SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 105

 

1. Info

To:    1-14, 16-19: viśvedevās;
15: varuṇa, viśvedevās
From:   kutsa āṅgirasa or trita āptya
Metres:   1st set of styles: virāṭpaṅkti (3, 4, 6, 9, 15, 18); nicṛtpaṅkti (1, 2, 12, 16, 17); svarāṭpaṅkti (8, 10); paṅktiḥ (11, 14); nicṛdbṛhatī (5); bhurigbṛhatī (7); mahābṛhatī (13); nicṛttriṣṭup (19)

2nd set of styles: paṅkti (1-7, 9-18); mahābṛhatī of the yavamadhyā type (8); triṣṭubh (19)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.105.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.107   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चं॒द्रमा॑ अ॒प्स्वं१॒॑तरा सु॑प॒र्णो धा॑वते दि॒वि ।

न वो॑ हिरण्यनेमयः प॒दं विं॑दंति विद्युतो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चंद्रमा अप्स्वंतरा सुपर्णो धावते दिवि ।

न वो हिरण्यनेमयः पदं विंदंति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

candrámā apsvántárā́ suparṇó dhāvate diví ǀ

ná vo hiraṇyanemayaḥ padám vindanti vidyuto vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

candramā apsvantarā suparṇo dhāvate divi ǀ

na vo hiraṇyanemayaḥ padam vindanti vidyuto vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

च॒न्द्रमाः॑ । अ॒प्ऽसु । अ॒न्तः । आ । सु॒ऽप॒र्णः । धा॒व॒ते॒ । दि॒वि ।

न । वः॒ । हि॒र॒ण्य॒ऽने॒म॒यः॒ । प॒दम् । वि॒न्द॒न्ति॒ । वि॒ऽद्यु॒तः॒ । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चन्द्रमाः । अप्ऽसु । अन्तः । आ । सुऽपर्णः । धावते । दिवि ।

न । वः । हिरण्यऽनेमयः । पदम् । विन्दन्ति । विऽद्युतः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

candrámāḥ ǀ ap-sú ǀ antáḥ ǀ ā́ ǀ su-parṇáḥ ǀ dhāvate ǀ diví ǀ

ná ǀ vaḥ ǀ hiraṇya-nemayaḥ ǀ padám ǀ vindanti ǀ vi-dyutaḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

candramāḥ ǀ ap-su ǀ antaḥ ǀ ā ǀ su-parṇaḥ ǀ dhāvate ǀ divi ǀ

na ǀ vaḥ ǀ hiraṇya-nemayaḥ ǀ padam ǀ vindanti ǀ vi-dyutaḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.108   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अर्थ॒मिद्वा उ॑ अ॒र्थिन॒ आ जा॒या यु॑वते॒ पतिं॑ ।

तुं॒जाते॒ वृष्ण्यं॒ पयः॑ परि॒दाय॒ रसं॑ दुहे वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्थमिद्वा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिं ।

तुंजाते वृष्ण्यं पयः परिदाय रसं दुहे वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

árthamídvā́ u arthína ā́ jāyā́ yuvate pátim ǀ

tuñjā́te vṛ́ṣṇyam páyaḥ paridā́ya rásam duhe vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arthamidvā u arthina ā jāyā yuvate patim ǀ

tuñjāte vṛṣṇyam payaḥ paridāya rasam duhe vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अर्थ॑म् । इत् । वै । ऊं॒ इति॑ । अ॒र्थिनः॑ । आ । जा॒या । यु॒व॒ते॒ । पति॑म् ।

तु॒ञ्जाते॒ इति॑ । वृष्ण्य॑म् । पयः॑ । प॒रि॒ऽदाय॑ । रस॑म् । दु॒हे॒ । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्थम् । इत् । वै । ऊं इति । अर्थिनः । आ । जाया । युवते । पतिम् ।

तुञ्जाते इति । वृष्ण्यम् । पयः । परिऽदाय । रसम् । दुहे । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

ártham ǀ ít ǀ vái ǀ ūṃ íti ǀ arthínaḥ ǀ ā́ ǀ jāyā́ ǀ yuvate ǀ pátim ǀ

tuñjā́te íti ǀ vṛ́ṣṇyam ǀ páyaḥ ǀ pari-dā́ya ǀ rásam ǀ duhe ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

artham ǀ it ǀ vai ǀ ūṃ iti ǀ arthinaḥ ǀ ā ǀ jāyā ǀ yuvate ǀ patim ǀ

tuñjāte iti ǀ vṛṣṇyam ǀ payaḥ ǀ pari-dāya ǀ rasam ǀ duhe ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मो षु दे॑वा अ॒दः स्व१॒॑रव॑ पादि दि॒वस्परि॑ ।

