SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 92

 

1. Info

To:    1-15: uṣas;
16-18: aśvins
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (5, 7, 12); uṣṇik (16-18); nicṛjjagatī (1, 2); nicṛttriṣṭup (6, 10); triṣṭup (8, 9); virāṭparoṣṇik (14, 15); jagatī (3); virāḍjagatī (4); bhurikpaṅkti (11); nicṛtparoṣṇik (13)

2nd set of styles: triṣṭubh (5-12); uṣṇih (13-18); jagatī (1-4)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.092.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ता उ॒ त्या उ॒षसः॑ के॒तुम॑क्रत॒ पूर्वे॒ अर्धे॒ रज॑सो भा॒नुमं॑जते ।

नि॒ष्कृ॒ण्वा॒ना आयु॑धानीव धृ॒ष्णवः॒ प्रति॒ गावोऽरु॑षीर्यंति मा॒तरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमंजते ।

निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यंति मातरः ॥

Samhita Transcription Accented

etā́ u tyā́ uṣásaḥ ketúmakrata pū́rve árdhe rájaso bhānúmañjate ǀ

niṣkṛṇvānā́ ā́yudhānīva dhṛṣṇávaḥ práti gā́vó’ruṣīryanti mātáraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

etā u tyā uṣasaḥ ketumakrata pūrve ardhe rajaso bhānumañjate ǀ

niṣkṛṇvānā āyudhānīva dhṛṣṇavaḥ prati gāvo’ruṣīryanti mātaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒ताः । ऊं॒ इति॑ । त्याः । उ॒षसः॑ । के॒तुम् । अ॒क्र॒त॒ । पूर्वे॑ । अर्धे॑ । रज॑सः । भा॒नुम् । अ॒ञ्ज॒ते॒ ।

निः॒ऽकृ॒ण्वा॒नाः । आयु॑धानिऽइव । धृ॒ष्णवः॑ । प्रति॑ । गावः॑ । अरु॑षीः । य॒न्ति॒ । मा॒तरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एताः । ऊं इति । त्याः । उषसः । केतुम् । अक्रत । पूर्वे । अर्धे । रजसः । भानुम् । अञ्जते ।

निःऽकृण्वानाः । आयुधानिऽइव । धृष्णवः । प्रति । गावः । अरुषीः । यन्ति । मातरः ॥

Padapatha Transcription Accented

etā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ tyā́ḥ ǀ uṣásaḥ ǀ ketúm ǀ akrata ǀ pū́rve ǀ árdhe ǀ rájasaḥ ǀ bhānúm ǀ añjate ǀ

niḥ-kṛṇvānā́ḥ ǀ ā́yudhāni-iva ǀ dhṛṣṇávaḥ ǀ práti ǀ gā́vaḥ ǀ áruṣīḥ ǀ yanti ǀ mātáraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

etāḥ ǀ ūṃ iti ǀ tyāḥ ǀ uṣasaḥ ǀ ketum ǀ akrata ǀ pūrve ǀ ardhe ǀ rajasaḥ ǀ bhānum ǀ añjate ǀ

niḥ-kṛṇvānāḥ ǀ āyudhāni-iva ǀ dhṛṣṇavaḥ ǀ prati ǀ gāvaḥ ǀ aruṣīḥ ǀ yanti ǀ mātaraḥ ǁ

01.092.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उद॑पप्तन्नरु॒णा भा॒नवो॒ वृथा॑ स्वा॒युजो॒ अरु॑षी॒र्गा अ॑युक्षत ।

अक्र॑न्नु॒षासो॑ व॒युना॑नि पू॒र्वथा॒ रुशं॑तं भा॒नुमरु॑षीरशिश्रयुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत ।

अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशंतं भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥

Samhita Transcription Accented

údapaptannaruṇā́ bhānávo vṛ́thā svāyújo áruṣīrgā́ ayukṣata ǀ

ákrannuṣā́so vayúnāni pūrváthā rúśantam bhānúmáruṣīraśiśrayuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udapaptannaruṇā bhānavo vṛthā svāyujo aruṣīrgā ayukṣata ǀ

akrannuṣāso vayunāni pūrvathā ruśantam bhānumaruṣīraśiśrayuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । अ॒प॒प्त॒न् । अ॒रु॒णाः । भा॒नवः॑ । वृथा॑ । सु॒ऽआ॒युजः॑ । अरु॑षीः । गाः । अ॒यु॒क्ष॒त॒ ।

अक्र॑न् । उ॒षसः॑ । व॒युना॑नि । पू॒र्वऽथा॑ । रुश॑न्तम् । भा॒नुम् । अरु॑षीः । अ॒शि॒श्र॒युः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । अपप्तन् । अरुणाः । भानवः । वृथा । सुऽआयुजः । अरुषीः । गाः । अयुक्षत ।

