SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 110

 

1. Info

To:    ṛbhus
From:   kutsa āṅgirasa
Metres:   jagatī (1-4, 6-8); triṣṭubh (5, 9)
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.110.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.30.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.032   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त॒तं मे॒ अप॒स्तदु॑ तायते॒ पुनः॒ स्वादि॑ष्ठा धी॒तिरु॒चथा॑य शस्यते ।

अ॒यं स॑मु॒द्र इ॒ह वि॒श्वदे॑व्यः॒ स्वाहा॑कृतस्य॒ समु॑ तृप्णुत ऋभवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ततं मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते ।

अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समु तृप्णुत ऋभवः ॥

Samhita transliteration accented

tatám me ápastádu tāyate púnaḥ svā́diṣṭhā dhītírucáthāya śasyate ǀ

ayám samudrá ihá viśvádevyaḥ svā́hākṛtasya sámu tṛpṇuta ṛbhavaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tatam me apastadu tāyate punaḥ svādiṣṭhā dhītirucathāya śasyate ǀ

ayam samudra iha viśvadevyaḥ svāhākṛtasya samu tṛpṇuta ṛbhavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त॒तम् । मे॒ । अपः॑ । तत् । ऊं॒ इति॑ । ता॒य॒ते॒ । पुन॒रिति॑ । स्वादि॑ष्ठा । धी॒तिः । उ॒चथा॑य । श॒स्य॒ते॒ ।

अ॒यम् । स॒मु॒द्रः । इ॒ह । वि॒श्वऽदे॑व्यः । स्वाहा॑ऽकृतस्य । सम् । ऊं॒ इति॑ । तृ॒प्णु॒त॒ । ऋ॒भ॒वः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ततम् । मे । अपः । तत् । ऊं इति । तायते । पुनरिति । स्वादिष्ठा । धीतिः । उचथाय । शस्यते ।

अयम् । समुद्रः । इह । विश्वऽदेव्यः । स्वाहाऽकृतस्य । सम् । ऊं इति । तृप्णुत । ऋभवः ॥

Padapatha transliteration accented

tatám ǀ me ǀ ápaḥ ǀ tát ǀ ūṃ íti ǀ tāyate ǀ púnaríti ǀ svā́diṣṭhā ǀ dhītíḥ ǀ ucáthāya ǀ śasyate ǀ

ayám ǀ samudráḥ ǀ ihá ǀ viśvá-devyaḥ ǀ svā́hā-kṛtasya ǀ sám ǀ ūṃ íti ǀ tṛpṇuta ǀ ṛbhavaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tatam ǀ me ǀ apaḥ ǀ tat ǀ ūṃ iti ǀ tāyate ǀ punariti ǀ svādiṣṭhā ǀ dhītiḥ ǀ ucathāya ǀ śasyate ǀ

ayam ǀ samudraḥ ǀ iha ǀ viśva-devyaḥ ǀ svāhā-kṛtasya ǀ sam ǀ ūṃ iti ǀ tṛpṇuta ǀ ṛbhavaḥ ǁ

interlinear translation

My [2] work [3] is extended [1] and [5] it [4] is proceeded [6] again [7]; sweetest [8] thought [9] is expressed [11] for utterance [10], this {is} [12] the Ocean [13], here {are} [14] all gods [15], O Ribhus [20], do take delight [19] together [17] in the offered with shouting “Svaha” [16].

01.110.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.30.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.033   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒भो॒गयं॒ प्र यदि॒च्छंत॒ ऐत॒नापा॑काः॒ प्रांचो॒ मम॒ के चि॑दा॒पयः॑ ।

सौध॑न्वनासश्चरि॒तस्य॑ भू॒मनाग॑च्छत सवि॒तुर्दा॒शुषो॑ गृ॒हं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आभोगयं प्र यदिच्छंत ऐतनापाकाः प्रांचो मम के चिदापयः ।

सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहं ॥

Samhita transliteration accented

ābhogáyam prá yádicchánta áitanā́pākāḥ prā́ñco máma ké cidāpáyaḥ ǀ

sáudhanvanāsaścaritásya bhūmánā́gacchata savitúrdāśúṣo gṛhám ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ābhogayam pra yadicchanta aitanāpākāḥ prāñco mama ke cidāpayaḥ ǀ

saudhanvanāsaścaritasya bhūmanāgacchata saviturdāśuṣo gṛham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒ऽभो॒गय॑म् । प्र । यत् । इ॒च्छन्तः॑ । ऐत॑न । अपा॑काः । प्राञ्चः॑ । मम॑ । के । चि॒त् । आ॒पयः॑ ।