मा सो॒म्यस्य॑ शं॒भुवः॒ शूने॑ भूम॒ कदा॑ च॒न वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मो षु देवा अदः स्वरव पादि दिवस्परि ।

मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम कदा चन वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

mó ṣú devā adáḥ sváráva pādi diváspári ǀ

mā́ somyásya śambhúvaḥ śū́ne bhūma kádā caná vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mo ṣu devā adaḥ svarava pādi divaspari ǀ

mā somyasya śambhuvaḥ śūne bhūma kadā cana vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मो इति॑ । सु । दे॒वाः॒ । अ॒दः । स्वः॑ । अव॑ । पा॒दि॒ । दि॒वः । परि॑ ।

मा । सो॒म्यस्य॑ । श॒म्ऽभुवः॑ । शूने॑ । भू॒म॒ । कदा॑ । च॒न । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मो इति । सु । देवाः । अदः । स्वः । अव । पादि । दिवः । परि ।

मा । सोम्यस्य । शम्ऽभुवः । शूने । भूम । कदा । चन । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

mó íti ǀ sú ǀ devāḥ ǀ adáḥ ǀ sváḥ ǀ áva ǀ pādi ǀ diváḥ ǀ pári ǀ

mā́ ǀ somyásya ǀ śam-bhúvaḥ ǀ śū́ne ǀ bhūma ǀ kádā ǀ caná ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mo iti ǀ su ǀ devāḥ ǀ adaḥ ǀ svaḥ ǀ ava ǀ pādi ǀ divaḥ ǀ pari ǀ

mā ǀ somyasya ǀ śam-bhuvaḥ ǀ śūne ǀ bhūma ǀ kadā ǀ cana ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒ज्ञं पृ॑च्छाम्यव॒मं स तद्दू॒तो वि वो॑चति ।

क्व॑ ऋ॒तं पू॒र्व्यं ग॒तं कस्तद्बि॑भर्ति॒ नूत॑नो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यज्ञं पृच्छाम्यवमं स तद्दूतो वि वोचति ।

क्व ऋतं पूर्व्यं गतं कस्तद्बिभर्ति नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

yajñám pṛcchāmyavamám sá táddūtó ví vocati ǀ

kvá ṛtám pūrvyám gatám kástádbibharti nū́tano vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yajñam pṛcchāmyavamam sa taddūto vi vocati ǀ

kva ṛtam pūrvyam gatam kastadbibharti nūtano vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒ज्ञम् । पृ॒च्छा॒मि॒ । अ॒व॒मम् । सः । तत् । दू॒तः । वि । वो॒च॒ति॒ ।

क्व॑ । ऋ॒तम् । पू॒र्व्यम् । ग॒तम् । कः । तत् । बि॒भ॒र्ति॒ । नूत॑नः । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यज्ञम् । पृच्छामि । अवमम् । सः । तत् । दूतः । वि । वोचति ।

क्व । ऋतम् । पूर्व्यम् । गतम् । कः । तत् । बिभर्ति । नूतनः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

yajñám ǀ pṛcchāmi ǀ avamám ǀ sáḥ ǀ tát ǀ dūtáḥ ǀ ví ǀ vocati ǀ

kvá ǀ ṛtám ǀ pūrvyám ǀ gatám ǀ káḥ ǀ tát ǀ bibharti ǀ nū́tanaḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yajñam ǀ pṛcchāmi ǀ avamam ǀ saḥ ǀ tat ǀ dūtaḥ ǀ vi ǀ vocati ǀ

kva ǀ ṛtam ǀ pūrvyam ǀ gatam ǀ kaḥ ǀ tat ǀ bibharti ǀ nūtanaḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.111   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒मी ये दे॑वाः॒ स्थन॑ त्रि॒ष्वा रो॑च॒ने दि॒वः ।

कद्व॑ ऋ॒तं कदनृ॑तं॒ क्व॑ प्र॒त्ना व॒ आहु॑तिर्वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अमी ये देवाः स्थन त्रिष्वा रोचने दिवः ।

