SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 87

 

1. Info

To:    maruts
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: virāḍjagatī (1, 2, 5); jagatī (3); triṣṭup (4); nicṛjjagatī (6)

2nd set of styles: jagatī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.087.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रत्व॑क्षसः॒ प्रत॑वसो विर॒प्शिनोऽना॑नता॒ अवि॑थुरा ऋजी॒षिणः॑ ।

जुष्ट॑तमासो॒ नृत॑मासो अं॒जिभि॒र्व्या॑नज्रे॒ के चि॑दु॒स्रा इ॑व॒ स्तृभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रत्वक्षसः प्रतवसो विरप्शिनोऽनानता अविथुरा ऋजीषिणः ।

जुष्टतमासो नृतमासो अंजिभिर्व्यानज्रे के चिदुस्रा इव स्तृभिः ॥

Samhita Transcription Accented

prátvakṣasaḥ prátavaso virapśínó’nānatā ávithurā ṛjīṣíṇaḥ ǀ

júṣṭatamāso nṛ́tamāso añjíbhirvyā́najre ké cidusrā́ iva stṛ́bhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pratvakṣasaḥ pratavaso virapśino’nānatā avithurā ṛjīṣiṇaḥ ǀ

juṣṭatamāso nṛtamāso añjibhirvyānajre ke cidusrā iva stṛbhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रऽत्व॑क्षसः । प्रऽत॑वसः । वि॒ऽर॒प्शिनः॑ । अना॑नताः । अवि॑थुराः । ऋ॒जी॒षिणः॑ ।

जुष्ट॑ऽतमासः । नृऽत॑मासः । अ॒ञ्जिऽभिः॑ । वि । आ॒न॒ज्रे॒ । के । चि॒त् । उ॒स्राःऽइ॑व । स्तृऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रऽत्वक्षसः । प्रऽतवसः । विऽरप्शिनः । अनानताः । अविथुराः । ऋजीषिणः ।

जुष्टऽतमासः । नृऽतमासः । अञ्जिऽभिः । वि । आनज्रे । के । चित् । उस्राःऽइव । स्तृऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá-tvakṣasaḥ ǀ prá-tavasaḥ ǀ vi-rapśínaḥ ǀ ánānatāḥ ǀ ávithurāḥ ǀ ṛjīṣíṇaḥ ǀ

júṣṭa-tamāsaḥ ǀ nṛ́-tamāsaḥ ǀ añjí-bhiḥ ǀ ví ǀ ānajre ǀ ké ǀ cit ǀ usrā́ḥ-iva ǀ stṛ́-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra-tvakṣasaḥ ǀ pra-tavasaḥ ǀ vi-rapśinaḥ ǀ anānatāḥ ǀ avithurāḥ ǀ ṛjīṣiṇaḥ ǀ

juṣṭa-tamāsaḥ ǀ nṛ-tamāsaḥ ǀ añji-bhiḥ ǀ vi ǀ ānajre ǀ ke ǀ cit ǀ usrāḥ-iva ǀ stṛ-bhiḥ ǁ

01.087.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒प॒ह्व॒रेषु॒ यदचि॑ध्वं य॒यिं वय॑ इव मरुतः॒ केन॑ चित्प॒था ।

श्चोतं॑ति॒ कोशा॒ उप॑ वो॒ रथे॒ष्वा घृ॒तमु॑क्षता॒ मधु॑वर्ण॒मर्च॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उपह्वरेषु यदचिध्वं ययिं वय इव मरुतः केन चित्पथा ।

श्चोतंति कोशा उप वो रथेष्वा घृतमुक्षता मधुवर्णमर्चते ॥

Samhita Transcription Accented

upahvaréṣu yádácidhvam yayím váya iva marutaḥ kéna citpathā́ ǀ

ścótanti kóśā úpa vo rátheṣvā́ ghṛtámukṣatā mádhuvarṇamárcate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upahvareṣu yadacidhvam yayim vaya iva marutaḥ kena citpathā ǀ

ścotanti kośā upa vo ratheṣvā ghṛtamukṣatā madhuvarṇamarcate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒प॒ऽह्व॒रेषु॑ । यत् । अचि॑ध्वम् । य॒यिम् । वयः॑ऽइव । म॒रु॒तः॒ । केन॑ । चि॒त् । प॒था ।

