SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 104

 

1. Info

To:    indra
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.104.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.098   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

योनि॑ष्ट इंद्र नि॒षदे॑ अकारि॒ तमा नि षी॑द स्वा॒नो नार्वा॑ ।

वि॒मुच्या॒ वयो॑ऽव॒सायाश्वां॑दो॒षा वस्तो॒र्वही॑यसः प्रपि॒त्वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

योनिष्ट इंद्र निषदे अकारि तमा नि षीद स्वानो नार्वा ।

विमुच्या वयोऽवसायाश्वांदोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे ॥

Samhita transliteration accented

yóniṣṭa indra niṣáde akāri támā́ ní ṣīda svānó nā́rvā ǀ

vimúcyā váyo’vasā́yā́śvāndoṣā́ vástorváhīyasaḥ prapitvé ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yoniṣṭa indra niṣade akāri tamā ni ṣīda svāno nārvā ǀ

vimucyā vayo’vasāyāśvāndoṣā vastorvahīyasaḥ prapitve ǁ

Padapatha Devanagari Accented

योनिः॑ । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । नि॒ऽसदे॑ । अ॒का॒रि॒ । तम् । आ । नि । सी॒द॒ । स्वा॒नः । न । अर्वा॑ ।

वि॒ऽमुच्य॑ । वयः॑ । अ॒व॒ऽसाय॑ । अश्वा॑न् । दो॒षा । वस्तोः॑ । वही॑यसः । प्र॒ऽपि॒त्वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

योनिः । ते । इन्द्र । निऽसदे । अकारि । तम् । आ । नि । सीद । स्वानः । न । अर्वा ।

विऽमुच्य । वयः । अवऽसाय । अश्वान् । दोषा । वस्तोः । वहीयसः । प्रऽपित्वे ॥

Padapatha transliteration accented

yóniḥ ǀ te ǀ indra ǀ ni-sáde ǀ akāri ǀ tám ǀ ā́ ǀ ní ǀ sīda ǀ svānáḥ ǀ ná ǀ árvā ǀ

vi-múcya ǀ váyaḥ ǀ ava-sā́ya ǀ áśvān ǀ doṣā́ ǀ vástoḥ ǀ váhīyasaḥ ǀ pra-pitvé ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yoniḥ ǀ te ǀ indra ǀ ni-sade ǀ akāri ǀ tam ǀ ā ǀ ni ǀ sīda ǀ svānaḥ ǀ na ǀ arvā ǀ

vi-mucya ǀ vayaḥ ǀ ava-sāya ǀ aśvān ǀ doṣā ǀ vastoḥ ǀ vahīyasaḥ ǀ pra-pitve ǁ

interlinear translation

A womb (native home)1 [1] for thy [2], O Indra [3], sitting [4] was made [5], do sit [9] in [8] it [6] like [11] neighing [10] courser [12], unyoking [13] flying [14] horses [16] for rest [15], bearing {thee} [19] in night [17] {and} in day [18] in {thy} advance [20].

1 see note to 1.15.4

01.104.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.099   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ओ त्ये नर॒ इंद्र॑मू॒तये॑ गु॒र्नू चि॒त्तान्त्स॒द्यो अध्व॑नो जगम्यात् ।

दे॒वासो॑ म॒न्युं दास॑स्य श्चम्नं॒ते न॒ आ व॑क्षन्त्सुवि॒ताय॒ वर्णं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ओ त्ये नर इंद्रमूतये गुर्नू चित्तान्त्सद्यो अध्वनो जगम्यात् ।

देवासो मन्युं दासस्य श्चम्नंते न आ वक्षन्त्सुविताय वर्णं ॥

Samhita transliteration accented

ó tyé nára índramūtáye gurnū́ cittā́ntsadyó ádhvano jagamyāt ǀ

devā́so manyúm dā́sasya ścamnanté na ā́ vakṣantsuvitā́ya várṇam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

o tye nara indramūtaye gurnū cittāntsadyo adhvano jagamyāt ǀ

devāso manyum dāsasya ścamnante na ā vakṣantsuvitāya varṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ओ इति॑ । त्ये । नरः॑ । इन्द्र॑म् । ऊ॒तये॑ । गुः॒ । नु । चि॒त् । तान् । स॒द्यः । अध्व॑नः । ज॒ग॒म्या॒त् ।

