SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 107

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.107.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.008   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒ज्ञो दे॒वानां॒ प्रत्ये॑ति सु॒म्नमादि॑त्यासो॒ भव॑ता मृळ॒यंतः॑ ।

आ वो॒ऽर्वाची॑ सुम॒तिर्व॑वृत्यादं॒होश्चि॒द्या व॑रिवो॒वित्त॒रास॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृळयंतः ।

आ वोऽर्वाची सुमतिर्ववृत्यादंहोश्चिद्या वरिवोवित्तरासत् ॥

Samhita transliteration accented

yajñó devā́nām prátyeti sumnámā́dityāso bhávatā mṛḷayántaḥ ǀ

ā́ vo’rvā́cī sumatírvavṛtyādaṃhóścidyā́ varivovíttarā́sat ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yajño devānām pratyeti sumnamādityāso bhavatā mṛḷayantaḥ ǀ

ā vo’rvācī sumatirvavṛtyādaṃhościdyā varivovittarāsat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒ज्ञः । दे॒वाना॑म् । प्रति॑ । ए॒ति॒ । सु॒म्नम् । आदि॑त्यासः । भव॑त । मृ॒ळ॒यन्तः॑ ।

आ । वः॒ । अ॒र्वाची॑ । सु॒ऽम॒तिः । व॒वृ॒त्या॒त् । अं॒होः । चि॒त् । या । व॒रि॒वो॒वित्ऽत॑रा । अस॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यज्ञः । देवानाम् । प्रति । एति । सुम्नम् । आदित्यासः । भवत । मृळयन्तः ।

आ । वः । अर्वाची । सुऽमतिः । ववृत्यात् । अंहोः । चित् । या । वरिवोवित्ऽतरा । असत् ॥

Padapatha transliteration accented

yajñáḥ ǀ devā́nām ǀ práti ǀ eti ǀ sumnám ǀ ā́dityāsaḥ ǀ bhávata ǀ mṛḷayántaḥ ǀ

ā́ ǀ vaḥ ǀ arvā́cī ǀ su-matíḥ ǀ vavṛtyāt ǀ aṃhóḥ ǀ cit ǀ yā́ ǀ varivovít-tarā ǀ ásat ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yajñaḥ ǀ devānām ǀ prati ǀ eti ǀ sumnam ǀ ādityāsaḥ ǀ bhavata ǀ mṛḷayantaḥ ǀ

ā ǀ vaḥ ǀ arvācī ǀ su-matiḥ ǀ vavṛtyāt ǀ aṃhoḥ ǀ cit ǀ yā ǀ varivovit-tarā ǀ asat ǁ

interlinear translation

The offering [1] goes [4] towards [3] the bliss [5] of the gods [2] – be [7] gracious [8], O Adityas (sons of the boundless mother Aditi) [6]; let [13] your [10] right-thinking [12] turn [13] here [11] which [16] let be [18] finding a larger bliss [17] even [15] from narrowness {of our existence} [14].

01.107.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.009   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ नो दे॒वा अव॒सा ग॑मं॒त्वंगि॑रसां॒ साम॑भिः स्तू॒यमा॑नाः ।

इंद्र॑ इंद्रि॒यैर्म॒रुतो॑ म॒रुद्भि॑रादि॒त्यैर्नो॒ अदि॑तिः॒ शर्म॑ यंसत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप नो देवा अवसा गमंत्वंगिरसां सामभिः स्तूयमानाः ।

इंद्र इंद्रियैर्मरुतो मरुद्भिरादित्यैर्नो अदितिः शर्म यंसत् ॥

Samhita transliteration accented

úpa no devā́ ávasā́ gamantváṅgirasām sā́mabhiḥ stūyámānāḥ ǀ

índra indriyáirmarúto marúdbhirādityáirno áditiḥ śárma yaṃsat ǁ

Samhita transliteration nonaccented

upa no devā avasā gamantvaṅgirasām sāmabhiḥ stūyamānāḥ ǀ

indra indriyairmaruto marudbhirādityairno aditiḥ śarma yaṃsat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । नः॒ । दे॒वाः । अव॑सा । आ । ग॒म॒न्तु॒ । अङ्गि॑रसाम् । साम॑ऽभिः । स्तू॒यमा॑नाः ।

