SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 120

 

1. Info

To:    aśvins
From:   kakṣīvat dairghatamasa
Metres:   1st set of styles: pipīlikāmadhyānicṛdgāyatrī (1, 12); bhuriggāyatrī (2); svarāṭkakubuṣṇik (3); ārṣyanuṣṭup (4); ārṣyuṣṇik (5); virāḍārṣyuṣṇik (6); svarāḍārṣyanuṣṭup (7); bhuriguṣṇik (8); bhuriganuṣṭup (9); gāyatrī (10); pipīlikāmadhyāvirāḍgāyatrī (11)

2nd set of styles: gāyatrī (1, 10-12); kakubh (2); kāvirāj (3); naṣṭarūpī (4); tanuśirā (5); uṣṇih (6); viṣṭārabṛhatī (7); kṛti (8); virāj (9)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.120.01   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

का रा॑ध॒द्धोत्रा॑श्विना वां॒ को वां॒ जोष॑ उ॒भयोः॑ ।

क॒था वि॑धा॒त्यप्र॑चेताः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

का राधद्धोत्राश्विना वां को वां जोष उभयोः ।

कथा विधात्यप्रचेताः ॥

Samhita Transcription Accented

kā́ rādhaddhótrāśvinā vām kó vām jóṣa ubháyoḥ ǀ

kathā́ vidhātyápracetāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kā rādhaddhotrāśvinā vām ko vām joṣa ubhayoḥ ǀ

kathā vidhātyapracetāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

का । रा॒ध॒त् । होत्रा॑ । अ॒श्वि॒ना॒ । वा॒म् । कः । वा॒म् । जोषे॑ । उ॒भयोः॑ ।

क॒था । वि॒धा॒ति॒ । अप्र॑ऽचेताः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

का । राधत् । होत्रा । अश्विना । वाम् । कः । वाम् । जोषे । उभयोः ।

कथा । विधाति । अप्रऽचेताः ॥

Padapatha Transcription Accented

kā́ ǀ rādhat ǀ hótrā ǀ aśvinā ǀ vām ǀ káḥ ǀ vām ǀ jóṣe ǀ ubháyoḥ ǀ

kathā́ ǀ vidhāti ǀ ápra-cetāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kā ǀ rādhat ǀ hotrā ǀ aśvinā ǀ vām ǀ kaḥ ǀ vām ǀ joṣe ǀ ubhayoḥ ǀ

kathā ǀ vidhāti ǀ apra-cetāḥ ǁ

01.120.02   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒द्वांसा॒विद्दुरः॑ पृच्छे॒दवि॑द्वानि॒त्थाप॑रो अचे॒ताः ।

नू चि॒न्नु मर्ते॒ अक्रौ॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विद्वांसाविद्दुरः पृच्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः ।

नू चिन्नु मर्ते अक्रौ ॥

Samhita Transcription Accented

vidvā́ṃsāvíddúraḥ pṛcchedávidvānitthā́paro acetā́ḥ ǀ

nū́ cinnú márte ákrau ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vidvāṃsāvidduraḥ pṛcchedavidvānitthāparo acetāḥ ǀ

nū cinnu marte akrau ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒द्वांसौ॑ । इत् । दुरः॑ । पृ॒च्छे॒त् । अवि॑द्वान् । इ॒त्था । अप॑रः । अ॒चे॒ताः ।

नु । चि॒त् । नु । मर्ते॑ । अक्रौ॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विद्वांसौ । इत् । दुरः । पृच्छेत् । अविद्वान् । इत्था । अपरः । अचेताः ।

नु । चित् । नु । मर्ते । अक्रौ ॥

Padapatha Transcription Accented

vidvā́ṃsau ǀ ít ǀ dúraḥ ǀ pṛcchet ǀ ávidvān ǀ itthā́ ǀ áparaḥ ǀ acetā́ḥ ǀ

nú ǀ cit ǀ nú ǀ márte ǀ ákrau ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vidvāṃsau ǀ it ǀ duraḥ ǀ pṛcchet ǀ avidvān ǀ itthā ǀ aparaḥ ǀ acetāḥ ǀ

nu ǀ cit ǀ nu ǀ marte ǀ akrau ǁ

01.120.03   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता वि॒द्वांसा॑ हवामहे वां॒ ता नो॑ वि॒द्वांसा॒ मन्म॑ वोचेतम॒द्य ।

