SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 100

 

1. Info

To:    indra
From:   ambarīṣa vārṣāgira; bhayamāna vārṣāgira; ṛjrāśva vārṣāgira; sahadeva vārṣāgira; surādhas vārṣāgira
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (7-9, 12, 14, 15, 19); virāṭtrisṭup (3, 4, 11, 18); svarāṭpaṅkti (2, 13, 17); bhurikpaṅkti (6, 10, 16); paṅktiḥ (1, 5)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.100.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स यो वृषा॒ वृष्ण्ये॑भिः॒ समो॑का म॒हो दि॒वः पृ॑थि॒व्याश्च॑ स॒म्राट् ।

स॒ती॒नस॑त्वा॒ हव्यो॒ भरे॑षु म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट् ।

सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

sá yó vṛ́ṣā vṛ́ṣṇyebhiḥ sámokā mahó diváḥ pṛthivyā́śca samrā́ṭ ǀ

satīnásatvā hávyo bháreṣu marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa yo vṛṣā vṛṣṇyebhiḥ samokā maho divaḥ pṛthivyāśca samrāṭ ǀ

satīnasatvā havyo bhareṣu marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । यः । वृषा॑ । वृष्ण्ये॑भिः । सम्ऽओ॑काः । म॒हः । दि॒वः । पृ॒थि॒व्याः । च॒ । स॒म्ऽराट् ।

स॒ती॒नऽस॑त्वा । हव्यः॑ । भरे॑षु । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । यः । वृषा । वृष्ण्येभिः । सम्ऽओकाः । महः । दिवः । पृथिव्याः । च । सम्ऽराट् ।

सतीनऽसत्वा । हव्यः । भरेषु । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ yáḥ ǀ vṛ́ṣā ǀ vṛ́ṣṇyebhiḥ ǀ sám-okāḥ ǀ maháḥ ǀ diváḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ ca ǀ sam-rā́ṭ ǀ

satīná-satvā ǀ hávyaḥ ǀ bháreṣu ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ yaḥ ǀ vṛṣā ǀ vṛṣṇyebhiḥ ǀ sam-okāḥ ǀ mahaḥ ǀ divaḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ ca ǀ sam-rāṭ ǀ

satīna-satvā ǀ havyaḥ ǀ bhareṣu ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्याना॑प्तः॒ सूर्य॑स्येव॒ यामो॒ भरे॑भरे वृत्र॒हा शुष्मो॒ अस्ति॑ ।

वृषं॑तमः॒ सखि॑भिः॒ स्वेभि॒रेवै॑र्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति ।

वृषंतमः सखिभिः स्वेभिरेवैर्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

yásyā́nāptaḥ sū́ryasyeva yā́mo bhárebhare vṛtrahā́ śúṣmo ásti ǀ

vṛ́ṣantamaḥ sákhibhiḥ svébhirévairmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasyānāptaḥ sūryasyeva yāmo bharebhare vṛtrahā śuṣmo asti ǀ

vṛṣantamaḥ sakhibhiḥ svebhirevairmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । अना॑प्तः । सूर्य॑स्यऽइव । यामः॑ । भरे॑ऽभरे । वृ॒त्र॒ऽहा । शुष्मः॑ । अस्ति॑ ।

वृष॑न्ऽतमः । सखि॑ऽभिः । स्वेभिः॑ । एवैः॑ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । अनाप्तः । सूर्यस्यऽइव । यामः । भरेऽभरे । वृत्रऽहा । शुष्मः । अस्ति ।

वृषन्ऽतमः । सखिऽभिः । स्वेभिः । एवैः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ ánāptaḥ ǀ sū́ryasya-iva ǀ yā́maḥ ǀ bháre-bhare ǀ vṛtra-hā́ ǀ śúṣmaḥ ǀ ásti ǀ

vṛ́ṣan-tamaḥ ǀ sákhi-bhiḥ ǀ svébhiḥ ǀ évaiḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ anāptaḥ ǀ sūryasya-iva ǀ yāmaḥ ǀ bhare-bhare ǀ vṛtra-hā ǀ śuṣmaḥ ǀ asti ǀ

vṛṣan-tamaḥ ǀ sakhi-bhiḥ ǀ svebhiḥ ǀ evaiḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वो न यस्य॒ रेत॑सो॒ दुघा॑नाः॒ पंथा॑सो॒ यंति॒ शव॒साप॑रीताः ।

त॒रद्द्वे॑षाः सास॒हिः पौंस्ये॑भिर्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवो न यस्य रेतसो दुघानाः पंथासो यंति शवसापरीताः ।

तरद्द्वेषाः सासहिः पौंस्येभिर्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

divó ná yásya rétaso dúghānāḥ pánthāso yánti śávasā́parītāḥ ǀ

taráddveṣāḥ sāsahíḥ páuṃsyebhirmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divo na yasya retaso dughānāḥ panthāso yanti śavasāparītāḥ ǀ

taraddveṣāḥ sāsahiḥ pauṃsyebhirmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । न । यस्य॑ । रेत॑सः । दुघा॑नाः । पन्था॑सः । यन्ति॑ । शव॑सा । अप॑रिऽइताः ।

