SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 103

 

1. Info

To:    indra
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1, 3, 5, 6); virāṭtrisṭup (2, 4); triṣṭup (7, 8)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.103.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्त॑ इंद्रि॒यं प॑र॒मं प॑रा॒चैरधा॑रयंत क॒वयः॑ पु॒रेदं ।

क्ष॒मेदम॒न्यद्दि॒व्य१॒॑न्यद॑स्य॒ समी॑ पृच्यते सम॒नेव॑ के॒तुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्त इंद्रियं परमं पराचैरधारयंत कवयः पुरेदं ।

क्षमेदमन्यद्दिव्यन्यदस्य समी पृच्यते समनेव केतुः ॥

Samhita Transcription Accented

tátta indriyám paramám parācáirádhārayanta kaváyaḥ purédám ǀ

kṣamédámanyáddivyányádasya sámī pṛcyate samanéva ketúḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tatta indriyam paramam parācairadhārayanta kavayaḥ puredam ǀ

kṣamedamanyaddivyanyadasya samī pṛcyate samaneva ketuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । ते॒ । इ॒न्द्रि॒यम् । प॒र॒मम् । प॒रा॒चैः । अधा॑रयन्त । क॒वयः॑ । पु॒रा । इ॒दम् ।

क्ष॒मा । इ॒दम् । अ॒न्यत् । दि॒वि । अ॒न्यत् । अ॒स्य॒ । सम् । ई॒मिति॑ । पृ॒च्य॒ते॒ । स॒म॒नाऽइ॑व । के॒तुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । ते । इन्द्रियम् । परमम् । पराचैः । अधारयन्त । कवयः । पुरा । इदम् ।

क्षमा । इदम् । अन्यत् । दिवि । अन्यत् । अस्य । सम् । ईमिति । पृच्यते । समनाऽइव । केतुः ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ te ǀ indriyám ǀ paramám ǀ parācáiḥ ǀ ádhārayanta ǀ kaváyaḥ ǀ purā́ ǀ idám ǀ

kṣamā́ ǀ idám ǀ anyát ǀ diví ǀ anyát ǀ asya ǀ sám ǀ īmíti ǀ pṛcyate ǀ samanā́-iva ǀ ketúḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ te ǀ indriyam ǀ paramam ǀ parācaiḥ ǀ adhārayanta ǀ kavayaḥ ǀ purā ǀ idam ǀ

kṣamā ǀ idam ǀ anyat ǀ divi ǀ anyat ǀ asya ǀ sam ǀ īmiti ǀ pṛcyate ǀ samanā-iva ǀ ketuḥ ǁ

01.103.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स धा॑रयत्पृथि॒वीं प॒प्रथ॑च्च॒ वज्रे॑ण ह॒त्वा निर॒पः स॑सर्ज ।

अह॒न्नहि॒मभि॑नद्रौहि॒णं व्यह॒न्व्यं॑सं म॒घवा॒ शची॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स धारयत्पृथिवीं पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरपः ससर्ज ।

अहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्व्यंसं मघवा शचीभिः ॥

Samhita Transcription Accented

sá dhārayatpṛthivī́m papráthacca vájreṇa hatvā́ nírapáḥ sasarja ǀ

áhannáhimábhinadrauhiṇám vyáhanvyáṃsam maghávā śácībhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa dhārayatpṛthivīm paprathacca vajreṇa hatvā nirapaḥ sasarja ǀ

ahannahimabhinadrauhiṇam vyahanvyaṃsam maghavā śacībhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । धा॒र॒य॒त् । पृ॒थि॒वीम् । प॒प्रथ॑त् । च॒ । वज्रे॑ण । ह॒त्वा । निः । अ॒पः । स॒स॒र्ज॒ ।

अह॑न् । अहि॑म् । अभि॑नत् । रौ॒हि॒णम् । वि । अह॑न् । विऽअं॑सम् । म॒घऽवा॑ । शची॑भिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । धारयत् । पृथिवीम् । पप्रथत् । च । वज्रेण । हत्वा । निः । अपः । ससर्ज ।

