SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 98

 

1. Info

To:    agni vaiśvānara
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (1); triṣṭup (2); nicṛttriṣṭup (3)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.098.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रस्य॑ सुम॒तौ स्या॑म॒ राजा॒ हि कं॒ भुव॑नानामभि॒श्रीः ।

इ॒तो जा॒तो विश्व॑मि॒दं वि च॑ष्टे वैश्वान॒रो य॑तते॒ सूर्ये॑ण ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः ।

इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण ॥

Samhita Transcription Accented

vaiśvānarásya sumatáu syāma rā́jā hí kam bhúvanānāmabhiśrī́ḥ ǀ

itó jātó víśvamidám ví caṣṭe vaiśvānaró yatate sū́ryeṇa ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vaiśvānarasya sumatau syāma rājā hi kam bhuvanānāmabhiśrīḥ ǀ

ito jāto viśvamidam vi caṣṭe vaiśvānaro yatate sūryeṇa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वै॒श्वा॒न॒रस्य॑ । सु॒ऽम॒तौ । स्या॒म॒ । राजा॑ । हि । क॒म् । भुव॑नानाम् । अ॒भि॒ऽश्रीः ।

इ॒तः । जा॒तः । विश्व॑म् । इ॒दम् । वि । च॒ष्टे॒ । वै॒श्वा॒न॒रः । य॒त॒ते॒ । सूर्ये॑ण ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वैश्वानरस्य । सुऽमतौ । स्याम । राजा । हि । कम् । भुवनानाम् । अभिऽश्रीः ।

इतः । जातः । विश्वम् । इदम् । वि । चष्टे । वैश्वानरः । यतते । सूर्येण ॥

Padapatha Transcription Accented

vaiśvānarásya ǀ su-matáu ǀ syāma ǀ rā́jā ǀ hí ǀ kam ǀ bhúvanānām ǀ abhi-śrī́ḥ ǀ

itáḥ ǀ jātáḥ ǀ víśvam ǀ idám ǀ ví ǀ caṣṭe ǀ vaiśvānaráḥ ǀ yatate ǀ sū́ryeṇa ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vaiśvānarasya ǀ su-matau ǀ syāma ǀ rājā ǀ hi ǀ kam ǀ bhuvanānām ǀ abhi-śrīḥ ǀ

itaḥ ǀ jātaḥ ǀ viśvam ǀ idam ǀ vi ǀ caṣṭe ǀ vaiśvānaraḥ ǀ yatate ǀ sūryeṇa ǁ

01.098.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पृ॒ष्टो दि॒वि पृ॒ष्टो अ॒ग्निः पृ॑थि॒व्यां पृ॒ष्टो विश्वा॒ ओष॑धी॒रा वि॑वेश ।

वै॒श्वा॒न॒रः सह॑सा पृ॒ष्टो अ॒ग्निः स नो॒ दिवा॒ स रि॒षः पा॑तु॒ नक्तं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश ।

वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तं ॥

Samhita Transcription Accented

pṛṣṭó diví pṛṣṭó agníḥ pṛthivyā́m pṛṣṭó víśvā óṣadhīrā́ viveśa ǀ

vaiśvānaráḥ sáhasā pṛṣṭó agníḥ sá no dívā sá riṣáḥ pātu náktam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pṛṣṭo divi pṛṣṭo agniḥ pṛthivyām pṛṣṭo viśvā oṣadhīrā viveśa ǀ

vaiśvānaraḥ sahasā pṛṣṭo agniḥ sa no divā sa riṣaḥ pātu naktam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पृ॒ष्टः । दि॒वि । पृ॒ष्टः । अ॒ग्निः । पृ॒थि॒व्याम् । पृ॒ष्टः । विश्वाः॑ । ओष॑धीः । आ । वि॒वे॒श॒ ।

वै॒श्वा॒न॒रः । सह॑सा । पृ॒ष्टः । अ॒ग्निः । सः । नः॒ । दिवा॑ । सः । रि॒षः । पा॒तु॒ । नक्त॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पृष्टः । दिवि । पृष्टः । अग्निः । पृथिव्याम् । पृष्टः । विश्वाः । ओषधीः । आ । विवेश ।

वैश्वानरः । सहसा । पृष्टः । अग्निः । सः । नः । दिवा । सः । रिषः । पातु । नक्तम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pṛṣṭáḥ ǀ diví ǀ pṛṣṭáḥ ǀ agníḥ ǀ pṛthivyā́m ǀ pṛṣṭáḥ ǀ víśvāḥ ǀ óṣadhīḥ ǀ ā́ ǀ viveśa ǀ

vaiśvānaráḥ ǀ sáhasā ǀ pṛṣṭáḥ ǀ agníḥ ǀ sáḥ ǀ naḥ ǀ dívā ǀ sáḥ ǀ riṣáḥ ǀ pātu ǀ náktam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pṛṣṭaḥ ǀ divi ǀ pṛṣṭaḥ ǀ agniḥ ǀ pṛthivyām ǀ pṛṣṭaḥ ǀ viśvāḥ ǀ oṣadhīḥ ǀ ā ǀ viveśa ǀ

vaiśvānaraḥ ǀ sahasā ǀ pṛṣṭaḥ ǀ agniḥ ǀ saḥ ǀ naḥ ǀ divā ǀ saḥ ǀ riṣaḥ ǀ pātu ǀ naktam ǁ

01.098.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वैश्वा॑नर॒ तव॒ तत्स॒त्यम॑स्त्व॒स्मान्रायो॑ म॒घवा॑नः सचंतां ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मान्रायो मघवानः सचंतां ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

váiśvānara táva tátsatyámastvasmā́nrā́yo maghávānaḥ sacantām ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vaiśvānara tava tatsatyamastvasmānrāyo maghavānaḥ sacantām ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वैश्वा॑नर । तव॑ । तत् । स॒त्यम् । अ॒स्तु॒ । अ॒स्मान् । रायः॑ । म॒घऽवा॑नः । स॒च॒न्ता॒म् ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वैश्वानर । तव । तत् । सत्यम् । अस्तु । अस्मान् । रायः । मघऽवानः । सचन्ताम् ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

váiśvānara ǀ táva ǀ tát ǀ satyám ǀ astu ǀ asmā́n ǀ rā́yaḥ ǀ maghá-vānaḥ ǀ sacantām ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vaiśvānara ǀ tava ǀ tat ǀ satyam ǀ astu ǀ asmān ǀ rāyaḥ ǀ magha-vānaḥ ǀ sacantām ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