SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 91

 

1. Info

To:    soma
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   gāyatrī (5-16); triṣṭubh (1-4, 18-23); uṣṇih (17)
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.091.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.054   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं सो॑म॒ प्र चि॑कितो मनी॒षा त्वं रजि॑ष्ठ॒मनु॑ नेषि॒ पंथां॑ ।

तव॒ प्रणी॑ती पि॒तरो॑ न इंदो दे॒वेषु॒ रत्न॑मभजंत॒ धीराः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि पंथां ।

तव प्रणीती पितरो न इंदो देवेषु रत्नमभजंत धीराः ॥

Samhita transliteration accented

tvám soma prá cikito manīṣā́ tvám rájiṣṭhamánu neṣi pánthām ǀ

táva práṇītī pitáro na indo devéṣu rátnamabhajanta dhī́rāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam soma pra cikito manīṣā tvam rajiṣṭhamanu neṣi panthām ǀ

tava praṇītī pitaro na indo deveṣu ratnamabhajanta dhīrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । सो॒म॒ । प्र । चि॒कि॒तः॒ । म॒नी॒षा । त्वम् । रजि॑ष्ठम् । अनु॑ । ने॒षि॒ । पन्था॑म् ।

तव॑ । प्रऽनी॑ती । पि॒तरः॑ । नः॒ । इ॒न्दो॒ इति॑ । दे॒वेषु॑ । रत्न॑म् । अ॒भ॒ज॒न्त॒ । धीराः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सोम । प्र । चिकितः । मनीषा । त्वम् । रजिष्ठम् । अनु । नेषि । पन्थाम् ।

तव । प्रऽनीती । पितरः । नः । इन्दो इति । देवेषु । रत्नम् । अभजन्त । धीराः ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ soma ǀ prá ǀ cikitaḥ ǀ manīṣā́ ǀ tvám ǀ rájiṣṭham ǀ ánu ǀ neṣi ǀ pánthām ǀ

táva ǀ prá-nītī ǀ pitáraḥ ǀ naḥ ǀ indo íti ǀ devéṣu ǀ rátnam ǀ abhajanta ǀ dhī́rāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ soma ǀ pra ǀ cikitaḥ ǀ manīṣā ǀ tvam ǀ rajiṣṭham ǀ anu ǀ neṣi ǀ panthām ǀ

tava ǀ pra-nītī ǀ pitaraḥ ǀ naḥ ǀ indo iti ǀ deveṣu ǀ ratnam ǀ abhajanta ǀ dhīrāḥ ǁ

interlinear translation

Thou [1], O Soma [2], art perceived [4] by thinking mind [5], thou [6] leadest [9] by most straight [7] path [10], by thy [11] leading [12] our [14] fathers [13], thinkers [19], O Indu (energy of Soma) [15], shared [18] ecstasy [17] in gods [16].

01.091.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.055   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं सो॑म॒ क्रतु॑भिः सु॒क्रतु॑र्भू॒स्त्वं दक्षैः॑ सु॒दक्षो॑ वि॒श्ववे॑दाः ।

त्वं वृषा॑ वृष॒त्वेभि॑र्महि॒त्वा द्यु॒म्नेभि॑र्द्यु॒म्न्य॑भवो नृ॒चक्षाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः ।

त्वं वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा द्युम्नेभिर्द्युम्न्यभवो नृचक्षाः ॥

Samhita transliteration accented

tvám soma krátubhiḥ sukráturbhūstvám dákṣaiḥ sudákṣo viśvávedāḥ ǀ

tvám vṛ́ṣā vṛṣatvébhirmahitvā́ dyumnébhirdyumnyábhavo nṛcákṣāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam soma kratubhiḥ sukraturbhūstvam dakṣaiḥ sudakṣo viśvavedāḥ ǀ

tvam vṛṣā vṛṣatvebhirmahitvā dyumnebhirdyumnyabhavo nṛcakṣāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । सो॒म॒ । क्रतु॑ऽभिः । सु॒ऽक्रतुः॑ । भूः॒ । त्वम् । दक्षैः॑ । सु॒ऽदक्षः॑ । वि॒श्वऽवे॑दाः ।

त्वम् । वृषा॑ । वृ॒ष॒ऽत्वेभिः॑ । म॒हि॒ऽत्वा । द्यु॒म्नेभिः॑ । द्यु॒म्नी । अ॒भ॒वः॒ । नृ॒ऽचक्षाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सोम । क्रतुऽभिः । सुऽक्रतुः । भूः । त्वम् । दक्षैः । सुऽदक्षः । विश्वऽवेदाः ।

त्वम् । वृषा । वृषऽत्वेभिः । महिऽत्वा । द्युम्नेभिः । द्युम्नी । अभवः । नृऽचक्षाः ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ soma ǀ krátu-bhiḥ ǀ su-krátuḥ ǀ bhūḥ ǀ tvám ǀ dákṣaiḥ ǀ su-dákṣaḥ ǀ viśvá-vedāḥ ǀ

tvám ǀ vṛ́ṣā ǀ vṛṣa-tvébhiḥ ǀ mahi-tvā́ ǀ dyumnébhiḥ ǀ dyumnī́ ǀ abhavaḥ ǀ nṛ-cákṣāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ soma ǀ kratu-bhiḥ ǀ su-kratuḥ ǀ bhūḥ ǀ tvam ǀ dakṣaiḥ ǀ su-dakṣaḥ ǀ viśva-vedāḥ ǀ

tvam ǀ vṛṣā ǀ vṛṣa-tvebhiḥ ǀ mahi-tvā ǀ dyumnebhiḥ ǀ dyumnī ǀ abhavaḥ ǀ nṛ-cakṣāḥ ǁ

interlinear translation

Thou [1], O Soma [2], becomest [5] perfect in will [4] by wills [3], by discernments [7] thou [6] {becomest} perfect in discernment [8], omniscient [9]. The Bull [11] with the bulls [12], by greatness [13], by lights [14] thou [10] becamest [16] full of light [15], divine in vision [17].