अहन् । अहिम् । अभिनत् । रौहिणम् । वि । अहन् । विऽअंसम् । मघऽवा । शचीभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ dhārayat ǀ pṛthivī́m ǀ papráthat ǀ ca ǀ vájreṇa ǀ hatvā́ ǀ níḥ ǀ apáḥ ǀ sasarja ǀ

áhan ǀ áhim ǀ ábhinat ǀ rauhiṇám ǀ ví ǀ áhan ǀ ví-aṃsam ǀ maghá-vā ǀ śácībhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ dhārayat ǀ pṛthivīm ǀ paprathat ǀ ca ǀ vajreṇa ǀ hatvā ǀ niḥ ǀ apaḥ ǀ sasarja ǀ

ahan ǀ ahim ǀ abhinat ǀ rauhiṇam ǀ vi ǀ ahan ǀ vi-aṃsam ǀ magha-vā ǀ śacībhiḥ ǁ

01.103.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.092   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स जा॒तूभ॑र्मा श्र॒द्दधा॑न॒ ओजः॒ पुरो॑ विभिं॒दन्न॑चर॒द्वि दासीः॑ ।

वि॒द्वान्व॑ज्रिं॒दस्य॑वे हे॒तिम॒स्यार्यं॒ सहो॑ वर्धया द्यु॒म्नमिं॑द्र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स जातूभर्मा श्रद्दधान ओजः पुरो विभिंदन्नचरद्वि दासीः ।

विद्वान्वज्रिंदस्यवे हेतिमस्यार्यं सहो वर्धया द्युम्नमिंद्र ॥

Samhita Transcription Accented

sá jātū́bharmā śraddádhāna ójaḥ púro vibhindánnacaradví dā́sīḥ ǀ

vidvā́nvajrindásyave hetímasyā́ryam sáho vardhayā dyumnámindra ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa jātūbharmā śraddadhāna ojaḥ puro vibhindannacaradvi dāsīḥ ǀ

vidvānvajrindasyave hetimasyāryam saho vardhayā dyumnamindra ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । जा॒तूऽभ॑र्मा । श्र॒त्ऽदधा॑नः । ओजः॑ । पुरः॑ । वि॒ऽभि॒न्दन् । अ॒च॒र॒त् । वि । दासीः॑ ।

वि॒द्वान् । व॒ज्रि॒न् । दस्य॑वे । हे॒तिम् । अ॒स्य॒ । आर्य॑म् । सहः॑ । व॒र्ध॒य॒ । द्यु॒म्नम् । इ॒न्द्र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । जातूऽभर्मा । श्रत्ऽदधानः । ओजः । पुरः । विऽभिन्दन् । अचरत् । वि । दासीः ।

विद्वान् । वज्रिन् । दस्यवे । हेतिम् । अस्य । आर्यम् । सहः । वर्धय । द्युम्नम् । इन्द्र ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ jātū́-bharmā ǀ śrat-dádhānaḥ ǀ ójaḥ ǀ púraḥ ǀ vi-bhindán ǀ acarat ǀ ví ǀ dā́sīḥ ǀ

vidvā́n ǀ vajrin ǀ dásyave ǀ hetím ǀ asya ǀ ā́ryam ǀ sáhaḥ ǀ vardhaya ǀ dyumnám ǀ indra ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ jātū-bharmā ǀ śrat-dadhānaḥ ǀ ojaḥ ǀ puraḥ ǀ vi-bhindan ǀ acarat ǀ vi ǀ dāsīḥ ǀ

vidvān ǀ vajrin ǀ dasyave ǀ hetim ǀ asya ǀ āryam ǀ sahaḥ ǀ vardhaya ǀ dyumnam ǀ indra ǁ

