SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 108

 

1. Info

To:    agni, indra
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.108.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.011   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य इं॑द्राग्नी चि॒त्रत॑मो॒ रथो॑ वाम॒भि विश्वा॑नि॒ भुव॑नानि॒ चष्टे॑ ।

तेना या॑तं स॒रथं॑ तस्थि॒वांसाथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य इंद्राग्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे ।

तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yá indrāgnī citrátamo rátho vāmabhí víśvāni bhúvanāni cáṣṭe ǀ

ténā́ yātam sarátham tasthivā́ṃsā́thā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ya indrāgnī citratamo ratho vāmabhi viśvāni bhuvanāni caṣṭe ǀ

tenā yātam saratham tasthivāṃsāthā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । चि॒त्रऽत॑मः । रथः॑ । वा॒म् । अ॒भि । विश्वा॑नि । भुव॑नानि । चष्टे॑ ।

तेन॑ । आ । या॒त॒म् । स॒ऽरथ॑म् । त॒स्थि॒ऽवांसा॑ । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । इन्द्राग्नी इति । चित्रऽतमः । रथः । वाम् । अभि । विश्वानि । भुवनानि । चष्टे ।

तेन । आ । यातम् । सऽरथम् । तस्थिऽवांसा । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yáḥ ǀ indrāgnī íti ǀ citrá-tamaḥ ǀ ráthaḥ ǀ vām ǀ abhí ǀ víśvāni ǀ bhúvanāni ǀ cáṣṭe ǀ

téna ǀ ā́ ǀ yātam ǀ sa-rátham ǀ tasthi-vā́ṃsā ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yaḥ ǀ indrāgnī iti ǀ citra-tamaḥ ǀ rathaḥ ǀ vām ǀ abhi ǀ viśvāni ǀ bhuvanāni ǀ caṣṭe ǀ

tena ǀ ā ǀ yātam ǀ sa-ratham ǀ tasthi-vāṃsā ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

O Indra-Agni [2], your [5] chariot [4], which is [1] most rich in the light [3], looks [9] at [6] all [7] worlds [8], do come [11+12] by it [10] standing [14] together in the chariot [13], then [15] do drink [17] pressed [18] soma [16].

01.108.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.012   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

याव॑दि॒दं भुव॑नं॒ विश्व॒मस्त्यु॑रु॒व्यचा॑ वरि॒मता॑ गभी॒रं ।

तावाँ॑ अ॒यं पात॑वे॒ सोमो॑ अ॒स्त्वर॑मिंद्राग्नी॒ मन॑से यु॒वभ्यां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरं ।

तावाँ अयं पातवे सोमो अस्त्वरमिंद्राग्नी मनसे युवभ्यां ॥

Samhita transliteration accented

yā́vadidám bhúvanam víśvamástyuruvyácā varimátā gabhīrám ǀ

tā́vām̐ ayám pā́tave sómo astváramindrāgnī mánase yuvábhyām ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yāvadidam bhuvanam viśvamastyuruvyacā varimatā gabhīram ǀ

tāvām̐ ayam pātave somo astvaramindrāgnī manase yuvabhyām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याव॑त् । इ॒दम् । भुव॑नम् । विश्व॑म् । अस्ति॑ । उ॒रु॒ऽव्यचा॑ । व॒रि॒मता॑ । ग॒भी॒रम् ।

तावा॑न् । अ॒यम् । पात॑वे । सोमः॑ । अ॒स्तु॒ । अर॑म् । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । मन॑से । यु॒वऽभ्या॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यावत् । इदम् । भुवनम् । विश्वम् । अस्ति । उरुऽव्यचा । वरिमता । गभीरम् ।

तावान् । अयम् । पातवे । सोमः । अस्तु । अरम् । इन्द्राग्नी इति । मनसे । युवऽभ्याम् ॥

