SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 100

 

1. Info

To:    indra
From:   ambarīṣa vārṣāgira; bhayamāna vārṣāgira; ṛjrāśva vārṣāgira; sahadeva vārṣāgira; surādhas vārṣāgira
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.100.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.049   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स यो वृषा॒ वृष्ण्ये॑भिः॒ समो॑का म॒हो दि॒वः पृ॑थि॒व्याश्च॑ स॒म्राट् ।

स॒ती॒नस॑त्वा॒ हव्यो॒ भरे॑षु म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट् ।

सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

sá yó vṛ́ṣā vṛ́ṣṇyebhiḥ sámokā mahó diváḥ pṛthivyā́śca samrā́ṭ ǀ

satīnásatvā hávyo bháreṣu marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa yo vṛṣā vṛṣṇyebhiḥ samokā maho divaḥ pṛthivyāśca samrāṭ ǀ

satīnasatvā havyo bhareṣu marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । यः । वृषा॑ । वृष्ण्ये॑भिः । सम्ऽओ॑काः । म॒हः । दि॒वः । पृ॒थि॒व्याः । च॒ । स॒म्ऽराट् ।

स॒ती॒नऽस॑त्वा । हव्यः॑ । भरे॑षु । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । यः । वृषा । वृष्ण्येभिः । सम्ऽओकाः । महः । दिवः । पृथिव्याः । च । सम्ऽराट् ।

सतीनऽसत्वा । हव्यः । भरेषु । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ yáḥ ǀ vṛ́ṣā ǀ vṛ́ṣṇyebhiḥ ǀ sám-okāḥ ǀ maháḥ ǀ diváḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ ca ǀ sam-rā́ṭ ǀ

satīná-satvā ǀ hávyaḥ ǀ bháreṣu ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ yaḥ ǀ vṛṣā ǀ vṛṣṇyebhiḥ ǀ sam-okāḥ ǀ mahaḥ ǀ divaḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ ca ǀ sam-rāṭ ǀ

satīna-satvā ǀ havyaḥ ǀ bhareṣu ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

He [1], who {is} [2] Bull [3], dwelling together [5] with bullish ones [4], all-ruler [10] of Earth [8] and [9] of the great [6] Heaven [7]; true warrior [11], called [12] in battles [13], attended by the Maruts [14], let [16] Indra [17] be [16] protection [18] for us [15].

01.100.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.050   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्याना॑प्तः॒ सूर्य॑स्येव॒ यामो॒ भरे॑भरे वृत्र॒हा शुष्मो॒ अस्ति॑ ।

वृषं॑तमः॒ सखि॑भिः॒ स्वेभि॒रेवै॑र्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति ।

वृषंतमः सखिभिः स्वेभिरेवैर्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

yásyā́nāptaḥ sū́ryasyeva yā́mo bhárebhare vṛtrahā́ śúṣmo ásti ǀ

vṛ́ṣantamaḥ sákhibhiḥ svébhirévairmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yasyānāptaḥ sūryasyeva yāmo bharebhare vṛtrahā śuṣmo asti ǀ

vṛṣantamaḥ sakhibhiḥ svebhirevairmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । अना॑प्तः । सूर्य॑स्यऽइव । यामः॑ । भरे॑ऽभरे । वृ॒त्र॒ऽहा । शुष्मः॑ । अस्ति॑ ।

वृष॑न्ऽतमः । सखि॑ऽभिः । स्वेभिः॑ । एवैः॑ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । अनाप्तः । सूर्यस्यऽइव । यामः । भरेऽभरे । वृत्रऽहा । शुष्मः । अस्ति ।

वृषन्ऽतमः । सखिऽभिः । स्वेभिः । एवैः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

yásya ǀ ánāptaḥ ǀ sū́ryasya-iva ǀ yā́maḥ ǀ bháre-bhare ǀ vṛtra-hā́ ǀ śúṣmaḥ ǀ ásti ǀ

vṛ́ṣan-tamaḥ ǀ sákhi-bhiḥ ǀ svébhiḥ ǀ évaiḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yasya ǀ anāptaḥ ǀ sūryasya-iva ǀ yāmaḥ ǀ bhare-bhare ǀ vṛtra-hā ǀ śuṣmaḥ ǀ asti ǀ

vṛṣan-tamaḥ ǀ sakhi-bhiḥ ǀ svebhiḥ ǀ evaiḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

Whose [1] path {is} [4] unattained [2], as if of the Sun [3], in battle after battle [5] {he} is [8] strong [7] slayer [6] of Vritra [6]; O most Bull [9], with comrades [10], with thy [11] movements [12], attended by the Maruts [13], let [15] Indra [16] be [15] protection [17] for us [14].

01.100.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.051   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वो न यस्य॒ रेत॑सो॒ दुघा॑नाः॒ पंथा॑सो॒ यंति॒ शव॒साप॑रीताः ।

त॒रद्द्वे॑षाः सास॒हिः पौंस्ये॑भिर्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवो न यस्य रेतसो दुघानाः पंथासो यंति शवसापरीताः ।

तरद्द्वेषाः सासहिः पौंस्येभिर्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

divó ná yásya rétaso dúghānāḥ pánthāso yánti śávasā́parītāḥ ǀ

taráddveṣāḥ sāsahíḥ páuṃsyebhirmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

divo na yasya retaso dughānāḥ panthāso yanti śavasāparītāḥ ǀ

taraddveṣāḥ sāsahiḥ pauṃsyebhirmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । न । यस्य॑ । रेत॑सः । दुघा॑नाः । पन्था॑सः । यन्ति॑ । शव॑सा । अप॑रिऽइताः ।

त॒रत्ऽद्वे॑षाः । स॒स॒हिः । पौंस्ये॑भिः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । न । यस्य । रेतसः । दुघानाः । पन्थासः । यन्ति । शवसा । अपरिऽइताः ।

तरत्ऽद्वेषाः । ससहिः । पौंस्येभिः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

diváḥ ǀ ná ǀ yásya ǀ rétasaḥ ǀ dúghānāḥ ǀ pánthāsaḥ ǀ yánti ǀ śávasā ǀ ápari-itāḥ ǀ

tarát-dveṣāḥ ǀ sasahíḥ ǀ páuṃsyebhiḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

divaḥ ǀ na ǀ yasya ǀ retasaḥ ǀ dughānāḥ ǀ panthāsaḥ ǀ yanti ǀ śavasā ǀ apari-itāḥ ǀ

tarat-dveṣāḥ ǀ sasahiḥ ǀ pauṃsyebhiḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

Whose [3] paths [6] unobstructed [9] go [7] with might [8] like [2] milked [5] seed [4] of Heaven [1]; breaking through hostile powers [10], putting forth his force [11], with manly ones [12], attended by the Maruts [13], let [15] Indra [16] be [15] protection [17] for us [14].

