SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 128

 

1. Info

To:    agni
From:   parucchepa daivodāsi
Metres:   1st set of styles: virāḍatyaṣṭiḥ (3, 4, 6, 8); nicṛdaṣṭiḥ (5, 7); nicṛdatyaṣṭiḥ (1); bhurigaṣṭiḥ (2)

2nd set of styles: atyaṣṭi
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.128.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं जा॑यत॒ मनु॑षो॒ धरी॑मणि॒ होता॒ यजि॑ष्ठ उ॒शिजा॒मनु॑ व्र॒तम॒ग्निः स्वमनु॑ व्र॒तं ।

वि॒श्वश्रु॑ष्टिः सखीय॒ते र॒यिरि॑व श्रवस्य॒ते ।

अद॑ब्धो॒ होता॒ नि ष॑ददि॒ळस्प॒दे परि॑वीत इ॒ळस्प॒दे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं जायत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिजामनु व्रतमग्निः स्वमनु व्रतं ।

विश्वश्रुष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते ।

अदब्धो होता नि षददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे ॥

Samhita Transcription Accented

ayám jāyata mánuṣo dhárīmaṇi hótā yájiṣṭha uśíjāmánu vratámagníḥ svámánu vratám ǀ

viśváśruṣṭiḥ sakhīyaté rayíriva śravasyaté ǀ

ádabdho hótā ní ṣadadiḷáspadé párivīta iḷáspadé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam jāyata manuṣo dharīmaṇi hotā yajiṣṭha uśijāmanu vratamagniḥ svamanu vratam ǀ

viśvaśruṣṭiḥ sakhīyate rayiriva śravasyate ǀ

adabdho hotā ni ṣadadiḷaspade parivīta iḷaspade ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । जा॒य॒त॒ । मनु॑षः । धरी॑मणि । होता॑ । यजि॑ष्ठः । उ॒शिजा॑म् । अनु॑ । व्र॒तम् । अ॒ग्निः । स्वम् । अनु॑ । व्र॒तम् ।

वि॒श्वऽश्रु॑ष्टिः । स॒खि॒ऽय॒ते । र॒यिःऽइ॑व । श्र॒व॒स्य॒ते ।

अद॑ब्धः । होता॑ । नि । स॒द॒त् । इ॒ळः । प॒दे । परि॑ऽवीतः । इ॒ळः । प॒दे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । जायत । मनुषः । धरीमणि । होता । यजिष्ठः । उशिजाम् । अनु । व्रतम् । अग्निः । स्वम् । अनु । व्रतम् ।

विश्वऽश्रुष्टिः । सखिऽयते । रयिःऽइव । श्रवस्यते ।

अदब्धः । होता । नि । सदत् । इळः । पदे । परिऽवीतः । इळः । पदे ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ jāyata ǀ mánuṣaḥ ǀ dhárīmaṇi ǀ hótā ǀ yájiṣṭhaḥ ǀ uśíjām ǀ ánu ǀ vratám ǀ agníḥ ǀ svám ǀ ánu ǀ vratám ǀ

viśvá-śruṣṭiḥ ǀ sakhi-yaté ǀ rayíḥ-iva ǀ śravasyaté ǀ

ádabdhaḥ ǀ hótā ǀ ní ǀ sadat ǀ iḷáḥ ǀ padé ǀ pári-vītaḥ ǀ iḷáḥ ǀ padé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ jāyata ǀ manuṣaḥ ǀ dharīmaṇi ǀ hotā ǀ yajiṣṭhaḥ ǀ uśijām ǀ anu ǀ vratam ǀ agniḥ ǀ svam ǀ anu ǀ vratam ǀ

viśva-śruṣṭiḥ ǀ sakhi-yate ǀ rayiḥ-iva ǀ śravasyate ǀ

adabdhaḥ ǀ hotā ǀ ni ǀ sadat ǀ iḷaḥ ǀ pade ǀ pari-vītaḥ ǀ iḷaḥ ǀ pade ǁ

01.128.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं य॑ज्ञ॒साध॒मपि॑ वातयामस्यृ॒तस्य॑ प॒था नम॑सा ह॒विष्म॑ता दे॒वता॑ता ह॒विष्म॑ता ।