Padapatha transliteration accented

yā́vat ǀ idám ǀ bhúvanam ǀ víśvam ǀ ásti ǀ uru-vyácā ǀ varimátā ǀ gabhīrám ǀ

tā́vān ǀ ayám ǀ pā́tave ǀ sómaḥ ǀ astu ǀ áram ǀ indrāgnī íti ǀ mánase ǀ yuvá-bhyām ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yāvat ǀ idam ǀ bhuvanam ǀ viśvam ǀ asti ǀ uru-vyacā ǀ varimatā ǀ gabhīram ǀ

tāvān ǀ ayam ǀ pātave ǀ somaḥ ǀ astu ǀ aram ǀ indrāgnī iti ǀ manase ǀ yuva-bhyām ǁ

interlinear translation

As [1] all [4] this [2] world [3] is [5] wide [6], expanse [7], deep [8], so [9] let [13] this [10] soma [12] be [13] sufficient [14] to drink [11], O Indra-Agni [15], for mind [16], for you [17].

01.108.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.013   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

च॒क्राथे॒ हि स॒ध्र्य१॒॑ङ्नाम॑ भ॒द्रं स॑ध्रीची॒ना वृ॑त्रहणा उ॒त स्थः॑ ।

ताविं॑द्राग्नी स॒ध्र्यं॑चा नि॒षद्या॒ वृष्णः॒ सोम॑स्य वृष॒णा वृ॑षेथां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चक्राथे हि सध्र्यङ्नाम भद्रं सध्रीचीना वृत्रहणा उत स्थः ।

ताविंद्राग्नी सध्र्यंचा निषद्या वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथां ॥

Samhita transliteration accented

cakrā́the hí sadhryáṅnā́ma bhadrám sadhrīcīnā́ vṛtrahaṇā utá sthaḥ ǀ

tā́vindrāgnī sadhryáñcā niṣádyā vṛ́ṣṇaḥ sómasya vṛṣaṇā́ vṛṣethām ǁ

Samhita transliteration nonaccented

cakrāthe hi sadhryaṅnāma bhadram sadhrīcīnā vṛtrahaṇā uta sthaḥ ǀ

tāvindrāgnī sadhryañcā niṣadyā vṛṣṇaḥ somasya vṛṣaṇā vṛṣethām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

च॒क्राथे॒ इति॑ । हि । स॒ध्र्य॑क् । नाम॑ । भ॒द्रम् । स॒ध्री॒ची॒ना । वृ॒त्र॒ऽह॒नौ॒ । उ॒त । स्थः॒ ।

तौ । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । स॒ध्र्य॑ञ्चा । नि॒ऽसद्य॑ । वृष्णः॑ । सोम॑स्य । वृ॒ष॒णा॒ । आ । वृ॒षे॒था॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चक्राथे इति । हि । सध्र्यक् । नाम । भद्रम् । सध्रीचीना । वृत्रऽहनौ । उत । स्थः ।

तौ । इन्द्राग्नी इति । सध्र्यञ्चा । निऽसद्य । वृष्णः । सोमस्य । वृषणा । आ । वृषेथाम् ॥

Padapatha transliteration accented

cakrā́the íti ǀ hí ǀ sadhryák ǀ nā́ma ǀ bhadrám ǀ sadhrīcīnā́ ǀ vṛtra-hanau ǀ utá ǀ sthaḥ ǀ

táu ǀ indrāgnī íti ǀ sadhryáñcā ǀ ni-sádya ǀ vṛ́ṣṇaḥ ǀ sómasya ǀ vṛṣaṇā ǀ ā́ ǀ vṛṣethām ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

cakrāthe iti ǀ hi ǀ sadhryak ǀ nāma ǀ bhadram ǀ sadhrīcīnā ǀ vṛtra-hanau ǀ uta ǀ sthaḥ ǀ

tau ǀ indrāgnī iti ǀ sadhryañcā ǀ ni-sadya ǀ vṛṣṇaḥ ǀ somasya ǀ vṛṣaṇā ǀ ā ǀ vṛṣethām ǁ

interlinear translation

For [2] {you} have made [1] leading in the one direction [3] auspicious [5] name [4] and [8] {you} are [9] single-minded [6] slayers of Vritra [7]. You {two} [10], Indra-Agni [11], sitting [13] together [12] pour down {in you} [18] bullish [14] soma [15], O Bulls [16].

