SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 94

 

1. Info

To:    1-7, 9-15: agni;
8: agni (d); devās (abc);
16: agni (ab); agni or mitra, varuṇa, aditi sindhu (cd)
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (1, 4, 5, 7, 10); virāḍjagatī (9, 12-14); triṣṭup (2, 3, 16); svarāṭtriṣṭup (6); nicṛttriṣṭup (8); bhuriktriṣṭup (11); bhurikpaṅkti (15)

2nd set of styles: jagatī (1-14); triṣṭubh (15-16)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.094.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.30.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मं स्तोम॒मर्ह॑ते जा॒तवे॑दसे॒ रथ॑मिव॒ सं म॑हेमा मनी॒षया॑ ।

भ॒द्रा हि नः॒ प्रम॑तिरस्य सं॒सद्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

imám stómamárhate jātávedase ráthamiva sám mahemā manīṣáyā ǀ

bhadrā́ hí naḥ prámatirasya saṃsádyágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imam stomamarhate jātavedase rathamiva sam mahemā manīṣayā ǀ

bhadrā hi naḥ pramatirasya saṃsadyagne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । स्तोम॑म् । अर्ह॑ते । जा॒तऽवे॑दसे । रथ॑म्ऽइव । सम् । म॒हे॒म॒ । म॒नी॒षया॑ ।

भ॒द्रा । हि । नः॒ । प्रऽम॑तिः । अ॒स्य॒ । स॒म्ऽसदि॑ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । स्तोमम् । अर्हते । जातऽवेदसे । रथम्ऽइव । सम् । महेम । मनीषया ।

भद्रा । हि । नः । प्रऽमतिः । अस्य । सम्ऽसदि । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

imám ǀ stómam ǀ árhate ǀ jātá-vedase ǀ rátham-iva ǀ sám ǀ mahema ǀ manīṣáyā ǀ

bhadrā́ ǀ hí ǀ naḥ ǀ prá-matiḥ ǀ asya ǀ sam-sádi ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imam ǀ stomam ǀ arhate ǀ jāta-vedase ǀ ratham-iva ǀ sam ǀ mahema ǀ manīṣayā ǀ

bhadrā ǀ hi ǀ naḥ ǀ pra-matiḥ ǀ asya ǀ sam-sadi ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.30.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्मै॒ त्वमा॒यज॑से॒ स सा॑धत्यन॒र्वा क्षे॑ति॒ दध॑ते सु॒वीर्यं॑ ।

स तू॑ताव॒ नैन॑मश्नोत्यंह॒तिरग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्मै त्वमायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यं ।

स तूताव नैनमश्नोत्यंहतिरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

yásmai tvámāyájase sá sādhatyanarvā́ kṣeti dádhate suvī́ryam ǀ

sá tūtāva náinamaśnotyaṃhatírágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasmai tvamāyajase sa sādhatyanarvā kṣeti dadhate suvīryam ǀ

sa tūtāva nainamaśnotyaṃhatiragne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्मै॑ । त्वम् । आ॒ऽयज॑से । सः । सा॒ध॒ति॒ । अ॒न॒र्वा । क्षे॒ति॒ । दध॑ते । सु॒ऽवीर्य॑म् ।

सः । तू॒ता॒व॒ । न । ए॒न॒म् । अ॒श्नो॒ति॒ । अं॒ह॒तिः । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्मै । त्वम् । आऽयजसे । सः । साधति । अनर्वा । क्षेति । दधते । सुऽवीर्यम् ।

सः । तूताव । न । एनम् । अश्नोति । अंहतिः । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

yásmai ǀ tvám ǀ ā-yájase ǀ sáḥ ǀ sādhati ǀ anarvā́ ǀ kṣeti ǀ dádhate ǀ su-vī́ryam ǀ

sáḥ ǀ tūtāva ǀ ná ǀ enam ǀ aśnoti ǀ aṃhatíḥ ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasmai ǀ tvam ǀ ā-yajase ǀ saḥ ǀ sādhati ǀ anarvā ǀ kṣeti ǀ dadhate ǀ su-vīryam ǀ

saḥ ǀ tūtāva ǀ na ǀ enam ǀ aśnoti ǀ aṃhatiḥ ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.30.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒केम॑ त्वा स॒मिधं॑ सा॒धया॒ धिय॒स्त्वे दे॒वा ह॒विर॑दं॒त्याहु॑तं ।

