SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 85

 

1. Info

To:    maruts
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: jagatī (1, 2, 6, 11); nicṛjjagatī (3, 7, 8); virāḍjagatī (4, 10); virāṭtrisṭup (5); bhuriktriṣṭup (9); triṣṭup (12)

2nd set of styles: jagatī (1-4, 6-11); triṣṭubh (5, 12)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.085.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.14.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र ये शुंभं॑ते॒ जन॑यो॒ न सप्त॑यो॒ याम॑न्रु॒द्रस्य॑ सू॒नवः॑ सु॒दंस॑सः ।

रोद॑सी॒ हि म॒रुत॑श्चक्रि॒रे वृ॒धे मदं॑ति वी॒रा वि॒दथे॑षु॒ घृष्व॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र ये शुंभंते जनयो न सप्तयो यामन्रुद्रस्य सूनवः सुदंससः ।

रोदसी हि मरुतश्चक्रिरे वृधे मदंति वीरा विदथेषु घृष्वयः ॥

Samhita Transcription Accented

prá yé śúmbhante jánayo ná sáptayo yā́manrudrásya sūnávaḥ sudáṃsasaḥ ǀ

ródasī hí marútaścakriré vṛdhé mádanti vīrā́ vidátheṣu ghṛ́ṣvayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra ye śumbhante janayo na saptayo yāmanrudrasya sūnavaḥ sudaṃsasaḥ ǀ

rodasī hi marutaścakrire vṛdhe madanti vīrā vidatheṣu ghṛṣvayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ये । शुम्भ॑न्ते । जन॑यः । न । सप्त॑यः । याम॑न् । रु॒द्रस्य॑ । सू॒नवः॑ । सु॒ऽदंस॑सः ।

रोद॑सी॒ इति॑ । हि । म॒रुतः॑ । च॒क्रि॒रे । वृ॒धे । मद॑न्ति । वी॒राः । वि॒दथे॑षु । घृष्व॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । ये । शुम्भन्ते । जनयः । न । सप्तयः । यामन् । रुद्रस्य । सूनवः । सुऽदंससः ।

रोदसी इति । हि । मरुतः । चक्रिरे । वृधे । मदन्ति । वीराः । विदथेषु । घृष्वयः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yé ǀ śúmbhante ǀ jánayaḥ ǀ ná ǀ sáptayaḥ ǀ yā́man ǀ rudrásya ǀ sūnávaḥ ǀ su-dáṃsasaḥ ǀ

ródasī íti ǀ hí ǀ marútaḥ ǀ cakriré ǀ vṛdhé ǀ mádanti ǀ vīrā́ḥ ǀ vidátheṣu ǀ ghṛ́ṣvayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ ye ǀ śumbhante ǀ janayaḥ ǀ na ǀ saptayaḥ ǀ yāman ǀ rudrasya ǀ sūnavaḥ ǀ su-daṃsasaḥ ǀ

rodasī iti ǀ hi ǀ marutaḥ ǀ cakrire ǀ vṛdhe ǀ madanti ǀ vīrāḥ ǀ vidatheṣu ǀ ghṛṣvayaḥ ǁ

01.085.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.14.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त उ॑क्षि॒तासो॑ महि॒मान॑माशत दि॒वि रु॒द्रासो॒ अधि॑ चक्रिरे॒ सदः॑ ।

अर्चं॑तो अ॒र्कं ज॒नयं॑त इंद्रि॒यमधि॒ श्रियो॑ दधिरे॒ पृश्नि॑मातरः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सदः ।

अर्चंतो अर्कं जनयंत इंद्रियमधि श्रियो दधिरे पृश्निमातरः ॥

Samhita Transcription Accented

tá ukṣitā́so mahimā́namāśata diví rudrā́so ádhi cakrire sádaḥ ǀ

árcanto arkám janáyanta indriyámádhi śríyo dadhire pṛ́śnimātaraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ta ukṣitāso mahimānamāśata divi rudrāso adhi cakrire sadaḥ ǀ

arcanto arkam janayanta indriyamadhi śriyo dadhire pṛśnimātaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । उ॒क्षि॒तासः॑ । म॒हि॒मान॑म् । आ॒श॒त॒ । दि॒वि । रु॒द्रासः॑ । अधि॑ । च॒क्रि॒रे॒ । सदः॑ ।