कद्व ऋतं कदनृतं क्व प्रत्ना व आहुतिर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

amī́ yé devāḥ sthána triṣvā́ rocané diváḥ ǀ

kádva ṛtám kádánṛtam kvá pratnā́ va ā́hutirvittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

amī ye devāḥ sthana triṣvā rocane divaḥ ǀ

kadva ṛtam kadanṛtam kva pratnā va āhutirvittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒मी इति॑ । ये । दे॒वाः॒ । स्थन॑ । त्रि॒षु । आ । रो॒च॒ने । दि॒वः ।

कत् । वः॒ । ऋ॒तम् । कत् । अनृ॑तम् । क्व॑ । प्र॒त्ना । वः॒ । आऽहु॑तिः । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अमी इति । ये । देवाः । स्थन । त्रिषु । आ । रोचने । दिवः ।

कत् । वः । ऋतम् । कत् । अनृतम् । क्व । प्रत्ना । वः । आऽहुतिः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

amī́ íti ǀ yé ǀ devāḥ ǀ sthána ǀ triṣú ǀ ā́ ǀ rocané ǀ diváḥ ǀ

kát ǀ vaḥ ǀ ṛtám ǀ kát ǀ ánṛtam ǀ kvá ǀ pratnā́ ǀ vaḥ ǀ ā́-hutiḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

amī iti ǀ ye ǀ devāḥ ǀ sthana ǀ triṣu ǀ ā ǀ rocane ǀ divaḥ ǀ

kat ǀ vaḥ ǀ ṛtam ǀ kat ǀ anṛtam ǀ kva ǀ pratnā ǀ vaḥ ǀ ā-hutiḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कद्व॑ ऋ॒तस्य॑ धर्ण॒सि कद्वरु॑णस्य॒ चक्ष॑णं ।

कद॑र्य॒म्णो म॒हस्प॒थाति॑ क्रामेम दू॒ढ्यो॑ वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कद्व ऋतस्य धर्णसि कद्वरुणस्य चक्षणं ।

कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूढ्यो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

kádva ṛtásya dharṇasí kádváruṇasya cákṣaṇam ǀ

kádaryamṇó maháspathā́ti krāmema dūḍhyó vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kadva ṛtasya dharṇasi kadvaruṇasya cakṣaṇam ǀ

kadaryamṇo mahaspathāti krāmema dūḍhyo vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कत् । वः॒ । ऋ॒तस्य॑ । ध॒र्ण॒सि । कत् । वरु॑णस्य । चक्ष॑णम् ।

कत् । अ॒र्य॒म्णः । म॒हः । प॒था । अति॑ । क्रा॒मे॒म॒ । दुः॒ऽध्यः॑ । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कत् । वः । ऋतस्य । धर्णसि । कत् । वरुणस्य । चक्षणम् ।

कत् । अर्यम्णः । महः । पथा । अति । क्रामेम । दुःऽध्यः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

kát ǀ vaḥ ǀ ṛtásya ǀ dharṇasí ǀ kát ǀ váruṇasya ǀ cákṣaṇam ǀ

kát ǀ aryamṇáḥ ǀ maháḥ ǀ pathā́ ǀ áti ǀ krāmema ǀ duḥ-dhyáḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kat ǀ vaḥ ǀ ṛtasya ǀ dharṇasi ǀ kat ǀ varuṇasya ǀ cakṣaṇam ǀ

kat ǀ aryamṇaḥ ǀ mahaḥ ǀ pathā ǀ ati ǀ krāmema ǀ duḥ-dhyaḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒हं सो अ॑स्मि॒ यः पु॒रा सु॒ते वदा॑मि॒ कानि॑ चित् ।

तं मा॑ व्यंत्या॒ध्यो॒३॒॑ वृको॒ न तृ॒ष्णजं॑ मृ॒गं वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित् ।

तं मा व्यंत्याध्यो वृको न तृष्णजं मृगं वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

ahám só asmi yáḥ purā́ suté vádāmi kā́ni cit ǀ

tám mā vyantyādhyó vṛ́ko ná tṛṣṇájam mṛgám vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aham so asmi yaḥ purā sute vadāmi kāni cit ǀ

tam mā vyantyādhyo vṛko na tṛṣṇajam mṛgam vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒हम् । सः । अ॒स्मि॒ । यः । पु॒रा । सु॒ते । वदा॑मि । कानि॑ । चि॒त् ।

तम् । मा॒ । व्य॒न्ति॒ । आ॒ऽध्यः॑ । वृकः॑ । न । तृ॒ष्णऽज॑म् । मृ॒गम् । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अहम् । सः । अस्मि । यः । पुरा । सुते । वदामि । कानि । चित् ।

