SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 102

 

1. Info

To:    indra
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (3, 5-8); svarāṭtriṣṭup (2, 4, 9); nicṛttriṣṭup (10, 11); jagatī (1)

2nd set of styles: jagatī (1-7); triṣṭubh (8-11)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.102.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मां ते॒ धियं॒ प्र भ॑रे म॒हो म॒हीम॒स्य स्तो॒त्रे धि॒षणा॒ यत्त॑ आन॒जे ।

तमु॑त्स॒वे च॑ प्रस॒वे च॑ सास॒हिमिंद्रं॑ दे॒वासः॒ शव॑सामद॒न्ननु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमां ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे ।

तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिंद्रं देवासः शवसामदन्ननु ॥

Samhita Transcription Accented

imā́m te dhíyam prá bhare mahó mahī́masyá stotré dhiṣáṇā yátta ānajé ǀ

támutsavé ca prasavé ca sāsahímíndram devā́saḥ śávasāmadannánu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imām te dhiyam pra bhare maho mahīmasya stotre dhiṣaṇā yatta ānaje ǀ

tamutsave ca prasave ca sāsahimindram devāsaḥ śavasāmadannanu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माम् । ते॒ । धिय॑म् । प्र । भ॒रे॒ । म॒हः । म॒हीम् । अ॒स्य । स्तो॒त्रे । धि॒षणा॑ । यत् । ते॒ । आ॒न॒जे ।

तम् । उ॒त्ऽस॒वे । च॒ । प्र॒ऽस॒वे । च॒ । स॒स॒हिम् । इन्द्र॑म् । दे॒वासः॑ । शव॑सा । अ॒म॒द॒न् । अनु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाम् । ते । धियम् । प्र । भरे । महः । महीम् । अस्य । स्तोत्रे । धिषणा । यत् । ते । आनजे ।

तम् । उत्ऽसवे । च । प्रऽसवे । च । ससहिम् । इन्द्रम् । देवासः । शवसा । अमदन् । अनु ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́m ǀ te ǀ dhíyam ǀ prá ǀ bhare ǀ maháḥ ǀ mahī́m ǀ asyá ǀ stotré ǀ dhiṣáṇā ǀ yát ǀ te ǀ ānajé ǀ

tám ǀ ut-savé ǀ ca ǀ pra-savé ǀ ca ǀ sasahím ǀ índram ǀ devā́saḥ ǀ śávasā ǀ amadan ǀ ánu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imām ǀ te ǀ dhiyam ǀ pra ǀ bhare ǀ mahaḥ ǀ mahīm ǀ asya ǀ stotre ǀ dhiṣaṇā ǀ yat ǀ te ǀ ānaje ǀ

tam ǀ ut-save ǀ ca ǀ pra-save ǀ ca ǀ sasahim ǀ indram ǀ devāsaḥ ǀ śavasā ǀ amadan ǀ anu ǁ

01.102.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्य श्रवो॑ न॒द्यः॑ स॒प्त बि॑भ्रति॒ द्यावा॒क्षामा॑ पृथि॒वी द॑र्श॒तं वपुः॑ ।

अ॒स्मे सू॑र्याचंद्र॒मसा॑भि॒चक्षे॑ श्र॒द्धे कमिं॑द्र चरतो वितर्तु॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शतं वपुः ।

अस्मे सूर्याचंद्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिंद्र चरतो वितर्तुरं ॥

Samhita Transcription Accented

asyá śrávo nadyáḥ saptá bibhrati dyā́vākṣā́mā pṛthivī́ darśatám vápuḥ ǀ

asmé sūryācandramásābhicákṣe śraddhé kámindra carato vitarturám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya śravo nadyaḥ sapta bibhrati dyāvākṣāmā pṛthivī darśatam vapuḥ ǀ

asme sūryācandramasābhicakṣe śraddhe kamindra carato vitarturam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । श्रवः॑ । न॒द्यः॑ । स॒प्त । बि॒भ्र॒ति॒ । द्यावा॒क्षामा॑ । पृ॒थि॒वी । द॒र्श॒तम् । वपुः॑ ।