अर्च॑न्तः । अ॒र्कम् । ज॒नय॑न्तः । इ॒न्द्रि॒यम् । अधि॑ । श्रियः॑ । द॒धि॒रे॒ । पृश्नि॑ऽमातरः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । उक्षितासः । महिमानम् । आशत । दिवि । रुद्रासः । अधि । चक्रिरे । सदः ।

अर्चन्तः । अर्कम् । जनयन्तः । इन्द्रियम् । अधि । श्रियः । दधिरे । पृश्निऽमातरः ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ ukṣitā́saḥ ǀ mahimā́nam ǀ āśata ǀ diví ǀ rudrā́saḥ ǀ ádhi ǀ cakrire ǀ sádaḥ ǀ

árcantaḥ ǀ arkám ǀ janáyantaḥ ǀ indriyám ǀ ádhi ǀ śríyaḥ ǀ dadhire ǀ pṛ́śni-mātaraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ ukṣitāsaḥ ǀ mahimānam ǀ āśata ǀ divi ǀ rudrāsaḥ ǀ adhi ǀ cakrire ǀ sadaḥ ǀ

arcantaḥ ǀ arkam ǀ janayantaḥ ǀ indriyam ǀ adhi ǀ śriyaḥ ǀ dadhire ǀ pṛśni-mātaraḥ ǁ

01.085.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.14.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गोमा॑तरो॒ यच्छु॒भयं॑ते अं॒जिभि॑स्त॒नूषु॑ शु॒भ्रा द॑धिरे वि॒रुक्म॑तः ।

बाधं॑ते॒ विश्व॑मभिमा॒तिन॒मप॒ वर्त्मा॑न्येषा॒मनु॑ रीयते घृ॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गोमातरो यच्छुभयंते अंजिभिस्तनूषु शुभ्रा दधिरे विरुक्मतः ।

बाधंते विश्वमभिमातिनमप वर्त्मान्येषामनु रीयते घृतं ॥

Samhita Transcription Accented

gómātaro yácchubháyante añjíbhistanū́ṣu śubhrā́ dadhire virúkmataḥ ǀ

bā́dhante víśvamabhimātínamápa vártmānyeṣāmánu rīyate ghṛtám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gomātaro yacchubhayante añjibhistanūṣu śubhrā dadhire virukmataḥ ǀ

bādhante viśvamabhimātinamapa vartmānyeṣāmanu rīyate ghṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गोऽमा॑तरः॑ । यत् । शु॒भय॑न्ते । अ॒ञ्जिऽभिः॑ । त॒नूषु॑ । शु॒भ्राः । द॒धि॒रे॒ । वि॒रुक्म॑तः ।

बाध॑न्ते । विश्व॑म् । अ॒भि॒ऽमा॒तिन॑म् । अप॑ । वर्त्मा॑नि । ए॒षा॒म् । अनु॑ । री॒य॒ते॒ । घृ॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गोऽमातरः । यत् । शुभयन्ते । अञ्जिऽभिः । तनूषु । शुभ्राः । दधिरे । विरुक्मतः ।

बाधन्ते । विश्वम् । अभिऽमातिनम् । अप । वर्त्मानि । एषाम् । अनु । रीयते । घृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

gó-mātaraḥ ǀ yát ǀ śubháyante ǀ añjí-bhiḥ ǀ tanū́ṣu ǀ śubhrā́ḥ ǀ dadhire ǀ virúkmataḥ ǀ

bā́dhante ǀ víśvam ǀ abhi-mātínam ǀ ápa ǀ vártmāni ǀ eṣām ǀ ánu ǀ rīyate ǀ ghṛtám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

go-mātaraḥ ǀ yat ǀ śubhayante ǀ añji-bhiḥ ǀ tanūṣu ǀ śubhrāḥ ǀ dadhire ǀ virukmataḥ ǀ

bādhante ǀ viśvam ǀ abhi-mātinam ǀ apa ǀ vartmāni ǀ eṣām ǀ anu ǀ rīyate ǀ ghṛtam ǁ

