SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 101

 

1. Info

To:    indra
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: virāḍjagatī (2, 5, 7); nicṛjjagatī (1, 4); nicṛttriṣṭup (8, 10); triṣṭup (9, 11); bhuriktriṣṭup (3); svarāṭtriṣṭup (6)

2nd set of styles: jagatī (1-7); triṣṭubh (8-11)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.101.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र मं॒दिने॑ पितु॒मद॑र्चता॒ वचो॒ यः कृ॒ष्णग॑र्भा नि॒रह॑न्नृ॒जिश्व॑ना ।

अ॒व॒स्यवो॒ वृष॑णं॒ वज्र॑दक्षिणं म॒रुत्वं॑तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र मंदिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्वना ।

अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वंतं सख्याय हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

prá mandíne pitumádarcatā váco yáḥ kṛṣṇágarbhā niráhannṛjíśvanā ǀ

avasyávo vṛ́ṣaṇam vájradakṣiṇam marútvantam sakhyā́ya havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra mandine pitumadarcatā vaco yaḥ kṛṣṇagarbhā nirahannṛjiśvanā ǀ

avasyavo vṛṣaṇam vajradakṣiṇam marutvantam sakhyāya havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । म॒न्दिने॑ । पि॒तु॒ऽमत् । अ॒र्च॒त॒ । वचः॑ । यः । कृ॒ष्णऽग॑र्भाः । निः॒ऽअह॑न् । ऋ॒जिश्व॑ना ।

अ॒व॒स्यवः॑ । वृष॑णम् । वज्र॑ऽदक्षिणम् । म॒रुत्व॑न्तम् । स॒ख्याय॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । मन्दिने । पितुऽमत् । अर्चत । वचः । यः । कृष्णऽगर्भाः । निःऽअहन् । ऋजिश्वना ।

अवस्यवः । वृषणम् । वज्रऽदक्षिणम् । मरुत्वन्तम् । सख्याय । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ mandíne ǀ pitu-mát ǀ arcata ǀ vácaḥ ǀ yáḥ ǀ kṛṣṇá-garbhāḥ ǀ niḥ-áhan ǀ ṛjíśvanā ǀ

avasyávaḥ ǀ vṛ́ṣaṇam ǀ vájra-dakṣiṇam ǀ marútvantam ǀ sakhyā́ya ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ mandine ǀ pitu-mat ǀ arcata ǀ vacaḥ ǀ yaḥ ǀ kṛṣṇa-garbhāḥ ǀ niḥ-ahan ǀ ṛjiśvanā ǀ

avasyavaḥ ǀ vṛṣaṇam ǀ vajra-dakṣiṇam ǀ marutvantam ǀ sakhyāya ǀ havāmahe ǁ

01.101.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो व्यं॑सं जाहृषा॒णेन॑ म॒न्युना॒ यः शंब॑रं॒ यो अह॒न्पिप्रु॑मव्र॒तं ।

इंद्रो॒ यः शुष्ण॑म॒शुषं॒ न्यावृ॑णङ्म॒रुत्वं॑तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो व्यंसं जाहृषाणेन मन्युना यः शंबरं यो अहन्पिप्रुमव्रतं ।

इंद्रो यः शुष्णमशुषं न्यावृणङ्मरुत्वंतं सख्याय हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

yó vyáṃsam jāhṛṣāṇéna manyúnā yáḥ śámbaram yó áhanpíprumavratám ǀ

índro yáḥ śúṣṇamaśúṣam nyā́vṛṇaṅmarútvantam sakhyā́ya havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo vyaṃsam jāhṛṣāṇena manyunā yaḥ śambaram yo ahanpiprumavratam ǀ

indro yaḥ śuṣṇamaśuṣam nyāvṛṇaṅmarutvantam sakhyāya havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । विऽअं॑सम् । ज॒हृ॒षा॒णेन॑ । म॒न्युना॑ । यः । शम्ब॑रम् । यः । अह॑न् । पिप्रु॑म् । अ॒व्र॒तम् ।

इन्द्रः॑ । यः । शुष्ण॑म् । अ॒शुष॑म् । नि । अवृ॑णक् । म॒रुत्व॑न्तम् । स॒ख्याय॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । विऽअंसम् । जहृषाणेन । मन्युना । यः । शम्बरम् । यः । अहन् । पिप्रुम् । अव्रतम् ।