01.091.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.056   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

राज्ञो॒ नु ते॒ वरु॑णस्य व्र॒तानि॑ बृ॒हद्ग॑भी॒रं तव॑ सोम॒ धाम॑ ।

शुचि॒ष्ट्वम॑सि प्रि॒यो न मि॒त्रो द॒क्षाय्यो॑ अर्य॒मेवा॑सि सोम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

राज्ञो नु ते वरुणस्य व्रतानि बृहद्गभीरं तव सोम धाम ।

शुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥

Samhita transliteration accented

rā́jño nú te váruṇasya vratā́ni bṛhádgabhīrám táva soma dhā́ma ǀ

śúciṣṭvámasi priyó ná mitró dakṣā́yyo aryamévāsi soma ǁ

Samhita transliteration nonaccented

rājño nu te varuṇasya vratāni bṛhadgabhīram tava soma dhāma ǀ

śuciṣṭvamasi priyo na mitro dakṣāyyo aryamevāsi soma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

राज्ञः॑ । नु । ते॒ । वरु॑णस्य । व्र॒तानि॑ । बृ॒हत् । ग॒भी॒रम् । तव॑ । सो॒म॒ । धाम॑ ।

शुचिः॑ । त्वम् । अ॒सि॒ । प्रि॒यः । न । मि॒त्रः । द॒क्षाय्यः॑ । अ॒र्य॒माऽइ॑व । अ॒सि॒ । सो॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

राज्ञः । नु । ते । वरुणस्य । व्रतानि । बृहत् । गभीरम् । तव । सोम । धाम ।

शुचिः । त्वम् । असि । प्रियः । न । मित्रः । दक्षाय्यः । अर्यमाऽइव । असि । सोम ॥

Padapatha transliteration accented

rā́jñaḥ ǀ nú ǀ te ǀ váruṇasya ǀ vratā́ni ǀ bṛhát ǀ gabhīrám ǀ táva ǀ soma ǀ dhā́ma ǀ

śúciḥ ǀ tvám ǀ asi ǀ priyáḥ ǀ ná ǀ mitráḥ ǀ dakṣā́yyaḥ ǀ aryamā́-iva ǀ asi ǀ soma ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

rājñaḥ ǀ nu ǀ te ǀ varuṇasya ǀ vratāni ǀ bṛhat ǀ gabhīram ǀ tava ǀ soma ǀ dhāma ǀ

śuciḥ ǀ tvam ǀ asi ǀ priyaḥ ǀ na ǀ mitraḥ ǀ dakṣāyyaḥ ǀ aryamā-iva ǀ asi ǀ soma ǁ

interlinear translation

Now [2] laws of workings [5] of King-[1]-Varuna [4] are thine [3], thy [8] plane {of existence} [10], O Soma [9], {is} profound [7] {and} vast [6]; thou [12], pure [11], art [13] beloved [14] like [15] Mitra [16], all-discerning [17] like Aryaman [18] art [19], O Soma [20].

01.091.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.057   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या ते॒ धामा॑नि दि॒वि या पृ॑थि॒व्यां या पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु ।

तेभि॑र्नो॒ विश्वैः॑ सु॒मना॒ अहे॑ळ॒न्राज॑न्त्सोम॒ प्रति॑ ह॒व्या गृ॑भाय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु ।

तेभिर्नो विश्वैः सुमना अहेळन्राजन्त्सोम प्रति हव्या गृभाय ॥

Samhita transliteration accented

yā́ te dhā́māni diví yā́ pṛthivyā́m yā́ párvateṣvóṣadhīṣvapsú ǀ

tébhirno víśvaiḥ sumánā áheḷanrā́jantsoma práti havyā́ gṛbhāya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yā te dhāmāni divi yā pṛthivyām yā parvateṣvoṣadhīṣvapsu ǀ

tebhirno viśvaiḥ sumanā aheḷanrājantsoma prati havyā gṛbhāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । ते॒ । धामा॑नि । दि॒वि । या । पृ॒थि॒व्याम् । या । पर्व॑तेषु । ओष॑धीषु । अ॒प्ऽसु ।

तेभिः॑ । नः॒ । विश्वैः॑ । सु॒ऽमनाः॑ । अहे॑ळन् । राज॑न् । सो॒म॒ । प्रति॑ । ह॒व्या । गृ॒भा॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । ते । धामानि । दिवि । या । पृथिव्याम् । या । पर्वतेषु । ओषधीषु । अप्ऽसु ।

तेभिः । नः । विश्वैः । सुऽमनाः । अहेळन् । राजन् । सोम । प्रति । हव्या । गृभाय ॥

Padapatha transliteration accented

yā́ ǀ te ǀ dhā́māni ǀ diví ǀ yā́ ǀ pṛthivyā́m ǀ yā́ ǀ párvateṣu ǀ óṣadhīṣu ǀ ap-sú ǀ

tébhiḥ ǀ naḥ ǀ víśvaiḥ ǀ su-mánāḥ ǀ áheḷan ǀ rā́jan ǀ soma ǀ práti ǀ havyā́ ǀ gṛbhāya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yā ǀ te ǀ dhāmāni ǀ divi ǀ yā ǀ pṛthivyām ǀ yā ǀ parvateṣu ǀ oṣadhīṣu ǀ ap-su ǀ

tebhiḥ ǀ naḥ ǀ viśvaiḥ ǀ su-manāḥ ǀ aheḷan ǀ rājan ǀ soma ǀ prati ǀ havyā ǀ gṛbhāya ǁ

interlinear translation

By thy [2] planes {of existence} [3], which {are} [1] in Heaven [4], which {are} [5] on earth [6], which {are} [7] in mountains [8], in growths of earth [9], in waters [10], by all [13] of them [11] in return [18] right-minded [14], not angry [15], O King [16] Soma [17] do take [20] our [12] offerings [19].

01.091.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.058   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं सो॑मासि॒ सत्प॑ति॒स्त्वं राजो॒त वृ॑त्र॒हा ।

त्वं भ॒द्रो अ॑सि॒ क्रतुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा ।

त्वं भद्रो असि क्रतुः ॥

Samhita transliteration accented

tvám somāsi sátpatistvám rā́jotá vṛtrahā́ ǀ

tvám bhadró asi krátuḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam somāsi satpatistvam rājota vṛtrahā ǀ

tvam bhadro asi kratuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । सो॒म॒ । अ॒सि॒ । सत्ऽप॑तिः । त्वम् । राजा॑ । उ॒त । वृ॒त्र॒ऽहा ।

त्वम् । भ॒द्रः । अ॒सि॒ । क्रतुः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सोम । असि । सत्ऽपतिः । त्वम् । राजा । उत । वृत्रऽहा ।

त्वम् । भद्रः । असि । क्रतुः ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ soma ǀ asi ǀ sát-patiḥ ǀ tvám ǀ rā́jā ǀ utá ǀ vṛtra-hā́ ǀ

tvám ǀ bhadráḥ ǀ asi ǀ krátuḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ soma ǀ asi ǀ sat-patiḥ ǀ tvam ǀ rājā ǀ uta ǀ vṛtra-hā ǀ

tvam ǀ bhadraḥ ǀ asi ǀ kratuḥ ǁ

interlinear translation

Thou [1] art [3] master of beings [4], O Soma [2], thou [5] – King [6] and [7] slayer of Vritra [8], thou [9] art [11] auspicious [10] will [12].