01.085.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.14.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि ये भ्राजं॑ते॒ सुम॑खास ऋ॒ष्टिभिः॑ प्रच्या॒वयं॑तो॒ अच्यु॑ता चि॒दोज॑सा ।

म॒नो॒जुवो॒ यन्म॑रुतो॒ रथे॒ष्वा वृष॑व्रातासः॒ पृष॑ती॒रयु॑ग्ध्वं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि ये भ्राजंते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयंतो अच्युता चिदोजसा ।

मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषव्रातासः पृषतीरयुग्ध्वं ॥

Samhita Transcription Accented

ví yé bhrā́jante súmakhāsa ṛṣṭíbhiḥ pracyāváyanto ácyutā cidójasā ǀ

manojúvo yánmaruto rátheṣvā́ vṛ́ṣavrātāsaḥ pṛ́ṣatīráyugdhvam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi ye bhrājante sumakhāsa ṛṣṭibhiḥ pracyāvayanto acyutā cidojasā ǀ

manojuvo yanmaruto ratheṣvā vṛṣavrātāsaḥ pṛṣatīrayugdhvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । ये । भ्राज॑न्ते । सुऽम॑खासः । ऋ॒ष्टिऽभिः॑ । प्र॒ऽच्य॒वय॑न्तः । अच्यु॑ता । चि॒त् । ओज॑सा ।

म॒नः॒ऽजुवः॑ । यत् । म॒रु॒तः॒ । रथे॑षु । आ । वृष॑ऽव्रातासः । पृष॑तीः । अयु॑ग्ध्वम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । ये । भ्राजन्ते । सुऽमखासः । ऋष्टिऽभिः । प्रऽच्यवयन्तः । अच्युता । चित् । ओजसा ।

मनःऽजुवः । यत् । मरुतः । रथेषु । आ । वृषऽव्रातासः । पृषतीः । अयुग्ध्वम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ yé ǀ bhrā́jante ǀ sú-makhāsaḥ ǀ ṛṣṭí-bhiḥ ǀ pra-cyaváyantaḥ ǀ ácyutā ǀ cit ǀ ójasā ǀ

manaḥ-júvaḥ ǀ yát ǀ marutaḥ ǀ rátheṣu ǀ ā́ ǀ vṛ́ṣa-vrātāsaḥ ǀ pṛ́ṣatīḥ ǀ áyugdhvam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ ye ǀ bhrājante ǀ su-makhāsaḥ ǀ ṛṣṭi-bhiḥ ǀ pra-cyavayantaḥ ǀ acyutā ǀ cit ǀ ojasā ǀ

manaḥ-juvaḥ ǀ yat ǀ marutaḥ ǀ ratheṣu ǀ ā ǀ vṛṣa-vrātāsaḥ ǀ pṛṣatīḥ ǀ ayugdhvam ǁ

01.085.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.14.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यद्रथे॑षु॒ पृष॑ती॒रयु॑ग्ध्वं॒ वाजे॒ अद्रिं॑ मरुतो रं॒हयं॑तः ।

उ॒तारु॒षस्य॒ वि ष्यं॑ति॒ धारा॒श्चर्मे॑वो॒दभि॒र्व्युं॑दंति॒ भूम॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यद्रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं वाजे अद्रिं मरुतो रंहयंतः ।

उतारुषस्य वि ष्यंति धाराश्चर्मेवोदभिर्व्युंदंति भूम ॥

Samhita Transcription Accented

prá yádrátheṣu pṛ́ṣatīráyugdhvam vā́je ádrim maruto raṃháyantaḥ ǀ

utā́ruṣásya ví ṣyanti dhā́rāścármevodábhirvyúndanti bhū́ma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yadratheṣu pṛṣatīrayugdhvam vāje adrim maruto raṃhayantaḥ ǀ

utāruṣasya vi ṣyanti dhārāścarmevodabhirvyundanti bhūma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । रथे॑षु । पृष॑तीः । अयु॑ग्ध्वम् । वाजे॑ । अद्रि॑म् । म॒रु॒तः॒ । रं॒हय॑न्तः ।

