SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 88

 

1. Info

To:    maruts
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: paṅktiḥ (1); bhurikpaṅkti (2); nicṛttriṣṭup (3); virāṭtrisṭup (4); nicṛtpaṅkti (5); nicṛdbṛhatī (6)

2nd set of styles: triṣṭubh (2-4); prastārapaṅkti (1, 6); virāḍrūpā (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.088.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ वि॒द्युन्म॑द्भिर्मरुतः स्व॒र्कै रथे॑भिर्यात ऋष्टि॒मद्भि॒रश्व॑पर्णैः ।

आ वर्षि॑ष्ठया न इ॒षा वयो॒ न प॑प्तता सुमायाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्कै रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिरश्वपर्णैः ।

आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ vidyúnmadbhirmarutaḥ svarkái ráthebhiryāta ṛṣṭimádbhiráśvaparṇaiḥ ǀ

ā́ várṣiṣṭhayā na iṣā́ váyo ná paptatā sumāyāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā vidyunmadbhirmarutaḥ svarkai rathebhiryāta ṛṣṭimadbhiraśvaparṇaiḥ ǀ

ā varṣiṣṭhayā na iṣā vayo na paptatā sumāyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । वि॒द्युन्म॑त्ऽभिः । म॒रु॒तः॒ । सु॒ऽअ॒र्कैः । रथे॑भिः । या॒त॒ । ऋ॒ष्टि॒मत्ऽभिः॑ । अश्व॑ऽपर्णैः ।

आ । वर्षि॑ष्ठया । नः॒ । इ॒षा । वयः॑ । न । प॒प्त॒त॒ । सु॒ऽमा॒याः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । विद्युन्मत्ऽभिः । मरुतः । सुऽअर्कैः । रथेभिः । यात । ऋष्टिमत्ऽभिः । अश्वऽपर्णैः ।

आ । वर्षिष्ठया । नः । इषा । वयः । न । पप्तत । सुऽमायाः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ vidyúnmat-bhiḥ ǀ marutaḥ ǀ su-arkáiḥ ǀ ráthebhiḥ ǀ yāta ǀ ṛṣṭimát-bhiḥ ǀ áśva-parṇaiḥ ǀ

ā́ ǀ várṣiṣṭhayā ǀ naḥ ǀ iṣā́ ǀ váyaḥ ǀ ná ǀ paptata ǀ su-māyāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ vidyunmat-bhiḥ ǀ marutaḥ ǀ su-arkaiḥ ǀ rathebhiḥ ǀ yāta ǀ ṛṣṭimat-bhiḥ ǀ aśva-parṇaiḥ ǀ

ā ǀ varṣiṣṭhayā ǀ naḥ ǀ iṣā ǀ vayaḥ ǀ na ǀ paptata ǀ su-māyāḥ ǁ

01.088.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते॑ऽरु॒णेभि॒र्वर॒मा पि॒शंगैः॑ शु॒भे कं यां॑ति रथ॒तूर्भि॒रश्वैः॑ ।

रु॒क्मो न चि॒त्रः स्वधि॑तीवान्प॒व्या रथ॑स्य जंघनंत॒ भूम॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तेऽरुणेभिर्वरमा पिशंगैः शुभे कं यांति रथतूर्भिरश्वैः ।

रुक्मो न चित्रः स्वधितीवान्पव्या रथस्य जंघनंत भूम ॥

Samhita Transcription Accented

té’ruṇébhirváramā́ piśáṅgaiḥ śubhé kám yānti rathatū́rbhiráśvaiḥ ǀ

rukmó ná citráḥ svádhitīvānpavyā́ ráthasya jaṅghananta bhū́ma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te’ruṇebhirvaramā piśaṅgaiḥ śubhe kam yānti rathatūrbhiraśvaiḥ ǀ

rukmo na citraḥ svadhitīvānpavyā rathasya jaṅghananta bhūma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । अ॒रु॒णेभिः॑ । वर॑म् । आ । पि॒शङ्गैः॑ । शु॒भे । कम् । या॒न्ति॒ । र॒थ॒तूःऽभिः॑ । अश्वैः॑ ।

