SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 104

 

1. Info

To:    indra
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: svarāṭpaṅkti (2, 4, 5); triṣṭup (3, 7); nicṛttriṣṭup (8, 9); paṅktiḥ (1); bhurikpaṅkti (6)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.104.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.098   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

योनि॑ष्ट इंद्र नि॒षदे॑ अकारि॒ तमा नि षी॑द स्वा॒नो नार्वा॑ ।

वि॒मुच्या॒ वयो॑ऽव॒सायाश्वां॑दो॒षा वस्तो॒र्वही॑यसः प्रपि॒त्वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

योनिष्ट इंद्र निषदे अकारि तमा नि षीद स्वानो नार्वा ।

विमुच्या वयोऽवसायाश्वांदोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे ॥

Samhita Transcription Accented

yóniṣṭa indra niṣáde akāri támā́ ní ṣīda svānó nā́rvā ǀ

vimúcyā váyo’vasā́yā́śvāndoṣā́ vástorváhīyasaḥ prapitvé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yoniṣṭa indra niṣade akāri tamā ni ṣīda svāno nārvā ǀ

vimucyā vayo’vasāyāśvāndoṣā vastorvahīyasaḥ prapitve ǁ

Padapatha Devanagari Accented

योनिः॑ । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । नि॒ऽसदे॑ । अ॒का॒रि॒ । तम् । आ । नि । सी॒द॒ । स्वा॒नः । न । अर्वा॑ ।

वि॒ऽमुच्य॑ । वयः॑ । अ॒व॒ऽसाय॑ । अश्वा॑न् । दो॒षा । वस्तोः॑ । वही॑यसः । प्र॒ऽपि॒त्वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

योनिः । ते । इन्द्र । निऽसदे । अकारि । तम् । आ । नि । सीद । स्वानः । न । अर्वा ।

विऽमुच्य । वयः । अवऽसाय । अश्वान् । दोषा । वस्तोः । वहीयसः । प्रऽपित्वे ॥

Padapatha Transcription Accented

yóniḥ ǀ te ǀ indra ǀ ni-sáde ǀ akāri ǀ tám ǀ ā́ ǀ ní ǀ sīda ǀ svānáḥ ǀ ná ǀ árvā ǀ

vi-múcya ǀ váyaḥ ǀ ava-sā́ya ǀ áśvān ǀ doṣā́ ǀ vástoḥ ǀ váhīyasaḥ ǀ pra-pitvé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yoniḥ ǀ te ǀ indra ǀ ni-sade ǀ akāri ǀ tam ǀ ā ǀ ni ǀ sīda ǀ svānaḥ ǀ na ǀ arvā ǀ

vi-mucya ǀ vayaḥ ǀ ava-sāya ǀ aśvān ǀ doṣā ǀ vastoḥ ǀ vahīyasaḥ ǀ pra-pitve ǁ

01.104.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.099   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ओ त्ये नर॒ इंद्र॑मू॒तये॑ गु॒र्नू चि॒त्तान्त्स॒द्यो अध्व॑नो जगम्यात् ।

दे॒वासो॑ म॒न्युं दास॑स्य श्चम्नं॒ते न॒ आ व॑क्षन्त्सुवि॒ताय॒ वर्णं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ओ त्ये नर इंद्रमूतये गुर्नू चित्तान्त्सद्यो अध्वनो जगम्यात् ।

देवासो मन्युं दासस्य श्चम्नंते न आ वक्षन्त्सुविताय वर्णं ॥

Samhita Transcription Accented

ó tyé nára índramūtáye gurnū́ cittā́ntsadyó ádhvano jagamyāt ǀ

devā́so manyúm dā́sasya ścamnanté na ā́ vakṣantsuvitā́ya várṇam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

o tye nara indramūtaye gurnū cittāntsadyo adhvano jagamyāt ǀ

devāso manyum dāsasya ścamnante na ā vakṣantsuvitāya varṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ओ इति॑ । त्ये । नरः॑ । इन्द्र॑म् । ऊ॒तये॑ । गुः॒ । नु । चि॒त् । तान् । स॒द्यः । अध्व॑नः । ज॒ग॒म्या॒त् ।

दे॒वासः॑ । म॒न्युम् । दास॑स्य । श्च॒म्न॒न् । ते । नः॒ । आ । व॒क्ष॒न् । सु॒वि॒ताय॑ । वर्ण॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ओ इति । त्ये । नरः । इन्द्रम् । ऊतये । गुः । नु । चित् । तान् । सद्यः । अध्वनः । जगम्यात् ।

