SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 90

 

1. Info

To:    1: aryaman, mitra, varuṇa, viśvedevās;
2, 3, 6, 8: viśvedevās;
4: pūṣan, bhaga, maruts, viśvedevās;
5: pūṣan, viśvedevās, viṣṇu;
7: divaḥ, viśvedevās;
9: aryaman, indra, bṛhaspati, varuṇa, viśvedevās, viṣṇu
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   gāyatrī (1-8); anuṣṭubh (9)
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.090.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.045   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒जु॒नी॒ती नो॒ वरु॑णो मि॒त्रो न॑यतु वि॒द्वान् ।

अ॒र्य॒मा दे॒वैः स॒जोषाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् ।

अर्यमा देवैः सजोषाः ॥

Samhita transliteration accented

ṛjunītī́ no váruṇo mitró nayatu vidvā́n ǀ

aryamā́ deváiḥ sajóṣāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ṛjunītī no varuṇo mitro nayatu vidvān ǀ

aryamā devaiḥ sajoṣāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒जु॒ऽनी॒ती । नः॒ । वरु॑णः । मि॒त्रः । न॒य॒तु॒ । वि॒द्वान् ।

अ॒र्य॒मा । दे॒वैः । स॒ऽजोषाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋजुऽनीती । नः । वरुणः । मित्रः । नयतु । विद्वान् ।

अर्यमा । देवैः । सऽजोषाः ॥

Padapatha transliteration accented

ṛju-nītī́ ǀ naḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mitráḥ ǀ nayatu ǀ vidvā́n ǀ

aryamā́ ǀ deváiḥ ǀ sa-jóṣāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ṛju-nītī ǀ naḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mitraḥ ǀ nayatu ǀ vidvān ǀ

aryamā ǀ devaiḥ ǀ sa-joṣāḥ ǁ

interlinear translation

Let [5] straight leading [1] Varuna [3], knowing [6] Mitra [4] lead [5] us [2], Aryaman [7] with the gods [8] in unison [9].

01.090.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.046   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते हि वस्वो॒ वस॑वाना॒स्ते अप्र॑मूरा॒ महो॑भिः ।

व्र॒ता र॑क्षंते वि॒श्वाहा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महोभिः ।

व्रता रक्षंते विश्वाहा ॥

Samhita transliteration accented

té hí vásvo vásavānāsté ápramūrā máhobhiḥ ǀ

vratā́ rakṣante viśvā́hā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

te hi vasvo vasavānāste apramūrā mahobhiḥ ǀ

vratā rakṣante viśvāhā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । हि । वस्वः॑ । वस॑वानाः । ते । अप्र॑ऽमूराः । महः॑ऽभिः ।

व्र॒ता । र॒क्ष॒न्ते॒ । वि॒श्वाहा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । हि । वस्वः । वसवानाः । ते । अप्रऽमूराः । महःऽभिः ।

व्रता । रक्षन्ते । विश्वाहा ॥

Padapatha transliteration accented

té ǀ hí ǀ vásvaḥ ǀ vásavānāḥ ǀ té ǀ ápra-mūrāḥ ǀ máhaḥ-bhiḥ ǀ

vratā́ ǀ rakṣante ǀ viśvā́hā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

te ǀ hi ǀ vasvaḥ ǀ vasavānāḥ ǀ te ǀ apra-mūrāḥ ǀ mahaḥ-bhiḥ ǀ

vratā ǀ rakṣante ǀ viśvāhā ǁ

interlinear translation

For [2] they [1], the Vasus (gods dwelling in riches) [3], masters of riches [4], the [5], illimitable [6], always [10] protect [9] laws of workings [8] by greatnesses [7].

01.090.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.047   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते अ॒स्मभ्यं॒ शर्म॑ यंसन्न॒मृता॒ मर्त्ये॑भ्यः ।

बाध॑माना॒ अप॒ द्विषः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मर्त्येभ्यः ।

बाधमाना अप द्विषः ॥

Samhita transliteration accented

té asmábhyam śárma yaṃsannamṛ́tā mártyebhyaḥ ǀ

bā́dhamānā ápa dvíṣaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

te asmabhyam śarma yaṃsannamṛtā martyebhyaḥ ǀ

bādhamānā apa dviṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । अ॒स्मभ्य॑म् । शर्म॑ । यं॒स॒न् । अ॒मृताः॑ । मर्त्ये॑भ्यः ।