01.091.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.059   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं च॑ सोम नो॒ वशो॑ जी॒वातुं॒ न म॑रामहे ।

प्रि॒यस्तो॑त्रो॒ वन॒स्पतिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे ।

प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥

Samhita transliteration accented

tvám ca soma no váśo jīvā́tum ná marāmahe ǀ

priyástotro vánaspátiḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam ca soma no vaśo jīvātum na marāmahe ǀ

priyastotro vanaspatiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । च॒ । सो॒म॒ । नः॒ । वशः॑ । जी॒वातु॑म् । न । म॒रा॒म॒हे॒ ।

प्रि॒यऽस्तो॑त्रः । वन॒स्पतिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । च । सोम । नः । वशः । जीवातुम् । न । मरामहे ।

प्रियऽस्तोत्रः । वनस्पतिः ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ ca ǀ soma ǀ naḥ ǀ váśaḥ ǀ jīvā́tum ǀ ná ǀ marāmahe ǀ

priyá-stotraḥ ǀ vánaspátiḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ ca ǀ soma ǀ naḥ ǀ vaśaḥ ǀ jīvātum ǀ na ǀ marāmahe ǀ

priya-stotraḥ ǀ vanaspatiḥ ǁ

interlinear translation

and [2] {when} thou [1], O Sima [3], {art} willing [5] us [4] to live [6], {we} do not [7] die [8], O Vanaspati <Lord of delight> [10] who has delight in praise [9].

01.091.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.060   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं सो॑म म॒हे भगं॒ त्वं यून॑ ऋताय॒ते ।

दक्षं॑ दधासि जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते ।

दक्षं दधासि जीवसे ॥

Samhita transliteration accented

tvám soma mahé bhágam tvám yū́na ṛtāyaté ǀ

dákṣam dadhāsi jīváse ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam soma mahe bhagam tvam yūna ṛtāyate ǀ

dakṣam dadhāsi jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । सो॒म॒ । म॒हे । भग॑म् । त्वम् । यूने॑ । ऋ॒त॒ऽय॒ते ।

दक्ष॑म् । द॒धा॒सि॒ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सोम । महे । भगम् । त्वम् । यूने । ऋतऽयते ।

दक्षम् । दधासि । जीवसे ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ soma ǀ mahé ǀ bhágam ǀ tvám ǀ yū́ne ǀ ṛta-yaté ǀ

dákṣam ǀ dadhāsi ǀ jīváse ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ soma ǀ mahe ǀ bhagam ǀ tvam ǀ yūne ǀ ṛta-yate ǀ

dakṣam ǀ dadhāsi ǀ jīvase ǁ

interlinear translation

Thou [1], O Soma [2], upholdest [9] Bhaga [4] for the Greatness [3], thou [5] {upholdest} Daksha (discernment) [8] for young [6] seeker of the Truth [7] to live [10].

01.091.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.061   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं नः॑ सोम वि॒श्वतो॒ रक्षा॑ राजन्नघाय॒तः ।

न रि॑ष्ये॒त्त्वाव॑तः॒ सखा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः ।

न रिष्येत्त्वावतः सखा ॥

Samhita transliteration accented

tvám naḥ soma viśváto rákṣā rājannaghāyatáḥ ǀ

ná riṣyettvā́vataḥ sákhā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam naḥ soma viśvato rakṣā rājannaghāyataḥ ǀ

na riṣyettvāvataḥ sakhā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । नः॒ । सो॒म॒ । वि॒श्वतः॑ । रक्ष॑ । रा॒ज॒न् । अ॒घ॒ऽय॒तः ।

न । रि॒ष्ये॒त् । त्वाऽव॑तः । सखा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । नः । सोम । विश्वतः । रक्ष । राजन् । अघऽयतः ।

न । रिष्येत् । त्वाऽवतः । सखा ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ naḥ ǀ soma ǀ viśvátaḥ ǀ rákṣa ǀ rājan ǀ agha-yatáḥ ǀ

ná ǀ riṣyet ǀ tvā́-vataḥ ǀ sákhā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ naḥ ǀ soma ǀ viśvataḥ ǀ rakṣa ǀ rājan ǀ agha-yataḥ ǀ

na ǀ riṣyet ǀ tvā-vataḥ ǀ sakhā ǁ

interlinear translation

Thou [1], O Soma [3], do protect [5] us [2] from all sides [4], O King [6], from a bringer of calamity [7], let not {him} [8] do harm [9] to the friend [11] of such as thee [10].

01.091.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.062   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोम॒ यास्ते॑ मयो॒भुव॑ ऊ॒तयः॒ संति॑ दा॒शुषे॑ ।

ताभि॑र्नोऽवि॒ता भ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोम यास्ते मयोभुव ऊतयः संति दाशुषे ।

ताभिर्नोऽविता भव ॥

Samhita transliteration accented

sóma yā́ste mayobhúva ūtáyaḥ sánti dāśúṣe ǀ

tā́bhirno’vitā́ bhava ǁ

Samhita transliteration nonaccented

soma yāste mayobhuva ūtayaḥ santi dāśuṣe ǀ

tābhirno’vitā bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोम॑ । याः । ते॒ । म॒यः॒ऽभुवः॑ । ऊ॒तयः॑ । सन्ति॑ । दा॒शुषे॑ ।

ताभिः॑ । नः॒ । अ॒वि॒ता । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोम । याः । ते । मयःऽभुवः । ऊतयः । सन्ति । दाशुषे ।

ताभिः । नः । अविता । भव ॥

Padapatha transliteration accented

sóma ǀ yā́ḥ ǀ te ǀ mayaḥ-bhúvaḥ ǀ ūtáyaḥ ǀ sánti ǀ dāśúṣe ǀ

tā́bhiḥ ǀ naḥ ǀ avitā́ ǀ bhava ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

soma ǀ yāḥ ǀ te ǀ mayaḥ-bhuvaḥ ǀ ūtayaḥ ǀ santi ǀ dāśuṣe ǀ

tābhiḥ ǀ naḥ ǀ avitā ǀ bhava ǁ

interlinear translation

O Soma [1], those thy [3] protections [5], that [2] are [6] bringing the Bliss <Mayas, Ananda> [4] to the giver [7], with them [8] be [11] our [9] protector [10].

01.091.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.063   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मं य॒ज्ञमि॒दं वचो॑ जुजुषा॒ण उ॒पाग॑हि ।

सोम॒ त्वं नो॑ वृ॒धे भ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि ।

सोम त्वं नो वृधे भव ॥

Samhita transliteration accented

imám yajñámidám váco jujuṣāṇá upā́gahi ǀ

sóma tvám no vṛdhé bhava ǁ

Samhita transliteration nonaccented

imam yajñamidam vaco jujuṣāṇa upāgahi ǀ

soma tvam no vṛdhe bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । य॒ज्ञम् । इ॒दम् । वचः॑ । जु॒जु॒षा॒णः । उ॒प॒ऽआग॑हि ।

सोम॑ । त्वम् । नः॒ । वृ॒धे । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । यज्ञम् । इदम् । वचः । जुजुषाणः । उपऽआगहि ।

सोम । त्वम् । नः । वृधे । भव ॥

Padapatha transliteration accented

imám ǀ yajñám ǀ idám ǀ vácaḥ ǀ jujuṣāṇáḥ ǀ upa-ā́gahi ǀ

sóma ǀ tvám ǀ naḥ ǀ vṛdhé ǀ bhava ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

imam ǀ yajñam ǀ idam ǀ vacaḥ ǀ jujuṣāṇaḥ ǀ upa-āgahi ǀ

soma ǀ tvam ǀ naḥ ǀ vṛdhe ǀ bhava ǁ

interlinear translation

Enjoying [5] this [1] offering [2], this [3] word [4] do come [6], O Soma [7], thou [8] be [11] for us [9] to grow [10].