दे॒वासः॑ । म॒न्युम् । दास॑स्य । श्च॒म्न॒न् । ते । नः॒ । आ । व॒क्ष॒न् । सु॒वि॒ताय॑ । वर्ण॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ओ इति । त्ये । नरः । इन्द्रम् । ऊतये । गुः । नु । चित् । तान् । सद्यः । अध्वनः । जगम्यात् ।

देवासः । मन्युम् । दासस्य । श्चम्नन् । ते । नः । आ । वक्षन् । सुविताय । वर्णम् ॥

Padapatha transliteration accented

ó íti ǀ tyé ǀ náraḥ ǀ índram ǀ ūtáye ǀ guḥ ǀ nú ǀ cit ǀ tā́n ǀ sadyáḥ ǀ ádhvanaḥ ǀ jagamyāt ǀ

devā́saḥ ǀ manyúm ǀ dā́sasya ǀ ścamnan ǀ té ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ vakṣan ǀ suvitā́ya ǀ várṇam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

o iti ǀ tye ǀ naraḥ ǀ indram ǀ ūtaye ǀ guḥ ǀ nu ǀ cit ǀ tān ǀ sadyaḥ ǀ adhvanaḥ ǀ jagamyāt ǀ

devāsaḥ ǀ manyum ǀ dāsasya ǀ ścamnan ǀ te ǀ naḥ ǀ ā ǀ vakṣan ǀ suvitāya ǀ varṇam ǁ

interlinear translation

Those [2] manly ones [3] go [6] to Indra [4] for safeguard [5], now [7] let {him} at once [10] come [12] to them [9] by paths [11]; let [16] the gods [13] destroy [16] mind [14] of Dasa [15], let [20] them [17] bring [20] for us [18] varna <quality> [22] for the happy journey [21].

01.104.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.100   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव॒ त्मना॑ भरते॒ केत॑वेदा॒ अव॒ त्मना॑ भरते॒ फेन॑मु॒दन् ।

क्षी॒रेण॑ स्नातः॒ कुय॑वस्य॒ योषे॑ ह॒ते ते स्या॑तां प्रव॒णे शिफा॑याः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव त्मना भरते केतवेदा अव त्मना भरते फेनमुदन् ।

क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ॥

Samhita transliteration accented

áva tmánā bharate kétavedā áva tmánā bharate phénamudán ǀ

kṣīréṇa snātaḥ kúyavasya yóṣe haté té syātām pravaṇé śíphāyāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ava tmanā bharate ketavedā ava tmanā bharate phenamudan ǀ

kṣīreṇa snātaḥ kuyavasya yoṣe hate te syātām pravaṇe śiphāyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ । त्मना॑ । भ॒र॒ते॒ । केत॑ऽवेदाः । अव॑ । त्मना॑ । भ॒र॒ते॒ । फेन॑म् । उ॒दन् ।

क्षी॒रेण॑ । स्ना॒तः॒ । कुय॑वस्य । योषे॒ इति॑ । ह॒ते इति॑ । ते इति॑ । स्या॒ता॒म् । प्र॒व॒णे । शिफा॑याः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव । त्मना । भरते । केतऽवेदाः । अव । त्मना । भरते । फेनम् । उदन् ।

क्षीरेण । स्नातः । कुयवस्य । योषे इति । हते इति । ते इति । स्याताम् । प्रवणे । शिफायाः ॥

Padapatha transliteration accented

áva ǀ tmánā ǀ bharate ǀ kéta-vedāḥ ǀ áva ǀ tmánā ǀ bharate ǀ phénam ǀ udán ǀ

kṣīréṇa ǀ snātaḥ ǀ kúyavasya ǀ yóṣe íti ǀ haté íti ǀ té íti ǀ syātām ǀ pravaṇé ǀ śíphāyāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ava ǀ tmanā ǀ bharate ǀ keta-vedāḥ ǀ ava ǀ tmanā ǀ bharate ǀ phenam ǀ udan ǀ

kṣīreṇa ǀ snātaḥ ǀ kuyavasya ǀ yoṣe iti ǀ hate iti ǀ te iti ǀ syātām ǀ pravaṇe ǀ śiphāyāḥ ǁ

interlinear translation

Intuitively knowing [4] bears [3] by itself [2] downwards [1], bears [7] foam [8] in wave [9] downwards [5] by itself [6]; two women [13] of Kuyava [12] bathe [11] in milk [10], let [16] them [15] be [16] killed [14] in descend [17] of Shipha [18].