तम् । मा । व्यन्ति । आऽध्यः । वृकः । न । तृष्णऽजम् । मृगम् । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

ahám ǀ sáḥ ǀ asmi ǀ yáḥ ǀ purā́ ǀ suté ǀ vádāmi ǀ kā́ni ǀ cit ǀ

tám ǀ mā ǀ vyanti ǀ ā-dhyáḥ ǀ vṛ́kaḥ ǀ ná ǀ tṛṣṇá-jam ǀ mṛgám ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aham ǀ saḥ ǀ asmi ǀ yaḥ ǀ purā ǀ sute ǀ vadāmi ǀ kāni ǀ cit ǀ

tam ǀ mā ǀ vyanti ǀ ā-dhyaḥ ǀ vṛkaḥ ǀ na ǀ tṛṣṇa-jam ǀ mṛgam ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं मा॑ तपंत्य॒भितः॑ स॒पत्नी॑रिव॒ पर्श॑वः ।

मूषो॒ न शि॒श्ना व्य॑दंति मा॒ध्यः॑ स्तो॒तारं॑ ते शतक्रतो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं मा तपंत्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः ।

मूषो न शिश्ना व्यदंति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

sám mā tapantyabhítaḥ sapátnīriva párśavaḥ ǀ

mū́ṣo ná śiśnā́ vyádanti mādhyáḥ stotā́ram te śatakrato vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam mā tapantyabhitaḥ sapatnīriva parśavaḥ ǀ

mūṣo na śiśnā vyadanti mādhyaḥ stotāram te śatakrato vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । मा॒ । त॒प॒न्ति॒ । अ॒भितः॑ । स॒पत्नीः॑ऽइव । पर्श॑वः ।

मूषः॑ । न । शि॒श्ना । वि । अ॒द॒न्ति॒ । मा॒ । आ॒ऽध्यः॑ । स्तो॒तार॑म् । ते॒ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । मा । तपन्ति । अभितः । सपत्नीःऽइव । पर्शवः ।

मूषः । न । शिश्ना । वि । अदन्ति । मा । आऽध्यः । स्तोतारम् । ते । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ mā ǀ tapanti ǀ abhítaḥ ǀ sapátnīḥ-iva ǀ párśavaḥ ǀ

mū́ṣaḥ ǀ ná ǀ śiśnā́ ǀ ví ǀ adanti ǀ mā ǀ ā-dhyáḥ ǀ stotā́ram ǀ te ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ mā ǀ tapanti ǀ abhitaḥ ǀ sapatnīḥ-iva ǀ parśavaḥ ǀ

mūṣaḥ ǀ na ǀ śiśnā ǀ vi ǀ adanti ǀ mā ǀ ā-dhyaḥ ǀ stotāram ǀ te ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒मी ये स॒प्त र॒श्मय॒स्तत्रा॑ मे॒ नाभि॒रात॑ता ।

त्रि॒तस्तद्वे॑दा॒प्त्यः स जा॑मि॒त्वाय॑ रेभति वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता ।

त्रितस्तद्वेदाप्त्यः स जामित्वाय रेभति वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

amī́ yé saptá raśmáyastátrā me nā́bhirā́tatā ǀ

tritástádvedāptyáḥ sá jāmitvā́ya rebhati vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

amī ye sapta raśmayastatrā me nābhirātatā ǀ

tritastadvedāptyaḥ sa jāmitvāya rebhati vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒मी इति॑ । ये । स॒प्त । र॒श्मयः॑ । तत्र॑ । मे॒ । नाभिः॑ । आऽत॑ता ।

त्रि॒तः । तत् । वे॒द॒ । आ॒प्त्यः । सः । जा॒मि॒ऽत्वाय॑ । रे॒भ॒ति॒ । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अमी इति । ये । सप्त । रश्मयः । तत्र । मे । नाभिः । आऽतता ।

त्रितः । तत् । वेद । आप्त्यः । सः । जामिऽत्वाय । रेभति । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

amī́ íti ǀ yé ǀ saptá ǀ raśmáyaḥ ǀ tátra ǀ me ǀ nā́bhiḥ ǀ ā́-tatā ǀ

tritáḥ ǀ tát ǀ veda ǀ āptyáḥ ǀ sáḥ ǀ jāmi-tvā́ya ǀ rebhati ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

amī iti ǀ ye ǀ sapta ǀ raśmayaḥ ǀ tatra ǀ me ǀ nābhiḥ ǀ ā-tatā ǀ

tritaḥ ǀ tat ǀ veda ǀ āptyaḥ ǀ saḥ ǀ jāmi-tvāya ǀ rebhati ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒मी ये पंचो॒क्षणो॒ मध्ये॑ त॒स्थुर्म॒हो दि॒वः ।