प्रार्च॒द्दय॑मानो यु॒वाकुः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतमद्य ।

प्रार्चद्दयमानो युवाकुः ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ vidvā́ṃsā havāmahe vām tā́ no vidvā́ṃsā mánma vocetamadyá ǀ

prā́rcaddáyamāno yuvā́kuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā vidvāṃsā havāmahe vām tā no vidvāṃsā manma vocetamadya ǀ

prārcaddayamāno yuvākuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । वि॒द्वांसा॑ । ह॒वा॒म॒हे॒ । वा॒म् । ता । नः॒ । वि॒द्वांसा॑ । मन्म॑ । वो॒चे॒त॒म् । अ॒द्य ।

प्र । आ॒र्च॒त् । दय॑मानः । यु॒वाकुः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । विद्वांसा । हवामहे । वाम् । ता । नः । विद्वांसा । मन्म । वोचेतम् । अद्य ।

प्र । आर्चत् । दयमानः । युवाकुः ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ ǀ vidvā́ṃsā ǀ havāmahe ǀ vām ǀ tā́ ǀ naḥ ǀ vidvā́ṃsā ǀ mánma ǀ vocetam ǀ adyá ǀ

prá ǀ ārcat ǀ dáyamānaḥ ǀ yuvā́kuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tā ǀ vidvāṃsā ǀ havāmahe ǀ vām ǀ tā ǀ naḥ ǀ vidvāṃsā ǀ manma ǀ vocetam ǀ adya ǀ

pra ǀ ārcat ǀ dayamānaḥ ǀ yuvākuḥ ǁ

01.120.04   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि पृ॑च्छामि पा॒क्या॒३॒॑ न दे॒वान्वष॑ट्कृतस्याद्भु॒तस्य॑ दस्रा ।

पा॒तं च॒ सह्य॑सो यु॒वं च॒ रभ्य॑सो नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि पृच्छामि पाक्या न देवान्वषट्कृतस्याद्भुतस्य दस्रा ।

पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः ॥

Samhita Transcription Accented

ví pṛcchāmi pākyā́ ná devā́nváṣaṭkṛtasyādbhutásya dasrā ǀ

pātám ca sáhyaso yuvám ca rábhyaso naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi pṛcchāmi pākyā na devānvaṣaṭkṛtasyādbhutasya dasrā ǀ

pātam ca sahyaso yuvam ca rabhyaso naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । पृ॒च्छा॒मि॒ । पा॒क्या॑ । न । दे॒वान् । वष॑ट्ऽकृतस्य । अ॒द्भु॒तस्य॑ । द॒स्रा॒ ।

पा॒तम् । च॒ । सह्य॑सः । यु॒वम् । च॒ । रभ्य॑सः । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । पृच्छामि । पाक्या । न । देवान् । वषट्ऽकृतस्य । अद्भुतस्य । दस्रा ।

पातम् । च । सह्यसः । युवम् । च । रभ्यसः । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ pṛcchāmi ǀ pākyā́ ǀ ná ǀ devā́n ǀ váṣaṭ-kṛtasya ǀ adbhutásya ǀ dasrā ǀ

pātám ǀ ca ǀ sáhyasaḥ ǀ yuvám ǀ ca ǀ rábhyasaḥ ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ pṛcchāmi ǀ pākyā ǀ na ǀ devān ǀ vaṣaṭ-kṛtasya ǀ adbhutasya ǀ dasrā ǀ

pātam ǀ ca ǀ sahyasaḥ ǀ yuvam ǀ ca ǀ rabhyasaḥ ǀ naḥ ǁ

01.120.05   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र या घोषे॒ भृग॑वाणे॒ न शोभे॒ यया॑ वा॒चा यज॑ति पज्रि॒यो वां॑ ।

प्रैष॒युर्न वि॒द्वान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र या घोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजति पज्रियो वां ।