01.104.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.101   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒योप॒ नाभि॒रुप॑रस्या॒योः प्र पूर्वा॑भिस्तिरते॒ राष्टि॒ शूरः॑ ।

अं॒ज॒सी कु॑लि॒शी वी॒रप॑त्नी॒ पयो॑ हिन्वा॒ना उ॒दभि॑र्भरंते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्टि शूरः ।

अंजसी कुलिशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिर्भरंते ॥

Samhita transliteration accented

yuyópa nā́bhirúparasyāyóḥ prá pū́rvābhistirate rā́ṣṭi śū́raḥ ǀ

añjasī́ kuliśī́ vīrápatnī páyo hinvānā́ udábhirbharante ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yuyopa nābhiruparasyāyoḥ pra pūrvābhistirate rāṣṭi śūraḥ ǀ

añjasī kuliśī vīrapatnī payo hinvānā udabhirbharante ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒योप॑ । नाभिः॑ । उप॑रस्य । आ॒योः । प्र । पूर्वा॑भिः । ति॒र॒ते॒ । राष्टि॑ । शूरः॑ ।

अ॒ञ्ज॒सी । कु॒लि॒शी । वी॒रऽप॑त्नी । पयः॑ । हि॒न्वा॒नाः । उ॒दऽभिः॑ । भ॒र॒न्ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युयोप । नाभिः । उपरस्य । आयोः । प्र । पूर्वाभिः । तिरते । राष्टि । शूरः ।

अञ्जसी । कुलिशी । वीरऽपत्नी । पयः । हिन्वानाः । उदऽभिः । भरन्ते ॥

Padapatha transliteration accented

yuyópa ǀ nā́bhiḥ ǀ úparasya ǀ āyóḥ ǀ prá ǀ pū́rvābhiḥ ǀ tirate ǀ rā́ṣṭi ǀ śū́raḥ ǀ

añjasī́ ǀ kuliśī́ ǀ vīrá-patnī ǀ páyaḥ ǀ hinvānā́ḥ ǀ udá-bhiḥ ǀ bharante ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yuyopa ǀ nābhiḥ ǀ uparasya ǀ āyoḥ ǀ pra ǀ pūrvābhiḥ ǀ tirate ǀ rāṣṭi ǀ śūraḥ ǀ

añjasī ǀ kuliśī ǀ vīra-patnī ǀ payaḥ ǀ hinvānāḥ ǀ uda-bhiḥ ǀ bharante ǁ

interlinear translation

{He} has hid [1] navel <nodus> [2] of upper [3] being [4], hero [9] shines [8] with supreme {planes} [6] for the passing beyond [7]; Anjasi1 [10], Kulisha2 [11], Virapatni3 [12] bear [16] milk [13] moving [14] by waves [15].

1 “Straight one”, river in heaven region

2 “lightning, saw” the river in the middle-world

3 “wife of hero”, such epithet was used in 6.49.7 for Sarasvati.

01.104.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.102   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॒ यत्स्या नीथाद॑र्शि॒ दस्यो॒रोको॒ नाच्छा॒ सद॑नं जान॒ती गा॑त् ।

अध॑ स्मा नो मघवंचर्कृ॒तादिन्मा नो॑ म॒घेव॑ निष्ष॒पी परा॑ दाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानती गात् ।

अध स्मा नो मघवंचर्कृतादिन्मा नो मघेव निष्षपी परा दाः ॥

Samhita transliteration accented

práti yátsyā́ nī́thā́darśi dásyoróko nā́cchā sádanam jānatī́ gāt ǀ

ádha smā no maghavañcarkṛtā́dínmā́ no maghéva niṣṣapī́ párā dāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

prati yatsyā nīthādarśi dasyoroko nācchā sadanam jānatī gāt ǀ

adha smā no maghavañcarkṛtādinmā no magheva niṣṣapī parā dāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । यत् । स्या । नीथा॑ । अद॑र्शि । दस्योः॑ । ओकः॑ । न । अच्छ॑ । सद॑नम् । जा॒न॒ती । गा॒त् ।

