SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 86

 

1. Info

To:    maruts
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 4, 8, 9); pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (2, 3, 7); nicṛdgāyatrī (5, 6, 10)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.086.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मरु॑तो॒ यस्य॒ हि क्षये॑ पा॒था दि॒वो वि॑महसः ।

स सु॑गो॒पात॑मो॒ जनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः ।

स सुगोपातमो जनः ॥

Samhita Transcription Accented

máruto yásya hí kṣáye pāthā́ divó vimahasaḥ ǀ

sá sugopā́tamo jánaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

maruto yasya hi kṣaye pāthā divo vimahasaḥ ǀ

sa sugopātamo janaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मरु॑तः । यस्य॑ । हि । क्षये॑ । पा॒थ । दि॒वः । वि॒ऽम॒ह॒सः॒ ।

सः । सु॒ऽगो॒पात॑मः । जनः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मरुतः । यस्य । हि । क्षये । पाथ । दिवः । विऽमहसः ।

सः । सुऽगोपातमः । जनः ॥

Padapatha Transcription Accented

márutaḥ ǀ yásya ǀ hí ǀ kṣáye ǀ pāthá ǀ diváḥ ǀ vi-mahasaḥ ǀ

sáḥ ǀ su-gopā́tamaḥ ǀ jánaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

marutaḥ ǀ yasya ǀ hi ǀ kṣaye ǀ pātha ǀ divaḥ ǀ vi-mahasaḥ ǀ

saḥ ǀ su-gopātamaḥ ǀ janaḥ ǁ

01.086.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒ज्ञैर्वा॑ यज्ञवाहसो॒ विप्र॑स्य वा मती॒नां ।

मरु॑तः शृणु॒ता हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यज्ञैर्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनां ।

मरुतः शृणुता हवं ॥

Samhita Transcription Accented

yajñáirvā yajñavāhaso víprasya vā matīnā́m ǀ

márutaḥ śṛṇutā́ hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yajñairvā yajñavāhaso viprasya vā matīnām ǀ

marutaḥ śṛṇutā havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒ज्ञैः । वा॒ । य॒ज्ञ॒ऽवा॒ह॒सः॒ । विप्र॑स्य । वा॒ । म॒ती॒नाम् ।

मरु॑तः । शृ॒णु॒त । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यज्ञैः । वा । यज्ञऽवाहसः । विप्रस्य । वा । मतीनाम् ।

मरुतः । शृणुत । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yajñáiḥ ǀ vā ǀ yajña-vāhasaḥ ǀ víprasya ǀ vā ǀ matīnā́m ǀ

márutaḥ ǀ śṛṇutá ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yajñaiḥ ǀ vā ǀ yajña-vāhasaḥ ǀ viprasya ǀ vā ǀ matīnām ǀ

marutaḥ ǀ śṛṇuta ǀ havam ǁ

01.086.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त वा॒ यस्य॑ वा॒जिनोऽनु॒ विप्र॒मत॑क्षत ।

स गंता॒ गोम॑ति व्र॒जे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत वा यस्य वाजिनोऽनु विप्रमतक्षत ।

स गंता गोमति व्रजे ॥

Samhita Transcription Accented

utá vā yásya vājínó’nu vípramátakṣata ǀ

sá gántā gómati vrajé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta vā yasya vājino’nu vipramatakṣata ǀ

sa gantā gomati vraje ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । वा॒ । यस्य॑ । वा॒जिनः॑ । अनु॑ । विप्र॑म् । अत॑क्षत ।

सः । गन्ता॑ । गोऽम॑ति । व्र॒जे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । वा । यस्य । वाजिनः । अनु । विप्रम् । अतक्षत ।

सः । गन्ता । गोऽमति । व्रजे ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ vā ǀ yásya ǀ vājínaḥ ǀ ánu ǀ vípram ǀ átakṣata ǀ

sáḥ ǀ gántā ǀ gó-mati ǀ vrajé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ vā ǀ yasya ǀ vājinaḥ ǀ anu ǀ vipram ǀ atakṣata ǀ

saḥ ǀ gantā ǀ go-mati ǀ vraje ǁ

01.086.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्य वी॒रस्य॑ ब॒र्हिषि॑ सु॒तः सोमो॒ दिवि॑ष्टिषु ।

उ॒क्थं मद॑श्च शस्यते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य वीरस्य बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु ।

उक्थं मदश्च शस्यते ॥

Samhita Transcription Accented

asyá vīrásya barhíṣi sutáḥ sómo díviṣṭiṣu ǀ

ukthám mádaśca śasyate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya vīrasya barhiṣi sutaḥ somo diviṣṭiṣu ǀ

uktham madaśca śasyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । वी॒रस्य॑ । ब॒र्हिषि॑ । सु॒तः । सोमः॑ । दिवि॑ष्टिषु ।