इन्द्रः । यः । शुष्णम् । अशुषम् । नि । अवृणक् । मरुत्वन्तम् । सख्याय । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ ví-aṃsam ǀ jahṛṣāṇéna ǀ manyúnā ǀ yáḥ ǀ śámbaram ǀ yáḥ ǀ áhan ǀ píprum ǀ avratám ǀ

índraḥ ǀ yáḥ ǀ śúṣṇam ǀ aśúṣam ǀ ní ǀ ávṛṇak ǀ marútvantam ǀ sakhyā́ya ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ vi-aṃsam ǀ jahṛṣāṇena ǀ manyunā ǀ yaḥ ǀ śambaram ǀ yaḥ ǀ ahan ǀ piprum ǀ avratam ǀ

indraḥ ǀ yaḥ ǀ śuṣṇam ǀ aśuṣam ǀ ni ǀ avṛṇak ǀ marutvantam ǀ sakhyāya ǀ havāmahe ǁ

01.101.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॒ द्यावा॑पृथि॒वी पौंस्यं॑ म॒हद्यस्य॑ व्र॒ते वरु॑णो॒ यस्य॒ सूर्यः॑ ।

यस्येंद्र॑स्य॒ सिंध॑वः॒ सश्च॑ति व्र॒तं म॒रुत्वं॑तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य द्यावापृथिवी पौंस्यं महद्यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः ।

यस्येंद्रस्य सिंधवः सश्चति व्रतं मरुत्वंतं सख्याय हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

yásya dyā́vāpṛthivī́ páuṃsyam mahádyásya vraté váruṇo yásya sū́ryaḥ ǀ

yásyéndrasya síndhavaḥ sáścati vratám marútvantam sakhyā́ya havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya dyāvāpṛthivī pauṃsyam mahadyasya vrate varuṇo yasya sūryaḥ ǀ

yasyendrasya sindhavaḥ saścati vratam marutvantam sakhyāya havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । द्यावा॑पृथि॒वी इति॑ । पौंस्य॑म् । म॒हत् । यस्य॑ । व्र॒ते । वरु॑णः । यस्य॑ । सूर्यः॑ ।

यस्य॑ । इन्द्र॑स्य । सिन्ध॑वः । सश्च॑ति । व्र॒तम् । म॒रुत्व॑न्तम् । स॒ख्याय॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । द्यावापृथिवी इति । पौंस्यम् । महत् । यस्य । व्रते । वरुणः । यस्य । सूर्यः ।

यस्य । इन्द्रस्य । सिन्धवः । सश्चति । व्रतम् । मरुत्वन्तम् । सख्याय । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ dyā́vāpṛthivī́ íti ǀ páuṃsyam ǀ mahát ǀ yásya ǀ vraté ǀ váruṇaḥ ǀ yásya ǀ sū́ryaḥ ǀ

yásya ǀ índrasya ǀ síndhavaḥ ǀ sáścati ǀ vratám ǀ marútvantam ǀ sakhyā́ya ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ pauṃsyam ǀ mahat ǀ yasya ǀ vrate ǀ varuṇaḥ ǀ yasya ǀ sūryaḥ ǀ

yasya ǀ indrasya ǀ sindhavaḥ ǀ saścati ǀ vratam ǀ marutvantam ǀ sakhyāya ǀ havāmahe ǁ

01.101.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो अश्वा॑नां॒ यो गवां॒ गोप॑तिर्व॒शी य आ॑रि॒तः कर्म॑णिकर्मणि स्थि॒रः ।

वी॒ळोश्चि॒दिंद्रो॒ यो असु॑न्वतो व॒धो म॒रुत्वं॑तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः ।

वीळोश्चिदिंद्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वंतं सख्याय हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

yó áśvānām yó gávām gópatirvaśī́ yá āritáḥ kármaṇikarmaṇi sthiráḥ ǀ

vīḷóścidíndro yó ásunvato vadhó marútvantam sakhyā́ya havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo aśvānām yo gavām gopatirvaśī ya āritaḥ karmaṇikarmaṇi sthiraḥ ǀ

vīḷościdindro yo asunvato vadho marutvantam sakhyāya havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । अश्वा॑नाम् । यः । गवा॑म् । गोऽप॑तिः । व॒शी । यः । आ॒रि॒तः । कर्म॑णिऽकर्मणि । स्थि॒रः ।

वी॒ळोः । चि॒त् । इन्द्रः॑ । यः । असु॑न्वतः । व॒धः । म॒रुत्व॑न्तम् । स॒ख्याय॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । अश्वानाम् । यः । गवाम् । गोऽपतिः । वशी । यः । आरितः । कर्मणिऽकर्मणि । स्थिरः ।