01.091.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.064   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोम॑ गी॒र्भिष्ट्वा॑ व॒यं व॒र्धया॑मो वचो॒विदः॑ ।

सु॒मृ॒ळी॒को न॒ आ वि॑श ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोम गीर्भिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचोविदः ।

सुमृळीको न आ विश ॥

Samhita transliteration accented

sóma gīrbhíṣṭvā vayám vardháyāmo vacovídaḥ ǀ

sumṛḷīkó na ā́ viśa ǁ

Samhita transliteration nonaccented

soma gīrbhiṣṭvā vayam vardhayāmo vacovidaḥ ǀ

sumṛḷīko na ā viśa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोम॑ । गीः॒ऽभिः । त्वा॒ । व॒यम् । व॒र्धया॑मः । व॒चः॒ऽविदः॑ ।

सु॒ऽमृ॒ळी॒कः । नः॒ । आ । वि॒श॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोम । गीःऽभिः । त्वा । वयम् । वर्धयामः । वचःऽविदः ।

सुऽमृळीकः । नः । आ । विश ॥

Padapatha transliteration accented

sóma ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ tvā ǀ vayám ǀ vardháyāmaḥ ǀ vacaḥ-vídaḥ ǀ

su-mṛḷīkáḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ viśa ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

soma ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ tvā ǀ vayam ǀ vardhayāmaḥ ǀ vacaḥ-vidaḥ ǀ

su-mṛḷīkaḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ viśa ǁ

interlinear translation

O Soma [1], by words [2] we [4] knowing word [6] increase [5] thee [3]; very gracious [7] do enter [10] in [9] us [8].

01.091.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.065   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ग॒य॒स्फानो॑ अमीव॒हा व॑सु॒वित्पु॑ष्टि॒वर्ध॑नः ।

सु॒मि॒त्रः सो॑म नो भव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गयस्फानो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धनः ।

सुमित्रः सोम नो भव ॥

Samhita transliteration accented

gayasphā́no amīvahā́ vasuvítpuṣṭivárdhanaḥ ǀ

sumitráḥ soma no bhava ǁ

Samhita transliteration nonaccented

gayasphāno amīvahā vasuvitpuṣṭivardhanaḥ ǀ

sumitraḥ soma no bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ग॒य॒ऽस्फानः॑ । अ॒मी॒व॒ऽहा । व॒सु॒ऽवित् । पु॒ष्टि॒ऽवर्ध॑नः ।

सु॒ऽमि॒त्रः । सो॒म॒ । नः॒ । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गयऽस्फानः । अमीवऽहा । वसुऽवित् । पुष्टिऽवर्धनः ।

सुऽमित्रः । सोम । नः । भव ॥

Padapatha transliteration accented

gaya-sphā́naḥ ǀ amīva-hā́ ǀ vasu-vít ǀ puṣṭi-várdhanaḥ ǀ

su-mitráḥ ǀ soma ǀ naḥ ǀ bhava ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

gaya-sphānaḥ ǀ amīva-hā ǀ vasu-vit ǀ puṣṭi-vardhanaḥ ǀ

su-mitraḥ ǀ soma ǀ naḥ ǀ bhava ǁ

interlinear translation

O Soma [6], increaser of wealth [1], slayer of enemies [2], finder of plenitudes [3], increaser of growth [4], be [8] our [7] good friend [5].

01.091.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.066   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोम॑ रारं॒धि नो॑ हृ॒दि गावो॒ न यव॑से॒ष्वा ।

मर्य॑ इव॒ स्व ओ॒क्ये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोम रारंधि नो हृदि गावो न यवसेष्वा ।

मर्य इव स्व ओक्ये ॥

Samhita transliteration accented

sóma rārandhí no hṛdí gā́vo ná yávaseṣvā́ ǀ

márya iva svá okyé ǁ

Samhita transliteration nonaccented

soma rārandhi no hṛdi gāvo na yavaseṣvā ǀ

marya iva sva okye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोम॑ । र॒र॒न्धि । नः॒ । हृ॒दि । गावः॑ । न । यव॑सेषु । आ ।

मर्यः॑ऽइव । स्वे । ओ॒क्ये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोम । ररन्धि । नः । हृदि । गावः । न । यवसेषु । आ ।

मर्यःऽइव । स्वे । ओक्ये ॥

Padapatha transliteration accented

sóma ǀ rarandhí ǀ naḥ ǀ hṛdí ǀ gā́vaḥ ǀ ná ǀ yávaseṣu ǀ ā́ ǀ

máryaḥ-iva ǀ své ǀ okyé ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

soma ǀ rarandhi ǀ naḥ ǀ hṛdi ǀ gāvaḥ ǀ na ǀ yavaseṣu ǀ ā ǀ

maryaḥ-iva ǀ sve ǀ okye ǁ

interlinear translation

O Soma [1], do rejoice [2] in our [3] heart [4] like [6] cows [5] on pasturages [7], like man [9] in own [10] home [11].

01.091.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.067   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यः सो॑म स॒ख्ये तव॑ रा॒रण॑द्देव॒ मर्त्यः॑ ।

तं दक्षः॑ सचते क॒विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यः सोम सख्ये तव रारणद्देव मर्त्यः ।

तं दक्षः सचते कविः ॥

Samhita transliteration accented

yáḥ soma sakhyé táva rāráṇaddeva mártyaḥ ǀ

tám dákṣaḥ sacate kavíḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yaḥ soma sakhye tava rāraṇaddeva martyaḥ ǀ

tam dakṣaḥ sacate kaviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । सो॒म॒ । स॒ख्ये । तव॑ । र॒रण॑त् । दे॒व॒ । मर्त्यः॑ ।

तम् । दक्षः॑ । स॒च॒ते॒ । क॒विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । सोम । सख्ये । तव । ररणत् । देव । मर्त्यः ।

तम् । दक्षः । सचते । कविः ॥

Padapatha transliteration accented

yáḥ ǀ soma ǀ sakhyé ǀ táva ǀ raráṇat ǀ deva ǀ mártyaḥ ǀ

tám ǀ dákṣaḥ ǀ sacate ǀ kavíḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yaḥ ǀ soma ǀ sakhye ǀ tava ǀ raraṇat ǀ deva ǀ martyaḥ ǀ

tam ǀ dakṣaḥ ǀ sacate ǀ kaviḥ ǁ

interlinear translation

Seer-[11]-discernment [9] cleaves [10] to him [1] who [8], mortal [7], O God [6], O Soma [2], rejoices [5] in thy [4] friendship [3].