त्वमा॑दि॒त्याँ आ व॑ह॒ तान्ह्यु१॒॑श्मस्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदंत्याहुतं ।

त्वमादित्याँ आ वह तान्ह्युश्मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

śakéma tvā samídham sādháyā dhíyastvé devā́ havíradantyā́hutam ǀ

tvámādityā́m̐ ā́ vaha tā́nhyúśmásyágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śakema tvā samidham sādhayā dhiyastve devā haviradantyāhutam ǀ

tvamādityām̐ ā vaha tānhyuśmasyagne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒केम॑ । त्वा॒ । स॒म्ऽइध॑म् । सा॒धय॑ । धियः॑ । त्वे इति॑ । दे॒वाः । ह॒विः । अ॒द॒न्ति॒ । आऽहु॑तम् ।

त्वम् । आ॒दि॒त्यान् । आ । व॒ह॒ । तान् । हि । उ॒श्मसि॑ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शकेम । त्वा । सम्ऽइधम् । साधय । धियः । त्वे इति । देवाः । हविः । अदन्ति । आऽहुतम् ।

त्वम् । आदित्यान् । आ । वह । तान् । हि । उश्मसि । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

śakéma ǀ tvā ǀ sam-ídham ǀ sādháya ǀ dhíyaḥ ǀ tvé íti ǀ devā́ḥ ǀ havíḥ ǀ adanti ǀ ā́-hutam ǀ

tvám ǀ ādityā́n ǀ ā́ ǀ vaha ǀ tā́n ǀ hí ǀ uśmási ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śakema ǀ tvā ǀ sam-idham ǀ sādhaya ǀ dhiyaḥ ǀ tve iti ǀ devāḥ ǀ haviḥ ǀ adanti ǀ ā-hutam ǀ

tvam ǀ ādityān ǀ ā ǀ vaha ǀ tān ǀ hi ǀ uśmasi ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.30.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भरा॑मे॒ध्मं कृ॒णवा॑मा ह॒वींषि॑ ते चि॒तयं॑तः॒ पर्व॑णापर्वणा व॒यं ।

जी॒वात॑वे प्रत॒रं सा॑धया॒ धियोऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयंतः पर्वणापर्वणा वयं ।

जीवातवे प्रतरं साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

bhárāmedhmám kṛṇávāmā havī́ṃṣi te citáyantaḥ párvaṇāparvaṇā vayám ǀ

jīvā́tave pratarám sādhayā dhíyó’gne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bharāmedhmam kṛṇavāmā havīṃṣi te citayantaḥ parvaṇāparvaṇā vayam ǀ

jīvātave prataram sādhayā dhiyo’gne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भरा॑म । इ॒ध्मम् । कृ॒णवा॑म । ह॒वींषि॑ । ते॒ । चि॒तय॑न्तः । पर्व॑णाऽपर्वणा । व॒यम् ।

जी॒वात॑वे । प्र॒ऽत॒रम् । सा॒ध॒य॒ । धियः॑ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भराम । इध्मम् । कृणवाम । हवींषि । ते । चितयन्तः । पर्वणाऽपर्वणा । वयम् ।

जीवातवे । प्रऽतरम् । साधय । धियः । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

bhárāma ǀ idhmám ǀ kṛṇávāma ǀ havī́ṃṣi ǀ te ǀ citáyantaḥ ǀ párvaṇā-parvaṇā ǀ vayám ǀ

jīvā́tave ǀ pra-tarám ǀ sādhaya ǀ dhíyaḥ ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bharāma ǀ idhmam ǀ kṛṇavāma ǀ havīṃṣi ǀ te ǀ citayantaḥ ǀ parvaṇā-parvaṇā ǀ vayam ǀ

jīvātave ǀ pra-taram ǀ sādhaya ǀ dhiyaḥ ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.30.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒शां गो॒पा अ॑स्य चरंति जं॒तवो॑ द्वि॒पच्च॒ यदु॒त चतु॑ष्पद॒क्तुभिः॑ ।