श्चोत॑न्ति । कोशाः॑ । उप॑ । वः॒ । रथे॑षु । आ । घृ॒तम् । उ॒क्ष॒त॒ । मधु॑ऽवर्ण॑म् । अर्च॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उपऽह्वरेषु । यत् । अचिध्वम् । ययिम् । वयःऽइव । मरुतः । केन । चित् । पथा ।

श्चोतन्ति । कोशाः । उप । वः । रथेषु । आ । घृतम् । उक्षत । मधुऽवर्णम् । अर्चते ॥

Padapatha Transcription Accented

upa-hvaréṣu ǀ yát ǀ ácidhvam ǀ yayím ǀ váyaḥ-iva ǀ marutaḥ ǀ kéna ǀ cit ǀ pathā́ ǀ

ścótanti ǀ kóśāḥ ǀ úpa ǀ vaḥ ǀ rátheṣu ǀ ā́ ǀ ghṛtám ǀ ukṣata ǀ mádhu-varṇam ǀ árcate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa-hvareṣu ǀ yat ǀ acidhvam ǀ yayim ǀ vayaḥ-iva ǀ marutaḥ ǀ kena ǀ cit ǀ pathā ǀ

ścotanti ǀ kośāḥ ǀ upa ǀ vaḥ ǀ ratheṣu ǀ ā ǀ ghṛtam ǀ ukṣata ǀ madhu-varṇam ǀ arcate ǁ

01.087.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रैषा॒मज्मे॑षु विथु॒रेव॑ रेजते॒ भूमि॒र्यामे॑षु॒ यद्ध॑ युं॒जते॑ शु॒भे ।

ते क्री॒ळयो॒ धुन॑यो॒ भ्राज॑दृष्टयः स्व॒यं म॑हि॒त्वं प॑नयंत॒ धूत॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रैषामज्मेषु विथुरेव रेजते भूमिर्यामेषु यद्ध युंजते शुभे ।

ते क्रीळयो धुनयो भ्राजदृष्टयः स्वयं महित्वं पनयंत धूतयः ॥

Samhita Transcription Accented

práiṣāmájmeṣu vithuréva rejate bhū́miryā́meṣu yáddha yuñjáte śubhé ǀ

té krīḷáyo dhúnayo bhrā́jadṛṣṭayaḥ svayám mahitvám panayanta dhū́tayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

praiṣāmajmeṣu vithureva rejate bhūmiryāmeṣu yaddha yuñjate śubhe ǀ

te krīḷayo dhunayo bhrājadṛṣṭayaḥ svayam mahitvam panayanta dhūtayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ए॒षा॒म् । अज्मे॑षु । वि॒थु॒राऽइ॑व । रे॒ज॒ते॒ । भूमिः॑ । यामे॑षु । यत् । ह॒ । यु॒ञ्जते॑ । शु॒भे ।

ते । क्री॒ळयः॒ । धुन॑यः । भ्राज॑त्ऽऋष्टयः । स्व॒यम् । म॒हि॒ऽत्वम् । प॒न॒य॒न्त॒ । धूत॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । एषाम् । अज्मेषु । विथुराऽइव । रेजते । भूमिः । यामेषु । यत् । ह । युञ्जते । शुभे ।

ते । क्रीळयः । धुनयः । भ्राजत्ऽऋष्टयः । स्वयम् । महिऽत्वम् । पनयन्त । धूतयः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ eṣām ǀ ájmeṣu ǀ vithurā́-iva ǀ rejate ǀ bhū́miḥ ǀ yā́meṣu ǀ yát ǀ ha ǀ yuñjáte ǀ śubhé ǀ

té ǀ krīḷáyaḥ ǀ dhúnayaḥ ǀ bhrā́jat-ṛṣṭayaḥ ǀ svayám ǀ mahi-tvám ǀ panayanta ǀ dhū́tayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ eṣām ǀ ajmeṣu ǀ vithurā-iva ǀ rejate ǀ bhūmiḥ ǀ yāmeṣu ǀ yat ǀ ha ǀ yuñjate ǀ śubhe ǀ

te ǀ krīḷayaḥ ǀ dhunayaḥ ǀ bhrājat-ṛṣṭayaḥ ǀ svayam ǀ mahi-tvam ǀ panayanta ǀ dhūtayaḥ ǁ