उ॒त । अ॒रु॒षस्य॑ । वि । स्य॒न्ति॒ । धाराः॑ । चर्म॑ऽइव । उ॒दऽभिः॑ । वि । उ॒न्द॒न्ति॒ । भूम॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । रथेषु । पृषतीः । अयुग्ध्वम् । वाजे । अद्रिम् । मरुतः । रंहयन्तः ।

उत । अरुषस्य । वि । स्यन्ति । धाराः । चर्मऽइव । उदऽभिः । वि । उन्दन्ति । भूम ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yát ǀ rátheṣu ǀ pṛ́ṣatīḥ ǀ áyugdhvam ǀ vā́je ǀ ádrim ǀ marutaḥ ǀ raṃháyantaḥ ǀ

utá ǀ aruṣásya ǀ ví ǀ syanti ǀ dhā́rāḥ ǀ cárma-iva ǀ udá-bhiḥ ǀ ví ǀ undanti ǀ bhū́ma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yat ǀ ratheṣu ǀ pṛṣatīḥ ǀ ayugdhvam ǀ vāje ǀ adrim ǀ marutaḥ ǀ raṃhayantaḥ ǀ

uta ǀ aruṣasya ǀ vi ǀ syanti ǀ dhārāḥ ǀ carma-iva ǀ uda-bhiḥ ǀ vi ǀ undanti ǀ bhūma ǁ

01.085.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.14.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ वो॑ वहंतु॒ सप्त॑यो रघु॒ष्यदो॑ रघु॒पत्वा॑नः॒ प्र जि॑गात बा॒हुभिः॑ ।

सीद॒ता ब॒र्हिरु॒रु वः॒ सद॑स्कृ॒तं मा॒दय॑ध्वं मरुतो॒ मध्वो॒ अंध॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ वो वहंतु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः ।

सीदता बर्हिरुरु वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अंधसः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ vo vahantu sáptayo raghuṣyádo raghupátvānaḥ prá jigāta bāhúbhiḥ ǀ

sī́datā́ barhírurú vaḥ sádaskṛtám mādáyadhvam maruto mádhvo ándhasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā vo vahantu saptayo raghuṣyado raghupatvānaḥ pra jigāta bāhubhiḥ ǀ

sīdatā barhiruru vaḥ sadaskṛtam mādayadhvam maruto madhvo andhasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । वः॒ । व॒ह॒न्तु॒ । सप्त॑यः । र॒घु॒ऽस्यदः॑ । र॒घु॒ऽपत्वा॑नः । प्र । जि॒गा॒त॒ । बा॒हुऽभिः॑ ।

सीद॑त । आ । ब॒र्हिः । उ॒रु । वः॒ । सदः॑ । कृ॒तम् । मा॒दय॑ध्वम् । म॒रु॒तः॒ । मध्वः॑ । अन्ध॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । वः । वहन्तु । सप्तयः । रघुऽस्यदः । रघुऽपत्वानः । प्र । जिगात । बाहुऽभिः ।

सीदत । आ । बर्हिः । उरु । वः । सदः । कृतम् । मादयध्वम् । मरुतः । मध्वः । अन्धसः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ vaḥ ǀ vahantu ǀ sáptayaḥ ǀ raghu-syádaḥ ǀ raghu-pátvānaḥ ǀ prá ǀ jigāta ǀ bāhú-bhiḥ ǀ

sī́data ǀ ā́ ǀ barhíḥ ǀ urú ǀ vaḥ ǀ sádaḥ ǀ kṛtám ǀ mādáyadhvam ǀ marutaḥ ǀ mádhvaḥ ǀ ándhasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ vaḥ ǀ vahantu ǀ saptayaḥ ǀ raghu-syadaḥ ǀ raghu-patvānaḥ ǀ pra ǀ jigāta ǀ bāhu-bhiḥ ǀ

sīdata ǀ ā ǀ barhiḥ ǀ uru ǀ vaḥ ǀ sadaḥ ǀ kṛtam ǀ mādayadhvam ǀ marutaḥ ǀ madhvaḥ ǀ andhasaḥ ǁ