प्रैषयुर्न विद्वान् ॥

Samhita Transcription Accented

prá yā́ ghóṣe bhṛ́gavāṇe ná śóbhe yáyā vācā́ yájati pajriyó vām ǀ

práiṣayúrná vidvā́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yā ghoṣe bhṛgavāṇe na śobhe yayā vācā yajati pajriyo vām ǀ

praiṣayurna vidvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । या । घोषे॑ । भृग॑वाणे । न । शोभे॑ । यया॑ । वा॒चा । यज॑ति । प॒ज्रि॒यः । वा॒म् ।

प्र । इ॒ष॒ऽयुः । न । वि॒द्वान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । या । घोषे । भृगवाणे । न । शोभे । यया । वाचा । यजति । पज्रियः । वाम् ।

प्र । इषऽयुः । न । विद्वान् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yā́ ǀ ghóṣe ǀ bhṛ́gavāṇe ǀ ná ǀ śóbhe ǀ yáyā ǀ vācā́ ǀ yájati ǀ pajriyáḥ ǀ vām ǀ

prá ǀ iṣa-yúḥ ǀ ná ǀ vidvā́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yā ǀ ghoṣe ǀ bhṛgavāṇe ǀ na ǀ śobhe ǀ yayā ǀ vācā ǀ yajati ǀ pajriyaḥ ǀ vām ǀ

pra ǀ iṣa-yuḥ ǀ na ǀ vidvān ǁ

01.120.06   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रु॒तं गा॑य॒त्रं तक॑वानस्या॒हं चि॒द्धि रि॒रेभा॑श्विना वां ।

आक्षी शु॑भस्पती॒ दन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रुतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वां ।

आक्षी शुभस्पती दन् ॥

Samhita Transcription Accented

śrutám gāyatrám tákavānasyāhám ciddhí rirébhāśvinā vām ǀ

ā́kṣī́ śubhaspatī dán ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śrutam gāyatram takavānasyāham ciddhi rirebhāśvinā vām ǀ

ākṣī śubhaspatī dan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रु॒तम् । गा॒य॒त्रम् । तक॑वानस्य । अ॒हम् । चि॒त् । हि । रि॒रेभ॑ । अ॒श्वि॒ना॒ । वा॒म् ।

आ । अ॒क्षी इति॑ । शु॒भः॒ । प॒ती॒ इति॑ । दन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रुतम् । गायत्रम् । तकवानस्य । अहम् । चित् । हि । रिरेभ । अश्विना । वाम् ।

आ । अक्षी इति । शुभः । पती इति । दन् ॥

Padapatha Transcription Accented

śrutám ǀ gāyatrám ǀ tákavānasya ǀ ahám ǀ cit ǀ hí ǀ rirébha ǀ aśvinā ǀ vām ǀ

ā́ ǀ akṣī́ íti ǀ śubhaḥ ǀ patī íti ǀ dán ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śrutam ǀ gāyatram ǀ takavānasya ǀ aham ǀ cit ǀ hi ǀ rirebha ǀ aśvinā ǀ vām ǀ

ā ǀ akṣī iti ǀ śubhaḥ ǀ patī iti ǀ dan ǁ

01.120.07   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं ह्यास्तं॑ म॒हो रन्यु॒वं वा॒ यन्नि॒रत॑तंसतं ।

ता नो॑ वसू सुगो॒पा स्या॑तं पा॒तं नो॒ वृका॑दघा॒योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं ह्यास्तं महो रन्युवं वा यन्निरततंसतं ।

ता नो वसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám hyā́stam mahó rányuvám vā yánnirátataṃsatam ǀ

tā́ no vasū sugopā́ syātam pātám no vṛ́kādaghāyóḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam hyāstam maho ranyuvam vā yanniratataṃsatam ǀ

tā no vasū sugopā syātam pātam no vṛkādaghāyoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । हि । आस्त॑म् । म॒हः । रन् । यु॒वम् । वा॒ । यत् । निः॒ऽअत॑तंसतम् ।

ता । नः॒ । व॒सू॒ इति॑ । सु॒ऽगो॒पा । स्या॒त॒म् । पा॒तम् । नः॒ । वृका॑त् । अ॒घ॒ऽयोः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । हि । आस्तम् । महः । रन् । युवम् । वा । यत् । निःऽअततंसतम् ।