सौध॑न्वनासः । च॒रि॒तस्य॑ । भू॒मना॑ । अग॑च्छत । स॒वि॒तुः । दा॒शुषः॑ । गृ॒हम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आऽभोगयम् । प्र । यत् । इच्छन्तः । ऐतन । अपाकाः । प्राञ्चः । मम । के । चित् । आपयः ।

सौधन्वनासः । चरितस्य । भूमना । अगच्छत । सवितुः । दाशुषः । गृहम् ॥

Padapatha transliteration accented

ā-bhogáyam ǀ prá ǀ yát ǀ icchántaḥ ǀ áitana ǀ ápākāḥ ǀ prā́ñcaḥ ǀ máma ǀ ké ǀ cit ǀ āpáyaḥ ǀ

sáudhanvanāsaḥ ǀ caritásya ǀ bhūmánā ǀ ágacchata ǀ savitúḥ ǀ dāśúṣaḥ ǀ gṛhám ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā-bhogayam ǀ pra ǀ yat ǀ icchantaḥ ǀ aitana ǀ apākāḥ ǀ prāñcaḥ ǀ mama ǀ ke ǀ cit ǀ āpayaḥ ǀ

saudhanvanāsaḥ ǀ caritasya ǀ bhūmanā ǀ agacchata ǀ savituḥ ǀ dāśuṣaḥ ǀ gṛham ǁ

interlinear translation

When [3] {you} desiring [4] enjoyment [1] went [5] forward [2] coming from afar [6], moving further [7], all [9+10] my [8] friends [11], {then} sons of Sudhanvan <i.e. the Ribhus> [12] by wideness [14] of motion [13] arrived [15] at home [18] of giving [17] Savitri [16].

01.110.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.30.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.034   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्स॑वि॒ता वो॑ऽमृत॒त्वमासु॑व॒दगो॑ह्यं॒ यच्छ्र॒वयं॑त॒ ऐत॑न ।

त्यं चि॑च्चम॒समसु॑रस्य॒ भक्ष॑ण॒मेकं॒ संत॑मकृणुता॒ चतु॑र्वयं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्सविता वोऽमृतत्वमासुवदगोह्यं यच्छ्रवयंत ऐतन ।

त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं संतमकृणुता चतुर्वयं ॥

Samhita transliteration accented

tátsavitā́ vo’mṛtatvámā́suvadágohyam yácchraváyanta áitana ǀ

tyám ciccamasámásurasya bhákṣaṇamékam sántamakṛṇutā cáturvayam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tatsavitā vo’mṛtatvamāsuvadagohyam yacchravayanta aitana ǀ

tyam ciccamasamasurasya bhakṣaṇamekam santamakṛṇutā caturvayam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । स॒वि॒ता । वः॒ । अ॒मृ॒त॒ऽत्वम् । आ । अ॒सु॒व॒त् । अगो॑ह्यम् । यत् । श्र॒वय॑न्तः । ऐत॑न ।

त्यम् । चि॒त् । च॒म॒सम् । असु॑रस्य । भक्ष॑णम् । एक॑म् । सन्त॑म् । अ॒कृ॒णु॒त॒ । चतुः॑ऽवयम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । सविता । वः । अमृतऽत्वम् । आ । असुवत् । अगोह्यम् । यत् । श्रवयन्तः । ऐतन ।

त्यम् । चित् । चमसम् । असुरस्य । भक्षणम् । एकम् । सन्तम् । अकृणुत । चतुःऽवयम् ॥

Padapatha transliteration accented

tát ǀ savitā́ ǀ vaḥ ǀ amṛta-tvám ǀ ā́ ǀ asuvat ǀ ágohyam ǀ yát ǀ śraváyantaḥ ǀ áitana ǀ

tyám ǀ cit ǀ camasám ǀ ásurasya ǀ bhákṣaṇam ǀ ékam ǀ sántam ǀ akṛṇuta ǀ cátuḥ-vayam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tat ǀ savitā ǀ vaḥ ǀ amṛta-tvam ǀ ā ǀ asuvat ǀ agohyam ǀ yat ǀ śravayantaḥ ǀ aitana ǀ

tyam ǀ cit ǀ camasam ǀ asurasya ǀ bhakṣaṇam ǀ ekam ǀ santam ǀ akṛṇuta ǀ catuḥ-vayam ǁ

interlinear translation

Savitri [2] bestowed [6] to you [3] that [1] unconcealed [7] immortality [4], when [8] hearing [9] {you} advanced [10] {and} made [18] fourfold [19] that [11] cup [13], that was [17] one [16], for drinking [15] of Asura <mighty Lord> [14].