01.087.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स हि स्व॒सृत्पृष॑दश्वो॒ युवा॑ ग॒णो॒३॒॑ऽया ई॑शा॒नस्तवि॑षीभि॒रावृ॑तः ।

असि॑ स॒त्य ऋ॑ण॒यावाने॑द्यो॒ऽस्या धि॒यः प्रा॑वि॒ताथा॒ वृषा॑ ग॒णः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स हि स्वसृत्पृषदश्वो युवा गणोऽया ईशानस्तविषीभिरावृतः ।

असि सत्य ऋणयावानेद्योऽस्या धियः प्राविताथा वृषा गणः ॥

Samhita Transcription Accented

sá hí svasṛ́tpṛ́ṣadaśvo yúvā gaṇó’yā́ īśānástáviṣībhirā́vṛtaḥ ǀ

ási satyá ṛṇayā́vā́nedyo’syā́ dhiyáḥ prāvitā́thā vṛ́ṣā gaṇáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa hi svasṛtpṛṣadaśvo yuvā gaṇo’yā īśānastaviṣībhirāvṛtaḥ ǀ

asi satya ṛṇayāvānedyo’syā dhiyaḥ prāvitāthā vṛṣā gaṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । हि । स्व॒ऽसृत् । पृष॑त्ऽअश्वः । युवा॑ । ग॒णः । अ॒या । ई॒शा॒नः । तवि॑षीभिः । आऽवृ॑तः ।

असि॑ । स॒त्यः । ऋ॒ण॒ऽयावा॑ । अने॑द्यः । अ॒स्याः । धि॒यः । प्र॒ऽअ॒वि॒ता । अथ॑ । वृषा॑ । ग॒णः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । हि । स्वऽसृत् । पृषत्ऽअश्वः । युवा । गणः । अया । ईशानः । तविषीभिः । आऽवृतः ।

असि । सत्यः । ऋणऽयावा । अनेद्यः । अस्याः । धियः । प्रऽअविता । अथ । वृषा । गणः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ hí ǀ sva-sṛ́t ǀ pṛ́ṣat-aśvaḥ ǀ yúvā ǀ gaṇáḥ ǀ ayā́ ǀ īśānáḥ ǀ táviṣībhiḥ ǀ ā́-vṛtaḥ ǀ

ási ǀ satyáḥ ǀ ṛṇa-yā́vā ǀ ánedyaḥ ǀ asyā́ḥ ǀ dhiyáḥ ǀ pra-avitā́ ǀ átha ǀ vṛ́ṣā ǀ gaṇáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ hi ǀ sva-sṛt ǀ pṛṣat-aśvaḥ ǀ yuvā ǀ gaṇaḥ ǀ ayā ǀ īśānaḥ ǀ taviṣībhiḥ ǀ ā-vṛtaḥ ǀ

asi ǀ satyaḥ ǀ ṛṇa-yāvā ǀ anedyaḥ ǀ asyāḥ ǀ dhiyaḥ ǀ pra-avitā ǀ atha ǀ vṛṣā ǀ gaṇaḥ ǁ

01.087.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पि॒तुः प्र॒त्नस्य॒ जन्म॑ना वदामसि॒ सोम॑स्य जि॒ह्वा प्र जि॑गाति॒ चक्ष॑सा ।

यदी॒मिंद्रं॒ शम्यृक्वा॑ण॒ आश॒तादिन्नामा॑नि य॒ज्ञिया॑नि दधिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वा प्र जिगाति चक्षसा ।

यदीमिंद्रं शम्यृक्वाण आशतादिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ॥

Samhita Transcription Accented

pitúḥ pratnásya jánmanā vadāmasi sómasya jihvā́ prá jigāti cákṣasā ǀ

yádīmíndram śámyṛ́kvāṇa ā́śatā́dínnā́māni yajñíyāni dadhire ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pituḥ pratnasya janmanā vadāmasi somasya jihvā pra jigāti cakṣasā ǀ

yadīmindram śamyṛkvāṇa āśatādinnāmāni yajñiyāni dadhire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पि॒तुः । प्र॒त्नस्य॑ । जन्म॑ना । व॒दा॒म॒सि॒ । सोम॑स्य । जि॒ह्वा । प्र । जि॒गा॒ति॒ । चक्ष॑सा ।