01.091.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.068   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒रु॒ष्या णो॑ अ॒भिश॑स्तेः॒ सोम॒ नि पा॒ह्यंह॑सः ।

सखा॑ सु॒शेव॑ एधि नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाह्यंहसः ।

सखा सुशेव एधि नः ॥

Samhita transliteration accented

uruṣyā́ ṇo abhíśasteḥ sóma ní pāhyáṃhasaḥ ǀ

sákhā suśéva edhi naḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

uruṣyā ṇo abhiśasteḥ soma ni pāhyaṃhasaḥ ǀ

sakhā suśeva edhi naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒रु॒ष्य । नः॒ । अ॒भिऽश॑स्तेः । सोम॑ । नि । पा॒हि॒ । अंह॑सः ।

सखा॑ । सु॒ऽशेवः॑ । ए॒धि॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उरुष्य । नः । अभिऽशस्तेः । सोम । नि । पाहि । अंहसः ।

सखा । सुऽशेवः । एधि । नः ॥

Padapatha transliteration accented

uruṣyá ǀ naḥ ǀ abhí-śasteḥ ǀ sóma ǀ ní ǀ pāhi ǀ áṃhasaḥ ǀ

sákhā ǀ su-śévaḥ ǀ edhi ǀ naḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

uruṣya ǀ naḥ ǀ abhi-śasteḥ ǀ soma ǀ ni ǀ pāhi ǀ aṃhasaḥ ǀ

sakhā ǀ su-śevaḥ ǀ edhi ǀ naḥ ǁ

interlinear translation

O Soma [4], do protect [1] us [2] from harm [3], do protect [6] from evil [7], be [10] for us [11] full of bliss [9] friend [8].

01.091.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.069   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ प्या॑यस्व॒ समे॑तु ते वि॒श्वतः॑ सोम॒ वृष्ण्यं॑ ।

भवा॒ वाज॑स्य संग॒थे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यं ।

भवा वाजस्य संगथे ॥

Samhita transliteration accented

ā́ pyāyasva sámetu te viśvátaḥ soma vṛ́ṣṇyam ǀ

bhávā vā́jasya saṃgathé ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā pyāyasva sametu te viśvataḥ soma vṛṣṇyam ǀ

bhavā vājasya saṃgathe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । प्या॒य॒स्व॒ । सम् । ए॒तु॒ । ते॒ । वि॒श्वतः॑ । सो॒म॒ । वृष्ण्य॑म् ।

भव॑ । वाज॑स्य । स॒म्ऽग॒थे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । प्यायस्व । सम् । एतु । ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यम् ।

भव । वाजस्य । सम्ऽगथे ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ pyāyasva ǀ sám ǀ etu ǀ te ǀ viśvátaḥ ǀ soma ǀ vṛ́ṣṇyam ǀ

bháva ǀ vā́jasya ǀ sam-gathé ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ pyāyasva ǀ sam ǀ etu ǀ te ǀ viśvataḥ ǀ soma ǀ vṛṣṇyam ǀ

bhava ǀ vājasya ǀ sam-gathe ǁ

interlinear translation

Swell [2] well [3], let [4] thy [5] force [8] come [4] from all sides [6], O Soma [7], be [9] in the meeting-place [11] of plenitude [10].

01.091.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.070   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ प्या॑यस्व मदिंतम॒ सोम॒ विश्वे॑भिरं॒शुभिः॑ ।

भवा॑ नः सु॒श्रव॑स्तमः॒ सखा॑ वृ॒धे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ प्यायस्व मदिंतम सोम विश्वेभिरंशुभिः ।

भवा नः सुश्रवस्तमः सखा वृधे ॥

Samhita transliteration accented

ā́ pyāyasva madintama sóma víśvebhiraṃśúbhiḥ ǀ

bhávā naḥ suśrávastamaḥ sákhā vṛdhé ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā pyāyasva madintama soma viśvebhiraṃśubhiḥ ǀ

bhavā naḥ suśravastamaḥ sakhā vṛdhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । प्या॒य॒स्व॒ । म॒दि॒न्ऽत॒म॒ । सोम॑ । विश्वे॑भिः । अं॒शुऽभिः॑ ।

भव॑ । नः॒ । सु॒श्रवः॑ऽतमः । सखा॑ । वृ॒धे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । प्यायस्व । मदिन्ऽतम । सोम । विश्वेभिः । अंशुऽभिः ।

भव । नः । सुश्रवःऽतमः । सखा । वृधे ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ pyāyasva ǀ madin-tama ǀ sóma ǀ víśvebhiḥ ǀ aṃśú-bhiḥ ǀ

bháva ǀ naḥ ǀ suśrávaḥ-tamaḥ ǀ sákhā ǀ vṛdhé ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ pyāyasva ǀ madin-tama ǀ soma ǀ viśvebhiḥ ǀ aṃśu-bhiḥ ǀ

bhava ǀ naḥ ǀ suśravaḥ-tamaḥ ǀ sakhā ǀ vṛdhe ǁ

interlinear translation

Swell [2], O most intoxicating [3], O Soma [4], with all [5] parts1 [6]; be [7] for us [8] friend [10] most full of perfect hearing {of the Truth} <i.e. of supramental knowledge> [9] that {we can} grow [11].

1 aṃśu a filament (especially of the Soma plant); a minute particle; ray; point, end.

01.091.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.071   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं ते॒ पयां॑सि॒ समु॑ यंतु॒ वाजाः॒ सं वृष्ण्या॑न्यभिमाति॒षाहः॑ ।

आ॒प्याय॑मानो अ॒मृता॑य सोम दि॒वि श्रवां॑स्युत्त॒मानि॑ धिष्व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं ते पयांसि समु यंतु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः ।

आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥

Samhita transliteration accented

sám te páyāṃsi sámu yantu vā́jāḥ sám vṛ́ṣṇyānyabhimātiṣā́haḥ ǀ

āpyā́yamāno amṛ́tāya soma diví śrávāṃsyuttamā́ni dhiṣva ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sam te payāṃsi samu yantu vājāḥ sam vṛṣṇyānyabhimātiṣāhaḥ ǀ

āpyāyamāno amṛtāya soma divi śravāṃsyuttamāni dhiṣva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । ते॒ । पयां॑सि । सम् । ऊं॒ इति॑ । य॒न्तु॒ । वाजाः॑ । सम् । वृष्ण्या॑नि । अ॒भि॒मा॒ति॒ऽसहः॑ ।