स न॑ ऊ॒र्जामु॒पाभृ॑त्य॒या कृ॒पा न जू॑र्यति ।

यं मा॑त॒रिश्वा॒ मन॑वे परा॒वतो॑ दे॒वं भाः प॑रा॒वतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं यज्ञसाधमपि वातयामस्यृतस्य पथा नमसा हविष्मता देवताता हविष्मता ।

स न ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति ।

यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं भाः परावतः ॥

Samhita Transcription Accented

tám yajñasā́dhamápi vātayāmasyṛtásya pathā́ námasā havíṣmatā devátātā havíṣmatā ǀ

sá na ūrjā́mupā́bhṛtyayā́ kṛpā́ ná jūryati ǀ

yám mātaríśvā mánave parāváto devám bhā́ḥ parāvátaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam yajñasādhamapi vātayāmasyṛtasya pathā namasā haviṣmatā devatātā haviṣmatā ǀ

sa na ūrjāmupābhṛtyayā kṛpā na jūryati ǀ

yam mātariśvā manave parāvato devam bhāḥ parāvataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । य॒ज्ञ॒ऽसाध॑म् । अपि॑ । वा॒त॒या॒म॒सि॒ । ऋ॒तस्य॑ । प॒था । नम॑सा । ह॒विष्म॑ता । दे॒वऽता॑ता । ह॒विष्म॑ता ।

सः । नः॒ । ऊ॒र्जाम् । उ॒प॒ऽआभृ॑ति । अ॒या । कृ॒पा । न । जू॒र्य॒ति॒ ।

यम् । मा॒त॒रिश्वा॑ । मन॑वे । प॒रा॒ऽवतः॑ । दे॒वम् । भारिति॒ भाः । प॒रा॒ऽवतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । यज्ञऽसाधम् । अपि । वातयामसि । ऋतस्य । पथा । नमसा । हविष्मता । देवऽताता । हविष्मता ।

सः । नः । ऊर्जाम् । उपऽआभृति । अया । कृपा । न । जूर्यति ।

यम् । मातरिश्वा । मनवे । पराऽवतः । देवम् । भारिति भाः । पराऽवतः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ yajña-sā́dham ǀ ápi ǀ vātayāmasi ǀ ṛtásya ǀ pathā́ ǀ námasā ǀ havíṣmatā ǀ devá-tātā ǀ havíṣmatā ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ ūrjā́m ǀ upa-ā́bhṛti ǀ ayā́ ǀ kṛpā́ ǀ ná ǀ jūryati ǀ

yám ǀ mātaríśvā ǀ mánave ǀ parā-vátaḥ ǀ devám ǀ bhā́ríti bhā́ḥ ǀ parā-vátaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ yajña-sādham ǀ api ǀ vātayāmasi ǀ ṛtasya ǀ pathā ǀ namasā ǀ haviṣmatā ǀ deva-tātā ǀ haviṣmatā ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ ūrjām ǀ upa-ābhṛti ǀ ayā ǀ kṛpā ǀ na ǀ jūryati ǀ

yam ǀ mātariśvā ǀ manave ǀ parā-vataḥ ǀ devam ǀ bhāriti bhāḥ ǀ parā-vataḥ ǁ

01.128.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एवे॑न स॒द्यः पर्ये॑ति॒ पार्थि॑वं मुहु॒र्गी रेतो॑ वृष॒भः कनि॑क्रद॒द्दध॒द्रेतः॒ कनि॑क्रदत् ।

श॒तं चक्षा॑णो अ॒क्षभि॑र्दे॒वो वने॑षु तु॒र्वणिः॑ ।

सदो॒ दधा॑न॒ उप॑रेषु॒ सानु॑ष्व॒ग्निः परे॑षु॒ सानु॑षु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गी रेतो वृषभः कनिक्रदद्दधद्रेतः कनिक्रदत् ।

शतं चक्षाणो अक्षभिर्देवो वनेषु तुर्वणिः ।

सदो दधान उपरेषु सानुष्वग्निः परेषु सानुषु ॥

Samhita Transcription Accented

évena sadyáḥ páryeti pā́rthivam muhurgī́ réto vṛṣabháḥ kánikradaddádhadrétaḥ kánikradat ǀ

śatám cákṣāṇo akṣábhirdevó váneṣu turváṇiḥ ǀ

sádo dádhāna úpareṣu sā́nuṣvagníḥ páreṣu sā́nuṣu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evena sadyaḥ paryeti pārthivam muhurgī reto vṛṣabhaḥ kanikradaddadhadretaḥ kanikradat ǀ