वीळोः । चित् । इन्द्रः । यः । असुन्वतः । वधः । मरुत्वन्तम् । सख्याय । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ áśvānām ǀ yáḥ ǀ gávām ǀ gó-patiḥ ǀ vaśī́ ǀ yáḥ ǀ āritáḥ ǀ kármaṇi-karmaṇi ǀ sthiráḥ ǀ

vīḷóḥ ǀ cit ǀ índraḥ ǀ yáḥ ǀ ásunvataḥ ǀ vadháḥ ǀ marútvantam ǀ sakhyā́ya ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ aśvānām ǀ yaḥ ǀ gavām ǀ go-patiḥ ǀ vaśī ǀ yaḥ ǀ āritaḥ ǀ karmaṇi-karmaṇi ǀ sthiraḥ ǀ

vīḷoḥ ǀ cit ǀ indraḥ ǀ yaḥ ǀ asunvataḥ ǀ vadhaḥ ǀ marutvantam ǀ sakhyāya ǀ havāmahe ǁ

01.101.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो विश्व॑स्य॒ जग॑तः प्राण॒तस्पति॒र्यो ब्र॒ह्मणे॑ प्रथ॒मो गा अविं॑दत् ।

इंद्रो॒ यो दस्यूँ॒रध॑राँ अ॒वाति॑रन्म॒रुत्वं॑तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविंदत् ।

इंद्रो यो दस्यूँरधराँ अवातिरन्मरुत्वंतं सख्याय हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

yó víśvasya jágataḥ prāṇatáspátiryó brahmáṇe prathamó gā́ ávindat ǀ

índro yó dásyūm̐rádharām̐ avā́tiranmarútvantam sakhyā́ya havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo viśvasya jagataḥ prāṇataspatiryo brahmaṇe prathamo gā avindat ǀ

indro yo dasyūm̐radharām̐ avātiranmarutvantam sakhyāya havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । विश्व॑स्य । जग॑तः । प्रा॒ण॒तः । पतिः॑ । यः । ब्र॒ह्मणे॑ । प्र॒थ॒मः । गाः । अवि॑न्दत् ।

इन्द्रः॑ । यः । दस्यू॑न् । अध॑रान् । अ॒व॒ऽअति॑रत् । म॒रुत्व॑न्तम् । स॒ख्याय॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । विश्वस्य । जगतः । प्राणतः । पतिः । यः । ब्रह्मणे । प्रथमः । गाः । अविन्दत् ।

इन्द्रः । यः । दस्यून् । अधरान् । अवऽअतिरत् । मरुत्वन्तम् । सख्याय । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ víśvasya ǀ jágataḥ ǀ prāṇatáḥ ǀ pátiḥ ǀ yáḥ ǀ brahmáṇe ǀ prathamáḥ ǀ gā́ḥ ǀ ávindat ǀ

índraḥ ǀ yáḥ ǀ dásyūn ǀ ádharān ǀ ava-átirat ǀ marútvantam ǀ sakhyā́ya ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ viśvasya ǀ jagataḥ ǀ prāṇataḥ ǀ patiḥ ǀ yaḥ ǀ brahmaṇe ǀ prathamaḥ ǀ gāḥ ǀ avindat ǀ

indraḥ ǀ yaḥ ǀ dasyūn ǀ adharān ǀ ava-atirat ǀ marutvantam ǀ sakhyāya ǀ havāmahe ǁ

01.101.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.12.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यः शूरे॑भि॒र्हव्यो॒ यश्च॑ भी॒रुभि॒र्यो धाव॑द्भिर्हू॒यते॒ यश्च॑ जि॒ग्युभिः॑ ।

इंद्रं॒ यं विश्वा॒ भुव॑ना॒भि सं॑द॒धुर्म॒रुत्वं॑तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यः शूरेभिर्हव्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्भिर्हूयते यश्च जिग्युभिः ।

इंद्रं यं विश्वा भुवनाभि संदधुर्मरुत्वंतं सख्याय हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

yáḥ śū́rebhirhávyo yáśca bhīrúbhiryó dhā́vadbhirhūyáte yáśca jigyúbhiḥ ǀ

índram yám víśvā bhúvanābhí saṃdadhúrmarútvantam sakhyā́ya havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaḥ śūrebhirhavyo yaśca bhīrubhiryo dhāvadbhirhūyate yaśca jigyubhiḥ ǀ

indram yam viśvā bhuvanābhi saṃdadhurmarutvantam sakhyāya havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । शूरे॑भिः । हव्यः॑ । यः । च॒ । भी॒रुऽभिः॑ । यः । धाव॑त्ऽभिः । हू॒यते॑ । यः । च॒ । जि॒ग्युभिः॑ ।