त॒रत्ऽद्वे॑षाः । स॒स॒हिः । पौंस्ये॑भिः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । न । यस्य । रेतसः । दुघानाः । पन्थासः । यन्ति । शवसा । अपरिऽइताः ।

तरत्ऽद्वेषाः । ससहिः । पौंस्येभिः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ ná ǀ yásya ǀ rétasaḥ ǀ dúghānāḥ ǀ pánthāsaḥ ǀ yánti ǀ śávasā ǀ ápari-itāḥ ǀ

tarát-dveṣāḥ ǀ sasahíḥ ǀ páuṃsyebhiḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ na ǀ yasya ǀ retasaḥ ǀ dughānāḥ ǀ panthāsaḥ ǀ yanti ǀ śavasā ǀ apari-itāḥ ǀ

tarat-dveṣāḥ ǀ sasahiḥ ǀ pauṃsyebhiḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सो अंगि॑रोभि॒रंगि॑रस्तमो भू॒द्वृषा॒ वृष॑भिः॒ सखि॑भिः॒ सखा॒ सन् ।

ऋ॒ग्मिभि॑र्ऋ॒ग्मी गा॒तुभि॒र्ज्येष्ठो॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सो अंगिरोभिरंगिरस्तमो भूद्वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन् ।

ऋग्मिभिर्ऋग्मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

só áṅgirobhiráṅgirastamo bhūdvṛ́ṣā vṛ́ṣabhiḥ sákhibhiḥ sákhā sán ǀ

ṛgmíbhirṛgmī́ gātúbhirjyéṣṭho marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

so aṅgirobhiraṅgirastamo bhūdvṛṣā vṛṣabhiḥ sakhibhiḥ sakhā san ǀ

ṛgmibhirṛgmī gātubhirjyeṣṭho marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । अङ्गि॑रःऽभिः । अङ्गि॑रःऽतमः । भू॒त् । वृषा॑ । वृष॑ऽभिः । सखि॑ऽभिः । सखा॑ । सन् ।

ऋ॒ग्मिऽभिः॑ । ऋ॒ग्मी । गा॒तुऽभिः॑ । ज्येष्ठः॑ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । अङ्गिरःऽभिः । अङ्गिरःऽतमः । भूत् । वृषा । वृषऽभिः । सखिऽभिः । सखा । सन् ।

ऋग्मिऽभिः । ऋग्मी । गातुऽभिः । ज्येष्ठः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ áṅgiraḥ-bhiḥ ǀ áṅgiraḥ-tamaḥ ǀ bhūt ǀ vṛ́ṣā ǀ vṛ́ṣa-bhiḥ ǀ sákhi-bhiḥ ǀ sákhā ǀ sán ǀ

ṛgmí-bhiḥ ǀ ṛgmī́ ǀ gātú-bhiḥ ǀ jyéṣṭhaḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ aṅgiraḥ-bhiḥ ǀ aṅgiraḥ-tamaḥ ǀ bhūt ǀ vṛṣā ǀ vṛṣa-bhiḥ ǀ sakhi-bhiḥ ǀ sakhā ǀ san ǀ

ṛgmi-bhiḥ ǀ ṛgmī ǀ gātu-bhiḥ ǀ jyeṣṭhaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.08.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स सू॒नुभि॒र्न रु॒द्रेभि॒र्ऋभ्वा॑ नृ॒षाह्ये॑ सास॒ह्वाँ अ॒मित्रा॑न् ।

सनी॑ळेभिः श्रव॒स्या॑नि॒ तूर्व॑न्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स सूनुभिर्न रुद्रेभिर्ऋभ्वा नृषाह्ये सासह्वाँ अमित्रान् ।

सनीळेभिः श्रवस्यानि तूर्वन्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

sá sūnúbhirná rudrébhirṛ́bhvā nṛṣā́hye sāsahvā́m̐ amítrān ǀ

sánīḷebhiḥ śravasyā́ni tū́rvanmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa sūnubhirna rudrebhirṛbhvā nṛṣāhye sāsahvām̐ amitrān ǀ

sanīḷebhiḥ śravasyāni tūrvanmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । सू॒नुऽभिः॑ । न । रु॒द्रेभिः॑ । ऋभ्वा॑ । नृ॒ऽसह्ये॑ । स॒स॒ह्वान् । अ॒मित्रा॑न् ।

सऽनी॑ळेभिः । श्र॒व॒स्या॑नि । तूर्व॑न् । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । सूनुऽभिः । न । रुद्रेभिः । ऋभ्वा । नृऽसह्ये । ससह्वान् । अमित्रान् ।