01.100.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.052   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सो अंगि॑रोभि॒रंगि॑रस्तमो भू॒द्वृषा॒ वृष॑भिः॒ सखि॑भिः॒ सखा॒ सन् ।

ऋ॒ग्मिभि॑र्ऋ॒ग्मी गा॒तुभि॒र्ज्येष्ठो॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सो अंगिरोभिरंगिरस्तमो भूद्वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन् ।

ऋग्मिभिर्ऋग्मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

só áṅgirobhiráṅgirastamo bhūdvṛ́ṣā vṛ́ṣabhiḥ sákhibhiḥ sákhā sán ǀ

ṛgmíbhirṛgmī́ gātúbhirjyéṣṭho marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

so aṅgirobhiraṅgirastamo bhūdvṛṣā vṛṣabhiḥ sakhibhiḥ sakhā san ǀ

ṛgmibhirṛgmī gātubhirjyeṣṭho marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । अङ्गि॑रःऽभिः । अङ्गि॑रःऽतमः । भू॒त् । वृषा॑ । वृष॑ऽभिः । सखि॑ऽभिः । सखा॑ । सन् ।

ऋ॒ग्मिऽभिः॑ । ऋ॒ग्मी । गा॒तुऽभिः॑ । ज्येष्ठः॑ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । अङ्गिरःऽभिः । अङ्गिरःऽतमः । भूत् । वृषा । वृषऽभिः । सखिऽभिः । सखा । सन् ।

ऋग्मिऽभिः । ऋग्मी । गातुऽभिः । ज्येष्ठः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ áṅgiraḥ-bhiḥ ǀ áṅgiraḥ-tamaḥ ǀ bhūt ǀ vṛ́ṣā ǀ vṛ́ṣa-bhiḥ ǀ sákhi-bhiḥ ǀ sákhā ǀ sán ǀ

ṛgmí-bhiḥ ǀ ṛgmī́ ǀ gātú-bhiḥ ǀ jyéṣṭhaḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ aṅgiraḥ-bhiḥ ǀ aṅgiraḥ-tamaḥ ǀ bhūt ǀ vṛṣā ǀ vṛṣa-bhiḥ ǀ sakhi-bhiḥ ǀ sakhā ǀ san ǀ

ṛgmi-bhiḥ ǀ ṛgmī ǀ gātu-bhiḥ ǀ jyeṣṭhaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

Let [4] him [1] be [4] most Angiras [3] with the Angirases [2], Bull [5] with bulls [6], comrade [8] with comrades [7], singer of rik [11] with singers of rik [10], the first [13] with journeying ones [12], attended by the Maruts [14], let [16] Indra [17] be [16] protection [18] for us [15].

01.100.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.053   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स सू॒नुभि॒र्न रु॒द्रेभि॒र्ऋभ्वा॑ नृ॒षाह्ये॑ सास॒ह्वाँ अ॒मित्रा॑न् ।

सनी॑ळेभिः श्रव॒स्या॑नि॒ तूर्व॑न्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स सूनुभिर्न रुद्रेभिर्ऋभ्वा नृषाह्ये सासह्वाँ अमित्रान् ।

सनीळेभिः श्रवस्यानि तूर्वन्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

sá sūnúbhirná rudrébhirṛ́bhvā nṛṣā́hye sāsahvā́m̐ amítrān ǀ

sánīḷebhiḥ śravasyā́ni tū́rvanmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa sūnubhirna rudrebhirṛbhvā nṛṣāhye sāsahvām̐ amitrān ǀ

sanīḷebhiḥ śravasyāni tūrvanmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । सू॒नुऽभिः॑ । न । रु॒द्रेभिः॑ । ऋभ्वा॑ । नृ॒ऽसह्ये॑ । स॒स॒ह्वान् । अ॒मित्रा॑न् ।

सऽनी॑ळेभिः । श्र॒व॒स्या॑नि । तूर्व॑न् । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । सूनुऽभिः । न । रुद्रेभिः । ऋभ्वा । नृऽसह्ये । ससह्वान् । अमित्रान् ।

सऽनीळेभिः । श्रवस्यानि । तूर्वन् । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ sūnú-bhiḥ ǀ ná ǀ rudrébhiḥ ǀ ṛ́bhvā ǀ nṛ-sáhye ǀ sasahvā́n ǀ amítrān ǀ

sá-nīḷebhiḥ ǀ śravasyā́ni ǀ tū́rvan ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ sūnu-bhiḥ ǀ na ǀ rudrebhiḥ ǀ ṛbhvā ǀ nṛ-sahye ǀ sasahvān ǀ amitrān ǀ

sa-nīḷebhiḥ ǀ śravasyāni ǀ tūrvan ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

He [1] with the Rudras [4] like [3] with sons [2] {is} skilful craftsman [5], overpowering [7] enemies [8] in fighting of manly ones [6], excelling [11] by dwelling in one nest [9] hearing {of the Truth} <i.e. by supramental knowledge> [10], attended by the Maruts [12], let [14] Indra [15] be [14] protection [16] for us [13].

01.100.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.054   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स म॑न्यु॒मीः स॒मद॑नस्य क॒र्तास्माके॑भि॒र्नृभिः॒ सूर्यं॑ सनत् ।

अ॒स्मिन्नह॒न्त्सत्प॑तिः पुरुहू॒तो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स मन्युमीः समदनस्य कर्तास्माकेभिर्नृभिः सूर्यं सनत् ।

अस्मिन्नहन्त्सत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

sá manyumī́ḥ samádanasya kartā́smā́kebhirnṛ́bhiḥ sū́ryam sanat ǀ

asmínnáhantsátpatiḥ puruhūtó marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa manyumīḥ samadanasya kartāsmākebhirnṛbhiḥ sūryam sanat ǀ

asminnahantsatpatiḥ puruhūto marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । म॒न्यु॒ऽमीः । स॒ऽमद॑नस्य । क॒र्ता । अ॒स्माके॑भिः । नृऽभिः॑ । सूर्य॑म् । स॒न॒त् ।

अ॒स्मिन् । अह॑न् । सत्ऽप॑तिः । पु॒रु॒ऽहू॒तः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । मन्युऽमीः । सऽमदनस्य । कर्ता । अस्माकेभिः । नृऽभिः । सूर्यम् । सनत् ।

अस्मिन् । अहन् । सत्ऽपतिः । पुरुऽहूतः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ manyu-mī́ḥ ǀ sa-mádanasya ǀ kartā́ ǀ asmā́kebhiḥ ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ sū́ryam ǀ sanat ǀ

asmín ǀ áhan ǀ sát-patiḥ ǀ puru-hūtáḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ manyu-mīḥ ǀ sa-madanasya ǀ kartā ǀ asmākebhiḥ ǀ nṛ-bhiḥ ǀ sūryam ǀ sanat ǀ

asmin ǀ ahan ǀ sat-patiḥ ǀ puru-hūtaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

He {is} [1] destroying in fury [2] creator [4] of rapture [3], winning [8] the Sun [7] with our [5] manly ones [6], in this [9] day [10] invoked by many [12] Lord of being [11], attended by the Maruts [14], let [16] Indra [17] be [16] protection [18] for us [15].