01.085.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते॑ऽवर्धंत॒ स्वत॑वसो महित्व॒ना नाकं॑ त॒स्थुरु॒रु च॑क्रिरे॒ सदः॑ ।

विष्णु॒र्यद्धाव॒द्वृष॑णं मद॒च्युतं॒ वयो॒ न सी॑द॒न्नधि॑ ब॒र्हिषि॑ प्रि॒ये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तेऽवर्धंत स्वतवसो महित्वना नाकं तस्थुरुरु चक्रिरे सदः ।

विष्णुर्यद्धावद्वृषणं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि बर्हिषि प्रिये ॥

Samhita Transcription Accented

té’vardhanta svátavaso mahitvanā́ nā́kam tasthúrurú cakrire sádaḥ ǀ

víṣṇuryáddhā́vadvṛ́ṣaṇam madacyútam váyo ná sīdannádhi barhíṣi priyé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te’vardhanta svatavaso mahitvanā nākam tasthururu cakrire sadaḥ ǀ

viṣṇuryaddhāvadvṛṣaṇam madacyutam vayo na sīdannadhi barhiṣi priye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । अ॒व॒र्ध॒न्त॒ । स्वऽत॑वसः । म॒हि॒ऽत्व॒ना । आ । नाक॑म् । त॒स्थुः । उ॒रु । च॒क्रि॒रे॒ । सदः॑ ।

विष्णुः॑ । यत् । ह॒ । आव॑त् । वृष॑णम् । म॒द॒ऽच्युत॑म् । वयः॑ । न । सी॒द॒न् । अधि॑ । ब॒र्हिषि॑ । प्रि॒ये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । अवर्धन्त । स्वऽतवसः । महिऽत्वना । आ । नाकम् । तस्थुः । उरु । चक्रिरे । सदः ।

विष्णुः । यत् । ह । आवत् । वृषणम् । मदऽच्युतम् । वयः । न । सीदन् । अधि । बर्हिषि । प्रिये ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ avardhanta ǀ svá-tavasaḥ ǀ mahi-tvanā́ ǀ ā́ ǀ nā́kam ǀ tasthúḥ ǀ urú ǀ cakrire ǀ sádaḥ ǀ

víṣṇuḥ ǀ yát ǀ ha ǀ ā́vat ǀ vṛ́ṣaṇam ǀ mada-cyútam ǀ váyaḥ ǀ ná ǀ sīdan ǀ ádhi ǀ barhíṣi ǀ priyé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ avardhanta ǀ sva-tavasaḥ ǀ mahi-tvanā ǀ ā ǀ nākam ǀ tasthuḥ ǀ uru ǀ cakrire ǀ sadaḥ ǀ

viṣṇuḥ ǀ yat ǀ ha ǀ āvat ǀ vṛṣaṇam ǀ mada-cyutam ǀ vayaḥ ǀ na ǀ sīdan ǀ adhi ǀ barhiṣi ǀ priye ǁ

01.085.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शूरा॑ इ॒वेद्युयु॑धयो॒ न जग्म॑यः श्रव॒स्यवो॒ न पृत॑नासु येतिरे ।

भयं॑ते॒ विश्वा॒ भुव॑ना म॒रुद्भ्यो॒ राजा॑न इव त्वे॒षसं॑दृशो॒ नरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शूरा इवेद्युयुधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनासु येतिरे ।

भयंते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो राजान इव त्वेषसंदृशो नरः ॥

Samhita Transcription Accented

śū́rā ivédyúyudhayo ná jágmayaḥ śravasyávo ná pṛ́tanāsu yetire ǀ

bháyante víśvā bhúvanā marúdbhyo rā́jāna iva tveṣásaṃdṛśo náraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śūrā ivedyuyudhayo na jagmayaḥ śravasyavo na pṛtanāsu yetire ǀ

bhayante viśvā bhuvanā marudbhyo rājāna iva tveṣasaṃdṛśo naraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शूराः॑ऽइव । इत् । युयु॑धयः । न । जग्म॑यः । श्र॒व॒स्यवः॑ । न । पृत॑नासु । ये॒ति॒रे॒ ।

