SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 99

 

1. Info

To:    agni jātavedas
From:   kaśyapa mārīca
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.099.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोम॑मरातीय॒तो नि द॑हाति॒ वेदः॑ ।

स नः॑ पर्ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिंधुं॑ दुरि॒तात्य॒ग्निः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुं दुरितात्यग्निः ॥

Samhita Transcription Accented

jātávedase sunavāma sómamarātīyató ní dahāti védaḥ ǀ

sá naḥ parṣadáti durgā́ṇi víśvā nāvéva síndhum duritā́tyagníḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jātavedase sunavāma somamarātīyato ni dahāti vedaḥ ǀ

sa naḥ parṣadati durgāṇi viśvā nāveva sindhum duritātyagniḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

जा॒तऽवे॑दसे । सु॒न॒वा॒म॒ । सोम॑म् । अ॒रा॒ति॒ऽय॒तः । नि । द॒हा॒ति॒ । वेदः॑ ।

सः । नः॒ । प॒र्ष॒त् । अति॑ । दुः॒ऽगानि॑ । विश्वा॑ । ना॒वाऽइ॑व । सिन्धु॑म् । दुः॒ऽइ॒ता । अति॑ । अ॒ग्निः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जातऽवेदसे । सुनवाम । सोमम् । अरातिऽयतः । नि । दहाति । वेदः ।

सः । नः । पर्षत् । अति । दुःऽगानि । विश्वा । नावाऽइव । सिन्धुम् । दुःऽइता । अति । अग्निः ॥

Padapatha Transcription Accented

jātá-vedase ǀ sunavāma ǀ sómam ǀ arāti-yatáḥ ǀ ní ǀ dahāti ǀ védaḥ ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ parṣat ǀ áti ǀ duḥ-gā́ni ǀ víśvā ǀ nāvā́-iva ǀ síndhum ǀ duḥ-itā́ ǀ áti ǀ agníḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jāta-vedase ǀ sunavāma ǀ somam ǀ arāti-yataḥ ǀ ni ǀ dahāti ǀ vedaḥ ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ parṣat ǀ ati ǀ duḥ-gāni ǀ viśvā ǀ nāvā-iva ǀ sindhum ǀ duḥ-itā ǀ ati ǀ agniḥ ǁ