चि॒त्रः प्र॑के॒त उ॒षसो॑ म॒हाँ अ॒स्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विशां गोपा अस्य चरंति जंतवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभिः ।

चित्रः प्रकेत उषसो महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

viśā́m gopā́ asya caranti jantávo dvipácca yádutá cátuṣpadaktúbhiḥ ǀ

citráḥ praketá uṣáso mahā́m̐ asyágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśām gopā asya caranti jantavo dvipacca yaduta catuṣpadaktubhiḥ ǀ

citraḥ praketa uṣaso mahām̐ asyagne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒शाम् । गो॒पाः । अ॒स्य॒ । च॒र॒न्ति॒ । ज॒न्तवः॑ । द्वि॒ऽपत् । च॒ । यत् । उ॒त । चतुः॑ऽपत् । अ॒क्तुऽभिः॑ ।

चि॒त्रः । प्र॒ऽके॒तः । उ॒षसः॑ । म॒हान् । अ॒सि॒ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विशाम् । गोपाः । अस्य । चरन्ति । जन्तवः । द्विऽपत् । च । यत् । उत । चतुःऽपत् । अक्तुऽभिः ।

चित्रः । प्रऽकेतः । उषसः । महान् । असि । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

viśā́m ǀ gopā́ḥ ǀ asya ǀ caranti ǀ jantávaḥ ǀ dvi-pát ǀ ca ǀ yát ǀ utá ǀ cátuḥ-pat ǀ aktú-bhiḥ ǀ

citráḥ ǀ pra-ketáḥ ǀ uṣásaḥ ǀ mahā́n ǀ asi ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśām ǀ gopāḥ ǀ asya ǀ caranti ǀ jantavaḥ ǀ dvi-pat ǀ ca ǀ yat ǀ uta ǀ catuḥ-pat ǀ aktu-bhiḥ ǀ

citraḥ ǀ pra-ketaḥ ǀ uṣasaḥ ǀ mahān ǀ asi ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ध्व॒र्युरु॒त होता॑सि पू॒र्व्यः प्र॑शा॒स्ता पोता॑ ज॒नुषा॑ पु॒रोहि॑तः ।

विश्वा॑ वि॒द्वाँ आर्त्वि॑ज्या धीर पुष्य॒स्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमध्वर्युरुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहितः ।

विश्वा विद्वाँ आर्त्विज्या धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

tvámadhvaryúrutá hótāsi pūrvyáḥ praśāstā́ pótā janúṣā puróhitaḥ ǀ

víśvā vidvā́m̐ ā́rtvijyā dhīra puṣyasyágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamadhvaryuruta hotāsi pūrvyaḥ praśāstā potā januṣā purohitaḥ ǀ

viśvā vidvām̐ ārtvijyā dhīra puṣyasyagne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ध्व॒र्युः । उ॒त । होता॑ । अ॒सि॒ । पू॒र्व्यः । प्र॒ऽशा॒स्ता । पोता॑ । ज॒नुषा॑ । पु॒रःऽहि॑तः ।

विश्वा॑ । वि॒द्वान् । आर्त्वि॑ज्या । धी॒र॒ । पु॒ष्य॒सि॒ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अध्वर्युः । उत । होता । असि । पूर्व्यः । प्रऽशास्ता । पोता । जनुषा । पुरःऽहितः ।