रु॒क्मः । न । चि॒त्रः । स्वधि॑तिऽवान् । प॒व्या । रथ॑स्य । ज॒ङ्घ॒न॒न्त॒ । भूम॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । अरुणेभिः । वरम् । आ । पिशङ्गैः । शुभे । कम् । यान्ति । रथतूःऽभिः । अश्वैः ।

रुक्मः । न । चित्रः । स्वधितिऽवान् । पव्या । रथस्य । जङ्घनन्त । भूम ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ aruṇébhiḥ ǀ váram ǀ ā́ ǀ piśáṅgaiḥ ǀ śubhé ǀ kám ǀ yānti ǀ rathatū́ḥ-bhiḥ ǀ áśvaiḥ ǀ

rukmáḥ ǀ ná ǀ citráḥ ǀ svádhiti-vān ǀ pavyā́ ǀ ráthasya ǀ jaṅghananta ǀ bhū́ma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ aruṇebhiḥ ǀ varam ǀ ā ǀ piśaṅgaiḥ ǀ śubhe ǀ kam ǀ yānti ǀ rathatūḥ-bhiḥ ǀ aśvaiḥ ǀ

rukmaḥ ǀ na ǀ citraḥ ǀ svadhiti-vān ǀ pavyā ǀ rathasya ǀ jaṅghananta ǀ bhūma ǁ

01.088.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रि॒ये कं वो॒ अधि॑ त॒नूषु॒ वाशी॑र्मे॒धा वना॒ न कृ॑णवंत ऊ॒र्ध्वा ।

यु॒ष्मभ्यं॒ कं म॑रुतः सुजातास्तुविद्यु॒म्नासो॑ धनयंते॒ अद्रिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रिये कं वो अधि तनूषु वाशीर्मेधा वना न कृणवंत ऊर्ध्वा ।

युष्मभ्यं कं मरुतः सुजातास्तुविद्युम्नासो धनयंते अद्रिं ॥

Samhita Transcription Accented

śriyé kám vo ádhi tanū́ṣu vā́śīrmedhā́ vánā ná kṛṇavanta ūrdhvā́ ǀ

yuṣmábhyam kám marutaḥ sujātāstuvidyumnā́so dhanayante ádrim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śriye kam vo adhi tanūṣu vāśīrmedhā vanā na kṛṇavanta ūrdhvā ǀ

yuṣmabhyam kam marutaḥ sujātāstuvidyumnāso dhanayante adrim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रि॒ये । कम् । वः॒ । अधि॑ । त॒नूषु॑ । वाशीः॑ । मे॒धा । वना॑ । न । कृ॒ण॒व॒न्ते॒ । ऊ॒र्ध्वा ।

यु॒ष्मभ्य॑म् । कम् । म॒रु॒तः॒ । सु॒ऽजा॒ताः॒ । तु॒वि॒ऽद्यु॒म्नासः॑ । ध॒न॒य॒न्ते॒ । अद्रि॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रिये । कम् । वः । अधि । तनूषु । वाशीः । मेधा । वना । न । कृणवन्ते । ऊर्ध्वा ।

युष्मभ्यम् । कम् । मरुतः । सुऽजाताः । तुविऽद्युम्नासः । धनयन्ते । अद्रिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

śriyé ǀ kám ǀ vaḥ ǀ ádhi ǀ tanū́ṣu ǀ vā́śīḥ ǀ medhā́ ǀ vánā ǀ ná ǀ kṛṇavante ǀ ūrdhvā́ ǀ

yuṣmábhyam ǀ kám ǀ marutaḥ ǀ su-jātāḥ ǀ tuvi-dyumnā́saḥ ǀ dhanayante ǀ ádrim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śriye ǀ kam ǀ vaḥ ǀ adhi ǀ tanūṣu ǀ vāśīḥ ǀ medhā ǀ vanā ǀ na ǀ kṛṇavante ǀ ūrdhvā ǀ

yuṣmabhyam ǀ kam ǀ marutaḥ ǀ su-jātāḥ ǀ tuvi-dyumnāsaḥ ǀ dhanayante ǀ adrim ǁ

01.088.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अहा॑नि॒ गृध्राः॒ पर्या व॒ आगु॑रि॒मां धियं॑ वार्का॒र्यां च॑ दे॒वीं ।