सऽनीळेभिः । श्रवस्यानि । तूर्वन् । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ sūnú-bhiḥ ǀ ná ǀ rudrébhiḥ ǀ ṛ́bhvā ǀ nṛ-sáhye ǀ sasahvā́n ǀ amítrān ǀ

sá-nīḷebhiḥ ǀ śravasyā́ni ǀ tū́rvan ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ sūnu-bhiḥ ǀ na ǀ rudrebhiḥ ǀ ṛbhvā ǀ nṛ-sahye ǀ sasahvān ǀ amitrān ǀ

sa-nīḷebhiḥ ǀ śravasyāni ǀ tūrvan ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स म॑न्यु॒मीः स॒मद॑नस्य क॒र्तास्माके॑भि॒र्नृभिः॒ सूर्यं॑ सनत् ।

अ॒स्मिन्नह॒न्त्सत्प॑तिः पुरुहू॒तो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स मन्युमीः समदनस्य कर्तास्माकेभिर्नृभिः सूर्यं सनत् ।

अस्मिन्नहन्त्सत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

sá manyumī́ḥ samádanasya kartā́smā́kebhirnṛ́bhiḥ sū́ryam sanat ǀ

asmínnáhantsátpatiḥ puruhūtó marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa manyumīḥ samadanasya kartāsmākebhirnṛbhiḥ sūryam sanat ǀ

asminnahantsatpatiḥ puruhūto marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । म॒न्यु॒ऽमीः । स॒ऽमद॑नस्य । क॒र्ता । अ॒स्माके॑भिः । नृऽभिः॑ । सूर्य॑म् । स॒न॒त् ।

अ॒स्मिन् । अह॑न् । सत्ऽप॑तिः । पु॒रु॒ऽहू॒तः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । मन्युऽमीः । सऽमदनस्य । कर्ता । अस्माकेभिः । नृऽभिः । सूर्यम् । सनत् ।

अस्मिन् । अहन् । सत्ऽपतिः । पुरुऽहूतः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ manyu-mī́ḥ ǀ sa-mádanasya ǀ kartā́ ǀ asmā́kebhiḥ ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ sū́ryam ǀ sanat ǀ

asmín ǀ áhan ǀ sát-patiḥ ǀ puru-hūtáḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ manyu-mīḥ ǀ sa-madanasya ǀ kartā ǀ asmākebhiḥ ǀ nṛ-bhiḥ ǀ sūryam ǀ sanat ǀ

asmin ǀ ahan ǀ sat-patiḥ ǀ puru-hūtaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमू॒तयो॑ रणयं॒छूर॑सातौ॒ तं क्षेम॑स्य क्षि॒तयः॑ कृण्वत॒ त्रां ।

स विश्व॑स्य क॒रुण॑स्येश॒ एको॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमूतयो रणयंछूरसातौ तं क्षेमस्य क्षितयः कृण्वत त्रां ।

स विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

támūtáyo raṇayañchū́rasātau tám kṣémasya kṣitáyaḥ kṛṇvata trā́m ǀ

sá víśvasya karúṇasyeśa éko marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamūtayo raṇayañchūrasātau tam kṣemasya kṣitayaḥ kṛṇvata trām ǀ

sa viśvasya karuṇasyeśa eko marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । ऊ॒तयः॑ । र॒ण॒य॒त् । शूर॑ऽसातौ । तम् । क्षेम॑स्य । क्षि॒तयः॑ । कृ॒ण्व॒त॒ । त्राम् ।

सः । विश्व॑स्य । क॒रुण॑स्य । ई॒शे॒ । एकः॑ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । ऊतयः । रणयत् । शूरऽसातौ । तम् । क्षेमस्य । क्षितयः । कृण्वत । त्राम् ।

सः । विश्वस्य । करुणस्य । ईशे । एकः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ ūtáyaḥ ǀ raṇayat ǀ śū́ra-sātau ǀ tám ǀ kṣémasya ǀ kṣitáyaḥ ǀ kṛṇvata ǀ trā́m ǀ

sáḥ ǀ víśvasya ǀ karúṇasya ǀ īśe ǀ ékaḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ ūtayaḥ ǀ raṇayat ǀ śūra-sātau ǀ tam ǀ kṣemasya ǀ kṣitayaḥ ǀ kṛṇvata ǀ trām ǀ

saḥ ǀ viśvasya ǀ karuṇasya ǀ īśe ǀ ekaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तम॑प्संत॒ शव॑स उत्स॒वेषु॒ नरो॒ नर॒मव॑से॒ तं धना॑य ।

सो अं॒धे चि॒त्तम॑सि॒ ज्योति॑र्विदन्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमप्संत शवस उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय ।

सो अंधे चित्तमसि ज्योतिर्विदन्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

támapsanta śávasa utsavéṣu náro náramávase tám dhánāya ǀ

só andhé cittámasi jyótirvidanmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamapsanta śavasa utsaveṣu naro naramavase tam dhanāya ǀ

so andhe cittamasi jyotirvidanmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । अ॒प्स॒न्त॒ । शव॑सः । उ॒त्ऽस॒वेषु॑ । नरः॑ । नर॑म् । अव॑से । तम् । धना॑य ।