विश्वा । विद्वान् । आर्त्विज्या । धीर । पुष्यसि । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ adhvaryúḥ ǀ utá ǀ hótā ǀ asi ǀ pūrvyáḥ ǀ pra-śāstā́ ǀ pótā ǀ janúṣā ǀ puráḥ-hitaḥ ǀ

víśvā ǀ vidvā́n ǀ ā́rtvijyā ǀ dhīra ǀ puṣyasi ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ adhvaryuḥ ǀ uta ǀ hotā ǀ asi ǀ pūrvyaḥ ǀ pra-śāstā ǀ potā ǀ januṣā ǀ puraḥ-hitaḥ ǀ

viśvā ǀ vidvān ǀ ārtvijyā ǀ dhīra ǀ puṣyasi ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो वि॒श्वतः॑ सु॒प्रती॑कः स॒दृङ्ङसि॑ दू॒रे चि॒त्संत॒ळिदि॒वाति॑ रोचसे ।

रात्र्या॑श्चि॒दंधो॒ अति॑ देव पश्य॒स्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित्संतळिदिवाति रोचसे ।

रात्र्याश्चिदंधो अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

yó viśvátaḥ suprátīkaḥ sadṛ́ṅṅási dūré citsántaḷídivā́ti rocase ǀ

rā́tryāścidándho áti deva paśyasyágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo viśvataḥ supratīkaḥ sadṛṅṅasi dūre citsantaḷidivāti rocase ǀ

rātryāścidandho ati deva paśyasyagne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । वि॒श्वतः॑ । सु॒ऽप्रती॑कः । स॒ऽदृङ् । असि॑ । दू॒रे । चि॒त् । सन् । त॒ळित्ऽइ॑व । अति॑ । रो॒च॒से॒ ।

रात्र्याः॑ । चि॒त् । अन्धः॑ । अति॑ । दे॒व॒ । प॒श्य॒सि॒ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । विश्वतः । सुऽप्रतीकः । सऽदृङ् । असि । दूरे । चित् । सन् । तळित्ऽइव । अति । रोचसे ।

रात्र्याः । चित् । अन्धः । अति । देव । पश्यसि । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ viśvátaḥ ǀ su-prátīkaḥ ǀ sa-dṛ́ṅ ǀ ási ǀ dūré ǀ cit ǀ sán ǀ taḷít-iva ǀ áti ǀ rocase ǀ

rā́tryāḥ ǀ cit ǀ ándhaḥ ǀ áti ǀ deva ǀ paśyasi ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ viśvataḥ ǀ su-pratīkaḥ ǀ sa-dṛṅ ǀ asi ǀ dūre ǀ cit ǀ san ǀ taḷit-iva ǀ ati ǀ rocase ǀ

rātryāḥ ǀ cit ǀ andhaḥ ǀ ati ǀ deva ǀ paśyasi ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पूर्वो॑ देवा भवतु सुन्व॒तो रथो॒ऽस्माकं॒ शंसो॑ अ॒भ्य॑स्तु दू॒ढ्यः॑ ।

तदा जा॑नीतो॒त पु॑ष्यता॒ वचोऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः ।

तदा जानीतोत पुष्यता वचोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

pū́rvo devā bhavatu sunvató rátho’smā́kam śáṃso abhyástu dūḍhyáḥ ǀ

tádā́ jānītotá puṣyatā vácó’gne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pūrvo devā bhavatu sunvato ratho’smākam śaṃso abhyastu dūḍhyaḥ ǀ

tadā jānītota puṣyatā vaco’gne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पूर्वः॑ । दे॒वाः॒ । भ॒व॒तु॒ । सु॒न्व॒तः । रथः॑ । अ॒स्माक॑म् । शंसः॑ । अ॒भि । अ॒स्तु॒ । दुः॒ऽध्यः॑ ।

तत् । आ । जा॒नी॒त॒ । उ॒त । पु॒ष्य॒त॒ । वचः॑ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पूर्वः । देवाः । भवतु । सुन्वतः । रथः । अस्माकम् । शंसः । अभि । अस्तु । दुःऽध्यः ।