बाध॑मानाः । अप॑ । द्विषः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । अस्मभ्यम् । शर्म । यंसन् । अमृताः । मर्त्येभ्यः ।

बाधमानाः । अप । द्विषः ॥

Padapatha transliteration accented

té ǀ asmábhyam ǀ śárma ǀ yaṃsan ǀ amṛ́tāḥ ǀ mártyebhyaḥ ǀ

bā́dhamānāḥ ǀ ápa ǀ dvíṣaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

te ǀ asmabhyam ǀ śarma ǀ yaṃsan ǀ amṛtāḥ ǀ martyebhyaḥ ǀ

bādhamānāḥ ǀ apa ǀ dviṣaḥ ǁ

interlinear translation

Let [4] them [1] hold [4] for us [2] peace [3], the immortal ones [5] for the mortal ones [6], repelling [7] foes [9] away [8].

01.090.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.048   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि नः॑ प॒थः सु॑वि॒ताय॑ चि॒यंत्विंद्रो॑ म॒रुतः॑ ।

पू॒षा भगो॒ वंद्या॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि नः पथः सुविताय चियंत्विंद्रो मरुतः ।

पूषा भगो वंद्यासः ॥

Samhita transliteration accented

ví naḥ patháḥ suvitā́ya ciyántvíndro marútaḥ ǀ

pūṣā́ bhágo vándyāsaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vi naḥ pathaḥ suvitāya ciyantvindro marutaḥ ǀ

pūṣā bhago vandyāsaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । नः॒ । प॒थः । सु॒वि॒ताय॑ । चि॒यन्तु॑ । इन्द्रः॑ । म॒रुतः॑ ।

पू॒षा । भगः॑ । वन्द्या॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । नः । पथः । सुविताय । चियन्तु । इन्द्रः । मरुतः ।

पूषा । भगः । वन्द्यासः ॥

Padapatha transliteration accented

ví ǀ naḥ ǀ patháḥ ǀ suvitā́ya ǀ ciyántu ǀ índraḥ ǀ marútaḥ ǀ

pūṣā́ ǀ bhágaḥ ǀ vándyāsaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vi ǀ naḥ ǀ pathaḥ ǀ suvitāya ǀ ciyantu ǀ indraḥ ǀ marutaḥ ǀ

pūṣā ǀ bhagaḥ ǀ vandyāsaḥ ǁ

interlinear translation

Let [5] Indra [6], the Maruts [7], Pushan [8], Bhaga [9], the adorable ones [10] choose [5] paths [3] for happy journey [4] for us [2],

01.090.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.049   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त नो॒ धियो॒ गोअ॑ग्राः॒ पूष॒न्विष्ण॒वेव॑यावः ।

कर्ता॑ नः स्वस्ति॒मतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत नो धियो गोअग्राः पूषन्विष्णवेवयावः ।

कर्ता नः स्वस्तिमतः ॥

Samhita transliteration accented

utá no dhíyo góagrāḥ pū́ṣanvíṣṇavévayāvaḥ ǀ

kártā naḥ svastimátaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

uta no dhiyo goagrāḥ pūṣanviṣṇavevayāvaḥ ǀ

kartā naḥ svastimataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । नः॒ । धियः॑ । गोऽअ॑ग्राः । पूष॑न् । विष्णो॒ इति॑ । एव॑ऽयावः ।

कर्त॑ । नः॒ । स्व॒स्ति॒ऽमतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । नः । धियः । गोऽअग्राः । पूषन् । विष्णो इति । एवऽयावः ।

कर्त । नः । स्वस्तिऽमतः ॥

Padapatha transliteration accented

utá ǀ naḥ ǀ dhíyaḥ ǀ gó-agrāḥ ǀ pū́ṣan ǀ víṣṇo íti ǀ éva-yāvaḥ ǀ

kárta ǀ naḥ ǀ svasti-mátaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

uta ǀ naḥ ǀ dhiyaḥ ǀ go-agrāḥ ǀ pūṣan ǀ viṣṇo iti ǀ eva-yāvaḥ ǀ

karta ǀ naḥ ǀ svasti-mataḥ ǁ

interlinear translation

and [1], O Pushan [5], O Vishnu [6] going quickly [7], do create [8] for us [2] thoughts [3] led by cows {by perceptions from supramental Svar} [4], for us [9] – thoughts bearing happiness [10].

