SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 106

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: jagatī (1-6); nicṛttriṣṭup (7)

2nd set of styles: jagatī (1-6); triṣṭubh (7)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.106.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॑ मि॒त्रं वरु॑णम॒ग्निमू॒तये॒ मारु॑तं॒ शर्धो॒ अदि॑तिं हवामहे ।

रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धो अदितिं हवामहे ।

रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥

Samhita Transcription Accented

índram mitrám váruṇamagnímūtáye mā́rutam śárdho áditim havāmahe ǀ

rátham ná durgā́dvasavaḥ sudānavo víśvasmānno áṃhaso níṣpipartana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram mitram varuṇamagnimūtaye mārutam śardho aditim havāmahe ǀ

ratham na durgādvasavaḥ sudānavo viśvasmānno aṃhaso niṣpipartana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । मि॒त्रम् । वरु॑णम् । अ॒ग्निम् । ऊ॒तये॑ । मारु॑तम् । शर्धः॑ । अदि॑तिम् । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

रथ॑म् । न । दुः॒ऽगात् । व॒स॒वः॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । विश्व॑स्मात् । नः॒ । अंह॑सः । निः । पि॒प॒र्त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । मित्रम् । वरुणम् । अग्निम् । ऊतये । मारुतम् । शर्धः । अदितिम् । हवामहे ।

रथम् । न । दुःऽगात् । वसवः । सुऽदानवः । विश्वस्मात् । नः । अंहसः । निः । पिपर्तन ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ mitrám ǀ váruṇam ǀ agním ǀ ūtáye ǀ mā́rutam ǀ śárdhaḥ ǀ áditim ǀ havāmahe ǀ

rátham ǀ ná ǀ duḥ-gā́t ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ víśvasmāt ǀ naḥ ǀ áṃhasaḥ ǀ níḥ ǀ pipartana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ mitram ǀ varuṇam ǀ agnim ǀ ūtaye ǀ mārutam ǀ śardhaḥ ǀ aditim ǀ havāmahe ǀ

ratham ǀ na ǀ duḥ-gāt ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ viśvasmāt ǀ naḥ ǀ aṃhasaḥ ǀ niḥ ǀ pipartana ǁ

01.106.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त आ॑दित्या॒ आ ग॑ता स॒र्वता॑तये भू॒त दे॑वा वृत्र॒तूर्ये॑षु शं॒भुवः॑ ।

रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त आदित्या आ गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शंभुवः ।

रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥

Samhita Transcription Accented

tá ādityā ā́ gatā sarvátātaye bhūtá devā vṛtratū́ryeṣu śambhúvaḥ ǀ

rátham ná durgā́dvasavaḥ sudānavo víśvasmānno áṃhaso níṣpipartana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ta ādityā ā gatā sarvatātaye bhūta devā vṛtratūryeṣu śambhuvaḥ ǀ

ratham na durgādvasavaḥ sudānavo viśvasmānno aṃhaso niṣpipartana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । आ॒दि॒त्याः॒ । आ । ग॒त॒ । स॒र्वऽता॑तये । भू॒त । दे॒वाः॒ । वृ॒त्र॒ऽतूर्ये॑षु । श॒म्ऽभुवः॑ ।

रथ॑म् । न । दुः॒ऽगात् । व॒स॒वः॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । विश्व॑स्मात् । नः॒ । अंह॑सः । निः । पि॒प॒र्त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । आदित्याः । आ । गत । सर्वऽतातये । भूत । देवाः । वृत्रऽतूर्येषु । शम्ऽभुवः ।

रथम् । न । दुःऽगात् । वसवः । सुऽदानवः । विश्वस्मात् । नः । अंहसः । निः । पिपर्तन ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ ādityāḥ ǀ ā́ ǀ gata ǀ sarvá-tātaye ǀ bhūtá ǀ devāḥ ǀ vṛtra-tū́ryeṣu ǀ śam-bhúvaḥ ǀ

rátham ǀ ná ǀ duḥ-gā́t ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ víśvasmāt ǀ naḥ ǀ áṃhasaḥ ǀ níḥ ǀ pipartana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ ādityāḥ ǀ ā ǀ gata ǀ sarva-tātaye ǀ bhūta ǀ devāḥ ǀ vṛtra-tūryeṣu ǀ śam-bhuvaḥ ǀ

ratham ǀ na ǀ duḥ-gāt ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ viśvasmāt ǀ naḥ ǀ aṃhasaḥ ǀ niḥ ǀ pipartana ǁ

01.106.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अवं॑तु नः पि॒तरः॑ सुप्रवाच॒ना उ॒त दे॒वी दे॒वपु॑त्रे ऋता॒वृधा॑ ।

रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अवंतु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा ।

रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥

Samhita Transcription Accented

ávantu naḥ pitáraḥ supravācanā́ utá devī́ deváputre ṛtāvṛ́dhā ǀ

rátham ná durgā́dvasavaḥ sudānavo víśvasmānno áṃhaso níṣpipartana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

avantu naḥ pitaraḥ supravācanā uta devī devaputre ṛtāvṛdhā ǀ

ratham na durgādvasavaḥ sudānavo viśvasmānno aṃhaso niṣpipartana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑न्तु । नः॒ । पि॒तरः॑ । सु॒ऽप्र॒वा॒च॒नाः । उ॒त । दे॒वी इति॑ । दे॒वपु॑त्रे॒ इति॑ दे॒वऽपु॑त्रे । ऋ॒त॒ऽवृधा॑ ।

रथ॑म् । न । दुः॒ऽगात् । व॒स॒वः॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । विश्व॑स्मात् । नः॒ । अंह॑सः । निः । पि॒प॒र्त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अवन्तु । नः । पितरः । सुऽप्रवाचनाः । उत । देवी इति । देवपुत्रे इति देवऽपुत्रे । ऋतऽवृधा ।

रथम् । न । दुःऽगात् । वसवः । सुऽदानवः । विश्वस्मात् । नः । अंहसः । निः । पिपर्तन ॥

Padapatha Transcription Accented

ávantu ǀ naḥ ǀ pitáraḥ ǀ su-pravācanā́ḥ ǀ utá ǀ devī́ íti ǀ deváputre íti devá-putre ǀ ṛta-vṛ́dhā ǀ

rátham ǀ ná ǀ duḥ-gā́t ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ víśvasmāt ǀ naḥ ǀ áṃhasaḥ ǀ níḥ ǀ pipartana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

avantu ǀ naḥ ǀ pitaraḥ ǀ su-pravācanāḥ ǀ uta ǀ devī iti ǀ devaputre iti deva-putre ǀ ṛta-vṛdhā ǀ

ratham ǀ na ǀ duḥ-gāt ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ viśvasmāt ǀ naḥ ǀ aṃhasaḥ ǀ niḥ ǀ pipartana ǁ

01.106.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नरा॒शंसं॑ वा॒जिनं॑ वा॒जय॑न्नि॒ह क्ष॒यद्वी॑रं पू॒षणं॑ सु॒म्नैरी॑महे ।

रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीरं पूषणं सुम्नैरीमहे ।

रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥

Samhita Transcription Accented

nárāśáṃsam vājínam vājáyannihá kṣayádvīram pūṣáṇam sumnáirīmahe ǀ

rátham ná durgā́dvasavaḥ sudānavo víśvasmānno áṃhaso níṣpipartana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

narāśaṃsam vājinam vājayanniha kṣayadvīram pūṣaṇam sumnairīmahe ǀ

ratham na durgādvasavaḥ sudānavo viśvasmānno aṃhaso niṣpipartana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नरा॒शंस॑म् । वा॒जिन॑म् । वा॒जय॑न् । इ॒ह । क्ष॒यत्ऽवी॑रम् । पू॒षण॑म् । सु॒म्नैः । ई॒म॒हे॒ ।

रथ॑म् । न । दुः॒ऽगात् । व॒स॒वः॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । विश्व॑स्मात् । नः॒ । अंह॑सः । निः । पि॒प॒र्त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नराशंसम् । वाजिनम् । वाजयन् । इह । क्षयत्ऽवीरम् । पूषणम् । सुम्नैः । ईमहे ।

रथम् । न । दुःऽगात् । वसवः । सुऽदानवः । विश्वस्मात् । नः । अंहसः । निः । पिपर्तन ॥

Padapatha Transcription Accented

nárāśáṃsam ǀ vājínam ǀ vājáyan ǀ ihá ǀ kṣayát-vīram ǀ pūṣáṇam ǀ sumnáiḥ ǀ īmahe ǀ

rátham ǀ ná ǀ duḥ-gā́t ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ víśvasmāt ǀ naḥ ǀ áṃhasaḥ ǀ níḥ ǀ pipartana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

narāśaṃsam ǀ vājinam ǀ vājayan ǀ iha ǀ kṣayat-vīram ǀ pūṣaṇam ǀ sumnaiḥ ǀ īmahe ǀ

ratham ǀ na ǀ duḥ-gāt ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ viśvasmāt ǀ naḥ ǀ aṃhasaḥ ǀ niḥ ǀ pipartana ǁ

01.106.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बृह॑स्पते॒ सद॒मिन्नः॑ सु॒गं कृ॑धि॒ शं योर्यत्ते॒ मनु॑र्हितं॒ तदी॑महे ।

रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बृहस्पते सदमिन्नः सुगं कृधि शं योर्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे ।

रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥

Samhita Transcription Accented

bṛ́haspate sádamínnaḥ sugám kṛdhi śám yóryátte mánurhitam tádīmahe ǀ

rátham ná durgā́dvasavaḥ sudānavo víśvasmānno áṃhaso níṣpipartana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bṛhaspate sadaminnaḥ sugam kṛdhi śam yoryatte manurhitam tadīmahe ǀ

ratham na durgādvasavaḥ sudānavo viśvasmānno aṃhaso niṣpipartana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बृह॑स्पते । सद॑म् । इत् । नः॒ । सु॒ऽगम् । कृ॒धि॒ । शम् । योः । यत् । ते॒ । मनुः॑ऽहितम् । तत् । ई॒म॒हे॒ ।