01.110.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.30.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.035   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒ष्ट्वी शमी॑ तरणि॒त्वेन॑ वा॒घतो॒ मर्ता॑सः॒ संतो॑ अमृत॒त्वमा॑नशुः ।

सौ॒ध॒न्व॒ना ऋ॒भवः॒ सूर॑चक्षसः संवत्स॒रे सम॑पृच्यंत धी॒तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः संतो अमृतत्वमानशुः ।

सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यंत धीतिभिः ॥

Samhita transliteration accented

viṣṭvī́ śámī taraṇitvéna vāgháto mártāsaḥ sánto amṛtatvámānaśuḥ ǀ

saudhanvanā́ ṛbhávaḥ sū́racakṣasaḥ saṃvatsaré sámapṛcyanta dhītíbhiḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

viṣṭvī śamī taraṇitvena vāghato martāsaḥ santo amṛtatvamānaśuḥ ǀ

saudhanvanā ṛbhavaḥ sūracakṣasaḥ saṃvatsare samapṛcyanta dhītibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒ष्ट्वी । शमी॑ । त॒र॒णि॒ऽत्वेन॑ । वा॒घतः॑ । मर्ता॑सः । सन्तः॑ । अ॒मृ॒त॒ऽत्वम् । आ॒न॒शुः॒ ।

सौ॒ध॒न्व॒नाः । ऋ॒भवः॑ । सूर॑ऽचक्षसः । सं॒व॒त्स॒रे । सम् । अ॒पृ॒च्य॒न्त॒ । धी॒तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विष्ट्वी । शमी । तरणिऽत्वेन । वाघतः । मर्तासः । सन्तः । अमृतऽत्वम् । आनशुः ।

सौधन्वनाः । ऋभवः । सूरऽचक्षसः । संवत्सरे । सम् । अपृच्यन्त । धीतिऽभिः ॥

Padapatha transliteration accented

viṣṭvī́ ǀ śámī ǀ taraṇi-tvéna ǀ vāghátaḥ ǀ mártāsaḥ ǀ sántaḥ ǀ amṛta-tvám ǀ ānaśuḥ ǀ

saudhanvanā́ḥ ǀ ṛbhávaḥ ǀ sū́ra-cakṣasaḥ ǀ saṃvatsaré ǀ sám ǀ apṛcyanta ǀ dhītí-bhiḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

viṣṭvī ǀ śamī ǀ taraṇi-tvena ǀ vāghataḥ ǀ martāsaḥ ǀ santaḥ ǀ amṛta-tvam ǀ ānaśuḥ ǀ

saudhanvanāḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ sūra-cakṣasaḥ ǀ saṃvatsare ǀ sam ǀ apṛcyanta ǀ dhīti-bhiḥ ǁ

interlinear translation

Performing [1] the works [2] with undeviating aspiration [3] the chanting sages [4], the mortal [5] beings [6], achieved [8] immortality [7]; sons of Sudhanvan [9], sun-eyed [11] Ribhus [10], altogether [13] were filled [14] {during} a year [12] with thoughts [15].