अक्रन् । उषसः । वयुनानि । पूर्वऽथा । रुशन्तम् । भानुम् । अरुषीः । अशिश्रयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ apaptan ǀ aruṇā́ḥ ǀ bhānávaḥ ǀ vṛ́thā ǀ su-āyújaḥ ǀ áruṣīḥ ǀ gā́ḥ ǀ ayukṣata ǀ

ákran ǀ uṣásaḥ ǀ vayúnāni ǀ pūrvá-thā ǀ rúśantam ǀ bhānúm ǀ áruṣīḥ ǀ aśiśrayuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ apaptan ǀ aruṇāḥ ǀ bhānavaḥ ǀ vṛthā ǀ su-āyujaḥ ǀ aruṣīḥ ǀ gāḥ ǀ ayukṣata ǀ

akran ǀ uṣasaḥ ǀ vayunāni ǀ pūrva-thā ǀ ruśantam ǀ bhānum ǀ aruṣīḥ ǀ aśiśrayuḥ ǁ

01.092.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अर्चं॑ति॒ नारी॑र॒पसो॒ न वि॒ष्टिभिः॑ समा॒नेन॒ योज॑ने॒ना प॑रा॒वतः॑ ।

इषं॒ वहं॑तीः सु॒कृते॑ सु॒दान॑वे॒ विश्वेदह॒ यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्चंति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः ।

इषं वहंतीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥

Samhita Transcription Accented

árcanti nā́rīrapáso ná viṣṭíbhiḥ samānéna yójanenā́ parāvátaḥ ǀ

íṣam váhantīḥ sukṛ́te sudā́nave víśvédáha yájamānāya sunvaté ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arcanti nārīrapaso na viṣṭibhiḥ samānena yojanenā parāvataḥ ǀ

iṣam vahantīḥ sukṛte sudānave viśvedaha yajamānāya sunvate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अर्च॑न्ति । नारीः॑ । अ॒पसः॑ । न । वि॒ष्टिऽभिः॑ । स॒मा॒नेन॑ । योज॑नेन । आ । प॒रा॒ऽवतः॑ ।

इष॑म् । वह॑न्तीः । सु॒ऽकृते॑ । सु॒ऽदान॑वे । विश्वा॑ । इत् । अह॑ । यज॑मानाय । सु॒न्व॒ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्चन्ति । नारीः । अपसः । न । विष्टिऽभिः । समानेन । योजनेन । आ । पराऽवतः ।

इषम् । वहन्तीः । सुऽकृते । सुऽदानवे । विश्वा । इत् । अह । यजमानाय । सुन्वते ॥

Padapatha Transcription Accented

árcanti ǀ nā́rīḥ ǀ apásaḥ ǀ ná ǀ viṣṭí-bhiḥ ǀ samānéna ǀ yójanena ǀ ā́ ǀ parā-vátaḥ ǀ

íṣam ǀ váhantīḥ ǀ su-kṛ́te ǀ su-dā́nave ǀ víśvā ǀ ít ǀ áha ǀ yájamānāya ǀ sunvaté ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arcanti ǀ nārīḥ ǀ apasaḥ ǀ na ǀ viṣṭi-bhiḥ ǀ samānena ǀ yojanena ǀ ā ǀ parā-vataḥ ǀ

iṣam ǀ vahantīḥ ǀ su-kṛte ǀ su-dānave ǀ viśvā ǀ it ǀ aha ǀ yajamānāya ǀ sunvate ǁ

01.092.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधि॒ पेशां॑सि वपते नृ॒तूरि॒वापो॑र्णुते॒ वक्ष॑ उ॒स्रेव॒ बर्ज॑हं ।

ज्योति॒र्विश्व॑स्मै॒ भुव॑नाय कृण्व॒ती गावो॒ न व्र॒जं व्यु१॒॑षा आ॑व॒र्तमः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव बर्जहं ।

ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं व्युषा आवर्तमः ॥

Samhita Transcription Accented

ádhi péśāṃsi vapate nṛtū́rivā́porṇute vákṣa usréva bárjaham ǀ

jyótirvíśvasmai bhúvanāya kṛṇvatī́ gā́vo ná vrajám vyúṣā́ āvartámaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adhi peśāṃsi vapate nṛtūrivāporṇute vakṣa usreva barjaham ǀ

jyotirviśvasmai bhuvanāya kṛṇvatī gāvo na vrajam vyuṣā āvartamaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अधि॑ । पेशां॑सि । व॒प॒ते॒ । नृ॒तूःऽइ॑व । अप॑ । ऊ॒र्णु॒ते॒ । वक्षः॑ । उ॒स्राऽइ॑व । बर्ज॑हम् ।

ज्योतिः॑ । विश्व॑स्मै । भुव॑नाय । कृ॒ण्व॒ती । गावः॑ । न । व्र॒जम् । वि । उ॒षाः । आ॒व॒रित्या॑वः । तमः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अधि । पेशांसि । वपते । नृतूःऽइव । अप । ऊर्णुते । वक्षः । उस्राऽइव । बर्जहम् ।

ज्योतिः । विश्वस्मै । भुवनाय । कृण्वती । गावः । न । व्रजम् । वि । उषाः । आवरित्यावः । तमः ॥