śatam cakṣāṇo akṣabhirdevo vaneṣu turvaṇiḥ ǀ

sado dadhāna upareṣu sānuṣvagniḥ pareṣu sānuṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

एवे॑न । स॒द्यः । परि॑ । ए॒ति॒ । पार्थि॑वम् । मु॒हुः॒ऽगीः । रेतः॑ । वृ॒ष॒भः । कनि॑क्रदत् । दध॑त् । रेतः॑ । कनि॑क्रदत् ।

श॒तम् । चक्षा॑णः । अ॒क्षऽभिः॑ । दे॒वः । वने॑षु । तु॒र्वणिः॑ ।

सदः॑ । दधा॑नः । उप॑रेषु । सानु॑षु । अ॒ग्निः । परे॑षु । सानु॑षु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एवेन । सद्यः । परि । एति । पार्थिवम् । मुहुःऽगीः । रेतः । वृषभः । कनिक्रदत् । दधत् । रेतः । कनिक्रदत् ।

शतम् । चक्षाणः । अक्षऽभिः । देवः । वनेषु । तुर्वणिः ।

सदः । दधानः । उपरेषु । सानुषु । अग्निः । परेषु । सानुषु ॥

Padapatha Transcription Accented

évena ǀ sadyáḥ ǀ pári ǀ eti ǀ pā́rthivam ǀ muhuḥ-gī́ḥ ǀ rétaḥ ǀ vṛṣabháḥ ǀ kánikradat ǀ dádhat ǀ rétaḥ ǀ kánikradat ǀ

śatám ǀ cákṣāṇaḥ ǀ akṣá-bhiḥ ǀ deváḥ ǀ váneṣu ǀ turváṇiḥ ǀ

sádaḥ ǀ dádhānaḥ ǀ úpareṣu ǀ sā́nuṣu ǀ agníḥ ǀ páreṣu ǀ sā́nuṣu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

evena ǀ sadyaḥ ǀ pari ǀ eti ǀ pārthivam ǀ muhuḥ-gīḥ ǀ retaḥ ǀ vṛṣabhaḥ ǀ kanikradat ǀ dadhat ǀ retaḥ ǀ kanikradat ǀ

śatam ǀ cakṣāṇaḥ ǀ akṣa-bhiḥ ǀ devaḥ ǀ vaneṣu ǀ turvaṇiḥ ǀ

sadaḥ ǀ dadhānaḥ ǀ upareṣu ǀ sānuṣu ǀ agniḥ ǀ pareṣu ǀ sānuṣu ǁ

01.128.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स सु॒क्रतुः॑ पु॒रोहि॑तो॒ दमे॑दमे॒ऽग्निर्य॒ज्ञस्या॑ध्व॒रस्य॑ चेतति॒ क्रत्वा॑ य॒ज्ञस्य॑ चेतति ।

क्रत्वा॑ वे॒धा इ॑षूय॒ते विश्वा॑ जा॒तानि॑ पस्पशे ।

यतो॑ घृत॒श्रीरति॑थि॒रजा॑यत॒ वह्नि॑र्वे॒धा अजा॑यत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स सुक्रतुः पुरोहितो दमेदमेऽग्निर्यज्ञस्याध्वरस्य चेतति क्रत्वा यज्ञस्य चेतति ।

क्रत्वा वेधा इषूयते विश्वा जातानि पस्पशे ।

यतो घृतश्रीरतिथिरजायत वह्निर्वेधा अजायत ॥

Samhita Transcription Accented

sá sukrátuḥ puróhito dámedame’gníryajñásyādhvarásya cetati krátvā yajñásya cetati ǀ

krátvā vedhā́ iṣūyaté víśvā jātā́ni paspaśe ǀ

yáto ghṛtaśrī́rátithirájāyata váhnirvedhā́ ájāyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa sukratuḥ purohito damedame’gniryajñasyādhvarasya cetati kratvā yajñasya cetati ǀ

kratvā vedhā iṣūyate viśvā jātāni paspaśe ǀ

yato ghṛtaśrīratithirajāyata vahnirvedhā ajāyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । सु॒ऽक्रतुः॑ । पु॒रःऽहि॑तः । दमे॑ऽदमे । अ॒ग्निः । य॒ज्ञस्य॑ । अ॒ध्व॒रस्य॑ । चे॒त॒ति॒ । क्रत्वा॑ । य॒ज्ञस्य॑ । चे॒त॒ति॒ ।