भय॑न्ते । विश्वा॑ । भुव॑ना । म॒रुत्ऽभ्यः॑ । राजा॑नःऽइव । त्वे॒षऽसं॑दृशः । नरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शूराःऽइव । इत् । युयुधयः । न । जग्मयः । श्रवस्यवः । न । पृतनासु । येतिरे ।

भयन्ते । विश्वा । भुवना । मरुत्ऽभ्यः । राजानःऽइव । त्वेषऽसंदृशः । नरः ॥

Padapatha Transcription Accented

śū́rāḥ-iva ǀ ít ǀ yúyudhayaḥ ǀ ná ǀ jágmayaḥ ǀ śravasyávaḥ ǀ ná ǀ pṛ́tanāsu ǀ yetire ǀ

bháyante ǀ víśvā ǀ bhúvanā ǀ marút-bhyaḥ ǀ rā́jānaḥ-iva ǀ tveṣá-saṃdṛśaḥ ǀ náraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śūrāḥ-iva ǀ it ǀ yuyudhayaḥ ǀ na ǀ jagmayaḥ ǀ śravasyavaḥ ǀ na ǀ pṛtanāsu ǀ yetire ǀ

bhayante ǀ viśvā ǀ bhuvanā ǀ marut-bhyaḥ ǀ rājānaḥ-iva ǀ tveṣa-saṃdṛśaḥ ǀ naraḥ ǁ

01.085.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वष्टा॒ यद्वज्रं॒ सुकृ॑तं हिर॒ण्ययं॑ स॒हस्र॑भृष्टिं॒ स्वपा॒ अव॑र्तयत् ।

ध॒त्त इंद्रो॒ नर्यपां॑सि॒ कर्त॒वेऽह॑न्वृ॒त्रं निर॒पामौ॑ब्जदर्ण॒वं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वष्टा यद्वज्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्तयत् ।

धत्त इंद्रो नर्यपांसि कर्तवेऽहन्वृत्रं निरपामौब्जदर्णवं ॥

Samhita Transcription Accented

tváṣṭā yádvájram súkṛtam hiraṇyáyam sahásrabhṛṣṭim svápā ávartayat ǀ

dhattá índro náryápāṃsi kártavé’hanvṛtrám nírapā́maubjadarṇavám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvaṣṭā yadvajram sukṛtam hiraṇyayam sahasrabhṛṣṭim svapā avartayat ǀ

dhatta indro naryapāṃsi kartave’hanvṛtram nirapāmaubjadarṇavam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वष्टा॑ । यत् । वज्र॑म् । सुऽकृ॑तम् । हि॒र॒ण्यय॑म् । स॒हस्र॑ऽभृष्टिम् । सु॒ऽअपाः॑ । अव॑र्तयत् ।

ध॒त्ते । इन्द्रः॑ । नरि॑ । अपां॑सि । कर्त॑वे । अह॑न् । वृ॒त्रम् । निः । अ॒पाम् । औ॒ब्ज॒त् । अ॒र्ण॒वम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वष्टा । यत् । वज्रम् । सुऽकृतम् । हिरण्ययम् । सहस्रऽभृष्टिम् । सुऽअपाः । अवर्तयत् ।

धत्ते । इन्द्रः । नरि । अपांसि । कर्तवे । अहन् । वृत्रम् । निः । अपाम् । औब्जत् । अर्णवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tváṣṭā ǀ yát ǀ vájram ǀ sú-kṛtam ǀ hiraṇyáyam ǀ sahásra-bhṛṣṭim ǀ su-ápāḥ ǀ ávartayat ǀ

dhatté ǀ índraḥ ǀ nári ǀ ápāṃsi ǀ kártave ǀ áhan ǀ vṛtrám ǀ níḥ ǀ apā́m ǀ aubjat ǀ arṇavám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvaṣṭā ǀ yat ǀ vajram ǀ su-kṛtam ǀ hiraṇyayam ǀ sahasra-bhṛṣṭim ǀ su-apāḥ ǀ avartayat ǀ

dhatte ǀ indraḥ ǀ nari ǀ apāṃsi ǀ kartave ǀ ahan ǀ vṛtram ǀ niḥ ǀ apām ǀ aubjat ǀ arṇavam ǁ