01.103.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.093   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तदू॒चुषे॒ मानु॑षे॒मा यु॒गानि॑ की॒र्तेन्यं॑ म॒घवा॒ नाम॒ बिभ्र॑त् ।

उ॒प॒प्र॒यंद॑स्यु॒हत्या॑य व॒ज्री यद्ध॑ सू॒नुः श्रव॑से॒ नाम॑ द॒धे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम बिभ्रत् ।

उपप्रयंदस्युहत्याय वज्री यद्ध सूनुः श्रवसे नाम दधे ॥

Samhita Transcription Accented

tádūcúṣe mā́nuṣemā́ yugā́ni kīrtényam maghávā nā́ma bíbhrat ǀ

upaprayándasyuhátyāya vajrī́ yáddha sūnúḥ śrávase nā́ma dadhé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadūcuṣe mānuṣemā yugāni kīrtenyam maghavā nāma bibhrat ǀ

upaprayandasyuhatyāya vajrī yaddha sūnuḥ śravase nāma dadhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । ऊ॒चुषे॑ । मानु॑षा । इ॒मा । यु॒गानि॑ । की॒र्तेन्य॑म् । म॒घऽवा॑ । नाम॑ । बिभ्र॑त् ।

उ॒प॒ऽप्र॒यन् । द॒स्यु॒ऽहत्या॑य । व॒ज्री । यत् । ह॒ । सू॒नुः । श्रव॑से । नाम॑ । द॒धे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । ऊचुषे । मानुषा । इमा । युगानि । कीर्तेन्यम् । मघऽवा । नाम । बिभ्रत् ।

उपऽप्रयन् । दस्युऽहत्याय । वज्री । यत् । ह । सूनुः । श्रवसे । नाम । दधे ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ ūcúṣe ǀ mā́nuṣā ǀ imā́ ǀ yugā́ni ǀ kīrtényam ǀ maghá-vā ǀ nā́ma ǀ bíbhrat ǀ

upa-prayán ǀ dasyu-hátyāya ǀ vajrī́ ǀ yát ǀ ha ǀ sūnúḥ ǀ śrávase ǀ nā́ma ǀ dadhé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ ūcuṣe ǀ mānuṣā ǀ imā ǀ yugāni ǀ kīrtenyam ǀ magha-vā ǀ nāma ǀ bibhrat ǀ

upa-prayan ǀ dasyu-hatyāya ǀ vajrī ǀ yat ǀ ha ǀ sūnuḥ ǀ śravase ǀ nāma ǀ dadhe ǁ

01.103.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.094   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तद॑स्ये॒दं प॑श्यता॒ भूरि॑ पु॒ष्टं श्रदिंद्र॑स्य धत्तन वी॒र्या॑य ।

स गा अ॑विंद॒त्सो अ॑विंद॒दश्वा॒न्त्स ओष॑धीः॒ सो अ॒पः स वना॑नि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्टं श्रदिंद्रस्य धत्तन वीर्याय ।

स गा अविंदत्सो अविंददश्वान्त्स ओषधीः सो अपः स वनानि ॥

Samhita Transcription Accented

tádasyedám paśyatā bhū́ri puṣṭám śrádíndrasya dhattana vīryā́ya ǀ

sá gā́ avindatsó avindadáśvāntsá óṣadhīḥ só apáḥ sá vánāni ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadasyedam paśyatā bhūri puṣṭam śradindrasya dhattana vīryāya ǀ

sa gā avindatso avindadaśvāntsa oṣadhīḥ so apaḥ sa vanāni ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । अ॒स्य॒ । इ॒दम् । प॒श्य॒त॒ । भूरि॑ । पु॒ष्टम् । श्रत् । इन्द्र॑स्य । ध॒त्त॒न॒ । वी॒र्या॑य ।

