SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 93

 

1. Info

To:    agni, soma
From:   gotama rāhūgaṇa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (9-11); nicṛttriṣṭup (5, 7); anuṣṭup (1); bhuriguṣṇik (2); virāḍanuṣṭup (3); svarāṭpaṅkti (4); virāṭtrisṭup (6); svarāṭtriṣṭup (8); triṣṭup (12)

2nd set of styles: triṣṭubh (4-7, 12); anuṣṭubh (1-3); gāyatrī (9-11); jagatī or triṣṭubh (8)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.093.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमावि॒मं सु मे॑ शृणु॒तं वृ॑षणा॒ हवं॑ ।

प्रति॑ सू॒क्तानि॑ हर्यतं॒ भव॑तं दा॒शुषे॒ मयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमाविमं सु मे शृणुतं वृषणा हवं ।

प्रति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomāvimám sú me śṛṇutám vṛṣaṇā hávam ǀ

práti sūktā́ni haryatam bhávatam dāśúṣe máyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomāvimam su me śṛṇutam vṛṣaṇā havam ǀ

prati sūktāni haryatam bhavatam dāśuṣe mayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमौ । इ॒मम् । सु । मे॒ । शृ॒णु॒तम् । वृ॒ष॒णा॒ । हव॑म् ।

प्रति॑ । सु॒ऽउ॒क्तानि॑ । ह॒र्य॒त॒म् । भव॑तम् । दा॒शुषे॑ । मयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमौ । इमम् । सु । मे । शृणुतम् । वृषणा । हवम् ।

प्रति । सुऽउक्तानि । हर्यतम् । भवतम् । दाशुषे । मयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomau ǀ imám ǀ sú ǀ me ǀ śṛṇutám ǀ vṛṣaṇā ǀ hávam ǀ

práti ǀ su-uktā́ni ǀ haryatam ǀ bhávatam ǀ dāśúṣe ǀ máyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomau ǀ imam ǀ su ǀ me ǀ śṛṇutam ǀ vṛṣaṇā ǀ havam ǀ

prati ǀ su-uktāni ǀ haryatam ǀ bhavatam ǀ dāśuṣe ǀ mayaḥ ǁ

01.093.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा॒ यो अ॒द्य वा॑मि॒दं वचः॑ सप॒र्यति॑ ।

तस्मै॑ धत्तं सु॒वीर्यं॒ गवां॒ पोषं॒ स्वश्व्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति ।

तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वश्व्यं ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomā yó adyá vāmidám vácaḥ saparyáti ǀ

tásmai dhattam suvī́ryam gávām póṣam sváśvyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomā yo adya vāmidam vacaḥ saparyati ǀ

tasmai dhattam suvīryam gavām poṣam svaśvyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा । यः । अ॒द्य । वा॒म् । इ॒दम् । वचः॑ । स॒प॒र्यति॑ ।

तस्मै॑ । ध॒त्त॒म् । सु॒ऽवीर्य॑म् । गवा॑म् । पोष॑म् । सु॒ऽअश्व्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा । यः । अद्य । वाम् । इदम् । वचः । सपर्यति ।

तस्मै । धत्तम् । सुऽवीर्यम् । गवाम् । पोषम् । सुऽअश्व्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomā ǀ yáḥ ǀ adyá ǀ vām ǀ idám ǀ vácaḥ ǀ saparyáti ǀ

tásmai ǀ dhattam ǀ su-vī́ryam ǀ gávām ǀ póṣam ǀ su-áśvyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomā ǀ yaḥ ǀ adya ǀ vām ǀ idam ǀ vacaḥ ǀ saparyati ǀ

tasmai ǀ dhattam ǀ su-vīryam ǀ gavām ǀ poṣam ǀ su-aśvyam ǁ

01.093.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.097   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा॒ य आहु॑तिं॒ यो वां॒ दाशा॑द्ध॒विष्कृ॑तिं ।