Padapatha Transcription Accented

ádhi ǀ péśāṃsi ǀ vapate ǀ nṛtū́ḥ-iva ǀ ápa ǀ ūrṇute ǀ vákṣaḥ ǀ usrā́-iva ǀ bárjaham ǀ

jyótiḥ ǀ víśvasmai ǀ bhúvanāya ǀ kṛṇvatī́ ǀ gā́vaḥ ǀ ná ǀ vrajám ǀ ví ǀ uṣā́ḥ ǀ āvarítyāvaḥ ǀ támaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adhi ǀ peśāṃsi ǀ vapate ǀ nṛtūḥ-iva ǀ apa ǀ ūrṇute ǀ vakṣaḥ ǀ usrā-iva ǀ barjaham ǀ

jyotiḥ ǀ viśvasmai ǀ bhuvanāya ǀ kṛṇvatī ǀ gāvaḥ ǀ na ǀ vrajam ǀ vi ǀ uṣāḥ ǀ āvarityāvaḥ ǀ tamaḥ ǁ

01.092.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रत्य॒र्ची रुश॑दस्या अदर्शि॒ वि ति॑ष्ठते॒ बाध॑ते कृ॒ष्णमभ्वं॑ ।

स्वरुं॒ न पेशो॑ वि॒दथे॑ष्वं॒जञ्चि॒त्रं दि॒वो दु॑हि॒ता भा॒नुम॑श्रेत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रत्यर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाधते कृष्णमभ्वं ।

स्वरुं न पेशो विदथेष्वंजञ्चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत् ॥

Samhita Transcription Accented

prátyarcī́ rúśadasyā adarśi ví tiṣṭhate bā́dhate kṛṣṇámábhvam ǀ

svárum ná péśo vidátheṣvañjáñcitrám divó duhitā́ bhānúmaśret ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pratyarcī ruśadasyā adarśi vi tiṣṭhate bādhate kṛṣṇamabhvam ǀ

svarum na peśo vidatheṣvañjañcitram divo duhitā bhānumaśret ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । अ॒र्चिः । रुश॑त् । अ॒स्याः॒ । अ॒द॒र्शि॒ । वि । ति॒ष्ठ॒ते॒ । बाध॑ते । कृ॒ष्णम् । अभ्व॑म् ।

स्वरु॑म् । न । पेशः॑ । वि॒दथे॑षु । अ॒ञ्जन् । चि॒त्रम् । दि॒वः । दु॒हि॒ता । भा॒नुम् । अ॒श्रे॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । अर्चिः । रुशत् । अस्याः । अदर्शि । वि । तिष्ठते । बाधते । कृष्णम् । अभ्वम् ।

स्वरुम् । न । पेशः । विदथेषु । अञ्जन् । चित्रम् । दिवः । दुहिता । भानुम् । अश्रेत् ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ arcíḥ ǀ rúśat ǀ asyāḥ ǀ adarśi ǀ ví ǀ tiṣṭhate ǀ bā́dhate ǀ kṛṣṇám ǀ ábhvam ǀ

svárum ǀ ná ǀ péśaḥ ǀ vidátheṣu ǀ añján ǀ citrám ǀ diváḥ ǀ duhitā́ ǀ bhānúm ǀ aśret ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ arciḥ ǀ ruśat ǀ asyāḥ ǀ adarśi ǀ vi ǀ tiṣṭhate ǀ bādhate ǀ kṛṣṇam ǀ abhvam ǀ

svarum ǀ na ǀ peśaḥ ǀ vidatheṣu ǀ añjan ǀ citram ǀ divaḥ ǀ duhitā ǀ bhānum ǀ aśret ǁ

01.092.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अता॑रिष्म॒ तम॑सस्पा॒रम॒स्योषा उ॒च्छंती॑ व॒युना॑ कृणोति ।

श्रि॒ये छंदो॒ न स्म॑यते विभा॒ती सु॒प्रती॑का सौमन॒साया॑जीगः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतारिष्म तमसस्पारमस्योषा उच्छंती वयुना कृणोति ।

श्रिये छंदो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥

Samhita Transcription Accented

átāriṣma támasaspārámasyóṣā́ ucchántī vayúnā kṛṇoti ǀ

śriyé chándo ná smayate vibhātī́ suprátīkā saumanasā́yājīgaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atāriṣma tamasaspāramasyoṣā ucchantī vayunā kṛṇoti ǀ

śriye chando na smayate vibhātī supratīkā saumanasāyājīgaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अता॑रिष्म । तम॑सः । पा॒रम् । अ॒स्य । उ॒षाः । उ॒च्छन्ती॑ । व॒युना॑ । कृ॒णो॒ति॒ ।

श्रि॒ये । छन्दः॑ । न । स्म॒य॒ते॒ । वि॒ऽभा॒ती । सु॒ऽप्रती॑का । सौ॒म॒न॒साय॑ । अ॒जी॒ग॒रिति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतारिष्म । तमसः । पारम् । अस्य । उषाः । उच्छन्ती । वयुना । कृणोति ।