01.090.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.050   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मधु॒ वाता॑ ऋताय॒ते मधु॑ क्षरंति॒ सिंध॑वः ।

माध्वी॑र्नः सं॒त्वोष॑धीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधवः ।

माध्वीर्नः संत्वोषधीः ॥

Samhita transliteration accented

mádhu vā́tā ṛtāyaté mádhu kṣaranti síndhavaḥ ǀ

mā́dhvīrnaḥ santvóṣadhīḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

madhu vātā ṛtāyate madhu kṣaranti sindhavaḥ ǀ

mādhvīrnaḥ santvoṣadhīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मधु॑ । वाताः॑ । ऋ॒त॒ऽय॒ते । मधु॑ । क्ष॒र॒न्ति॒ । सिन्ध॑वः ।

माध्वीः॑ । नः॒ । स॒न्तु॒ । ओष॑धीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मधु । वाताः । ऋतऽयते । मधु । क्षरन्ति । सिन्धवः ।

माध्वीः । नः । सन्तु । ओषधीः ॥

Padapatha transliteration accented

mádhu ǀ vā́tāḥ ǀ ṛta-yaté ǀ mádhu ǀ kṣaranti ǀ síndhavaḥ ǀ

mā́dhvīḥ ǀ naḥ ǀ santu ǀ óṣadhīḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

madhu ǀ vātāḥ ǀ ṛta-yate ǀ madhu ǀ kṣaranti ǀ sindhavaḥ ǀ

mādhvīḥ ǀ naḥ ǀ santu ǀ oṣadhīḥ ǁ

interlinear translation

Winds [2] pour out [5] honey [1] to the aspiring to the Truth [3], rivers [6] – honey [4], let [9] growths of earth [10] be [9] for us [8] honeyed [7].

01.090.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.051   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मधु॒ नक्त॑मु॒तोषसो॒ मधु॑म॒त्पार्थि॑वं॒ रजः॑ ।

मधु॒ द्यौर॑स्तु नः पि॒ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

Samhita transliteration accented

mádhu náktamutóṣáso mádhumatpā́rthivam rájaḥ ǀ

mádhu dyáurastu naḥ pitā́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

madhu naktamutoṣaso madhumatpārthivam rajaḥ ǀ

madhu dyaurastu naḥ pitā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मधु॑ । नक्त॑म् । उ॒त । उ॒षसः॑ । मधु॑ऽमत् । पार्थि॑वम् । रजः॑ ।

मधु॑ । द्यौः । अ॒स्तु॒ । नः॒ । पि॒ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मधु । नक्तम् । उत । उषसः । मधुऽमत् । पार्थिवम् । रजः ।

मधु । द्यौः । अस्तु । नः । पिता ॥

Padapatha transliteration accented

mádhu ǀ náktam ǀ utá ǀ uṣásaḥ ǀ mádhu-mat ǀ pā́rthivam ǀ rájaḥ ǀ

mádhu ǀ dyáuḥ ǀ astu ǀ naḥ ǀ pitā́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

madhu ǀ naktam ǀ uta ǀ uṣasaḥ ǀ madhu-mat ǀ pārthivam ǀ rajaḥ ǀ

madhu ǀ dyauḥ ǀ astu ǀ naḥ ǀ pitā ǁ

interlinear translation

Let [10] night [2] and [3] downs [4] be [10] for us [11] honeyed [1], earthly [6] {and} middle world [7] honeyed [5], Heaven-[9]-Father [12] honeyed [8].

01.090.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.052   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मधु॑मान्नो॒ वन॒स्पति॒र्मधु॑माँ अस्तु॒ सूर्यः॑ ।

माध्वी॒र्गावो॑ भवंतु नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवंतु नः ॥

Samhita transliteration accented

mádhumānno vánaspátirmádhumām̐ astu sū́ryaḥ ǀ

mā́dhvīrgā́vo bhavantu naḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

madhumānno vanaspatirmadhumām̐ astu sūryaḥ ǀ

mādhvīrgāvo bhavantu naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मधु॑ऽमान् । नः॒ । वन॒स्पतिः॑ । मधु॑ऽमान् । अ॒स्तु॒ । सूर्यः॑ ।

माध्वीः॑ । गावः॑ । भ॒व॒न्तु॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मधुऽमान् । नः । वनस्पतिः । मधुऽमान् । अस्तु । सूर्यः ।