स प्र॒जया॑ सु॒वीर्यं॒ विश्व॒मायु॒र्व्य॑श्नवत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशाद्धविष्कृतिं ।

स प्रजया सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवत् ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomā yá ā́hutim yó vām dā́śāddhavíṣkṛtim ǀ

sá prajáyā suvī́ryam víśvamā́yurvyáśnavat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomā ya āhutim yo vām dāśāddhaviṣkṛtim ǀ

sa prajayā suvīryam viśvamāyurvyaśnavat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा । यः । आऽहु॑तिम् । यः । वा॒म् । दाशा॑त् । ह॒विःऽकृ॑तिम् ।

सः । प्र॒ऽजया॑ । सु॒ऽवीर्य॑म् । विश्व॑म् । आयुः॑ । वि । अ॒श्न॒व॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा । यः । आऽहुतिम् । यः । वाम् । दाशात् । हविःऽकृतिम् ।

सः । प्रऽजया । सुऽवीर्यम् । विश्वम् । आयुः । वि । अश्नवत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomā ǀ yáḥ ǀ ā́-hutim ǀ yáḥ ǀ vām ǀ dā́śāt ǀ havíḥ-kṛtim ǀ

sáḥ ǀ pra-jáyā ǀ su-vī́ryam ǀ víśvam ǀ ā́yuḥ ǀ ví ǀ aśnavat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomā ǀ yaḥ ǀ ā-hutim ǀ yaḥ ǀ vām ǀ dāśāt ǀ haviḥ-kṛtim ǀ

saḥ ǀ pra-jayā ǀ su-vīryam ǀ viśvam ǀ āyuḥ ǀ vi ǀ aśnavat ǁ

01.093.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.28.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.098   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा॒ चेति॒ तद्वी॒र्यं॑ वां॒ यदमु॑ष्णीतमव॒सं प॒णिं गाः ।

अवा॑तिरतं॒ बृस॑यस्य॒ शेषोऽविं॑दतं॒ ज्योति॒रेकं॑ ब॒हुभ्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गाः ।

अवातिरतं बृसयस्य शेषोऽविंदतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomā céti tádvīryám vām yádámuṣṇītamavasám paṇím gā́ḥ ǀ

ávātiratam bṛ́sayasya śéṣó’vindatam jyótirékam bahúbhyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomā ceti tadvīryam vām yadamuṣṇītamavasam paṇim gāḥ ǀ

avātiratam bṛsayasya śeṣo’vindatam jyotirekam bahubhyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा । चेति॑ । तत् । वी॒र्य॑म् । वा॒म् । यत् । अमु॑ष्णीतम् । अ॒व॒सम् । प॒णिम् । गाः ।

अव॑ । अ॒ति॒र॒त॒म् । बृस॑यस्य । शेषः॑ । अवि॑न्दतम् । ज्योतिः॑ । एक॑म् । ब॒हुऽभ्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा । चेति । तत् । वीर्यम् । वाम् । यत् । अमुष्णीतम् । अवसम् । पणिम् । गाः ।

अव । अतिरतम् । बृसयस्य । शेषः । अविन्दतम् । ज्योतिः । एकम् । बहुऽभ्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomā ǀ céti ǀ tát ǀ vīryám ǀ vām ǀ yát ǀ ámuṣṇītam ǀ avasám ǀ paṇím ǀ gā́ḥ ǀ

áva ǀ atiratam ǀ bṛ́sayasya ǀ śéṣaḥ ǀ ávindatam ǀ jyótiḥ ǀ ékam ǀ bahú-bhyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomā ǀ ceti ǀ tat ǀ vīryam ǀ vām ǀ yat ǀ amuṣṇītam ǀ avasam ǀ paṇim ǀ gāḥ ǀ

ava ǀ atiratam ǀ bṛsayasya ǀ śeṣaḥ ǀ avindatam ǀ jyotiḥ ǀ ekam ǀ bahu-bhyaḥ ǁ

01.093.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.28.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.099   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वमे॒तानि॑ दि॒वि रो॑च॒नान्य॒ग्निश्च॑ सोम॒ सक्र॑तू अधत्तं ।