देवासः । मन्युम् । दासस्य । श्चम्नन् । ते । नः । आ । वक्षन् । सुविताय । वर्णम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ó íti ǀ tyé ǀ náraḥ ǀ índram ǀ ūtáye ǀ guḥ ǀ nú ǀ cit ǀ tā́n ǀ sadyáḥ ǀ ádhvanaḥ ǀ jagamyāt ǀ

devā́saḥ ǀ manyúm ǀ dā́sasya ǀ ścamnan ǀ té ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ vakṣan ǀ suvitā́ya ǀ várṇam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

o iti ǀ tye ǀ naraḥ ǀ indram ǀ ūtaye ǀ guḥ ǀ nu ǀ cit ǀ tān ǀ sadyaḥ ǀ adhvanaḥ ǀ jagamyāt ǀ

devāsaḥ ǀ manyum ǀ dāsasya ǀ ścamnan ǀ te ǀ naḥ ǀ ā ǀ vakṣan ǀ suvitāya ǀ varṇam ǁ

01.104.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.100   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव॒ त्मना॑ भरते॒ केत॑वेदा॒ अव॒ त्मना॑ भरते॒ फेन॑मु॒दन् ।

क्षी॒रेण॑ स्नातः॒ कुय॑वस्य॒ योषे॑ ह॒ते ते स्या॑तां प्रव॒णे शिफा॑याः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव त्मना भरते केतवेदा अव त्मना भरते फेनमुदन् ।

क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ॥

Samhita Transcription Accented

áva tmánā bharate kétavedā áva tmánā bharate phénamudán ǀ

kṣīréṇa snātaḥ kúyavasya yóṣe haté té syātām pravaṇé śíphāyāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ava tmanā bharate ketavedā ava tmanā bharate phenamudan ǀ

kṣīreṇa snātaḥ kuyavasya yoṣe hate te syātām pravaṇe śiphāyāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ । त्मना॑ । भ॒र॒ते॒ । केत॑ऽवेदाः । अव॑ । त्मना॑ । भ॒र॒ते॒ । फेन॑म् । उ॒दन् ।

क्षी॒रेण॑ । स्ना॒तः॒ । कुय॑वस्य । योषे॒ इति॑ । ह॒ते इति॑ । ते इति॑ । स्या॒ता॒म् । प्र॒व॒णे । शिफा॑याः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव । त्मना । भरते । केतऽवेदाः । अव । त्मना । भरते । फेनम् । उदन् ।

क्षीरेण । स्नातः । कुयवस्य । योषे इति । हते इति । ते इति । स्याताम् । प्रवणे । शिफायाः ॥

Padapatha Transcription Accented

áva ǀ tmánā ǀ bharate ǀ kéta-vedāḥ ǀ áva ǀ tmánā ǀ bharate ǀ phénam ǀ udán ǀ

kṣīréṇa ǀ snātaḥ ǀ kúyavasya ǀ yóṣe íti ǀ haté íti ǀ té íti ǀ syātām ǀ pravaṇé ǀ śíphāyāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ava ǀ tmanā ǀ bharate ǀ keta-vedāḥ ǀ ava ǀ tmanā ǀ bharate ǀ phenam ǀ udan ǀ

kṣīreṇa ǀ snātaḥ ǀ kuyavasya ǀ yoṣe iti ǀ hate iti ǀ te iti ǀ syātām ǀ pravaṇe ǀ śiphāyāḥ ǁ

01.104.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.101   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒योप॒ नाभि॒रुप॑रस्या॒योः प्र पूर्वा॑भिस्तिरते॒ राष्टि॒ शूरः॑ ।

अं॒ज॒सी कु॑लि॒शी वी॒रप॑त्नी॒ पयो॑ हिन्वा॒ना उ॒दभि॑र्भरंते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्टि शूरः ।

अंजसी कुलिशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिर्भरंते ॥

Samhita Transcription Accented

yuyópa nā́bhirúparasyāyóḥ prá pū́rvābhistirate rā́ṣṭi śū́raḥ ǀ

añjasī́ kuliśī́ vīrápatnī páyo hinvānā́ udábhirbharante ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuyopa nābhiruparasyāyoḥ pra pūrvābhistirate rāṣṭi śūraḥ ǀ

añjasī kuliśī vīrapatnī payo hinvānā udabhirbharante ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒योप॑ । नाभिः॑ । उप॑रस्य । आ॒योः । प्र । पूर्वा॑भिः । ति॒र॒ते॒ । राष्टि॑ । शूरः॑ ।