माध्वीः । गावः । भवन्तु । नः ॥

Padapatha transliteration accented

mádhu-mān ǀ naḥ ǀ vánaspátiḥ ǀ mádhu-mān ǀ astu ǀ sū́ryaḥ ǀ

mā́dhvīḥ ǀ gā́vaḥ ǀ bhavantu ǀ naḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

madhu-mān ǀ naḥ ǀ vanaspatiḥ ǀ madhu-mān ǀ astu ǀ sūryaḥ ǀ

mādhvīḥ ǀ gāvaḥ ǀ bhavantu ǀ naḥ ǁ

interlinear translation

Let [5] Lord of the forest <of delight> [3] be [5] for us [2] honeyed [1], the Sun [6] honeyed [4], let [9] the cows (perceptions from supramental Svar) [8] be [9] for us [10] honeyed [7].

01.090.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.053   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शं नो॑ मि॒त्रः शं वरु॑णः॒ शं नो॑ भवत्वर्य॒मा ।

शं न॒ इंद्रो॒ बृह॒स्पतिः॒ शं नो॒ विष्णु॑रुरुक्र॒मः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा ।

शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥

Samhita transliteration accented

śám no mitráḥ śám váruṇaḥ śám no bhavatvaryamā́ ǀ

śám na índro bṛ́haspátiḥ śám no víṣṇururukramáḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śam no mitraḥ śam varuṇaḥ śam no bhavatvaryamā ǀ

śam na indro bṛhaspatiḥ śam no viṣṇururukramaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शम् । नः॒ । मि॒त्रः । शम् । वरु॑णः । शम् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । अ॒र्य॒मा ।

शम् । नः॒ । इन्द्रः॑ । बृह॒स्पतिः॑ । शम् । नः॒ । विष्णुः॑ । उ॒रु॒ऽक्र॒मः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शम् । नः । मित्रः । शम् । वरुणः । शम् । नः । भवतु । अर्यमा ।

शम् । नः । इन्द्रः । बृहस्पतिः । शम् । नः । विष्णुः । उरुऽक्रमः ॥

Padapatha transliteration accented

śám ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ śám ǀ váruṇaḥ ǀ śám ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ aryamā́ ǀ

śám ǀ naḥ ǀ índraḥ ǀ bṛ́haspátiḥ ǀ śám ǀ naḥ ǀ víṣṇuḥ ǀ uru-kramáḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śam ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ śam ǀ varuṇaḥ ǀ śam ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ aryamā ǀ

śam ǀ naḥ ǀ indraḥ ǀ bṛhaspatiḥ ǀ śam ǀ naḥ ǀ viṣṇuḥ ǀ uru-kramaḥ ǁ

interlinear translation

Let [8] Mitra [3] be [8] peace [1] for us [2], {let} Varuna [5] {be} peace [4], {let} Aryaman [9] {be} peace [6] for us [7], {let} Indra [12], Brihaspati [13] {be} peace [10] for us [11], {let} wide-striding [17] Vishnu [16] {be} peace [14] for us [15].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. May 19141

1.90.1. By a straight leading may Varuna lead us and Mitra with the knowledge and Aryaman, in harmony with the gods.

1.90.2. For they are the masters of substance who become in us substance of being and they are the illimitable by their vastnesses and they maintain the laws of their activity in the universality of forces.

1.90.3. May they work out for us peace, immortals for us who are mortals, repelling inimical powers.

1.90.4. May Indra and the Maruts discern for us paths for our easy progress and Pushan and Bhaga, gods desirable.

1.90.5. Yea and ye, O Pushan, Vishnu and thou who movest in all motions, make for us our thoughts such as are led by the rays of illumination and full of happiness.

1.90.6. Sweetness in the winds of life to him who grows in the Truth, sweet for him the rivers of being; sweet for us be its growths.

1.90.7. A sweetness be our night and our dawnings, full of sweetness the terrestrial kingdom; a sweetness be to us Heaven, our father.

1.90.8. Full of sweetness to us be the Lord of Pleasure, full of sweetness Surya, the luminous; sweet become to us the herds of his rays.

1.90.9. O Mitra, be peace in us, peace Varuna, peace in us Aryaman; peace Indra and Brihaspati, peace Vishnu wide-striding.

 

1 Hymn of Gotama Rahugana to the All-Gods. // CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 229-234. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 5, No2 (1981, December), pp. 179-185.

Back

in Russian