अ॒स्मे इति॑ । सू॒र्या॒च॒न्द्र॒मसा॑ । अ॒भि॒ऽचक्षे॑ । श्र॒द्धे । कम् । इ॒न्द्र॒ । च॒र॒तः॒ । वि॒ऽत॒र्तु॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । श्रवः । नद्यः । सप्त । बिभ्रति । द्यावाक्षामा । पृथिवी । दर्शतम् । वपुः ।

अस्मे इति । सूर्याचन्द्रमसा । अभिऽचक्षे । श्रद्धे । कम् । इन्द्र । चरतः । विऽतर्तुरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ śrávaḥ ǀ nadyáḥ ǀ saptá ǀ bibhrati ǀ dyā́vākṣā́mā ǀ pṛthivī́ ǀ darśatám ǀ vápuḥ ǀ

asmé íti ǀ sūryācandramásā ǀ abhi-cákṣe ǀ śraddhé ǀ kám ǀ indra ǀ carataḥ ǀ vi-tarturám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ śravaḥ ǀ nadyaḥ ǀ sapta ǀ bibhrati ǀ dyāvākṣāmā ǀ pṛthivī ǀ darśatam ǀ vapuḥ ǀ

asme iti ǀ sūryācandramasā ǀ abhi-cakṣe ǀ śraddhe ǀ kam ǀ indra ǀ carataḥ ǀ vi-tarturam ǁ

01.102.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं स्मा॒ रथं॑ मघव॒न्प्राव॑ सा॒तये॒ जैत्रं॒ यं ते॑ अनु॒मदा॑म संग॒मे ।

आ॒जा न॑ इंद्र॒ मन॑सा पुरुष्टुत त्वा॒यद्भ्यो॑ मघवं॒छर्म॑ यच्छ नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं स्मा रथं मघवन्प्राव सातये जैत्रं यं ते अनुमदाम संगमे ।

आजा न इंद्र मनसा पुरुष्टुत त्वायद्भ्यो मघवंछर्म यच्छ नः ॥

Samhita Transcription Accented

tám smā rátham maghavanprā́va sātáye jáitram yám te anumádāma saṃgamé ǀ

ājā́ na indra mánasā puruṣṭuta tvāyádbhyo maghavañchárma yaccha naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam smā ratham maghavanprāva sātaye jaitram yam te anumadāma saṃgame ǀ

ājā na indra manasā puruṣṭuta tvāyadbhyo maghavañcharma yaccha naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । स्म॒ । रथ॑म् । म॒घ॒ऽव॒न् । प्र । अ॒व॒ । सा॒तये॑ । जैत्र॑म् । यम् । ते॒ । अ॒नु॒ऽमदा॑म । स॒म्ऽग॒मे ।

आ॒जा । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । मन॑सा । पु॒रु॒ऽस्तु॒त॒ । त्वा॒यत्ऽभ्यः॑ । म॒घ॒ऽव॒न् । शर्म॑ । य॒च्छ॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । स्म । रथम् । मघऽवन् । प्र । अव । सातये । जैत्रम् । यम् । ते । अनुऽमदाम । सम्ऽगमे ।

आजा । नः । इन्द्र । मनसा । पुरुऽस्तुत । त्वायत्ऽभ्यः । मघऽवन् । शर्म । यच्छ । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ sma ǀ rátham ǀ magha-van ǀ prá ǀ ava ǀ sātáye ǀ jáitram ǀ yám ǀ te ǀ anu-mádāma ǀ sam-gamé ǀ

ājā́ ǀ naḥ ǀ indra ǀ mánasā ǀ puru-stuta ǀ tvāyát-bhyaḥ ǀ magha-van ǀ śárma ǀ yaccha ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ sma ǀ ratham ǀ magha-van ǀ pra ǀ ava ǀ sātaye ǀ jaitram ǀ yam ǀ te ǀ anu-madāma ǀ sam-game ǀ