आ॒ऽप्याय॑मानः । अ॒मृता॑य । सो॒म॒ । दि॒वि । श्रवां॑सि । उ॒त्ऽत॒मानि॑ । धि॒ष्व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । ते । पयांसि । सम् । ऊं इति । यन्तु । वाजाः । सम् । वृष्ण्यानि । अभिमातिऽसहः ।

आऽप्यायमानः । अमृताय । सोम । दिवि । श्रवांसि । उत्ऽतमानि । धिष्व ॥

Padapatha transliteration accented

sám ǀ te ǀ páyāṃsi ǀ sám ǀ ūṃ íti ǀ yantu ǀ vā́jāḥ ǀ sám ǀ vṛ́ṣṇyāni ǀ abhimāti-sáhaḥ ǀ

ā-pyā́yamānaḥ ǀ amṛ́tāya ǀ soma ǀ diví ǀ śrávāṃsi ǀ ut-tamā́ni ǀ dhiṣva ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sam ǀ te ǀ payāṃsi ǀ sam ǀ ūṃ iti ǀ yantu ǀ vājāḥ ǀ sam ǀ vṛṣṇyāni ǀ abhimāti-sahaḥ ǀ

ā-pyāyamānaḥ ǀ amṛtāya ǀ soma ǀ divi ǀ śravāṃsi ǀ ut-tamāni ǀ dhiṣva ǁ

interlinear translation

Let [6] thy [2] currents [3] go [6] together [1], plenitudes [7] – together [4], forces [9] overcoming the enemies [10] – together [8]. Swelling [11], O Soma [13], do hold [17] supreme [16] hearings {of the Truth} <i.e. inspired knowledges> [15] in Heaven [14] for immortality [12].

01.091.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.072   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या ते॒ धामा॑नि ह॒विषा॒ यजं॑ति॒ ता ते॒ विश्वा॑ परि॒भूर॑स्तु य॒ज्ञं ।

ग॒य॒स्फानः॑ प्र॒तर॑णः सु॒वीरोऽवी॑रहा॒ प्र च॑रा सोम॒ दुर्या॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या ते धामानि हविषा यजंति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञं ।

गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दुर्यान् ॥

Samhita transliteration accented

yā́ te dhā́māni havíṣā yájanti tā́ te víśvā paribhū́rastu yajñám ǀ

gayasphā́naḥ pratáraṇaḥ suvī́ró’vīrahā prá carā soma dúryān ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yā te dhāmāni haviṣā yajanti tā te viśvā paribhūrastu yajñam ǀ

gayasphānaḥ prataraṇaḥ suvīro’vīrahā pra carā soma duryān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । ते॒ । धामा॑नि । ह॒विषा॑ । यज॑न्ति । ता । ते॒ । विश्वा॑ । प॒रि॒ऽभूः । अ॒स्तु॒ । य॒ज्ञम् ।

ग॒य॒ऽस्फानः॑ । प्र॒ऽतर॑णः । सु॒ऽवीरः॑ । अवी॑रऽहा । प्र । च॒र॒ । सो॒म॒ । दुर्या॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । ते । धामानि । हविषा । यजन्ति । ता । ते । विश्वा । परिऽभूः । अस्तु । यज्ञम् ।

गयऽस्फानः । प्रऽतरणः । सुऽवीरः । अवीरऽहा । प्र । चर । सोम । दुर्यान् ॥

Padapatha transliteration accented

yā́ ǀ te ǀ dhā́māni ǀ havíṣā ǀ yájanti ǀ tā́ ǀ te ǀ víśvā ǀ pari-bhū́ḥ ǀ astu ǀ yajñám ǀ

gaya-sphā́naḥ ǀ pra-táraṇaḥ ǀ su-vī́raḥ ǀ ávīra-hā ǀ prá ǀ cara ǀ soma ǀ dúryān ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yā ǀ te ǀ dhāmāni ǀ haviṣā ǀ yajanti ǀ tā ǀ te ǀ viśvā ǀ pari-bhūḥ ǀ astu ǀ yajñam ǀ

gaya-sphānaḥ ǀ pra-taraṇaḥ ǀ su-vīraḥ ǀ avīra-hā ǀ pra ǀ cara ǀ soma ǀ duryān ǁ

interlinear translation

Those [1] thy [2] planes {of existence} [3], for which [1] {men} sacrifice [5] with offering [4], let [10] {this} offering [11] be [10] surrounding [9] all [8] of them [6]. Increaser of growth [12], promoting [13], full of hero-might [14], slaying all deprived of hero-might [15], move [17] forward [16], O Soma [18], houses {of human beings} [19].

01.091.20   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.073   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोमो॑ धे॒नुं सोमो॒ अर्वं॑तमा॒शुं सोमो॑ वी॒रं क॑र्म॒ण्यं॑ ददाति ।

सा॒द॒न्यं॑ विद॒थ्यं॑ स॒भेयं॑ पितृ॒श्रव॑णं॒ यो ददा॑शदस्मै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोमो धेनुं सोमो अर्वंतमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति ।

सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥

Samhita transliteration accented

sómo dhenúm sómo árvantamāśúm sómo vīrám karmaṇyám dadāti ǀ

sādanyám vidathyám sabhéyam pitṛśrávaṇam yó dádāśadasmai ǁ

Samhita transliteration nonaccented

somo dhenum somo arvantamāśum somo vīram karmaṇyam dadāti ǀ

sādanyam vidathyam sabheyam pitṛśravaṇam yo dadāśadasmai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोमः॑ । धे॒नुम् । सोमः॑ । अर्व॑न्तम् । आ॒शुम् । सोमः॑ । वी॒रम् । क॒र्म॒ण्य॑म् । द॒दा॒ति॒ ।

स॒द॒न्य॑म् । वि॒द॒थ्य॑म् । स॒भेय॑म् । पि॒तृ॒ऽश्रव॑णम् । यः । ददा॑शत् । अ॒स्मै॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमः । धेनुम् । सोमः । अर्वन्तम् । आशुम् । सोमः । वीरम् । कर्मण्यम् । ददाति ।

सदन्यम् । विदथ्यम् । सभेयम् । पितृऽश्रवणम् । यः । ददाशत् । अस्मै ॥

Padapatha transliteration accented

sómaḥ ǀ dhenúm ǀ sómaḥ ǀ árvantam ǀ āśúm ǀ sómaḥ ǀ vīrám ǀ karmaṇyám ǀ dadāti ǀ

sadanyám ǀ vidathyám ǀ sabhéyam ǀ pitṛ-śrávaṇam ǀ yáḥ ǀ dádāśat ǀ asmai ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

somaḥ ǀ dhenum ǀ somaḥ ǀ arvantam ǀ āśum ǀ somaḥ ǀ vīram ǀ karmaṇyam ǀ dadāti ǀ

sadanyam ǀ vidathyam ǀ sabheyam ǀ pitṛ-śravaṇam ǀ yaḥ ǀ dadāśat ǀ asmai ǁ

interlinear translation

To him [16], who [14] gives [15], Soma [1] gives [9] milch-cow [2], Soma [3] – swift [5] courser [4], Soma [6] – hero [7] ever acting [8] for the seat-home [10], for the knowledge [11], having light [12], bringing father’s hearing {of the Truth} <i.e. supramental knowledge> [13].