सः । अ॒न्धे । चि॒त् । तम॑सि । ज्योतिः॑ । वि॒द॒त् । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । अप्सन्त । शवसः । उत्ऽसवेषु । नरः । नरम् । अवसे । तम् । धनाय ।

सः । अन्धे । चित् । तमसि । ज्योतिः । विदत् । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ apsanta ǀ śávasaḥ ǀ ut-savéṣu ǀ náraḥ ǀ náram ǀ ávase ǀ tám ǀ dhánāya ǀ

sáḥ ǀ andhé ǀ cit ǀ támasi ǀ jyótiḥ ǀ vidat ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ apsanta ǀ śavasaḥ ǀ ut-saveṣu ǀ naraḥ ǀ naram ǀ avase ǀ tam ǀ dhanāya ǀ

saḥ ǀ andhe ǀ cit ǀ tamasi ǀ jyotiḥ ǀ vidat ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स स॒व्येन॑ यमति॒ व्राध॑तश्चि॒त्स द॑क्षि॒णे संगृ॑भीता कृ॒तानि॑ ।

स की॒रिणा॑ चि॒त्सनि॑ता॒ धना॑नि म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स सव्येन यमति व्राधतश्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानि ।

स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

sá savyéna yamati vrā́dhataścitsá dakṣiṇé sáṃgṛbhītā kṛtā́ni ǀ

sá kīríṇā citsánitā dhánāni marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa savyena yamati vrādhataścitsa dakṣiṇe saṃgṛbhītā kṛtāni ǀ

sa kīriṇā citsanitā dhanāni marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । स॒व्येन॑ । य॒म॒ति॒ । व्राध॑तः । चि॒त् । सः । द॒क्षि॒णे । सम्ऽगृ॑भीता । कृ॒तानि॑ ।

सः । की॒रिणा॑ । चि॒त् । सनि॑ता । धना॑नि । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । सव्येन । यमति । व्राधतः । चित् । सः । दक्षिणे । सम्ऽगृभीता । कृतानि ।

सः । कीरिणा । चित् । सनिता । धनानि । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ savyéna ǀ yamati ǀ vrā́dhataḥ ǀ cit ǀ sáḥ ǀ dakṣiṇé ǀ sám-gṛbhītā ǀ kṛtā́ni ǀ

sáḥ ǀ kīríṇā ǀ cit ǀ sánitā ǀ dhánāni ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ savyena ǀ yamati ǀ vrādhataḥ ǀ cit ǀ saḥ ǀ dakṣiṇe ǀ sam-gṛbhītā ǀ kṛtāni ǀ

saḥ ǀ kīriṇā ǀ cit ǀ sanitā ǀ dhanāni ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.09.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.15.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स ग्रामे॑भिः॒ सनि॑ता॒ स रथे॑भिर्वि॒दे विश्वा॑भिः कृ॒ष्टिभि॒र्न्व१॒॑द्य ।

स पौंस्ये॑भिरभि॒भूरश॑स्तीर्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स ग्रामेभिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वद्य ।

स पौंस्येभिरभिभूरशस्तीर्मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

sá grā́mebhiḥ sánitā sá ráthebhirvidé víśvābhiḥ kṛṣṭíbhirnvádyá ǀ

sá páuṃsyebhirabhibhū́ráśastīrmarútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa grāmebhiḥ sanitā sa rathebhirvide viśvābhiḥ kṛṣṭibhirnvadya ǀ

sa pauṃsyebhirabhibhūraśastīrmarutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । ग्रामे॑भिः । सनि॑ता । सः । रथे॑भिः । वि॒दे । विश्वा॑भिः । कृ॒ष्टिऽभिः॑ । नु । अ॒द्य ।

सः । पौंस्ये॑भिः । अ॒भि॒ऽभूः । अश॑स्तीः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । ग्रामेभिः । सनिता । सः । रथेभिः । विदे । विश्वाभिः । कृष्टिऽभिः । नु । अद्य ।

सः । पौंस्येभिः । अभिऽभूः । अशस्तीः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ grā́mebhiḥ ǀ sánitā ǀ sáḥ ǀ ráthebhiḥ ǀ vidé ǀ víśvābhiḥ ǀ kṛṣṭí-bhiḥ ǀ nú ǀ adyá ǀ

sáḥ ǀ páuṃsyebhiḥ ǀ abhi-bhū́ḥ ǀ áśastīḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ grāmebhiḥ ǀ sanitā ǀ saḥ ǀ rathebhiḥ ǀ vide ǀ viśvābhiḥ ǀ kṛṣṭi-bhiḥ ǀ nu ǀ adya ǀ

saḥ ǀ pauṃsyebhiḥ ǀ abhi-bhūḥ ǀ aśastīḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स जा॒मिभि॒र्यत्स॒मजा॑ति मी॒ळ्हेऽजा॑मिभिर्वा पुरुहू॒त एवैः॑ ।