इन्द्र॑म् । यम् । विश्वा॑ । भुव॑ना । अ॒भि । स॒म्ऽद॒धुः । म॒रुत्व॑न्तम् । स॒ख्याय॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । शूरेभिः । हव्यः । यः । च । भीरुऽभिः । यः । धावत्ऽभिः । हूयते । यः । च । जिग्युभिः ।

इन्द्रम् । यम् । विश्वा । भुवना । अभि । सम्ऽदधुः । मरुत्वन्तम् । सख्याय । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ śū́rebhiḥ ǀ hávyaḥ ǀ yáḥ ǀ ca ǀ bhīrú-bhiḥ ǀ yáḥ ǀ dhā́vat-bhiḥ ǀ hūyáte ǀ yáḥ ǀ ca ǀ jigyúbhiḥ ǀ

índram ǀ yám ǀ víśvā ǀ bhúvanā ǀ abhí ǀ sam-dadhúḥ ǀ marútvantam ǀ sakhyā́ya ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ śūrebhiḥ ǀ havyaḥ ǀ yaḥ ǀ ca ǀ bhīru-bhiḥ ǀ yaḥ ǀ dhāvat-bhiḥ ǀ hūyate ǀ yaḥ ǀ ca ǀ jigyubhiḥ ǀ

indram ǀ yam ǀ viśvā ǀ bhuvanā ǀ abhi ǀ sam-dadhuḥ ǀ marutvantam ǀ sakhyāya ǀ havāmahe ǁ

01.101.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रु॒द्राणा॑मेति प्र॒दिशा॑ विचक्ष॒णो रु॒द्रेभि॒र्योषा॑ तनुते पृ॒थु ज्रयः॑ ।

इंद्रं॑ मनी॒षा अ॒भ्य॑र्चति श्रु॒तं म॒रुत्वं॑तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथु ज्रयः ।

इंद्रं मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वंतं सख्याय हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

rudrā́ṇāmeti pradíśā vicakṣaṇó rudrébhiryóṣā tanute pṛthú jráyaḥ ǀ

índram manīṣā́ abhyárcati śrutám marútvantam sakhyā́ya havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rudrāṇāmeti pradiśā vicakṣaṇo rudrebhiryoṣā tanute pṛthu jrayaḥ ǀ

indram manīṣā abhyarcati śrutam marutvantam sakhyāya havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रु॒द्राणा॑म् । ए॒ति॒ । प्र॒ऽदिशा॑ । वि॒ऽच॒क्ष॒णः । रु॒द्रेभिः॑ । योषा॑ । त॒नु॒ते॒ । पृ॒थु । ज्रयः॑ ।

इन्द्र॑म् । म॒नी॒षा । अ॒भि । अ॒र्च॒ति॒ । श्रु॒तम् । म॒रुत्व॑न्तम् । स॒ख्याय॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रुद्राणाम् । एति । प्रऽदिशा । विऽचक्षणः । रुद्रेभिः । योषा । तनुते । पृथु । ज्रयः ।

इन्द्रम् । मनीषा । अभि । अर्चति । श्रुतम् । मरुत्वन्तम् । सख्याय । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

rudrā́ṇām ǀ eti ǀ pra-díśā ǀ vi-cakṣaṇáḥ ǀ rudrébhiḥ ǀ yóṣā ǀ tanute ǀ pṛthú ǀ jráyaḥ ǀ

índram ǀ manīṣā́ ǀ abhí ǀ arcati ǀ śrutám ǀ marútvantam ǀ sakhyā́ya ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rudrāṇām ǀ eti ǀ pra-diśā ǀ vi-cakṣaṇaḥ ǀ rudrebhiḥ ǀ yoṣā ǀ tanute ǀ pṛthu ǀ jrayaḥ ǀ

indram ǀ manīṣā ǀ abhi ǀ arcati ǀ śrutam ǀ marutvantam ǀ sakhyāya ǀ havāmahe ǁ

01.101.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद्वा॑ मरुत्वः पर॒मे स॒धस्थे॒ यद्वा॑व॒मे वृ॒जने॑ मा॒दया॑से ।