01.110.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.30.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.036   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्षेत्र॑मिव॒ वि म॑मु॒स्तेज॑नेनँ॒ एकं॒ पात्र॑मृ॒भवो॒ जेह॑मानं ।

उप॑स्तुता उप॒मं नाध॑माना॒ अम॑र्त्येषु॒ श्रव॑ इ॒च्छमा॑नाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेनँ एकं पात्रमृभवो जेहमानं ।

उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु श्रव इच्छमानाः ॥

Samhita transliteration accented

kṣétramiva ví mamustéjanenam̐ ékam pā́tramṛbhávo jéhamānam ǀ

úpastutā upamám nā́dhamānā ámartyeṣu śráva icchámānāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

kṣetramiva vi mamustejanenam̐ ekam pātramṛbhavo jehamānam ǀ

upastutā upamam nādhamānā amartyeṣu śrava icchamānāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्षेत्र॑म्ऽइव । वि । म॒मुः॒ । तेज॑नेन । एक॑म् । पात्र॑म् । ऋ॒भवः॑ । जेह॑मानम् ।

उप॑ऽस्तुताः । उ॒प॒ऽमम् । नाध॑मानाः । अम॑र्त्येषु । श्रवः॑ । इ॒च्छमा॑नाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्षेत्रम्ऽइव । वि । ममुः । तेजनेन । एकम् । पात्रम् । ऋभवः । जेहमानम् ।

उपऽस्तुताः । उपऽमम् । नाधमानाः । अमर्त्येषु । श्रवः । इच्छमानाः ॥

Padapatha transliteration accented

kṣétram-iva ǀ ví ǀ mamuḥ ǀ téjanena ǀ ékam ǀ pā́tram ǀ ṛbhávaḥ ǀ jéhamānam ǀ

úpa-stutāḥ ǀ upa-mám ǀ nā́dhamānāḥ ǀ ámartyeṣu ǀ śrávaḥ ǀ icchámānāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

kṣetram-iva ǀ vi ǀ mamuḥ ǀ tejanena ǀ ekam ǀ pātram ǀ ṛbhavaḥ ǀ jehamānam ǀ

upa-stutāḥ ǀ upa-mam ǀ nādhamānāḥ ǀ amartyeṣu ǀ śravaḥ ǀ icchamānāḥ ǁ

interlinear translation

The Ribhus [7] have measured out [2+3] like field [1] one [5] gaping [8] cup [6] by sharp-cutting instrument [4], hymning [9], praying [11] about highest [10], desiring [14] hearing {of the Truth} <i.e. inspired knowledge> [13] in the immortals [12].

01.110.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.037   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ म॑नी॒षामं॒तरि॑क्षस्य॒ नृभ्यः॑ स्रु॒चेव॑ घृ॒तं जु॑हवाम वि॒द्मना॑ ।

त॒र॒णि॒त्वा ये पि॒तुर॑स्य सश्चि॒र ऋ॒भवो॒ वाज॑मरुहंदि॒वो रजः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ मनीषामंतरिक्षस्य नृभ्यः स्रुचेव घृतं जुहवाम विद्मना ।

तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमरुहंदिवो रजः ॥

Samhita transliteration accented

ā́ manīṣā́mantárikṣasya nṛ́bhyaḥ srucéva ghṛtám juhavāma vidmánā ǀ

taraṇitvā́ yé pitúrasya saścirá ṛbhávo vā́jamaruhandivó rájaḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ā manīṣāmantarikṣasya nṛbhyaḥ sruceva ghṛtam juhavāma vidmanā ǀ

taraṇitvā ye piturasya saścira ṛbhavo vājamaruhandivo rajaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । म॒नी॒षाम् । अ॒न्तरि॑क्षस्य । नृऽभ्यः॑ । स्रु॒चाऽइ॑व । घृ॒तम् । जु॒ह॒वा॒म॒ । वि॒द्मना॑ ।

त॒र॒णि॒ऽत्वा । ये । पि॒तुः । अ॒स्य॒ । स॒श्चि॒रे । ऋ॒भवः॑ । वाज॑म् । अ॒रु॒ह॒न् । दि॒वः । रजः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । मनीषाम् । अन्तरिक्षस्य । नृऽभ्यः । स्रुचाऽइव । घृतम् । जुहवाम । विद्मना ।