अ॒पां तो॒कस्य॒ तन॑यस्य जे॒षे म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स जामिभिर्यत्समजाति मीळ्हेऽजामिभिर्वा पुरुहूत एवैः ।

अपां तोकस्य तनयस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

sá jāmíbhiryátsamájāti mīḷhé’jāmibhirvā puruhūtá évaiḥ ǀ

apā́m tokásya tánayasya jeṣé marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa jāmibhiryatsamajāti mīḷhe’jāmibhirvā puruhūta evaiḥ ǀ

apām tokasya tanayasya jeṣe marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । जा॒मिऽभिः॑ । यत् । स॒म्ऽअजा॑ति । मी॒ळ्हे । अजा॑मिऽभिः । वा॒ । पु॒रु॒ऽहू॒तः । एवैः॑ ।

अ॒पाम् । तो॒कस्य॑ । तन॑यस्य । जे॒षे । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । जामिऽभिः । यत् । सम्ऽअजाति । मीळ्हे । अजामिऽभिः । वा । पुरुऽहूतः । एवैः ।

अपाम् । तोकस्य । तनयस्य । जेषे । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ jāmí-bhiḥ ǀ yát ǀ sam-ájāti ǀ mīḷhé ǀ ájāmi-bhiḥ ǀ vā ǀ puru-hūtáḥ ǀ évaiḥ ǀ

apā́m ǀ tokásya ǀ tánayasya ǀ jeṣé ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ jāmi-bhiḥ ǀ yat ǀ sam-ajāti ǀ mīḷhe ǀ ajāmi-bhiḥ ǀ vā ǀ puru-hūtaḥ ǀ evaiḥ ǀ

apām ǀ tokasya ǀ tanayasya ǀ jeṣe ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स व॑ज्र॒भृद्द॑स्यु॒हा भी॒म उ॒ग्रः स॒हस्र॑चेताः श॒तनी॑थ॒ ऋभ्वा॑ ।

च॒म्री॒षो न शव॑सा॒ पांच॑जन्यो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स वज्रभृद्दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा ।

चम्रीषो न शवसा पांचजन्यो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

sá vajrabhṛ́ddasyuhā́ bhīmá ugráḥ sahásracetāḥ śatánītha ṛ́bhvā ǀ

camrīṣó ná śávasā pā́ñcajanyo marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa vajrabhṛddasyuhā bhīma ugraḥ sahasracetāḥ śatanītha ṛbhvā ǀ

camrīṣo na śavasā pāñcajanyo marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । व॒ज्र॒ऽभृत् । द॒स्यु॒ऽहा । भी॒मः । उ॒ग्रः । स॒हस्र॑ऽचेताः । श॒तऽनी॑थः । ऋभ्वा॑ ।

च॒म्री॒षः । न । शव॑सा । पाञ्च॑ऽजन्यः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । वज्रऽभृत् । दस्युऽहा । भीमः । उग्रः । सहस्रऽचेताः । शतऽनीथः । ऋभ्वा ।

चम्रीषः । न । शवसा । पाञ्चऽजन्यः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ vajra-bhṛ́t ǀ dasyu-hā́ ǀ bhīmáḥ ǀ ugráḥ ǀ sahásra-cetāḥ ǀ śatá-nīthaḥ ǀ ṛ́bhvā ǀ

camrīṣáḥ ǀ ná ǀ śávasā ǀ pā́ñca-janyaḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ vajra-bhṛt ǀ dasyu-hā ǀ bhīmaḥ ǀ ugraḥ ǀ sahasra-cetāḥ ǀ śata-nīthaḥ ǀ ṛbhvā ǀ

camrīṣaḥ ǀ na ǀ śavasā ǀ pāñca-janyaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तस्य॒ वज्रः॑ क्रंदति॒ स्मत्स्व॒र्षा दि॒वो न त्वे॒षो र॒वथः॒ शिमी॑वान् ।

तं स॑चंते स॒नय॒स्तं धना॑नि म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तस्य वज्रः क्रंदति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान् ।

तं सचंते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

tásya vájraḥ krandati smátsvarṣā́ divó ná tveṣó raváthaḥ śímīvān ǀ

tám sacante sanáyastám dhánāni marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tasya vajraḥ krandati smatsvarṣā divo na tveṣo ravathaḥ śimīvān ǀ

tam sacante sanayastam dhanāni marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तस्य॑ । वज्रः॑ । क्र॒न्द॒ति॒ । स्मत् । स्वः॒ऽसाः । दि॒वः । न । त्वे॒षः । र॒वथः॑ । शिमी॑ऽवान् ।

तम् । स॒च॒न्ते॒ । स॒नयः॑ । तम् । धना॑नि । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तस्य । वज्रः । क्रन्दति । स्मत् । स्वःऽसाः । दिवः । न । त्वेषः । रवथः । शिमीऽवान् ।