अत॒ आ या॑ह्यध्व॒रं नो॒ अच्छा॑ त्वा॒या ह॒विश्च॑कृमा सत्यराधः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यद्वा मरुत्वः परमे सधस्थे यद्वावमे वृजने मादयासे ।

अत आ याह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्चकृमा सत्यराधः ॥

Samhita Transcription Accented

yádvā marutvaḥ paramé sadhásthe yádvāvamé vṛjáne mādáyāse ǀ

áta ā́ yāhyadhvarám no ácchā tvāyā́ havíścakṛmā satyarādhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadvā marutvaḥ parame sadhasthe yadvāvame vṛjane mādayāse ǀ

ata ā yāhyadhvaram no acchā tvāyā haviścakṛmā satyarādhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । वा॒ । म॒रु॒त्वः॒ । प॒र॒मे । स॒धऽस्थे॑ । यत् । वा॒ । अ॒व॒मे । वृ॒जने॑ । मा॒दया॑से ।

अतः॑ । आ । या॒हि॒ । अ॒ध्व॒रम् । नः॒ । अच्छ॑ । त्वा॒ऽया । ह॒विः । च॒कृ॒म॒ । स॒त्य॒ऽरा॒धः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । वा । मरुत्वः । परमे । सधऽस्थे । यत् । वा । अवमे । वृजने । मादयासे ।

अतः । आ । याहि । अध्वरम् । नः । अच्छ । त्वाऽया । हविः । चकृम । सत्यऽराधः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ vā ǀ marutvaḥ ǀ paramé ǀ sadhá-sthe ǀ yát ǀ vā ǀ avamé ǀ vṛjáne ǀ mādáyāse ǀ

átaḥ ǀ ā́ ǀ yāhi ǀ adhvarám ǀ naḥ ǀ áccha ǀ tvā-yā́ ǀ havíḥ ǀ cakṛma ǀ satya-rādhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ vā ǀ marutvaḥ ǀ parame ǀ sadha-sthe ǀ yat ǀ vā ǀ avame ǀ vṛjane ǀ mādayāse ǀ

ataḥ ǀ ā ǀ yāhi ǀ adhvaram ǀ naḥ ǀ accha ǀ tvā-yā ǀ haviḥ ǀ cakṛma ǀ satya-rādhaḥ ǁ

01.101.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वा॒येंद्र॒ सोमं॑ सुषुमा सुदक्ष त्वा॒या ह॒विश्च॑कृमा ब्रह्मवाहः ।

अधा॑ नियुत्वः॒ सग॑णो म॒रुद्भि॑र॒स्मिन्य॒ज्ञे ब॒र्हिषि॑ मादयस्व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वायेंद्र सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चकृमा ब्रह्मवाहः ।

अधा नियुत्वः सगणो मरुद्भिरस्मिन्यज्ञे बर्हिषि मादयस्व ॥

Samhita Transcription Accented

tvāyéndra sómam suṣumā sudakṣa tvāyā́ havíścakṛmā brahmavāhaḥ ǀ

ádhā niyutvaḥ ságaṇo marúdbhirasmínyajñé barhíṣi mādayasva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvāyendra somam suṣumā sudakṣa tvāyā haviścakṛmā brahmavāhaḥ ǀ

adhā niyutvaḥ sagaṇo marudbhirasminyajñe barhiṣi mādayasva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वा॒ऽया । इ॒न्द्र॒ । सोम॑म् । सु॒सु॒म॒ । सु॒ऽद॒क्ष॒ । त्वा॒ऽया । ह॒विः । च॒कृ॒म॒ । ब्र॒ह्म॒ऽवा॒हः॒ ।

अध॑ । नि॒यु॒त्वः॒ । सऽग॑णः । म॒रुत्ऽभिः॑ । अ॒स्मिन् । य॒ज्ञे । ब॒र्हिषि॑ । मा॒द॒य॒स्व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाऽया । इन्द्र । सोमम् । सुसुम । सुऽदक्ष । त्वाऽया । हविः । चकृम । ब्रह्मऽवाहः ।

अध । नियुत्वः । सऽगणः । मरुत्ऽभिः । अस्मिन् । यज्ञे । बर्हिषि । मादयस्व ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā-yā́ ǀ indra ǀ sómam ǀ susuma ǀ su-dakṣa ǀ tvā-yā́ ǀ havíḥ ǀ cakṛma ǀ brahma-vāhaḥ ǀ