दे॒व॒त्रा नु प्र॒वाच्यं॑ सध्रीची॒ना नि वा॑वृतुर्वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अमी ये पंचोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः ।

देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वावृतुर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

amī́ yé páñcokṣáṇo mádhye tasthúrmahó diváḥ ǀ

devatrā́ nú pravā́cyam sadhrīcīnā́ ní vāvṛturvittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

amī ye pañcokṣaṇo madhye tasthurmaho divaḥ ǀ

devatrā nu pravācyam sadhrīcīnā ni vāvṛturvittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒मी इति॑ । ये । पञ्च॑ । उ॒क्षणः॑ । मध्ये॑ । त॒स्थुः । म॒हः । दि॒वः ।

दे॒व॒ऽत्रा । नु । प्र॒ऽवाच्य॑म् । स॒ध्री॒ची॒नाः । नि । व॒वृ॒तुः॒ । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अमी इति । ये । पञ्च । उक्षणः । मध्ये । तस्थुः । महः । दिवः ।

देवऽत्रा । नु । प्रऽवाच्यम् । सध्रीचीनाः । नि । ववृतुः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

amī́ íti ǀ yé ǀ páñca ǀ ukṣáṇaḥ ǀ mádhye ǀ tasthúḥ ǀ maháḥ ǀ diváḥ ǀ

deva-trā́ ǀ nú ǀ pra-vā́cyam ǀ sadhrīcīnā́ḥ ǀ ní ǀ vavṛtuḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

amī iti ǀ ye ǀ pañca ǀ ukṣaṇaḥ ǀ madhye ǀ tasthuḥ ǀ mahaḥ ǀ divaḥ ǀ

deva-trā ǀ nu ǀ pra-vācyam ǀ sadhrīcīnāḥ ǀ ni ǀ vavṛtuḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒प॒र्णा ए॒त आ॑सते॒ मध्य॑ आ॒रोध॑ने दि॒वः ।

ते से॑धंति प॒थो वृकं॒ तरं॑तं य॒ह्वती॑र॒पो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः ।

ते सेधंति पथो वृकं तरंतं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

suparṇā́ etá āsate mádhya āródhane diváḥ ǀ

té sedhanti pathó vṛ́kam tárantam yahvátīrapó vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

suparṇā eta āsate madhya ārodhane divaḥ ǀ

te sedhanti patho vṛkam tarantam yahvatīrapo vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽप॒र्णाः । ए॒ते । आ॒स॒ते॒ । मध्ये॑ । आ॒ऽरोध॑ने । दि॒वः ।

ते । से॒ध॒न्ति॒ । प॒थः । वृक॑म् । तर॑न्तम् । य॒ह्वतीः॑ । अ॒पः । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽपर्णाः । एते । आसते । मध्ये । आऽरोधने । दिवः ।

ते । सेधन्ति । पथः । वृकम् । तरन्तम् । यह्वतीः । अपः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

su-parṇā́ḥ ǀ eté ǀ āsate ǀ mádhye ǀ ā-ródhane ǀ diváḥ ǀ

té ǀ sedhanti ǀ patháḥ ǀ vṛ́kam ǀ tárantam ǀ yahvátīḥ ǀ apáḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-parṇāḥ ǀ ete ǀ āsate ǀ madhye ǀ ā-rodhane ǀ divaḥ ǀ

te ǀ sedhanti ǀ pathaḥ ǀ vṛkam ǀ tarantam ǀ yahvatīḥ ǀ apaḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.118   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नव्यं॒ तदु॒क्थ्यं॑ हि॒तं देवा॑सः सुप्रवाच॒नं ।

ऋ॒तम॑र्षंति॒ सिंध॑वः स॒त्यं ता॑तान॒ सूर्यो॑ वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनं ।

ऋतमर्षंति सिंधवः सत्यं तातान सूर्यो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

návyam tádukthyám hitám dévāsaḥ supravācanám ǀ

ṛtámarṣanti síndhavaḥ satyám tātāna sū́ryo vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

navyam tadukthyam hitam devāsaḥ supravācanam ǀ

ṛtamarṣanti sindhavaḥ satyam tātāna sūryo vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नव्य॑म् । तत् । उ॒क्थ्य॑म् । हि॒तम् । देवा॑सः । सु॒ऽप्र॒वा॒च॒नम् ।