तम् । सचन्ते । सनयः । तम् । धनानि । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

tásya ǀ vájraḥ ǀ krandati ǀ smát ǀ svaḥ-sā́ḥ ǀ diváḥ ǀ ná ǀ tveṣáḥ ǀ raváthaḥ ǀ śímī-vān ǀ

tám ǀ sacante ǀ sanáyaḥ ǀ tám ǀ dhánāni ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tasya ǀ vajraḥ ǀ krandati ǀ smat ǀ svaḥ-sāḥ ǀ divaḥ ǀ na ǀ tveṣaḥ ǀ ravathaḥ ǀ śimī-vān ǀ

tam ǀ sacante ǀ sanayaḥ ǀ tam ǀ dhanāni ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्याज॑स्रं॒ शव॑सा॒ मान॑मु॒क्थं प॑रिभु॒जद्रोद॑सी वि॒श्वतः॑ सीं ।

स पा॑रिष॒त्क्रतु॑भिर्मंदसा॒नो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्याजस्रं शवसा मानमुक्थं परिभुजद्रोदसी विश्वतः सीं ।

स पारिषत्क्रतुभिर्मंदसानो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

yásyā́jasram śávasā mā́namukthám paribhujádródasī viśvátaḥ sīm ǀ

sá pāriṣatkrátubhirmandasānó marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasyājasram śavasā mānamuktham paribhujadrodasī viśvataḥ sīm ǀ

sa pāriṣatkratubhirmandasāno marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । अज॑स्रम् । शव॑सा । मान॑म् । उ॒क्थम् । प॒रि॒ऽभु॒जत् । रोद॑सी॒ इति॑ । वि॒श्वतः॑ । सी॒म् ।

सः । पा॒रि॒ष॒त् । क्रतु॑ऽभिः । म॒न्द॒सा॒नः । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । अजस्रम् । शवसा । मानम् । उक्थम् । परिऽभुजत् । रोदसी इति । विश्वतः । सीम् ।

सः । पारिषत् । क्रतुऽभिः । मन्दसानः । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ ájasram ǀ śávasā ǀ mā́nam ǀ ukthám ǀ pari-bhuját ǀ ródasī íti ǀ viśvátaḥ ǀ sīm ǀ

sáḥ ǀ pāriṣat ǀ krátu-bhiḥ ǀ mandasānáḥ ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ ajasram ǀ śavasā ǀ mānam ǀ uktham ǀ pari-bhujat ǀ rodasī iti ǀ viśvataḥ ǀ sīm ǀ

saḥ ǀ pāriṣat ǀ kratu-bhiḥ ǀ mandasānaḥ ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न यस्य॑ दे॒वा दे॒वता॒ न मर्ता॒ आप॑श्च॒न शव॑सो॒ अंत॑मा॒पुः ।

स प्र॒रिक्वा॒ त्वक्ष॑सा॒ क्ष्मो दि॒वश्च॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विंद्र॑ ऊ॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अंतमापुः ।

स प्ररिक्वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥

Samhita Transcription Accented

ná yásya devā́ devátā ná mártā ā́paścaná śávaso ántamāpúḥ ǀ

sá praríkvā tvákṣasā kṣmó diváśca marútvānno bhavatvíndra ūtī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na yasya devā devatā na martā āpaścana śavaso antamāpuḥ ǀ

sa prarikvā tvakṣasā kṣmo divaśca marutvānno bhavatvindra ūtī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । यस्य॑ । दे॒वाः । दे॒वता॑ । न । मर्ताः॑ । आपः॑ । च॒न । शव॑सः । अन्त॑म् । आ॒पुः ।

सः । प्र॒ऽरिक्वा॑ । त्वक्ष॑सा । क्ष्मः । दि॒वः । च॒ । म॒रुत्वा॑न् । नः॒ । भ॒व॒तु॒ । इन्द्रः॑ । ऊ॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । यस्य । देवाः । देवता । न । मर्ताः । आपः । चन । शवसः । अन्तम् । आपुः ।

सः । प्रऽरिक्वा । त्वक्षसा । क्ष्मः । दिवः । च । मरुत्वान् । नः । भवतु । इन्द्रः । ऊती ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ yásya ǀ devā́ḥ ǀ devátā ǀ ná ǀ mártāḥ ǀ ā́paḥ ǀ caná ǀ śávasaḥ ǀ ántam ǀ āpúḥ ǀ

sáḥ ǀ pra-ríkvā ǀ tvákṣasā ǀ kṣmáḥ ǀ diváḥ ǀ ca ǀ marútvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ índraḥ ǀ ūtī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ yasya ǀ devāḥ ǀ devatā ǀ na ǀ martāḥ ǀ āpaḥ ǀ cana ǀ śavasaḥ ǀ antam ǀ āpuḥ ǀ

saḥ ǀ pra-rikvā ǀ tvakṣasā ǀ kṣmaḥ ǀ divaḥ ǀ ca ǀ marutvān ǀ naḥ ǀ bhavatu ǀ indraḥ ǀ ūtī ǁ