01.100.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.055   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमू॒तयो॑ रणयं॒छूर॑सातौ॒ तं क्षेम॑स्य क्षि॒तयः॑ कृण्वत॒ त्रां ।

स विश्व॑स्य क॒रुण॑स्येश॒ एको॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमूतयो रणयंछूरसातौ तं क्षेमस्य क्षितयः कृण्वत त्रां ।

स विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

támūtáyo raṇayañchū́rasātau tám kṣémasya kṣitáyaḥ kṛṇvata trā́m ǀ

sá víśvasya karúṇasyeśa éko marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tamūtayo raṇayañchūrasātau tam kṣemasya kṣitayaḥ kṛṇvata trām ǀ

sa viśvasya karuṇasyeśa eko marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । ऊ॒तयः॑ । र॒ण॒य॒त् । शूर॑ऽसातौ । तम् । क्षेम॑स्य । क्षि॒तयः॑ । कृ॒ण्व॒त॒ । त्राम् ।

सः । विश्व॑स्य । क॒रुण॑स्य । ई॒शे॒ । एकः॑ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । ऊतयः । रणयत् । शूरऽसातौ । तम् । क्षेमस्य । क्षितयः । कृण्वत । त्राम् ।

सः । विश्वस्य । करुणस्य । ईशे । एकः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

tám ǀ ūtáyaḥ ǀ raṇayat ǀ śū́ra-sātau ǀ tám ǀ kṣémasya ǀ kṣitáyaḥ ǀ kṛṇvata ǀ trā́m ǀ

sáḥ ǀ víśvasya ǀ karúṇasya ǀ īśe ǀ ékaḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tam ǀ ūtayaḥ ǀ raṇayat ǀ śūra-sātau ǀ tam ǀ kṣemasya ǀ kṣitayaḥ ǀ kṛṇvata ǀ trām ǀ

saḥ ǀ viśvasya ǀ karuṇasya ǀ īśe ǀ ekaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

{His} increasings1 [2] made [8] him [1] enjoying [3] in heroic conquering [4], the inhabitants [7] of the world [6] {made} him [5] protector [9]; he {is} [10] one [14] Lord [13] of every [11] action [12], attended by the Maruts [15], let [17] Indra [18] be [17] protection [19] for us [16].

1 ūtayaḥ, increasings, protections (see note to 1.4.1). Here rishi uses the meaning of increasing but due to another meaning of protection he creates symmetric construction “protections made him ... made him protector”

01.100.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.056   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तम॑प्संत॒ शव॑स उत्स॒वेषु॒ नरो॒ नर॒मव॑से॒ तं धना॑य ।

सो अं॒धे चि॒त्तम॑सि॒ ज्योति॑र्विदन्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमप्संत शवस उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय ।

सो अंधे चित्तमसि ज्योतिर्विदन्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

támapsanta śávasa utsavéṣu náro náramávase tám dhánāya ǀ

só andhé cittámasi jyótirvidanmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tamapsanta śavasa utsaveṣu naro naramavase tam dhanāya ǀ

so andhe cittamasi jyotirvidanmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । अ॒प्स॒न्त॒ । शव॑सः । उ॒त्ऽस॒वेषु॑ । नरः॑ । नर॑म् । अव॑से । तम् । धना॑य ।

सः । अ॒न्धे । चि॒त् । तम॑सि । ज्योतिः॑ । वि॒द॒त् । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । अप्सन्त । शवसः । उत्ऽसवेषु । नरः । नरम् । अवसे । तम् । धनाय ।

सः । अन्धे । चित् । तमसि । ज्योतिः । विदत् । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

tám ǀ apsanta ǀ śávasaḥ ǀ ut-savéṣu ǀ náraḥ ǀ náram ǀ ávase ǀ tám ǀ dhánāya ǀ

sáḥ ǀ andhé ǀ cit ǀ támasi ǀ jyótiḥ ǀ vidat ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tam ǀ apsanta ǀ śavasaḥ ǀ ut-saveṣu ǀ naraḥ ǀ naram ǀ avase ǀ tam ǀ dhanāya ǀ

saḥ ǀ andhe ǀ cit ǀ tamasi ǀ jyotiḥ ǀ vidat ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

{They} increased1 [2] him [1] for the bright might [3] in outpourings {of soma} [4], manly ones [5] – him, the Man [6], for protection [7], him [8] for wealth [9]; he [10] found [15] light [14] even [12] in complete [11] darkness [13], attended by the Maruts [16], let [18] Indra [19] be [18] protection [20] for us [17].

1 apsanta, the word occurs in Rigveda one time. Here was used meaning of verb pras.

01.100.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.057   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स स॒व्येन॑ यमति॒ व्राध॑तश्चि॒त्स द॑क्षि॒णे संगृ॑भीता कृ॒तानि॑ ।

स की॒रिणा॑ चि॒त्सनि॑ता॒ धना॑नि म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स सव्येन यमति व्राधतश्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानि ।

स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

sá savyéna yamati vrā́dhataścitsá dakṣiṇé sáṃgṛbhītā kṛtā́ni ǀ

sá kīríṇā citsánitā dhánāni marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa savyena yamati vrādhataścitsa dakṣiṇe saṃgṛbhītā kṛtāni ǀ

sa kīriṇā citsanitā dhanāni marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । स॒व्येन॑ । य॒म॒ति॒ । व्राध॑तः । चि॒त् । सः । द॒क्षि॒णे । सम्ऽगृ॑भीता । कृ॒तानि॑ ।

सः । की॒रिणा॑ । चि॒त् । सनि॑ता । धना॑नि । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । सव्येन । यमति । व्राधतः । चित् । सः । दक्षिणे । सम्ऽगृभीता । कृतानि ।

सः । कीरिणा । चित् । सनिता । धनानि । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ savyéna ǀ yamati ǀ vrā́dhataḥ ǀ cit ǀ sáḥ ǀ dakṣiṇé ǀ sám-gṛbhītā ǀ kṛtā́ni ǀ

sáḥ ǀ kīríṇā ǀ cit ǀ sánitā ǀ dhánāni ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ savyena ǀ yamati ǀ vrādhataḥ ǀ cit ǀ saḥ ǀ dakṣiṇe ǀ sam-gṛbhītā ǀ kṛtāni ǀ

saḥ ǀ kīriṇā ǀ cit ǀ sanitā ǀ dhanāni ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

He [1] by left {hand} [2] controls [3] even [5] the mighty ones [4], by right <i.e. by discrimination> [7] he [6] seizes [8] things that have been done [9]; he [10] will conquer [13] riches [14] even [12] with poor [11], attended by the Maruts [15], let [17] Indra [18] be [17] protection [19] for us [16].