यु॒वं सिंधूँ॑र॒भिश॑स्तेरव॒द्यादग्नी॑षोमा॒वमुं॑चतं गृभी॒तान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू अधत्तं ।

युवं सिंधूँरभिशस्तेरवद्यादग्नीषोमावमुंचतं गृभीतान् ॥

Samhita Transcription Accented

yuvámetā́ni diví rocanā́nyagníśca soma sákratū adhattam ǀ

yuvám síndhūm̐rabhíśasteravadyā́dágnīṣomāvámuñcatam gṛbhītā́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvametāni divi rocanānyagniśca soma sakratū adhattam ǀ

yuvam sindhūm̐rabhiśasteravadyādagnīṣomāvamuñcatam gṛbhītān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । ए॒तानि॑ । दि॒वि । रो॒च॒नानि॑ । अ॒ग्निः । च॒ । सो॒म॒ । सक्र॑तू॒ इति॒ सऽक्र॑तू । अ॒ध॒त्त॒म् ।

यु॒वम् । सिन्धू॑न् । अ॒भिऽश॑स्तेः । अ॒व॒द्यात् । अग्नी॑षोमौ । अमु॑ञ्चतम् । गृ॒भी॒तान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । एतानि । दिवि । रोचनानि । अग्निः । च । सोम । सक्रतू इति सऽक्रतू । अधत्तम् ।

युवम् । सिन्धून् । अभिऽशस्तेः । अवद्यात् । अग्नीषोमौ । अमुञ्चतम् । गृभीतान् ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ etā́ni ǀ diví ǀ rocanā́ni ǀ agníḥ ǀ ca ǀ soma ǀ sákratū íti sá-kratū ǀ adhattam ǀ

yuvám ǀ síndhūn ǀ abhí-śasteḥ ǀ avadyā́t ǀ ágnīṣomau ǀ ámuñcatam ǀ gṛbhītā́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ etāni ǀ divi ǀ rocanāni ǀ agniḥ ǀ ca ǀ soma ǀ sakratū iti sa-kratū ǀ adhattam ǀ

yuvam ǀ sindhūn ǀ abhi-śasteḥ ǀ avadyāt ǀ agnīṣomau ǀ amuñcatam ǀ gṛbhītān ǁ

01.093.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.28.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.100   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आन्यं दि॒वो मा॑त॒रिश्वा॑ जभा॒राम॑थ्नाद॒न्यं परि॑ श्ये॒नो अद्रेः॑ ।

अग्नी॑षोमा॒ ब्रह्म॑णा वावृधा॒नोरुं य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लो॒कं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामथ्नादन्यं परि श्येनो अद्रेः ।

अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́nyám divó mātaríśvā jabhārā́mathnādanyám pári śyenó ádreḥ ǀ

ágnīṣomā bráhmaṇā vāvṛdhānórúm yajñā́ya cakrathuru lokám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ānyam divo mātariśvā jabhārāmathnādanyam pari śyeno adreḥ ǀ

agnīṣomā brahmaṇā vāvṛdhānorum yajñāya cakrathuru lokam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । अ॒न्यम् । दि॒वः । मा॒त॒रिश्वा॑ । ज॒भा॒र॒ । अम॑थ्नात् । अ॒न्यम् । परि॑ । श्ये॒नः । अद्रेः॑ ।

अग्नी॑षोमा । ब्रह्म॑णा । व॒वृ॒धा॒ना । उ॒रुम् । य॒ज्ञाय॑ । च॒क्र॒थुः॒ । ऊं॒ इति॑ । लो॒कम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । अन्यम् । दिवः । मातरिश्वा । जभार । अमथ्नात् । अन्यम् । परि । श्येनः । अद्रेः ।