श्रिये । छन्दः । न । स्मयते । विऽभाती । सुऽप्रतीका । सौमनसाय । अजीगरिति ॥

Padapatha Transcription Accented

átāriṣma ǀ támasaḥ ǀ pārám ǀ asyá ǀ uṣā́ḥ ǀ ucchántī ǀ vayúnā ǀ kṛṇoti ǀ

śriyé ǀ chándaḥ ǀ ná ǀ smayate ǀ vi-bhātī́ ǀ su-prátīkā ǀ saumanasā́ya ǀ ajīgaríti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atāriṣma ǀ tamasaḥ ǀ pāram ǀ asya ǀ uṣāḥ ǀ ucchantī ǀ vayunā ǀ kṛṇoti ǀ

śriye ǀ chandaḥ ǀ na ǀ smayate ǀ vi-bhātī ǀ su-pratīkā ǀ saumanasāya ǀ ajīgariti ǁ

01.092.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भास्व॑ती ने॒त्री सू॒नृता॑नां दि॒वः स्त॑वे दुहि॒ता गोत॑मेभिः ।

प्र॒जाव॑तो नृ॒वतो॒ अश्व॑बुध्या॒नुषो॒ गोअ॑ग्राँ॒ उप॑ मासि॒ वाजा॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भास्वती नेत्री सूनृतानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः ।

प्रजावतो नृवतो अश्वबुध्यानुषो गोअग्राँ उप मासि वाजान् ॥

Samhita Transcription Accented

bhā́svatī netrī́ sūnṛ́tānām diváḥ stave duhitā́ gótamebhiḥ ǀ

prajā́vato nṛváto áśvabudhyānúṣo góagrām̐ úpa māsi vā́jān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bhāsvatī netrī sūnṛtānām divaḥ stave duhitā gotamebhiḥ ǀ

prajāvato nṛvato aśvabudhyānuṣo goagrām̐ upa māsi vājān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भास्व॑ती । ने॒त्री । सू॒नृता॑नाम् । दि॒वः । स्त॒वे॒ । दु॒हि॒ता । गोत॑मेभिः ।

प्र॒जाऽव॑तः । नृ॒ऽवतः॑ । अश्व॑ऽबुध्यान् । उषः॑ । गोऽअ॑ग्रान् । उप॑ । मा॒सि॒ । वाजा॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भास्वती । नेत्री । सूनृतानाम् । दिवः । स्तवे । दुहिता । गोतमेभिः ।

प्रजाऽवतः । नृऽवतः । अश्वऽबुध्यान् । उषः । गोऽअग्रान् । उप । मासि । वाजान् ॥

Padapatha Transcription Accented

bhā́svatī ǀ netrī́ ǀ sūnṛ́tānām ǀ diváḥ ǀ stave ǀ duhitā́ ǀ gótamebhiḥ ǀ

prajā́-vataḥ ǀ nṛ-vátaḥ ǀ áśva-budhyān ǀ úṣaḥ ǀ gó-agrān ǀ úpa ǀ māsi ǀ vā́jān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bhāsvatī ǀ netrī ǀ sūnṛtānām ǀ divaḥ ǀ stave ǀ duhitā ǀ gotamebhiḥ ǀ

prajā-vataḥ ǀ nṛ-vataḥ ǀ aśva-budhyān ǀ uṣaḥ ǀ go-agrān ǀ upa ǀ māsi ǀ vājān ǁ

01.092.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उष॒स्तम॑श्यां य॒शसं॑ सु॒वीरं॑ दा॒सप्र॑वर्गं र॒यिमश्व॑बुध्यं ।

सु॒दंस॑सा॒ श्रव॑सा॒ या वि॒भासि॒ वाज॑प्रसूता सुभगे बृ॒हंतं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रयिमश्वबुध्यं ।

सुदंससा श्रवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बृहंतं ॥

Samhita Transcription Accented

úṣastámaśyām yaśásam suvī́ram dāsápravargam rayímáśvabudhyam ǀ

sudáṃsasā śrávasā yā́ vibhā́si vā́japrasūtā subhage bṛhántam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣastamaśyām yaśasam suvīram dāsapravargam rayimaśvabudhyam ǀ

sudaṃsasā śravasā yā vibhāsi vājaprasūtā subhage bṛhantam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । तम् । अ॒श्या॒म् । य॒शस॑म् । सु॒ऽवीर॑म् । दा॒सऽप्र॑वर्गम् । र॒यिम् । अश्व॑ऽबुध्यम् ।

सु॒ऽदंस॑सा । श्रव॑सा । या । वि॒ऽभासि॑ । वाज॑ऽप्रसूता । सु॒ऽभ॒गे॒ । बृ॒हन्त॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । तम् । अश्याम् । यशसम् । सुऽवीरम् । दासऽप्रवर्गम् । रयिम् । अश्वऽबुध्यम् ।