ता । नः । वसू इति । सुऽगोपा । स्यातम् । पातम् । नः । वृकात् । अघऽयोः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ hí ǀ ā́stam ǀ maháḥ ǀ rán ǀ yuvám ǀ vā ǀ yát ǀ niḥ-átataṃsatam ǀ

tā́ ǀ naḥ ǀ vasū íti ǀ su-gopā́ ǀ syātam ǀ pātám ǀ naḥ ǀ vṛ́kāt ǀ agha-yóḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ hi ǀ āstam ǀ mahaḥ ǀ ran ǀ yuvam ǀ vā ǀ yat ǀ niḥ-atataṃsatam ǀ

tā ǀ naḥ ǀ vasū iti ǀ su-gopā ǀ syātam ǀ pātam ǀ naḥ ǀ vṛkāt ǀ agha-yoḥ ǁ

01.120.08   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा कस्मै॑ धातम॒भ्य॑मि॒त्रिणे॑ नो॒ माकुत्रा॑ नो गृ॒हेभ्यो॑ धे॒नवो॑ गुः ।

स्त॒ना॒भुजो॒ अशि॑श्वीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यो धेनवो गुः ।

स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ kásmai dhātamabhyámitríṇe no mā́kútrā no gṛhébhyo dhenávo guḥ ǀ

stanābhújo áśiśvīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā kasmai dhātamabhyamitriṇe no mākutrā no gṛhebhyo dhenavo guḥ ǀ

stanābhujo aśiśvīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । कस्मै॑ । धा॒त॒म् । अ॒भि । अ॒मि॒त्रिणे॑ । नः॒ । मा । अ॒कुत्र॑ । नः॒ । गृ॒हेभ्यः॑ । धे॒नवः॑ । गुः॒ ।

स्त॒न॒ऽभुजः॑ । अशि॑श्वीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । कस्मै । धातम् । अभि । अमित्रिणे । नः । मा । अकुत्र । नः । गृहेभ्यः । धेनवः । गुः ।

स्तनऽभुजः । अशिश्वीः ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ kásmai ǀ dhātam ǀ abhí ǀ amitríṇe ǀ naḥ ǀ mā́ ǀ akútra ǀ naḥ ǀ gṛhébhyaḥ ǀ dhenávaḥ ǀ guḥ ǀ

stana-bhújaḥ ǀ áśiśvīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ kasmai ǀ dhātam ǀ abhi ǀ amitriṇe ǀ naḥ ǀ mā ǀ akutra ǀ naḥ ǀ gṛhebhyaḥ ǀ dhenavaḥ ǀ guḥ ǀ

stana-bhujaḥ ǀ aśiśvīḥ ǁ

01.120.09   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दु॒ही॒यन्मि॒त्रधि॑तये यु॒वाकु॑ रा॒ये च॑ नो मिमी॒तं वाज॑वत्यै ।

इ॒षे च॑ नो मिमीतं धेनु॒मत्यै॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दुहीयन्मित्रधितये युवाकु राये च नो मिमीतं वाजवत्यै ।

इषे च नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥

Samhita Transcription Accented

duhīyánmitrádhitaye yuvā́ku rāyé ca no mimītám vā́javatyai ǀ

iṣé ca no mimītam dhenumátyai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

duhīyanmitradhitaye yuvāku rāye ca no mimītam vājavatyai ǀ

iṣe ca no mimītam dhenumatyai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दु॒ही॒यन् । मि॒त्रऽधि॑तये । यु॒वाकु॑ । रा॒ये । च॒ । नः॒ । मि॒मी॒तम् । वाज॑ऽवत्यै ।

इ॒षे । च॒ । नः॒ । मि॒मी॒त॒म् । धेनु॒ऽमत्यै॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दुहीयन् । मित्रऽधितये । युवाकु । राये । च । नः । मिमीतम् । वाजऽवत्यै ।

इषे । च । नः । मिमीतम् । धेनुऽमत्यै ॥

Padapatha Transcription Accented

duhīyán ǀ mitrá-dhitaye ǀ yuvā́ku ǀ rāyé ǀ ca ǀ naḥ ǀ mimītám ǀ vā́ja-vatyai ǀ

iṣé ǀ ca ǀ naḥ ǀ mimītam ǀ dhénu-mátyai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

duhīyan ǀ mitra-dhitaye ǀ yuvāku ǀ rāye ǀ ca ǀ naḥ ǀ mimītam ǀ vāja-vatyai ǀ

iṣe ǀ ca ǀ naḥ ǀ mimītam ǀ dhenu-matyai ǁ

01.120.10   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒श्विनो॑रसनं॒ रथ॑मन॒श्वं वा॒जिनी॑वतोः ।