अग्नीषोमा । ब्रह्मणा । ववृधाना । उरुम् । यज्ञाय । चक्रथुः । ऊं इति । लोकम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ anyám ǀ diváḥ ǀ mātaríśvā ǀ jabhāra ǀ ámathnāt ǀ anyám ǀ pári ǀ śyenáḥ ǀ ádreḥ ǀ

ágnīṣomā ǀ bráhmaṇā ǀ vavṛdhānā́ ǀ urúm ǀ yajñā́ya ǀ cakrathuḥ ǀ ūṃ íti ǀ lokám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ anyam ǀ divaḥ ǀ mātariśvā ǀ jabhāra ǀ amathnāt ǀ anyam ǀ pari ǀ śyenaḥ ǀ adreḥ ǀ

agnīṣomā ǀ brahmaṇā ǀ vavṛdhānā ǀ urum ǀ yajñāya ǀ cakrathuḥ ǀ ūṃ iti ǀ lokam ǁ

01.093.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.101   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा ह॒विषः॒ प्रस्थि॑तस्य वी॒तं हर्य॑तं वृषणा जु॒षेथां॑ ।

सु॒शर्मा॑णा॒ स्वव॑सा॒ हि भू॒तमथा॑ धत्तं॒ यज॑मानाय॒ शं योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथां ।

सुशर्माणा स्ववसा हि भूतमथा धत्तं यजमानाय शं योः ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomā havíṣaḥ prásthitasya vītám háryatam vṛṣaṇā juṣéthām ǀ

suśármāṇā svávasā hí bhūtámáthā dhattam yájamānāya śám yóḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomā haviṣaḥ prasthitasya vītam haryatam vṛṣaṇā juṣethām ǀ

suśarmāṇā svavasā hi bhūtamathā dhattam yajamānāya śam yoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा । ह॒विषः॑ । प्रऽस्थि॑तस्य । वी॒तम् । हर्य॑तम् । वृ॒ष॒णा॒ । जु॒षेथा॑म् ।

सु॒ऽशर्मा॑णा । सु॒ऽअव॑सा । हि । भू॒तम् । अथ॑ । ध॒त्त॒म् । यज॑मानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा । हविषः । प्रऽस्थितस्य । वीतम् । हर्यतम् । वृषणा । जुषेथाम् ।

सुऽशर्माणा । सुऽअवसा । हि । भूतम् । अथ । धत्तम् । यजमानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomā ǀ havíṣaḥ ǀ prá-sthitasya ǀ vītám ǀ háryatam ǀ vṛṣaṇā ǀ juṣéthām ǀ

su-śármāṇā ǀ su-ávasā ǀ hí ǀ bhūtám ǀ átha ǀ dhattam ǀ yájamānāya ǀ śám ǀ yóḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomā ǀ haviṣaḥ ǀ pra-sthitasya ǀ vītam ǀ haryatam ǀ vṛṣaṇā ǀ juṣethām ǀ

su-śarmāṇā ǀ su-avasā ǀ hi ǀ bhūtam ǀ atha ǀ dhattam ǀ yajamānāya ǀ śam ǀ yoḥ ǁ

01.093.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.102   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो अ॒ग्नीषोमा॑ ह॒विषा॑ सप॒र्याद्दे॑व॒द्रीचा॒ मन॑सा॒ यो घृ॒तेन॑ ।

तस्य॑ व्र॒तं र॑क्षतं पा॒तमंह॑सो वि॒शे जना॑य॒ महि॒ शर्म॑ यच्छतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो अग्नीषोमा हविषा सपर्याद्देवद्रीचा मनसा यो घृतेन ।