क्रत्वा॑ । वे॒धाः । इ॒षु॒ऽय॒ते । विश्वा॑ । जा॒तानि॑ । प॒स्प॒शे॒ ।

यतः॑ । घृ॒त॒ऽश्रीः । अति॑थिः । अजा॑यत । वह्निः॑ । वे॒धाः । अजा॑यत ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । सुऽक्रतुः । पुरःऽहितः । दमेऽदमे । अग्निः । यज्ञस्य । अध्वरस्य । चेतति । क्रत्वा । यज्ञस्य । चेतति ।

क्रत्वा । वेधाः । इषुऽयते । विश्वा । जातानि । पस्पशे ।

यतः । घृतऽश्रीः । अतिथिः । अजायत । वह्निः । वेधाः । अजायत ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ su-krátuḥ ǀ puráḥ-hitaḥ ǀ dáme-dame ǀ agníḥ ǀ yajñásya ǀ adhvarásya ǀ cetati ǀ krátvā ǀ yajñásya ǀ cetati ǀ

krátvā ǀ vedhā́ḥ ǀ iṣu-yaté ǀ víśvā ǀ jātā́ni ǀ paspaśe ǀ

yátaḥ ǀ ghṛta-śrī́ḥ ǀ átithiḥ ǀ ájāyata ǀ váhniḥ ǀ vedhā́ḥ ǀ ájāyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ su-kratuḥ ǀ puraḥ-hitaḥ ǀ dame-dame ǀ agniḥ ǀ yajñasya ǀ adhvarasya ǀ cetati ǀ kratvā ǀ yajñasya ǀ cetati ǀ

kratvā ǀ vedhāḥ ǀ iṣu-yate ǀ viśvā ǀ jātāni ǀ paspaśe ǀ

yataḥ ǀ ghṛta-śrīḥ ǀ atithiḥ ǀ ajāyata ǀ vahniḥ ǀ vedhāḥ ǀ ajāyata ǁ

01.128.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्रत्वा॒ यद॑स्य॒ तवि॑षीषु पृं॒चते॒ऽग्नेरवे॑ण म॒रुतां॒ न भो॒ज्ये॑षि॒राय॒ न भो॒ज्या॑ ।

स हि ष्मा॒ दान॒मिन्व॑ति॒ वसू॑नां च म॒ज्मना॑ ।

स न॑स्त्रासते दुरि॒ताद॑भि॒ह्रुतः॒ शंसा॑द॒घाद॑भि॒ह्रुतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्रत्वा यदस्य तविषीषु पृंचतेऽग्नेरवेण मरुतां न भोज्येषिराय न भोज्या ।

स हि ष्मा दानमिन्वति वसूनां च मज्मना ।

स नस्त्रासते दुरितादभिह्रुतः शंसादघादभिह्रुतः ॥

Samhita Transcription Accented

krátvā yádasya táviṣīṣu pṛñcáte’gnéráveṇa marútām ná bhojyéṣirā́ya ná bhojyā́ ǀ

sá hí ṣmā dā́namínvati vásūnām ca majmánā ǀ

sá nastrāsate duritā́dabhihrútaḥ śáṃsādaghā́dabhihrútaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kratvā yadasya taviṣīṣu pṛñcate’gneraveṇa marutām na bhojyeṣirāya na bhojyā ǀ

sa hi ṣmā dānaminvati vasūnām ca majmanā ǀ

sa nastrāsate duritādabhihrutaḥ śaṃsādaghādabhihrutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्रत्वा॑ । यत् । अ॒स्य॒ । तवि॑षीषु । पृ॒ञ्चते॑ । अ॒ग्नेः । अवे॑न । म॒रुता॑म् । न । भो॒ज्या॑ । इ॒षि॒राय॑ । न । भो॒ज्या॑ ।

सः । हि । स्म॒ । दान॑म् । इन्व॑ति । वसू॑नाम् । च॒ । म॒ज्मना॑ ।

सः । नः॒ । त्रा॒स॒ते॒ । दुः॒ऽइ॒तात् । अ॒भि॒ऽह्रुतः॑ । शंसा॑त् । अ॒घात् । अ॒भि॒ऽह्रुतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्रत्वा । यत् । अस्य । तविषीषु । पृञ्चते । अग्नेः । अवेन । मरुताम् । न । भोज्या । इषिराय । न । भोज्या ।

