SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 97

 

1. Info

To:    agni
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (1, 7, 8); gāyatrī (2, 4, 5); nicṛdgāyatrī (3, 6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.097.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घमग्ने॑ शुशु॒ग्ध्या र॒यिं ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिं ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

ápa naḥ śóśucadaghámágne śuśugdhyā́ rayím ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apa naḥ śośucadaghamagne śuśugdhyā rayim ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् । अग्ने॑ । शु॒शु॒ग्धि । आ । र॒यिम् ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप । नः । शोशुचत् । अघम् । अग्ने । शुशुग्धि । आ । रयिम् ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǀ ágne ǀ śuśugdhí ǀ ā́ ǀ rayím ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǀ agne ǀ śuśugdhi ǀ ā ǀ rayim ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

01.097.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒क्षे॒त्रि॒या सु॑गातु॒या व॑सू॒या च॑ यजामहे ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

sukṣetriyā́ sugātuyā́ vasūyā́ ca yajāmahe ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sukṣetriyā sugātuyā vasūyā ca yajāmahe ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽक्षे॒त्रि॒या । सु॒गा॒तु॒ऽया । व॒सु॒ऽया । च॒ । य॒जा॒म॒हे॒ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽक्षेत्रिया । सुगातुऽया । वसुऽया । च । यजामहे ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

su-kṣetriyā́ ǀ sugātu-yā́ ǀ vasu-yā́ ǀ ca ǀ yajāmahe ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-kṣetriyā ǀ sugātu-yā ǀ vasu-yā ǀ ca ǀ yajāmahe ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

01.097.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यद्भंदि॑ष्ठ एषां॒ प्रास्माका॑सश्च सू॒रयः॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यद्भंदिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

prá yádbhándiṣṭha eṣām prā́smā́kāsaśca sūráyaḥ ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yadbhandiṣṭha eṣām prāsmākāsaśca sūrayaḥ ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । भन्दि॑ष्ठः । ए॒षा॒म् । प्र । अ॒स्माका॑सः । च॒ । सू॒रयः॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । भन्दिष्ठः । एषाम् । प्र । अस्माकासः । च । सूरयः ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yát ǀ bhándiṣṭhaḥ ǀ eṣām ǀ prá ǀ asmā́kāsaḥ ǀ ca ǀ sūráyaḥ ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yat ǀ bhandiṣṭhaḥ ǀ eṣām ǀ pra ǀ asmākāsaḥ ǀ ca ǀ sūrayaḥ ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

01.097.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यत्ते॑ अग्ने सू॒रयो॒ जाये॑महि॒ प्र ते॑ व॒यं ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयं ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

prá yátte agne sūráyo jā́yemahi prá te vayám ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yatte agne sūrayo jāyemahi pra te vayam ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । ते॒ । अ॒ग्ने॒ । सू॒रयः॑ । जाये॑महि । प्र । ते॒ । व॒यम् ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । ते । अग्ने । सूरयः । जायेमहि । प्र । ते । वयम् ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yát ǀ te ǀ agne ǀ sūráyaḥ ǀ jā́yemahi ǀ prá ǀ te ǀ vayám ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yat ǀ te ǀ agne ǀ sūrayaḥ ǀ jāyemahi ǀ pra ǀ te ǀ vayam ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

01.097.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यद॒ग्नेः सह॑स्वतो वि॒श्वतो॒ यंति॑ भा॒नवः॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यंति भानवः ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

prá yádagnéḥ sáhasvato viśváto yánti bhānávaḥ ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yadagneḥ sahasvato viśvato yanti bhānavaḥ ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । अ॒ग्नेः । सह॑स्वतः । वि॒श्वतः॑ । यन्ति॑ । भा॒नवः॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । अग्नेः । सहस्वतः । विश्वतः । यन्ति । भानवः ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yát ǀ agnéḥ ǀ sáhasvataḥ ǀ viśvátaḥ ǀ yánti ǀ bhānávaḥ ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yat ǀ agneḥ ǀ sahasvataḥ ǀ viśvataḥ ǀ yanti ǀ bhānavaḥ ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

01.097.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं हि वि॑श्वतोमुख वि॒श्वतः॑ परि॒भूरसि॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

tvám hí viśvatomukha viśvátaḥ paribhū́rási ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam hi viśvatomukha viśvataḥ paribhūrasi ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । हि । वि॒श्व॒तः॒ऽमु॒ख॒ । वि॒श्वतः॑ । प॒रि॒ऽभूः । असि॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । हि । विश्वतःऽमुख । विश्वतः । परिऽभूः । असि ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ hí ǀ viśvataḥ-mukha ǀ viśvátaḥ ǀ pari-bhū́ḥ ǀ ási ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ hi ǀ viśvataḥ-mukha ǀ viśvataḥ ǀ pari-bhūḥ ǀ asi ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

01.097.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्विषो॑ नो विश्वतोमु॒खाति॑ ना॒वेव॑ पारय ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

dvíṣo no viśvatomukhā́ti nāvéva pāraya ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dviṣo no viśvatomukhāti nāveva pāraya ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्विषः॑ । नः॒ । वि॒श्व॒तः॒ऽमु॒ख॒ । अति॑ । ना॒वाऽइ॑व । पा॒र॒य॒ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्विषः । नः । विश्वतःऽमुख । अति । नावाऽइव । पारय ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

dvíṣaḥ ǀ naḥ ǀ viśvataḥ-mukha ǀ áti ǀ nāvā́-iva ǀ pāraya ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dviṣaḥ ǀ naḥ ǀ viśvataḥ-mukha ǀ ati ǀ nāvā-iva ǀ pāraya ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

01.097.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॒ सिंधु॑मिव ना॒वयाति॑ पर्षा स्व॒स्तये॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः सिंधुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita Transcription Accented

sá naḥ síndhumiva nāváyā́ti parṣā svastáye ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa naḥ sindhumiva nāvayāti parṣā svastaye ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । सिन्धु॑म्ऽइव । ना॒वया॑ । अति॑ । प॒र्ष॒ । स्व॒स्तये॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । सिन्धुम्ऽइव । नावया । अति । पर्ष । स्वस्तये ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ síndhum-iva ǀ nāváyā ǀ áti ǀ parṣa ǀ svastáye ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ sindhum-iva ǀ nāvayā ǀ ati ǀ parṣa ǀ svastaye ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