01.091.21   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.074   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अषा॑ळ्हं यु॒त्सु पृत॑नासु॒ पप्रिं॑ स्व॒र्षाम॒प्सां वृ॒जन॑स्य गो॒पां ।

भ॒रे॒षु॒जां सु॑क्षि॒तिं सु॒श्रव॑सं॒ जयं॑तं॒ त्वामनु॑ मदेम सोम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अषाळ्हं युत्सु पृतनासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपां ।

भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रवसं जयंतं त्वामनु मदेम सोम ॥

Samhita transliteration accented

áṣāḷham yutsú pṛ́tanāsu páprim svarṣā́mapsā́m vṛjánasya gopā́m ǀ

bhareṣujā́m sukṣitím suśrávasam jáyantam tvā́mánu madema soma ǁ

Samhita transliteration nonaccented

aṣāḷham yutsu pṛtanāsu paprim svarṣāmapsām vṛjanasya gopām ǀ

bhareṣujām sukṣitim suśravasam jayantam tvāmanu madema soma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अषा॑ळ्हम् । यु॒त्ऽसु । पृत॑नासु । पप्रि॑म् । स्वः॒ऽसाम् । अ॒प्साम् । वृ॒जन॑स्य । गो॒पाम् ।

भ॒रे॒षु॒ऽजाम् । सु॒ऽक्षि॒तिम् । सु॒ऽश्रव॑सम् । जय॑न्तम् । त्वाम् । अनु॑ । म॒दे॒म॒ । सो॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अषाळ्हम् । युत्ऽसु । पृतनासु । पप्रिम् । स्वःऽसाम् । अप्साम् । वृजनस्य । गोपाम् ।

भरेषुऽजाम् । सुऽक्षितिम् । सुऽश्रवसम् । जयन्तम् । त्वाम् । अनु । मदेम । सोम ॥

Padapatha transliteration accented

áṣāḷham ǀ yut-sú ǀ pṛ́tanāsu ǀ páprim ǀ svaḥ-sā́m ǀ apsā́m ǀ vṛjánasya ǀ gopā́m ǀ

bhareṣu-jā́m ǀ su-kṣitím ǀ su-śrávasam ǀ jáyantam ǀ tvā́m ǀ ánu ǀ madema ǀ soma ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

aṣāḷham ǀ yut-su ǀ pṛtanāsu ǀ paprim ǀ svaḥ-sām ǀ apsām ǀ vṛjanasya ǀ gopām ǀ

bhareṣu-jām ǀ su-kṣitim ǀ su-śravasam ǀ jayantam ǀ tvām ǀ anu ǀ madema ǀ soma ǁ

interlinear translation

Let {us} intoxicate [15] by thee [13], O Soma [16], in battles [2] invincible [1], in combat [3] delivering [4], conquering Svar <supramental world of the Sun> [5], conquering Waters [6], guardian [8] of strength [7], fit for wars [9], securely dwelling [10], full of perfect hearing {of the Truth} <i.e. of inspired supramental knowledge> [11], victorious [12].

01.091.22   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.075   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वमि॒मा ओष॑धीः सोम॒ विश्वा॒स्त्वम॒पो अ॑जनय॒स्त्वं गाः ।

त्वमा त॑तंथो॒र्वं१॒॑तरि॑क्षं॒ त्वं ज्योति॑षा॒ वि तमो॑ ववर्थ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः ।

त्वमा ततंथोर्वंतरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥

Samhita transliteration accented

tvámimā́ óṣadhīḥ soma víśvāstvámapó ajanayastvám gā́ḥ ǀ

tvámā́ tatanthorvántárikṣam tvám jyótiṣā ví támo vavartha ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvamimā oṣadhīḥ soma viśvāstvamapo ajanayastvam gāḥ ǀ

tvamā tatanthorvantarikṣam tvam jyotiṣā vi tamo vavartha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । इ॒माः । ओष॑धीः । सो॒म॒ । विश्वाः॑ । त्वम् । अ॒पः । अ॒ज॒न॒यः॒ । त्वम् । गाः ।

त्वम् । आ । त॒त॒न्थ॒ । उ॒रु । अ॒न्तरि॑क्षम् । त्वम् । ज्योति॑षा । वि । तमः॑ । व॒व॒र्थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । इमाः । ओषधीः । सोम । विश्वाः । त्वम् । अपः । अजनयः । त्वम् । गाः ।

त्वम् । आ । ततन्थ । उरु । अन्तरिक्षम् । त्वम् । ज्योतिषा । वि । तमः । ववर्थ ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ imā́ḥ ǀ óṣadhīḥ ǀ soma ǀ víśvāḥ ǀ tvám ǀ apáḥ ǀ ajanayaḥ ǀ tvám ǀ gā́ḥ ǀ

tvám ǀ ā́ ǀ tatantha ǀ urú ǀ antárikṣam ǀ tvám ǀ jyótiṣā ǀ ví ǀ támaḥ ǀ vavartha ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ imāḥ ǀ oṣadhīḥ ǀ soma ǀ viśvāḥ ǀ tvam ǀ apaḥ ǀ ajanayaḥ ǀ tvam ǀ gāḥ ǀ

tvam ǀ ā ǀ tatantha ǀ uru ǀ antarikṣam ǀ tvam ǀ jyotiṣā ǀ vi ǀ tamaḥ ǀ vavartha ǁ

interlinear translation

Thou [1] broughtest to birth [8] all [5] these [2] growths of earth [3], O Soma [4], thou [6] – waters [7], thou [9] – cows (perceptions from supramental Svar) [10]; thou [11] hast widened [13] wide [14] middle world [15], thou [16] hast burst open [20] darkness [19] by light [17].