01.085.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वं नु॑नुद्रेऽव॒तं त ओज॑सा दादृहा॒णं चि॑द्बिभिदु॒र्वि पर्व॑तं ।

धमं॑तो वा॒णं म॒रुतः॑ सु॒दान॑वो॒ मदे॒ सोम॑स्य॒ रण्या॑नि चक्रिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वं नुनुद्रेऽवतं त ओजसा दादृहाणं चिद्बिभिदुर्वि पर्वतं ।

धमंतो वाणं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥

Samhita Transcription Accented

ūrdhvám nunudre’vatám tá ójasā dādṛhāṇám cidbibhidurví párvatam ǀ

dhámanto vāṇám marútaḥ sudā́navo máde sómasya ráṇyāni cakrire ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ūrdhvam nunudre’vatam ta ojasā dādṛhāṇam cidbibhidurvi parvatam ǀ

dhamanto vāṇam marutaḥ sudānavo made somasya raṇyāni cakrire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वम् । नु॒नु॒द्रे॒ । अ॒व॒तम् । ते । ओज॑सा । द॒दृ॒हा॒णम् । चि॒त् । बि॒भि॒दुः॒ । वि । पर्व॑तम् ।

धम॑न्तः । वा॒णम् । म॒रुतः॑ । सु॒ऽदान॑वः । मदे॑ । सोम॑स्य । रण्या॑नि । च॒क्रि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वम् । नुनुद्रे । अवतम् । ते । ओजसा । ददृहाणम् । चित् । बिभिदुः । वि । पर्वतम् ।

धमन्तः । वाणम् । मरुतः । सुऽदानवः । मदे । सोमस्य । रण्यानि । चक्रिरे ॥

Padapatha Transcription Accented

ūrdhvám ǀ nunudre ǀ avatám ǀ té ǀ ójasā ǀ dadṛhāṇám ǀ cit ǀ bibhiduḥ ǀ ví ǀ párvatam ǀ

dhámantaḥ ǀ vāṇám ǀ marútaḥ ǀ su-dā́navaḥ ǀ máde ǀ sómasya ǀ ráṇyāni ǀ cakrire ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ūrdhvam ǀ nunudre ǀ avatam ǀ te ǀ ojasā ǀ dadṛhāṇam ǀ cit ǀ bibhiduḥ ǀ vi ǀ parvatam ǀ

dhamantaḥ ǀ vāṇam ǀ marutaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ made ǀ somasya ǀ raṇyāni ǀ cakrire ǁ

01.085.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जि॒ह्मं नु॑नुद्रेऽव॒तं तया॑ दि॒शासिं॑च॒न्नुत्सं॒ गोत॑माय तृ॒ष्णजे॑ ।

आ ग॑च्छंती॒मव॑सा चि॒त्रभा॑नवः॒ कामं॒ विप्र॑स्य तर्पयंत॒ धाम॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जिह्मं नुनुद्रेऽवतं तया दिशासिंचन्नुत्सं गोतमाय तृष्णजे ।

आ गच्छंतीमवसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य तर्पयंत धामभिः ॥

Samhita Transcription Accented

jihmám nunudre’vatám táyā diśā́siñcannútsam gótamāya tṛṣṇáje ǀ

ā́ gacchantīmávasā citrábhānavaḥ kā́mam víprasya tarpayanta dhā́mabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jihmam nunudre’vatam tayā diśāsiñcannutsam gotamāya tṛṣṇaje ǀ

ā gacchantīmavasā citrabhānavaḥ kāmam viprasya tarpayanta dhāmabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जि॒ह्मम् । नु॒नु॒द्रे॒ । अ॒व॒तम् । तया॑ । दि॒शा । असि॑ञ्चन् । उत्स॑म् । गोत॑माय । तृ॒ष्णऽजे॑ ।