01.108.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.014   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

समि॑द्धेष्व॒ग्निष्वा॑नजा॒ना य॒तस्रु॑चा ब॒र्हिरु॑ तिस्तिरा॒णा ।

ती॒व्रैः सोमैः॒ परि॑षिक्तेभिर॒र्वागेंद्रा॑ग्नी सौमन॒साय॑ यातं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समिद्धेष्वग्निष्वानजाना यतस्रुचा बर्हिरु तिस्तिराणा ।

तीव्रैः सोमैः परिषिक्तेभिरर्वागेंद्राग्नी सौमनसाय यातं ॥

Samhita transliteration accented

sámiddheṣvagníṣvānajānā́ yatásrucā barhíru tistirāṇā́ ǀ

tīvráiḥ sómaiḥ páriṣiktebhirarvā́géndrāgnī saumanasā́ya yātam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

samiddheṣvagniṣvānajānā yatasrucā barhiru tistirāṇā ǀ

tīvraiḥ somaiḥ pariṣiktebhirarvāgendrāgnī saumanasāya yātam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम्ऽइ॑द्धेषु । अ॒ग्निषु॑ । आ॒न॒जा॒ना । य॒तऽस्रु॑चा । ब॒र्हिः । ऊं॒ इति॑ । ति॒स्ति॒रा॒णा ।

ती॒व्रैः । सोमैः॑ । परि॑ऽसिक्तेभिः । अ॒र्वाक् । आ । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । सौ॒म॒न॒साय॑ । या॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽइद्धेषु । अग्निषु । आनजाना । यतऽस्रुचा । बर्हिः । ऊं इति । तिस्तिराणा ।

तीव्रैः । सोमैः । परिऽसिक्तेभिः । अर्वाक् । आ । इन्द्राग्नी इति । सौमनसाय । यातम् ॥

Padapatha transliteration accented

sám-iddheṣu ǀ agníṣu ǀ ānajānā́ ǀ yatá-srucā ǀ barhíḥ ǀ ūṃ íti ǀ tistirāṇā́ ǀ

tīvráiḥ ǀ sómaiḥ ǀ pári-siktebhiḥ ǀ arvā́k ǀ ā́ ǀ indrāgnī íti ǀ saumanasā́ya ǀ yātam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

sam-iddheṣu ǀ agniṣu ǀ ānajānā ǀ yata-srucā ǀ barhiḥ ǀ ūṃ iti ǀ tistirāṇā ǀ

tīvraiḥ ǀ somaiḥ ǀ pari-siktebhiḥ ǀ arvāk ǀ ā ǀ indrāgnī iti ǀ saumanasāya ǀ yātam ǁ

interlinear translation

Shining [3] in fully kindled [1] flames [2], stretching out ladles [4], spreading [7] sacred grass [5] with poured everywhere [10] keen [8] somas [9], here [11] for right-mindedness [14], O Indra-Agni [13], do come [15].

01.108.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.26.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.015   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यानीं॑द्राग्नी च॒क्रथु॑र्वी॒र्या॑णि॒ यानि॑ रू॒पाण्यु॒त वृष्ण्या॑नि ।

या वां॑ प्र॒त्नानि॑ स॒ख्या शि॒वानि॒ तेभिः॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यानींद्राग्नी चक्रथुर्वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि ।

या वां प्रत्नानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yā́nīndrāgnī cakráthurvīryā́ṇi yā́ni rūpā́ṇyutá vṛ́ṣṇyāni ǀ

yā́ vām pratnā́ni sakhyā́ śivā́ni tébhiḥ sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yānīndrāgnī cakrathurvīryāṇi yāni rūpāṇyuta vṛṣṇyāni ǀ

yā vām pratnāni sakhyā śivāni tebhiḥ somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यानि॑ । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । च॒क्रथुः॑ । वी॒र्या॑णि । यानि॑ । रू॒पाणि॑ । उ॒त । वृष्ण्या॑नि ।