तस्य व्रतं रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतं ॥

Samhita Transcription Accented

yó agnī́ṣómā havíṣā saparyā́ddevadrī́cā mánasā yó ghṛténa ǀ

tásya vratám rakṣatam pātámáṃhaso viśé jánāya máhi śárma yacchatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo agnīṣomā haviṣā saparyāddevadrīcā manasā yo ghṛtena ǀ

tasya vratam rakṣatam pātamaṃhaso viśe janāya mahi śarma yacchatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । अ॒ग्नीषोमा॑ । ह॒विषा॑ । स॒प॒र्यात् । दे॒व॒द्रीचा॑ । मन॑सा । यः । घृ॒तेन॑ ।

तस्य॑ । व्र॒तम् । र॒क्ष॒त॒म् । पा॒तम् । अंह॑सः । वि॒शे । जना॑य । महि॑ । शर्म॑ । य॒च्छ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । अग्नीषोमा । हविषा । सपर्यात् । देवद्रीचा । मनसा । यः । घृतेन ।

तस्य । व्रतम् । रक्षतम् । पातम् । अंहसः । विशे । जनाय । महि । शर्म । यच्छतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ agnī́ṣómā ǀ havíṣā ǀ saparyā́t ǀ devadrī́cā ǀ mánasā ǀ yáḥ ǀ ghṛténa ǀ

tásya ǀ vratám ǀ rakṣatam ǀ pātám ǀ áṃhasaḥ ǀ viśé ǀ jánāya ǀ máhi ǀ śárma ǀ yacchatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ agnīṣomā ǀ haviṣā ǀ saparyāt ǀ devadrīcā ǀ manasā ǀ yaḥ ǀ ghṛtena ǀ

tasya ǀ vratam ǀ rakṣatam ǀ pātam ǀ aṃhasaḥ ǀ viśe ǀ janāya ǀ mahi ǀ śarma ǀ yacchatam ǁ

01.093.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.103   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा॒ सवे॑दसा॒ सहू॑ती वनतं॒ गिरः॑ ।

सं दे॑व॒त्रा ब॑भूवथुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः ।

सं देवत्रा बभूवथुः ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomā sávedasā sáhūtī vanatam gíraḥ ǀ

sám devatrā́ babhūvathuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomā savedasā sahūtī vanatam giraḥ ǀ

sam devatrā babhūvathuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा । सऽवे॑दसा । सहू॑ती॒ इति॒ सऽहू॑ती । व॒न॒त॒म् । गिरः॑ ।

सम् । दे॒व॒ऽत्रा । ब॒भू॒व॒थुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा । सऽवेदसा । सहूती इति सऽहूती । वनतम् । गिरः ।

सम् । देवऽत्रा । बभूवथुः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomā ǀ sá-vedasā ǀ sáhūtī íti sá-hūtī ǀ vanatam ǀ gíraḥ ǀ

sám ǀ deva-trā́ ǀ babhūvathuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomā ǀ sa-vedasā ǀ sahūtī iti sa-hūtī ǀ vanatam ǀ giraḥ ǀ

sam ǀ deva-trā ǀ babhūvathuḥ ǁ

01.093.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.104   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमाव॒नेन॑ वां॒ यो वां॑ घृ॒तेन॒ दाश॑ति ।

तस्मै॑ दीदयतं बृ॒हत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति ।

तस्मै दीदयतं बृहत् ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomāvanéna vām yó vām ghṛténa dā́śati ǀ

tásmai dīdayatam bṛhát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomāvanena vām yo vām ghṛtena dāśati ǀ

tasmai dīdayatam bṛhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमौ । अ॒नेन॑ । वा॒म् । यः । वा॒म् । घृ॒तेन॑ । दाश॑ति ।

तस्मै॑ । दी॒द॒य॒त॒म् । बृ॒हत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमौ । अनेन । वाम् । यः । वाम् । घृतेन । दाशति ।