अ॒ञ्ज॒सी । कु॒लि॒शी । वी॒रऽप॑त्नी । पयः॑ । हि॒न्वा॒नाः । उ॒दऽभिः॑ । भ॒र॒न्ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युयोप । नाभिः । उपरस्य । आयोः । प्र । पूर्वाभिः । तिरते । राष्टि । शूरः ।

अञ्जसी । कुलिशी । वीरऽपत्नी । पयः । हिन्वानाः । उदऽभिः । भरन्ते ॥

Padapatha Transcription Accented

yuyópa ǀ nā́bhiḥ ǀ úparasya ǀ āyóḥ ǀ prá ǀ pū́rvābhiḥ ǀ tirate ǀ rā́ṣṭi ǀ śū́raḥ ǀ

añjasī́ ǀ kuliśī́ ǀ vīrá-patnī ǀ páyaḥ ǀ hinvānā́ḥ ǀ udá-bhiḥ ǀ bharante ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuyopa ǀ nābhiḥ ǀ uparasya ǀ āyoḥ ǀ pra ǀ pūrvābhiḥ ǀ tirate ǀ rāṣṭi ǀ śūraḥ ǀ

añjasī ǀ kuliśī ǀ vīra-patnī ǀ payaḥ ǀ hinvānāḥ ǀ uda-bhiḥ ǀ bharante ǁ

01.104.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.102   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॒ यत्स्या नीथाद॑र्शि॒ दस्यो॒रोको॒ नाच्छा॒ सद॑नं जान॒ती गा॑त् ।

अध॑ स्मा नो मघवंचर्कृ॒तादिन्मा नो॑ म॒घेव॑ निष्ष॒पी परा॑ दाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानती गात् ।

अध स्मा नो मघवंचर्कृतादिन्मा नो मघेव निष्षपी परा दाः ॥

Samhita Transcription Accented

práti yátsyā́ nī́thā́darśi dásyoróko nā́cchā sádanam jānatī́ gāt ǀ

ádha smā no maghavañcarkṛtā́dínmā́ no maghéva niṣṣapī́ párā dāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prati yatsyā nīthādarśi dasyoroko nācchā sadanam jānatī gāt ǀ

adha smā no maghavañcarkṛtādinmā no magheva niṣṣapī parā dāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । यत् । स्या । नीथा॑ । अद॑र्शि । दस्योः॑ । ओकः॑ । न । अच्छ॑ । सद॑नम् । जा॒न॒ती । गा॒त् ।

अध॑ । स्म॒ । नः॒ । म॒घ॒ऽव॒न् । च॒र्कृ॒तात् । इत् । मा । नः॒ । म॒घाऽइ॑व । नि॒ष्ष॒पी । परा॑ । दाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । यत् । स्या । नीथा । अदर्शि । दस्योः । ओकः । न । अच्छ । सदनम् । जानती । गात् ।

अध । स्म । नः । मघऽवन् । चर्कृतात् । इत् । मा । नः । मघाऽइव । निष्षपी । परा । दाः ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ yát ǀ syā́ ǀ nī́thā ǀ ádarśi ǀ dásyoḥ ǀ ókaḥ ǀ ná ǀ áccha ǀ sádanam ǀ jānatī́ ǀ gāt ǀ

ádha ǀ sma ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ carkṛtā́t ǀ ít ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ maghā́-iva ǀ niṣṣapī́ ǀ párā ǀ dāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ yat ǀ syā ǀ nīthā ǀ adarśi ǀ dasyoḥ ǀ okaḥ ǀ na ǀ accha ǀ sadanam ǀ jānatī ǀ gāt ǀ

adha ǀ sma ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ carkṛtāt ǀ it ǀ mā ǀ naḥ ǀ maghā-iva ǀ niṣṣapī ǀ parā ǀ dāḥ ǁ

01.104.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.103   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स त्वं न॑ इंद्र॒ सूर्ये॒ सो अ॒प्स्व॑नागा॒स्त्व आ भ॑ज जीवशं॒से ।

मांत॑रां॒ भुज॒मा री॑रिषो नः॒ श्रद्धि॑तं ते मह॒त इं॑द्रि॒याय॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स त्वं न इंद्र सूर्ये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे ।

मांतरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इंद्रियाय ॥

Samhita Transcription Accented

sá tvám na indra sū́rye só apsvánāgāstvá ā́ bhaja jīvaśaṃsé ǀ

mā́ntarām bhújamā́ rīriṣo naḥ śráddhitam te mahatá indriyā́ya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa tvam na indra sūrye so apsvanāgāstva ā bhaja jīvaśaṃse ǀ

māntarām bhujamā rīriṣo naḥ śraddhitam te mahata indriyāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । त्वम् । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । सूर्ये॑ । सः । अ॒प्ऽसु । अ॒ना॒गाः॒ऽत्वे । आ । भ॒ज॒ । जी॒व॒ऽशं॒से ।