या । वा॒म् । प्र॒त्नानि॑ । स॒ख्या । शि॒वानि॑ । तेभिः॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यानि । इन्द्राग्नी इति । चक्रथुः । वीर्याणि । यानि । रूपाणि । उत । वृष्ण्यानि ।

या । वाम् । प्रत्नानि । सख्या । शिवानि । तेभिः । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yā́ni ǀ indrāgnī íti ǀ cakráthuḥ ǀ vīryā́ṇi ǀ yā́ni ǀ rūpā́ṇi ǀ utá ǀ vṛ́ṣṇyāni ǀ

yā́ ǀ vām ǀ pratnā́ni ǀ sakhyā́ ǀ śivā́ni ǀ tébhiḥ ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yāni ǀ indrāgnī iti ǀ cakrathuḥ ǀ vīryāṇi ǀ yāni ǀ rūpāṇi ǀ uta ǀ vṛṣṇyāni ǀ

yā ǀ vām ǀ pratnāni ǀ sakhyā ǀ śivāni ǀ tebhiḥ ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

{Those} hero mights [4] which [1], O Indra-Agni [2], {you} have made [3], which {are} [5] forms [6] and [7] forces [8], those [9] your [10] ancient [11] auspicious ones [13] in friendship [12], with them [14] do drink [16] pressed [17] soma [15].

01.108.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.016   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदब्र॑वं प्रथ॒मं वां॑ वृणा॒नो॒३॒॑ऽयं सोमो॒ असु॑रैर्नो वि॒हव्यः॑ ।

तां स॒त्यां श्र॒द्धाम॒भ्या हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदब्रवं प्रथमं वां वृणानोऽयं सोमो असुरैर्नो विहव्यः ।

तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yádábravam prathamám vām vṛṇānó’yám sómo ásurairno vihávyaḥ ǀ

tā́m satyā́m śraddhā́mabhyā́ hí yātámáthā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadabravam prathamam vām vṛṇāno’yam somo asurairno vihavyaḥ ǀ

tām satyām śraddhāmabhyā hi yātamathā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । अब्र॑वम् । प्र॒थ॒मम् । वा॒म् । वृ॒णा॒नः । अ॒यम् । सोमः॑ । असु॑रैः । नः॒ । वि॒ऽहव्यः॑ ।

ताम् । स॒त्याम् । श्र॒द्धाम् । अ॒भि । आ । हि । या॒तम् । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । अब्रवम् । प्रथमम् । वाम् । वृणानः । अयम् । सोमः । असुरैः । नः । विऽहव्यः ।

ताम् । सत्याम् । श्रद्धाम् । अभि । आ । हि । यातम् । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ ábravam ǀ prathamám ǀ vām ǀ vṛṇānáḥ ǀ ayám ǀ sómaḥ ǀ ásuraiḥ ǀ naḥ ǀ vi-hávyaḥ ǀ

tā́m ǀ satyā́m ǀ śraddhā́m ǀ abhí ǀ ā́ ǀ hí ǀ yātám ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ abravam ǀ prathamam ǀ vām ǀ vṛṇānaḥ ǀ ayam ǀ somaḥ ǀ asuraiḥ ǀ naḥ ǀ vi-havyaḥ ǀ

tām ǀ satyām ǀ śraddhām ǀ abhi ǀ ā ǀ hi ǀ yātam ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

When [1] at first [3] { I } assuming [5] you [4] in myself [5] said [2]: “This {is} [6] our [9] soma [7], desired [10] by Asuras (mighty Lords) [8]”, to [14] that [11] true [12] faith [13] do come [15+17], then [18] do drink [20] pressed [21] soma [19].