अध॑ । स्म॒ । नः॒ । म॒घ॒ऽव॒न् । च॒र्कृ॒तात् । इत् । मा । नः॒ । म॒घाऽइ॑व । नि॒ष्ष॒पी । परा॑ । दाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । यत् । स्या । नीथा । अदर्शि । दस्योः । ओकः । न । अच्छ । सदनम् । जानती । गात् ।

अध । स्म । नः । मघऽवन् । चर्कृतात् । इत् । मा । नः । मघाऽइव । निष्षपी । परा । दाः ॥

Padapatha transliteration accented

práti ǀ yát ǀ syā́ ǀ nī́thā ǀ ádarśi ǀ dásyoḥ ǀ ókaḥ ǀ ná ǀ áccha ǀ sádanam ǀ jānatī́ ǀ gāt ǀ

ádha ǀ sma ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ carkṛtā́t ǀ ít ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ maghā́-iva ǀ niṣṣapī́ ǀ párā ǀ dāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

prati ǀ yat ǀ syā ǀ nīthā ǀ adarśi ǀ dasyoḥ ǀ okaḥ ǀ na ǀ accha ǀ sadanam ǀ jānatī ǀ gāt ǀ

adha ǀ sma ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ carkṛtāt ǀ it ǀ mā ǀ naḥ ǀ maghā-iva ǀ niṣṣapī ǀ parā ǀ dāḥ ǁ

interlinear translation

When [2] she, that [3] guide [4], has became visible [5], knowing [11] {she} went [12] to [9] the seat [10], as if [8] to the house [7] of Dasyu [6], then [13], verily [14], O Lord of plenty [16], do lead [17] us [15], do not [19] give up [23+24] us [20] like wasting [22] riches [21].

01.104.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.103   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स त्वं न॑ इंद्र॒ सूर्ये॒ सो अ॒प्स्व॑नागा॒स्त्व आ भ॑ज जीवशं॒से ।

मांत॑रां॒ भुज॒मा री॑रिषो नः॒ श्रद्धि॑तं ते मह॒त इं॑द्रि॒याय॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स त्वं न इंद्र सूर्ये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे ।

मांतरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इंद्रियाय ॥

Samhita transliteration accented

sá tvám na indra sū́rye só apsvánāgāstvá ā́ bhaja jīvaśaṃsé ǀ

mā́ntarām bhújamā́ rīriṣo naḥ śráddhitam te mahatá indriyā́ya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa tvam na indra sūrye so apsvanāgāstva ā bhaja jīvaśaṃse ǀ

māntarām bhujamā rīriṣo naḥ śraddhitam te mahata indriyāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । त्वम् । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । सूर्ये॑ । सः । अ॒प्ऽसु । अ॒ना॒गाः॒ऽत्वे । आ । भ॒ज॒ । जी॒व॒ऽशं॒से ।

मा । अन्त॑राम् । भुज॑म् । आ । रि॒रि॒षः॒ । नः॒ । श्रद्धि॑तम् । ते॒ । म॒ह॒ते । इ॒न्द्रि॒याय॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । त्वम् । नः । इन्द्र । सूर्ये । सः । अप्ऽसु । अनागाःऽत्वे । आ । भज । जीवऽशंसे ।