सः । गाः । अ॒वि॒न्द॒त् । सः । अ॒वि॒न्द॒त् । अश्वा॑न् । सः । ओष॑धीः । सः । अ॒पः । सः । वना॑नि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । अस्य । इदम् । पश्यत । भूरि । पुष्टम् । श्रत् । इन्द्रस्य । धत्तन । वीर्याय ।

सः । गाः । अविन्दत् । सः । अविन्दत् । अश्वान् । सः । ओषधीः । सः । अपः । सः । वनानि ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ asya ǀ idám ǀ paśyata ǀ bhū́ri ǀ puṣṭám ǀ śrát ǀ índrasya ǀ dhattana ǀ vīryā́ya ǀ

sáḥ ǀ gā́ḥ ǀ avindat ǀ sáḥ ǀ avindat ǀ áśvān ǀ sáḥ ǀ óṣadhīḥ ǀ sáḥ ǀ apáḥ ǀ sáḥ ǀ vánāni ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ asya ǀ idam ǀ paśyata ǀ bhūri ǀ puṣṭam ǀ śrat ǀ indrasya ǀ dhattana ǀ vīryāya ǀ

saḥ ǀ gāḥ ǀ avindat ǀ saḥ ǀ avindat ǀ aśvān ǀ saḥ ǀ oṣadhīḥ ǀ saḥ ǀ apaḥ ǀ saḥ ǀ vanāni ǁ

01.103.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भूरि॑कर्मणे वृष॒भाय॒ वृष्णे॑ स॒त्यशु॑ष्माय सुनवाम॒ सोमं॑ ।

य आ॒दृत्या॑ परिपं॒थीव॒ शूरोऽय॑ज्वनो वि॒भज॒न्नेति॒ वेदः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमं ।

य आदृत्या परिपंथीव शूरोऽयज्वनो विभजन्नेति वेदः ॥

Samhita Transcription Accented

bhū́rikarmaṇe vṛṣabhā́ya vṛ́ṣṇe satyáśuṣmāya sunavāma sómam ǀ

yá ādṛ́tyā paripanthī́va śū́ró’yajvano vibhájannéti védaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bhūrikarmaṇe vṛṣabhāya vṛṣṇe satyaśuṣmāya sunavāma somam ǀ

ya ādṛtyā paripanthīva śūro’yajvano vibhajanneti vedaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भूरि॑ऽकर्मणे । वृ॒ष॒भाय॑ । वृष्णे॑ । स॒त्यऽशु॑ष्माय । सु॒न॒वा॒म॒ । सोम॑म् ।

यः । आ॒ऽदृत्य॑ । प॒रि॒प॒न्थीऽइ॑व । शूरः॑ । अय॑ज्वनः । वि॒ऽभज॑न् । एति॑ । वेदः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भूरिऽकर्मणे । वृषभाय । वृष्णे । सत्यऽशुष्माय । सुनवाम । सोमम् ।

यः । आऽदृत्य । परिपन्थीऽइव । शूरः । अयज्वनः । विऽभजन् । एति । वेदः ॥

Padapatha Transcription Accented

bhū́ri-karmaṇe ǀ vṛṣabhā́ya ǀ vṛ́ṣṇe ǀ satyá-śuṣmāya ǀ sunavāma ǀ sómam ǀ

yáḥ ǀ ā-dṛ́tya ǀ paripanthī́-iva ǀ śū́raḥ ǀ áyajvanaḥ ǀ vi-bhájan ǀ éti ǀ védaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bhūri-karmaṇe ǀ vṛṣabhāya ǀ vṛṣṇe ǀ satya-śuṣmāya ǀ sunavāma ǀ somam ǀ

yaḥ ǀ ā-dṛtya ǀ paripanthī-iva ǀ śūraḥ ǀ ayajvanaḥ ǀ vi-bhajan ǀ eti ǀ vedaḥ ǁ

01.103.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तदिं॑द्र॒ प्रेव॑ वी॒र्यं॑ चकर्थ॒ यत्स॒संतं॒ वज्रे॒णाबो॑ध॒योऽहिं॑ ।