मा । अन्त॑राम् । भुज॑म् । आ । रि॒रि॒षः॒ । नः॒ । श्रद्धि॑तम् । ते॒ । म॒ह॒ते । इ॒न्द्रि॒याय॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । त्वम् । नः । इन्द्र । सूर्ये । सः । अप्ऽसु । अनागाःऽत्वे । आ । भज । जीवऽशंसे ।

मा । अन्तराम् । भुजम् । आ । रिरिषः । नः । श्रद्धितम् । ते । महते । इन्द्रियाय ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ tvám ǀ naḥ ǀ indra ǀ sū́rye ǀ sáḥ ǀ ap-sú ǀ anāgāḥ-tvé ǀ ā́ ǀ bhaja ǀ jīva-śaṃsé ǀ

mā́ ǀ ántarām ǀ bhújam ǀ ā́ ǀ ririṣaḥ ǀ naḥ ǀ śráddhitam ǀ te ǀ mahaté ǀ indriyā́ya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ tvam ǀ naḥ ǀ indra ǀ sūrye ǀ saḥ ǀ ap-su ǀ anāgāḥ-tve ǀ ā ǀ bhaja ǀ jīva-śaṃse ǀ

mā ǀ antarām ǀ bhujam ǀ ā ǀ ririṣaḥ ǀ naḥ ǀ śraddhitam ǀ te ǀ mahate ǀ indriyāya ǁ

01.104.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.104   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधा॑ मन्ये॒ श्रत्ते॑ अस्मा अधायि॒ वृषा॑ चोदस्व मह॒ते धना॑य ।

मा नो॒ अकृ॑ते पुरुहूत॒ योना॒विंद्र॒ क्षुध्य॑द्भ्यो॒ वय॑ आसु॒तिं दाः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधा मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृषा चोदस्व महते धनाय ।

मा नो अकृते पुरुहूत योनाविंद्र क्षुध्यद्भ्यो वय आसुतिं दाः ॥

Samhita Transcription Accented

ádhā manye śrátte asmā adhāyi vṛ́ṣā codasva mahaté dhánāya ǀ

mā́ no ákṛte puruhūta yónāvíndra kṣúdhyadbhyo váya āsutím dāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adhā manye śratte asmā adhāyi vṛṣā codasva mahate dhanāya ǀ

mā no akṛte puruhūta yonāvindra kṣudhyadbhyo vaya āsutim dāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । म॒न्ये॒ । श्रत् । ते॒ । अ॒स्मै॒ । अ॒धा॒यि॒ । वृषा॑ । चो॒द॒स्व॒ । म॒ह॒ते । धना॑य ।

मा । नः॒ । अकृ॑ते । पु॒रु॒ऽहू॒त॒ । योनौ॑ । इन्द्र॑ । क्षुध्य॑त्ऽभ्यः । वयः॑ । आ॒ऽसु॒तिम् । दाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । मन्ये । श्रत् । ते । अस्मै । अधायि । वृषा । चोदस्व । महते । धनाय ।

मा । नः । अकृते । पुरुऽहूत । योनौ । इन्द्र । क्षुध्यत्ऽभ्यः । वयः । आऽसुतिम् । दाः ॥

Padapatha Transcription Accented

ádha ǀ manye ǀ śrát ǀ te ǀ asmai ǀ adhāyi ǀ vṛ́ṣā ǀ codasva ǀ mahaté ǀ dhánāya ǀ

mā́ ǀ naḥ ǀ ákṛte ǀ puru-hūta ǀ yónau ǀ índra ǀ kṣúdhyat-bhyaḥ ǀ váyaḥ ǀ ā-sutím ǀ dāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adha ǀ manye ǀ śrat ǀ te ǀ asmai ǀ adhāyi ǀ vṛṣā ǀ codasva ǀ mahate ǀ dhanāya ǀ

mā ǀ naḥ ǀ akṛte ǀ puru-hūta ǀ yonau ǀ indra ǀ kṣudhyat-bhyaḥ ǀ vayaḥ ǀ ā-sutim ǀ dāḥ ǁ

01.104.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.105   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नो॑ वधीरिंद्र॒ मा परा॑ दा॒ मा नः॑ प्रि॒या भोज॑नानि॒ प्र मो॑षीः ।

आं॒डा मा नो॑ मघवंछक्र॒ निर्भे॒न्मा नः॒ पात्रा॑ भेत्स॒हजा॑नुषाणि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नो वधीरिंद्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः ।