तस्मै । दीदयतम् । बृहत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomau ǀ anéna ǀ vām ǀ yáḥ ǀ vām ǀ ghṛténa ǀ dā́śati ǀ

tásmai ǀ dīdayatam ǀ bṛhát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomau ǀ anena ǀ vām ǀ yaḥ ǀ vām ǀ ghṛtena ǀ dāśati ǀ

tasmai ǀ dīdayatam ǀ bṛhat ǁ

01.093.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.105   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमावि॒मानि॑ नो यु॒वं ह॒व्या जु॑जोषतं ।

आ या॑त॒मुप॑ नः॒ सचा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतं ।

आ यातमुप नः सचा ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomāvimā́ni no yuvám havyā́ jujoṣatam ǀ

ā́ yātamúpa naḥ sácā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomāvimāni no yuvam havyā jujoṣatam ǀ

ā yātamupa naḥ sacā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमौ । इ॒मानि॑ । नः॒ । यु॒वम् । ह॒व्या । जु॒जो॒ष॒त॒म् ।

आ । या॒त॒म् । उप॑ । नः॒ । सचा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमौ । इमानि । नः । युवम् । हव्या । जुजोषतम् ।

आ । यातम् । उप । नः । सचा ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomau ǀ imā́ni ǀ naḥ ǀ yuvám ǀ havyā́ ǀ jujoṣatam ǀ

ā́ ǀ yātam ǀ úpa ǀ naḥ ǀ sácā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomau ǀ imāni ǀ naḥ ǀ yuvam ǀ havyā ǀ jujoṣatam ǀ

ā ǀ yātam ǀ upa ǀ naḥ ǀ sacā ǁ

01.093.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.29.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.14.106   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा पिपृ॒तमर्व॑तो न॒ आ प्या॑यंतामु॒स्रिया॑ हव्य॒सूदः॑ ।

अ॒स्मे बला॑नि म॒घव॑त्सु धत्तं कृणु॒तं नो॑ अध्व॒रं श्रु॑ष्टि॒मंतं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायंतामुस्रिया हव्यसूदः ।

अस्मे बलानि मघवत्सु धत्तं कृणुतं नो अध्वरं श्रुष्टिमंतं ॥

Samhita Transcription Accented

ágnīṣomā pipṛtámárvato na ā́ pyāyantāmusríyā havyasū́daḥ ǀ

asmé bálāni maghávatsu dhattam kṛṇutám no adhvarám śruṣṭimántam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnīṣomā pipṛtamarvato na ā pyāyantāmusriyā havyasūdaḥ ǀ

asme balāni maghavatsu dhattam kṛṇutam no adhvaram śruṣṭimantam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्नी॑षोमा । पि॒पृ॒तम् । अर्व॑तः । नः॒ । आ । प्या॒य॒न्ता॒म् । उ॒स्रियाः॑ । ह॒व्य॒ऽसूदः॑ ।

अ॒स्मे इति॑ । बला॑नि । म॒घव॑त्ऽसु । ध॒त्त॒म् । कृ॒णु॒तम् । नः॒ । अ॒ध्व॒रम् । श्रु॒ष्टि॒ऽमन्त॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नीषोमा । पिपृतम् । अर्वतः । नः । आ । प्यायन्ताम् । उस्रियाः । हव्यऽसूदः ।

अस्मे इति । बलानि । मघवत्ऽसु । धत्तम् । कृणुतम् । नः । अध्वरम् । श्रुष्टिऽमन्तम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágnīṣomā ǀ pipṛtám ǀ árvataḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ pyāyantām ǀ usríyāḥ ǀ havya-sū́daḥ ǀ

asmé íti ǀ bálāni ǀ maghávat-su ǀ dhattam ǀ kṛṇutám ǀ naḥ ǀ adhvarám ǀ śruṣṭi-mántam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnīṣomā ǀ pipṛtam ǀ arvataḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ pyāyantām ǀ usriyāḥ ǀ havya-sūdaḥ ǀ

asme iti ǀ balāni ǀ maghavat-su ǀ dhattam ǀ kṛṇutam ǀ naḥ ǀ adhvaram ǀ śruṣṭi-mantam ǁ