01.100.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.058   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स ग्रामे॑भिः॒ सनि॑ता॒ स रथे॑भिर्वि॒दे विश्वा॑भिः कृ॒ष्टिभि॒र्न्व१॒॑द्य ।

स पौंस्ये॑भिरभि॒भूरश॑स्तीर्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स ग्रामेभिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वद्य ।

स पौंस्येभिरभिभूरशस्तीर्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

sá grā́mebhiḥ sánitā sá ráthebhirvidé víśvābhiḥ kṛṣṭíbhirnvádyá ǀ

sá páuṃsyebhirabhibhū́ráśastīrmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa grāmebhiḥ sanitā sa rathebhirvide viśvābhiḥ kṛṣṭibhirnvadya ǀ

sa pauṃsyebhirabhibhūraśastīrmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । ग्रामे॑भिः । सनि॑ता । सः । रथे॑भिः । वि॒दे । विश्वा॑भिः । कृ॒ष्टिऽभिः॑ । नु । अ॒द्य ।

सः । पौंस्ये॑भिः । अ॒भि॒ऽभूः । अश॑स्तीः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । ग्रामेभिः । सनिता । सः । रथेभिः । विदे । विश्वाभिः । कृष्टिऽभिः । नु । अद्य ।

सः । पौंस्येभिः । अभिऽभूः । अशस्तीः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ grā́mebhiḥ ǀ sánitā ǀ sáḥ ǀ ráthebhiḥ ǀ vidé ǀ víśvābhiḥ ǀ kṛṣṭí-bhiḥ ǀ nú ǀ adyá ǀ

sáḥ ǀ páuṃsyebhiḥ ǀ abhi-bhū́ḥ ǀ áśastīḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ grāmebhiḥ ǀ sanitā ǀ saḥ ǀ rathebhiḥ ǀ vide ǀ viśvābhiḥ ǀ kṛṣṭi-bhiḥ ǀ nu ǀ adya ǀ

saḥ ǀ pauṃsyebhiḥ ǀ abhi-bhūḥ ǀ aśastīḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

He {is} [1] conqueror [3] with hosts [2], he [4] with chariots [5], {he} is known [6] by all [7] peoples [8] nowadays [9+10]; he [11] with forces [12] surpasses [13] haters <not wishing well> [14], attended by the Maruts [15], let [17] Indra [18] be [17] protection [19] for us [16].

01.100.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.059   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स जा॒मिभि॒र्यत्स॒मजा॑ति मी॒ळ्हेऽजा॑मिभिर्वा पुरुहू॒त एवैः॑ ।

अ॒पां तो॒कस्य॒ तन॑यस्य जे॒षे म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स जामिभिर्यत्समजाति मीळ्हेऽजामिभिर्वा पुरुहूत एवैः ।

अपां तोकस्य तनयस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

sá jāmíbhiryátsamájāti mīḷhé’jāmibhirvā puruhūtá évaiḥ ǀ

apā́m tokásya tánayasya jeṣé marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa jāmibhiryatsamajāti mīḷhe’jāmibhirvā puruhūta evaiḥ ǀ

apām tokasya tanayasya jeṣe marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । जा॒मिऽभिः॑ । यत् । स॒म्ऽअजा॑ति । मी॒ळ्हे । अजा॑मिऽभिः । वा॒ । पु॒रु॒ऽहू॒तः । एवैः॑ ।

अ॒पाम् । तो॒कस्य॑ । तन॑यस्य । जे॒षे । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । जामिऽभिः । यत् । सम्ऽअजाति । मीळ्हे । अजामिऽभिः । वा । पुरुऽहूतः । एवैः ।

अपाम् । तोकस्य । तनयस्य । जेषे । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ jāmí-bhiḥ ǀ yát ǀ sam-ájāti ǀ mīḷhé ǀ ájāmi-bhiḥ ǀ vā ǀ puru-hūtáḥ ǀ évaiḥ ǀ

apā́m ǀ tokásya ǀ tánayasya ǀ jeṣé ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ jāmi-bhiḥ ǀ yat ǀ sam-ajāti ǀ mīḷhe ǀ ajāmi-bhiḥ ǀ vā ǀ puru-hūtaḥ ǀ evaiḥ ǀ

apām ǀ tokasya ǀ tanayasya ǀ jeṣe ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

When [3] he [1] advances together [4] with comrades [2] in battle [5] or [7] invoked by many [8] {advances together} with uncompanioned [6] speeding ones [9] in conquering [13] of Waters [10] {and} of the Son [12] of our begetting [11], attended by the Maruts [14], let [16] Indra [17] be [16] protection [18] for us [15].

01.100.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.060   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स व॑ज्र॒भृद्द॑स्यु॒हा भी॒म उ॒ग्रः स॒हस्र॑चेताः श॒तनी॑थ॒ ऋभ्वा॑ ।

च॒म्री॒षो न शव॑सा॒ पांच॑जन्यो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स वज्रभृद्दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा ।

चम्रीषो न शवसा पांचजन्यो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

sá vajrabhṛ́ddasyuhā́ bhīmá ugráḥ sahásracetāḥ śatánītha ṛ́bhvā ǀ

camrīṣó ná śávasā pā́ñcajanyo marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa vajrabhṛddasyuhā bhīma ugraḥ sahasracetāḥ śatanītha ṛbhvā ǀ

camrīṣo na śavasā pāñcajanyo marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । व॒ज्र॒ऽभृत् । द॒स्यु॒ऽहा । भी॒मः । उ॒ग्रः । स॒हस्र॑ऽचेताः । श॒तऽनी॑थः । ऋभ्वा॑ ।

च॒म्री॒षः । न । शव॑सा । पाञ्च॑ऽजन्यः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । वज्रऽभृत् । दस्युऽहा । भीमः । उग्रः । सहस्रऽचेताः । शतऽनीथः । ऋभ्वा ।

चम्रीषः । न । शवसा । पाञ्चऽजन्यः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ vajra-bhṛ́t ǀ dasyu-hā́ ǀ bhīmáḥ ǀ ugráḥ ǀ sahásra-cetāḥ ǀ śatá-nīthaḥ ǀ ṛ́bhvā ǀ

camrīṣáḥ ǀ ná ǀ śávasā ǀ pā́ñca-janyaḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ vajra-bhṛt ǀ dasyu-hā ǀ bhīmaḥ ǀ ugraḥ ǀ sahasra-cetāḥ ǀ śata-nīthaḥ ǀ ṛbhvā ǀ

camrīṣaḥ ǀ na ǀ śavasā ǀ pāñca-janyaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

He [1] armed with the thunderbolt [2] slayer of Dasyus [3], formidable [4], puissant [5], having a thousand wisdoms [6], having of a hundred leadings [7], skilful craftsman [8], as if [10] containing in soma-cup [9] by {his} bright might [11] five peoples1 [12], attended by the Maruts [13], let [15] Indra [16] be [15] protection [17] for us [14].

1 pāñcajanya, dwellers of five worlds: (1) of material world, bhur = Earth; (2) of vital word = middle words = antarikṣa = bhuvaḥ; (3) of mental region, dyau = Heaven; (4) of supramental world, svar = mahas = ṛtam; (5) of worlds of the Bliss, mayas = saccidānanda.