सुऽदंससा । श्रवसा । या । विऽभासि । वाजऽप्रसूता । सुऽभगे । बृहन्तम् ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ tám ǀ aśyām ǀ yaśásam ǀ su-vī́ram ǀ dāsá-pravargam ǀ rayím ǀ áśva-budhyam ǀ

su-dáṃsasā ǀ śrávasā ǀ yā́ ǀ vi-bhā́si ǀ vā́ja-prasūtā ǀ su-bhage ǀ bṛhántam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ tam ǀ aśyām ǀ yaśasam ǀ su-vīram ǀ dāsa-pravargam ǀ rayim ǀ aśva-budhyam ǀ

su-daṃsasā ǀ śravasā ǀ yā ǀ vi-bhāsi ǀ vāja-prasūtā ǀ su-bhage ǀ bṛhantam ǁ

01.092.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वा॑नि दे॒वी भुव॑नाभि॒चक्ष्या॑ प्रती॒ची चक्षु॑रुर्वि॒या वि भा॑ति ।

विश्वं॑ जी॒वं च॒रसे॑ बो॒धयं॑ती॒ विश्व॑स्य॒ वाच॑मविदन्मना॒योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भाति ।

विश्वं जीवं चरसे बोधयंती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः ॥

Samhita Transcription Accented

víśvāni devī́ bhúvanābhicákṣyā pratīcī́ cákṣururviyā́ ví bhāti ǀ

víśvam jīvám caráse bodháyantī víśvasya vā́camavidanmanāyóḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvāni devī bhuvanābhicakṣyā pratīcī cakṣururviyā vi bhāti ǀ

viśvam jīvam carase bodhayantī viśvasya vācamavidanmanāyoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वा॑नि । दे॒वी । भुव॑ना । अ॒भि॒ऽचक्ष्य॑ । प्र॒ती॒ची । चक्षुः॑ । उ॒र्वि॒या । वि । भा॒ति॒ ।

विश्व॑म् । जी॒वम् । च॒रसे॑ । बो॒धय॑न्ती । विश्व॑स्य । वाच॑म् । अ॒वि॒द॒त् । म॒ना॒योः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वानि । देवी । भुवना । अभिऽचक्ष्य । प्रतीची । चक्षुः । उर्विया । वि । भाति ।

विश्वम् । जीवम् । चरसे । बोधयन्ती । विश्वस्य । वाचम् । अविदत् । मनायोः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvāni ǀ devī́ ǀ bhúvanā ǀ abhi-cákṣya ǀ pratīcī́ ǀ cákṣuḥ ǀ urviyā́ ǀ ví ǀ bhāti ǀ

víśvam ǀ jīvám ǀ caráse ǀ bodháyantī ǀ víśvasya ǀ vā́cam ǀ avidat ǀ manāyóḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvāni ǀ devī ǀ bhuvanā ǀ abhi-cakṣya ǀ pratīcī ǀ cakṣuḥ ǀ urviyā ǀ vi ǀ bhāti ǀ

viśvam ǀ jīvam ǀ carase ǀ bodhayantī ǀ viśvasya ǀ vācam ǀ avidat ǀ manāyoḥ ǁ

01.092.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पुनः॑पुन॒र्जाय॑माना पुरा॒णी स॑मा॒नं वर्ण॑म॒भि शुंभ॑माना ।

श्व॒घ्नीव॑ कृ॒त्नुर्विज॑ आमिना॒ना मर्त॑स्य दे॒वी ज॒रयं॒त्यायुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनःपुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि शुंभमाना ।

श्वघ्नीव कृत्नुर्विज आमिनाना मर्तस्य देवी जरयंत्यायुः ॥

Samhita Transcription Accented

púnaḥpunarjā́yamānā purāṇī́ samānám várṇamabhí śúmbhamānā ǀ

śvaghnī́va kṛtnúrvíja āminānā́ mártasya devī́ jaráyantyā́yuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punaḥpunarjāyamānā purāṇī samānam varṇamabhi śumbhamānā ǀ

śvaghnīva kṛtnurvija āminānā martasya devī jarayantyāyuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पुनः॑ऽपुनः । जाय॑माना । पु॒रा॒णी । स॒मा॒नम् । वर्ण॑म् । अ॒भि । शुम्भ॑माना ।

श्व॒घ्नीऽइ॑व । कृ॒त्नुः । विजः॑ । आ॒ऽमि॒ना॒ना । मर्त॑स्य । दे॒वी । ज॒रय॑न्ती । आयुः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनःऽपुनः । जायमाना । पुराणी । समानम् । वर्णम् । अभि । शुम्भमाना ।

श्वघ्नीऽइव । कृत्नुः । विजः । आऽमिनाना । मर्तस्य । देवी । जरयन्ती । आयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

púnaḥ-punaḥ ǀ jā́yamānā ǀ purāṇī́ ǀ samānám ǀ várṇam ǀ abhí ǀ śúmbhamānā ǀ

śvaghnī́-iva ǀ kṛtnúḥ ǀ víjaḥ ǀ ā-minānā́ ǀ mártasya ǀ devī́ ǀ jaráyantī ǀ ā́yuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punaḥ-punaḥ ǀ jāyamānā ǀ purāṇī ǀ samānam ǀ varṇam ǀ abhi ǀ śumbhamānā ǀ

