SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 97

 

1. Info

To:    agni
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   gāyatrī
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.097.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.037   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घमग्ने॑ शुशु॒ग्ध्या र॒यिं ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिं ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

ápa naḥ śóśucadaghámágne śuśugdhyā́ rayím ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

apa naḥ śośucadaghamagne śuśugdhyā rayim ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् । अग्ने॑ । शु॒शु॒ग्धि । आ । र॒यिम् ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप । नः । शोशुचत् । अघम् । अग्ने । शुशुग्धि । आ । रयिम् ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǀ ágne ǀ śuśugdhí ǀ ā́ ǀ rayím ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǀ agne ǀ śuśugdhi ǀ ā ǀ rayim ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

Away [1] from us [2] illuminated [3] evil [4], O Agni [5]. Do illuminate [6] wealth [8]. Away [9] from us [10] illuminated [11] evil [12].

01.097.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.038   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒क्षे॒त्रि॒या सु॑गातु॒या व॑सू॒या च॑ यजामहे ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

sukṣetriyā́ sugātuyā́ vasūyā́ ca yajāmahe ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sukṣetriyā sugātuyā vasūyā ca yajāmahe ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽक्षे॒त्रि॒या । सु॒गा॒तु॒ऽया । व॒सु॒ऽया । च॒ । य॒जा॒म॒हे॒ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽक्षेत्रिया । सुगातुऽया । वसुऽया । च । यजामहे ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

su-kṣetriyā́ ǀ sugātu-yā́ ǀ vasu-yā́ ǀ ca ǀ yajāmahe ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

su-kṣetriyā ǀ sugātu-yā ǀ vasu-yā ǀ ca ǀ yajāmahe ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

Good field <Svar> [1], good path [2] and [4] wealth [3], {to them we} sacrifice [5]. Away [6] from us [7] illuminated [8] evil [9].

01.097.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.039   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यद्भंदि॑ष्ठ एषां॒ प्रास्माका॑सश्च सू॒रयः॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यद्भंदिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

prá yádbhándiṣṭha eṣām prā́smā́kāsaśca sūráyaḥ ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pra yadbhandiṣṭha eṣām prāsmākāsaśca sūrayaḥ ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । भन्दि॑ष्ठः । ए॒षा॒म् । प्र । अ॒स्माका॑सः । च॒ । सू॒रयः॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । भन्दिष्ठः । एषाम् । प्र । अस्माकासः । च । सूरयः ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ yát ǀ bhándiṣṭhaḥ ǀ eṣām ǀ prá ǀ asmā́kāsaḥ ǀ ca ǀ sūráyaḥ ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ yat ǀ bhandiṣṭhaḥ ǀ eṣām ǀ pra ǀ asmākāsaḥ ǀ ca ǀ sūrayaḥ ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

Forward [1] that [2] happiest {state} [3] of these [4] and [7] forward [5] our [6] illumined seers [8]. Away [9] from us [10] illuminated [11] evil [12].

01.097.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.040   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यत्ते॑ अग्ने सू॒रयो॒ जाये॑महि॒ प्र ते॑ व॒यं ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयं ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

prá yátte agne sūráyo jā́yemahi prá te vayám ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pra yatte agne sūrayo jāyemahi pra te vayam ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । ते॒ । अ॒ग्ने॒ । सू॒रयः॑ । जाये॑महि । प्र । ते॒ । व॒यम् ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । ते । अग्ने । सूरयः । जायेमहि । प्र । ते । वयम् ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ yát ǀ te ǀ agne ǀ sūráyaḥ ǀ jā́yemahi ǀ prá ǀ te ǀ vayám ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ yat ǀ te ǀ agne ǀ sūrayaḥ ǀ jāyemahi ǀ pra ǀ te ǀ vayam ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

Forward [1] that [2] : let [6] thy [3], O Agni [4], illumined seers [5] be born [6], forward [7] thy [8] us [9]. Away [10] from us [11] illuminated [12] evil [13].

01.097.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.041   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यद॒ग्नेः सह॑स्वतो वि॒श्वतो॒ यंति॑ भा॒नवः॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यंति भानवः ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

prá yádagnéḥ sáhasvato viśváto yánti bhānávaḥ ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

pra yadagneḥ sahasvato viśvato yanti bhānavaḥ ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । अ॒ग्नेः । सह॑स्वतः । वि॒श्वतः॑ । यन्ति॑ । भा॒नवः॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । अग्नेः । सहस्वतः । विश्वतः । यन्ति । भानवः ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

prá ǀ yát ǀ agnéḥ ǀ sáhasvataḥ ǀ viśvátaḥ ǀ yánti ǀ bhānávaḥ ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

pra ǀ yat ǀ agneḥ ǀ sahasvataḥ ǀ viśvataḥ ǀ yanti ǀ bhānavaḥ ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

Forward [1] that [2] : everywhere [5] lustres [7] of Lord of strength [4], of Agni [3] go [6]. Away [8] from us [9] illuminated [10] evil [11].