उ॒क्थम् । मदः॑ । च॒ । श॒स्य॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । वीरस्य । बर्हिषि । सुतः । सोमः । दिविष्टिषु ।

उक्थम् । मदः । च । शस्यते ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ vīrásya ǀ barhíṣi ǀ sutáḥ ǀ sómaḥ ǀ díviṣṭiṣu ǀ

ukthám ǀ mádaḥ ǀ ca ǀ śasyate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ vīrasya ǀ barhiṣi ǀ sutaḥ ǀ somaḥ ǀ diviṣṭiṣu ǀ

uktham ǀ madaḥ ǀ ca ǀ śasyate ǁ

01.086.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्य श्रो॑षं॒त्वा भुवो॒ विश्वा॒ यश्च॑र्ष॒णीर॒भि ।

सूरं॑ चित्स॒स्रुषी॒रिषः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य श्रोषंत्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरभि ।

सूरं चित्सस्रुषीरिषः ॥

Samhita Transcription Accented

asyá śroṣantvā́ bhúvo víśvā yáścarṣaṇī́rabhí ǀ

sū́ram citsasrúṣīríṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya śroṣantvā bhuvo viśvā yaścarṣaṇīrabhi ǀ

sūram citsasruṣīriṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । श्रो॒ष॒न्तु॒ । आ । भुवः॑ । विश्वाः॑ । यः । च॒र्ष॒णीः । अ॒भि ।

सूर॑म् । चि॒त् । स॒स्रुषीः॑ । इषः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । श्रोषन्तु । आ । भुवः । विश्वाः । यः । चर्षणीः । अभि ।

सूरम् । चित् । सस्रुषीः । इषः ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ śroṣantu ǀ ā́ ǀ bhúvaḥ ǀ víśvāḥ ǀ yáḥ ǀ carṣaṇī́ḥ ǀ abhí ǀ

sū́ram ǀ cit ǀ sasrúṣīḥ ǀ íṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ śroṣantu ǀ ā ǀ bhuvaḥ ǀ viśvāḥ ǀ yaḥ ǀ carṣaṇīḥ ǀ abhi ǀ

sūram ǀ cit ǀ sasruṣīḥ ǀ iṣaḥ ǁ

01.086.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पू॒र्वीभि॒र्हि द॑दाशि॒म श॒रद्भि॑र्मरुतो व॒यं ।

अवो॑भिश्चर्षणी॒नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पूर्वीभिर्हि ददाशिम शरद्भिर्मरुतो वयं ।

अवोभिश्चर्षणीनां ॥

Samhita Transcription Accented

pūrvī́bhirhí dadāśimá śarádbhirmaruto vayám ǀ

ávobhiścarṣaṇīnā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pūrvībhirhi dadāśima śaradbhirmaruto vayam ǀ

avobhiścarṣaṇīnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पू॒र्वीभिः॑ । हि । द॒दा॒शि॒म । श॒रत्ऽभिः॑ । म॒रु॒तः॒ । व॒यम् ।

अवः॑ऽभिः । च॒र्ष॒णी॒नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पूर्वीभिः । हि । ददाशिम । शरत्ऽभिः । मरुतः । वयम् ।

अवःऽभिः । चर्षणीनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pūrvī́bhiḥ ǀ hí ǀ dadāśimá ǀ śarát-bhiḥ ǀ marutaḥ ǀ vayám ǀ

ávaḥ-bhiḥ ǀ carṣaṇīnā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pūrvībhiḥ ǀ hi ǀ dadāśima ǀ śarat-bhiḥ ǀ marutaḥ ǀ vayam ǀ

avaḥ-bhiḥ ǀ carṣaṇīnām ǁ

01.086.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒भगः॒ स प्र॑यज्यवो॒ मरु॑तो अस्तु॒ मर्त्यः॑ ।

यस्य॒ प्रयां॑सि॒ पर्ष॑थ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुभगः स प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यः ।

यस्य प्रयांसि पर्षथ ॥

Samhita Transcription Accented

subhágaḥ sá prayajyavo máruto astu mártyaḥ ǀ

yásya práyāṃsi párṣatha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

subhagaḥ sa prayajyavo maruto astu martyaḥ ǀ

yasya prayāṃsi parṣatha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽभगः॑ । सः । प्र॒ऽय॒ज्य॒वः॒ । मरु॑तः । अ॒स्तु॒ । मर्त्यः॑ ।

यस्य॑ । प्रयां॑सि । पर्ष॑थ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽभगः । सः । प्रऽयज्यवः । मरुतः । अस्तु । मर्त्यः ।