यत् । ई॒म् । इन्द्र॑म् । शमि॑ । ऋक्वा॑णः । आश॑त । आत् । इत् । नामा॑नि । य॒ज्ञिया॑नि । द॒धि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पितुः । प्रत्नस्य । जन्मना । वदामसि । सोमस्य । जिह्वा । प्र । जिगाति । चक्षसा ।

यत् । ईम् । इन्द्रम् । शमि । ऋक्वाणः । आशत । आत् । इत् । नामानि । यज्ञियानि । दधिरे ॥

Padapatha Transcription Accented

pitúḥ ǀ pratnásya ǀ jánmanā ǀ vadāmasi ǀ sómasya ǀ jihvā́ ǀ prá ǀ jigāti ǀ cákṣasā ǀ

yát ǀ īm ǀ índram ǀ śámi ǀ ṛ́kvāṇaḥ ǀ ā́śata ǀ ā́t ǀ ít ǀ nā́māni ǀ yajñíyāni ǀ dadhire ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pituḥ ǀ pratnasya ǀ janmanā ǀ vadāmasi ǀ somasya ǀ jihvā ǀ pra ǀ jigāti ǀ cakṣasā ǀ

yat ǀ īm ǀ indram ǀ śami ǀ ṛkvāṇaḥ ǀ āśata ǀ āt ǀ it ǀ nāmāni ǀ yajñiyāni ǀ dadhire ǁ

01.087.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.13.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रि॒यसे॒ कं भा॒नुभिः॒ सं मि॑मिक्षिरे॒ ते र॒श्मिभि॒स्त ऋक्व॑भिः सुखा॒दयः॑ ।

ते वाशी॑मंत इ॒ष्मिणो॒ अभी॑रवो वि॒द्रे प्रि॒यस्य॒ मारु॑तस्य॒ धाम्नः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्वभिः सुखादयः ।

ते वाशीमंत इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः ॥

Samhita Transcription Accented

śriyáse kám bhānúbhiḥ sám mimikṣire té raśmíbhistá ṛ́kvabhiḥ sukhādáyaḥ ǀ

té vā́śīmanta iṣmíṇo ábhīravo vidré priyásya mā́rutasya dhā́mnaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śriyase kam bhānubhiḥ sam mimikṣire te raśmibhista ṛkvabhiḥ sukhādayaḥ ǀ

te vāśīmanta iṣmiṇo abhīravo vidre priyasya mārutasya dhāmnaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रि॒यसे॑ । कम् । भा॒नुऽभिः॑ । सम् । मि॒मि॒क्षि॒रे॒ । ते । र॒श्मिऽभिः॑ । ते । ऋक्व॑ऽभिः । सु॒ऽखा॒दयः॑ ।

ते । वाशी॑ऽमन्तः । इ॒ष्मिणः॑ । अभी॑रवः । वि॒द्रे । प्रि॒यस्य॑ । मारु॑तस्य । धाम्नः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रियसे । कम् । भानुऽभिः । सम् । मिमिक्षिरे । ते । रश्मिऽभिः । ते । ऋक्वऽभिः । सुऽखादयः ।

ते । वाशीऽमन्तः । इष्मिणः । अभीरवः । विद्रे । प्रियस्य । मारुतस्य । धाम्नः ॥

Padapatha Transcription Accented

śriyáse ǀ kám ǀ bhānú-bhiḥ ǀ sám ǀ mimikṣire ǀ té ǀ raśmí-bhiḥ ǀ té ǀ ṛ́kva-bhiḥ ǀ su-khādáyaḥ ǀ

té ǀ vā́śī-mantaḥ ǀ iṣmíṇaḥ ǀ ábhīravaḥ ǀ vidré ǀ priyásya ǀ mā́rutasya ǀ dhā́mnaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śriyase ǀ kam ǀ bhānu-bhiḥ ǀ sam ǀ mimikṣire ǀ te ǀ raśmi-bhiḥ ǀ te ǀ ṛkva-bhiḥ ǀ su-khādayaḥ ǀ

te ǀ vāśī-mantaḥ ǀ iṣmiṇaḥ ǀ abhīravaḥ ǀ vidre ǀ priyasya ǀ mārutasya ǀ dhāmnaḥ ǁ