मा । अन्तराम् । भुजम् । आ । रिरिषः । नः । श्रद्धितम् । ते । महते । इन्द्रियाय ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ tvám ǀ naḥ ǀ indra ǀ sū́rye ǀ sáḥ ǀ ap-sú ǀ anāgāḥ-tvé ǀ ā́ ǀ bhaja ǀ jīva-śaṃsé ǀ

mā́ ǀ ántarām ǀ bhújam ǀ ā́ ǀ ririṣaḥ ǀ naḥ ǀ śráddhitam ǀ te ǀ mahaté ǀ indriyā́ya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ tvam ǀ naḥ ǀ indra ǀ sūrye ǀ saḥ ǀ ap-su ǀ anāgāḥ-tve ǀ ā ǀ bhaja ǀ jīva-śaṃse ǀ

mā ǀ antarām ǀ bhujam ǀ ā ǀ ririṣaḥ ǀ naḥ ǀ śraddhitam ǀ te ǀ mahate ǀ indriyāya ǁ

interlinear translation

He [1], thou [2], O Indra [4], to us [3] do give share [10] in the Sun [5], he [6] in Waters [7], in sinless [8], in self-expression of living man [11]; from within [13] do not [12] harm [16] to our [17] joy [14], to faith [18] in thy [19] indrian [21] greatness [20].

01.104.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.104   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधा॑ मन्ये॒ श्रत्ते॑ अस्मा अधायि॒ वृषा॑ चोदस्व मह॒ते धना॑य ।

मा नो॒ अकृ॑ते पुरुहूत॒ योना॒विंद्र॒ क्षुध्य॑द्भ्यो॒ वय॑ आसु॒तिं दाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधा मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृषा चोदस्व महते धनाय ।

मा नो अकृते पुरुहूत योनाविंद्र क्षुध्यद्भ्यो वय आसुतिं दाः ॥

Samhita transliteration accented

ádhā manye śrátte asmā adhāyi vṛ́ṣā codasva mahaté dhánāya ǀ

mā́ no ákṛte puruhūta yónāvíndra kṣúdhyadbhyo váya āsutím dāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

adhā manye śratte asmā adhāyi vṛṣā codasva mahate dhanāya ǀ

mā no akṛte puruhūta yonāvindra kṣudhyadbhyo vaya āsutim dāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । म॒न्ये॒ । श्रत् । ते॒ । अ॒स्मै॒ । अ॒धा॒यि॒ । वृषा॑ । चो॒द॒स्व॒ । म॒ह॒ते । धना॑य ।

मा । नः॒ । अकृ॑ते । पु॒रु॒ऽहू॒त॒ । योनौ॑ । इन्द्र॑ । क्षुध्य॑त्ऽभ्यः । वयः॑ । आ॒ऽसु॒तिम् । दाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । मन्ये । श्रत् । ते । अस्मै । अधायि । वृषा । चोदस्व । महते । धनाय ।

मा । नः । अकृते । पुरुऽहूत । योनौ । इन्द्र । क्षुध्यत्ऽभ्यः । वयः । आऽसुतिम् । दाः ॥

Padapatha transliteration accented

ádha ǀ manye ǀ śrát ǀ te ǀ asmai ǀ adhāyi ǀ vṛ́ṣā ǀ codasva ǀ mahaté ǀ dhánāya ǀ

mā́ ǀ naḥ ǀ ákṛte ǀ puru-hūta ǀ yónau ǀ índra ǀ kṣúdhyat-bhyaḥ ǀ váyaḥ ǀ ā-sutím ǀ dāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

adha ǀ manye ǀ śrat ǀ te ǀ asmai ǀ adhāyi ǀ vṛṣā ǀ codasva ǀ mahate ǀ dhanāya ǀ

mā ǀ naḥ ǀ akṛte ǀ puru-hūta ǀ yonau ǀ indra ǀ kṣudhyat-bhyaḥ ǀ vayaḥ ǀ ā-sutim ǀ dāḥ ǁ

interlinear translation

Then [1] { I } hold in thought [2], the Bull [7] upheld [6] this [5] faith [3] in thee [4], do impel [8] for the great [9] wealth [10]; do not [11] give [20] to us [12] to the hungry ones [17], O called by many [14], O Indra [16], food [18] {and} libation [19] in unprepared [13] womb1 [15].