ádha ǀ niyutvaḥ ǀ sá-gaṇaḥ ǀ marút-bhiḥ ǀ asmín ǀ yajñé ǀ barhíṣi ǀ mādayasva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvā-yā ǀ indra ǀ somam ǀ susuma ǀ su-dakṣa ǀ tvā-yā ǀ haviḥ ǀ cakṛma ǀ brahma-vāhaḥ ǀ

adha ǀ niyutvaḥ ǀ sa-gaṇaḥ ǀ marut-bhiḥ ǀ asmin ǀ yajñe ǀ barhiṣi ǀ mādayasva ǁ

01.101.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा॒दय॑स्व॒ हरि॑भि॒र्ये त॑ इंद्र॒ वि ष्य॑स्व॒ शिप्रे॒ वि सृ॑जस्व॒ धेने॑ ।

आ त्वा॑ सुशिप्र॒ हर॑यो वहंतू॒शन्ह॒व्यानि॒ प्रति॑ नो जुषस्व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मादयस्व हरिभिर्ये त इंद्र वि ष्यस्व शिप्रे वि सृजस्व धेने ।

आ त्वा सुशिप्र हरयो वहंतूशन्हव्यानि प्रति नो जुषस्व ॥

Samhita Transcription Accented

mādáyasva háribhiryé ta indra ví ṣyasva śípre ví sṛjasva dhéne ǀ

ā́ tvā suśipra hárayo vahantūśánhavyā́ni práti no juṣasva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mādayasva haribhirye ta indra vi ṣyasva śipre vi sṛjasva dhene ǀ

ā tvā suśipra harayo vahantūśanhavyāni prati no juṣasva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा॒दय॑स्व । हरि॑ऽभिः । ये । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । वि । स्य॒स्व॒ । शिप्रे॒ इति॑ । वि । सृ॒ज॒स्व॒ । धेने॒ इति॑ ।

आ । त्वा॒ । सु॒ऽशि॒प्र॒ । हर॑यः । व॒ह॒न्तु॒ । उ॒शन् । ह॒व्यानि॑ । प्रति॑ । नः॒ । जु॒ष॒स्व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मादयस्व । हरिऽभिः । ये । ते । इन्द्र । वि । स्यस्व । शिप्रे इति । वि । सृजस्व । धेने इति ।

आ । त्वा । सुऽशिप्र । हरयः । वहन्तु । उशन् । हव्यानि । प्रति । नः । जुषस्व ॥

Padapatha Transcription Accented

mādáyasva ǀ hári-bhiḥ ǀ yé ǀ te ǀ indra ǀ ví ǀ syasva ǀ śípre íti ǀ ví ǀ sṛjasva ǀ dhéne íti ǀ

ā́ ǀ tvā ǀ su-śipra ǀ hárayaḥ ǀ vahantu ǀ uśán ǀ havyā́ni ǀ práti ǀ naḥ ǀ juṣasva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mādayasva ǀ hari-bhiḥ ǀ ye ǀ te ǀ indra ǀ vi ǀ syasva ǀ śipre iti ǀ vi ǀ sṛjasva ǀ dhene iti ǀ

ā ǀ tvā ǀ su-śipra ǀ harayaḥ ǀ vahantu ǀ uśan ǀ havyāni ǀ prati ǀ naḥ ǀ juṣasva ǁ

01.101.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒रुत्स्तो॑त्रस्य वृ॒जन॑स्य गो॒पा व॒यमिंद्रे॑ण सनुयाम॒ वाजं॑ ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मरुत्स्तोत्रस्य वृजनस्य गोपा वयमिंद्रेण सनुयाम वाजं ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

marútstotrasya vṛjánasya gopā́ vayámíndreṇa sanuyāma vā́jam ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

marutstotrasya vṛjanasya gopā vayamindreṇa sanuyāma vājam ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒रुत्ऽस्तो॑त्रस्य । वृ॒जन॑स्य । गो॒पाः । व॒यम् । इन्द्रे॑ण । स॒नु॒या॒म॒ । वाज॑म् ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मरुत्ऽस्तोत्रस्य । वृजनस्य । गोपाः । वयम् । इन्द्रेण । सनुयाम । वाजम् ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

marút-stotrasya ǀ vṛjánasya ǀ gopā́ḥ ǀ vayám ǀ índreṇa ǀ sanuyāma ǀ vā́jam ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

marut-stotrasya ǀ vṛjanasya ǀ gopāḥ ǀ vayam ǀ indreṇa ǀ sanuyāma ǀ vājam ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