śvaghnī-iva ǀ kṛtnuḥ ǀ vijaḥ ǀ ā-minānā ǀ martasya ǀ devī ǀ jarayantī ǀ āyuḥ ǁ

01.092.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व्यू॒र्ण्व॒ती दि॒वो अंताँ॑ अबो॒ध्यप॒ स्वसा॑रं सनु॒तर्यु॑योति ।

प्र॒मि॒न॒ती म॑नु॒ष्या॑ यु॒गानि॒ योषा॑ जा॒रस्य॒ चक्ष॑सा॒ वि भा॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

व्यूर्ण्वती दिवो अंताँ अबोध्यप स्वसारं सनुतर्युयोति ।

प्रमिनती मनुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा वि भाति ॥

Samhita Transcription Accented

vyūrṇvatī́ divó ántām̐ abodhyápa svásāram sanutáryuyoti ǀ

praminatī́ manuṣyā́ yugā́ni yóṣā jārásya cákṣasā ví bhāti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vyūrṇvatī divo antām̐ abodhyapa svasāram sanutaryuyoti ǀ

praminatī manuṣyā yugāni yoṣā jārasya cakṣasā vi bhāti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒ऽऊ॒र्ण्व॒ती । दि॒वः । अन्ता॑न् । अ॒बो॒धि॒ । अप॑ । स्वसा॑रम् । स॒नु॒तः । यु॒यो॒ति॒ ।

प्र॒ऽमि॒न॒ती । म॒नु॒ष्या॑ । यु॒गानि॑ । योषा॑ । जा॒रस्य॑ । चक्ष॑सा । वि । भा॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विऽऊर्ण्वती । दिवः । अन्तान् । अबोधि । अप । स्वसारम् । सनुतः । युयोति ।

प्रऽमिनती । मनुष्या । युगानि । योषा । जारस्य । चक्षसा । वि । भाति ॥

Padapatha Transcription Accented

vi-ūrṇvatī́ ǀ diváḥ ǀ ántān ǀ abodhi ǀ ápa ǀ svásāram ǀ sanutáḥ ǀ yuyoti ǀ

pra-minatī́ ǀ manuṣyā́ ǀ yugā́ni ǀ yóṣā ǀ jārásya ǀ cákṣasā ǀ ví ǀ bhāti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi-ūrṇvatī ǀ divaḥ ǀ antān ǀ abodhi ǀ apa ǀ svasāram ǀ sanutaḥ ǀ yuyoti ǀ

pra-minatī ǀ manuṣyā ǀ yugāni ǀ yoṣā ǀ jārasya ǀ cakṣasā ǀ vi ǀ bhāti ǁ

01.092.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.088   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प॒शून्न चि॒त्रा सु॒भगा॑ प्रथा॒ना सिंधु॒र्न क्षोद॑ उर्वि॒या व्य॑श्वैत् ।

अमि॑नती॒ दैव्या॑नि व्र॒तानि॒ सूर्य॑स्य चेति र॒श्मिभि॑र्दृशा॒ना ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पशून्न चित्रा सुभगा प्रथाना सिंधुर्न क्षोद उर्विया व्यश्वैत् ।

अमिनती दैव्यानि व्रतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्दृशाना ॥

Samhita Transcription Accented

paśū́nná citrā́ subhágā prathānā́ síndhurná kṣóda urviyā́ vyáśvait ǀ

áminatī dáivyāni vratā́ni sū́ryasya ceti raśmíbhirdṛśānā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

paśūnna citrā subhagā prathānā sindhurna kṣoda urviyā vyaśvait ǀ

aminatī daivyāni vratāni sūryasya ceti raśmibhirdṛśānā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प॒शून् । न । चि॒त्रा । सु॒ऽभगा॑ । प्र॒था॒ना । सिन्धुः॑ । न । क्षोदः॑ । उ॒र्वि॒या । वि । अ॒श्वै॒त् ।

अमि॑नती । दैव्या॑नि । व्र॒तानि॑ । सूर्य॑स्य । चे॒ति॒ । र॒श्मिऽभिः॑ । दृ॒शा॒ना ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पशून् । न । चित्रा । सुऽभगा । प्रथाना । सिन्धुः । न । क्षोदः । उर्विया । वि । अश्वैत् ।

अमिनती । दैव्यानि । व्रतानि । सूर्यस्य । चेति । रश्मिऽभिः । दृशाना ॥

Padapatha Transcription Accented

paśū́n ǀ ná ǀ citrā́ ǀ su-bhágā ǀ prathānā́ ǀ síndhuḥ ǀ ná ǀ kṣódaḥ ǀ urviyā́ ǀ ví ǀ aśvait ǀ