तत् । आ । जानीत । उत । पुष्यत । वचः । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

pū́rvaḥ ǀ devāḥ ǀ bhavatu ǀ sunvatáḥ ǀ ráthaḥ ǀ asmā́kam ǀ śáṃsaḥ ǀ abhí ǀ astu ǀ duḥ-dhyáḥ ǀ

tát ǀ ā́ ǀ jānīta ǀ utá ǀ puṣyata ǀ vácaḥ ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pūrvaḥ ǀ devāḥ ǀ bhavatu ǀ sunvataḥ ǀ rathaḥ ǀ asmākam ǀ śaṃsaḥ ǀ abhi ǀ astu ǀ duḥ-dhyaḥ ǀ

tat ǀ ā ǀ jānīta ǀ uta ǀ puṣyata ǀ vacaḥ ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒धैर्दुः॒शंसाँ॒ अप॑ दू॒ढ्यो॑ जहि दू॒रे वा॒ ये अंति॑ वा॒ के चि॑द॒त्रिणः॑ ।

अथा॑ य॒ज्ञाय॑ गृण॒ते सु॒गं कृ॒ध्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वधैर्दुःशंसाँ अप दूढ्यो जहि दूरे वा ये अंति वा के चिदत्रिणः ।

अथा यज्ञाय गृणते सुगं कृध्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

vadháirduḥśáṃsām̐ ápa dūḍhyó jahi dūré vā yé ánti vā ké cidatríṇaḥ ǀ

áthā yajñā́ya gṛṇaté sugám kṛdhyágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vadhairduḥśaṃsām̐ apa dūḍhyo jahi dūre vā ye anti vā ke cidatriṇaḥ ǀ

athā yajñāya gṛṇate sugam kṛdhyagne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒धैः । दुः॒ऽशंसा॑न् । अप॑ । दुः॒ऽध्यः॑ । ज॒हि॒ । दू॒रे । वा॒ । ये । अन्ति॑ । वा॒ । के । चि॒त् । अ॒त्रिणः॑ ।

अथ॑ । य॒ज्ञाय॑ । गृ॒ण॒ते । सु॒ऽगम् । कृ॒धि॒ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वधैः । दुःऽशंसान् । अप । दुःऽध्यः । जहि । दूरे । वा । ये । अन्ति । वा । के । चित् । अत्रिणः ।

अथ । यज्ञाय । गृणते । सुऽगम् । कृधि । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

vadháiḥ ǀ duḥ-śáṃsān ǀ ápa ǀ duḥ-dhyáḥ ǀ jahi ǀ dūré ǀ vā ǀ yé ǀ ánti ǀ vā ǀ ké ǀ cit ǀ atríṇaḥ ǀ

átha ǀ yajñā́ya ǀ gṛṇaté ǀ su-gám ǀ kṛdhi ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vadhaiḥ ǀ duḥ-śaṃsān ǀ apa ǀ duḥ-dhyaḥ ǀ jahi ǀ dūre ǀ vā ǀ ye ǀ anti ǀ vā ǀ ke ǀ cit ǀ atriṇaḥ ǀ

atha ǀ yajñāya ǀ gṛṇate ǀ su-gam ǀ kṛdhi ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.31.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदयु॑क्था अरु॒षा रोहि॑ता॒ रथे॒ वात॑जूता वृष॒भस्ये॑व ते॒ रवः॑ ।

आदि॑न्वसि व॒निनो॑ धू॒मके॑तु॒नाग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्येव ते रवः ।

आदिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

yádáyukthā aruṣā́ róhitā ráthe vā́tajūtā vṛṣabhásyeva te rávaḥ ǀ

ā́dinvasi vaníno dhūmáketunā́gne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadayukthā aruṣā rohitā rathe vātajūtā vṛṣabhasyeva te ravaḥ ǀ

ādinvasi vanino dhūmaketunāgne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । अयु॑क्थाः । अ॒रु॒षा । रोहि॑ता । रथे॑ । वात॑ऽजूता । वृ॒ष॒भस्य॑ऽइव । ते॒ । रवः॑ ।

आत् । इ॒न्व॒सि॒ । व॒निनः॑ । धू॒मऽके॑तुना । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । अयुक्थाः । अरुषा । रोहिता । रथे । वातऽजूता । वृषभस्यऽइव । ते । रवः ।

आत् । इन्वसि । वनिनः । धूमऽकेतुना । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ áyukthāḥ ǀ aruṣā́ ǀ róhitā ǀ ráthe ǀ vā́ta-jūtā ǀ vṛṣabhásya-iva ǀ te ǀ rávaḥ ǀ