ब्रह्म॑ कृ॒ण्वंतो॒ गोत॑मासो अ॒र्कैरू॒र्ध्वं नु॑नुद्र उत्स॒धिं पिब॑ध्यै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अहानि गृध्राः पर्या व आगुरिमां धियं वार्कार्यां च देवीं ।

ब्रह्म कृण्वंतो गोतमासो अर्कैरूर्ध्वं नुनुद्र उत्सधिं पिबध्यै ॥

Samhita Transcription Accented

áhāni gṛ́dhrāḥ páryā́ va ā́gurimā́m dhíyam vārkāryā́m ca devī́m ǀ

bráhma kṛṇvánto gótamāso arkáirūrdhvám nunudra utsadhím píbadhyai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ahāni gṛdhrāḥ paryā va āgurimām dhiyam vārkāryām ca devīm ǀ

brahma kṛṇvanto gotamāso arkairūrdhvam nunudra utsadhim pibadhyai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अहा॑नि । गृध्राः॑ । परि॑ । आ । वः॒ । आ । अ॒गुः॒ । इ॒माम् । धिय॑म् । वा॒र्का॒र्याम् । च॒ । दे॒वीम् ।

ब्रह्म॑ । कृ॒ण्वन्तः॑ । गोत॑मासः । अ॒र्कैः । ऊ॒र्ध्वम् । नु॒नु॒द्रे॒ । उ॒त्स॒ऽधिम् । पिब॑ध्यै ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अहानि । गृध्राः । परि । आ । वः । आ । अगुः । इमाम् । धियम् । वार्कार्याम् । च । देवीम् ।

ब्रह्म । कृण्वन्तः । गोतमासः । अर्कैः । ऊर्ध्वम् । नुनुद्रे । उत्सऽधिम् । पिबध्यै ॥

Padapatha Transcription Accented

áhāni ǀ gṛ́dhrāḥ ǀ pári ǀ ā́ ǀ vaḥ ǀ ā́ ǀ aguḥ ǀ imā́m ǀ dhíyam ǀ vārkāryā́m ǀ ca ǀ devī́m ǀ

bráhma ǀ kṛṇvántaḥ ǀ gótamāsaḥ ǀ arkáiḥ ǀ ūrdhvám ǀ nunudre ǀ utsa-dhím ǀ píbadhyai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ahāni ǀ gṛdhrāḥ ǀ pari ǀ ā ǀ vaḥ ǀ ā ǀ aguḥ ǀ imām ǀ dhiyam ǀ vārkāryām ǀ ca ǀ devīm ǀ

brahma ǀ kṛṇvantaḥ ǀ gotamāsaḥ ǀ arkaiḥ ǀ ūrdhvam ǀ nunudre ǀ utsa-dhim ǀ pibadhyai ǁ

01.088.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒तत्त्यन्न योज॑नमचेति स॒स्वर्ह॒ यन्म॑रुतो॒ गोत॑मो वः ।

पश्य॒न्हिर॑ण्यचक्रा॒नयो॑दंष्ट्रान्वि॒धाव॑तो व॒राहू॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एतत्त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोतमो वः ।