तरणिऽत्वा । ये । पितुः । अस्य । सश्चिरे । ऋभवः । वाजम् । अरुहन् । दिवः । रजः ॥

Padapatha transliteration accented

ā́ ǀ manīṣā́m ǀ antárikṣasya ǀ nṛ́-bhyaḥ ǀ srucā́-iva ǀ ghṛtám ǀ juhavāma ǀ vidmánā ǀ

taraṇi-tvā́ ǀ yé ǀ pitúḥ ǀ asya ǀ saściré ǀ ṛbhávaḥ ǀ vā́jam ǀ aruhan ǀ diváḥ ǀ rájaḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ā ǀ manīṣām ǀ antarikṣasya ǀ nṛ-bhyaḥ ǀ srucā-iva ǀ ghṛtam ǀ juhavāma ǀ vidmanā ǀ

taraṇi-tvā ǀ ye ǀ pituḥ ǀ asya ǀ saścire ǀ ṛbhavaḥ ǀ vājam ǀ aruhan ǀ divaḥ ǀ rajaḥ ǁ

interlinear translation

Let {us} offer [7] the clarity <lit. ghee> [6] by knowledge [8] as if by a ladle [5], {our} mind [2] to the manly ones [4] of the middle world [3], to the Ribhus [14], who [10] due to undeviating aspiration [9] cleaved to [13] plenitude [15] of this [12] father [11] {and} rose [16] to the middle world [18] of Heaven [17].

01.110.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.038   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒भुर्न॒ इंद्रः॒ शव॑सा॒ नवी॑यानृ॒भुर्वाजे॑भि॒र्वसु॑भि॒र्वसु॑र्द॒दिः ।

यु॒ष्माकं॑ देवा॒ अव॒साह॑नि प्रि॒ये॒३॒॑ऽभि ति॑ष्ठेम पृत्सु॒तीरसु॑न्वतां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋभुर्न इंद्रः शवसा नवीयानृभुर्वाजेभिर्वसुभिर्वसुर्ददिः ।

युष्माकं देवा अवसाहनि प्रियेऽभि तिष्ठेम पृत्सुतीरसुन्वतां ॥

Samhita transliteration accented

ṛbhúrna índraḥ śávasā návīyānṛbhúrvā́jebhirvásubhirvásurdadíḥ ǀ

yuṣmā́kam devā ávasā́hani priyé’bhí tiṣṭhema pṛtsutī́rásunvatām ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ṛbhurna indraḥ śavasā navīyānṛbhurvājebhirvasubhirvasurdadiḥ ǀ

yuṣmākam devā avasāhani priye’bhi tiṣṭhema pṛtsutīrasunvatām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒भुः । नः॒ । इन्द्रः॑ । शव॑सा । नवी॑यान् । ऋ॒भुः । वाजे॑भिः । वसु॑ऽभिः । वसुः॑ । द॒दिः ।

यु॒ष्माक॑म् । दे॒वाः॒ । अव॑सा । अह॑नि । प्रि॒ये । अ॒भि । ति॒ष्ठे॒म॒ । पृ॒त्सु॒तीः । असु॑न्वताम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋभुः । नः । इन्द्रः । शवसा । नवीयान् । ऋभुः । वाजेभिः । वसुऽभिः । वसुः । ददिः ।

युष्माकम् । देवाः । अवसा । अहनि । प्रिये । अभि । तिष्ठेम । पृत्सुतीः । असुन्वताम् ॥

Padapatha transliteration accented

ṛbhúḥ ǀ naḥ ǀ índraḥ ǀ śávasā ǀ návīyān ǀ ṛbhúḥ ǀ vā́jebhiḥ ǀ vásu-bhiḥ ǀ vásuḥ ǀ dadíḥ ǀ

yuṣmā́kam ǀ devāḥ ǀ ávasā ǀ áhani ǀ priyé ǀ abhí ǀ tiṣṭhema ǀ pṛtsutī́ḥ ǀ ásunvatām ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ṛbhuḥ ǀ naḥ ǀ indraḥ ǀ śavasā ǀ navīyān ǀ ṛbhuḥ ǀ vājebhiḥ ǀ vasu-bhiḥ ǀ vasuḥ ǀ dadiḥ ǀ

yuṣmākam ǀ devāḥ ǀ avasā ǀ ahani ǀ priye ǀ abhi ǀ tiṣṭhema ǀ pṛtsutīḥ ǀ asunvatām ǁ

interlinear translation

The Ribhus [1] by {their} force {are} [4] for us [2] new [5] Indra [3], The Ribhus [6] with plenitudes [7], with riches [8] {are Indra} giving [10] riches [9]; at beloved [15] day [14], O gods [12], with your [11] protection [13] let {us} stand [17] over [16] attacking ones [18], not pressing out the soma [19].