सः । हि । स्म । दानम् । इन्वति । वसूनाम् । च । मज्मना ।

सः । नः । त्रासते । दुःऽइतात् । अभिऽह्रुतः । शंसात् । अघात् । अभिऽह्रुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

krátvā ǀ yát ǀ asya ǀ táviṣīṣu ǀ pṛñcáte ǀ agnéḥ ǀ ávena ǀ marútām ǀ ná ǀ bhojyā́ ǀ iṣirā́ya ǀ ná ǀ bhojyā́ ǀ

sáḥ ǀ hí ǀ sma ǀ dā́nam ǀ ínvati ǀ vásūnām ǀ ca ǀ majmánā ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ trāsate ǀ duḥ-itā́t ǀ abhi-hrútaḥ ǀ śáṃsāt ǀ aghā́t ǀ abhi-hrútaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kratvā ǀ yat ǀ asya ǀ taviṣīṣu ǀ pṛñcate ǀ agneḥ ǀ avena ǀ marutām ǀ na ǀ bhojyā ǀ iṣirāya ǀ na ǀ bhojyā ǀ

saḥ ǀ hi ǀ sma ǀ dānam ǀ invati ǀ vasūnām ǀ ca ǀ majmanā ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ trāsate ǀ duḥ-itāt ǀ abhi-hrutaḥ ǀ śaṃsāt ǀ aghāt ǀ abhi-hrutaḥ ǁ

01.128.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वो॒ विहा॑या अर॒तिर्वसु॑र्दधे॒ हस्ते॒ दक्षि॑णे त॒रणि॒र्न शि॑श्रथच्छ्रव॒स्यया॒ न शि॑श्रथत् ।

विश्व॑स्मा॒ इदि॑षुध्य॒ते दे॑व॒त्रा ह॒व्यमोहि॑षे ।

विश्व॑स्मा॒ इत्सु॒कृते॒ वार॑मृण्वत्य॒ग्निर्द्वारा॒ व्यृ॑ण्वति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वो विहाया अरतिर्वसुर्दधे हस्ते दक्षिणे तरणिर्न शिश्रथच्छ्रवस्यया न शिश्रथत् ।

विश्वस्मा इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोहिषे ।

विश्वस्मा इत्सुकृते वारमृण्वत्यग्निर्द्वारा व्यृण्वति ॥

Samhita Transcription Accented

víśvo víhāyā aratírvásurdadhe háste dákṣiṇe taráṇirná śiśrathacchravasyáyā ná śiśrathat ǀ

víśvasmā ídiṣudhyaté devatrā́ havyámóhiṣe ǀ

víśvasmā ítsukṛ́te vā́ramṛṇvatyagnírdvā́rā vyṛ́ṇvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvo vihāyā aratirvasurdadhe haste dakṣiṇe taraṇirna śiśrathacchravasyayā na śiśrathat ǀ

viśvasmā idiṣudhyate devatrā havyamohiṣe ǀ

viśvasmā itsukṛte vāramṛṇvatyagnirdvārā vyṛṇvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वः॑ । विऽहा॑याः । अ॒र॒तिः । वसुः॑ । द॒धे॒ । हस्ते॑ । दक्षि॑णे । त॒रणिः॑ । न । शि॒श्र॒थ॒त् । श्र॒व॒स्यया॑ । न । शि॒श्र॒थ॒त् ।

विश्व॑स्मै । इत् । इ॒षु॒ध्य॒ते । दे॒व॒ऽत्रा । ह॒व्यम् । आ । ऊ॒हि॒षे॒ ।

विश्व॑स्मै । इत् । सु॒ऽकृते॑ । वार॑म् । ऋ॒ण्व॒ति॒ । अ॒ग्निः । द्वारा॑ । वि । ऋ॒ण्व॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वः । विऽहायाः । अरतिः । वसुः । दधे । हस्ते । दक्षिणे । तरणिः । न । शिश्रथत् । श्रवस्यया । न । शिश्रथत् ।