ājā ǀ naḥ ǀ indra ǀ manasā ǀ puru-stuta ǀ tvāyat-bhyaḥ ǀ magha-van ǀ śarma ǀ yaccha ǀ naḥ ǁ

01.102.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यं ज॑येम॒ त्वया॑ यु॒जा वृत॑म॒स्माक॒मंश॒मुद॑वा॒ भरे॑भरे ।

अ॒स्मभ्य॑मिंद्र॒ वरि॑वः सु॒गं कृ॑धि॒ प्र शत्रू॑णां मघव॒न्वृष्ण्या॑ रुज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे ।

अस्मभ्यमिंद्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन्वृष्ण्या रुज ॥

Samhita Transcription Accented

vayám jayema tváyā yujā́ vṛ́tamasmā́kamáṃśamúdavā bhárebhare ǀ

asmábhyamindra várivaḥ sugám kṛdhi prá śátrūṇām maghavanvṛ́ṣṇyā ruja ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayam jayema tvayā yujā vṛtamasmākamaṃśamudavā bharebhare ǀ

asmabhyamindra varivaḥ sugam kṛdhi pra śatrūṇām maghavanvṛṣṇyā ruja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । ज॒ये॒म॒ । त्वया॑ । यु॒जा । वृत॑म् । अ॒स्माक॑म् । अंश॑म् । उत् । अ॒व॒ । भरे॑ऽभरे ।

अ॒स्मभ्य॑म् । इ॒न्द्र॒ । वरि॑वः । सु॒ऽगम् । कृ॒धि॒ । प्र । शत्रू॑णाम् । म॒घ॒ऽव॒न् । वृष्ण्या॑ । रु॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । जयेम । त्वया । युजा । वृतम् । अस्माकम् । अंशम् । उत् । अव । भरेऽभरे ।

अस्मभ्यम् । इन्द्र । वरिवः । सुऽगम् । कृधि । प्र । शत्रूणाम् । मघऽवन् । वृष्ण्या । रुज ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ jayema ǀ tváyā ǀ yujā́ ǀ vṛ́tam ǀ asmā́kam ǀ áṃśam ǀ út ǀ ava ǀ bháre-bhare ǀ

asmábhyam ǀ indra ǀ várivaḥ ǀ su-gám ǀ kṛdhi ǀ prá ǀ śátrūṇām ǀ magha-van ǀ vṛ́ṣṇyā ǀ ruja ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ jayema ǀ tvayā ǀ yujā ǀ vṛtam ǀ asmākam ǀ aṃśam ǀ ut ǀ ava ǀ bhare-bhare ǀ

asmabhyam ǀ indra ǀ varivaḥ ǀ su-gam ǀ kṛdhi ǀ pra ǀ śatrūṇām ǀ magha-van ǀ vṛṣṇyā ǀ ruja ǁ

01.102.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नाना॒ हि त्वा॒ हव॑माना॒ जना॑ इ॒मे धना॑नां धर्त॒रव॑सा विप॒न्यवः॑ ।

अ॒स्माकं॑ स्मा॒ रथ॒मा ति॑ष्ठ सा॒तये॒ जैत्रं॒ हीं॑द्र॒ निभृ॑तं॒ मन॒स्तव॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नाना हि त्वा हवमाना जना इमे धनानां धर्तरवसा विपन्यवः ।

अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जैत्रं हींद्र निभृतं मनस्तव ॥

Samhita Transcription Accented

nā́nā hí tvā hávamānā jánā imé dhánānām dhartarávasā vipanyávaḥ ǀ

asmā́kam smā ráthamā́ tiṣṭha sātáye jáitram hī́ndra níbhṛtam mánastáva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nānā hi tvā havamānā janā ime dhanānām dhartaravasā vipanyavaḥ ǀ

asmākam smā rathamā tiṣṭha sātaye jaitram hīndra nibhṛtam manastava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नाना॑ । हि । त्वा॒ । हव॑मानाः । जनाः॑ । इ॒मे । धना॑नाम् । ध॒र्तः॒ । अव॑सा । वि॒प॒न्यवः॑ ।