01.100.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.061   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तस्य॒ वज्रः॑ क्रंदति॒ स्मत्स्व॒र्षा दि॒वो न त्वे॒षो र॒वथः॒ शिमी॑वान् ।

तं स॑चंते स॒नय॒स्तं धना॑नि म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तस्य वज्रः क्रंदति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान् ।

तं सचंते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

tásya vájraḥ krandati smátsvarṣā́ divó ná tveṣó raváthaḥ śímīvān ǀ

tám sacante sanáyastám dhánāni marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tasya vajraḥ krandati smatsvarṣā divo na tveṣo ravathaḥ śimīvān ǀ

tam sacante sanayastam dhanāni marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तस्य॑ । वज्रः॑ । क्र॒न्द॒ति॒ । स्मत् । स्वः॒ऽसाः । दि॒वः । न । त्वे॒षः । र॒वथः॑ । शिमी॑ऽवान् ।

तम् । स॒च॒न्ते॒ । स॒नयः॑ । तम् । धना॑नि । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तस्य । वज्रः । क्रन्दति । स्मत् । स्वःऽसाः । दिवः । न । त्वेषः । रवथः । शिमीऽवान् ।

तम् । सचन्ते । सनयः । तम् । धनानि । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

tásya ǀ vájraḥ ǀ krandati ǀ smát ǀ svaḥ-sā́ḥ ǀ diváḥ ǀ ná ǀ tveṣáḥ ǀ raváthaḥ ǀ śímī-vān ǀ

tám ǀ sacante ǀ sanáyaḥ ǀ tám ǀ dhánāni ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tasya ǀ vajraḥ ǀ krandati ǀ smat ǀ svaḥ-sāḥ ǀ divaḥ ǀ na ǀ tveṣaḥ ǀ ravathaḥ ǀ śimī-vān ǀ

tam ǀ sacante ǀ sanayaḥ ǀ tam ǀ dhanāni ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

His [1] thunderbolt [2] conquering Svar [5] thunders [3] at once [4] like [7] blazing [8] mighty [10] roar [9] of Heaven [6]; conquests [13] cleave [12] to him [11], riches [15] {cleave} to him [14], attended by the Maruts [16], let [18] Indra [19] be [18] protection [20] for us [17].

01.100.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.062   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्याज॑स्रं॒ शव॑सा॒ मान॑मु॒क्थं प॑रिभु॒जद्रोद॑सी वि॒श्वतः॑ सीं ।

स पा॑रिष॒त्क्रतु॑भिर्मंदसा॒नो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्याजस्रं शवसा मानमुक्थं परिभुजद्रोदसी विश्वतः सीं ।

स पारिषत्क्रतुभिर्मंदसानो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

yásyā́jasram śávasā mā́namukthám paribhujádródasī viśvátaḥ sīm ǀ

sá pāriṣatkrátubhirmandasānó marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yasyājasram śavasā mānamuktham paribhujadrodasī viśvataḥ sīm ǀ

sa pāriṣatkratubhirmandasāno marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । अज॑स्रम् । शव॑सा । मान॑म् । उ॒क्थम् । प॒रि॒ऽभु॒जत् । रोद॑सी॒ इति॑ । वि॒श्वतः॑ । सी॒म् ।

सः । पा॒रि॒ष॒त् । क्रतु॑ऽभिः । म॒न्द॒सा॒नः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । अजस्रम् । शवसा । मानम् । उक्थम् । परिऽभुजत् । रोदसी इति । विश्वतः । सीम् ।

सः । पारिषत् । क्रतुऽभिः । मन्दसानः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

yásya ǀ ájasram ǀ śávasā ǀ mā́nam ǀ ukthám ǀ pari-bhuját ǀ ródasī íti ǀ viśvátaḥ ǀ sīm ǀ

sáḥ ǀ pāriṣat ǀ krátu-bhiḥ ǀ mandasānáḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yasya ǀ ajasram ǀ śavasā ǀ mānam ǀ uktham ǀ pari-bhujat ǀ rodasī iti ǀ viśvataḥ ǀ sīm ǀ

saḥ ǀ pāriṣat ǀ kratu-bhiḥ ǀ mandasānaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

{He} whose [1] purpose [4] {and} word [5] {is} inviolable [2], by force [3] encompassed [6] both firmaments (Earth and Heaven) [7] from every side [8]; let [11] him [10] intoxicated [13] carry over [11] by wills [12], attended by the Maruts [14], let [16] Indra [17] be [16] protection [18] for us [15].

01.100.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.063   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न यस्य॑ दे॒वा दे॒वता॒ न मर्ता॒ आप॑श्च॒न शव॑सो॒ अंत॑मा॒पुः ।

स प्र॒रिक्वा॒ त्वक्ष॑सा॒ क्ष्मो दि॒वश्च॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अंतमापुः ।

स प्ररिक्वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita transliteration accented

ná yásya devā́ devátā ná mártā ā́paścaná śávaso ántamāpúḥ ǀ

sá praríkvā tvákṣasā kṣmó diváśca marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

na yasya devā devatā na martā āpaścana śavaso antamāpuḥ ǀ

sa prarikvā tvakṣasā kṣmo divaśca marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । यस्य॑ । दे॒वाः । दे॒वता॑ । न । मर्ताः॑ । आपः॑ । च॒न । शव॑सः । अन्त॑म् । आ॒पुः ।

सः । प्र॒ऽरिक्वा॑ । त्वक्ष॑सा । क्ष्मः । दि॒वः । च॒ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । यस्य । देवाः । देवता । न । मर्ताः । आपः । चन । शवसः । अन्तम् । आपुः ।

सः । प्रऽरिक्वा । त्वक्षसा । क्ष्मः । दिवः । च । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha transliteration accented

ná ǀ yásya ǀ devā́ḥ ǀ devátā ǀ ná ǀ mártāḥ ǀ ā́paḥ ǀ caná ǀ śávasaḥ ǀ ántam ǀ āpúḥ ǀ

sáḥ ǀ pra-ríkvā ǀ tvákṣasā ǀ kṣmáḥ ǀ diváḥ ǀ ca ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

na ǀ yasya ǀ devāḥ ǀ devatā ǀ na ǀ martāḥ ǀ āpaḥ ǀ cana ǀ śavasaḥ ǀ antam ǀ āpuḥ ǀ

saḥ ǀ pra-rikvā ǀ tvakṣasā ǀ kṣmaḥ ǀ divaḥ ǀ ca ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

interlinear translation

The gods [3] in {their} godheads [4] did not [1] reach [11] the end [10] of his [2] bright might [9], nor [5] mortals [6], nor [8] waters [7]; he [12] surpassing [13] by force [14] Earth [15] and [17] Heaven [16], attended by the Maruts [18], let [20] Indra [21] be [20] protection [22] for us [19].

01.100.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.064   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रो॒हिच्छ्या॒वा सु॒मदं॑शुर्लला॒मीर्द्यु॒क्षा रा॒य ऋ॒ज्राश्व॑स्य ।

वृष॑ण्वंतं॒ बिभ्र॑ती धू॒र्षु रथं॑ मं॒द्रा चि॑केत॒ नाहु॑षीषु वि॒क्षु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर्ललामीर्द्युक्षा राय ऋज्राश्वस्य ।

वृषण्वंतं बिभ्रती धूर्षु रथं मंद्रा चिकेत नाहुषीषु विक्षु ॥

Samhita transliteration accented

rohícchyāvā́ sumádaṃśurlalāmī́rdyukṣā́ rāyá ṛjrā́śvasya ǀ

vṛ́ṣaṇvantam bíbhratī dhūrṣú rátham mandrā́ ciketa nā́huṣīṣu vikṣú ǁ

Samhita transliteration nonaccented

rohicchyāvā sumadaṃśurlalāmīrdyukṣā rāya ṛjrāśvasya ǀ

vṛṣaṇvantam bibhratī dhūrṣu ratham mandrā ciketa nāhuṣīṣu vikṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रो॒हित् । श्या॒वा । सु॒मत्ऽअं॑शुः । ल॒ला॒मीः । द्यु॒क्षा । रा॒ये । ऋ॒ज्रऽअ॑श्वस्य ।