रथ॑म् । न । दुः॒ऽगात् । व॒स॒वः॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । विश्व॑स्मात् । नः॒ । अंह॑सः । निः । पि॒प॒र्त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बृहस्पते । सदम् । इत् । नः । सुऽगम् । कृधि । शम् । योः । यत् । ते । मनुःऽहितम् । तत् । ईमहे ।

रथम् । न । दुःऽगात् । वसवः । सुऽदानवः । विश्वस्मात् । नः । अंहसः । निः । पिपर्तन ॥

Padapatha Transcription Accented

bṛ́haspate ǀ sádam ǀ ít ǀ naḥ ǀ su-gám ǀ kṛdhi ǀ śám ǀ yóḥ ǀ yát ǀ te ǀ mánuḥ-hitam ǀ tát ǀ īmahe ǀ

rátham ǀ ná ǀ duḥ-gā́t ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ víśvasmāt ǀ naḥ ǀ áṃhasaḥ ǀ níḥ ǀ pipartana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bṛhaspate ǀ sadam ǀ it ǀ naḥ ǀ su-gam ǀ kṛdhi ǀ śam ǀ yoḥ ǀ yat ǀ te ǀ manuḥ-hitam ǀ tat ǀ īmahe ǀ

ratham ǀ na ǀ duḥ-gāt ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ viśvasmāt ǀ naḥ ǀ aṃhasaḥ ǀ niḥ ǀ pipartana ǁ

01.106.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.24.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॒ कुत्सो॑ वृत्र॒हणं॒ शची॒पतिं॑ का॒टे निबा॑ळ्ह॒ ऋषि॑रह्वदू॒तये॑ ।

रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निबाळ्ह ऋषिरह्वदूतये ।

रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥

Samhita Transcription Accented

índram kútso vṛtraháṇam śácīpátim kāṭé níbāḷha ṛ́ṣirahvadūtáye ǀ

rátham ná durgā́dvasavaḥ sudānavo víśvasmānno áṃhaso níṣpipartana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram kutso vṛtrahaṇam śacīpatim kāṭe nibāḷha ṛṣirahvadūtaye ǀ

ratham na durgādvasavaḥ sudānavo viśvasmānno aṃhaso niṣpipartana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । कुत्सः॑ । वृ॒त्र॒ऽहन॑म् । शची॒३॒॑ऽपति॑म् । का॒टे । निऽबा॑ळ्हः । ऋषिः॑ । अ॒ह्व॒त् । ऊ॒तये॑ ।

रथ॑म् । न । दुः॒ऽगात् । व॒स॒वः॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । विश्व॑स्मात् । नः॒ । अंह॑सः । निः । पि॒प॒र्त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । कुत्सः । वृत्रऽहनम् । शचीऽपतिम् । काटे । निऽबाळ्हः । ऋषिः । अह्वत् । ऊतये ।

रथम् । न । दुःऽगात् । वसवः । सुऽदानवः । विश्वस्मात् । नः । अंहसः । निः । पिपर्तन ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ kútsaḥ ǀ vṛtra-hánam ǀ śacī́-pátim ǀ kāṭé ǀ ní-bāḷhaḥ ǀ ṛ́ṣiḥ ǀ ahvat ǀ ūtáye ǀ

rátham ǀ ná ǀ duḥ-gā́t ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ víśvasmāt ǀ naḥ ǀ áṃhasaḥ ǀ níḥ ǀ pipartana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ kutsaḥ ǀ vṛtra-hanam ǀ śacī-patim ǀ kāṭe ǀ ni-bāḷhaḥ ǀ ṛṣiḥ ǀ ahvat ǀ ūtaye ǀ

ratham ǀ na ǀ duḥ-gāt ǀ vasavaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ viśvasmāt ǀ naḥ ǀ aṃhasaḥ ǀ niḥ ǀ pipartana ǁ

01.106.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.24.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वैर्नो॑ दे॒व्यदि॑ति॒र्नि पा॑तु दे॒वस्त्रा॒ता त्रा॑यता॒मप्र॑युच्छन् ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवैर्नो देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita Transcription Accented

deváirno devyáditirní pātu devástrātā́ trāyatāmáprayucchan ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

devairno devyaditirni pātu devastrātā trāyatāmaprayucchan ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वैः । नः॒ । दे॒वी । अदि॑तिः । नि । पा॒तु॒ । दे॒वः । त्रा॒ता । त्रा॒य॒ता॒म् । अप्र॑ऽयुच्छन् ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवैः । नः । देवी । अदितिः । नि । पातु । देवः । त्राता । त्रायताम् । अप्रऽयुच्छन् ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha Transcription Accented

deváiḥ ǀ naḥ ǀ devī́ ǀ áditiḥ ǀ ní ǀ pātu ǀ deváḥ ǀ trātā́ ǀ trāyatām ǀ ápra-yucchan ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

devaiḥ ǀ naḥ ǀ devī ǀ aditiḥ ǀ ni ǀ pātu ǀ devaḥ ǀ trātā ǀ trāyatām ǀ apra-yucchan ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