अ॒स्माक॑म् । स्म॒ । रथ॑म् । आ । ति॒ष्ठ॒ । सा॒तये॑ । जैत्र॑म् । हि । इ॒न्द्र॒ । निऽभृ॑तम् । मनः॑ । तव॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नाना । हि । त्वा । हवमानाः । जनाः । इमे । धनानाम् । धर्तः । अवसा । विपन्यवः ।

अस्माकम् । स्म । रथम् । आ । तिष्ठ । सातये । जैत्रम् । हि । इन्द्र । निऽभृतम् । मनः । तव ॥

Padapatha Transcription Accented

nā́nā ǀ hí ǀ tvā ǀ hávamānāḥ ǀ jánāḥ ǀ imé ǀ dhánānām ǀ dhartaḥ ǀ ávasā ǀ vipanyávaḥ ǀ

asmā́kam ǀ sma ǀ rátham ǀ ā́ ǀ tiṣṭha ǀ sātáye ǀ jáitram ǀ hí ǀ indra ǀ ní-bhṛtam ǀ mánaḥ ǀ táva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nānā ǀ hi ǀ tvā ǀ havamānāḥ ǀ janāḥ ǀ ime ǀ dhanānām ǀ dhartaḥ ǀ avasā ǀ vipanyavaḥ ǀ

asmākam ǀ sma ǀ ratham ǀ ā ǀ tiṣṭha ǀ sātaye ǀ jaitram ǀ hi ǀ indra ǀ ni-bhṛtam ǀ manaḥ ǀ tava ǁ

01.102.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गो॒जिता॑ बा॒हू अमि॑तक्रतुः सि॒मः कर्म॑न्कर्मंछ॒तमू॑तिः खजंक॒रः ।

अ॒क॒ल्प इंद्रः॑ प्रति॒मान॒मोज॒साथा॒ जना॒ वि ह्व॑यंते सिषा॒सवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गोजिता बाहू अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मंछतमूतिः खजंकरः ।

अकल्प इंद्रः प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्वयंते सिषासवः ॥

Samhita Transcription Accented

gojítā bāhū́ ámitakratuḥ simáḥ kármankarmañchatámūtiḥ khajaṃkaráḥ ǀ

akalpá índraḥ pratimā́namójasā́thā jánā ví hvayante siṣāsávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gojitā bāhū amitakratuḥ simaḥ karmankarmañchatamūtiḥ khajaṃkaraḥ ǀ

akalpa indraḥ pratimānamojasāthā janā vi hvayante siṣāsavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गो॒ऽजिता॑ । बा॒हू इति॑ । अमि॑तऽक्रतुः । सि॒मः । कर्म॑न्ऽकर्मन् । श॒तम्ऽऊ॑तिः । ख॒ज॒म्ऽक॒रः ।

अ॒क॒ल्पः । इन्द्रः॑ । प्र॒ति॒ऽमान॑म् । ओज॑सा । अथ॑ । जनाः॑ । वि । ह्व॒य॒न्ते॒ । सि॒सा॒सवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गोऽजिता । बाहू इति । अमितऽक्रतुः । सिमः । कर्मन्ऽकर्मन् । शतम्ऽऊतिः । खजम्ऽकरः ।

अकल्पः । इन्द्रः । प्रतिऽमानम् । ओजसा । अथ । जनाः । वि । ह्वयन्ते । सिसासवः ॥

Padapatha Transcription Accented

go-jítā ǀ bāhū́ íti ǀ ámita-kratuḥ ǀ simáḥ ǀ kárman-karman ǀ śatám-ūtiḥ ǀ khajam-karáḥ ǀ

akalpáḥ ǀ índraḥ ǀ prati-mā́nam ǀ ójasā ǀ átha ǀ jánāḥ ǀ ví ǀ hvayante ǀ sisāsávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

go-jitā ǀ bāhū iti ǀ amita-kratuḥ ǀ simaḥ ǀ karman-karman ǀ śatam-ūtiḥ ǀ khajam-karaḥ ǀ

akalpaḥ ǀ indraḥ ǀ prati-mānam ǀ ojasā ǀ atha ǀ janāḥ ǀ vi ǀ hvayante ǀ sisāsavaḥ ǁ