01.100.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रो॒हिच्छ्या॒वा सु॒मदं॑शुर्लला॒मीर्द्यु॒क्षा रा॒य ऋ॒ज्राश्व॑स्य ।

वृष॑ण्वंतं॒ बिभ्र॑ती धू॒र्षु रथं॑ मं॒द्रा चि॑केत॒ नाहु॑षीषु वि॒क्षु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर्ललामीर्द्युक्षा राय ऋज्राश्वस्य ।

वृषण्वंतं बिभ्रती धूर्षु रथं मंद्रा चिकेत नाहुषीषु विक्षु ॥

Samhita Transcription Accented

rohícchyāvā́ sumádaṃśurlalāmī́rdyukṣā́ rāyá ṛjrā́śvasya ǀ

vṛ́ṣaṇvantam bíbhratī dhūrṣú rátham mandrā́ ciketa nā́huṣīṣu vikṣú ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rohicchyāvā sumadaṃśurlalāmīrdyukṣā rāya ṛjrāśvasya ǀ

vṛṣaṇvantam bibhratī dhūrṣu ratham mandrā ciketa nāhuṣīṣu vikṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रो॒हित् । श्या॒वा । सु॒मत्ऽअं॑शुः । ल॒ला॒मीः । द्यु॒क्षा । रा॒ये । ऋ॒ज्रऽअ॑श्वस्य ।

वृष॑ण्ऽवन्तम् । बिभ्र॑ती । धूः॒ऽसु । रथ॑म् । म॒न्द्रा । चि॒के॒त॒ । नाहु॑षीषु । वि॒क्षु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रोहित् । श्यावा । सुमत्ऽअंशुः । ललामीः । द्युक्षा । राये । ऋज्रऽअश्वस्य ।

वृषण्ऽवन्तम् । बिभ्रती । धूःऽसु । रथम् । मन्द्रा । चिकेत । नाहुषीषु । विक्षु ॥

Padapatha Transcription Accented

rohít ǀ śyāvā́ ǀ sumát-aṃśuḥ ǀ lalāmī́ḥ ǀ dyukṣā́ ǀ rāyé ǀ ṛjrá-aśvasya ǀ

vṛ́ṣaṇ-vantam ǀ bíbhratī ǀ dhūḥ-sú ǀ rátham ǀ mandrā́ ǀ ciketa ǀ nā́huṣīṣu ǀ vikṣú ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rohit ǀ śyāvā ǀ sumat-aṃśuḥ ǀ lalāmīḥ ǀ dyukṣā ǀ rāye ǀ ṛjra-aśvasya ǀ

vṛṣaṇ-vantam ǀ bibhratī ǀ dhūḥ-su ǀ ratham ǀ mandrā ǀ ciketa ǀ nāhuṣīṣu ǀ vikṣu ǁ

01.100.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒तत्त्यत्त॑ इंद्र॒ वृष्ण॑ उ॒क्थं वा॑र्षागि॒रा अ॒भि गृ॑णंति॒ राधः॑ ।

ऋ॒ज्राश्वः॒ प्रष्टि॑भिरंब॒रीषः॑ स॒हदे॑वो॒ भय॑मानः सु॒राधाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एतत्त्यत्त इंद्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा अभि गृणंति राधः ।

ऋज्राश्वः प्रष्टिभिरंबरीषः सहदेवो भयमानः सुराधाः ॥

Samhita Transcription Accented

etáttyátta indra vṛ́ṣṇa ukthám vārṣāgirā́ abhí gṛṇanti rā́dhaḥ ǀ

ṛjrā́śvaḥ práṣṭibhirambarī́ṣaḥ sahádevo bháyamānaḥ surā́dhāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

etattyatta indra vṛṣṇa uktham vārṣāgirā abhi gṛṇanti rādhaḥ ǀ

ṛjrāśvaḥ praṣṭibhirambarīṣaḥ sahadevo bhayamānaḥ surādhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒तत् । त्यत् । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । वृष्णे॑ । उ॒क्थम् । वा॒र्षा॒गि॒राः । अ॒भि । गृ॒ण॒न्ति॒ । राधः॑ ।

ऋ॒ज्रऽअ॑श्वः । प्रष्टि॑ऽभिः । अ॒म्ब॒रीषः॑ । स॒हऽदे॑वः । भय॑मानः । सु॒ऽराधाः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एतत् । त्यत् । ते । इन्द्र । वृष्णे । उक्थम् । वार्षागिराः । अभि । गृणन्ति । राधः ।

ऋज्रऽअश्वः । प्रष्टिऽभिः । अम्बरीषः । सहऽदेवः । भयमानः । सुऽराधाः ॥

Padapatha Transcription Accented

etát ǀ tyát ǀ te ǀ indra ǀ vṛ́ṣṇe ǀ ukthám ǀ vārṣāgirā́ḥ ǀ abhí ǀ gṛṇanti ǀ rā́dhaḥ ǀ