इन्द्रः॑ । इ॒न्द्रि॒यैः । म॒रुतः॑ । म॒रुत्ऽभिः॑ । आ॒दि॒त्यैः । नः॒ । अदि॑तिः । शर्म॑ । यं॒स॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । नः । देवाः । अवसा । आ । गमन्तु । अङ्गिरसाम् । सामऽभिः । स्तूयमानाः ।

इन्द्रः । इन्द्रियैः । मरुतः । मरुत्ऽभिः । आदित्यैः । नः । अदितिः । शर्म । यंसत् ॥

Padapatha transliteration accented

úpa ǀ naḥ ǀ devā́ḥ ǀ ávasā ǀ ā́ ǀ gamantu ǀ áṅgirasām ǀ sā́ma-bhiḥ ǀ stūyámānāḥ ǀ

índraḥ ǀ indriyáiḥ ǀ marútaḥ ǀ marút-bhiḥ ǀ ādityáiḥ ǀ naḥ ǀ áditiḥ ǀ śárma ǀ yaṃsat ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

upa ǀ naḥ ǀ devāḥ ǀ avasā ǀ ā ǀ gamantu ǀ aṅgirasām ǀ sāma-bhiḥ ǀ stūyamānāḥ ǀ

indraḥ ǀ indriyaiḥ ǀ marutaḥ ǀ marut-bhiḥ ǀ ādityaiḥ ǀ naḥ ǀ aditiḥ ǀ śarma ǀ yaṃsat ǁ

interlinear translation

Let [6] the Gods [3] come [5+6] to [1] us [2] with protection [4] praised [9] by hymns [8] of the Angirases [7]. Let [18] Indra [10] by indrian {forces} [11], the Maruts [12] by marutian [13], Aditi [16] by Adityas [14] extend [18] to us [15] peace [17].

01.107.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.010   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तन्न॒ इंद्र॒स्तद्वरु॑ण॒स्तद॒ग्निस्तद॑र्य॒मा तत्स॑वि॒ता चनो॑ धात् ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तन्न इंद्रस्तद्वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा तत्सविता चनो धात् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita transliteration accented

tánna índrastádváruṇastádagnístádaryamā́ tátsavitā́ cáno dhāt ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tanna indrastadvaruṇastadagnistadaryamā tatsavitā cano dhāt ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । नः॒ । इन्द्रः॑ । तत् । वरु॑णः । तत् । अ॒ग्निः । तत् । अ॒र्य॒मा । तत् । स॒वि॒ता । चनः॑ । धा॒त् ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । नः । इन्द्रः । तत् । वरुणः । तत् । अग्निः । तत् । अर्यमा । तत् । सविता । चनः । धात् ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha transliteration accented

tát ǀ naḥ ǀ índraḥ ǀ tát ǀ váruṇaḥ ǀ tát ǀ agníḥ ǀ tát ǀ aryamā́ ǀ tát ǀ savitā́ ǀ cánaḥ ǀ dhāt ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tat ǀ naḥ ǀ indraḥ ǀ tat ǀ varuṇaḥ ǀ tat ǀ agniḥ ǀ tat ǀ aryamā ǀ tat ǀ savitā ǀ canaḥ ǀ dhāt ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ

interlinear translation

Let [13] Indra [3] uphold [13] for us [2] that [1] Bliss [12], that [4] – Varuna [5], that [6] – Agni [7], that [8] – Aryaman [9], that [10] – Savitri [11]; let [18] Mitra [16], Varuna [17] increase [18] that [14] for us [15], Aditi [19], Ocean [20], Earth [21] and [22] Heaven [23].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 1918–201

1.107.1. Our sacrifice travels to the bliss of the gods; O ye children of the infinite Mother, be gracious and take birth. May your perfect and kindly thought come down to us on its paths which out of the narrow press of pain and evil can find a larger bliss and good.

1.107.2. Let the gods, hymned by the Sama verses of the Angirases, come to us with cherishing and Indra with his Indra-powers and the Maruts with the Maruts and the infinite Mother with her Sun children extend bliss and peace.

1.107.3. That gladness may Indra, that Varuna, that Aryaman, that Savitri lodge in us. This let Mitra and Varuna and the Mother Infinite magnify in me and the great River and Earth and Heaven.

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 234-251. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 3, No2 (1979, December), pp. 147-149.

Back

in Russian