1 see note to 1.15.4

01.104.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.105   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नो॑ वधीरिंद्र॒ मा परा॑ दा॒ मा नः॑ प्रि॒या भोज॑नानि॒ प्र मो॑षीः ।

आं॒डा मा नो॑ मघवंछक्र॒ निर्भे॒न्मा नः॒ पात्रा॑ भेत्स॒हजा॑नुषाणि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नो वधीरिंद्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः ।

आंडा मा नो मघवंछक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि ॥

Samhita transliteration accented

mā́ no vadhīrindra mā́ párā dā mā́ naḥ priyā́ bhójanāni prá moṣīḥ ǀ

āṇḍā́ mā́ no maghavañchakra nírbhenmā́ naḥ pā́trā bhetsahájānuṣāṇi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

mā no vadhīrindra mā parā dā mā naḥ priyā bhojanāni pra moṣīḥ ǀ

āṇḍā mā no maghavañchakra nirbhenmā naḥ pātrā bhetsahajānuṣāṇi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । व॒धीः॒ । इ॒न्द्र॒ । मा । परा॑ । दाः॒ । मा । नः॒ । प्रि॒या । भोज॑नानि । प्र । मो॒षीः॒ ।

आ॒ण्डा । मा । नः॒ । म॒घ॒ऽव॒न् । श॒क्र॒ । निः । भे॒त् । मा । नः॒ । पात्रा॑ । भे॒त् । स॒हऽजा॑नुषाणि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । वधीः । इन्द्र । मा । परा । दाः । मा । नः । प्रिया । भोजनानि । प्र । मोषीः ।

आण्डा । मा । नः । मघऽवन् । शक्र । निः । भेत् । मा । नः । पात्रा । भेत् । सहऽजानुषाणि ॥

Padapatha transliteration accented

mā́ ǀ naḥ ǀ vadhīḥ ǀ indra ǀ mā́ ǀ párā ǀ dāḥ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ priyā́ ǀ bhójanāni ǀ prá ǀ moṣīḥ ǀ

āṇḍā́ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ śakra ǀ níḥ ǀ bhet ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ pā́trā ǀ bhet ǀ sahá-jānuṣāṇi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ vadhīḥ ǀ indra ǀ mā ǀ parā ǀ dāḥ ǀ mā ǀ naḥ ǀ priyā ǀ bhojanāni ǀ pra ǀ moṣīḥ ǀ

āṇḍā ǀ mā ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ śakra ǀ niḥ ǀ bhet ǀ mā ǀ naḥ ǀ pātrā ǀ bhet ǀ saha-jānuṣāṇi ǁ

interlinear translation

Do not [1] kill [3] us [2], O Indra [4], do not [5] give up [6+7], do not [8] take away [12+13] our [9] dear [10] enjoyments [11]; do not [15] break [19+20] our [16] eggs [14], O Lord of plenty [17], O Puissant [18], do not [21] break [24] our [22] cups [23] with offsprings [25].

01.104.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.106   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वाङेहि॒ सोम॑कामं त्वाहुर॒यं सु॒तस्तस्य॑ पिबा॒ मदा॑य ।

उ॒रु॒व्यचा॑ ज॒ठर॒ आ वृ॑षस्व पि॒तेव॑ नः शृणुहि हू॒यमा॑नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वाङेहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय ।

उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव नः शृणुहि हूयमानः ॥

Samhita transliteration accented

arvā́ṅéhi sómakāmam tvāhurayám sutástásya pibā mádāya ǀ

uruvyácā jaṭhára ā́ vṛṣasva pitéva naḥ śṛṇuhi hūyámānaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

arvāṅehi somakāmam tvāhurayam sutastasya pibā madāya ǀ

uruvyacā jaṭhara ā vṛṣasva piteva naḥ śṛṇuhi hūyamānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वाङ् । आ । इ॒हि॒ । सोम॑ऽकामम् । त्वा॒ । आ॒हुः॒ । अ॒यम् । सु॒तः । तस्य॑ । पि॒ब॒ । मदा॑य ।

उ॒रु॒ऽव्यचाः॑ । ज॒ठरे॑ । आ । वृ॒ष॒स्व॒ । पि॒ताऽइ॑व । नः॒ । शृ॒णु॒हि॒ । हू॒यमा॑नः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाङ् । आ । इहि । सोमऽकामम् । त्वा । आहुः । अयम् । सुतः । तस्य । पिब । मदाय ।

