuri ǀ gāḥ ǀ ṛtasya ǀ śimī-vataḥ ǀ bhāminaḥ ǀ duḥ-hṛṇāyūn ǀ

āsan-iṣūn ǀ hṛtsu-asaḥ ǀ mayaḥ-bhūn ǀ yaḥ ǀ eṣām ǀ bhṛtyām ǀ ṛṇadhat ǀ saḥ ǀ jīvāt ǁ

01.084.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क ई॑षते तु॒ज्यते॒ को बि॑भाय॒ को मं॑सते॒ संत॒मिंद्रं॒ को अंति॑ ।

कस्तो॒काय॒ क इभा॑यो॒त रा॒येऽधि॑ ब्रवत्त॒न्वे॒३॒॑ को जना॑य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते संतमिंद्रं को अंति ।

कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि ब्रवत्तन्वे को जनाय ॥

Samhita Transcription Accented

ká īṣate tujyáte kó bibhāya kó maṃsate sántamíndram kó ánti ǀ

kástokā́ya ká íbhāyotá rāyé’dhi bravattanvé kó jánāya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ka īṣate tujyate ko bibhāya ko maṃsate santamindram ko anti ǀ

kastokāya ka ibhāyota rāye’dhi bravattanve ko janāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । ई॒ष॒ते॒ । तु॒ज्यते॑ । कः । बि॒भा॒य॒ । कः । मं॒स॒ते॒ । सन्त॑म् । इन्द्र॑म् । कः । अन्ति॑ ।

कः । तो॒काय॑ । कः । इभा॑य । उ॒त । रा॒ये । अधि॑ । ब्र॒व॒त् । त॒न्वे॑ । कः । जना॑य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । ईषते । तुज्यते । कः । बिभाय । कः । मंसते । सन्तम् । इन्द्रम् । कः । अन्ति ।

कः । तोकाय । कः । इभाय । उत । राये । अधि । ब्रवत् । तन्वे । कः । जनाय ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ īṣate ǀ tujyáte ǀ káḥ ǀ bibhāya ǀ káḥ ǀ maṃsate ǀ sántam ǀ índram ǀ káḥ ǀ ánti ǀ

káḥ ǀ tokā́ya ǀ káḥ ǀ íbhāya ǀ utá ǀ rāyé ǀ ádhi ǀ bravat ǀ tanvé ǀ káḥ ǀ jánāya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ īṣate ǀ tujyate ǀ kaḥ ǀ bibhāya ǀ kaḥ ǀ maṃsate ǀ santam ǀ indram ǀ kaḥ ǀ anti ǀ

kaḥ ǀ tokāya ǀ kaḥ ǀ ibhāya ǀ uta ǀ rāye ǀ adhi ǀ bravat ǀ tanve ǀ kaḥ ǀ janāya ǁ

01.084.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

को अ॒ग्निमी॑ट्टे ह॒विषा॑ घृ॒तेन॑ स्रु॒चा य॑जाता ऋ॒तुभि॑र्ध्रु॒वेभिः॑ ।

कस्मै॑ दे॒वा आ व॑हाना॒शु होम॒ को मं॑सते वी॒तिहो॑त्रः सुदे॒वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

को अग्निमीट्टे हविषा घृतेन स्रुचा यजाता ऋतुभिर्ध्रुवेभिः ।

कस्मै देवा आ वहानाशु होम को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥

Samhita Transcription Accented

kó agnímīṭṭe havíṣā ghṛténa srucā́ yajātā ṛtúbhirdhruvébhiḥ ǀ

kásmai devā́ ā́ vahānāśú hóma kó maṃsate vītíhotraḥ sudeváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ko agnimīṭṭe haviṣā ghṛtena srucā yajātā ṛtubhirdhruvebhiḥ ǀ

kasmai devā ā vahānāśu homa ko maṃsate vītihotraḥ sudevaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । अ॒ग्निम् । ई॒ट्टे॒ । ह॒विषा॑ । घृ॒तेन॑ । स्रु॒चा । य॒जा॒तै॒ । ऋ॒तुऽभिः॑ । ध्रु॒वेभिः॑ ।

कस्मै॑ । दे॒वाः । आ । व॒हा॒न् । आ॒शु । होम॑ । कः । मं॒स॒ते॒ । वी॒तिऽहो॑त्रः । सु॒ऽदे॒वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । अग्निम् । ईट्टे । हविषा । घृतेन । स्रुचा । यजातै । ऋतुऽभिः । ध्रुवेभिः ।