अनु॑ त्वा॒ पत्नी॑र्हृषि॒तं वय॑श्च॒ विश्वे॑ दे॒वासो॑ अमद॒न्ननु॑ त्वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तदिंद्र प्रेव वीर्यं चकर्थ यत्ससंतं वज्रेणाबोधयोऽहिं ।

अनु त्वा पत्नीर्हृषितं वयश्च विश्वे देवासो अमदन्ननु त्वा ॥

Samhita Transcription Accented

tádindra préva vīryám cakartha yátsasántam vájreṇā́bodhayó’him ǀ

ánu tvā pátnīrhṛṣitám váyaśca víśve devā́so amadannánu tvā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadindra preva vīryam cakartha yatsasantam vajreṇābodhayo’him ǀ

anu tvā patnīrhṛṣitam vayaśca viśve devāso amadannanu tvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । इ॒न्द्र॒ । प्रऽइ॑व । वी॒र्य॑म् । च॒क॒र्थ॒ । यत् । स॒सन्त॑म् । वज्रे॑ण । अबो॑धयः । अहि॑म् ।

अनु॑ । त्वा॒ । पत्नीः॑ । हृ॒षि॒तम् । वयः॑ । च॒ । विश्वे॑ । दे॒वासः॑ । अ॒म॒द॒न् । अनु॑ । त्वा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । इन्द्र । प्रऽइव । वीर्यम् । चकर्थ । यत् । ससन्तम् । वज्रेण । अबोधयः । अहिम् ।

अनु । त्वा । पत्नीः । हृषितम् । वयः । च । विश्वे । देवासः । अमदन् । अनु । त्वा ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ indra ǀ prá-iva ǀ vīryám ǀ cakartha ǀ yát ǀ sasántam ǀ vájreṇa ǀ ábodhayaḥ ǀ áhim ǀ

ánu ǀ tvā ǀ pátnīḥ ǀ hṛṣitám ǀ váyaḥ ǀ ca ǀ víśve ǀ devā́saḥ ǀ amadan ǀ ánu ǀ tvā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ indra ǀ pra-iva ǀ vīryam ǀ cakartha ǀ yat ǀ sasantam ǀ vajreṇa ǀ abodhayaḥ ǀ ahim ǀ

anu ǀ tvā ǀ patnīḥ ǀ hṛṣitam ǀ vayaḥ ǀ ca ǀ viśve ǀ devāsaḥ ǀ amadan ǀ anu ǀ tvā ǁ

01.103.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.097   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शुष्णं॒ पिप्रुं॒ कुय॑वं वृ॒त्रमिं॑द्र य॒दाव॑धी॒र्वि पुरः॒ शंब॑रस्य ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शुष्णं पिप्रुं कुयवं वृत्रमिंद्र यदावधीर्वि पुरः शंबरस्य ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

śúṣṇam píprum kúyavam vṛtrámindra yadā́vadhīrví púraḥ śámbarasya ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śuṣṇam piprum kuyavam vṛtramindra yadāvadhīrvi puraḥ śambarasya ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शुष्ण॑म् । पिप्रु॑म् । कुय॑वम् । वृ॒त्रम् । इ॒न्द्र॒ । य॒दा । अव॑धीः । वि । पुरः॑ । शम्ब॑रस्य ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शुष्णम् । पिप्रुम् । कुयवम् । वृत्रम् । इन्द्र । यदा । अवधीः । वि । पुरः । शम्बरस्य ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

śúṣṇam ǀ píprum ǀ kúyavam ǀ vṛtrám ǀ indra ǀ yadā́ ǀ ávadhīḥ ǀ ví ǀ púraḥ ǀ śámbarasya ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śuṣṇam ǀ piprum ǀ kuyavam ǀ vṛtram ǀ indra ǀ yadā ǀ avadhīḥ ǀ vi ǀ puraḥ ǀ śambarasya ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