उरुऽव्यचाः । जठरे । आ । वृषस्व । पिताऽइव । नः । शृणुहि । हूयमानः ॥

Padapatha transliteration accented

arvā́ṅ ǀ ā́ ǀ ihi ǀ sóma-kāmam ǀ tvā ǀ āhuḥ ǀ ayám ǀ sutáḥ ǀ tásya ǀ piba ǀ mádāya ǀ

uru-vyácāḥ ǀ jaṭháre ǀ ā́ ǀ vṛṣasva ǀ pitā́-iva ǀ naḥ ǀ śṛṇuhi ǀ hūyámānaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

arvāṅ ǀ ā ǀ ihi ǀ soma-kāmam ǀ tvā ǀ āhuḥ ǀ ayam ǀ sutaḥ ǀ tasya ǀ piba ǀ madāya ǀ

uru-vyacāḥ ǀ jaṭhare ǀ ā ǀ vṛṣasva ǀ pitā-iva ǀ naḥ ǀ śṛṇuhi ǀ hūyamānaḥ ǁ

interlinear translation

Come [2+3] here [1], {they} call [6] thee [5] desiring soma [4], this {is} [7] pressed [8], drink [10] him [9] for intoxication [11]; occupying wide space [12], pour [14+15] into belly [13], do hear [18] us [17] like a father [16], thou, to whom {they} offer oblation [19].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 1918–201

1.104.1. A house has been made, O Indra, for thy session; come to thy place like a neighing war-horse. Loosing thy galloping steeds rest the horses who bear thee night and day in thy going abroad.

1.104.2. These are the human beings that have hymned the name of Indra for their increase. Now and straightway let him put them on the paths. The gods are breaking down the passion of the Destroyer and they have brought us armour of light for our happy journey to felicity.

1.104.3. He who has the vision of the knowledge of himself is sweeping down, is sweeping down from the tops the foam on the water. The two women beloved of Kuyava bathe in the sweet curd of the waves; let them lie slain in the rapids of the Shipha.

1.104.4. The navel has been set of the higher being and the Hero moves on and shines there with his ancient powers. Anjasi and Kulishi and Virapatni are hastening with all their waters and bring him the milk of their streams.

1.104.5. Now that the guide is seen, now that she goes in knowledge towards the house that was as if the home of the Destroyer, deliver us from the sin that was done, O King of Riches, and betray us not into his hands as one ignorant gives his wealth into the hands of the wasters.

1.104.6. But give us, O Indra, our portion in the Sun and the Waters and in sinlessness and in the self-expression of living man and maim not our inner joy; for we had faith in thee and hoped for a greatness of thy proper force.

1.104.7. Now my thought is fixed on Indra and I have set my faith in him. Be the Strong One to me and urge me to the winning of a great riches. Indra to whom the many call, give us not our food and Soma-drink, though we hunger, with thy house still unmade.

1.104.8. O Indra, King of Riches, slay us not, betray us not to other hands. Rob us not of our dear enjoyings; shatter not the bowls, break not the vessels of the wine that were born with our birth.

1.104.9. They have said that thou comest down to man because thou desirest his nectar-wine, and here it is pressed ready. Drink of it till thou art drunk with its rapture, lie in thy vast discovered widths and rain its sweetness into thy belly. Like a father hear us when we call to thee.

2. April 19162

1.104.5. When this guide became visible, she went, knowing, towards the seat that is as if the home of the Dasyu

[Notes]

1.104.5. These are the two essential characteristics of Sarama; the knowledge comes to her beforehand, before vision, springs up instinctively at the least indication and with that knowledge she guides the rest of the faculties and divine powers that seek. And she leads to that seat, sadanam, the home of the Destroyers, which is at the other pole of existence to the seat of the Truth, sadanam ṛtasya, in the cave or secret place of darkness, guhāyām, just as the home of the gods is in the cave or secrecy of light. In other words, she is a power descended from the superconscient Truth which leads us to the light that is hidden in ourselves, in the subconscient. All these characteristics apply exactly to the intuition.

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 234-251. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 3, No2 (1979, December), pp. 147-149.

Back

2 The Secret of the Veda. XX. The Hound of Heaven // CWSA.– Vol. 15.– The Secret of the Veda.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1998, pp. 211-222. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.2, No 9 – April 1916, pp. 551-563.

Back

in Russian