विश्वस्मै । इत् । इषुध्यते । देवऽत्रा । हव्यम् । आ । ऊहिषे ।

विश्वस्मै । इत् । सुऽकृते । वारम् । ऋण्वति । अग्निः । द्वारा । वि । ऋण्वति ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvaḥ ǀ ví-hāyāḥ ǀ aratíḥ ǀ vásuḥ ǀ dadhe ǀ háste ǀ dákṣiṇe ǀ taráṇiḥ ǀ ná ǀ śiśrathat ǀ śravasyáyā ǀ ná ǀ śiśrathat ǀ

víśvasmai ǀ ít ǀ iṣudhyaté ǀ deva-trā́ ǀ havyám ǀ ā́ ǀ ūhiṣe ǀ

víśvasmai ǀ ít ǀ su-kṛ́te ǀ vā́ram ǀ ṛṇvati ǀ agníḥ ǀ dvā́rā ǀ ví ǀ ṛṇvati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvaḥ ǀ vi-hāyāḥ ǀ aratiḥ ǀ vasuḥ ǀ dadhe ǀ haste ǀ dakṣiṇe ǀ taraṇiḥ ǀ na ǀ śiśrathat ǀ śravasyayā ǀ na ǀ śiśrathat ǀ

viśvasmai ǀ it ǀ iṣudhyate ǀ deva-trā ǀ havyam ǀ ā ǀ ūhiṣe ǀ

viśvasmai ǀ it ǀ su-kṛte ǀ vāram ǀ ṛṇvati ǀ agniḥ ǀ dvārā ǀ vi ǀ ṛṇvati ǁ

01.128.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स मानु॑षे वृ॒जने॒ शंत॑मो हि॒तो॒३॒॑ऽग्निर्य॒ज्ञेषु॒ जेन्यो॒ न वि॒श्पतिः॑ प्रि॒यो य॒ज्ञेषु॑ वि॒श्पतिः॑ ।

स ह॒व्या मानु॑षाणामि॒ळा कृ॒तानि॑ पत्यते ।

स न॑स्त्रासते॒ वरु॑णस्य धू॒र्तेर्म॒हो दे॒वस्य॑ धू॒र्तेः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स मानुषे वृजने शंतमो हितोऽग्निर्यज्ञेषु जेन्यो न विश्पतिः प्रियो यज्ञेषु विश्पतिः ।

स हव्या मानुषाणामिळा कृतानि पत्यते ।

स नस्त्रासते वरुणस्य धूर्तेर्महो देवस्य धूर्तेः ॥

Samhita Transcription Accented

sá mā́nuṣe vṛjáne śáṃtamo hitó’gníryajñéṣu jényo ná viśpátiḥ priyó yajñéṣu viśpátiḥ ǀ

sá havyā́ mā́nuṣāṇāmiḷā́ kṛtā́ni patyate ǀ

sá nastrāsate váruṇasya dhūrtérmahó devásya dhūrtéḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa mānuṣe vṛjane śaṃtamo hito’gniryajñeṣu jenyo na viśpatiḥ priyo yajñeṣu viśpatiḥ ǀ

sa havyā mānuṣāṇāmiḷā kṛtāni patyate ǀ

sa nastrāsate varuṇasya dhūrtermaho devasya dhūrteḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । मानु॑षे । वृ॒जने॑ । शम्ऽत॑मः । हि॒तः । अ॒ग्निः । य॒ज्ञेषु॑ । जेन्यः॑ । न । वि॒श्पतिः॑ । प्रि॒यः । य॒ज्ञेषु॑ । वि॒श्पतिः॑ ।

सः । ह॒व्या । मानु॑षाणाम् । इ॒ळा । कृ॒तानि॑ । प॒त्य॒ते॒ ।

सः । नः॒ । त्रा॒स॒ते॒ । वरु॑णस्य । धू॒र्तेः । म॒हः । दे॒वस्य॑ । धू॒र्तेः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । मानुषे । वृजने । शम्ऽतमः । हितः । अग्निः । यज्ञेषु । जेन्यः । न । विश्पतिः । प्रियः । यज्ञेषु । विश्पतिः ।