ā́t ǀ invasi ǀ vanínaḥ ǀ dhūmá-ketunā ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ ayukthāḥ ǀ aruṣā ǀ rohitā ǀ rathe ǀ vāta-jūtā ǀ vṛṣabhasya-iva ǀ te ǀ ravaḥ ǀ

āt ǀ invasi ǀ vaninaḥ ǀ dhūma-ketunā ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.32.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अध॑ स्व॒नादु॒त बि॑भ्युः पत॒त्रिणो॑ द्र॒प्सा यत्ते॑ यव॒सादो॒ व्यस्थि॑रन् ।

सु॒गं तत्ते॑ ताव॒केभ्यो॒ रथे॒भ्योऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अध स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन् ।

सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

ádha svanā́dutá bibhyuḥ patatríṇo drapsā́ yátte yavasā́do vyásthiran ǀ

sugám tátte tāvakébhyo ráthebhyó’gne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adha svanāduta bibhyuḥ patatriṇo drapsā yatte yavasādo vyasthiran ǀ

sugam tatte tāvakebhyo rathebhyo’gne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । स्व॒नात् । उ॒त । बि॒भ्युः॒ । प॒त॒त्रिणः॑ । द्र॒प्साः । यत् । ते॒ । य॒व॒स॒ऽअदः॑ । वि । अस्थि॑रन् ।

सु॒ऽगम् । तत् । ते॒ । ता॒व॒केभ्यः॑ । र॒थे॒भ्यः । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । स्वनात् । उत । बिभ्युः । पतत्रिणः । द्रप्साः । यत् । ते । यवसऽअदः । वि । अस्थिरन् ।

सुऽगम् । तत् । ते । तावकेभ्यः । रथेभ्यः । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

ádha ǀ svanā́t ǀ utá ǀ bibhyuḥ ǀ patatríṇaḥ ǀ drapsā́ḥ ǀ yát ǀ te ǀ yavasa-ádaḥ ǀ ví ǀ ásthiran ǀ

su-gám ǀ tát ǀ te ǀ tāvakébhyaḥ ǀ rathebhyáḥ ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adha ǀ svanāt ǀ uta ǀ bibhyuḥ ǀ patatriṇaḥ ǀ drapsāḥ ǀ yat ǀ te ǀ yavasa-adaḥ ǀ vi ǀ asthiran ǀ

su-gam ǀ tat ǀ te ǀ tāvakebhyaḥ ǀ rathebhyaḥ ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.32.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य॒ धाय॑सेऽवया॒तां म॒रुतां॒ हेळो॒ अद्भु॑तः ।

मृ॒ळा सु नो॒ भूत्वे॑षां॒ मनः॒ पुन॒रग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसेऽवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः ।

मृळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

ayám mitrásya váruṇasya dhā́yase’vayātā́m marútām héḷo ádbhutaḥ ǀ

mṛḷā́ sú no bhū́tveṣām mánaḥ púnarágne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam mitrasya varuṇasya dhāyase’vayātām marutām heḷo adbhutaḥ ǀ

mṛḷā su no bhūtveṣām manaḥ punaragne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । मि॒त्रस्य॑ । वरु॑णस्य । धाय॑से । अ॒व॒ऽया॒ताम् । म॒रुता॑म् । हेळः॑ । अद्भु॑तः ।

मृ॒ळ । सु । नः॒ । भूतु॑ । ए॒षा॒म् । मनः॑ । पुनः॑ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । मित्रस्य । वरुणस्य । धायसे । अवऽयाताम् । मरुताम् । हेळः । अद्भुतः ।