ऋ॒तम् । अ॒र्ष॒न्ति॒ । सिन्ध॑वः । स॒त्यम् । त॒ता॒न॒ । सूर्यः॑ । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नव्यम् । तत् । उक्थ्यम् । हितम् । देवासः । सुऽप्रवाचनम् ।

ऋतम् । अर्षन्ति । सिन्धवः । सत्यम् । ततान । सूर्यः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

návyam ǀ tát ǀ ukthyám ǀ hitám ǀ dévāsaḥ ǀ su-pravācanám ǀ

ṛtám ǀ arṣanti ǀ síndhavaḥ ǀ satyám ǀ tatāna ǀ sū́ryaḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

navyam ǀ tat ǀ ukthyam ǀ hitam ǀ devāsaḥ ǀ su-pravācanam ǀ

ṛtam ǀ arṣanti ǀ sindhavaḥ ǀ satyam ǀ tatāna ǀ sūryaḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.119   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ तव॒ त्यदु॒क्थ्यं॑ दे॒वेष्व॒स्त्याप्यं॑ ।

स नः॑ स॒त्तो म॑नु॒ष्वदा दे॒वान्य॑क्षि वि॒दुष्ट॑रो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यं ।

स नः सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

ágne táva tyádukthyám devéṣvastyā́pyam ǀ

sá naḥ sattó manuṣvádā́ devā́nyakṣi vidúṣṭaro vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne tava tyadukthyam deveṣvastyāpyam ǀ

sa naḥ satto manuṣvadā devānyakṣi viduṣṭaro vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । तव॑ । त्यत् । उ॒क्थ्य॑म् । दे॒वेषु॑ । अ॒स्ति॒ । आप्य॑म् ।

सः । नः॒ । स॒त्तः । म॒नु॒ष्वत् । आ । दे॒वान् । य॒क्षि॒ । वि॒दुःऽत॑रः । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । तव । त्यत् । उक्थ्यम् । देवेषु । अस्ति । आप्यम् ।

सः । नः । सत्तः । मनुष्वत् । आ । देवान् । यक्षि । विदुःऽतरः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ táva ǀ tyát ǀ ukthyám ǀ devéṣu ǀ asti ǀ ā́pyam ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ sattáḥ ǀ manuṣvát ǀ ā́ ǀ devā́n ǀ yakṣi ǀ vidúḥ-taraḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ tava ǀ tyat ǀ ukthyam ǀ deveṣu ǀ asti ǀ āpyam ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ sattaḥ ǀ manuṣvat ǀ ā ǀ devān ǀ yakṣi ǀ viduḥ-taraḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.14   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.120   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒त्तो होता॑ मनु॒ष्वदा दे॒वाँ अच्छा॑ वि॒दुष्ट॑रः ।

अ॒ग्निर्ह॒व्या सु॑षूदति दे॒वो दे॒वेषु॒ मेधि॑रो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुष्टरः ।

अग्निर्हव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

sattó hótā manuṣvádā́ devā́m̐ ácchā vidúṣṭaraḥ ǀ

agnírhavyā́ suṣūdati devó devéṣu médhiro vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

satto hotā manuṣvadā devām̐ acchā viduṣṭaraḥ ǀ

agnirhavyā suṣūdati devo deveṣu medhiro vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒त्तः । होता॑ । म॒नु॒ष्वत् । आ । दे॒वान् । अच्छ॑ । वि॒दुःऽत॑रः ।

अ॒ग्निः । ह॒व्या । सु॒सू॒द॒ति॒ । दे॒वः । दे॒वेषु॑ । मेधि॑रः । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सत्तः । होता । मनुष्वत् । आ । देवान् । अच्छ । विदुःऽतरः ।

अग्निः । हव्या । सुसूदति । देवः । देवेषु । मेधिरः । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

sattáḥ ǀ hótā ǀ manuṣvát ǀ ā́ ǀ devā́n ǀ áccha ǀ vidúḥ-taraḥ ǀ

agníḥ ǀ havyā́ ǀ susūdati ǀ deváḥ ǀ devéṣu ǀ médhiraḥ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sattaḥ ǀ hotā ǀ manuṣvat ǀ ā ǀ devān ǀ accha ǀ viduḥ-taraḥ ǀ

agniḥ ǀ havyā ǀ susūdati ǀ devaḥ ǀ deveṣu ǀ medhiraḥ ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.15   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.121   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ब्रह्मा॑ कृणोति॒ वरु॑णो गातु॒विदं॒ तमी॑महे ।