तेना॒हं भूरि॑ चाकन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः ।

तेनाहं भूरि चाकन ॥

Samhita Transcription Accented

aśvínorasanam ráthamanaśvám vājínīvatoḥ ǀ

ténāhám bhū́ri cākana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśvinorasanam rathamanaśvam vājinīvatoḥ ǀ

tenāham bhūri cākana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒श्विनोः॑ । अ॒स॒न॒म् । रथ॑म् । अ॒न॒श्वम् । वा॒जिनी॑ऽवतोः ।

तेन॑ । अ॒हम् । भूरि॑ । चा॒क॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्विनोः । असनम् । रथम् । अनश्वम् । वाजिनीऽवतोः ।

तेन । अहम् । भूरि । चाकन ॥

Padapatha Transcription Accented

aśvínoḥ ǀ asanam ǀ rátham ǀ anaśvám ǀ vājínī-vatoḥ ǀ

téna ǀ ahám ǀ bhū́ri ǀ cākana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvinoḥ ǀ asanam ǀ ratham ǀ anaśvam ǀ vājinī-vatoḥ ǀ

tena ǀ aham ǀ bhūri ǀ cākana ǁ

01.120.11   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.23.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं स॑मह मा तनू॒ह्याते॒ जनाँ॒ अनु॑ ।

सो॒म॒पेयं॑ सु॒खो रथः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं समह मा तनूह्याते जनाँ अनु ।

सोमपेयं सुखो रथः ॥

Samhita Transcription Accented

ayám samaha mā tanūhyā́te jánām̐ ánu ǀ

somapéyam sukhó ráthaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam samaha mā tanūhyāte janām̐ anu ǀ

somapeyam sukho rathaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । स॒म॒ह॒ । मा॒ । त॒नु॒ । ऊ॒ह्याते॑ । जना॑न् । अनु॑ ।

सो॒म॒ऽपेय॑म् । सु॒ऽखः । रथः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । समह । मा । तनु । ऊह्याते । जनान् । अनु ।

सोमऽपेयम् । सुऽखः । रथः ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ samaha ǀ mā ǀ tanu ǀ ūhyā́te ǀ jánān ǀ ánu ǀ

soma-péyam ǀ su-kháḥ ǀ ráthaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ samaha ǀ mā ǀ tanu ǀ ūhyāte ǀ janān ǀ anu ǀ

soma-peyam ǀ su-khaḥ ǀ rathaḥ ǁ

01.120.12   (Mandala. Sukta. Rik)

1.8.23.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.17.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अध॒ स्वप्न॑स्य॒ निर्वि॒देऽभुं॑जतश्च रे॒वतः॑ ।

उ॒भा ता बस्रि॑ नश्यतः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अध स्वप्नस्य निर्विदेऽभुंजतश्च रेवतः ।

उभा ता बस्रि नश्यतः ॥

Samhita Transcription Accented

ádha svápnasya nírvidé’bhuñjataśca revátaḥ ǀ

ubhā́ tā́ básri naśyataḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adha svapnasya nirvide’bhuñjataśca revataḥ ǀ

ubhā tā basri naśyataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । स्वप्न॑स्य । निः । वि॒दे॒ । अभु॑ञ्जतः । च॒ । रे॒वतः॑ ।

उ॒भा । ता । बस्रि॑ । न॒श्य॒तः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । स्वप्नस्य । निः । विदे । अभुञ्जतः । च । रेवतः ।

उभा । ता । बस्रि । नश्यतः ॥

Padapatha Transcription Accented

ádha ǀ svápnasya ǀ níḥ ǀ vide ǀ ábhuñjataḥ ǀ ca ǀ revátaḥ ǀ

ubhā́ ǀ tā́ ǀ básri ǀ naśyataḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adha ǀ svapnasya ǀ niḥ ǀ vide ǀ abhuñjataḥ ǀ ca ǀ revataḥ ǀ

ubhā ǀ tā ǀ basri ǀ naśyataḥ ǁ