01.108.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.017   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिं॑द्राग्नी॒ मद॑थः॒ स्वे दु॑रो॒णे यद्ब्र॒ह्मणि॒ राज॑नि वा यजत्रा ।

अतः॒ परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्राग्नी मदथः स्वे दुरोणे यद्ब्रह्मणि राजनि वा यजत्रा ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yádindrāgnī mádathaḥ své duroṇé yádbrahmáṇi rā́jani vā yajatrā ǀ

átaḥ pári vṛṣaṇāvā́ hí yātámáthā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadindrāgnī madathaḥ sve duroṇe yadbrahmaṇi rājani vā yajatrā ǀ

ataḥ pari vṛṣaṇāvā hi yātamathā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । मद॑थः । स्वे । दु॒रो॒णे । यत् । ब्र॒ह्मणि॑ । राज॑नि । वा॒ । य॒ज॒त्रा॒ ।

अतः॑ । परि॑ । वृ॒ष॒णौ॒ । आ । हि । या॒तम् । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्राग्नी इति । मदथः । स्वे । दुरोणे । यत् । ब्रह्मणि । राजनि । वा । यजत्रा ।

अतः । परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ indrāgnī íti ǀ mádathaḥ ǀ své ǀ duroṇé ǀ yát ǀ brahmáṇi ǀ rā́jani ǀ vā ǀ yajatrā ǀ

átaḥ ǀ pári ǀ vṛṣaṇau ǀ ā́ ǀ hí ǀ yātám ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ indrāgnī iti ǀ madathaḥ ǀ sve ǀ duroṇe ǀ yat ǀ brahmaṇi ǀ rājani ǀ vā ǀ yajatrā ǀ

ataḥ ǀ pari ǀ vṛṣaṇau ǀ ā ǀ hi ǀ yātam ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

When [1], O Indra-Agni [2], {you} intoxicate yourselves [3] in your own [4] home [5], when [6] in wisdom-word [7] or [9] in king <i.e. in soma> [8], Lords of sacrifice [10], from everywhere [12] thence [11], O Bulls [13], do come [14+16], then [17] do drink [19] pressed [20] soma [18].

01.108.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.018   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिं॑द्राग्नी॒ यदु॑षु तु॒र्वशे॑षु॒ यद्द्रु॒ह्युष्वनु॑षु पू॒रुषु॒ स्थः ।

अतः॒ परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद्द्रुह्युष्वनुषु पूरुषु स्थः ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yádindrāgnī yáduṣu turváśeṣu yáddruhyúṣvánuṣu pūrúṣu stháḥ ǀ

átaḥ pári vṛṣaṇāvā́ hí yātámáthā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadindrāgnī yaduṣu turvaśeṣu yaddruhyuṣvanuṣu pūruṣu sthaḥ ǀ

ataḥ pari vṛṣaṇāvā hi yātamathā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । यदु॑षु । तु॒र्वशे॑षु । यत् । द्रु॒ह्युषु॑ । अनु॑षु । पू॒रुषु॑ । स्थः ।

अतः॑ । परि॑ । वृ॒ष॒णौ॒ । आ । हि । या॒तम् । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्राग्नी इति । यदुषु । तुर्वशेषु । यत् । द्रुह्युषु । अनुषु । पूरुषु । स्थः ।

अतः । परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ indrāgnī íti ǀ yáduṣu ǀ turváśeṣu ǀ yát ǀ druhyúṣu ǀ ánuṣu ǀ pūrúṣu ǀ stháḥ ǀ

átaḥ ǀ pári ǀ vṛṣaṇau ǀ ā́ ǀ hí ǀ yātám ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ indrāgnī iti ǀ yaduṣu ǀ turvaśeṣu ǀ yat ǀ druhyuṣu ǀ anuṣu ǀ pūruṣu ǀ sthaḥ ǀ

ataḥ ǀ pari ǀ vṛṣaṇau ǀ ā ǀ hi ǀ yātam ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

When [1], O Indra-Agni [2], in the Yadus [3], in the Turvashas [4], when [5] in the Druhyus [6], in the Anus [7], in the Purus [8] {you} are [9], from everywhere [11] thence [10], O Bulls [12], do come [13+15], then [16] do drink [18] pressed [19] soma [17].