आंडा मा नो मघवंछक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ no vadhīrindra mā́ párā dā mā́ naḥ priyā́ bhójanāni prá moṣīḥ ǀ

āṇḍā́ mā́ no maghavañchakra nírbhenmā́ naḥ pā́trā bhetsahájānuṣāṇi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā no vadhīrindra mā parā dā mā naḥ priyā bhojanāni pra moṣīḥ ǀ

āṇḍā mā no maghavañchakra nirbhenmā naḥ pātrā bhetsahajānuṣāṇi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । व॒धीः॒ । इ॒न्द्र॒ । मा । परा॑ । दाः॒ । मा । नः॒ । प्रि॒या । भोज॑नानि । प्र । मो॒षीः॒ ।

आ॒ण्डा । मा । नः॒ । म॒घ॒ऽव॒न् । श॒क्र॒ । निः । भे॒त् । मा । नः॒ । पात्रा॑ । भे॒त् । स॒हऽजा॑नुषाणि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । वधीः । इन्द्र । मा । परा । दाः । मा । नः । प्रिया । भोजनानि । प्र । मोषीः ।

आण्डा । मा । नः । मघऽवन् । शक्र । निः । भेत् । मा । नः । पात्रा । भेत् । सहऽजानुषाणि ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ naḥ ǀ vadhīḥ ǀ indra ǀ mā́ ǀ párā ǀ dāḥ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ priyā́ ǀ bhójanāni ǀ prá ǀ moṣīḥ ǀ

āṇḍā́ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ śakra ǀ níḥ ǀ bhet ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ pā́trā ǀ bhet ǀ sahá-jānuṣāṇi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ vadhīḥ ǀ indra ǀ mā ǀ parā ǀ dāḥ ǀ mā ǀ naḥ ǀ priyā ǀ bhojanāni ǀ pra ǀ moṣīḥ ǀ

āṇḍā ǀ mā ǀ naḥ ǀ magha-van ǀ śakra ǀ niḥ ǀ bhet ǀ mā ǀ naḥ ǀ pātrā ǀ bhet ǀ saha-jānuṣāṇi ǁ

01.104.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.106   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वाङेहि॒ सोम॑कामं त्वाहुर॒यं सु॒तस्तस्य॑ पिबा॒ मदा॑य ।

उ॒रु॒व्यचा॑ ज॒ठर॒ आ वृ॑षस्व पि॒तेव॑ नः शृणुहि हू॒यमा॑नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वाङेहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय ।

उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव नः शृणुहि हूयमानः ॥

Samhita Transcription Accented

arvā́ṅéhi sómakāmam tvāhurayám sutástásya pibā mádāya ǀ

uruvyácā jaṭhára ā́ vṛṣasva pitéva naḥ śṛṇuhi hūyámānaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arvāṅehi somakāmam tvāhurayam sutastasya pibā madāya ǀ

uruvyacā jaṭhara ā vṛṣasva piteva naḥ śṛṇuhi hūyamānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वाङ् । आ । इ॒हि॒ । सोम॑ऽकामम् । त्वा॒ । आ॒हुः॒ । अ॒यम् । सु॒तः । तस्य॑ । पि॒ब॒ । मदा॑य ।

उ॒रु॒ऽव्यचाः॑ । ज॒ठरे॑ । आ । वृ॒ष॒स्व॒ । पि॒ताऽइ॑व । नः॒ । शृ॒णु॒हि॒ । हू॒यमा॑नः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाङ् । आ । इहि । सोमऽकामम् । त्वा । आहुः । अयम् । सुतः । तस्य । पिब । मदाय ।

उरुऽव्यचाः । जठरे । आ । वृषस्व । पिताऽइव । नः । शृणुहि । हूयमानः ॥

Padapatha Transcription Accented

arvā́ṅ ǀ ā́ ǀ ihi ǀ sóma-kāmam ǀ tvā ǀ āhuḥ ǀ ayám ǀ sutáḥ ǀ tásya ǀ piba ǀ mádāya ǀ

uru-vyácāḥ ǀ jaṭháre ǀ ā́ ǀ vṛṣasva ǀ pitā́-iva ǀ naḥ ǀ śṛṇuhi ǀ hūyámānaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arvāṅ ǀ ā ǀ ihi ǀ soma-kāmam ǀ tvā ǀ āhuḥ ǀ ayam ǀ sutaḥ ǀ tasya ǀ piba ǀ madāya ǀ

uru-vyacāḥ ǀ jaṭhare ǀ ā ǀ vṛṣasva ǀ pitā-iva ǀ naḥ ǀ śṛṇuhi ǀ hūyamānaḥ ǁ