SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 99

 

1. Info

To:    agni jātavedas
From:   kaśyapa mārīca
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.099.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.048   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोम॑मरातीय॒तो नि द॑हाति॒ वेदः॑ ।

स नः॑ पर्ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिंधुं॑ दुरि॒तात्य॒ग्निः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुं दुरितात्यग्निः ॥

Samhita transliteration accented

jātávedase sunavāma sómamarātīyató ní dahāti védaḥ ǀ

sá naḥ parṣadáti durgā́ṇi víśvā nāvéva síndhum duritā́tyagníḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

jātavedase sunavāma somamarātīyato ni dahāti vedaḥ ǀ

sa naḥ parṣadati durgāṇi viśvā nāveva sindhum duritātyagniḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जा॒तऽवे॑दसे । सु॒न॒वा॒म॒ । सोम॑म् । अ॒रा॒ति॒ऽय॒तः । नि । द॒हा॒ति॒ । वेदः॑ ।

सः । नः॒ । प॒र्ष॒त् । अति॑ । दुः॒ऽगानि॑ । विश्वा॑ । ना॒वाऽइ॑व । सिन्धु॑म् । दुः॒ऽइ॒ता । अति॑ । अ॒ग्निः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जातऽवेदसे । सुनवाम । सोमम् । अरातिऽयतः । नि । दहाति । वेदः ।

सः । नः । पर्षत् । अति । दुःऽगानि । विश्वा । नावाऽइव । सिन्धुम् । दुःऽइता । अति । अग्निः ॥

Padapatha transliteration accented

jātá-vedase ǀ sunavāma ǀ sómam ǀ arāti-yatáḥ ǀ ní ǀ dahāti ǀ védaḥ ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ parṣat ǀ áti ǀ duḥ-gā́ni ǀ víśvā ǀ nāvā́-iva ǀ síndhum ǀ duḥ-itā́ ǀ áti ǀ agníḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

jāta-vedase ǀ sunavāma ǀ somam ǀ arāti-yataḥ ǀ ni ǀ dahāti ǀ vedaḥ ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ parṣat ǀ ati ǀ duḥ-gāni ǀ viśvā ǀ nāvā-iva ǀ sindhum ǀ duḥ-itā ǀ ati ǀ agniḥ ǁ

interlinear translation

Let {us} press [2] soma [3] for Jatavedas, knower of birth of gods and of mortals (1.70.6) [1] – {he} burns out [6] knowledge [7] of enemies [4]; let [10] him [8], Agni [18], carry [10] us [9] beyond [11] all [13] evils [12] like by ship [14] over ocean [15], beyond [17] calamities [16].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. Circa 19131

1.99.1 जातवेदसे Yaska जातानि वेद जातानि वैनं विदुर्जाते जाते विद्यत इति वा जातवित्तो जातधनो जातविद्यो जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशूनविंदतेति तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति हि ब्राह्मणं

वेदः धनं नि हाति imp. [imperative] sense. दुर्गाणि दुर्गमनानि भोक्तुमशक्यानि दुःखानि दुरितानि दुःखहेतुभूतानि पापानि अतिपर्षत्. अतिपारयतुअतिक्रमय्य सुखं प्रापयतु yet पॄ पालनपूरणयोः

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 456-463. (Part 4 № 6).

Back

in Russian