01.091.23   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.076   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वेन॑ नो॒ मन॑सा देव सोम रा॒यो भा॒गं स॑हसावन्न॒भि यु॑ध्य ।

मा त्वा त॑न॒दीशि॑षे वी॒र्य॑स्यो॒भये॑भ्यः॒ प्र चि॑कित्सा॒ गवि॑ष्टौ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य ।

मा त्वा तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ ॥

Samhita transliteration accented

devéna no mánasā deva soma rāyó bhāgám sahasāvannabhí yudhya ǀ

mā́ tvā́ tanadī́śiṣe vīryásyobháyebhyaḥ prá cikitsā gáviṣṭau ǁ

Samhita transliteration nonaccented

devena no manasā deva soma rāyo bhāgam sahasāvannabhi yudhya ǀ

mā tvā tanadīśiṣe vīryasyobhayebhyaḥ pra cikitsā gaviṣṭau ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वेन॑ । नः॒ । मन॑सा । दे॒व॒ । सो॒म॒ । रा॒यः । भा॒गम् । स॒ह॒सा॒ऽव॒न् । अ॒भि । यु॒ध्य॒ ।

मा । त्वा॒ । आ । त॒न॒त् । ईशि॑षे । वी॒र्य॑स्य । उ॒भये॑भ्यः । प्र । चि॒कि॒त्स॒ । गोऽइ॑ष्टौ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवेन । नः । मनसा । देव । सोम । रायः । भागम् । सहसाऽवन् । अभि । युध्य ।

मा । त्वा । आ । तनत् । ईशिषे । वीर्यस्य । उभयेभ्यः । प्र । चिकित्स । गोऽइष्टौ ॥

Padapatha transliteration accented

devéna ǀ naḥ ǀ mánasā ǀ deva ǀ soma ǀ rāyáḥ ǀ bhāgám ǀ sahasā-van ǀ abhí ǀ yudhya ǀ

mā́ ǀ tvā ǀ ā́ ǀ tanat ǀ ī́śiṣe ǀ vīryásya ǀ ubháyebhyaḥ ǀ prá ǀ cikitsa ǀ gó-iṣṭau ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

devena ǀ naḥ ǀ manasā ǀ deva ǀ soma ǀ rāyaḥ ǀ bhāgam ǀ sahasā-van ǀ abhi ǀ yudhya ǀ

mā ǀ tvā ǀ ā ǀ tanat ǀ īśiṣe ǀ vīryasya ǀ ubhayebhyaḥ ǀ pra ǀ cikitsa ǀ go-iṣṭau ǁ

interlinear translation

Do battle [10] by divine [1] mind [3] for us [2], O God [4] Soma [5], for [9] share-delight [7] in riches [6], O forceful [8]; none [11] overcomes [14] thee [12], {thou} possessest [15] hero [16] might [16], do manifest thyself [19] for both kinds (divine and human) [17] in seekings for the herds {of perceptions from supramental Svar} [20].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

May 19141

1.91.1. Thou, O Soma, becomest subject to perception by the intelligence; thou leadest us along a path of utter straightness. By thy leadings our fathers, O lord of delight, were established in thought and enjoyed ecstasy in the gods.

1.91.2. Thou, O Soma, by our willings becomest strong in will, thou by our discernments perfect in discernment and universal in knowledge, thou by our strong abundances strong and abundant in thy might, thou by our illuminations luminous and of puissant vision.

1.91.3. Thine now are the activities of Varuna the King, vast and profound, O Soma, is thy seat; pure art thou and delightful like Mitra; thou art powerful like Aryaman, O Soma.

1.91.4. The seats that are thine in our heaven and on our earth and on the hills of being and in its growths and in its waters, in those, even all of them, do thou, well-minded and free from wrath, receive to thyself, O Soma, O King, our offerings.

1.91.5. Thou, O Soma, art master of Being; King art thou and slayer of the Coverer; thou a blissful power of Will.

1.91.6. And thou, O Soma, hast control to make us live, that we should not die,— the lord of pleasure who has delight in the song of his affirmation.

1.91.7. Thou, O Soma, both for him who is already great in the Truth and for him who is young in the Truth, establishest Bhaga in joyaunce that has power for life.

1.91.8. Keep us, O Soma, O King, from all that seeks to become evil in us; let not him come to hurt who is a friend of such a one as thou.

1.91.9. O Soma, with those thy increasings that are creative of the Bliss for the giver, become the preserver of our being.

1.91.10. Come to us taking pleasure in this sacrifice, in this Word; be in us, O Soma, for our increase.

1.91.11. We, O Soma, know how to find expression and we increase thee by our Words; then with a gentle kindness enter into us.

1.91.12. Become in us, O Soma, a distender of luminous movements, a slayer of unfriendly powers, a finder of substance, an increaser of growth, a perfect friend.

1.91.13. O Soma, take thy delight in our hearts as the Herds in their pastures, as the Man in his own dwelling.

1.91.14. He, O Soma, who, a mortal, has delight in thy friendship, a god’s, to him cleaveth the discerning Seer of things.

1.91.15. Keep us far from the attack that divides, O Soma, protect us from the evil; flourish in us, a friend taking the ease of his perfect pleasure.

1.91.16. Yea, nourish thyself in us, let strong abundance come together to thee from all things and do thou become in the meeting-place of that plenty.

1.91.17. Grow full in us with all thy rays, O Soma of the complete ecstasy; be in us full of perfect inspirations that we may grow.

1.91.18. Together may they come, thy nourishments, and thy plenties and the abundances of thy strength while thou overcomest the attack that would obstruct; so growing in fullness towards Immortality, O Soma, hold for us the highest inspirations in the heaven of the mind.

1.91.19. Those thy seats that they effect by sacrifice by the offering, may they all be encompassed by the action of the sacrifice2; distending the movement, pushing ever onward, perfect in energy, slaying all weakness travel forward to the gates of the mansions, O Soma.

1.91.20. Soma giveth the fostering Cow, Soma giveth the swift Steed, Soma giveth the active Hero within who holdeth the seat, who winneth the knowledge, who is fit for the Wisdom, who hath the inspiration of the Father,— these he giveth to the man who divideth for him the offering.

1.91.21. Unconquered thou in our battles and art satisfied in the throngs of war, winner of Heaven, winner of the Waters and our defender in the Crookedness (or of our strength); born in our fullnesses, firmly dwelling in us thou art rich in inspirations and victorious,— by thy raptures, O Soma, may we be intoxicated.

1.91.22. Thou hast created all these growths of earth, O Soma, thou the Waters, thou the Rays; thou hast extended wide the mid-world,— thou by the Light hast smitten apart the covering darkness.

1.91.23. With the divine mind in us, thou who art divine, O Soma, O forceful fighter, war towards our enjoyment of the felicity. Let none extend thee in grossness3, thou hast power over all energy; do thou have the perceiving vision for gods and men in their seeking of the Light.

 

1 Hymn of Gotama Rahugana to the All-Gods. // CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 229-234. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 5, No2 (1981, December), pp. 179-185.

Back

2 Apparently a corrupt text, requiring the reading yajnah for yajnam; as it stands, it can only mean, “may the sacrificer encompass with his beings all of them as the sacrifice” or “and the sacrifice”,— neither of which renderings makes any tolerable sense.

Back

3 Sayana renders “Let none torture thee”; but it refers to the extension in the gross and obscure material of being natural to the covering darkness, as opposed to the luminous subtlety of the divine mind which moves towards the higher Light.

Back

in Russian