áminatī ǀ dáivyāni ǀ vratā́ni ǀ sū́ryasya ǀ ceti ǀ raśmí-bhiḥ ǀ dṛśānā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

paśūn ǀ na ǀ citrā ǀ su-bhagā ǀ prathānā ǀ sindhuḥ ǀ na ǀ kṣodaḥ ǀ urviyā ǀ vi ǀ aśvait ǀ

aminatī ǀ daivyāni ǀ vratāni ǀ sūryasya ǀ ceti ǀ raśmi-bhiḥ ǀ dṛśānā ǁ

01.092.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उष॒स्तच्चि॒त्रमा भ॑रा॒स्मभ्यं॑ वाजिनीवति ।

येन॑ तो॒कं च॒ तन॑यं च॒ धाम॑हे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति ।

येन तोकं च तनयं च धामहे ॥

Samhita Transcription Accented

úṣastáccitrámā́ bharāsmábhyam vājinīvati ǀ

yéna tokám ca tánayam ca dhā́mahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣastaccitramā bharāsmabhyam vājinīvati ǀ

yena tokam ca tanayam ca dhāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । तत् । चि॒त्रम् । आ । भ॒र॒ । अ॒स्मभ्य॑म् । वा॒जि॒नी॒ऽव॒ति॒ ।

येन॑ । तो॒कम् । च॒ । तन॑यम् । च॒ । धाम॑हे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । तत् । चित्रम् । आ । भर । अस्मभ्यम् । वाजिनीऽवति ।

येन । तोकम् । च । तनयम् । च । धामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ tát ǀ citrám ǀ ā́ ǀ bhara ǀ asmábhyam ǀ vājinī-vati ǀ

yéna ǀ tokám ǀ ca ǀ tánayam ǀ ca ǀ dhā́mahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ tat ǀ citram ǀ ā ǀ bhara ǀ asmabhyam ǀ vājinī-vati ǀ

yena ǀ tokam ǀ ca ǀ tanayam ǀ ca ǀ dhāmahe ǁ

01.092.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उषो॑ अ॒द्येह गो॑म॒त्यश्वा॑वति विभावरि ।

रे॒वद॒स्मे व्यु॑च्छ सूनृतावति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि ।

रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥

Samhita Transcription Accented

úṣo adyéhá gomatyáśvāvati vibhāvari ǀ

revádasmé vyúccha sūnṛtāvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uṣo adyeha gomatyaśvāvati vibhāvari ǀ

revadasme vyuccha sūnṛtāvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उषः॑ । अ॒द्य । इ॒ह । गो॒ऽम॒ति॒ । अश्व॑ऽवति । वि॒भा॒ऽव॒रि॒ ।

रे॒वत् । अ॒स्मे इति॑ । वि । उ॒च्छ॒ । सू॒नृ॒ता॒ऽव॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उषः । अद्य । इह । गोऽमति । अश्वऽवति । विभाऽवरि ।

रेवत् । अस्मे इति । वि । उच्छ । सूनृताऽवति ॥

Padapatha Transcription Accented

úṣaḥ ǀ adyá ǀ ihá ǀ go-mati ǀ áśva-vati ǀ vibhā-vari ǀ

revát ǀ asmé íti ǀ ví ǀ uccha ǀ sūnṛtā-vati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uṣaḥ ǀ adya ǀ iha ǀ go-mati ǀ aśva-vati ǀ vibhā-vari ǀ

revat ǀ asme iti ǀ vi ǀ uccha ǀ sūnṛtā-vati ǁ

01.092.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.26.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒क्ष्वा हि वा॑जिनीव॒त्यश्वाँ॑ अ॒द्यारु॒णाँ उ॑षः ।

अथा॑ नो॒ विश्वा॒ सौभ॑गा॒न्या व॑ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणाँ उषः ।

अथा नो विश्वा सौभगान्या वह ॥

Samhita Transcription Accented

yukṣvā́ hí vājinīvatyáśvām̐ adyā́ruṇā́m̐ uṣaḥ ǀ

áthā no víśvā sáubhagānyā́ vaha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yukṣvā hi vājinīvatyaśvām̐ adyāruṇām̐ uṣaḥ ǀ

athā no viśvā saubhagānyā vaha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒क्ष्व । हि । वा॒जि॒नी॒ऽव॒ति॒ । अश्वा॑न् । अ॒द्य । अ॒रु॒णान् । उ॒षः॒ ।

अथ॑ । नः॒ । विश्वा॑ । सौभ॑गानि । आ । व॒ह॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युक्ष्व । हि । वाजिनीऽवति । अश्वान् । अद्य । अरुणान् । उषः ।