01.108.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.019   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिं॑द्राग्नी अव॒मस्यां॑ पृथि॒व्यां म॑ध्य॒मस्यां॑ पर॒मस्या॑मु॒त स्थः ।

अतः॒ परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्राग्नी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yádindrāgnī avamásyām pṛthivyā́m madhyamásyām paramásyāmutá stháḥ ǀ

átaḥ pári vṛṣaṇāvā́ hí yātámáthā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadindrāgnī avamasyām pṛthivyām madhyamasyām paramasyāmuta sthaḥ ǀ

ataḥ pari vṛṣaṇāvā hi yātamathā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । अ॒व॒मस्या॑म् । पृ॒थि॒व्याम् । म॒ध्य॒मस्या॑म् । प॒र॒मस्या॑म् । उ॒त । स्थः ।

अतः॑ । परि॑ । वृ॒ष॒णौ॒ । आ । हि । या॒तम् । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्राग्नी इति । अवमस्याम् । पृथिव्याम् । मध्यमस्याम् । परमस्याम् । उत । स्थः ।

अतः । परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ indrāgnī íti ǀ avamásyām ǀ pṛthivyā́m ǀ madhyamásyām ǀ paramásyām ǀ utá ǀ stháḥ ǀ

átaḥ ǀ pári ǀ vṛṣaṇau ǀ ā́ ǀ hí ǀ yātám ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ indrāgnī iti ǀ avamasyām ǀ pṛthivyām ǀ madhyamasyām ǀ paramasyām ǀ uta ǀ sthaḥ ǀ

ataḥ ǀ pari ǀ vṛṣaṇau ǀ ā ǀ hi ǀ yātam ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

When [1], O Indra-Agni [2], in the lowest [3] earth [4], in the middle [5] and [7] in the highest [6] {you} are [8], from everywhere [10] thence [9], O Bulls [11], do come [14+12], then [15] do drink [17] pressed [18] soma [16].

01.108.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.020   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिं॑द्राग्नी पर॒मस्यां॑ पृथि॒व्यां म॑ध्य॒मस्या॑मव॒मस्या॑मु॒त स्थः ।

अतः॒ परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yádindrāgnī paramásyām pṛthivyā́m madhyamásyāmavamásyāmutá stháḥ ǀ

átaḥ pári vṛṣaṇāvā́ hí yātámáthā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadindrāgnī paramasyām pṛthivyām madhyamasyāmavamasyāmuta sthaḥ ǀ

ataḥ pari vṛṣaṇāvā hi yātamathā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । प॒र॒मस्या॑म् । पृ॒थि॒व्याम् । म॒ध्य॒मस्या॑म् । अ॒व॒मस्या॑म् । उ॒त । स्थः ।

अतः॑ । परि॑ । वृ॒ष॒णौ॒ । आ । हि । या॒तम् । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्राग्नी इति । परमस्याम् । पृथिव्याम् । मध्यमस्याम् । अवमस्याम् । उत । स्थः ।

अतः । परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ indrāgnī íti ǀ paramásyām ǀ pṛthivyā́m ǀ madhyamásyām ǀ avamásyām ǀ utá ǀ stháḥ ǀ

átaḥ ǀ pári ǀ vṛṣaṇau ǀ ā́ ǀ hí ǀ yātám ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ indrāgnī iti ǀ paramasyām ǀ pṛthivyām ǀ madhyamasyām ǀ avamasyām ǀ uta ǀ sthaḥ ǀ

ataḥ ǀ pari ǀ vṛṣaṇau ǀ ā ǀ hi ǀ yātam ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

When [1], O Indra-Agni [2], in the highest [3] earth [4], in the middle [5] and [7] in the lowest [6] {you} are [8], from everywhere [10] thence [9], O Bulls [11], do come [14+12], then [15] do drink [17] pressed [18] soma [16].