01.102.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उत्ते॑ श॒तान्म॑घव॒न्नुच्च॒ भूय॑स॒ उत्स॒हस्रा॑द्रिरिचे कृ॒ष्टिषु॒ श्रवः॑ ।

अ॒मा॒त्रं त्वा॑ धि॒षणा॑ तित्विषे म॒ह्यधा॑ वृ॒त्राणि॑ जिघ्नसे पुरंदर ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत्ते शतान्मघवन्नुच्च भूयस उत्सहस्राद्रिरिचे कृष्टिषु श्रवः ।

अमात्रं त्वा धिषणा तित्विषे मह्यधा वृत्राणि जिघ्नसे पुरंदर ॥

Samhita Transcription Accented

útte śatā́nmaghavannúcca bhū́yasa útsahásrādririce kṛṣṭíṣu śrávaḥ ǀ

amātrám tvā dhiṣáṇā titviṣe mahyádhā vṛtrā́ṇi jighnase puraṃdara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

utte śatānmaghavannucca bhūyasa utsahasrādririce kṛṣṭiṣu śravaḥ ǀ

amātram tvā dhiṣaṇā titviṣe mahyadhā vṛtrāṇi jighnase puraṃdara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । ते॒ । श॒तात् । म॒घ॒ऽव॒न् । उत् । च॒ । भूय॑सः । उत् । स॒हस्रा॑त् । रि॒रि॒चे॒ । कृ॒ष्टिषु॑ । श्रवः॑ ।

अ॒मा॒त्रम् । त्वा॒ । धि॒षणा॑ । ति॒त्वि॒षे॒ । म॒ही । अध॑ । वृ॒त्राणि॑ । जि॒घ्न॒से॒ । पु॒र॒म्ऽद॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । ते । शतात् । मघऽवन् । उत् । च । भूयसः । उत् । सहस्रात् । रिरिचे । कृष्टिषु । श्रवः ।

अमात्रम् । त्वा । धिषणा । तित्विषे । मही । अध । वृत्राणि । जिघ्नसे । पुरम्ऽदर ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ te ǀ śatā́t ǀ magha-van ǀ út ǀ ca ǀ bhū́yasaḥ ǀ út ǀ sahásrāt ǀ ririce ǀ kṛṣṭíṣu ǀ śrávaḥ ǀ

amātrám ǀ tvā ǀ dhiṣáṇā ǀ titviṣe ǀ mahī́ ǀ ádha ǀ vṛtrā́ṇi ǀ jighnase ǀ puram-dara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ te ǀ śatāt ǀ magha-van ǀ ut ǀ ca ǀ bhūyasaḥ ǀ ut ǀ sahasrāt ǀ ririce ǀ kṛṣṭiṣu ǀ śravaḥ ǀ

amātram ǀ tvā ǀ dhiṣaṇā ǀ titviṣe ǀ mahī ǀ adha ǀ vṛtrāṇi ǀ jighnase ǀ puram-dara ǁ

01.102.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रि॒वि॒ष्टि॒धातु॑ प्रति॒मान॒मोज॑सस्ति॒स्रो भूमी॑र्नृपते॒ त्रीणि॑ रोच॒ना ।

अती॒दं विश्वं॒ भुव॑नं ववक्षिथाश॒त्रुरिं॑द्र ज॒नुषा॑ स॒नाद॑सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोजसस्तिस्रो भूमीर्नृपते त्रीणि रोचना ।

अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथाशत्रुरिंद्र जनुषा सनादसि ॥