01.097.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.042   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं हि वि॑श्वतोमुख वि॒श्वतः॑ परि॒भूरसि॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

tvám hí viśvatomukha viśvátaḥ paribhū́rási ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tvam hi viśvatomukha viśvataḥ paribhūrasi ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । हि । वि॒श्व॒तः॒ऽमु॒ख॒ । वि॒श्वतः॑ । प॒रि॒ऽभूः । असि॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । हि । विश्वतःऽमुख । विश्वतः । परिऽभूः । असि ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

tvám ǀ hí ǀ viśvataḥ-mukha ǀ viśvátaḥ ǀ pari-bhū́ḥ ǀ ási ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tvam ǀ hi ǀ viśvataḥ-mukha ǀ viśvataḥ ǀ pari-bhūḥ ǀ asi ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

For [2] thou [1], whose face is turned everywhere [3], art [6] encompassing [5] from every side [4]. Away [7] from us [8] illuminated [9] evil [10].

01.097.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.043   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्विषो॑ नो विश्वतोमु॒खाति॑ ना॒वेव॑ पारय ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

dvíṣo no viśvatomukhā́ti nāvéva pāraya ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

dviṣo no viśvatomukhāti nāveva pāraya ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्विषः॑ । नः॒ । वि॒श्व॒तः॒ऽमु॒ख॒ । अति॑ । ना॒वाऽइ॑व । पा॒र॒य॒ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्विषः । नः । विश्वतःऽमुख । अति । नावाऽइव । पारय ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

dvíṣaḥ ǀ naḥ ǀ viśvataḥ-mukha ǀ áti ǀ nāvā́-iva ǀ pāraya ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

dviṣaḥ ǀ naḥ ǀ viśvataḥ-mukha ǀ ati ǀ nāvā-iva ǀ pāraya ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

Like by ship [5] do carry [6] us [2] beyond [4] enemies [1], O thou whose face is turned everywhere [3]. Away [7] from us [8] illuminated [9] evil [10].

01.097.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.044   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॒ सिंधु॑मिव ना॒वयाति॑ पर्षा स्व॒स्तये॑ ।

अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः सिंधुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये ।

अप नः शोशुचदघं ॥

Samhita transliteration accented

sá naḥ síndhumiva nāváyā́ti parṣā svastáye ǀ

ápa naḥ śóśucadaghám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa naḥ sindhumiva nāvayāti parṣā svastaye ǀ

apa naḥ śośucadagham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । सिन्धु॑म्ऽइव । ना॒वया॑ । अति॑ । प॒र्ष॒ । स्व॒स्तये॑ ।

अप॑ । नः॒ । शोशु॑चत् । अ॒घम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । सिन्धुम्ऽइव । नावया । अति । पर्ष । स्वस्तये ।

अप । नः । शोशुचत् । अघम् ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ síndhum-iva ǀ nāváyā ǀ áti ǀ parṣa ǀ svastáye ǀ

ápa ǀ naḥ ǀ śóśucat ǀ aghám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ sindhum-iva ǀ nāvayā ǀ ati ǀ parṣa ǀ svastaye ǀ

apa ǀ naḥ ǀ śośucat ǀ agham ǁ

interlinear translation

He [1] as if across ocean [3] by ship [4] will carry [6] us [2] beyond [5] to our bliss [7]. Away [8] from us [9] illuminated [10] evil [11].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. September 19171

1.97.1. Burn away from us the sin, flame out on us the bliss. Burn away from us the sin!

1.97.2. For the perfect path to the happy field, for the exceeding treasure when we would do sacrifice, — burn away from us the sin!

1.97.3. That the happiest of all these many godheads may be born in us, that the seers who see in our thought may multiply, — burn away from us the sin!

1.97.4. That thy seers, O Flame divine, may multiply and we be new-born as thine, — burn away from us the sin!

1.97.5. When the flaming rays of thy might rush abroad on every side violently, — burn away from us the sin!

1.97.6. O God, thy faces are everywhere! thou besiegest us on every side with thy being. Burn away from us the sin!

1.97.7. Let thy face front the Enemy wherever he turns; bear us in thy ship over the dangerous waters. Burn away from us the sin!

1.97.8. As in a ship over the ocean, bear us over into thy felicity. Burn away from us the sin!

2. Circa 19132

1.97.1 शोशुचत् अस्मत्तो निर्गत्यास्मदीयं शत्रुं शोचयतु । यद्व । अस्मदीयं पापं शोकग्रस्तं सद्विनश्यतु ।

समंतात् शुशुग्धि. प्रकाशय

1.97.2 [सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया] [S.] शोभनक्षेत्रेच्छया शोभनमार्गेच्छया धनेच्छया

1.97.3 भंदिष्ठः [S.] स्तोतृतमः As Kutsa is, so our praisers become. [S.] भंदतिः स्तुतिकर्मा । भदि [S.] कल्याणे च सुखे चेति तु धातुः

1.97.4 Since thy praisers become of numerous kinds by offspring, therefore let us too have children and grandchildren.

प्रजायंतेपुत्रपौत्रादिरूपेण बहुविधा भवंति suggested by प्र जायेमहि = पुत्रपौत्रादिभिरुपेता भवेम

1.97.6 विश्वतः — from every side.

1.97.8 सिंधु — river. स्वस्तये क्षेमार्थं

अति पर्ष अतिक्रमय्य पालयपॄ पालनपूरणयोः

 

1 Other Hymns. The Vedic Fire // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 568-573. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.4, No 2 – September 1917, pp. 125-128.

Back

2 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 456-463. (Part 4 № 6).

Back

in Russian