वृष॑ण्ऽवन्तम् । बिभ्र॑ती । धूः॒ऽसु । रथ॑म् । म॒न्द्रा । चि॒के॒त॒ । नाहु॑षीषु । वि॒क्षु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रोहित् । श्यावा । सुमत्ऽअंशुः । ललामीः । द्युक्षा । राये । ऋज्रऽअश्वस्य ।

वृषण्ऽवन्तम् । बिभ्रती । धूःऽसु । रथम् । मन्द्रा । चिकेत । नाहुषीषु । विक्षु ॥

Padapatha transliteration accented

rohít ǀ śyāvā́ ǀ sumát-aṃśuḥ ǀ lalāmī́ḥ ǀ dyukṣā́ ǀ rāyé ǀ ṛjrá-aśvasya ǀ

vṛ́ṣaṇ-vantam ǀ bíbhratī ǀ dhūḥ-sú ǀ rátham ǀ mandrā́ ǀ ciketa ǀ nā́huṣīṣu ǀ vikṣú ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

rohit ǀ śyāvā ǀ sumat-aṃśuḥ ǀ lalāmīḥ ǀ dyukṣā ǀ rāye ǀ ṛjra-aśvasya ǀ

vṛṣaṇ-vantam ǀ bibhratī ǀ dhūḥ-su ǀ ratham ǀ mandrā ǀ ciketa ǀ nāhuṣīṣu ǀ vikṣu ǁ

interlinear translation

Dark-[2]-red [1], intoxicated by soma (?)1 [3], with mark on the forehead [4], brilliant [5], for riches [6] of Rijrashva <lit. having swift horses> [7], bearing [9] in yokes [10] chariot [11] with Bull (Indra) [8], rapturous [12], manifested in consciousness [13] in people [15] in kinsmans2 [14].

1 sumat-aṃśuḥ. The meaning is not known. The word occurs once. Sumat: (1) together, along with (2) su+mad beautiful, splendid; well intoxicated, rejoiced, exult. Aṃśuḥ belongs to a group of words with such meanings like filament of Soma; desiring, wishing, enjoying; delight, wonderfully. Monier-Williams, T. Elizarenkova: together with the reins or harness; Sayana, Wilson, Dutt: long-limbed; Griffit: high standing; Jamison: market with stalks; Kashyap: with graceful limbs; Ganguly: with their own light. Sri Aurobindo (1918–20): of a happy lustre.

2 nāhuṣīṣu in neighbours, kinsmans, here in five sons of Vrishagira (see note to next rik).

01.100.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.065   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒तत्त्यत्त॑ इंद्र॒ वृष्ण॑ उ॒क्थं वा॑र्षागि॒रा अ॒भि गृ॑णंति॒ राधः॑ ।

ऋ॒ज्राश्वः॒ प्रष्टि॑भिरंब॒रीषः॑ स॒हदे॑वो॒ भय॑मानः सु॒राधाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एतत्त्यत्त इंद्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा अभि गृणंति राधः ।

ऋज्राश्वः प्रष्टिभिरंबरीषः सहदेवो भयमानः सुराधाः ॥

Samhita transliteration accented

etáttyátta indra vṛ́ṣṇa ukthám vārṣāgirā́ abhí gṛṇanti rā́dhaḥ ǀ

ṛjrā́śvaḥ práṣṭibhirambarī́ṣaḥ sahádevo bháyamānaḥ surā́dhāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

etattyatta indra vṛṣṇa uktham vārṣāgirā abhi gṛṇanti rādhaḥ ǀ

ṛjrāśvaḥ praṣṭibhirambarīṣaḥ sahadevo bhayamānaḥ surādhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒तत् । त्यत् । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । वृष्णे॑ । उ॒क्थम् । वा॒र्षा॒गि॒राः । अ॒भि । गृ॒ण॒न्ति॒ । राधः॑ ।

ऋ॒ज्रऽअ॑श्वः । प्रष्टि॑ऽभिः । अ॒म्ब॒रीषः॑ । स॒हऽदे॑वः । भय॑मानः । सु॒ऽराधाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एतत् । त्यत् । ते । इन्द्र । वृष्णे । उक्थम् । वार्षागिराः । अभि । गृणन्ति । राधः ।

ऋज्रऽअश्वः । प्रष्टिऽभिः । अम्बरीषः । सहऽदेवः । भयमानः । सुऽराधाः ॥

Padapatha transliteration accented

etát ǀ tyát ǀ te ǀ indra ǀ vṛ́ṣṇe ǀ ukthám ǀ vārṣāgirā́ḥ ǀ abhí ǀ gṛṇanti ǀ rā́dhaḥ ǀ

ṛjrá-aśvaḥ ǀ práṣṭi-bhiḥ ǀ ambarī́ṣaḥ ǀ sahá-devaḥ ǀ bháyamānaḥ ǀ su-rā́dhāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

etat ǀ tyat ǀ te ǀ indra ǀ vṛṣṇe ǀ uktham ǀ vārṣāgirāḥ ǀ abhi ǀ gṛṇanti ǀ rādhaḥ ǀ

ṛjra-aśvaḥ ǀ praṣṭi-bhiḥ ǀ ambarīṣaḥ ǀ saha-devaḥ ǀ bhayamānaḥ ǀ su-rādhāḥ ǁ

interlinear translation

Sons of Vrishagira1 [7] proclaim [9] this [1] thy [3], O Indra [4], utterance [6] for the Bull [5], wealth [10], Rijrashva [11] with standing behind [12] Ambarisha [13], Sahadeva [14], Bhajamana [15], Suradhas [16].

1 From vṛṣā-gir, praising the Bull, patronymic name of Rijrashva, Ambarisha, Sahadeva, Bhajamana and Suradhas.

01.100.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.066   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दस्यूं॒छिम्यूं॑श्च पुरुहू॒त एवै॑र्ह॒त्वा पृ॑थि॒व्यां शर्वा॒ नि ब॑र्हीत् ।

सन॒त्क्षेत्रं॒ सखि॑भिः श्वि॒त्न्येभिः॒ सन॒त्सूर्यं॒ सन॑द॒पः सु॒वज्रः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दस्यूंछिम्यूंश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि बर्हीत् ।

सनत्क्षेत्रं सखिभिः श्वित्न्येभिः सनत्सूर्यं सनदपः सुवज्रः ॥

Samhita transliteration accented

dásyūñchímyūṃśca puruhūtá évairhatvā́ pṛthivyā́m śárvā ní barhīt ǀ

sánatkṣétram sákhibhiḥ śvitnyébhiḥ sánatsū́ryam sánadapáḥ suvájraḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

dasyūñchimyūṃśca puruhūta evairhatvā pṛthivyām śarvā ni barhīt ǀ

sanatkṣetram sakhibhiḥ śvitnyebhiḥ sanatsūryam sanadapaḥ suvajraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दस्यू॑न् । शिम्यू॑न् । च॒ । पु॒रु॒ऽहू॒तः । एवैः॑ । ह॒त्वा । पृ॒थि॒व्याम् । शर्वा॑ । नि । ब॒र्ही॒त् ।