आ । ग॒च्छ॒न्ति॒ । ई॒म् । अव॑सा । चि॒त्रऽभा॑नवः । काम॑म् । विप्र॑स्य । त॒र्प॒य॒न्त॒ । धाम॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जिह्मम् । नुनुद्रे । अवतम् । तया । दिशा । असिञ्चन् । उत्सम् । गोतमाय । तृष्णऽजे ।

आ । गच्छन्ति । ईम् । अवसा । चित्रऽभानवः । कामम् । विप्रस्य । तर्पयन्त । धामऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

jihmám ǀ nunudre ǀ avatám ǀ táyā ǀ diśā́ ǀ ásiñcan ǀ útsam ǀ gótamāya ǀ tṛṣṇá-je ǀ

ā́ ǀ gacchanti ǀ īm ǀ ávasā ǀ citrá-bhānavaḥ ǀ kā́mam ǀ víprasya ǀ tarpayanta ǀ dhā́ma-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jihmam ǀ nunudre ǀ avatam ǀ tayā ǀ diśā ǀ asiñcan ǀ utsam ǀ gotamāya ǀ tṛṣṇa-je ǀ

ā ǀ gacchanti ǀ īm ǀ avasā ǀ citra-bhānavaḥ ǀ kāmam ǀ viprasya ǀ tarpayanta ǀ dhāma-bhiḥ ǁ

01.085.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.10.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या वः॒ शर्म॑ शशमा॒नाय॒ संति॑ त्रि॒धातू॑नि दा॒शुषे॑ यच्छ॒ताधि॑ ।

अ॒स्मभ्यं॒ तानि॑ मरुतो॒ वि यं॑त र॒यिं नो॑ धत्त वृषणः सु॒वीरं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या वः शर्म शशमानाय संति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि ।

अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यंत रयिं नो धत्त वृषणः सुवीरं ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ vaḥ śárma śaśamānā́ya sánti tridhā́tūni dāśúṣe yacchatā́dhi ǀ

asmábhyam tā́ni maruto ví yanta rayím no dhatta vṛṣaṇaḥ suvī́ram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā vaḥ śarma śaśamānāya santi tridhātūni dāśuṣe yacchatādhi ǀ

asmabhyam tāni maruto vi yanta rayim no dhatta vṛṣaṇaḥ suvīram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । वः॒ । शर्म॑ । श॒श॒मा॒नाय॑ । सन्ति॑ । त्रि॒ऽधातू॑नि । दा॒शुषे॑ । य॒च्छ॒त॒ । अधि॑ ।

अ॒स्मभ्य॑म् । तानि॑ । म॒रु॒तः॒ । वि । य॒न्त॒ । र॒यिम् । नः॒ । ध॒त्त॒ । वृ॒ष॒णः॒ । सु॒ऽवीर॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । वः । शर्म । शशमानाय । सन्ति । त्रिऽधातूनि । दाशुषे । यच्छत । अधि ।

अस्मभ्यम् । तानि । मरुतः । वि । यन्त । रयिम् । नः । धत्त । वृषणः । सुऽवीरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ ǀ vaḥ ǀ śárma ǀ śaśamānā́ya ǀ sánti ǀ tri-dhā́tūni ǀ dāśúṣe ǀ yacchata ǀ ádhi ǀ

asmábhyam ǀ tā́ni ǀ marutaḥ ǀ ví ǀ yanta ǀ rayím ǀ naḥ ǀ dhatta ǀ vṛṣaṇaḥ ǀ su-vī́ram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yā ǀ vaḥ ǀ śarma ǀ śaśamānāya ǀ santi ǀ tri-dhātūni ǀ dāśuṣe ǀ yacchata ǀ adhi ǀ

asmabhyam ǀ tāni ǀ marutaḥ ǀ vi ǀ yanta ǀ rayim ǀ naḥ ǀ dhatta ǀ vṛṣaṇaḥ ǀ su-vīram ǁ