01.108.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.021   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिं॑द्राग्नी दि॒वि ष्ठो यत्पृ॑थि॒व्यां यत्पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु ।

अतः॒ परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्राग्नी दिवि ष्ठो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yádindrāgnī diví ṣṭhó yátpṛthivyā́m yátpárvateṣvóṣadhīṣvapsú ǀ

átaḥ pári vṛṣaṇāvā́ hí yātámáthā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadindrāgnī divi ṣṭho yatpṛthivyām yatparvateṣvoṣadhīṣvapsu ǀ

ataḥ pari vṛṣaṇāvā hi yātamathā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । दि॒वि । स्थः । यत् । पृ॒थि॒व्याम् । यत् । पर्व॑तेषु । ओष॑धीषु । अ॒प्ऽसु ।

अतः॑ । परि॑ । वृ॒ष॒णौ॒ । आ । हि । या॒तम् । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्राग्नी इति । दिवि । स्थः । यत् । पृथिव्याम् । यत् । पर्वतेषु । ओषधीषु । अप्ऽसु ।

अतः । परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ indrāgnī íti ǀ diví ǀ stháḥ ǀ yát ǀ pṛthivyā́m ǀ yát ǀ párvateṣu ǀ óṣadhīṣu ǀ ap-sú ǀ

átaḥ ǀ pári ǀ vṛṣaṇau ǀ ā́ ǀ hí ǀ yātám ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ indrāgnī iti ǀ divi ǀ sthaḥ ǀ yat ǀ pṛthivyām ǀ yat ǀ parvateṣu ǀ oṣadhīṣu ǀ ap-su ǀ

ataḥ ǀ pari ǀ vṛṣaṇau ǀ ā ǀ hi ǀ yātam ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

When [1], O Indra-Agni [2], in Heaven [3] {you} are [4], when [5] on Earth [6] {you} are [7], on Mountains [8] in Growths [9] in Waters [10], from everywhere [12] thence [11], O Bulls [13], do come [14+16], then [17] do drink [19] pressed [20] soma [18].

01.108.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.022   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिं॑द्राग्नी॒ उदि॑ता॒ सूर्य॑स्य॒ मध्ये॑ दि॒वः स्व॒धया॑ मा॒दये॑थे ।

अतः॒ परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥

Samhita transliteration accented

yádindrāgnī úditā sū́ryasya mádhye diváḥ svadháyā mādáyethe ǀ

átaḥ pári vṛ́ṣaṇāvā́ hí yātámáthā sómasya pibatam sutásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yadindrāgnī uditā sūryasya madhye divaḥ svadhayā mādayethe ǀ

ataḥ pari vṛṣaṇāvā hi yātamathā somasya pibatam sutasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । उत्ऽइ॑ता । सूर्य॑स्य । मध्ये॑ । दि॒वः । स्व॒धया॑ । मा॒दये॑थे॒ इति॑ ।

अतः॑ । परि॑ । वृ॒ष॒णौ॒ । आ । हि । या॒तम् । अथ॑ । सोम॑स्य । पि॒ब॒त॒म् । सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्राग्नी इति । उत्ऽइता । सूर्यस्य । मध्ये । दिवः । स्वधया । मादयेथे इति ।

अतः । परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अथ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥

Padapatha transliteration accented

yát ǀ indrāgnī íti ǀ út-itā ǀ sū́ryasya ǀ mádhye ǀ diváḥ ǀ svadháyā ǀ mādáyethe íti ǀ

átaḥ ǀ pári ǀ vṛṣaṇau ǀ ā́ ǀ hí ǀ yātám ǀ átha ǀ sómasya ǀ pibatam ǀ sutásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yat ǀ indrāgnī iti ǀ ut-itā ǀ sūryasya ǀ madhye ǀ divaḥ ǀ svadhayā ǀ mādayethe iti ǀ

ataḥ ǀ pari ǀ vṛṣaṇau ǀ ā ǀ hi ǀ yātam ǀ atha ǀ somasya ǀ pibatam ǀ sutasya ǁ

interlinear translation

When [1], O Indra-Agni [2], in rising [3] of Sun [4], in the middle [5] of Heaven [6] by law of your nature [7] {you} intoxicate yourselves [8], from everywhere [10] thence [9], O Bulls [11], do come [12+14], then [15] do drink [17] pressed [18] soma [16].