कस्मै । देवाः । आ । वहान् । आशु । होम । कः । मंसते । वीतिऽहोत्रः । सुऽदेवः ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ agním ǀ īṭṭe ǀ havíṣā ǀ ghṛténa ǀ srucā́ ǀ yajātai ǀ ṛtú-bhiḥ ǀ dhruvébhiḥ ǀ

kásmai ǀ devā́ḥ ǀ ā́ ǀ vahān ǀ āśú ǀ hóma ǀ káḥ ǀ maṃsate ǀ vītí-hotraḥ ǀ su-deváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ agnim ǀ īṭṭe ǀ haviṣā ǀ ghṛtena ǀ srucā ǀ yajātai ǀ ṛtu-bhiḥ ǀ dhruvebhiḥ ǀ

kasmai ǀ devāḥ ǀ ā ǀ vahān ǀ āśu ǀ homa ǀ kaḥ ǀ maṃsate ǀ vīti-hotraḥ ǀ su-devaḥ ǁ

01.084.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.097   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वमं॒ग प्र शं॑सिषो दे॒वः श॑विष्ठ॒ मर्त्यं॑ ।

न त्वद॒न्यो म॑घवन्नस्ति मर्डि॒तेंद्र॒ ब्रवी॑मि ते॒ वचः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमंग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यं ।

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेंद्र ब्रवीमि ते वचः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámaṅgá prá śaṃsiṣo deváḥ śaviṣṭha mártyam ǀ

ná tvádanyó maghavannasti marḍiténdra brávīmi te vácaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamaṅga pra śaṃsiṣo devaḥ śaviṣṭha martyam ǀ

na tvadanyo maghavannasti marḍitendra bravīmi te vacaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ङ्ग । प्र । शं॒सि॒षः॒ । दे॒वः । श॒वि॒ष्ठ॒ । मर्त्य॑म् ।

न । त्वत् । अ॒न्यः । म॒घ॒ऽव॒न् । अ॒स्ति॒ । म॒र्डि॒ता । इन्द्र॑ । ब्रवी॑मि । ते॒ । वचः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अङ्ग । प्र । शंसिषः । देवः । शविष्ठ । मर्त्यम् ।

न । त्वत् । अन्यः । मघऽवन् । अस्ति । मर्डिता । इन्द्र । ब्रवीमि । ते । वचः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ aṅgá ǀ prá ǀ śaṃsiṣaḥ ǀ deváḥ ǀ śaviṣṭha ǀ mártyam ǀ

ná ǀ tvát ǀ anyáḥ ǀ magha-van ǀ asti ǀ marḍitā́ ǀ índra ǀ brávīmi ǀ te ǀ vácaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ aṅga ǀ pra ǀ śaṃsiṣaḥ ǀ devaḥ ǀ śaviṣṭha ǀ martyam ǀ

na ǀ tvat ǀ anyaḥ ǀ magha-van ǀ asti ǀ marḍitā ǀ indra ǀ bravīmi ǀ te ǀ vacaḥ ǁ

01.084.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.13.098   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा ते॒ राधां॑सि॒ मा त॑ ऊ॒तयो॑ वसो॒ऽस्मान्कदा॑ च॒ना द॑भन् ।

विश्वा॑ च न उपमिमी॒हि मा॑नुष॒ वसू॑नि चर्ष॒णिभ्य॒ आ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चना दभन् ।

विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ te rā́dhāṃsi mā́ ta ūtáyo vaso’smā́nkádā canā́ dabhan ǀ

víśvā ca na upamimīhí mānuṣa vásūni carṣaṇíbhya ā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā te rādhāṃsi mā ta ūtayo vaso’smānkadā canā dabhan ǀ

viśvā ca na upamimīhi mānuṣa vasūni carṣaṇibhya ā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । ते॒ । राधां॑सि । मा । ते॒ । ऊ॒तयः॑ । व॒सो॒ इति॑ । अ॒स्मान् । कदा॑ । च॒न । द॒भ॒न् ।

विश्वा॑ । च॒ । नः॒ । उ॒प॒ऽमि॒मी॒हि । मा॒नु॒ष॒ । वसू॑नि । च॒र्ष॒णिऽभ्यः॑ । आ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । ते । राधांसि । मा । ते । ऊतयः । वसो इति । अस्मान् । कदा । चन । दभन् ।

विश्वा । च । नः । उपऽमिमीहि । मानुष । वसूनि । चर्षणिऽभ्यः । आ ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ te ǀ rā́dhāṃsi ǀ mā́ ǀ te ǀ ūtáyaḥ ǀ vaso íti ǀ asmā́n ǀ kádā ǀ caná ǀ dabhan ǀ

víśvā ǀ ca ǀ naḥ ǀ upa-mimīhí ǀ mānuṣa ǀ vásūni ǀ carṣaṇí-bhyaḥ ǀ ā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ te ǀ rādhāṃsi ǀ mā ǀ te ǀ ūtayaḥ ǀ vaso iti ǀ asmān ǀ kadā ǀ cana ǀ dabhan ǀ

viśvā ǀ ca ǀ naḥ ǀ upa-mimīhi ǀ mānuṣa ǀ vasūni ǀ carṣaṇi-bhyaḥ ǀ ā ǁ