व्यू॑र्णोति हृ॒दा म॒तिं नव्यो॑ जायतामृ॒तं वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविदं तमीमहे ।

व्यूर्णोति हृदा मतिं नव्यो जायतामृतं वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

bráhmā kṛṇoti váruṇo gātuvídam támīmahe ǀ

vyū́rṇoti hṛdā́ matím návyo jāyatāmṛtám vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

brahmā kṛṇoti varuṇo gātuvidam tamīmahe ǀ

vyūrṇoti hṛdā matim navyo jāyatāmṛtam vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ब्रह्मा॑ । कृ॒णो॒ति॒ । वरु॑णः । गा॒तु॒ऽविद॑म् । तम् । ई॒म॒हे॒ ।

वि । ऊ॒र्णो॒ति॒ । हृ॒दा । म॒तिम् । नव्यः॑ । जा॒य॒ता॒म् । ऋ॒तम् । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ब्रह्मा । कृणोति । वरुणः । गातुऽविदम् । तम् । ईमहे ।

वि । ऊर्णोति । हृदा । मतिम् । नव्यः । जायताम् । ऋतम् । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

bráhmā ǀ kṛṇoti ǀ váruṇaḥ ǀ gātu-vídam ǀ tám ǀ īmahe ǀ

ví ǀ ūrṇoti ǀ hṛdā́ ǀ matím ǀ návyaḥ ǀ jāyatām ǀ ṛtám ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

brahmā ǀ kṛṇoti ǀ varuṇaḥ ǀ gātu-vidam ǀ tam ǀ īmahe ǀ

vi ǀ ūrṇoti ǀ hṛdā ǀ matim ǀ navyaḥ ǀ jāyatām ǀ ṛtam ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.16   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.122   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒सौ यः पंथा॑ आदि॒त्यो दि॒वि प्र॒वाच्यं॑ कृ॒तः ।

न स दे॑वा अति॒क्रमे॒ तं म॑र्तासो॒ न प॑श्यथ वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असौ यः पंथा आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः ।

न स देवा अतिक्रमे तं मर्तासो न पश्यथ वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

asáu yáḥ pánthā ādityó diví pravā́cyam kṛtáḥ ǀ

ná sá devā atikráme tám martāso ná paśyatha vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asau yaḥ panthā ādityo divi pravācyam kṛtaḥ ǀ

na sa devā atikrame tam martāso na paśyatha vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒सौ । यः । पन्थाः॑ । आ॒दि॒त्यः । दि॒वि । प्र॒ऽवाच्य॑म् । कृ॒तः ।

न । सः । दे॒वाः॒ । अ॒ति॒ऽक्रमे॑ । तम् । म॒र्ता॒सः॒ । न । प॒श्य॒थ॒ । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असौ । यः । पन्थाः । आदित्यः । दिवि । प्रऽवाच्यम् । कृतः ।

न । सः । देवाः । अतिऽक्रमे । तम् । मर्तासः । न । पश्यथ । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

asáu ǀ yáḥ ǀ pánthāḥ ǀ ādityáḥ ǀ diví ǀ pra-vā́cyam ǀ kṛtáḥ ǀ

ná ǀ sáḥ ǀ devāḥ ǀ ati-kráme ǀ tám ǀ martāsaḥ ǀ ná ǀ paśyatha ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asau ǀ yaḥ ǀ panthāḥ ǀ ādityaḥ ǀ divi ǀ pra-vācyam ǀ kṛtaḥ ǀ

na ǀ saḥ ǀ devāḥ ǀ ati-krame ǀ tam ǀ martāsaḥ ǀ na ǀ paśyatha ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.17   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.123   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रि॒तः कूपेऽव॑हितो दे॒वान्ह॑वत ऊ॒तये॑ ।

तच्छु॑श्राव॒ बृह॒स्पतिः॑ कृ॒ण्वन्नं॑हूर॒णादु॒रु वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत ऊतये ।

तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन्नंहूरणादुरु वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

tritáḥ kū́pé’vahito devā́nhavata ūtáye ǀ

tácchuśrāva bṛ́haspátiḥ kṛṇvánnaṃhūraṇā́durú vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tritaḥ kūpe’vahito devānhavata ūtaye ǀ

tacchuśrāva bṛhaspatiḥ kṛṇvannaṃhūraṇāduru vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रि॒तः । कूपे॑ । अव॑ऽहितः । दे॒वान् । ह॒व॒ते॒ । ऊ॒तये॑ ।