01.110.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.039   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

निश्चर्म॑ण ऋभवो॒ गाम॑पिंशत॒ सं व॒त्सेना॑सृजता मा॒तरं॒ पुनः॑ ।

सौध॑न्वनासः स्वप॒स्यया॑ नरो॒ जिव्री॒ युवा॑ना पि॒तरा॑कृणोतन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

निश्चर्मण ऋभवो गामपिंशत सं वत्सेनासृजता मातरं पुनः ।

सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिव्री युवाना पितराकृणोतन ॥

Samhita transliteration accented

níścármaṇa ṛbhavo gā́mapiṃśata sám vatsénāsṛjatā mātáram púnaḥ ǀ

sáudhanvanāsaḥ svapasyáyā naro jívrī yúvānā pitárākṛṇotana ǁ

Samhita transliteration nonaccented

niścarmaṇa ṛbhavo gāmapiṃśata sam vatsenāsṛjatā mātaram punaḥ ǀ

saudhanvanāsaḥ svapasyayā naro jivrī yuvānā pitarākṛṇotana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

निः । चर्म॑णः । ऋ॒भ॒वः॒ । गाम् । अ॒पिं॒श॒त॒ । सम् । व॒त्सेन॑ । अ॒सृ॒ज॒त॒ । मा॒तर॑म् । पुन॒रिति॑ ।

सौध॑न्वनासः । सु॒ऽअ॒प॒स्यया॑ । न॒रः॒ । जिव्री॒ इति॑ । युवा॑ना । पि॒तरा॑ । अ॒कृ॒णो॒त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

निः । चर्मणः । ऋभवः । गाम् । अपिंशत । सम् । वत्सेन । असृजत । मातरम् । पुनरिति ।

सौधन्वनासः । सुऽअपस्यया । नरः । जिव्री इति । युवाना । पितरा । अकृणोतन ॥

Padapatha transliteration accented

níḥ ǀ cármaṇaḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ gā́m ǀ apiṃśata ǀ sám ǀ vatséna ǀ asṛjata ǀ mātáram ǀ púnaríti ǀ

sáudhanvanāsaḥ ǀ su-apasyáyā ǀ naraḥ ǀ jívrī íti ǀ yúvānā ǀ pitárā ǀ akṛṇotana ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

niḥ ǀ carmaṇaḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ gām ǀ apiṃśata ǀ sam ǀ vatsena ǀ asṛjata ǀ mātaram ǀ punariti ǀ

saudhanvanāsaḥ ǀ su-apasyayā ǀ naraḥ ǀ jivrī iti ǀ yuvānā ǀ pitarā ǀ akṛṇotana ǁ

interlinear translation

The Ribhus [3], {you} gave form [5] to cow (perception from supramental Svar) [4] from [1] skin [2], joined [8] again [10] the mother [9] with [6] calf [7], sons of Sudhanvan <i.e. the Ribhus> [11], O manly ones [13], by good work [12] made [17] {two} old [14] Parents <Earth and Heaven> [16] young [15].

01.110.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.7.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.16.040   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वाजे॑भिर्नो॒ वाज॑सातावविड्ढ्यृभु॒माँ इं॑द्र चि॒त्रमा द॑र्षि॒ राधः॑ ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहंता॒मदि॑तिः॒ सिंधुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वाजेभिर्नो वाजसातावविड्ढ्यृभुमाँ इंद्र चित्रमा दर्षि राधः ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः ॥

Samhita transliteration accented

vā́jebhirno vā́jasātāvaviḍḍhyṛbhumā́m̐ indra citrámā́ darṣi rā́dhaḥ ǀ

tánno mitró váruṇo māmahantāmáditiḥ síndhuḥ pṛthivī́ utá dyáuḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vājebhirno vājasātāvaviḍḍhyṛbhumām̐ indra citramā darṣi rādhaḥ ǀ

tanno mitro varuṇo māmahantāmaditiḥ sindhuḥ pṛthivī uta dyauḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वाजे॑भिः । नः॒ । वाज॑ऽसातौ । अ॒वि॒ड्ढि॒ । ऋ॒भु॒ऽमान् । इ॒न्द्र॒ । चि॒त्रम् । आ । द॒र्षि॒ । राधः॑ ।

तत् । नः॒ । मि॒त्रः । वरु॑णः । म॒म॒ह॒न्ता॒म् । अदि॑तिः । सिन्धुः॑ । पृ॒थि॒वी । उ॒त । द्यौः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वाजेभिः । नः । वाजऽसातौ । अविड्ढि । ऋभुऽमान् । इन्द्र । चित्रम् । आ । दर्षि । राधः ।

तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्ताम् । अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

Padapatha transliteration accented

vā́jebhiḥ ǀ naḥ ǀ vā́ja-sātau ǀ aviḍḍhi ǀ ṛbhu-mā́n ǀ indra ǀ citrám ǀ ā́ ǀ darṣi ǀ rā́dhaḥ ǀ

tát ǀ naḥ ǀ mitráḥ ǀ váruṇaḥ ǀ mamahantām ǀ áditiḥ ǀ síndhuḥ ǀ pṛthivī́ ǀ utá ǀ dyáuḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vājebhiḥ ǀ naḥ ǀ vāja-sātau ǀ aviḍḍhi ǀ ṛbhu-mān ǀ indra ǀ citram ǀ ā ǀ darṣi ǀ rādhaḥ ǀ

tat ǀ naḥ ǀ mitraḥ ǀ varuṇaḥ ǀ mamahantām ǀ aditiḥ ǀ sindhuḥ ǀ pṛthivī ǀ uta ǀ dyauḥ ǁ

interlinear translation

O Indra [6] accompanied by the Ribhus [5] do increase [4] us [2] by plenitudes [1] in conquest of the plenitude [3], do release [9] various [7] riches [10]; let [15] Mitra [13], Varuna [14] increase [15] that [11] for us [12], Aditi [16], Ocean [17], Earth [18] and [19] Heaven [20].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. 1918–201

1.110.1. Woven was my web of work. Again that web is being woven; a sweetest honied thought is finding words for its expression in speech. Behold, this is the nectar ocean in which are all the gods; it is here, it has been made Swaha of the divinities. Take your delight in it, O ye Ribhus.

1.110.2. I give you the enjoyment of that for whose desire you come to me; O you near tome and high beyond, whatever powers, but my friends! O children of Sudhanwan, by the largeness of your movement of action you came to the house of Savitri when he was giving out the wine of his creation.

1.110.3. Savitri the Creator poured out for you immortality and then you moved to make it heard here of knowledge and a thing not to be kept secret, and you made of the one wine-cup of the Almighty, the cup of the wine-drinking, a fourfold bowl.

1.110.4. By entering in, by fulfilling of action, by the traversing of obstacles, by the speaking of the word, they who were mortal, have laid hands of enjoyment on immortality; Ribhus, children of Sudhanwan, saw with the sun for eye and were joined wholly to his thoughts in the year of Time.

1.110.5. The Ribhus have measured out like a field and have shaped as if with a sharp-cutting instrument the one cup that is carried on the paths. Hymned of men, they made for the highest high desiring to hear the voice of knowledge among the Immortals.

1.110.6. Come, let us pour out the thinking mind by knowledge to the strong ones of the Air as if clarified butter with a ladle. The Ribhus who have fixed their abodes, crossing beyond Father Heaven, climbed to the plenty of the luminous middle world.

1.110.7. Indra in his puissance is even to us a newer Ribhu and Ribhu joined with Vajas, lords of the plenty, and the Vasus, masters of riches, and giver of substance. O ye gods, by your fostering power may we assail in your cherished Day the armies of the powers who give not the nectar wine.

1.110.8. The Ribhus pressed into shape the Cow of Light out of her skin and joined the Mother with the child. O children of Sudhanwan, in your desire of perfect works you made our aged Father and Mother young again.

1.110.9. Increase us by the Vajas, lords of the plenty, in the winning of plenty; O Indra with the Ribhus, tear for us from its hiding place our rich felicity. This let Mitra and Varuna and the Mother Infinite magnify in me and the Great River and Earth and Heaven.

2. July 19182

1.110.4. Mortals, they achieved immortality.

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 234-251. 1-st published: Sri Aurobindo: Archives & Research: a biannual journal.– Volume 3, No2 (1979, December), pp. 147-149.

Back

2 The Life Divine. XXII (XLVII). Rebirth and the Other Worlds // CWSA.– Vol. 21–22.– The Life Divine.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2005, pp. 823-855. 1-st published: Arya: A Philosophical Review. Monthly.– Vol.4, No 12 – July 1918, pp. 703-714.

Back

in Russian