01.108.13   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.27.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.023   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वेंद्रा॑ग्नी पपि॒वांसा॑ सु॒तस्य॒ विश्वा॒स्मभ्यं॒ सं ज॑यतं॒ धना॑नि ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवेंद्राग्नी पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जयतं धनानि ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita transliteration accented

evéndrāgnī papivā́ṃsā sutásya víśvāsmábhyam sám jayatam dhánāni ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

evendrāgnī papivāṃsā sutasya viśvāsmabhyam sam jayatam dhanāni ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । इ॒न्द्रा॒ग्नी॒ इति॑ । प॒पि॒ऽवांसा॑ । सु॒तस्य॑ । विश्वा॑ । अ॒स्मभ्य॑म् । सम् । ज॒य॒त॒म् । धना॑नि ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । इन्द्राग्नी इति । पपिऽवांसा । सुतस्य । विश्वा । अस्मभ्यम् । सम् । जयतम् । धनानि ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha transliteration accented

evá ǀ indrāgnī íti ǀ papi-vā́ṃsā ǀ sutásya ǀ víśvā ǀ asmábhyam ǀ sám ǀ jayatam ǀ dhánāni ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

eva ǀ indrāgnī iti ǀ papi-vāṃsā ǀ sutasya ǀ viśvā ǀ asmabhyam ǀ sam ǀ jayatam ǀ dhanāni ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ

interlinear translation

Truly [1], O Indra-Agni [2], drinking [3] the pressed one [4], all [5] together [7] do conquer [8] riches [9] for us [6]; let [14] Mitra [12], Varuna [13] increase [14] that [10] for us [11], Aditi [15], Ocean [16], Earth [17] and [18] Heaven [19].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 1918–201

1.108.1. O Indra and Agni, come in your chariot of many wonderful lights which looks upon all the worlds. Standing in one car when you have come drink of the wine we have made for you.

1.108.2. As wide as is this whole world and deep with its vast manifested good and bliss, so wide be to your drinking this wine of nectar we give you and sufficient to your mind, O Agni and Indra.

1.108.3. For you have made a twin inseparable blissful name and you are slayers of the Coverer close and inseparable. Close united sit, O Indra and Agni, O strong Gods, be strong-copious pourers of the might of this nectar-wine.

1.108.4. When the fires are kindled high, then you two move busily about the sacrifice and you stretch out the ladle and you strew the sacred seat. Come down to us, O Indra and Agni, by the pourings of the keen ecstatic wine, that you may give us the glad and perfect mind.

1.108.5. Come, O Indra and Agni, with all the heroisms you have done and all the forms you have shaped and all your strengths and all your happy ancient comradeships, and having come drink of this nectar-wine we have made for you.

1.108.6. Come to my true faith by which I said at first when I chose you that this nectar-wine of me must be given among the Mighty Lords. Drink of the wine we have made for you.

1.108.7. Whether, O Agni, O Indra, you are drinking of rapture in your own house or in priest of the word or king, O masters of sacrifice, thence come, ye Strong Ones, and having come drink of the wine we have made for you.

1.108.8. Whether, O Indra, O Agni, you are among the Yadus or the Turvashas or the Druhyus or the Anus or the Purus, thence come, O ye Strong Ones. Drink of the wine we have made for you.

1.108.9. Whether, O Agni, O Indra, you are in the lowest and in the middle and in the highest earth, thence come, O ye Strong Ones. Drink of the wine we have made for you.

1.108.10. Whether, O Indra, O Agni, you are in the highest and in the middle and in the lowest earth, thence come, O ye Strong Ones, and drink of the wine we have made for you.

1.108.11. Whether, O Agni, O Indra, you are in heaven or on earth or in the plants or the waters, thence come, O ye Strong Ones, and having come drink of the wine we have made for you.

1.108.12. Whether, O Indra, O Agni, you are drinking of rapture by your nature in the rising of the sun or in the midmost of heaven, thence come, O ye Strong Ones, and drink of the wine we have made.

1.108.13. Thus drinking of the wine we have pressed for you, O Indra and Agni, conquer for us all and every kind of riches. This let Mitra and Varuna and the Mother Infinite magnify in me and the Great River and Earth and Heaven.

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 234-251. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 3, No2 (1979, December), pp. 147-149.

Back

in Russian