Samhita Transcription Accented

triviṣṭidhā́tu pratimā́namójasastisró bhū́mīrnṛpate trī́ṇi rocanā́ ǀ

átīdám víśvam bhúvanam vavakṣithāśatrúrindra janúṣā sanā́dasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

triviṣṭidhātu pratimānamojasastisro bhūmīrnṛpate trīṇi rocanā ǀ

atīdam viśvam bhuvanam vavakṣithāśatrurindra januṣā sanādasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रि॒वि॒ष्टि॒ऽधातु॑ । प्र॒ति॒ऽमान॑म् । ओज॑सः । ति॒स्रः । भूमीः॑ । नृ॒ऽप॒ते॒ । त्रीणि॑ । रो॒च॒ना ।

अति॑ । इ॒दम् । विश्व॑म् । भुव॑नम् । व॒व॒क्षि॒थ॒ । अ॒श॒त्रुः । इ॒न्द्र॒ । ज॒नुषा॑ । स॒नात् । अ॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिविष्टिऽधातु । प्रतिऽमानम् । ओजसः । तिस्रः । भूमीः । नृऽपते । त्रीणि । रोचना ।

अति । इदम् । विश्वम् । भुवनम् । ववक्षिथ । अशत्रुः । इन्द्र । जनुषा । सनात् । असि ॥

Padapatha Transcription Accented

triviṣṭi-dhā́tu ǀ prati-mā́nam ǀ ójasaḥ ǀ tisráḥ ǀ bhū́mīḥ ǀ nṛ-pate ǀ trī́ṇi ǀ rocanā́ ǀ

áti ǀ idám ǀ víśvam ǀ bhúvanam ǀ vavakṣitha ǀ aśatrúḥ ǀ indra ǀ janúṣā ǀ sanā́t ǀ asi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

triviṣṭi-dhātu ǀ prati-mānam ǀ ojasaḥ ǀ tisraḥ ǀ bhūmīḥ ǀ nṛ-pate ǀ trīṇi ǀ rocanā ǀ

ati ǀ idam ǀ viśvam ǀ bhuvanam ǀ vavakṣitha ǀ aśatruḥ ǀ indra ǀ januṣā ǀ sanāt ǀ asi ǁ

01.102.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां दे॒वेषु॑ प्रथ॒मं ह॑वामहे॒ त्वं ब॑भूथ॒ पृत॑नासु सास॒हिः ।

सेमं नः॑ का॒रुमु॑पम॒न्युमु॒द्भिद॒मिंद्रः॑ कृणोतु प्रस॒वे रथं॑ पु॒रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बभूथ पृतनासु सासहिः ।

सेमं नः कारुमुपमन्युमुद्भिदमिंद्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́m devéṣu prathamám havāmahe tvám babhūtha pṛ́tanāsu sāsahíḥ ǀ

sémám naḥ kārúmupamanyúmudbhídamíndraḥ kṛṇotu prasavé rátham puráḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvām deveṣu prathamam havāmahe tvam babhūtha pṛtanāsu sāsahiḥ ǀ

semam naḥ kārumupamanyumudbhidamindraḥ kṛṇotu prasave ratham puraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । दे॒वेषु॑ । प्र॒थ॒मम् । ह॒वा॒म॒हे॒ । त्वम् । ब॒भू॒थ॒ । पृत॑नासु । स॒स॒हिः ।

सः । इ॒मम् । नः॒ । का॒रुम् । उ॒प॒ऽम॒न्युम् । उ॒त्ऽभिद॑म् । इन्द्रः॑ । कृ॒णो॒तु॒ । प्र॒ऽस॒वे । रथ॑म् । पु॒रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । देवेषु । प्रथमम् । हवामहे । त्वम् । बभूथ । पृतनासु । ससहिः ।

सः । इमम् । नः । कारुम् । उपऽमन्युम् । उत्ऽभिदम् । इन्द्रः । कृणोतु । प्रऽसवे । रथम् । पुरः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ devéṣu ǀ prathamám ǀ havāmahe ǀ tvám ǀ babhūtha ǀ pṛ́tanāsu ǀ sasahíḥ ǀ

sáḥ ǀ imám ǀ naḥ ǀ kārúm ǀ upa-manyúm ǀ ut-bhídam ǀ índraḥ ǀ kṛṇotu ǀ pra-savé ǀ rátham ǀ puráḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ deveṣu ǀ prathamam ǀ havāmahe ǀ tvam ǀ babhūtha ǀ pṛtanāsu ǀ sasahiḥ ǀ

saḥ ǀ imam ǀ naḥ ǀ kārum ǀ upa-manyum ǀ ut-bhidam ǀ indraḥ ǀ kṛṇotu ǀ pra-save ǀ ratham ǀ puraḥ ǁ