सन॑त् । क्षेत्र॑म् । सखि॑ऽभिः । श्वि॒त्न्येभिः॑ । सन॑त् । सूर्य॑म् । सन॑त् । अ॒पः । सु॒ऽवज्रः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दस्यून् । शिम्यून् । च । पुरुऽहूतः । एवैः । हत्वा । पृथिव्याम् । शर्वा । नि । बर्हीत् ।

सनत् । क्षेत्रम् । सखिऽभिः । श्वित्न्येभिः । सनत् । सूर्यम् । सनत् । अपः । सुऽवज्रः ॥

Padapatha transliteration accented

dásyūn ǀ śímyūn ǀ ca ǀ puru-hūtáḥ ǀ évaiḥ ǀ hatvā́ ǀ pṛthivyā́m ǀ śárvā ǀ ní ǀ barhīt ǀ

sánat ǀ kṣétram ǀ sákhi-bhiḥ ǀ śvitnyébhiḥ ǀ sánat ǀ sū́ryam ǀ sánat ǀ apáḥ ǀ su-vájraḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

dasyūn ǀ śimyūn ǀ ca ǀ puru-hūtaḥ ǀ evaiḥ ǀ hatvā ǀ pṛthivyām ǀ śarvā ǀ ni ǀ barhīt ǀ

sanat ǀ kṣetram ǀ sakhi-bhiḥ ǀ śvitnyebhiḥ ǀ sanat ǀ sūryam ǀ sanat ǀ apaḥ ǀ su-vajraḥ ǁ

interlinear translation

{He} invoked by many [4], smiting [6] by movements [5] crushed down [10] Dasyus [1] and [3] Renders [2] to kill {them} [8] on Earth [7]; conquered [11] Field1 [12] with shining [14] comrades [13], conquered [15] Sun [16], conquered [17] Waters [18], {he,} having an excellent thunderbolt [19].

1 “...it is the field or kṣetra which Indra wins for his shining comrades from the Dasyu and in which the Atri beheld the warrior Agni and the luminous cows, those of whom even the old became young again. This field, kṣetra, is only another image for the luminous home (kṣaya) to which the gods by the sacrifice lead the human soul.” (CWSA.– Vol. 15.– 1998, p. 194.)

01.100.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.067   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒श्वाहेंद्रो॑ अधिव॒क्ता नो॑ अ॒स्त्वप॑रिह्वृताः सनुयाम॒ वाजं॑ ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वाहेंद्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिह्वृताः सनुयाम वाजं ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita transliteration accented

viśvā́héndro adhivaktā́ no astváparihvṛtāḥ sanuyāma vā́jam ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

viśvāhendro adhivaktā no astvaparihvṛtāḥ sanuyāma vājam ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒श्वाहा॑ । इन्द्रः॑ । अ॒धि॒ऽव॒क्ता । नः॒ । अ॒स्तु॒ । अप॑रिऽह्वृताः । स॒नु॒या॒म॒ । वाज॑म् ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वाहा । इन्द्रः । अधिऽवक्ता । नः । अस्तु । अपरिऽह्वृताः । सनुयाम । वाजम् ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha transliteration accented

viśvā́hā ǀ índraḥ ǀ adhi-vaktā́ ǀ naḥ ǀ astu ǀ ápari-hvṛtāḥ ǀ sanuyāma ǀ vā́jam ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

viśvāhā ǀ indraḥ ǀ adhi-vaktā ǀ naḥ ǀ astu ǀ apari-hvṛtāḥ ǀ sanuyāma ǀ vājam ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ

interlinear translation

Let [5] Indra [2] be [5] defender1 [3] for us [4] at all times [1], let {us} [7], not turning aside [6], conquer [7] plenitude [8]; let [13] Mitra [11], Varuna [12] increase [13] that [9] for us [10], Aditi [14], Ocean [15], Earth [16] and [17] Heaven [18].

1 Lit. spokesman, advocate.

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 1918–201

1.100.1. He who sits the Strong housed with his strengths and is the all-ruler of the Great Heaven and the earth, the assailant of our assailants to whom we call in the mellays,

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.2. The Slayer of the Coverer whose march is intangible like the course of the Sun, in his greatest strength with his own rushing comrades,

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.3. He whose paths go as if milking the streams of heaven and because of his puissance they are not circumscribed, the overcomer, the breaker of the hostile powers by his virile mights,

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.4. He shall become most Angiras with the Angirases, strong with the strong, a comrade with the comrades, a singer of the word of light with the singers of the word, the Eldest with those who make the journey.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.5. Far-moving he goes with the Violent Ones as if with his children and overcomes the unfriendly host in the battle which is a forceful fighting of gods. He makes his way through the things of the Word with the Powers that dwell with him in his lair.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.6. He who forms the mind of passion and is the maker of the rapture, the Master of being to whom these many creatures call, shall on this very day by our Strong Ones conquer the Sun.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.7. His increasings make him glad in the conquering of the Hero; the inhabitants of the worlds have made him the deliverer of their having. He is One and alone and yet the lord of all work that is done.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.8. Strong men have gotten them a strong god for their increase and riches in the holidays of his might. He shall find the Light for us even in our blind darkness.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.9. His left hand represses those who grow too large, his right hand gathers together the things done. He shall conquer by the doer heaven’s riches.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.10. This is he that shall conquer with his hosts and his chariots; today he is known by all the nations. His strength overpowers the denials of the Word.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.11. These many creatures have called to him and in his rain of bounty he courses with his Rushing Ones to the conquest of the Waters and Son and the creation from our body.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.12. He is armed with the thunderbolt and a slayer of the Destroyers, he is strong and terrible and far-moving, he is the master of a thousand wisdoms and a hundred leadings. He is in his power as if the nectar-cup of the five peoples of men.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.13. His thunder harmoniously cries aloud conquering the World of the Sun and is as if the rending luminous shout of Heaven. Conquests cleave to him and all kinds of riches.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.14. His unbroken word measures with its thought earth and heaven and world to enjoy them in its embrace from each side and all around. He shall carry us beyond them in the rapture of his intoxication by the mights of his will.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.15. Gods in their godheads cannot reach any end of his puissance, nor mortals come to it, nor these waters attain to it. He exceeds by his all-cleaving strength earth and heaven.

May that Indra with his retinue of Maruts be with us for our increase.

1.100.16. His rapturous mare who is red and bay of hue and of a happy lustre and a blaze is upon her forehead and heaven is her dwelling-place has awakened to knowledge among the human peoples for the felicity of Rijraswa and she comes bearing in his yoke the chariot with the Mighty One.

1.100.17. The sons of Vrishagira, Rijraswa with those who stand behind him and Ambarisha and Sahadeva and Bhayamana and Suradhas, O Indra, speak the utterance that is an opulent joy of thee, of thee the Mighty One.

1.100.18. The Lord of the thunderbolt to whom the many call shall slay, shall crush down on our earth the embattled Renders and Destroyers and with his white-shining comrades conquer the Field and conquer the Sun and conquer the Waters.