सः । हव्या । मानुषाणाम् । इळा । कृतानि । पत्यते ।

सः । नः । त्रासते । वरुणस्य । धूर्तेः । महः । देवस्य । धूर्तेः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ mā́nuṣe ǀ vṛjáne ǀ śám-tamaḥ ǀ hitáḥ ǀ agníḥ ǀ yajñéṣu ǀ jényaḥ ǀ ná ǀ viśpátiḥ ǀ priyáḥ ǀ yajñéṣu ǀ viśpátiḥ ǀ

sáḥ ǀ havyā́ ǀ mā́nuṣāṇām ǀ iḷā́ ǀ kṛtā́ni ǀ patyate ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ trāsate ǀ váruṇasya ǀ dhūrtéḥ ǀ maháḥ ǀ devásya ǀ dhūrtéḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ mānuṣe ǀ vṛjane ǀ śam-tamaḥ ǀ hitaḥ ǀ agniḥ ǀ yajñeṣu ǀ jenyaḥ ǀ na ǀ viśpatiḥ ǀ priyaḥ ǀ yajñeṣu ǀ viśpatiḥ ǀ

saḥ ǀ havyā ǀ mānuṣāṇām ǀ iḷā ǀ kṛtāni ǀ patyate ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ trāsate ǀ varuṇasya ǀ dhūrteḥ ǀ mahaḥ ǀ devasya ǀ dhūrteḥ ǁ

01.128.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निं होता॑रमीळते॒ वसु॑धितिं प्रि॒यं चेति॑ष्ठमर॒तिं न्ये॑रिरे हव्य॒वाहं॒ न्ये॑रिरे ।

वि॒श्वायुं॑ वि॒श्ववे॑दसं॒ होता॑रं यज॒तं क॒विं ।

दे॒वासो॑ र॒ण्वमव॑से वसू॒यवो॑ गी॒र्भी र॒ण्वं व॑सू॒यवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निं होतारमीळते वसुधितिं प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे ।

विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजतं कविं ।

देवासो रण्वमवसे वसूयवो गीर्भी रण्वं वसूयवः ॥

Samhita Transcription Accented

agním hótāramīḷate vásudhitim priyám cétiṣṭhamaratím nyérire havyavā́ham nyérire ǀ

viśvā́yum viśvávedasam hótāram yajatám kavím ǀ

devā́so raṇvámávase vasūyávo gīrbhī́ raṇvám vasūyávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnim hotāramīḷate vasudhitim priyam cetiṣṭhamaratim nyerire havyavāham nyerire ǀ

viśvāyum viśvavedasam hotāram yajatam kavim ǀ

devāso raṇvamavase vasūyavo gīrbhī raṇvam vasūyavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । होता॑रम् । ई॒ळ॒ते॒ । वसु॑ऽधितिम् । प्रि॒यम् । चेति॑ष्ठम् । अ॒र॒तिम् । नि । ए॒रि॒रे॒ । ह॒व्य॒ऽवाह॑म् । नि । ए॒रि॒रे॒ ।

वि॒श्वऽआ॑युम् । वि॒श्वऽवे॑दसम् । होता॑रम् । य॒ज॒तम् । क॒विम् ।

दे॒वासः॑ । र॒ण्वम् । अव॑से । व॒सु॒ऽयवः॑ । गीः॒ऽभिः । र॒ण्वम् । व॒सु॒ऽयवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । होतारम् । ईळते । वसुऽधितिम् । प्रियम् । चेतिष्ठम् । अरतिम् । नि । एरिरे । हव्यऽवाहम् । नि । एरिरे ।

विश्वऽआयुम् । विश्वऽवेदसम् । होतारम् । यजतम् । कविम् ।

देवासः । रण्वम् । अवसे । वसुऽयवः । गीःऽभिः । रण्वम् । वसुऽयवः ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ hótāram ǀ īḷate ǀ vásu-dhitim ǀ priyám ǀ cétiṣṭham ǀ aratím ǀ ní ǀ erire ǀ havya-vā́ham ǀ ní ǀ erire ǀ

viśvá-āyum ǀ viśvá-vedasam ǀ hótāram ǀ yajatám ǀ kavím ǀ

devā́saḥ ǀ raṇvám ǀ ávase ǀ vasu-yávaḥ ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ raṇvám ǀ vasu-yávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ hotāram ǀ īḷate ǀ vasu-dhitim ǀ priyam ǀ cetiṣṭham ǀ aratim ǀ ni ǀ erire ǀ havya-vāham ǀ ni ǀ erire ǀ

viśva-āyum ǀ viśva-vedasam ǀ hotāram ǀ yajatam ǀ kavim ǀ

devāsaḥ ǀ raṇvam ǀ avase ǀ vasu-yavaḥ ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ raṇvam ǀ vasu-yavaḥ ǁ