01.102.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.088   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं जि॑गेथ॒ न धना॑ रुरोधि॒थार्भे॑ष्वा॒जा म॑घवन्म॒हत्सु॑ च ।

त्वामु॒ग्रमव॑से॒ सं शि॑शीम॒स्यथा॑ न इंद्र॒ हव॑नेषु चोदय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं जिगेथ न धना रुरोधिथार्भेष्वाजा मघवन्महत्सु च ।

त्वामुग्रमवसे सं शिशीमस्यथा न इंद्र हवनेषु चोदय ॥

Samhita Transcription Accented

tvám jigetha ná dhánā rurodhithā́rbheṣvājā́ maghavanmahátsu ca ǀ

tvā́mugrámávase sám śiśīmasyáthā na indra hávaneṣu codaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam jigetha na dhanā rurodhithārbheṣvājā maghavanmahatsu ca ǀ

tvāmugramavase sam śiśīmasyathā na indra havaneṣu codaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । जि॒गे॒थ॒ । न । धना॑ । रु॒रो॒धि॒थ॒ । अर्भे॑षु । आ॒जा । म॒घ॒ऽव॒न् । म॒हत्ऽसु॑ । च॒ ।

त्वाम् । उ॒ग्रम् । अव॑से । सम् । शि॒शी॒म॒सि॒ । अथ॑ । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । हव॑नेषु । चो॒द॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । जिगेथ । न । धना । रुरोधिथ । अर्भेषु । आजा । मघऽवन् । महत्ऽसु । च ।

त्वाम् । उग्रम् । अवसे । सम् । शिशीमसि । अथ । नः । इन्द्र । हवनेषु । चोदय ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ jigetha ǀ ná ǀ dhánā ǀ rurodhitha ǀ árbheṣu ǀ ājā́ ǀ magha-van ǀ mahát-su ǀ ca ǀ

tvā́m ǀ ugrám ǀ ávase ǀ sám ǀ śiśīmasi ǀ átha ǀ naḥ ǀ indra ǀ hávaneṣu ǀ codaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ jigetha ǀ na ǀ dhanā ǀ rurodhitha ǀ arbheṣu ǀ ājā ǀ magha-van ǀ mahat-su ǀ ca ǀ

tvām ǀ ugram ǀ avase ǀ sam ǀ śiśīmasi ǀ atha ǀ naḥ ǀ indra ǀ havaneṣu ǀ codaya ǁ

01.102.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.15.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒श्वाहेंद्रो॑ अधिव॒क्ता नो॑ अ॒स्त्वप॑रिह्वृताः सनुयाम॒ वाजं॑ ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वाहेंद्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिह्वृताः सनुयाम वाजं ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

viśvā́héndro adhivaktā́ no astváparihvṛtāḥ sanuyāma vā́jam ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvāhendro adhivaktā no astvaparihvṛtāḥ sanuyāma vājam ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒श्वाहा॑ । इन्द्रः॑ । अ॒धि॒ऽव॒क्ता । नः॒ । अ॒स्तु॒ । अप॑रिऽह्वृताः । स॒नु॒या॒म॒ । वाज॑म् ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वाहा । इन्द्रः । अधिऽवक्ता । नः । अस्तु । अपरिऽह्वृताः । सनुयाम । वाजम् ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

viśvā́hā ǀ índraḥ ǀ adhi-vaktā́ ǀ naḥ ǀ astu ǀ ápari-hvṛtāḥ ǀ sanuyāma ǀ vā́jam ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvāhā ǀ indraḥ ǀ adhi-vaktā ǀ naḥ ǀ astu ǀ apari-hvṛtāḥ ǀ sanuyāma ǀ vājam ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