अथ । नः । विश्वा । सौभगानि । आ । वह ॥

Padapatha Transcription Accented

yukṣvá ǀ hí ǀ vājinī-vati ǀ áśvān ǀ adyá ǀ aruṇā́n ǀ uṣaḥ ǀ

átha ǀ naḥ ǀ víśvā ǀ sáubhagāni ǀ ā́ ǀ vaha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yukṣva ǀ hi ǀ vājinī-vati ǀ aśvān ǀ adya ǀ aruṇān ǀ uṣaḥ ǀ

atha ǀ naḥ ǀ viśvā ǀ saubhagāni ǀ ā ǀ vaha ǁ

01.092.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.092   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वि॑ना व॒र्तिर॒स्मदा गोम॑द्दस्रा॒ हिर॑ण्यवत् ।

अ॒र्वाग्रथं॒ सम॑नसा॒ नि य॑च्छतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद्दस्रा हिरण्यवत् ।

अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं ॥

Samhita Transcription Accented

áśvinā vartírasmádā́ gómaddasrā híraṇyavat ǀ

arvā́grátham sámanasā ní yacchatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvinā vartirasmadā gomaddasrā hiraṇyavat ǀ

arvāgratham samanasā ni yacchatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्वि॑ना । व॒र्तिः । अ॒स्मत् । आ । गोऽम॑त् । द॒स्रा॒ । हिर॑ण्यऽवत् ।

अ॒र्वाक् । रथ॑म् । सऽम॑नसा । नि । य॒च्छ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्विना । वर्तिः । अस्मत् । आ । गोऽमत् । दस्रा । हिरण्यऽवत् ।

अर्वाक् । रथम् । सऽमनसा । नि । यच्छतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

áśvinā ǀ vartíḥ ǀ asmát ǀ ā́ ǀ gó-mat ǀ dasrā ǀ híraṇya-vat ǀ

arvā́k ǀ rátham ǀ sá-manasā ǀ ní ǀ yacchatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvinā ǀ vartiḥ ǀ asmat ǀ ā ǀ go-mat ǀ dasrā ǀ hiraṇya-vat ǀ

arvāk ǀ ratham ǀ sa-manasā ǀ ni ǀ yacchatam ǁ

01.092.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.093   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यावि॒त्था श्लोक॒मा दि॒वो ज्योति॒र्जना॑य च॒क्रथुः॑ ।

आ न॒ ऊर्जं॑ वहतमश्विना यु॒वं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः ।

आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवं ॥

Samhita Transcription Accented

yā́vitthā́ ślókamā́ divó jyótirjánāya cakráthuḥ ǀ

ā́ na ū́rjam vahatamaśvinā yuvám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yāvitthā ślokamā divo jyotirjanāya cakrathuḥ ǀ

ā na ūrjam vahatamaśvinā yuvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यौ । इ॒त्था । श्लोक॑म् । आ । दि॒वः । ज्योतिः॑ । जना॑य । च॒क्रथुः॑ ।

आ । नः॒ । ऊर्ज॑म् । व॒ह॒त॒म् । अ॒श्वि॒ना॒ । यु॒वम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यौ । इत्था । श्लोकम् । आ । दिवः । ज्योतिः । जनाय । चक्रथुः ।

आ । नः । ऊर्जम् । वहतम् । अश्विना । युवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáu ǀ itthā́ ǀ ślókam ǀ ā́ ǀ diváḥ ǀ jyótiḥ ǀ jánāya ǀ cakráthuḥ ǀ

ā́ ǀ naḥ ǀ ū́rjam ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ yuvám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yau ǀ itthā ǀ ślokam ǀ ā ǀ divaḥ ǀ jyotiḥ ǀ janāya ǀ cakrathuḥ ǀ

ā ǀ naḥ ǀ ūrjam ǀ vahatam ǀ aśvinā ǀ yuvam ǁ

01.092.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.094   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एह दे॒वा म॑यो॒भुवा॑ द॒स्रा हिर॑ण्यवर्तनी ।

उ॒ष॒र्बुधो॑ वहंतु॒ सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी ।

उषर्बुधो वहंतु सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

éhá devā́ mayobhúvā dasrā́ híraṇyavartanī ǀ

uṣarbúdho vahantu sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eha devā mayobhuvā dasrā hiraṇyavartanī ǀ

uṣarbudho vahantu somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । इ॒ह । दे॒वा । म॒यः॒ऽभुवा॑ । द॒स्रा । हिर॑ण्यवर्तनी॒ इति॒ हिर॑ण्यऽवर्तनी ।

उ॒षः॒ऽबुधः॑ । व॒ह॒न्तु॒ । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । इह । देवा । मयःऽभुवा । दस्रा । हिरण्यवर्तनी इति हिरण्यऽवर्तनी ।

उषःऽबुधः । वहन्तु । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ihá ǀ devā́ ǀ mayaḥ-bhúvā ǀ dasrā́ ǀ híraṇyavartanī íti híraṇya-vartanī ǀ

uṣaḥ-búdhaḥ ǀ vahantu ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ iha ǀ devā ǀ mayaḥ-bhuvā ǀ dasrā ǀ hiraṇyavartanī iti hiraṇya-vartanī ǀ

uṣaḥ-budhaḥ ǀ vahantu ǀ soma-pītaye ǁ