मृळ । सु । नः । भूतु । एषाम् । मनः । पुनः । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ mitrásya ǀ váruṇasya ǀ dhā́yase ǀ ava-yātā́m ǀ marútām ǀ héḷaḥ ǀ ádbhutaḥ ǀ

mṛḷá ǀ sú ǀ naḥ ǀ bhū́tu ǀ eṣām ǀ mánaḥ ǀ púnaḥ ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ mitrasya ǀ varuṇasya ǀ dhāyase ǀ ava-yātām ǀ marutām ǀ heḷaḥ ǀ adbhutaḥ ǀ

mṛḷa ǀ su ǀ naḥ ǀ bhūtu ǀ eṣām ǀ manaḥ ǀ punaḥ ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.32.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वो दे॒वाना॑मसि मि॒त्रो अद्भु॑तो॒ वसु॒र्वसू॑नामसि॒ चारु॑रध्व॒रे ।

शर्म॑न्त्स्याम॒ तव॑ स॒प्रथ॑स्त॒मेऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे ।

शर्मन्त्स्याम तव सप्रथस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

devó devā́nāmasi mitró ádbhuto vásurvásūnāmasi cā́ruradhvaré ǀ

śármantsyāma táva sapráthastamé’gne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

devo devānāmasi mitro adbhuto vasurvasūnāmasi cāruradhvare ǀ

śarmantsyāma tava saprathastame’gne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वः । दे॒वाना॑म् । अ॒सि॒ । मि॒त्रः । अद्भु॑तः । वसुः॑ । वसू॑नाम् । अ॒सि॒ । चारुः॑ । अ॒ध्व॒रे ।

शर्म॑न् । स्या॒म॒ । तव॑ । स॒प्रथः॑ऽतमे । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवः । देवानाम् । असि । मित्रः । अद्भुतः । वसुः । वसूनाम् । असि । चारुः । अध्वरे ।

शर्मन् । स्याम । तव । सप्रथःऽतमे । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

deváḥ ǀ devā́nām ǀ asi ǀ mitráḥ ǀ ádbhutaḥ ǀ vásuḥ ǀ vásūnām ǀ asi ǀ cā́ruḥ ǀ adhvaré ǀ

śárman ǀ syāma ǀ táva ǀ sapráthaḥ-tame ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

devaḥ ǀ devānām ǀ asi ǀ mitraḥ ǀ adbhutaḥ ǀ vasuḥ ǀ vasūnām ǀ asi ǀ cāruḥ ǀ adhvare ǀ

śarman ǀ syāma ǀ tava ǀ saprathaḥ-tame ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.32.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्ते॑ भ॒द्रं यत्समि॑द्धः॒ स्वे दमे॒ सोमा॑हुतो॒ जर॑से मृळ॒यत्त॑मः ।

दधा॑सि॒ रत्नं॒ द्रवि॑णं च दा॒शुषेऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्ते भद्रं यत्समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मृळयत्तमः ।

दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

Samhita Transcription Accented

tátte bhadrám yátsámiddhaḥ své dáme sómāhuto járase mṛḷayáttamaḥ ǀ

dádhāsi rátnam dráviṇam ca dāśúṣé’gne sakhyé mā́ riṣāmā vayám táva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tatte bhadram yatsamiddhaḥ sve dame somāhuto jarase mṛḷayattamaḥ ǀ

dadhāsi ratnam draviṇam ca dāśuṣe’gne sakhye mā riṣāmā vayam tava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । ते॒ । भ॒द्रम् । यत् । सम्ऽइ॑द्धः । स्वे । दमे॑ । सोम॑ऽआहुतः । जर॑से । मृ॒ळ॒यत्ऽत॑मः ।

दधा॑सि । रत्न॑म् । द्रवि॑णम् । च॒ । दा॒शुषे॑ । अग्ने॑ । स॒ख्ये । मा । रि॒षा॒म॒ । व॒यम् । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । ते । भद्रम् । यत् । सम्ऽइद्धः । स्वे । दमे । सोमऽआहुतः । जरसे । मृळयत्ऽतमः ।