तत् । शु॒श्रा॒व॒ । बृह॒स्पतिः॑ । कृ॒ण्वन् । अं॒हू॒र॒णात् । उ॒रु । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रितः । कूपे । अवऽहितः । देवान् । हवते । ऊतये ।

तत् । शुश्राव । बृहस्पतिः । कृण्वन् । अंहूरणात् । उरु । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

tritáḥ ǀ kū́pe ǀ áva-hitaḥ ǀ devā́n ǀ havate ǀ ūtáye ǀ

tát ǀ śuśrāva ǀ bṛ́haspátiḥ ǀ kṛṇván ǀ aṃhūraṇā́t ǀ urú ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tritaḥ ǀ kūpe ǀ ava-hitaḥ ǀ devān ǀ havate ǀ ūtaye ǀ

tat ǀ śuśrāva ǀ bṛhaspatiḥ ǀ kṛṇvan ǀ aṃhūraṇāt ǀ uru ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.18   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.124   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒रु॒णो मा॑ स॒कृद्वृकः॑ प॒था यंतं॑ द॒दर्श॒ हि ।

उज्जि॑हीते नि॒चाय्या॒ तष्टे॑व पृष्ट्याम॒यी वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अरुणो मा सकृद्वृकः पथा यंतं ददर्श हि ।

उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

aruṇó mā sakṛ́dvṛ́kaḥ pathā́ yántam dadárśa hí ǀ

újjihīte nicā́yyā táṣṭeva pṛṣṭyāmayī́ vittám me asyá rodasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aruṇo mā sakṛdvṛkaḥ pathā yantam dadarśa hi ǀ

ujjihīte nicāyyā taṣṭeva pṛṣṭyāmayī vittam me asya rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒रु॒णः । मा॒ । स॒कृत् । वृकः॑ । प॒था । यन्त॑म् । द॒दर्श॑ । हि ।

उत् । जि॒ही॒ते॒ । नि॒ऽचाय्य॑ । तष्टा॑ऽइव । पृ॒ष्टि॒ऽआ॒म॒यी । वि॒त्तम् । मे॒ । अ॒स्य । रो॒द॒सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अरुणः । मा । सकृत् । वृकः । पथा । यन्तम् । ददर्श । हि ।

उत् । जिहीते । निऽचाय्य । तष्टाऽइव । पृष्टिऽआमयी । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

aruṇáḥ ǀ mā ǀ sakṛ́t ǀ vṛ́kaḥ ǀ pathā́ ǀ yántam ǀ dadárśa ǀ hí ǀ

út ǀ jihīte ǀ ni-cā́yya ǀ táṣṭā-iva ǀ pṛṣṭi-āmayī́ ǀ vittám ǀ me ǀ asyá ǀ rodasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aruṇaḥ ǀ mā ǀ sakṛt ǀ vṛkaḥ ǀ pathā ǀ yantam ǀ dadarśa ǀ hi ǀ

ut ǀ jihīte ǀ ni-cāyya ǀ taṣṭā-iva ǀ pṛṣṭi-āmayī ǀ vittam ǀ me ǀ asya ǀ rodasī iti ǁ

01.105.19   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.15.125   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒नांगू॒षेण॑ व॒यमिंद्र॑वंतो॒ऽभि ष्या॑म वृ॒जने॒ सर्व॑वीराः ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एनांगूषेण वयमिंद्रवंतोऽभि ष्याम वृजने सर्ववीराः ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

enā́ṅgūṣéṇa vayámíndravanto’bhí ṣyāma vṛjáne sárvavīrāḥ ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

enāṅgūṣeṇa vayamindravanto’bhi ṣyāma vṛjane sarvavīrāḥ ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒ना । आ॒ङ्गू॒षेण॑ । व॒यम् । इन्द्र॑ऽवन्तः । अ॒भि । स्या॒म॒ । वृ॒जने॑ । सर्व॑ऽवीराः ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एना । आङ्गूषेण । वयम् । इन्द्रऽवन्तः । अभि । स्याम । वृजने । सर्वऽवीराः ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

enā́ ǀ āṅgūṣéṇa ǀ vayám ǀ índra-vantaḥ ǀ abhí ǀ syāma ǀ vṛjáne ǀ sárva-vīrāḥ ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

enā ǀ āṅgūṣeṇa ǀ vayam ǀ indra-vantaḥ ǀ abhi ǀ syāma ǀ vṛjane ǀ sarva-vīrāḥ ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