ṛjrá-aśvaḥ ǀ práṣṭi-bhiḥ ǀ ambarī́ṣaḥ ǀ sahá-devaḥ ǀ bháyamānaḥ ǀ su-rā́dhāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

etat ǀ tyat ǀ te ǀ indra ǀ vṛṣṇe ǀ uktham ǀ vārṣāgirāḥ ǀ abhi ǀ gṛṇanti ǀ rādhaḥ ǀ

ṛjra-aśvaḥ ǀ praṣṭi-bhiḥ ǀ ambarīṣaḥ ǀ saha-devaḥ ǀ bhayamānaḥ ǀ su-rādhāḥ ǁ

01.100.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दस्यूं॒छिम्यूं॑श्च पुरुहू॒त एवै॑र्ह॒त्वा पृ॑थि॒व्यां शर्वा॒ नि ब॑र्हीत् ।

सन॒त्क्षेत्रं॒ सखि॑भिः श्वि॒त्न्येभिः॒ सन॒त्सूर्यं॒ सन॑द॒पः सु॒वज्रः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दस्यूंछिम्यूंश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि बर्हीत् ।

सनत्क्षेत्रं सखिभिः श्वित्न्येभिः सनत्सूर्यं सनदपः सुवज्रः ॥

Samhita Transcription Accented

dásyūñchímyūṃśca puruhūtá évairhatvā́ pṛthivyā́m śárvā ní barhīt ǀ

sánatkṣétram sákhibhiḥ śvitnyébhiḥ sánatsū́ryam sánadapáḥ suvájraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dasyūñchimyūṃśca puruhūta evairhatvā pṛthivyām śarvā ni barhīt ǀ

sanatkṣetram sakhibhiḥ śvitnyebhiḥ sanatsūryam sanadapaḥ suvajraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दस्यू॑न् । शिम्यू॑न् । च॒ । पु॒रु॒ऽहू॒तः । एवैः॑ । ह॒त्वा । पृ॒थि॒व्याम् । शर्वा॑ । नि । ब॒र्ही॒त् ।

सन॑त् । क्षेत्र॑म् । सखि॑ऽभिः । श्वि॒त्न्येभिः॑ । सन॑त् । सूर्य॑म् । सन॑त् । अ॒पः । सु॒ऽवज्रः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दस्यून् । शिम्यून् । च । पुरुऽहूतः । एवैः । हत्वा । पृथिव्याम् । शर्वा । नि । बर्हीत् ।

सनत् । क्षेत्रम् । सखिऽभिः । श्वित्न्येभिः । सनत् । सूर्यम् । सनत् । अपः । सुऽवज्रः ॥

Padapatha Transcription Accented

dásyūn ǀ śímyūn ǀ ca ǀ puru-hūtáḥ ǀ évaiḥ ǀ hatvā́ ǀ pṛthivyā́m ǀ śárvā ǀ ní ǀ barhīt ǀ

sánat ǀ kṣétram ǀ sákhi-bhiḥ ǀ śvitnyébhiḥ ǀ sánat ǀ sū́ryam ǀ sánat ǀ apáḥ ǀ su-vájraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dasyūn ǀ śimyūn ǀ ca ǀ puru-hūtaḥ ǀ evaiḥ ǀ hatvā ǀ pṛthivyām ǀ śarvā ǀ ni ǀ barhīt ǀ

sanat ǀ kṣetram ǀ sakhi-bhiḥ ǀ śvitnyebhiḥ ǀ sanat ǀ sūryam ǀ sanat ǀ apaḥ ǀ su-vajraḥ ǁ

01.100.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒श्वाहेंद्रो॑ अधिव॒क्ता नो॑ अ॒स्त्वप॑रिह्वृताः सनुयाम॒ वाजं॑ ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वाहेंद्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिह्वृताः सनुयाम वाजं ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

viśvā́héndro adhivaktā́ no astváparihvṛtāḥ sanuyāma vā́jam ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvāhendro adhivaktā no astvaparihvṛtāḥ sanuyāma vājam ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒श्वाहा॑ । इन्द्रः॑ । अ॒धि॒ऽव॒क्ता । नः॒ । अ॒स्तु॒ । अप॑रिऽह्वृताः । स॒नु॒या॒म॒ । वाज॑म् ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वाहा । इन्द्रः । अधिऽवक्ता । नः । अस्तु । अपरिऽह्वृताः । सनुयाम । वाजम् ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

viśvā́hā ǀ índraḥ ǀ adhi-vaktā́ ǀ naḥ ǀ astu ǀ ápari-hvṛtāḥ ǀ sanuyāma ǀ vā́jam ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvāhā ǀ indraḥ ǀ adhi-vaktā ǀ naḥ ǀ astu ǀ apari-hvṛtāḥ ǀ sanuyāma ǀ vājam ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