यस्य । प्रयांसि । पर्षथ ॥

Padapatha Transcription Accented

su-bhágaḥ ǀ sáḥ ǀ pra-yajyavaḥ ǀ márutaḥ ǀ astu ǀ mártyaḥ ǀ

yásya ǀ práyāṃsi ǀ párṣatha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-bhagaḥ ǀ saḥ ǀ pra-yajyavaḥ ǀ marutaḥ ǀ astu ǀ martyaḥ ǀ

yasya ǀ prayāṃsi ǀ parṣatha ǁ

01.086.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒श॒मा॒नस्य॑ वा नरः॒ स्वेद॑स्य सत्यशवसः ।

वि॒दा काम॑स्य॒ वेन॑तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः ।

विदा कामस्य वेनतः ॥

Samhita Transcription Accented

śaśamānásya vā naraḥ svédasya satyaśavasaḥ ǀ

vidā́ kā́masya vénataḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śaśamānasya vā naraḥ svedasya satyaśavasaḥ ǀ

vidā kāmasya venataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒श॒मा॒नस्य॑ । वा॒ । न॒रः॒ । स्वेद॑स्य । स॒त्य॒ऽश॒व॒सः॒ ।

वि॒द । काम॑स्य । वेन॑तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शशमानस्य । वा । नरः । स्वेदस्य । सत्यऽशवसः ।

विद । कामस्य । वेनतः ॥

Padapatha Transcription Accented

śaśamānásya ǀ vā ǀ naraḥ ǀ svédasya ǀ satya-śavasaḥ ǀ

vidá ǀ kā́masya ǀ vénataḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śaśamānasya ǀ vā ǀ naraḥ ǀ svedasya ǀ satya-śavasaḥ ǀ

vida ǀ kāmasya ǀ venataḥ ǁ

01.086.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यू॒यं तत्स॑त्यशवस आ॒विष्क॑र्त महित्व॒ना ।

विध्य॑ता वि॒द्युता॒ रक्षः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यूयं तत्सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना ।

विध्यता विद्युता रक्षः ॥

Samhita Transcription Accented

yūyám tátsatyaśavasa āvíṣkarta mahitvanā́ ǀ

vídhyatā vidyútā rákṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yūyam tatsatyaśavasa āviṣkarta mahitvanā ǀ

vidhyatā vidyutā rakṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यू॒यम् । तत् । स॒त्य॒ऽश॒व॒सः॒ । आ॒विः । क॒र्त॒ । म॒हि॒ऽत्व॒ना ।

विध्य॑त । वि॒ऽद्युता॑ । रक्षः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यूयम् । तत् । सत्यऽशवसः । आविः । कर्त । महिऽत्वना ।

विध्यत । विऽद्युता । रक्षः ॥

Padapatha Transcription Accented

yūyám ǀ tát ǀ satya-śavasaḥ ǀ āvíḥ ǀ karta ǀ mahi-tvanā́ ǀ

vídhyata ǀ vi-dyútā ǀ rákṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yūyam ǀ tat ǀ satya-śavasaḥ ǀ āviḥ ǀ karta ǀ mahi-tvanā ǀ

vidhyata ǀ vi-dyutā ǀ rakṣaḥ ǁ

01.086.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गूह॑ता॒ गुह्यं॒ तमो॒ वि या॑त॒ विश्व॑म॒त्रिणं॑ ।

ज्योति॑ष्कर्ता॒ यदु॒श्मसि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणं ।

ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥

Samhita Transcription Accented

gū́hatā gúhyam támo ví yāta víśvamatríṇam ǀ

jyótiṣkartā yáduśmási ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gūhatā guhyam tamo vi yāta viśvamatriṇam ǀ

jyotiṣkartā yaduśmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गूह॑त । गुह्य॑म् । तमः॑ । वि । या॒त॒ । विश्व॑म् । अ॒त्रिण॑म् ।

ज्योतिः॑ । क॒र्त॒ । यत् । उ॒श्मसि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गूहत । गुह्यम् । तमः । वि । यात । विश्वम् । अत्रिणम् ।

ज्योतिः । कर्त । यत् । उश्मसि ॥

Padapatha Transcription Accented

gū́hata ǀ gúhyam ǀ támaḥ ǀ ví ǀ yāta ǀ víśvam ǀ atríṇam ǀ

jyótiḥ ǀ karta ǀ yát ǀ uśmási ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

gūhata ǀ guhyam ǀ tamaḥ ǀ vi ǀ yāta ǀ viśvam ǀ atriṇam ǀ

jyotiḥ ǀ karta ǀ yat ǀ uśmasi ǁ