पश्यन्हिरण्यचक्रानयोदंष्ट्रान्विधावतो वराहून् ॥

Samhita Transcription Accented

etáttyánná yójanamaceti sasvárha yánmaruto gótamo vaḥ ǀ

páśyanhíraṇyacakrānáyodaṃṣṭrānvidhā́vato varā́hūn ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

etattyanna yojanamaceti sasvarha yanmaruto gotamo vaḥ ǀ

paśyanhiraṇyacakrānayodaṃṣṭrānvidhāvato varāhūn ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒तत् । त्यत् । न । योज॑नम् । अ॒चे॒ति॒ । स॒स्वः । ह॒ । यत् । म॒रु॒तः॒ । गोत॑मः । वः॒ ।

पश्य॑न् । हिर॑ण्यऽचक्रान् । अयः॑ऽदंष्ट्रान् । वि॒ऽधाव॑तः । व॒राहू॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एतत् । त्यत् । न । योजनम् । अचेति । सस्वः । ह । यत् । मरुतः । गोतमः । वः ।

पश्यन् । हिरण्यऽचक्रान् । अयःऽदंष्ट्रान् । विऽधावतः । वराहून् ॥

Padapatha Transcription Accented

etát ǀ tyát ǀ ná ǀ yójanam ǀ aceti ǀ sasváḥ ǀ ha ǀ yát ǀ marutaḥ ǀ gótamaḥ ǀ vaḥ ǀ

páśyan ǀ híraṇya-cakrān ǀ áyaḥ-daṃṣṭrān ǀ vi-dhā́vataḥ ǀ varā́hūn ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

etat ǀ tyat ǀ na ǀ yojanam ǀ aceti ǀ sasvaḥ ǀ ha ǀ yat ǀ marutaḥ ǀ gotamaḥ ǀ vaḥ ǀ

paśyan ǀ hiraṇya-cakrān ǀ ayaḥ-daṃṣṭrān ǀ vi-dhāvataḥ ǀ varāhūn ǁ

01.088.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.14.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒षा स्या वो॑ मरुतोऽनुभ॒र्त्री प्रति॑ ष्टोभति वा॒घतो॒ न वाणी॑ ।

अस्तो॑भय॒द्वृथा॑सा॒मनु॑ स्व॒धां गभ॑स्त्योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एषा स्या वो मरुतोऽनुभर्त्री प्रति ष्टोभति वाघतो न वाणी ।

अस्तोभयद्वृथासामनु स्वधां गभस्त्योः ॥

Samhita Transcription Accented

eṣā́ syā́ vo maruto’nubhartrī́ práti ṣṭobhati vāgháto ná vā́ṇī ǀ

ástobhayadvṛ́thāsāmánu svadhā́m gábhastyoḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣā syā vo maruto’nubhartrī prati ṣṭobhati vāghato na vāṇī ǀ

astobhayadvṛthāsāmanu svadhām gabhastyoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षा । स्या । वः॒ । म॒रु॒तः॒ । अ॒नु॒ऽभ॒र्त्री । प्रति॑ । स्तो॒भ॒ति॒ । वा॒घतः॑ । न । वाणी॑ ।

अस्तो॑भयत् । वृथा॑ । आ॒सा॒म् । अनु॑ । स्व॒धाम् । गभ॑स्त्योः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषा । स्या । वः । मरुतः । अनुऽभर्त्री । प्रति । स्तोभति । वाघतः । न । वाणी ।

अस्तोभयत् । वृथा । आसाम् । अनु । स्वधाम् । गभस्त्योः ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣā́ ǀ syā́ ǀ vaḥ ǀ marutaḥ ǀ anu-bhartrī́ ǀ práti ǀ stobhati ǀ vāghátaḥ ǀ ná ǀ vā́ṇī ǀ

ástobhayat ǀ vṛ́thā ǀ āsām ǀ ánu ǀ svadhā́m ǀ gábhastyoḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣā ǀ syā ǀ vaḥ ǀ marutaḥ ǀ anu-bhartrī ǀ prati ǀ stobhati ǀ vāghataḥ ǀ na ǀ vāṇī ǀ

astobhayat ǀ vṛthā ǀ āsām ǀ anu ǀ svadhām ǀ gabhastyoḥ ǁ