1.100.19. Let Indra be ever our spokesman so that unturned to crookedness we may conquer heaven’s plenty. This let Mitra and Varuna and the Mother Infinite magnify in me and the great River and Earth and Heaven.

2. Circa 1917–202

1.100.1 स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोकाः

S. कामानां वर्षिता वृष्णिभवैर्वीर्यैः संगतः

He who is the Strong (Bull) housed with his strengths.

वृषा may mean वर्षकः in some passages; but here its sense must obviously be determined or coloured by the sense of वृष्ण्य. If वृष्ण्य means strength, force, वृषा must mean the strong one; if वृषा means Rainer, वृष्ण्य must mean abundance. But we have वर्षीयः, वर्षिष्ठः, comparative and superlative = stronger, strongest, larger, largest, which must be originally from वृषन् — though used for वृद्ध; the verb वृष् to have supreme power, to strike, hurt, वर्षयते to be powerful, वृषः a strong man, enemy, also virtue, cf Lat. virtus, वृषण strong, stout. वृषः, वृषा, वृषभः, bull, वृष्णिः ram, वृषलः horse must come from the sense of male, stallion, the sprinkler, impregnator (cf वृषणः scrotum, वृष्य aphrodisiac, वृषली a girl in menstruation); वृषभः in fact means any male animal. The idea of strength may come from this sense = virility, as here the Male, Bull or Strong one with his virilities, cf नृ, नृम्नं, वीर, वीर्यं etc, or perhaps from the sense of striking, hurting, cf बलं strength, Greek belos, weapon, ballo, I strike.

वृषा I take then = strong, as वृषंतमः in v. 2.

The Maruts themselves are probably the strengths वृष्ण्यानि of Indra; they are in their personality his नरः or वीराः, therefore in their force his नृम्णानि, वीर्याणि, वृष्ण्यानि. Indra dwells with his strengths, his Marut-powers.

महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट्. The all-ruler of the great heaven and the earth. Is “great” here simply an epithet of the ordinary heaven or sky, or does महो दिवः = बृहतो दिवः, the greater heaven, स्वः? I take it in the latter sense.

सतीनसत्वा हव्यो भरेषु. The assailer of the enemy to be called in the bringings (of wealth) or battles.

S. takes सतीनसत्वा = उदकस्य सादयिता गमयिता. सतीन he explains as मेघेषु निषीदति, that which sits in the clouds = water or that of which सती = माध्यमिका वाक् is the इना ईश्वरी, both of them absurd and fanciful derivatives, the latter contrary to all the rules of scientific philology.

सत्वा means a charger, fighter, warrior, from सद् to move on, attack; सतीन is an archaic word of quite doubtful meaning, possibly it means enemy, सतीनसत्वा = assailer of the enemy.

भरेषु. How does भरः = battle? भृ means to bring in the Veda; भरः would naturally mean bringing of wealth; but भृ may also have meant in the archaic tongue to move, attack, or strike, injure, so to fight, there is some hint of this in the derivative भर्त्स् to menace, revile. Or भरः may mean a burden, pressure, full crowding of the fight, mellay, cf भार brunt, thick of battle (N.C.) and bhara, to fill in Bengali, from the original sense of loading on, pressing in.

मरुत्वान् नो भवत्विंद्र ऊती. May Indra Marut-holding or Marut-accompanied be for us with or for our increase.

ऊती S. ऊत्यै for protection. ऊती may stand for instr. or dat. ऊत्या or ऊत्यै. But does ऊतिअवः mean protection or fostering? There is much here of fighting and protection might be the appropriate sense. But cf v. 7 where even S. cannot maintain this sense. The sense aid, increasing, fostering, makes good sense everywhere in the R.V. but there are passages in which the sense of protection is impossible. I therefore take अवः and ऊति everywhere in the former sense.

The accepted senses of अव् are (1) to defend; (2) to please, satisfy, do good; (3) to favour, promote; (4) to like, love, desire, wish. It has also some other senses, among them वृद्धि increase. Cf L. ave, fare well, prosper. ऊतिः means not only protection, but enjoyment, sport, play, a sense very close to felicity and prosperity, and also favour, aid, as well as wish, desire.

1.100.2 यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामः He whose march none has attained like that of the sun.

अनाप्तः S. परैरप्राप्ता गतिः not got by others

Indra and Surya’s motion

भरेभरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति In mellay and mellay (or bringing and bringing) the Vritraslayer is forceful or heroic.

शुष्मः S. असुराणां शोषकः

शुष् is of the शु root. It means (1) to break etc, so to put forth force शुष्मं, शुष्मन् strength, शुष्मिन् strong, cf शूरः, शुटीरः, शवः, शुठ्, शुंड्, शुर् etc (2) to burn, shine, blaze, शुष्मः = sun, fire (शुष्णः), शुष्मन् fire, शुष्मं lustre cf शुच्, शुभ् (3) to move.

I take it = forceful, strong. If not, then blazing, brilliant like the sun.

वृषंतमः सखिभिः स्वेभिरेवैः Mightiest with his own rushing friends.

S. वृषंतमः कामानां वर्षिता. The सखिभिः are Indra’s friends, the Maruts.

[1.]80.6 इंद्रः [अंधसः] सखिभ्यो गातुमिच्छति — in verse [4] the सखिभिः and गातुभिः seem to refer to the Angiras Rishis.

3. December 19153

1.100.4. “May he become most Angiras with the Angirases, being the Bull with bulls (the bull is the male power or Purusha, nṛ, with regard to the Rays and the Waters who are the cows, gāvaḥ, dhenavaḥ), the Friend with friends, the possessor of the Rik with those who have the Rik (ṛgmibhir ṛgmī), with those who make the journey (gātubhiḥ, the souls that advance on the path towards the Vast and True) the greatest; may Indra become associated with the Maruts (marutvān) for our thriving.”

4. November 19154

1.100.6. by our “men” he wins the sun

1.100.8. he finds the light even in the blind darkness

1.100.18. with his shining comrades hewins for possession the field (is this not the field in which the Atri saw the shining cows?), wins the sun, wins the waters

5. October 19155

1.100.18. He with his shining companions won the field, won the Sun, won the waters

6. Circa 19136

1.100.1 वृष्ण्येभिः वृष्णभवैर्वीर्यैः समोकाः सम्यक् समवेतः

पृथिव्याः प्रथिताया भूमेः सतीनसत्वा. उदकस्य सादयिता गमयिता

सतीनमित्युदकनामषदॢ विशरणगत्यवसादनेषु मेघेषु निषीदतीति

सतीनं वृष्ट्युदकं. भवतु ऊती. रक्षणाय भवतु

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 234-251. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 3, No2 (1979, December), pp. 147-149.

Back

2 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 464-466. (Part 4 № 7).

Back

3 The Secret of the Veda. XVI. The Angiras Rishis // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 159-172. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.2, No 5 – December 1915, pp. 300-314.

Back

4 The Secret of the Veda. XV. The Lost Sun and the Lost Cows // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 149-158. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.2, No 4 – November 1915, pp. 224-234.

Back

5 The Secret of the Veda. XIV. The Cow and the Angiras Legend // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 138-148. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.2, No 3 – October 1915, pp. 165-174.

Back

6 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 456-463. (Part 4 № 6).

Back

in Russian