दधासि । रत्नम् । द्रविणम् । च । दाशुषे । अग्ने । सख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ te ǀ bhadrám ǀ yát ǀ sám-iddhaḥ ǀ své ǀ dáme ǀ sóma-āhutaḥ ǀ járase ǀ mṛḷayát-tamaḥ ǀ

dádhāsi ǀ rátnam ǀ dráviṇam ǀ ca ǀ dāśúṣe ǀ ágne ǀ sakhyé ǀ mā́ ǀ riṣāma ǀ vayám ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ te ǀ bhadram ǀ yat ǀ sam-iddhaḥ ǀ sve ǀ dame ǀ soma-āhutaḥ ǀ jarase ǀ mṛḷayat-tamaḥ ǀ

dadhāsi ǀ ratnam ǀ draviṇam ǀ ca ǀ dāśuṣe ǀ agne ǀ sakhye ǀ mā ǀ riṣāma ǀ vayam ǀ tava ǁ

01.094.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.32.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्मै॒ त्वं सु॑द्रविणो॒ ददा॑शोऽनागा॒स्त्वम॑दिते स॒र्वता॑ता ।

यं भ॒द्रेण॒ शव॑सा चो॒दया॑सि प्र॒जाव॑ता॒ राध॑सा॒ ते स्या॑म ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वमदिते सर्वताता ।

यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥

Samhita Transcription Accented

yásmai tvám sudraviṇo dádāśo’nāgāstvámadite sarvátātā ǀ

yám bhadréṇa śávasā codáyāsi prajā́vatā rā́dhasā té syāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasmai tvam sudraviṇo dadāśo’nāgāstvamadite sarvatātā ǀ

yam bhadreṇa śavasā codayāsi prajāvatā rādhasā te syāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्मै॑ । त्वम् । सु॒ऽद्र॒वि॒णः॒ । ददा॑शः । अ॒ना॒गाः॒ऽत्वम् । अ॒दि॒ते॒ । स॒र्वऽता॑ता ।

यम् । भ॒द्रेण॑ । शव॑सा । चो॒दया॑सि । प्र॒जाऽव॑ता । राध॑सा । ते । स्या॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्मै । त्वम् । सुऽद्रविणः । ददाशः । अनागाःऽत्वम् । अदिते । सर्वऽताता ।

यम् । भद्रेण । शवसा । चोदयासि । प्रजाऽवता । राधसा । ते । स्याम ॥

Padapatha Transcription Accented

yásmai ǀ tvám ǀ su-draviṇaḥ ǀ dádāśaḥ ǀ anāgāḥ-tvám ǀ adite ǀ sarvá-tātā ǀ

yám ǀ bhadréṇa ǀ śávasā ǀ codáyāsi ǀ prajā́-vatā ǀ rā́dhasā ǀ té ǀ syāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasmai ǀ tvam ǀ su-draviṇaḥ ǀ dadāśaḥ ǀ anāgāḥ-tvam ǀ adite ǀ sarva-tātā ǀ

yam ǀ bhadreṇa ǀ śavasā ǀ codayāsi ǀ prajā-vatā ǀ rādhasā ǀ te ǀ syāma ǁ

01.094.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.6.32.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स त्वम॑ग्ने सौभग॒त्वस्य॑ वि॒द्वान॒स्माक॒मायुः॒ प्र ति॑रे॒ह दे॑व ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

sá tvámagne saubhagatvásya vidvā́nasmā́kamā́yuḥ prá tirehá deva ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa tvamagne saubhagatvasya vidvānasmākamāyuḥ pra tireha deva ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । त्वम् । अ॒ग्ने॒ । सौ॒भ॒ग॒ऽत्वस्य॑ । वि॒द्वान् । अ॒स्माक॑म् । आयुः॑ । प्र । ति॒र॒ । इ॒ह । दे॒व॒ ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । त्वम् । अग्ने । सौभगऽत्वस्य । विद्वान् । अस्माकम् । आयुः । प्र । तिर । इह । देव ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ tvám ǀ agne ǀ saubhaga-tvásya ǀ vidvā́n ǀ asmā́kam ǀ ā́yuḥ ǀ prá ǀ tira ǀ ihá ǀ deva ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ tvam ǀ agne ǀ saubhaga-tvasya ǀ vidvān ǀ asmākam ǀ āyuḥ ǀ pra ǀ tira ǀ iha ǀ deva ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